{f-663.} Liste des abréviations

Acta Arch. Hung. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Hist. Art. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
AEMA Archivum Eurasiae Medii Aevi
AH Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
AMN Acta Musei Napocensis
Anonymus P. Magister quondam Bele regis Hungariae notarius Gesta Hungarorum. Ed. L. JUHÁSZ. Szeged–Budapest, 1932
ANRW Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Red. W. HAASE–H. TEMPORINI. Berlin–New York
Arch. Hung. Archaeologia Hungarica (Budapest)
AUSB Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica
AVSL Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde (Hermannstadt)
G. BARIŢ, Părţi alese… GEORGE BARIŢ, Părţi alese din istoria Transilvaniei (Chapitres choisis de l’histoire de la Transylvanie), I-III. Sibiu, 1889-1891
S. BENKŐ, A helyzettudat… SAMU BENKŐ, A helyzettudat változásai (Les modifications de la conscience de statut), Bukarest, 1977
V. BÍRÓ, A fejedelmi hatalom… VENCEL, BÍRÓ, Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése (Le développement du pouvoir princier transylvain) 1542-1690. Budapest, 1924
CASSIUS DIO Cassii Dionis Historiarum Romanum libri
DAI CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De administrando imperio. Ed. GY. MORAVCSIK–R. J. H. JENKINS. Budapest, 1949; Washington, 1967
DFGS Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Ed. J. KEMÉNY–E. TRAUSCHENFELS. Klausenburg, 1839-1860
DMÉ A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Annuaire du Musée Déri de Debrecen)
Á. DOBÓ, Inscriptiones… ÁRPÁD DOBÓ, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes. Budapest, 19754
Dolg. ENM Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Etudes du Département de médailles et d’antiquités du Musée National de Transylvanie), Kolozsvár
{f-664.} DRH Transilvania Documenta Romaniae Historica (Documente privind istoria României) C – Transilvania. I-VIII. Bucureşti 1951-1981
EHH Etudes historiques hongroises. Budapest, 1975, 1980, 1985
EOE Erdélyi országgyűlési emlékek. Monuments comitialia regni Transsylvaniae 1540-1699. Publ. par SÁNDOR SZILÁGYI, I-XXI. Budapest, 1875-1898 (MHH-C)
EOKL OL Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak (Archives Gouvernementales de Transylvanie)
ETA Erdélyi történeti adatok (Données historiques de Transylvanie) I-IV. Publ. par IMRE MIKÓ et KÁROLY SZABÓ, Kolozsvár, 1855-1862
FA Folia Archaeologica (Budapest)
FBHH GY. MORAVCSIK, Fontes byzantini historiae hungaricae aevo ducum et regura ex stirpe Arpad descendentium. Budapest, 1984
Festschrift A. T. Szabó-Zs. Jakó Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Red. K. BENDA–T. BOGYAY, München, 1987
FVLK Forschungen zur Volks- und Landeskunde (Sibiu)
GDGR Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. Ed. C. GÖLLNER. Bukarest, 1979
GOMBOS, Catalogus… A. F. GOMBOS, Catalogus Fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium… I-III. Budapest, 1937-1938. Index: Budapest 1942
GY. GYÖRFFY, Geographia… GYÖRGY GYÖRFFY, Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae (Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza), I-III. Budapest–Amsterdam, 1963-1987
Die Habsburgermonarchie Die Habsburgermonarchie 1848-1918. I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Hrsg. A. BRUSATTI. Wien, 1973; III. Die Völker des Reiches. Hrsg. A. WANDRUSCHKA–P. URBANITSCH, Wien, 1980
HHStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien
K. HOREDT, Das frühmittelalterliche… K. HOREDT, Das frühmittelalterliche Siebenbürgen. Innsbruck, 1988
K. HOREDT, Frühmittelalter… K. HOREDT, Siebenbürgen im Frühmittelalter. Bonn, 1986
ZS. JAKÓ, Írás, könyv.. ZSIGMOND JAKÓ, Írás, könyv, értelmiség (Ecriture, livres, intellectuels), Bukarest, 1976
I. KATONA, Historica critica… STEPHANUS KATONA, Historica critica regura Hungariae I-XLII. Pest–Pozsony–Kassa–Buda–Kalocsa–Kolozsvár–Vác, 1779-1817
L. KELEMEN, Ekv.. Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára (Mélanges pour le 80e anniversaire de la naissance de L. K.), Kolozsvár, 1967
G. KEMÉNY G., Iratok… Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában 1867-1918 (Documents sur l’histoire de la question des nationalités en Hongrie à l’époque du dualisme). Publ. par G. KEMÉNY G. I-VI. Budapest, 1952-1985
KLÖM Kossuth Lajos összes munkái (Śuvres complètes de L. K.)
