{6-279.} A MAGYAR TÁNCKINCS TÖRTÉNETI RÉTEGEI


FEJEZETEK

RÉGI ÉS ÚJ TÁNCRÉTEG

A magyar tánckultúrával földrajzilag szomszédos két nagy európai tánctartomány a fejlődés eltérő üteme miatt alapvető vonásokban különbözik egymástól. A közép-európai tánckultúrákban kissé lassabban, de töretlenül végbementek a meggyorsult újkori nyugati fejlődés folyamatai. Délkelet-Európa tánchagyománya viszont a kényszerű megrekedés miatt a középkori jegyeket és táncformákat szinte napjainkig fenntartotta (Martin 1967b, 1968a, 1968b, 1969b, 1975; Pesovár E. 1967b).

A magyarság (s vele együtt a többi Kárpát-medencei nép) tánckultúrája viszont a közép- és újkor átmeneti állapotát sokáig megőrző keretben alakult sajátos tánctartománnyá, melynek kapcsolatai kelet felé mutatnak. Tánckultúránk keleti kapcsolataira, honfoglalás előtti történetére vonatkozóan – megfelelő összehasonlító anyag hiányában – egyelőre csak sejtésekre vagyunk utalva, de mindenesetre feltűnő, hogy e tájon szokatlan bőségben maradtak fenn a rögtönzött botos és más férfitáncok. Ezek szerepe a Kárpát-medencétől nyugatra, északra és délre csekély, gyakoriságuk kelet felé viszont megnő.

A késő középkor hazai tánctörténetére is legfeljebb csak következtetni tudunk, de a 16. századtól szaporodó források a néprajzi anyag segítségével már lehetővé teszik a magyar tánckultúra történeti fejlődésének és rétegződésének körvonalazását. A magyar néptáncok tipológiájának és történeti forrásainak egyeztetésével egy régibb és újabb táncréteg megkülönböztetése lehetséges. Tánckultúránk már forrásokkal is követhető ötszáz éves újkori történetében a 18. század második fele látszik a legfontosabb változásokat eredményező metszetnek. Az ún. régi táncrétegbe soroltuk azokat a táncokat, amelyek a 18. század második felénél korábbi eredet és kialakulás nyomait máig világosan viselik. Az újabb stílusrétegbe viszont azok a táncok tartoznak, amelyek kialakulása és elterjedése a 18. századtól egyre bővülő történeti forrásanyaggal már biztosan nyomon követhető, vagyis amelyeknek a 18. század utolsó évtizedeitől a 19. század folyamán érlelődött ki máig vezető formájuk.

Jelenlegi áttekintésünk nem terjedhet ki arra a heterogén, különböző eredetű táncanyagra, melynek képviselői a magyar tánctörténeti fejlődés főáramán kívül maradva nem épültek be szervesen tánckincsünk általános törzsanyagába. Olyan jövevény táncokról van szó, amelyek – mivel rövidebb ideig volt szerepük a táncéletben – nem vagy alig hasonultak, illetve csupán egy-egy népcsoportra korlátozódott használatuk. Ilyenek például a nyugati eredetű táncos társasjátékok (Kaposi–Maácz 1958), a céhes eredetű bodnártánc (Gönyey 1934), a közép-európai jellegű szabályozott szerkezetű páros táncok {6-280.} (Belényesy 1958; Kallós-Martin 1970; Vámszer–Bándy 1937), a népies műtáncok (Róka 1900; Elekesné 1935), továbbá némely keleti és déli magyar népcsoport tánckincsébe beszűrődő újabb balkáni lánctáncok (Belényesy 1958; Kallós–Martin 1970).

A RÉGI TÁNCRÉTEG VONÁSAI

A késő középkorig visszavezethető régi táncfajták típusai egymással szorosan összefüggő láncolatot alkotnak annak ellenére, hogy területileg sokfélék, s típusaik, altípusaik a zenei és strukturális fejlettség, formagazdagság különböző fokait őrzik. Régiesebb típuscsaládjait (pásztortáncok, ugrós táncok) még a műfaji-formai kialakulatlanság, a többalakúság jellemzi, a fejlettebbek viszont már homogén, tiszta műfaji kategóriák (legényes táncok, régi páros táncok). A magyar és kelet-európai népzene régi dallamai mellett korai nyugati tánczenei divatok is átszínezték s bővítették a régi táncok zenéjét. Java részüket mérsékelt tempójú (Mm. = 80–130), 2/4-es ütemű -os értékben mozgó, pontozatlan ritmusú izopodikus-tetrapodikus (azonos ütemű – négyütemű) dallamok kísérik. A táncmozgás főértéke is a , mely a ritmuskísérettel többnyire egybevág. Páratlan ütemű és aszimmetrikus ritmusú tánctípusok is előfordulnak (Martin 1965a; 1965b; 1968c).

