Fiatal egyháztörténészek írásai

 

Szerkesztette:
Fazekas Csaba

Lektorálta:
Bessenyei József
Zakar Péter


ISBN 963 661 348 6

 

Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék
Miskolc - 1999


A kötet megjelenését támogatta:
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjtemények
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen 

TARTALOM

Előszó

Péter Katalin: Köszöntő. Az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVI-XVII. századi Magyarországgal kapcsolatban

Szabadi István: Christianus Schesaeus Ruinae Pannonicae-ja mint egyháztörténeti forrás

Kulcsár Árpád: A sárospataki hitvita. 1660. szeptember 30. - október 1. (Forrásközlés)

Balogh Judit: Kérdések, hipotézisek, feladatok a XVII. századi magyar puritanizmus kutatása kapcsán

Gergely Jenő: Köszöntő. Az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVIII-XX. századi Magyarországgal kapcsolatban

Dienes Dénes: Az első püspökválasztás a tiszáninneni református egyházkerületben

Fazekas Csaba: A szerzetesrendek közéleti szerepének megítélése a reformkorban, különös tekintettel a jezsuitákra

Sarnyai Csaba Máté: Források a szekularizációs törekvések 1848 végi püspökkari értékeléséhez

Szathmári Judit: A magyarországi protestáns egyházak az önkényuralom éveiben. Az egyházi autonómia megtartásáért vívott harc, 1850-1860

Lakatos Andor: Plébániák szervezése a dualizmus kori Kalocsa-Bácsi főegyházmegyében

Hegedűs András: Az eperjesi görög katolikus püspöki szék 1913. évi betöltése. Adalék a dualizmus-kori főpapi kinevezések politikai hátteréhez

K. Farkas Claudia: Zsidótörvények - egy egyházi ember szemével

Mózessy Gergely: Egyetemi lelkészek Magyarországon

A kötetben szereplő írások szerzői

 


Jelen kötet egy-egy tanulmányt tartalmaz az 1997 decemberében Miskolcon rendezett "Fiatal egyháztörténészek találkozója" című konferencia résztvevőitől. A szervezők azoknak a fiatal kutatóknak, doktorandusz hallgatóknak stb. szerettek volna találkozási lehetőséget adni, akik a rendszerváltás óta kötelezték el magukat az egyháztörténetírással, s a megváltozott társadalmi-politikai közegben keresik-kutatják e szép történettudományi diszciplína továbbfejlődésének irányait, lehetőségeit. Szerettek volna kutatási eredményeikkel jelentkezni, vállalni a megmérettetést, keresni azokat a személyes kapcsolatteremtési lehetőségeket, melyek elősegíthetik a közös gondolkodást, további eredményes kutatómunkához teremthetnek alapot stb., illetve egyáltalán megszólítani azokat, akikről korábban talán nem is hallottak, pedig a történettudomány ugyanazon területét művelik. - Nem volt más célja jelen kötet megjelentetésének sem.

"A kezdet jónak látszik, érdemes volna folytatni." (Theológiai Szemle, 1998. 2. sz. 133. p.)