L. KŐVÁRI, Okmánytár… Okmánytár az 1848-49-i erdélyi eseményekhez (Recueil de documents sur les événements en Transylvanie en 1848-49) Publ. par LÁSZLÓ KŐVÁRI, Kolozsvár, 1861
I. LUKINICH, Erdély… Erdély területi változásai 1541-1711 (Les changements territoriaux de Transylvanie). Publ. par I. LUKINICH, Budapest, 1918
{f-665.} MBIÖ Mitteilungen des Bulgarischen Instituts in Österreich
MGSz Magyar Gazdaságtörténeti Szemle (Bulletin d’Histoire Economique Hongrois), Budapest
MHH-C, D et S Monuments Hungariae Historica. I. Diplomataria; II. Scriptores; III. Comitialia
MR Magyarok és románok (Hongrois et Roumains) I-II. Publ. par JÓZSEF DEÉR–LÁSZLÓ GÁLDI, Budapest, 1943-1944
Műv.T. Művelődéstörténeti Tanulmányok (Études d’histoire de la civilisation) I-II. Publ. par ELEK CSETRI, ZSIGMOND JAKÓ et autres, Bukarest, 1979-1980
NK Numizmatikai Közlöny (Bulletin Numismatique), Budapest
OL Magyar Országos Levéltár (Archives Nationales de Hongrie)
OSzK Országos Széchényi Könyvtár (Bibliothèque Nationale Széchényi)
PA AA Bonn Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn
M. PĂCURARIU, Istoria Bisericii… M. PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (Histoire de l’Eglise orthodoxe roumaine), I-II. Bucureşti, 1980-19812
ŞT. PASCU, Voievodatul… ŞT. PASCU, Voievodatul Transilvaniei (Le voïvodat de Transylvanie), I-II. Cluj, 1972-1979
RAPMP Relations between the Autochthonous Population and the Migratory Populations on the Territory of Romania. Bucureşti, 1975
RHC Revue d’Histoire Comparée. Etudes Hongroises (Paris)
RRH Revue Roumaine d’Histoire (Bucarest)
RT Rákóczi-tanulmányok (Études sur Rákóczi) Publ. par BÉLA KÖPECZI, LAJOS HOPP, ÁGNES R. VÁRKONYI, Budapest, 1980
SRH Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I-II. Ed. E. SZENTPÉTERY. Budapest, 1937-1938
Studii Studii. Revista de Istorie (Bucureşti)
SUBB-H Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Series 4: Historia (Cluj)
Sz Századok (Siècles), Budapest
Székely felkelés… Székely felkelés 1595-1596, előzményei, lefolyása, következményei (Le soulèvement sicule 1595-1596, ses antécédents, son déroulement, ses conséquences). Publ. par SAMU BENKŐ, LAJOS DEMÉNY, KÁROLY VEKOV, Bukarest, 1979; sa version en roumain: Răscoala secuilor din 1595-1596, antecedente, desfăşurare şi urmări, Bucureşti, 1978
M. SZENTGYÖRGYI, Jobbágyterhek… MÁRIA SZENTGYÖRGYI, Jobbágyterhek a XVI-XVII. századi Erdélyben (Les charges des serfs dans la Transylvanie des XVIe-XVIIe siècles), Budapest, 1962
TBCM Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul 1918-1928 (La Transylvanie, le Banat, la région des Körös et le Máramaros), I-III. Bucureşti, 1929
TEt Tanulmányok Erdély történetéről (Études sur l’histoire de la Transylvanie). Publ. par ISTVÁN RÁCZ, Debrecen, 1988
TSz Történelmi Szemle (Bulletin d’Histoire)
L. ÜRMÖSSY, Tizenhét év… LAJOS ÜRMÖSSY, Tizenhét év Erdély történetéből (Dix-sept ans d’histoire de la Transylvanie), Temesvár, 1894
ZA Zeitschrift für Archaeologie