Szent László, I. László (kb. 1040–1095)

Árpádházi király. A népmondák és egyházi legendák legnépszerűbb alakja a magyar szentek közül. Nagyváradi sírjához a néphit számos csodát fűzött s ennek alapján a r. k. egyház 1192-ben szentté avatta. A sírja felett való esküvés perdöntő erővel bírt: a 13. sz.-ból fennmaradt az itt tartott istenítéletek jegyzőkönyvének egy töredéke (Váradi Regestrum). Bátorságot, férfiasságot és vallásos jámborságot ötvöző egyénisége következtében a magyar lovagkor példaképe lett. Erdély védőszentjeként tisztelték, ami valószínűleg összefügg azzal, hogy uralkodása alatt a keleti gyepűvonalat kitolták és megerősítették. Kultusza meg-megújulóan (III. Béla, Nagy Lajos, Zsigmond, I. Mátyás, barokk-kor) századokon át mindig erős volt. A középkori krónikákban és legendáriumokban megmaradt Szent László történetek közül nevezetesebbek: 1. A cserhalmi ütközet. A kunok megfutamodnak, üldözőbe veszi őket. Észreveszi, hogy egy pogány harcos lován egy magyar leányt hurcol magával. Felszólítására a leány magával rántja a kunt a földre. Az ellenfelek birkózni kezdenek. A lány úgy segít Szent Lászlónak, hogy karddal elvágja a kun vitéz Achillesz-inát, majd lenyakazza. Ezután ölébe veszi a kifáradt Szent László fejét és tetvészi, ami korabeli szokás szerint a pihentető kedveskedés jele volt. Ez a monda a középkorban nagyon népszerű lehetett, mert számos falképmaradvány őrzi emlékét. Némelyik részlete pogány–magyar hősepikai részleteket őrzött meg. – 2. Szent László és Salamon párharca a pozsonyi várnál. A párviadal nem történt meg, mivel Salamon két angyalt látott Szent László feje fölött, amint tüzes karddal röpültek és fenyegették az ellenfelet. Hasonló legenda más szenttel kapcsolatban – Szent Jakab, Szent György – is elterjedt. – 3. Az ún. patrocinium-csoda. A székelyek 1345-ben három napos harcban álltak a tatárokkal. Ezalatt az idő alatt Szent László teste eltűnt a kriptából, majd negyednap átizzadva tért meg (Dubnici Krónika, 1479). A bizánci szentek Szent Lászlóhoz hasonlóan városuk segítségére siettek halottaikból feltámadva. – 4. A váci szarvasjelenés (→ templom alapítása). – A népköltészetben máig fennmaradtak Szent László alakjával kapcsolatos természetmagyarázó mondák. A forrásfakasztásról (Nyitra, Debrőd, Torda stb.), és a kun aranyak vagy Szent László pénze (Ny-Erdély, Dunántúl) mondájáról Temesvári Pelbárt, Mátyás király udvari papja emlékezett meg először. A tatárok futás közben pénzt szórtak el, hogy az őket üldöző magyarok rávetve magukat elmaradjanak mögöttük. Az arany Szent László imája folytán kővé változott (→ Tordai-hasadék). A népi gyógyászatban mindmáig ismeretes Szent László füve, (keresztesfű, lat. Gencia Cruciata), amelyről először Beythe János füvészkönyve (1583) emlékezik meg. Göcsejben a kisnemeseket Szent László nemeseinek nevezik. Vele kapcsolatos birtokszerző eredetmondájuk. Felfakadó forrásról vagy sziklában látható nyomokról állítják, hogy Szent László lova patkójának a nyoma, amint egyik szikláról a másikra ugratott (Püspökfürdő, Jászó, Vácszentlászló, Torda). Középkori tiszteletének emlékét őrzi, hogy számos templom választotta patrónusának. Népszerűségének tanúsága valószínűleg az is, hogy a László századok óta leggyakoribb férfikeresztneveink közé tartozik. – Irod. Horváth Cyrill: Szent László-legendáink eredetéről (Bp., 1928); Berze Nagy János: A Szent László pénzéről szóló monda népmesei kapcsolata (Ethn., 1925); Szilárd Leó: Szent László a népköltésben (Ethn., 1927); Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából (I–II., Bp., 1977); László király emlékezete (Bp., 1977).

László király és egy kun vitéz párbaja. A Képes Krónika iniciáléja (14. sz.)

László király és egy kun vitéz párbaja. A Képes Krónika iniciáléja (14. sz.)

Szent László legendájának freskórészlete. A lány a pihenő király „fejében keres” (Székelyderzs, v. Udvarhely m., unitárius templom, 15. sz.)

Szent László legendájának freskórészlete. A lány a pihenő király „fejében keres” (Székelyderzs, v. Udvarhely m., unitárius templom, 15. sz.)

„Kun aranyak” vagy Szent László pénzek (Magyargyerőmonostor, v. Kolozs m.)

„Kun aranyak” vagy Szent László pénzek (Magyargyerőmonostor, v. Kolozs m.)

A tordai hasadék (J. Toppel metszete után Rohbock rajzolta, 1858)

A tordai hasadék (J. Toppel metszete után Rohbock rajzolta, 1858)

A gelencei (v. Háromszék m.) r. k. templom falfestménye a 14. sz.-ból. Balra a király és a kun vitéz birkóznak, miközben az elrablott lány a vitéz Achilles-inát elvágja. Jobbra a harcképtelenné tett kunt a lány a király segítségével lenyakazza

Szt. László-legenda
A gelencei (v. Háromszék m.) r. k. templom falfestménye a 14. sz.-ból. Balra a király és a kun vitéz birkóznak, miközben az elrablott lány a vitéz Achilles-inát elvágja. Jobbra a harcképtelenné tett kunt a lány a király segítségével lenyakazza