A magyar népcsoportok egyenlőtlen történeti-társadalmi és kulturális fejlődéséből adódó táncbéli különbségek kiegyenlítődése a 19. század folyamán ezeket a táncokat már alig érintette, az egységesebb új stílus háttérbe szorította a korábbit. A régi táncok további fejlődésükben megrekedve egyrészt a peremvidékeken szigetszerűen éltek tovább, másrészt a parasztság hagyományőrzőbb rétegei őrizték őket sajátos alkalmazásban, s nemegyszer nemzetiségeink és szomszéd népeink tánckincsébe átszűrődve maradtak fenn.

Régi táncfajtáinkhoz közvetlenül kapcsolódnak a szomszédos kelet-európai népek tánckincsének bizonyos típusai (Martin 1964a). A lánckörtáncok és fegyvertáncok, ugrós táncok esetében távolabbi keleti és balkáni kapcsolatok is mutatkoznak. A nyugati táncdivatok hullámai elsősorban a régi páros táncokban éreztetik hatásukat. Ezek a hatások érlelték meg új stílusú tánckultúránk alapját.

A régi táncok területi elterjedése, megosztása sajátos, figyelemre méltó képet mutat. A régiesebb típuscsaládok (leánykörtánc, pásztortáncok, ugrós táncok) a Dél-Dunántúlon, az Alföldön és a Felföldön élnek. A régi nyugati hatásokkal átszíneződött, gazdagabb, legfejlettebb s már az új táncstílus felé vezető típusok (legényes táncok, lassú legényesek, páros táncok) viszont javarészt keleten, Erdélyben maradtak fenn.

KÖRTÁNC

A csoporttáncok egyik átfogó műfaji formai osztályát az ún. lánc- és körtáncok jelentik. A táncosok egymással összefogódzva (kéz-, váll-, derék- vagy övfogással) mintegy láncot alkotnak. Az összekapcsolódás meghatározza e táncok alapvonásait: motívumkészletük egyszerű és csekély, szerkezetük kötött vagy félig szabályozott. A láncformából adódó egyöntetűség kényszere az egyéni táncalkotást, a rögtönzést korlátozza. A térbeli mozgást, a lépések sorrendjét gyakran táncvezető irányítja. Zárt (kör) és nyitott {6-281.} (félkör, sor, kígyó- és csigavonal), továbbá egynemű és vegyes lánctáncokat szoktak megkülönböztetni.

A láncformáknak az európai tánckultúrában nagy múltjuk és jelentős szerepük van, míg másutt (Kis-Ázsia kivételével) szórványosabb. A táncformára vonatkozó első bronzkori adatok után az antik tánckultúra emlékei tanúskodnak virágzásukról. A középkori és reneszánsz táncokban (carole, branle) uralkodó láncformát az újkori párostánc-divatok szorították háttérbe. Szívós, elemi formaként azonban koronként újjáéledt, a paraszti táncélet a 19. század végéig megőrizte (német Reigen, Langetanz; francia rondes, farandole).

Ma főként a Balkán s részint Kelet-Európa népi tánckultúrájára jellemző (szerb kolo, román hora, bolgár horo, orosz horovod, szlovák koleso). A lánctáncok szerepe a keleti magyar népcsoportok (moldvai és gyimesi csángók) táncéletében jelentősebb. A magyar népterület központi részein elsősorban a leánykarikázó, valamint az ugrós, a lakodalmi labirintustánc, a körcsárdás és a gyermekjátékok képviselik a régies lánctánc formát.

