{669.} VÁSÁRAINK VILÁGA


FEJEZETEK

Vásáraink néprajzáról a századfordulóra, tehát vásáraink virágkorára vontakozóan emelünk ki néhány, fontosnak tűnő tényezőt, szorosan kapcsolódva a vásáraink történetéről elmondottakhoz (Dankó 1975).

Mintegy bevezetésként elmondhatjuk, hogy az árucsere néprajzi vizsgálata az anyagi kultúra területéhez kapcsolódóan nyújt felvilágosítást. Közelebbről az erdőélés, az erdőgazdálkodás (Petercsák 1986), a földművelés (Novák L. 1988), a kertgazdálkodás és szőlőművelés (Páll 1986), a nád-, gyékény-, kender- és len-, a napraforgó-, a burgonyatermesztés és a termények értékesítésének-felhasználásának munkamenetéről, a velük kapcsolatos munkálatok munkaszervezetéről, eszközkészletéről, a különféle mezőgazdasági termékekkel szemben támasztott igényekről; a tartósítás, konzerválás, tárolás, a szállítás módozatairól; a teherhordásról, a közlekedésről, az áruszállításról (Paládi-Kovács 1988b). Ugyanígy az állattartás árucsere-vonatkozásai is, a domesztikáció kérdéseitől az állati termékek felhasználásáig számtalan tényezőt érintően (a tenyésztési gyakorlat, a pásztorkodás, az etetés, a szoktatás, például az igábatörés kérdései és gyakorlata; az állati erő felhasználása, eszközei, az állatok haszonvételei: a hús, csont, szaru, bőr, gyapjú, toll, illetőleg a tej, tejtermékek, tojás és mindezek szállításának és árusításának eszközkészlete, módszere) adnak felvilágosítást a népi kultúráról. Minderre szépen rávilágítottak azok az újabb kori helytörténeti mongoráfiák is, amelyek jeles, az állatok és állati termékek árusítása terén kitűnt vásárhelyeinkről szólnak (Bencsik 1986; Viga 1984a). Ugyanez a helyzet a kézművesség, az ipar vonatkozásában is. A vásári árucserében oldódott meg a legtöbb mesterség, műhely anyagellátása. A kézművesek, iparosok tekintélyes hányada pedig egyenesen vásárra dolgozó, ún. vásározó mester volt. A vásározó iparosok kétféle körutat tettek meg, bár voltak olyan mesterek és mesterségek is, akik nem vásároztak, hanem, mint a debreceni fazekasok is, beérték portékáik helybeli értékesítésével. Főleg az út közben nem sérülő, kevésbé érzékeny árut előállító iparosok vásároztak távoli vidékeken, ún. hosszú járatokkal, míg a kényes árut előállítók, például a fazekasok, rövidebb távolságokra mentek csak el. Ilyenek voltak például a dunántúli fazekasok (Fatuska 1988; Gráfik 1988b; Sergő 1988), míg a gömöri és a révi fazekasság messze vidékeket árasztott el edényeivel. Legtöbbször nem is vásárokhoz kötötten, hanem vándorárusításban (Bodó 1986). A vásározó iparosság termelési kultúrája, áruik számtalan formája, változatossága, eszközeik különbözősége, szállítási módjaik sajátossága, áralakításuk, díszítőtevékenységük stb. mind-mind az árucseréhez, közelebbről a vásárhoz kötötten integrálódott egyfajta kulturális jelenséggé. E jelenségeknek a kutatása a szellemi néprajz, a folklór keretébe tartozik (Katona I. 1976). Elmondhatjuk, {670.} hogy a puszta árucsere maga is annyi és oly sokféle kulturális tényezőt ölel fel, hogy azok rendszerbe foglalásából megismerhető az adott közösség teljes anyagi és szellemi kultúrája (Csoma 1988; Andrásfalvy 1982).

Az árucsere-folyamatok közül, mint a kulturális integráció szempontjából is leglényegesebbet, az árucsere-migrációt kell megemlítenünk. Itt most úgy is, hogy az árucsere-migráció terjeszti el az innovációkat, a vásárokon bemutatott újdonságokat. Ebből a szempontból fontosak a századfordulón, vásáraink hanyatlásának idején rendezett árumintavásárok, vásári kiállítások, árubemutatók. Különben ez az egész folyamat a vásárok hírközlő, hírterjesztő funkciójába tartozik. Az újdonságokat vásáraink nagyrészt szájhagyományozódás révén terjesztették el, bár jelentősek voltak ebből a szempontból a különböző vásári kiadványok, olvasmányok is. De a vásárok ún. komédiás fertályai, a maguk számtalan ismeretszerző, továbbadó funkciójával sem álltak egyedül egy-egy vásáron belül. A vásárokon nyelvi érintkezések révén bontakozik ki leginkább az átadás-átvétel ténye. De vannak árucsere-alkalmainknak konkrét, a kultúrát első kézből gazdagítani, változatossá tenni akaró részei is, mint amilyen például a vásári könyvárusítás vagy a képmutogatás, a históriás énekmondás, bábjátszás stb. (Takács L. 1976; Tátrai 1988; Ujváry 1986).

