{1141.} RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Acta Hist. Hung. =    Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
AIICluj = Anuarul Institutului de Istorie din Cluj
N. ALBU, Istoria învăţământului = NICOLAE ALBU, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800. Blaj 1944
AMN = Acta Musei Napocensis (Cluj)
ANGYAL D., Anglia = ANGYAL DÁVID, Erdély politikai összeköttetései Angliával. Sz 1900
AOT = Alvinczy Péter okmánytára. Kiadja SZILÁGYI SÁNDOR, GERGELY SAMU és PETTKÓ BÉLA. I–III MHH-D 14–15,27. Pest 1870–Budapest 1887
Apáczai Encyclopediája = Apáczai Csere János, Magyar Encyclopedia. S. a. r. stb. SZIGETI JÓZSEF. Bukarest 1977
Apafi udvartartása = 1. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. I.: Bornemissza Anna gazdasági naplói. Szerk. SZÁDECZKY BÉLA. Budapest 1911
Apor P. naplója = Synopsis mutationum… Altorjai br. Apor Péter Munkái. MHH-S 11. Pest 1863
AR = Archivum Rákóczianum. I. Osztály: Had- és belügy; II. Osztály: Diplomatia; III. Osztály: Scriptores
Arch. Ért. = Archaeologiai Értesítő (Budapest)
AtSz = Agrártörténeti Szemle (Budapest)
AUSz Ser. Hist., ill. Ser. Litt. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, Series Historica, ill. Series Litteraria
AVSL = Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (Hermannstadt)
BALOGH J., Varadinum = BALOGH JOLÁN, Varadinum. Várad vára I–II. Budapest 1982
BENCZÉDI L., Rendiség = BENCZÉDI LÁSZLÓ, Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon. Budapest 1980. ÉTTK
BENDA GY., Statisztikai adatok = BENDA GYULA, Statisztikai adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez (1767–1867). Budapest 1973
BENKŐ S., A helyzettudat = BENKŐ SAMU, A helyzettudat változásai. Bukarest 1977
BENKŐ S., Sorsformáló = BENKŐ SAMU, Sorsformáló értelem. Bukarest 1971
BERLÁSZ J., Jobbágyság = BERLÁSZ JENŐ, Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a XVIII. században. Budapest 1959. ÉTTK
{1142.} BERLÁSZ J., Könyvtári kultúránk = BERLÁSZ JENŐ, Könyvtári kultúránk a XVIII. században. Az IF c. kötetben. Szerk. SZAUDER JÓZSEF és TARNAI ANDOR. Budapest 1974
BERLÁSZ J., Úrbérrendezés = BERLÁSZ JENŐ, Az erdélyi úrbérrendezés problémái. Sz 1941
Bethlen önéletírása = Bethlen Miklós Önéletírása I–II. Bev.: TOLNAI GÁBOR; kiad. és a jegyzeteket írta: V. WINDISCH ÉVA. Budapest 1955
O. BEU, Kaiser Josef II. = OCTAVIAN BEU, Kaiser Josef II. und der Bauernaufstand Horias. Hermannstadt 1944
BÍRÓ J., Erdély művészete = BÍRÓ JÓZSEF, Erdély művészete. Budapest, é. n.