Az európai középkor uralkodó táncformáját, az énekes, illetve hangszeres kíséretű lánckörtáncot az újkori párostánc-divatok hullámai néhány régies peremterület kivételével (Feröer-szigetek, Balkán, Kelet-Európa) már kiszorították. A Kárpát-medence népeinek – különösen a magyarok, szlovákok s részben az erdélyi románok – körében az énekes leánykörtáncok képviselik e régi táncforma maradványait. A paraszti táncélet peremén (vagy a gyermekjátékok közé szorulva) olyan elemi, régies sajátosságokat őriztek meg, amelyeknek elsősorban a balkáni népek gazdag lánctánckultúrájában találhatók párhuzamai.

A magyar tánctörténet emlékei között a női körtáncra vonatkozó adatok száma – más táncfajtákhoz képest – csekély. Ennek magyarázata talán az, hogy a párostánc-divatok hullámai már korán a táncélet mezsgyéjére szorították a régi lánc-körtáncokat, s így a figyelem más, feltűnőbb táncok felé fordult. Néhány szűkszavú említés, szótári adat azonban kétségkívül utal az énekszóra járt női körtánc létezésére a magyar nép körében a 16. és 19. század között is. E táncok viszonylagos gyakorisága végül is csak a 20. századi néprajzi kutatások nyomán vált nyilvánvalóvá (Martin 1979a).

Az énekes körtánc a magyar nyelvterületen ma részlegesen elterjedt. Minden falura kiterjedő, összefüggő, általános divatjával csak a magyar nyelvterület északi felén, valamint a Dél-Dunántúlon és a Duna mentén találkozunk. A nyelvterület más részein viszont ritka, szórványos jelenség (Nyugat-Dunántúl, Kisalföld, Alföld, Erdély).

A magyar népi táncnyelv a táncolás fogalmát kifejező nemzetközi vándorszót („tánc”) – a balkáni, északi szláv, valamint középkori nyugat-európai gyakorlathoz hasonlóan – alig használja az énekes körtánc megjelölésére, helyette a karikázás, karéjozás, kerekecskézés, lépés, futás, sergés stb. szavakkal él. A középkori nyugat-európai (angol, francia, német, olasz) gyakorlatban is megfigyelhető a lánctáncokat más táncoktól elválasztó nyelvi megkülönböztetés. Parasztságunk szemlélete szerint sem azonos a karikázás a szó szoros értelmében vett táncolás fogalmával: a szokásos falusi táncmulatságokon kívül használatos „táncpótlék” a táncszünetek szórakozása, olyan kiegészítő tánc, amelyre még a böjti tánctilalom sem vonatkozott.

A leánygyermek csak a serdülőkort elérve kapcsolódhatott be a nagyleányok táncába, a karikázóba. A menyecskék pedig csak alkalmilag, s nem is jellegzetes karikázási alkalmakon (hanem pl. a lakodalomban) vesznek részt a táncban. A legények a tánc külső szemlélői, akik csak „elrontották a kört”, azaz párjukat kiszakították a láncból, {6-282.} vagy rövid időre akkor csatlakoznak, amikor a körtáncot páros táncba akarják már átvezetni. A legújabb idők fejleményeként néhol már vegyesen is járják a karikázót.

A falusi társadalom korosztályok, rétegek és vallás szerinti tagozódása erőteljesen tükröződött a karikázó alkalmazásában. A különböző korú leányok „bandái” a falu különböző pontjain karikáztak. A közös nagy táncalkalmakon a tánchelyen, egyetlen táncteremben is leánybandánként elkülönülve fogództak láncba. A körök egymás mellett, más-más nótát dalolva versengtek. Szűk tánchely esetén viszont közös nótára, de koncentrikus körökben elhelyezkedve táncoltak. A belső körökben mindig a fiatalabb nemzedékek kaptak helyet.

Sok helyütt – különösen a Dél-Dunántúlon – a társadalmi és vallási különbségek erősebben érvényesültek a fiatalok csoportjainak kialakulásában, mint a korkülönbség. A Tolna megyei Bátán például a karikázó lassú részét más lépésekkel járták az Alszegen lakó református vallású gazdák leányai, mint a Felszegre települt római katolikusok. A kétféle karikázót itt a népi terminológia máig megkülönbözteti: az egyiket „alszegien” vagy „református lépő”, a másikat pedig „fölszegies” vagy „katolikusos lépő” névvel jelöli.