A leggyakoribb vásári könyv a kalendárium és a ponyva volt (Pogány 1959). A ponyvák egy része hírvers, és a hírek terjedését szolgálta. A vásár-piac mindig is egyfajta gyűlés is, a közélet színhelye volt. A vásárok népe jól értesült. Ismereteit szívesen adta át, mondta el árucserepartnerének. Nem csoda, ha a vásárokat-piacokat alkotó közösség többször a vásárokon nyilatkozott meg. Mint például a 16. században a beregi mezővárosok vásározó népe, amely nemcsak befogadta, hanem terjesztette is a vásárokhoz kapcsolódó migráció révén a reformációt. Ilyen szempontból jellemző, hogy Melius Juhász Péter is egyik alapvető munkáját „A magyarországi kereskedő és áros népeknek” ajánlotta, „mert a széllyel való járásban ti vöttétek és hallottátok előbb egyebeknél és ti dicsértétek s beszéltettétek egyebeknek az Isten kegyelméről való tudománt…” (Melius Juhász 1561).

Az ún. hegyaljai felkelés előkészítéséhez, kirobbantásához is a hegyaljai vásárokat használták fel, különösen a sátoraljaújhelyit 1697. június 30-án. Mint ahogy arról se feledkezzünk meg, hogy március 15-én, 1848-ban, a Nemzeti Múzeumhoz közeli Széna-téren (a mai Kálvin tér) éppen hetivásár volt, és a vásárosok nagyon is aktívan bekapcsolódtak az eseményekbe. Olyanformán is, hogy a hazamenő vásárosok vitték szét elsőnek a nagy nap eseményeinek hírét, szinte az egész országba. De legújabb kori történetünkből is említhetünk példát ilyesmire. A nincstelen munkások-parasztok nem egy esetben a hetivásárt, a vásárt választották elégedetlenségük kinyilvánítására, követeléseik népszerűsítésére. Mint például 1932-ben is, a híres pacsai véres vásáron, ahol a tüntetők közé lőve, két munkáshalál esett, február 18-án.

VÁSÁRRA TERMELÉS

Az alábbiakban részletezően tekintjük át a vásári árucsere anyagi és szellemi kultúránkban megmutatkozó hatásait. Ezek a hatások mindjárt a vásárra való termelés különböző folyamataiban megmutatkoznak. Mind az élelmiszer-termelő parasztság, mind pedig az iparosok termelői tevékenységében érvényesülnek a vevő igényei és a vásár hagyományai. A piacoló-vásározó parasztok, kézművesek nagyon jól tudták, hogy melyik vásáron kik a vevők, milyen árukat keresnek, mikor milyen árura van szükségük. Nagyon jól ismerték az árképzés szabályainak is minősíthető árképzési {671.} hagyományokat. Ezek szerint a piac-vásár kezdetekor, a vásár első óráiban kell leginkább kitartani az árakat, mert az ekkor vásárlók általában sietnek, gyorsan be akarnak vásárolni és azt is gondolják, hogy a vásár elején nagyobb választékból válogathatnak, jobb minőségű áruhoz juthatnak, mint a vásár későbbi szakaszán, amikor már kiválogatták az árut. A kitartott áraknak azonban nem szabad irreálisaknak lenniük. Alkalmazkodniuk kell a vásáron éppen akkor aktuális árakhoz. Előfordult az is, hogy az árus, sietős dolga lévén, hamar meg akart szabadulni az árujától, ezért árait a vásár-piac kezdetekor a kelleténél jobban leszállította, feltűnően olcsón árusított. De az olcsóságra is vigyázni kell. Egyrészt ezen a téren is alkalmazkodni kell az éppen érvényes árakhoz, másrészt nem szabad gyanút kelteni az alacsony árakkal az áruk minőségét, igaz eredetét illetően. Az árképzést döntően befolyásolta, hogy az árusok milyen állapotban állították ki áruikat, ezért roppant fontos volt a vásárra-piacra való áruszállítás jó megoldása. A terményeknek nem volt szabad megsérülniük, szennyeződniük szállítás közben. Az állatokat sem volt ajánlatos mégoly hosszú hajtás után sem leromolva, elcsigázottan, rossz bőrben kiállítani a vásártéren. A rendszeresen piacolók-vásározók ezért sorra megalkották sajátos, árucikkeiknek leginkább megfelelő tartó-tároló, de egyben szállítóeszközeiket, amelyekben biztonságosan, károsodás nélkül lehetett az árut a vásárra vinni. Gabona, főleg liszt szállítására különlegesen sűrű szövésű zsákokat használtak, s hogy útközben egy esetleges eső se tehessen kárt, a szekérre helyezett zsákokat ponyvával takarták le. A gyümölcsöt nagyméretű vesszőkosarakba lazán rakták, hogy rázkódáskor meg ne sértsék, nyomják egymást. Ha ömlesztve szállítottak gyümölcsöt, a szekérkasba szénát vagy szalmát szórtak. A törékeny iparcikkeket – cserépedényt, üvegárut, zománcos edényt – mindig szalmába ágyazottan vitték a piacra, sőt az is előfordult, hogy az árut kádakban lévő szemesgabonába dugták. Általános volt, hogy a messziről hajtott állatokat, mielőtt a vásárba értek volna, valamilyen közeli helyen, legtöbbször csárdánál, pihentették, jól megetették, rendbe szedték, hogy a vásáron minél jobb formában jelenhessenek meg. Az aprójószág – baromfi – szállítására mindenütt fedeles vesszőkasokat, a két világháború között pedig lécvázas, drótszövettel borított ketreceket használtak. Választási malacok vásárra hordására a kocsikat, szekereket léc- vagy hasítványfedéllel látták el, hogy a malacok el ne szökjenek. A legtöbb helyen a szállítást megelőzően gondosan átválogatták az árut. A sérült, romlófélben lévő, minőségileg kifogásolható árut elkülönítették a jó minőségűtől, és vagy még otthon felhasználták, vagy pedig, ha piacra-vásárra vitték, olcsóbban árusították.

TÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK

A piacolás-vásározás mind az eladók, mind a vevők részéről sok és sokféle zsák, ponyva, kosár és láda használatával járt. Kosárkötőink kezén külön piacoló-vásározó kosarak, kaskák készültek (fedeles kaska; krumplis-, fás-, almáskosarak; stb.). A vásározó-piacoló kosarak önálló csoportját képezték a hegyvidéken használatos hátikosarak. Az áruhordó, árutartó ládák közül kitűnt az iparosok, például a csizmadiák, cipészek, de a szabók, szűcsök által is előszeretettel használt vásározó láda. Az oldala trapéz alakú volt, hogy a kocsiba, szekérbe könnyen beilleszthető legyen. A mély ládát széles tetején erős, négyzet vagy téglalap alakú, zárható fedél borította. E vásározó ládákat az árusításnál is hasznosították: egymás mellé tolták és vászonnal letakarva kiszolgáló asztalként, pultként használták őket. A vásározó ládák mintájára {672.} készültek a diákládák, amelyekben ugyanúgy – szekérre rakva – szállították a diák „cele-culáját”, ruháját, felszerelési tárgyait a kollégiumba, a privát „bentlakásokba”. mint a kézművesek áruikat a vásárokra.

A VÁSÁROK BELSŐ ÉLETE

Piacolni, vásározni akár eladóként, akár vevőként csak alapos tájékozódás után volt érdemes. Ez a tájékozódás, tájékozottság nemcsak az árakra vonatkozott, hanem kiterjedt a vásárok pontos idejére, a közlekedés lehetőségeire, a kínálat mennyiségére. minőségére, a speciális árukra és nem utolsósorban a vásár más vásárokkal, piacokkal való kapcsolataira, a vásártartó hely gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyaira. A vásározók zöme ugyan a hagyományokat jól ismerte és tiszteletben tartotta, de azért a magyar vásárok virágkorában mindennapos vásáridőpont-változások, új és új vásárok belépése miatt is elsőrendű fontosságú volt a vásárok meghirdetése. Attól eltekintve, hogy a következő vásárt az előző vásáron kihirdették, szükségesnek látszott, hogy a vásárok időpontját időről időre hírül adják. Ez helyben, dobszóval történt, illetve a vasárnapi publikációk során. A múlt század nyolcvanas éveitől kezdődően egyre több vásártartó helység éves, illetve csak egy-egy alkalomra szóló nyomtatott plakátokkal hirdette meg vásárait (Dankó 1972a; 1972b). A vásárhirdetések a vásár dátumán kívül más tudnivalókat is közöltek. Különösen fontosak voltak azok a tájékoztatások, amelyek a többnapos vásárok esetében a különböző vásárok sorrendjéről adtak felvilágosítást, valamint arról is tájékoztatták a vásározókat, hogy milyen igazolásokat, okmányokat hozzanak magukkal, amelyek alapján kipakolhatnak, árulhatnak a vásáron (állatvásároknál a passzusok, a kirakodóvásároknál az iparengedélyek, hatósági igazolások arról, hogy nem ragályos betegségekkel terhelt. fertőzött, hanem „vészmentes” helyekről jöttek stb.). Abból pedig, hogy e vásárhirdetéseket hova, mely helyekre küldték ki az elöljáróságoknak azzal a kéréssel, hogy a „szokásos módon”, azaz dobszóval kihirdessék, a vásár-piac vonzáskörzetére lehetett következtetni. Ezeken a hirdetési módokon kívül jelentősek voltak még a kalendáriumok évente megjelenő vásárhirdetései és a múlt század hatvanas éveitől kezdődően az országos jelentőségű vásárok esetében az országos napi- és hetilapok közleményei. A kisebb jelentőségű vásárok esetében pedig a helyi sajtóban közreadott előzetes hirdetések, illetve a vásár után megjelentetett árlisták és vásárjelentések. A vásárokra nemcsak az árusok és a vevők látogattak el, hanem nagyszámú érdeklődő is. A vásározók jó szívvel fogadták az érdeklődőket, mert mindegyikükben esetleges vevőt láttak. A helybeliek számára nem jelentett különösebb problémát a vásárok, piacok felkeresése, annál inkább gondot jelentett és körültekintő előkészületeket kívánt a vidékiektől. A vásározók lakóhelyének a vásárhelytől való távolsága szabta meg, hogy mivel, hogyan keressék fel a vásárt, hogyan utazzanak oda és jöjjenek vissza. A közeli vásárokat szinte a legutóbbi időkig leginkább gyalog szerették felkeresni. Általában nem egyedül, hanem társakkal, barátokkal, ismerősökkel, szomszédokkal együtt. Nagyobb távolságra rendszerint kocsival mentek, de általában nem saját fogattal és nem is egyedül. Ha saját fogattal mentek, az családi vásározás volt; a kocsira több ülést szereltek, és így egy-egy család négy-öt tagja is kényelmesen utazhatott. Minden faluban akadt olyan fuvaros, aki leginkább személyfuvarozással foglalkozott. Igen sokan az efféle utazási lehetőséget vették igénybe. Ilyenkor a kocsi hosszában elhelyezett két padon ültek a vásározók. Jellegzetes vásározó kocsi volt az ekhós kocsi vagy szekér. Az ekhó mind az erős napsütéstől, mind pedig a megázástól {673.} védte a vásározókat. Hajóval, vonattal csak a nagyobb távolságra élők jöttek. A vásárhelyre megérkező vásározóknak legfőbb feladata volt, hogy a vásáron elhelyezkedjenek. Egyáltalán nem volt mindegy, hogy hol, milyen távol a vásárok közepétől, különleges értékekkel bíró részeitől – mint amilyenek például a szögletek, sarkok is voltak – foglaltak helyet, maguknak, az áruiknak, hol üthették fel a sátort. Csak a vásárhelyen való elhelyezkedés után került sor szálláskeresésre, abban az esetben, ha nem előző nap érkeztek. Jelentősebb vásárhelyeinken régtől fogva kialakult a beszállások rendje. Vásározóink gyakran nem szálltak be semmiféle beszállóhelyre, hanem az éjszakát kocsijukban töltötték valamelyik vendégfogadó állása alatt. A legtöbb vásározó nemcsak adni-venni jött el a vásárra, hanem mindenféle ügyes-bajos dolgainak elintézésére is. Ekkor bonyolították le leginkább a családi látogatásokat, intézték el ügyeiket a különböző hivatalokban, keresték fel a kórházban ápoltakat, az ott katonáskodó rokonságot vagy éppen a bentlakós diákokat. A vásározók rendszerint sok megbízatást is teljesítettek, leveleket, pénzt, üzeneteket, csomagokat hoztak-vittek.

