hírvers

epikolírikus költemény, tipikusan átmeneti műfaj, a feudális rend bomlása után, a parasztság polgárosodásának megindulásakor alakult ki, abban az időben, amikor a parasztság életében csökkent a népdal hagyományos kultusza, a népballada szerepe, és az emberek mind többet olvasnak. Ez magyarázza, hogy a hírversnél többnyire elmarad a dallam és az élőszóbeli előadás. A hírversírók műveiket 1–4 lapnyi terjedelemben kinyomtatták, és olvasmányként árulták kizárólag a parasztság számára. A hírvers híreket közlő költemény részben a helyi szóbeli hagyományokhoz, népdalhoz, új stílusú népballadához, részben a parasztság körében jól ismert, híreket feldolgozó → históriákhoz kapcsolódik. A hírvers funkciója a hírközlés, pótolja az újságot, ezért elsőrendű követelmény, hogy igaz eseményeket mondjon el, különben hitelét veszti. A hírversíró híreit a vásárokon és művei terjesztése közben faluról falura járva szerezte. Olykor levélben értesítették egy-egy jelentősebb eseményről, amelyet azután versbe szedett. A hírvers annak a szűk körű rétegnek az életét, problémáit tükrözte, amelyet a hírversíró ismert. Főként az új stílusú népdal és népballada kifejezéskészletével élt, a legjobb hírversek hasonlítanak az új stílusú népballadához, nagy részük azonban göcsörtös, erőltetett rímekkel teli, nehézkes stílusú. A legjobb hírversírók igazi népi költőkké váltak (pl. Nagy Kovács István). A hírvers virágzásának helye és ideje a DK-Dunántúlon a 20. sz. első felében volt. Az európai népköltészet is ismeri, a német szakirodalom Zeitungslied-nek nevezi. – Irod. Vikár Béla: A „Szűcs Marcsa” balladáról (Ethn., 1905); Roth, Paul: Die neuen Zeitungen in Deutschland im 15. und 16. Jahrhundert (Leipzig, 1914); Illyés Gyula: Puszták népe (Bp., 1937); Takács Lajos: Népi verselők, hírversírók (Ethn., 1951); Seemann, Erich: Neue Zeitung und Volkslied (Jahrbuch für Volksliedforschung, 3., Berlin–Leipzig); Bódker, L.: Folk Literature (Germanic) (Copenhagen, 1965).

Tornyai János hírversíró, vándorköltő (Debrecen)

Tornyai János hírversíró, vándorköltő (Debrecen)

Nagy Kovács István hírversíró, népi költő (Döbrököz, Tolna m.)

Nagy Kovács István hírversíró, népi költő (Döbrököz, Tolna m.)

Hazafy Veray János vándorköltő egy Brassóban (v. Brassó m.) megjelent költeményének két oldalaHazafy Veray János vándorköltő egy Brassóban (v. Brassó m.) megjelent költeményének két oldala