A leánykörtáncot eredetileg mindig hangszeres zenekíséret nélkül, egyszólamú énekszóra járták. A karikázó fontosabbik, irányító eleme nem a tánc, hanem a dal. Nem a különböző lépések váltakozása a lényeges ebben a táncban, hanem a hosszúra nyúló tánc folyamán a különböző dalokat – számtalan lírai szövegstrófával – sorakoztatják vég nélkül egymás után. Új nótát akkor kezdenek, amikor kifogynak az egy-egy dallamra énekelhető szövegekből. Az új dal kezdéséhez szükséges – néhány ütemes – gondolkodási idő alatt némán táncolnak tovább. A dalolást, valamint a táncrészek változását rendszerint a legjobb dalos-táncos leány irányítja. Az új dalt vagy szövegstrófát azonban bárki megkezdheti, akinek éppen eszébe jut. Ezt a táncot ritkán – s csak a legújabb időkben – járták hangszeres zenére, akkor, amikor már a szervezett táncmulatságok szabályozott rendjébe is alkalmilag beilleszkedett.

A leánykörtánc korábban sajátos rendeltetésű, elsősorban a tavaszi idényhez kötődő tánc volt. A böjti időszak szigorú tánctilalma a karikázóra nem vonatkozott, sőt ekkor volt a leggyakoribb. A tavaszi termékenységi rítusokhoz kapcsolódó – a múlt században még általános – falujáró, határkerülő, vonuló, kígyózó-kapuzó leányjátékok ciklusában a körtánc is jelentős helyet foglalt el. A leánykarikázó szertartásos, tavaszünnepen betöltött szerepe a 20. századra már háttérbe szorult, de böjti táncként tovább élt, s általában a táncmulatság nélküli ünnepnapok jellegzetes táncává vált minden évszakban. Vasárnap délutánonként a fiatalság a falu meghatározott pontjain, az ún. játszóhelyeken bandánként gyülekezett. A leányok órák hosszat karikáztak énekszóra, mialatt a legények sportszerű játékokkal szórakoztak.

A karikázó e fő szerepe mellett alkalmi helyet kapott a szervezett, zenés táncmulatságok rendjében is. A táncmulatság kezdetén a fiatalság nemek szerint elkülönülve csoportosult a tánc tényleges megkezdéséig. A leányok ilyenkor a tánchely közelében karikáztak, míg a tánchelyet már a legények foglalták el tánckezdő férfitáncokkal. Ahol a kocsma lett a táncmulatságok állandó helye – főleg a Dunántúlon –, ott a leányok mindaddig az utcán karikáztak, míg a legények egyenként behúzták, beintették, vagy névről szólítva bekiáltották őket a tánchelyiségbe.

A leánykörtánc a mulatság szüneteiben is megjelent. A pihenőidő alatt a legények a cigánybanda előtt vagy az ivóban mulattak, a leányok pedig a sarokba húzódva karikáztak. {6-283.} A körtáncnak az újra megszólaló zeneszó, a legények tánckezdő verbunkja vetett véget.

A karikázó – mint a táncciklus szüneteibe ékelődő énekes közjáték – néha a cikluskezdés szerepét is átvette, vagyis a szünet végeztével nem mindig bomlott fel, hanem a zeneszóra is folytatódott. A legények párjuk mellé belépve vegyes körtánccá változtatták a leánytáncot, vagy a kiválasztott leány vállát megérintve adtak jelt a páros tánc megkezdésére. Erdélyben a tánckezdő férfitánc, a legényes kíséreteként kis körökbe összekapaszkodva forognak a leányok.

A felsoroltakon kívül a leánykörtánc a társas munkaalkalmakon (pl. a fonóban), valamint a lakodalomban is előfordult. A menyasszonytánchoz és a menyasszonyporkoláshoz fűződő karikázónak szertartásos szerepe volt.

A karikázó szabályozott szerkezetű tánc. A táncosok szoros láncot alkotnak, épp ezért itt nem érvényesülhet a magyar néptáncokra oly jellemző, szinte korlátlan egyéni rögtönzés. Előadása teljesen egyöntetű, s még a balkáni lánctáncok – ugyancsak eléggé korlátozott – mozgásszabadsága sem érvényesül benne. A karikázó „táncpótlék”-jellege, az énekkíséret elsődlegessége, a szoros, tömött láncba való kapcsolódás együttesen magyarázzák e sajátosságát. A táncmotívumok, az egymással váltakozó táncrészek sorrendje meghatározott, a lépések, a nóták ismétlésének mennyisége, azaz a táncrészek terjedelme azonban a pillanatnyi hangulattól függően – de mindenkire érvényesen – változik.