69. térkép. Kapuvár vásártere, 1904

{672-673.} 69. térkép. Kapuvár vásártere, 1904

A vásárokon való árusítás többféle formában történt. Az állatárusok nem sok lehetőség között választhattak. Egyedül az volt a fontos, hogy az eladni szándékozott állat, legyen az bármi is, megjelenjék, ott legyen a vásáron. Nagyobb gondot okozott ez a kérdés a kirakodóvásároknál. A gyakori torzsalkodás tárgya az volt, hogy a vásártereknek voltak előnytelen helyei is (például a sorok vége), ahová senki sem szeretett kerülni. A sátras eladóknak általában előre lefoglalt, mondhatni bérelt helyeik voltak (különösen az állandó sátrakkal rendelkezőknek). A szerényebb vásározók nem állítottak sátrat, hanem a földön árusítottak. Portékájukat a földre terített ponyvákra rakták ki. Rudas árusok is voltak, ezek rudakra húzott pereceket és rudakra aggatott csizmákat árusítottak. Jellegzetes mozgóárusok voltak. Számukat gyarapították a vásárokon véletlenül vagy éppen tervszerűen feltűnő különböző vándorárusok is (Béres 1965a; F. Fail K. 1982; Gunda 1954, 1988). A vándorárusok sajátos csoportját alkották a szlovák üvegesek, vásznasok, gyolcsosok. Külön gondot okozott a vásározók ellátása a vásár ideje alatt. A beszálló vendégként érkezők legtöbbje hozott magával elegendő élelmiszert, sőt még ajándékba is jutott belőle a beszálló vendéglátóinak, a meglátogatott rokonoknak, katonáknak, diákoknak (Vasas S. 1980). Az állatoknak is hoztak egy-egy saroglya szénát, tarisznya abrakot, de ezek rendszerint nem voltak elegendőek a vásár tartamára. Igen fontos intézmények voltak a vásározók élelmezését megoldó vásári korcsmák, lacikonyhák, a legkülönfélébb ételárusok – a sütögetőktől (hal, hurka, kolbász, hús, fánk, csőrege, lángos) kezdve a kávésokon keresztül a vízárusokon át a (zug) pálinkamérőkig (Dankó 197la). A korcsmasátrak jellegzetes cégére volt a rúdra kötött fenyőfaforgács. Ezek egyikét-másikát azok a vásározók is meglátogatták, akik különben kellő mennyiségű ételt hoztak magukkal az útra. Ugyanis az a vélemény alakult ki, hogy ezeket az ízeket, ezeket a jófajta ételeket senki más nem képes előállítani, csak ezek a vásári konyhák, lacikonyhák. A századfordulóra a vásározó zsidóság igényeinek megfelelően több nagyobb vásárunkon külön kóser vásári konyhákat létesítettek, a szombati vásározást, különösen pedig a szombati hetivásártartást megszüntették.

A vásárokon a vásározók-piacolók különleges magatartást vettek fel, aminek alapmotivációja a minél jobb vásár biztosítása volt. A vásári magatartásformák legtöbbje bizalmatlanságra épül; a vevő irányába úgy, hogy az eladó attól fél, hogy rájön az áru rejtett hibáira, rossz minőségére és ezek következtében a vétellel megkárosítására törekszik; olcsón, áron alul vásárol, kifosztja az eladót. Az eladó részéről viszont a vevő feltételezi: az árusnak az áruját valamilyen ok következtében mindenképpen {674.