BÍRÓ J., Gernyeszeg = BÍRÓ JÓZSEF, A gernyeszegi Teleki-kastély. Budapest 1938
BÍRÓ V., Apor István = BÍRÓ VENCEL, Altorjai Apor István és kora. Cluj 1935
BÍRÓ V., A fejedelmi hatalom = BÍRÓ VENCEL, Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 1542–1690. Budapest 1924
BISZTRAY GY., Az erdélyi tudományos élet = BISZTRAY GYULA, Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat. Az Erdély magyar egyeteme c. kötetben. Szerk. BISZTRAY GY., SZABÓ T. A., TAMÁS L. Kolozsvár 1941
BMTIÉ = A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve (Bécs)
V. BOGIŠIČ, Acta = VALTAZAR BOGIŠIČ, Acta conjurationem Petri a Zrinio et Francisci de Frankopan, nec non Francisci Nádasdy illu strantia 1663-1671. Zagrab 1881
BpSz = Budapesti Szemle
BUNTA M., = BUNTA MAGDA, Situaţia şi lupta calfelor din Cluj in a doua Situaţia şi lupta jumătate a sec. XVIII. şi prima jumătate a sec. XIX. AMN 1965
BUNTA M., Habán kerámia = BUNTA MAGDA, Az erdélyi habán kerámia. Bukarest 1973
Cserei históriája = Cserei Mihály, Erdély históriája (1661-1711). Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta BÁNKÚTI IMRE. Budapest 1983
CSETRI–ENGEL = CSETRI ELEK–ENGEL KÁROLY, Importanţa primei lucrări agronomice de specialitate din Transilvania. Studiul inedit al lui Fridvalszky János. SUBB-H 1974-75
DANYI–DÁVID, Népszámlálás = DANYI DEZSŐ–DÁVID ZOLTÁN (szerk.), Az első magyar országi népszámlálás. Budapest 1960
DEÁK F., Béldi Pál = DEÁK FARKAS, Uzoni Béldi Pál 1621–1679. Budapest 1887
DEMÉNY–CERNOVODEANU, Relaţiile = LAJOS DEMÉNY–PAUL CERNOVODEANU, Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara Românească şi Transilvania in sec. XV–XVIII. Bucureşti 1974
DFGS = Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens I–III. Kiad. KEMÉNY J., E. TRAUSCHENFELS. Kolozsvár 1839–1860
Diaet. = OL, Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak, Cista Diplomatica; Diaetalia
DS Ekv. = Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. 1937. máj. 27. (Budapest 1937)
ECKHART F., A bécsi udvar = ECKHART FERENC, A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon Mária Terézia korában. Budapest 1922
EK: AG = OL, Erdélyi Udvari Kancellária Levéltára, Acta Generalia
{1143.} EM = Erdélyi Muzeum (Pest–Kolozsvár)
EME Ekv. = Erdélyi Múzeum Egylet Emlékkönyve (Sorozat)
EMSzT = Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I–III. Anyagát gyűjtötte és szerk. SZABÓ T. ATTILA. Bukarest 1975–1982
EOE = Erdélyi Országgyűlési Emlékek. – Monumenta comitialia regni Transsylvaniae, 1540–1699. Szerk. SZILÁGYI SÁNDOR. 1–21. Budapest 1875–1898; MHH-C III/b
Erdély öröksége = Erdély öröksége I–X. Szerk. CS. SZABÓ LÁSZLÓ, MAKKAI LÁSZLÓ. Budapest é. n. [1942)
ESZE T., Folyamodványok = Kuruc vitézek folyamodványai 1703–1710. Összeáll., bev. és jegyz. ESZE TAMÁS. Budapest 1955
ETIÉ = Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve (Sorozat)
ETTK = Értekezések a történeti tudományok köréből (Sorozat)
Evlia Cselebi = Evlia Cselebi magyarországi utazásai 1660–1666. I–II. Budapest 1904–1908
E. FILTSCH, Theater = EUGEN FILTSCH, Geschichte des deutschen Theaters in Siebenbürgen. AVSL N. F. XXI, 1887
FRA-S = Fontes Rerum Austriacarum. Wien 1849–; I. sorozat: Scriptores
FVLK = Forschungen zur Volks- und Landeskunde (Sibiu)
GT, LCRH = OL, Gubernium Transylvanicum, Libri conceptuum regii hungarici (F 43)
C. GÖLLNER, Überlegungen = CARL GÖLLNER, Überlegungen zur Aufklärung bei den sebenbürger Sachsen. FVLK 1971