A karikázót mindig zárt, szabályos kör alakú láncban táncolják. A balkáni táncokban gyakori nyitott láncforma – a vonal, félkör, csigaalakzat stb. – nem jellemző a magyar leánykarikázóra.

A magyar karikázók típusait minden táncalkotó tényezőt (a tánc nevét, szerepét, zenéjét és formai jegyeit) figyelembe véve határozzuk meg, de e tényezők közül a legszilárdabbnak mutatkozó, zenei és formai vonások kaptak kiemelkedő szerepet. A karikázótípusok meghatározása egyben nagyobb és kisebb karikázódialektusok meghatározását is jelentette. A három nagy (déli, északi, erdélyi) karikázódialektuson belül eddig összesen 12 körtánctípus körvonalazható. A déli karikázódialektus területén négy (1. szlavóniai, 2. dél-dunántúli, 3. Duna menti, 4. Kalocsa vidéki), északon három (1. Pest környéki, 2. északnyugati, 3. északkeleti), Erdélyben pedig két (1. 6/8-os és 2. 4/4-es) énekes női karikázótípus él.

A három fejlettebb, hangszeres kíséretű vegyes körtáncfajta közül kettő (lassú és sűrű magyar) Közép-Erdélyben ismert, egy pedig (a körcsárdás) általános elterjedésű.

A déli karikázódialektus a magyar nyelvterület délnyugati részének régies leánytánckultúráját foglalja magába. A déli karikázótípusok régies vonásainak megtartásához a balkáni lánctánckultúra közvetlen szomszédsága is hozzájárult. Az egész területen feltűnnek ugyanis a déli kapcsolatok közvetlen vagy áttételes nyomai.

Déli karikázóink idényjellege, a tavaszi határjáráshoz, falukerüléshez, a böjti időszakhoz való kapcsolódásuk, a gazdag és különleges táncnévanyag a régiesség egy-egy jele. A karikázók műfaji keveredése, kapcsolódása a párválasztó dramatikus körjátékokkal és a gyermekjátékokkal itt a legintenzívebb.

Valódi karikázó dallamokat, amelyek más táncokhoz alig használatosak – csak itt találunk, mégpedig sajátos névadással („lépőnóta”, „futónóta”, „Rezanóta” stb.). Egy-egy faluban kevés karikázó dallam él számtalan szövegstrófával. A dallamkincs viszonylag egységes az egész területen. Jelentős részük népzenénk régi stílusrétegébe tartozik, míg északi karikázóinkat már kizárólag új stílusú dalok kísérik. A déli karikázó dalok (15–17. dallampélda) ritmusa nem alkalmazkodik, gyakori a 2/4-es háromüteműség, a 8 és 11 szótagos -oló, valamint a 6 és 8 szótagos -elő dudanóták használata.

1. Lesütött a nap a síkra, Gyünnek énutánnam sírva.

1. Lesütött a nap a síkra, Gyünnek énutánnam sírva.
Ne gyűjjetek ujan sírva, Katonának vagyok írva.

{6-284.} (Felszegies lépő. Báta, Tolna m., Martin Gy. gy. 1955)

1. Százforintos sejömkendőm zöld rojtja, Lahajulok lában fejét borítja.

1. Százforintos sejömkendőm zöld rojtja, Lahajulok lában fejét borítja.
Eladom a százforintos kendőmet, Kiváltom a katona szeretőmet.

(Babázás. Decs, Tolna m.; Martin Gy., Olsvai I. gy. 1957)

Irigyeim sokan vannak, Mind a kutyák úgy ugatnak,

Irigyeim sokan vannak, Mind a kutyák úgy ugatnak,
Hagyok nekik víg napokat, Had ugassák ki magokat.

(Futó. Dávod, Bács-Kiskun m.; Martin Gy., Tímár S. gy. 1961)

Néhol feltűnnek az 5/8-os és 7/8-os aszimmetria nyomai és előfordul a 3/4-es és 6/8-os ütem alkalmazása is. A négy- és háromüteműség, a 2/4-es és 3/4-es ütemek egy dallamon belüli váltakozása, a metrikai-ritmikai többértelműség – a középkori proporciós gyakorlattal rokon – alkalmazása sem ritka a körtánc különböző tempójú, egymást követő részeinek {6-285.} énekkíséretében. A pontozott, alkalmazkodó ritmusú, új stílusú dalanyag a déli karikázókból (a Kalocsa vidéki fércelés kivételével) nem szorította ki még teljesen a régi dallamokat, hanem zeneileg gazdagította, többrétűvé alakította.