} el kell adnia. Tehát olcsón juthat hozzá. A vevő, hogy lelkiismeretét megnyugtassa – nem az eladó szorult helyzetét használja ki –, feltételezi, hogy az áru minőségileg kifogásolható, hogy több-kevesebb rejtett hibája is lehet, hogy talán baj van az áru származása körül is; tehát mindenképpen méltányos, ha olcsón jut hozzá, esetleg áron alul. A kölcsönös bizalmatlanságon alapuló vásári szerepvállalás, magatartásforma legbeszédesebben az alkuban mutatkozik meg, valamint azokban az információkban, amelyeket a vásározók egymásnak adnak az áruk minősége, ára, saját vásárlásaik vagy eladásaik körülményei felöl (Dankó 1980). De lépten-nyomon előbukkan vásári közmondásainkban, anekdotáinkban is. Vásári anekdotáink állandó alakja a szívós, furfangos örmény kereskedő, a rászedett fuvaros, a rafinált boltos-kereskedő zsidó, a mindenfélével vásározó székely, a vándorárus tót, a csaló kupec, a cigány lókupec, a hírt hordó-vivő vásári koldus, a vásár adottságait kihasználó szemfüles diák, szabadságos katona, vándor mesterlegény, az ingyenélő vásári fogdmeg, a piaci légy, a mulatós, virtuskodó pásztor, hajcsár (Katona I. 1976). Ezt a bizalmatlanságot fejezi ki a vásári pénzkezelés, pénztartás sokféle módja is (Dankó 1978). Általában dugták a pénzt, akár hozták, akár vitték. A közbiztonság a múlt század derekán nem volt valami jó, korábban még annyira sem. Tehát nagyon vigyázni kellett a pénzre, jobban mondva minden, értékkel bíró tárgyra, eszközre, mert hamar prédává lehetett. Igen sojc vásári kocsin az aljadeszkához lesrófolt, erős faláda, a pénzesláda úgy-ahogy megoldotta a kérdést. A láda kulcsát a nyakukban hordták. A kocsit sem éjjel, sem nappal el nem hagyták. Éjszakázáskor a szekérállásokban vagy akár a szabad ég alatt a szekereken aludtak, sőt, ha többen voltak, még felváltva őrködtek is. Nem minden pénzt, értéket tartottak pénzesládában, hanem különböző módokon elrejtették. Általános volt, hogy a keszkenőbe bekötött pénzt a nyakukba kötötték, a mellükre szorították. Nyakba akasztható bőrerszényről, pénzeszacskóról is tudunk. A kofák jellegzetes pénztartó eszköze a kötőpénztartó volt. Két fajtája ismert: az egyik önmaga volt a kötő és két, ritkán három zsebe volt. A másik fajta nem volt ilyen egyszerű. A kötőpénztartó elé egy másik, közönséges kötőt is kötöttek, ami teljesen elfedte a kötőpénztartót, a zsebeket. A magukban járó vásározók bevarrták a pénzüket a kabátjukba, szűrükbe, vagy eltették a csizmaszárba, a csizmába, elrejtették a kalapba, süvegkarimába stb. A lóháton jövők pedig a nyeregkápában, a lovon hordott pokrócban stb. rejtették el pénzüket, értékeiket. Bármily óvatosak voltak is azonban, minden vásárban esett lopás, sőt a sokadalmak lazább viszonyai gyakran adtak alkalmat bűntettek elkövetésére is. Nemcsak a lopásoktól és a még ennél is komolyabb bűntettektől kellett tartaniuk a vásározóknak, hanem a sokkal általánosabb vásári csalásoktól is. A tapasztalt vásározó számolt ezzel, s ha valaki mégis pórul járt, nemigen sajnálkoztak rajta, mert hiszen „szemesnek áll a világ” – mondták. Vásári csalásokra mindenütt sor került, mindenütt kínálkozott alkalom, a leggyakoribb mégis az állatvásáron volt. Az állatvásári csalások ellen is csak széles körű tájékozottsággal: jó ember- és áru-, ebben az esetben állatismerettel lehetett védekezni. Ismerni kellett például a csalárd kupecfogásokat (Nemes–Nyéki 1937). Minthogy a sikerült, bevált csalást a vásári közvélemény nem nagyon ítélte el, hanem inkább bravúrosnak tartotta, a károsultak nemigen beszéltek róla. A becsapottakat – különösen, ha nem voltak valami nagyon rokonszenvesek – kicsúfolták. Eseteik vásári anekdotáink gyakori tárgya lett.