R. GOOSS, Staatsverträge = RODERICH Gooss, Österreichische Staatsverträge I. Fürsten tum Siebenbürgen. Wien 1911
H = Hazánk (Budapest)
Halmágyi I. naplója = Halmágyi István naplói és iratai. Kiad. SZÁDECZKY LAJOS. Bp. 1906. MHH-S 38
G. M. G. HERMANN = GEORG MICHAEL GOTTLIEB HERMANN, Das alte und neue Kronstadt. Durchgearb. etc. von. O. VON MELTZL. Hermannstadt 1883
HECKENAST G., Iparfejlődés = HECKENAST GUSZTÁV, Iparfejlődés a Habsburg-birodalom osztrák és cseh tartományaiban a XVIII. században. TSz 1973
HEREPEI, Adattár = HEREPEI JÁNOS, Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I–III. Szerk. KESERŰ BÁLINT. Szeged 1965, 1966, 1971
Heydendorf naplója = Michael Conrad von Heydendorf, Unter fünf Kaisern. Hrsg. OTTO FOLBERTH und WOLFGANG ACKER (München 1978)
HHStA = Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien
K. HITCHINS, The Roumanian movement = KEITH HITCHINS, The Roumanian national movement in Transilvania, 1780–1849. Cambridge, Massachusetts 1969
HK = Hadtörténelmi Közlemények (Budapest)
I. HUDITA, Relations = I. HUDITA, Histoire des relations diplomatiques entre la France et la Transylvanie au XVIIe siècle (1635–1683). Paris 1927
I. HUDITA, Répertoire = I. HUDITA, Réportoire des documents concernant les négociations diplomatiques entre la France et la Transylvanie au XVIIe siècle (1636–1683). Paris 1926
{1144.} IF = Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. Szerk. SZAUDER JÓZSEF és TARNAI ANDOR. Budapest 1974
IMREH I., Majorsági gazdálkodás = IMREH ISTVÁN, Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus idején. Bukarest 1956
IMREH I., A rendtartó = IMREH ISTVÁN, A rendtartó székely falu. Bukarest 1973
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest)
JAKAB E., Hírlapirodalom = JAKAB ELEK, Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Budapest 1882
JAKAB E., A királyföldi viszonyok = JAKAB ELEK, A királyföldi viszonyok ismertetése I–II. Pest–Budapest 1871–1876
JAKAB E., Kolozsvár = JAKAB ELEK, Kolozsvár története I–III. Oklevéltár I–II. Buda 1868–1870
JAKAB E., A Pragmatica Sanctio = JAKAB ELEK, A Pragmatica Sanctio története Erdélyben. Sz. 1879
JAKAB–SZÁDECZKY = JAKAB ELEK–SZÁDECZKY LAJOS, Udvarhely vármegye története. Budapest 1901
JAKÓ ZS., = JAKÓ ZSIGMOND, A gyalui vártartomány urbáriumai. Bp. 1944 A gyalui vártartomány
JAKÓ ZS., Misztótfalusi = Az erdélyi Féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bev. és jegyz. JAKÓ ZSIGMOND. Bukarest 1974
JAKÓ ZS., Papírmalmok = JAKÓ ZSIGMOND, Az erdélyi papírmalmok feudalizmus-kori történetének vázlata. I-II. SUBB-H 1962 és 1964
JAKÓ ZS., Román művelődés = JAKÓ ZSIGMOND, A XVIII. század eleji román művelődési élet és a korai német felvilágosodás kapcsolatai Kölesén Sámuel levelezésének tükrében. MTA I. OK 1969/1
JAKÓ ZS., Torockó = JAKÓ ZSIGMOND: Adatok a torockói jobbágylázadások történetéhez. Kolozsvár 1945
JAKÓ ZS., Újkori = JAKÓ ZSIGMOND, Újkori román települések Erdélyben és a Partiumban. A MR c. kötetben. I. Bp. 1943
JAKÓ–JUHÁSZ, Nagyenyed = JAKÓ ZSIGMOND–JUHÁSZ ISTVÁN, Nagyenyedi diákok (1662–1848). Bukarest 1979
JANCSÓ B., Statisztika = JANCSÓ BENEDEK, Az erdélyi románság legrégibb statisztikája. Sz 1900
H. JEKELI, Lukas Graffius = Herman JEKELI, Bischof Lukas Graffius in Kampfe mit dem Pietismus. Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche A. B. in Siebenbürgen. Festschrift Dr. Fr. Teutsch. Hermannstadt 1931
KÁRFFY Ö., Földművelő egyesület = KÁRFFY ÖDÖN, Az első erdélyi földművelő egyesület működése, 1769–1772. MGSz 1898
