széphistória

a 16–17. sz.-ban feljegyzett, novellisztikus tartalmú, dallammal előadott verses elbeszélés (→ história). Nálunk a reformáció korában terjedt el. A legrégibb széphistória Tinódi szerzeménye (Jázon és Medea). A széphistóriák az európai reneszánsz vándortémák, folklór mondák, novellák és valóban megtörtént események feldolgozásai folklór elemekkel bővítve. A népköltészet és a széphistória szoros összefüggését számos adat bizonyítja. A → Szilágyi és Hajmási népballada témája ismert széphistóriában is: valószínűleg 1560 előtt keletkezett a Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája. Béla királyról és Bankó lányáról való éneket ismeretlen szerző 1570-ben horvát szöveg alapján írta. Népballadai változatát Moldvában jegyezték fel. De A katonalány balladatéma Európa-szerte ismert. A széphistória szerint a vén Bankó már annyira gyenge, hogy nem tud Béla királyhoz menni, fia pedig nincs, aki helyette szolgálatot vállalhatna. A legkisebb lányát küldi, aki csak akkor fedi fel nő létét („két szép almáját”), amikor hazafelé indul. Hűberesi kötelezettségből a katonaként szolgáló lány alakja az európai népköltészetben rendkívül elterjedt. A lány leleplezésére szolgáló próbák mutatnak lényegesebb eltérést a nyelvi megformáláson kívül. – A híres nevezetes Tholdi Miklós jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história (Debrecen, 1574), Ilosvai Selymes Péter szerzeménye, visszavezethető valamilyen írott forrásra is, de alapja mindenképpen a szájhagyomány lehetett, amit a szerző a korabeli divatos lovagi költészet szabályai szerint módosíthatott, lazán összefüggő kalandsorrá fűzött össze. Néhány epizód – köztük az özveggyel való találkozás és a sírrablási jelenet – valószínűleg Boccaccio-novella alapján készült. A történetileg létező hős természetfeletti erővel való felruházása pedig folklór mondák hatása. Ennek a széphistóriának népköltészeti vándortémái: a szekérrúddal való útjelzés, az elüldözött kisebb, de erélyes, dolgos testvér, a bika megfékezése, szegény megsegítése. A cseh, olasz vagy más ellenség legyőzése a szájhagyományból került a széphistóriába, majd onnan Toldi nevével ismertté vált, folklorizálódott a monda (→ Toldi-mondakör). Enyedi György unit. prédikátor írta 1574-ben a Gismunda és Gisquardus széphistóriát. A Boccaccio-novellatémát Enyedi egy latin verses feldolgozásból ismerte és használta forrásul. (Valószínűleg összefügg mindkettő a reneszánszban újjáéledt Hero és Leander antik mondával.) A széphistória témája a társadalmi különbségek miatt elválasztott szerelmesek tragédiája. Gismunda, a királylány, özvegységet fogad, de megszereti a király írnokát, akit a király ezért megölet. A magyar népköltészetben a Szép Júlia ballada témája állt legközelebb ehhez a széphistóriához. – Telamon históriája (1578) a társadalmi különbségek miatt elválasztott szerelmesek széphistóriája. A téma a 16. sz.-tól kezdve népszerű az európai költészetben (olasz novellákban, délszláv epikus énekekben, angol, francia, német népballadákban stb. lelhető fel). Valószínűleg Telamon históriája valamilyen folklór forrást dolgozott fel széphistóriában. A magyar népköltészetben → Kádár Kata ballada éltette tovább ezt a témát. A legnépszerűbb széphistória Argirus királyfiról és egy Tündér Szűzleányról szól (→ Árgirus). Számos kiadást ért meg, és már 1749-ben → ponyván terjesztették. Mesei formában a népköltészet szerves része lett. A széphistória és a népköltészet kapcsolata az említett néhány példán kívül fölfedezhető számos epikus énekben, mondában (Bánk bán monda, Trója monda stb.). Jelentősége különösen fontos a mo.-i reneszánsz megítélésében. (→ még: népkönyv) – Irod. Erdélyi Pál: A XVI. és XVII. századi magyar históriás ének (Magy. Könyvszle, 1886); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Fábián István: Széphistóriánk és a deákok (Filol. Közl. 1959); Szabolcsi Bence: A XVI. századi nagy históriás énekek és zenéjük (A magyar zene századai, Bp., 1959).

Ilosvai Selymes Péter Toldi Miklósról írt históriájának 1746. évi kiadása

Ilosvai Selymes Péter Toldi Miklósról írt históriájának 1746. évi kiadása

Enyedi György Gismunda és Gisquardus széphistóriájának kiadása (1942)

Enyedi György Gismunda és Gisquardus széphistóriájának kiadása (1942)