A vásári csalások sajátos csoportját alkották a szerencsejátékok, jobban mondva a csaláson alapuló szerencsejátékok. Legtöbbjük egyfajta kártyajáték volt. A vásárrendtartások mindegyike tiltotta ezeket, de majdnem eredménytelenül. A tiltott szerencsejátékosok hol itt, hol ott ütötték föl a vásárterek szélein, szegletein sátrukat, s {675.} ha jött a rendőr, vagy mindent összecsapva továbbálltak, vagy gyorsan átalakultak békés, jámbor kártyázókká.

A sokféle vásári csalás ellenébe kívántak hatni a vásári rendtartásokon kívül a céhek, majd az ipartársulatok és ipartestületek vásári szabályzatai is. A vásározók részéről pedig a kommendálás, az ajánlás mutatkozott a legjobb módszernek a csalás ellen. Azzal, hogy a vásározó iparosok kirekesztették maguk közül a kontárokat, a közismerten rossz, gyenge mestereket, a csalókat, hogy eleve tartózkodóak voltak az idegen, nem ismert mesterekkel szemben – azt is elősegítették, hogy több vevő hosszú-hosszú időn át ugyanattól a mestertől vásárolt; szinte állandósult árus-vevő párok alakultak ki. Az állatvásároknál ezt a csalást kivédő funkciót töltötték be a szenzálok és egyéb közvetítők is, akik ismerve minden eladót, minden eladásra szánt jószágot, állatot vagy másféle árucikket, de vevőkörüket is, sok csalást kikerültek, lehetetlenné tettek. A vevők teljes bizalmát kellett élveznie azoknak, akik mintából árusítottak. Mintából való árusítással főleg nagy mennyiségű terményeket (kenyérgabona, csöves és morzsolt kukorica, bor stb.) adtak-vettek (Dankó 1977b).

A vásárokon nem sok reklámot használtak. Az eladó szekerek-kocsik rúdjára széna- vagy szalmacsóvát kötöttek, a kirakodóvásárokon pedig az egyes mesterek kirakták a cégtáblákat helyettesítő silteket.

Mint tudjuk, a vásárok legfontosabb, eredeti kezdőnapja a vasárnap volt. Az egyház kezdettől fogva ellenezte a vasárnapi vásártartást, és az így általában el is maradt. Helyébe legnépszerűbb vásárnappá a hétfő lépett elő. A legtöbb vásártartó helynek évi négy vására volt, a négy évszaknak megfelelően, és egy-egy vásár leggyakrabban két napon át tartott. Mégpedig úgy, hogy az állatvásárt követte a kirakodóvásár. Ennek a rendnek igen kézenfekvő gyakorlati oka volt. Az tudniillik, hogy a parasztok az állat- és terményvásárokon eladva különböző áruikat, pénzhez jutottak, amivel aztán a kirakodóvásárban iparcikkeket, eszközöket, szerszámokat, háztartási tárgyakat, ruházati cikkeket stb. vásárolhattak. Nagyobb vásárhelyek esetében szó lehetett a vásárok számának emeléséről és a vásárok időtartamának két-három vagy még több napra való meghosszabbításáról is. Kivételes eset, hogy az év minden hónapjában, tehát évente tizenkétszer tartsanak vásárt, mint ahogy ez Csengerben kialakult. Sőt, tekintettel a késő őszi, a téli és a kora tavaszi vásárok bizonytalanságára, a tizenkét vásárt még egy biztonsági vásárral is megtoldották, úgyhogy Csengerben évi tizenhárom vásárt tartottak.