K. KARLOVSZKY E., A burgonya = K. KARLOVSZKY ENDRE, A burgonya meghonosodása Erdélyben. MGSz 1896
Katona, Historica critica = Stephanus Katona, Historica critica regum Hungariae I–XLII. Vindobonae 1768–1770
KATONA I., Habán kerámia = KATONA IMRE, Habán kerámia Magyarországon. Budapest 1974
KELEMEN L., Művészettörténeti = KELEMEN LAJOS, Művészettörténeti tanulmányok I–II. Bev. SZABÓ T. ATTILA, szerk. B. NAGY MARGIT. Bukarest 1977–1982
{1145.} Kemény J. önéletírása = Kemény János önéletírása. Kiad., bev. V. WINDISCH ÉVA. Budapest 1959
KLANICZAY T., Zrínyi = KLANICZAY TIBOR, Zrínyi Miklós. Budapest 19642
KL Ekv. = Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár 1957
KÖPECZI B., Franciaország = KÖPECZI BÉLA, A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország. Budapest 1966
KO = A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. I–V. S. a. r. GÉRESI KÁLMÁN. Budapest 1897
KŐVÁRY L., Erdély = KŐVÁRY LÁSZLÓ, Erdély történelme I–V. Pest 1859–1863
Kv. lt. = A Román Tudományos Akadémia kolozsvári fiókjának történeti levéltára (= Erdélyi Múzeum Levéltára)
E. és D. LIMONA, Catastihele = E. és D. LIMONA, Catastihele casei comerciale Ioan Marcu din Sibiu. RA 1959
LK = Levéltári Közlemények (Budapest)
L lt. = A Lobkovitz család levéltára. Raudniczi levéltár, Litomerice (Csehszlovákia)
LUKINICH I., Bethlen cs. tört. = LUKINICH IMRE, A bethleni gróf Bethlen család története Bp. é. n. [1927)
MAGYARI A., Társadalmi feltételek = MAGYARI ANDRÁS, A Rákóczi-szabadságharc társadalmi feltételeinek kialakulása Erdélyben. RT
MAKKAI L., Erdély = MAKKAL LÁSZLÓ, Erdély története. Budapest 1944
MAKKAI L., Hadik = MAKKAI LÁSZLÓ, Hadik András az erdélyi mezőgazdaságról. AtSz 1957
MAKKAI L., Paraszti és majorsági = MAKKAI LÁSZLÓ, Paraszti és majorsági mezőgazdasági termelés a XVII. században. Gödöllő 1957
MÉSZÁROS I., Iskolaügy = MÉSZÁROS ISTVÁN, Az iskolaügy története Magyarországon. Budapest 1981
MFSz = Magyar Filozófiai Szemle (Budapest)
MGSz = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (Budapest)
MHH-C = Monumenta Hungariae Historica III. Comitialia. – Magyar Történelmi Emlékek. III/a: Magyar Országgyűlési Emlékek. – Monumenta comitialia regni Hungariae. 1–12. Budapest 1874–1912; III/b: EOE
MHH-D = Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria. – Magyar Történelmi Emlékek. I. Okmánytárak. 1–42. Pest 1857–Budapest 1948
MHH-S = Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores. – Magyar Történelmi Emlékek. II. Írók. 1–38. Pest 1857–Budapest 1906
MIT = A magyar irodalom története I–II. Szerk. KLANICZAY TIBOR. Budapest 1963–64
MKsz = Magyar Könyvszemle (Budapest)
MM = Magyar Művészet (Budapest)
MMT = Magyar művelődéstörténet. I–V. Főszerk. DOMANOVSZKY SÁNDOR. Bp. 1939–1943
MNy = Magyar Nyelv (Budapest)
MNyr = Magyar Nyelvőr (Budapest)
MPEA = Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I–XV. Szerk. SIMON LÁSZLÓ és ZSINKA FERENC. Bp. 1902–1934
{1146.} MR = Magyarok és románok I–II. Szerk. DEÉR JÓZSEF, GÁLDI LÁSZLÓ. Bp. 1943–1944
MRÁZ V., Bethlen = MRÁZ VERA: Bethlen Gábor gazdaságpolitikája. Sz 1953
MTA I. OK = Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok (I.) Osztályának Közleményei (Budapest)
MTD = Magyarország történeti demográfiája. Szerk. KOVACSICS JÓZSEF. Bp. 1963
MTT = Magyar Történelmi Tár (Budapest)
Műv. T. = Művelődéstörténeti Tanulmányok I–II. Szerk. CSETRI ELEK, JAKÓ ZSIGMOND és TONK SÁNDOR, ill. CSETRI ELEK, JAKÓ ZSIGMOND, SÍPOS GÁBOR és TONK SÁNDOR. Bukarest 1979, 1980