Déli körtáncaink formakincse a leggazdagabb, s a Kárpát-medence leánytáncainak szinte minden sajátossága összesítve, sűrítve jelentkezik bennük.

Az összefogódzás általános (egyszerű kézfogás, derék mögötti keresztezés, vállfogás) és ritkább módjai (karolás) a balkáni kapcsolatokról tanúskodó fogásfajtákkal (előkeresztezés, előre-hátra karlengetés) egészülnek ki.

A körmozgás minden típusa feltűnik: az egyirányú lassú körmozgás, a kör gyors forgatása, a szimmetrikus és balra haladó aszimmetrikus ingamozgás, a kör szűkülő-táguló, lélegző mozgása egyaránt gyakori. A kör napjárással azonos forgása (balra halad, jobbra kering) éppoly következetes, mint az északnyugat-balkáni, dinári és pannóniai terület délszláv kólóiban, s a régi nyugat-európai lánckörtáncokban, a branle-okban. Déli körtáncaink forgásiránya a Duna vonalától keletre (Kalocsa vidéke) megváltozik, s a keringés a napjárással ellentétessé válik (jobbra halad, balra kering), vagy mindkét irányba váltakozik. A délszláv kólók hasonló forgásirányainak földrajzi határa is a Duna, illetve annak dél felé meghosszabbított vonalával esik egybe.

Déli körtáncaink gazdag motivikájából a három legjellemzőbb:

1. A kör lassú haladását, lélegző mozgását eredményező sétálva ki-be ringó ún. „belépő”.

2. A balra haladó ingamozgást eredményező háromütemű ún. Feröer-lépés; az utóbbi a régi nyugat-európai (branle simple, feröer-i lánctánc) és a mai balkáni lánctáncok (kóló, hora) főmotívuma.

3. A kör sebes egyirányú forgatása viszont elsősorban a közép-kelet-európai, Kárpát-medencei körtáncokra jellemző, s a forgó páros táncok hatásának tulajdonítható.

Déli leánykarikázóink formai sokrétűsége leginkább a tánc szerkezeti egységeinek, részeinek mennyiségével mérhető. Az általános kétrészes, lassú és gyors részből álló körtánc mellett (Dél-Dunántúl, Kalocsa vidéke) igen egyszerű, egyrészes (Szlavónia), de fejlett, három-, sőt négyrészes körtánccal is találkozunk (Sárköz, Duna mente). Mindegyik táncrész sajátos összefogódzási móddal, lépésanyaggal, körmozgástípussal és dallamkinccsel kapcsolódik.

A déli karikázódialektus egyedülálló gazdagsága a régi és új stílus ötvöződésének, valamint a balkáni hatások alkotó befogadásának, asszimilációjának a következménye (Martin 1974b; 1979a).

Az északi karikázódialektus a magyar nyelvterület északi felének leánytáncait foglalja magába. E vidék karikázói a Kárpát-medence énekes körtáncainak újabb stílusrétegét képviselik. Északi karikázótípusaink szorosan kapcsolódnak a szlovák tánckincs hasonló műfaji csoportjához. Sok esetben nem csupán részleges kölcsönhatásról, hanem szinte teljes egyezésről, azonosságról beszélhetünk.

Az északi énekes körtáncok tavaszi idényjellegge már nem oly kizárólagos, mint délen. Sokkal általánosabb a karikázó másodlagos „táncpótlék”-funkciója, s erősen érvényesül a mulatság szüneteibe és a táncmulatságba való beépülés folyamata. A párválasztó körtáncokkal és gyermekjátékokkal való műfaji keveredés a terület néhány hagyományőrző (északnyugati és északkeleti) pontján figyelhető meg.

Csak karikázóhoz használt dalokat itt alig találunk, de számtalan, máskor is énekelt új stílusú, pontozott ritmusú dallamot alkalmaznak (18. dallampélda). Népzenénk régi dallamai már csak elvétve kísérik az északi körtáncokat. Itt nem néhány állandó dallam járul a karikázóhoz számtalan szövegstrófájával, hanem a különböző új stílusú dalok tömegét válogatják, fűzik egymás után.