A vásárok megtartása, időpontjai követték a vonzáskörzet természeti viszonyait, termelési ciklusait, a növény- és állatvilág biológiai periodizációját. De tekintettel voltak a környék vásárhelyeinek vásártartási időpontjaira is. Az ütközéseket kerülték, sőt arra törekedtek, hogy az egyik vásárról kényelmesen el lehessen érni a másikat. Ezt a nevekben is nyomon követhetjük. Nemcsak téli, tavaszi, nyári és őszi vásárról, hanem szánkás vásárról, olvadási vásárról, szüreti vásárról, meggyérési, dióverési, szántási, takarási, cséplési, vízfakadási, hordási stb. vásárról is tudunk. Ennek megfelelően alakult az áruk rendje is a vásárokon, különösen az állat- és terményvásáron. Téli vásárokon kész disznót, azaz levágásra szánt sertést árusítottak leginkább. Legtöbbször nem a vásártérről, hanem otthonról, mert a hízott sertést nem lehetett törni a felhajtással, különösen nem a szekerezéssel. Jószágot nem nagyon vettek, mert a téli tartást nemigen vállalták. A tavaszi vásáron viszont sok választási malac, borjú, csikó cserélt gazdát. De nagy volt az érdeklődés a tavaszi vetésekhez szükséges vetőmag iránt is. Bortermelő vidékeken a tavaszi vásárokon kezdték meg árusítani az új bort. A kirakodóvásárokon ilyenkor fogyott a legtöbb mezőgazdasági eszköz, szerszám, cserépedény. A nyári vásárokat futó vásároknak is hívták, mert {676.} mindenki, az eladó is, a vevő is sietett haza a dolgát végezni. A nyári vásárokon az őszi-téli szükségletek beszerzésének előkészítése folyt. Ilyenkor olcsóbban lehetett kapni általában mindent, mint az őszi vagy téli vásárokon. Ennek ellenére az őszi vásárok voltak a legkeresettebbek. Különösen jelentősek voltak a terményvásárok, sokan azonnal értékesítették az új termést, mások pedig felvásárolták esetleg azzal a céllal, hogy eltartják addig, amíg jobb pénzért el tudják adni, télen vagy tavasszal (pl. kukoricát).

Az őszi vásárokon kelt el a legtöbb csizma, ruhanemű, tartó-tároló eszköz, edény, tüzelőfa stb. Az őszi vásár teljes egészében a félve várt télre való felkészülést szolgálta. Ilyenkor fogyott a legtöbb ruhaféle; suba, bunda, guba, csizma is. A téli vásárok forgalmát nagyban befolyásolta az időjárás alakulása. Nagy hidegben nem lehetett jelentős vásárt tartani, mert el se indultak a vásárra. Ha pedig sok volt a hó vagy éppen olvadt, az utak járhatatlansága miatt csökkent a forgalom. A téli vásárokon – ahogy a közvélemény tartotta – különben is csak a lusták, az időben semmiről sem gondoskodók vásároltak, vagy a szegények, akik tartalékaikból kifogytak. A téli vásároknak általában kicsi volt a felhozataluk, ebből következően a téli vásárok voltak a legdrágábbak. A tavaszi vásárok jelentőségét is nagyban befolyásolta az időjárás, különösen a vizek áradása, az olvadás, a sár; a közlekedés, szállítás nehézségei. Mégis biztatóbban nyilatkoztak róla a vásározók, mert mint mondták, „nem befele, hanem kifele mentek” vele a bajból. A tavaszi vásárokon az új gazdasági év indítása nyilatkozott meg. Ekkor, a tavaszi vásárokra készülőben ürítették ki a vermeket, hombárokat, magtárakat és egyéb tárolóhelyeket, -alkalmatosságokat (például górékat is), és félretéve az „újig” még szükséges terményeket, a felesleget vásárra vitték. A gabonának, kukoricának ilyenkor volt a legjobb ára.