B. NAGY M., Reneszánsz és barokk = B. NAGY MARGIT, Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest 1970
B. NAGY M., Várak, kastélyok = B. NAGY MARGIT, Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. XVII–XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak. Bukarest 1973
ND = Népismereti dolgozatok (Kolozsvár, szerk. KÓS KÁROLY)
A. NEAMŢU, Mineri = ALEXANDRU NEAMŢU, Situaţia şi lupta minerilor din Transilvania în prima jumătate a sec. XIX. AIICluj 1961
A. NEAMTU, Tehnica = ALEXANDRU NEAMŢU, Tehnica minieră din Transilvania în sec. XVIII. Inovatii şi inovatori. AIICluj 1971
NEH 1965 = Nouvelles Etudes Historiques, publiées à l’occasion du XIIe Congrès International des Sciences Historiques. Red. BALOGH SÁNDOR, EMBER GYŐZŐ etc. Budapest 1965
NNh = KÓS KÁROLY, Népélet és néphagyomány. Bukarest 1972
OL = Magyar Országos Levéltár (Budapest)
OL, Agy = OL, Apafi gyűjtemény (P 1239)
OL, Elt = OL, Esterházi család levéltára (P 108–184)
OL, EOKL = OL, Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak
OL, GP = OL, Gubernium Transylvanicum (in Politicis): ügyiratok
ÜL, Nlt = OL, Nádasdy család levéltára (P 507)
OL, Rlt = OL, Radvánszky család levéltára (P 566)
OL, RSzlt = OL, A Rákóczi-szabadságharc levéltára
OL, UetC = OL, Urbaria et Conscriptiones (E 156)
OL, Vgy = OL, Véghelyi Dezső gyűjteménye (R 284)
OL, Wlt = Wesselényi család levéltára (E 199)
OSzK = Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Pápai Páriz, Békességet = Pápai Páriz Ferenc, Békességet magamnak és másoknak Bev. és jegyz. NAGY GÉZA. Bukarest 1977
PATAKI J., A csíki vashámor = PATAKI JÓZSEF: A csíki vashámor a XVII. század második felében. Csíkszereda 1971
A. F. PRIBRAM, Depeschen = ALFRED FRANCIS PRIBRAM (szerk.), Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe. I–II/1. Wien 1889–1901
D. PRODAN, Producţia fierului = DAVID PRODAN, Producţia fierului pe domeniul Hunedoarei în sec. XVII. AIICluj 1958–1959.
D. PRODAN, Supplex = DAVID PRODAN, Supplex Libellus Valachorum. Bucureşti 19672
{1147.} D. PRODAN, Urbariile = DAVID PRODAN (edit.), Urbariile tării Făgăraşului I. 1601–1630. Bucureşti 1970
Quellen, Brassó = Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó I–VII. Kronstadt 1886–Brassó 1918
RA = Revista Arhivelor (Bucureşti)
Ráday iratai = Ráday Pál iratai I–II. Sajtó alá rendezte BENDA KÁLMÁN, ESZE TAMÁS, MAKSAY FERENC, PAP LÁSZLÓ, Budapest 1955, 1961
Rákóczi tükör = Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról I–II. Vál., szerk. és bev. KÖPECZI BÉLA és R. VÁRKONYI AGNES. Budapest 1973
RMK = Régi Magyar Könyvtár (Sorozat)
RMKT = Régi Magyar Költők Tára (Budapest 1959-)
RRH = Revue Roumaine d’Histoire (Bucureşti)
RT = Rákóczi-tanulmányok. Szerk. KÖPECZI BÉLA, HOPP LAJOS, R. VÁRKONYI ÁGNES. Budapest 1980
SA = Siebenbürgisches Archiv. Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (Sorozat)
SCI Cluj = Studii şi Cercetări de Istorie (Cluj)
SH = Studia Historica (Sorozat)
SMIM = Studii şi Materiale de Istorie Medie
SPIELMANN J., A közjó = SPIELMANN JÓZSEF, A közjó szolgálatában. Bukarest 1976
St = Studii. Revistă de Istorie (Bucureşti)
SUB = Studia Universitatis Bolyai. Cluj-Kolozsvár
SUBB-H = Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series 4.: Historia (Cluj)
B. SURDU, Contribuţii = BUJOR SURDU, Contribuţii la problema naşterii manufacturilor din Transilvania în sec. al XVIII-lea. AIICluj 1964
Sz = Századok (Budapest)
Szádeczky-hagyaték = Szádeczky Béla hagyatéka I–II. Szeged, Egyetemi könyvtár, ill. MTA Könyvtárának Kézirattára
Szalárdi = Szalárdi János Siralmas Magyar Krónikája. S. a. r. stb. SZAKÁLY FERENC. Budapest 1980
Székely oklevéltár = Székely oklevéltár I–VIII. Kiad. SZABÓ KÁROLY, SZÁDECZKY LAJOS, BARABÁS SAMU. Kolozsvár 1872–Budapest 1934
SZENTGYÖRGYI M., Jobbágyterhek = SZENTGYÖRGYI MÁRIA, Jobbágyterhek a XVI–XVII. századi Erdélyben. Budapest 1962. ÉTTK
SZENTKIRÁLYI ZS., Az erdélyi bányászat = SZENTKIRÁLYI ZSIGMOND, Az erdélyi bányászat ismertetése, nemzeti-, gazdasági-, köz- és magánjogi tekintetben. Kolozsvár 1841
SZILÁGYI S., Erdélyország = SZILÁGYI SÁNDOR, Erdélyország története, különös tekintettel művelődésére I–II. Pest 1865–66
TAGÁNYI K., A hármas nyomású rendszer = TAGÁNYI KÁROLY, A hármas nyomású rendszer behozata Erdélyben. MGSz 1894
Teleki levelezése = Teleki Mihály levelezése I–VIII. Kiad. GERGELY SAMU. Budapest 1905–1926
ThFK = A Thököly-felkelés és kora. Szerk. BENCZÉDI LÁSZLÓ. Budapest 1983
{1148.} TMÁO = Török-magyar-kori államokmánytár I–VII. Szerk. SZILÁDY ÁRON, SZILÁGYI SÁNDOR. Pest 1868–1874
TEUTSCH = GEORG und FRIEDRICH TEUTSCH, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk II. Hermannstadt 1907
TL = Történeti Lapok (Kolozsvár)
I. TÓTH Z., Román mozgalom = I. TÓTH ZOLTÁN, Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom. 1790–1848. Budapest 1959
I. TÓTH Z., Az erdélyi román nacionalizmus = I. TÓTH ZOLTÁN, Az erdélyi román nacionalizmus első százada. Bp. 1946
I. TÓTH Z., Parasztmozgalmak = I. TÓTH ZOLTÁN, Parasztmozgalmak az erdélyi Érchegységben 1848-ig. Budapest 1951
I. TÓTH Z., A román nemzettudat = I. TÓTH ZOLTÁN, A román nemzettudat kialakulása a moldvai és havasaljai krónikairodalomban. Budapest 1942
TRÓCSÁNYI ZS., 1790 = TRÓCSÁNYI ZSOLT, Az 1790-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez. Budapest 1978
TRÓCSÁNYI ZS., Központi kormányzat = TRÓCSÁNYI ZSOLT, Erdély központi kormányzata 1540–1690. Budapest 1980
TRÓCSÁNYI ZS., Levéltárak = TRÓCSÁNYI ZSOLT, Erdélyi kormányhatósági levéltárak. Budapest 1973
TRÓCSÁNYI ZS., Országgyűlések = TRÓCSÁNYI ZSOLT, Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései. Adalék az erdélyi rendiség történetéhez. Budapest 1976. ÉTTK
TRÓCSÁNYI ZS., Parasztság = TRÓCSÁNYI ZSOLT, Az erdélyi parasztság története 1790–1849. Budapest 1956
TRÓCSÁNYI ZS., Partium = TRÓCSÁNYI ZSOLT, Az északi Partium 1820-ban. Budapest 1966
TRÓCSÁNYI ZS., Teleki = TRÓCSÁNYI ZSOLT, Teleki Mihály. Erdély és a kuruc mozgalom 1690-ig. Budapest 1972
TRÓCSÁNYI ZS., Wesselényi = TRÓCSÁNYI ZSOLT, Wesselényi Miklós. Budapest 1965
TSz = Történelmi Szemle (Budapest)
TT = Történelmi Tár (Budapest)
ÚMM = Új Magyar Múzeum (Pest)
VÁRKONYI A., Rákóczi = VÁRKONYI Ágnes, A Rákóczi-szabadságharc kibontakozása Erdélyben. Sz 1954
VERESS E., Hunyad = VERESS ENDRE, Hunyad vármegye bányászatának és bányaiparának múltja. Déva 1910
VITA ZS., Tudománnyal és cselekedettel = VITA ZSIGMOND, Tudománnyal és cselekedettel. Bukarest 1968
Wass László naplója = Czegei Wass György és László naplói. Kiad. NAGY GYULA. MHH-S 35. Budapest 1896
M. ZEMPLÉN J., A fizika = M. ZEMPLÉN JOLÁN, A magyarországi fizika története a XVIII. században. Budapest 1964
ZMÖM = Zrínyi Miklós Összes művei I–II. Kiad. KLANICZAY TIBOR és CSAPODI CSABA. Budapest 1958
ZSIRAI M., Sajnovics és Gyarmathi = ZSIRAI MIKLÓS, A modern nyelvtudomány magyar úttörői. I.: Sajnovics és Gyarmathi. Budapest 1952