A tavaszi vásárokon válogatták és vásárolták össze a továbbtartásra és tenyésztésre alkalmas, kiszemelt fiatal állatokat, és ilyenkor volt a legnagyobb vására a mezőgazdasági eszközöknek, faeszközöknek. Ekkor vitték vásárra a legtöbb (sózott, füstölt) szalonnát, a téli disznóvágásoknál félretett, eladásra előkészített nem kis mennyiséget. Korábban, a böjtre készülve, egyes helyekről hordószámra vitték el a halat (hasított, sózott, szárított, esetleg füstölt állapotban), a csíkot, az olajat, savanyú káposztát, az új bort, a pálinkát a rutének, románok.

Azok a vásározók, akik nem voltak tisztában ezekkel a legalapvetőbb vásári árucsere-ismeretekkel és természetesen még sok mással se, könnyen válhattak csalások áldozataivá.

Végezetül még arról kell szólnunk, hogy e vásári árucseréhez kötődő vagy éppen a vásárok által kitermelt gazdasági, társadalmi és kulturális körülmények – ahogy már volt is róla szó – gazdag, változatos folklórvilágot hoztak létre. Vásáraink jeles figurái, az egyes nevezetes vásári események, gyakran csalások, bűntettek, a vásárokat ünnepnek érző és tudó emberek igényei, elvárásai, a vásárok kiváltotta érzelmi kötődések megannyi közmondásban nyertek kifejezést. Vásári közmondásaink gyakran valamely jellemző gazdasági és társadalmi kérdést fejeztek ki, mint ez az erdélyi közmondás is: „Az örménynek rőf, a zsidónak üveg az ekéje”, azaz az egyik vászon-, szövet-, zsinórkereskedésből él, a másik pedig pálinkamérésből tartja fönn magát. De említhetünk egy másikat, amiben végtelen életbölcsesség nyilvánul meg: „Vásár után mindig okosabb az ember, mint vásár előtt”, azaz utólag jobban látjuk, hogyan kellett volna cselekednünk – szoktak rápirítani vele az okoskodó, de kockázatot nem vállaló emberre, pedig tudhatná, hogy „aki vásárra viszi a bőrét, arra rá is teríthetik”, azaz a kockázatot vállalni kell. Márcsak azért is, mert „minden vásár eljön a maga napjára”, azaz mindennek eljön egyszer az ideje. A vásári anekdotákról is szóltunk {677.} már. Legtöbbjük a jellegzetes vásári alakokhoz fűződik. Meg kell azonban emlékeznünk arról is, hogy a vásárokra való oda- és visszautazás, várakozás az átkelőhelyeknél, az éjszakai szállásokon, pihenőhelyeken, de magán a vásárokon is, a legjobb és a legszélesebb körben ismert mesélő alkalmak közé tartoztak. A vásári mesék legtöbbje vásári anekdotából terebélyesedett mesévé, és sokban nyomon követhetjük régmúlt idők vásárleírásainak közhelyekké vált részleteit (Voigt 1988). A vásár, a vásári figurák úgy is alkotó tagjai a népköltészetnek, hogy megjelennek a népi játékokban, sőt az irodalom nem egy kiváló alkotásában (Ujváry 1969; 1986). Népköltészetünk is bővelkedik vásármotívumokkal. Különösen a szerelmi lírában és a betyárdalokban, balladákban találkozhatunk velük gyakran. A vásárfia, a vásári ajándék legtöbbször szerelmi ajándék, ami mellé egy sereg verses mondóka, vers, rigmus is társul. Vásári árukínáló kikiáltásaink, rigmusaink külön műfajt képeznek (Kalapis 1980; Katona I. 1976). Számos szokásunk a jó vásárt kívánja elősegíteni, meg kíván óvni a vásározással gyakran együtt járó bajtól, veszélytől, háborúságtól. Több babonás előjel szól arról, hogy a vásározás nem lesz szerencsés, hogyha a vásározót baj éri az úton. Viszont mások az ellenkezőjéről szólnak, jó vásárt, szerencsés utat, békés visszatérést ígérnek. Vásáraink folklórvilágában nagy szerepe van a jóslásnak, a csíziótól a tenyérjóslásig, sőt a mindenféle „keleti mágus” jóslatokig. Leggyakoribb azonban még napjainkban is a kártyavetés, mégpedig a cigányasszonyok kártyavetése. Vásáraink színes, festői világa nemcsak az írókat ihlette meg, hanem a képzőművészeket, közelebbről a festőket és a grafikusokat is. A legtöbb vásárt, vásárjelenetet vagy éppen jellegzetes vásári figurát ábrázoló festmény vagy grafika nemcsak művészi értékkel bír, hanem hitelessége miatt néprajzi illusztrációként is felhasználható (Barabás Miklós, Pettenkofen August, Edvi Illés Aladár, Pataki László, Aba Novák Vilmos). Különösen figyelemreméltók ilyen szempontból a századvég különböző képes hetilapjaiban megjelent rajzok. Ezeket az ábrázolásokat ma már kivétel nélkül értékes vásári illusztrációkként, forrásokként használjuk.