1. Jeges kutostoron nem lehet vizet húzni.

1. Jeges kutostoron nem lehet vizet húzni.
más falusi legényt nem lehet megölelni.
Ölelni akarom, nem hajlik oda a karom.
Csókolni akarom, de nem az én galambom.

{6-286.} (Karikázó. Bag, Pest m.; Martin Gy. gy. 1954)

Feltűnő dallambőséget jelent ez a déli karikázókhoz képest, e dalok azonban mind egyazon, új népzenei stílus képviselői. Az uralkodó páros ritmus mellett ritkán feltűnik a 2/4–3/4 taktusváltás jelensége, vagy a proporciós gyakorlat nyoma is. Az új dalanyag az északi karikázókból teljesen kiszorította a régi dallamstílust, s a különböző táncrészeknek már nincs sajátos, egyéni zenei arculata: a lassú és friss részhez a tempó egyszerű gyorsításával ugyanazon dalokat alkalmazzák.

Északi körtáncaink zenéje teljesen az új csárdásstílus hatása alá került, néhány régies sziget kivételével.

Az északi körtáncok formakincse rendkívül egyszerű és egysíkú a déli karikázókéhoz képest. Gazdagabb változatai már az ún. körcsárdás felé való átmenet határesetei, vagyis a páros táncból kölcsönzik motívumkincsüket (különösen északkeleten). Az északi karikázók az összefogódzás legáltalánosabb fajtáit alkalmazzák (egyszerű kézfogás, derék mögötti keresztezés). A körmozgás fajtái: az egyirányú lassú keringés, a kör sebes forgatása, a szimmetrikus ingamozgás. A kör lélegző mozgása kivételes, szórványos. A kör keringésének iránybeli következetlensége (néhány kisebb régies területét kivéve), illetve kétirányúsága is e stílus újabb jellegéről tanúskodik.

Az északi körtáncok motívumkincse rendkívül csekély és egyszerű: a lassú, egyirányú keringést eredményező nyitó-záró lépés, az egy- és kétlépéses csárdás, valamint a gyors forgó-futó lépés a legáltalánosabbak. A háromütemű Feröer-lépés viszonylag ritka az északi terület leánykarikázóiban. Az északi körtáncok többsége két – lassú és friss – részből áll (bár északnyugaton egy- és háromrészes forma is előfordul).

Az északi leánykörtáncok zenei és formai egysíkúsága az új stílushoz való teljes {6-287.} hasonulás következménye. Ezt némiképp ellensúlyozza azonban a csárdással való keveredés gazdagító hatása és az új stílusú dalanyag bősége.

A szlovák énekes körtáncok sajátosságainak jó része egybevág északi karikázóinkéval. Ez a nagymértékű hasonlóság a magyar új stílusú zenei és táncanyag vitalitásával magyarázható. A kelet-szlovákiai leánykarikázók régies vonásai (rubato sétálás, többszólamú és felelgető ének) alig mutatkoznak az északi magyar körtáncokban, a magyar új stílus hatása viszont erősen érvényesül a szlovákoknál, és sok helyütt háttérbe szorítja azok régibb vonásait.

Az erdélyi táncdialektus nagymértékű regionális tagoltsága a körtáncokban is érvényesül. A különböző – énekes női és hangszeres kíséretű vegyes – körtánc műfajok egymást vidékenként felváltva, kiegészítve fordulnak elő. Köztük az énekes női karikázók szerepe csekély, előfordulásuk szórványos (Bukovina, Alsó-Fehér m., Szilágyság).

Az erdélyi énekes karikázók nem kötődnek a tavaszi idényhez, hanem lakodalmi (Bukovina), táncszüneti (Alsó-Fehér m.) vagy táncmulatságon kívüli alkalmazásban fordulnak elő (Kolozsváron a széki és szilágysági cselédlányok kimenőnapi szórakozása volt). Az énekelt dalok egy régibb %-os (Bukovina, Alsó-Fehér m.; 19. dallampélda) és egy 4/4-es, pontozott, alkalmazkodó ritmusú csoportra oszthatók.

1. Gyere bé rózsám, gyere bé, Gyere bé rózsám, gyere bé,

1. Gyere bé rózsám, gyere bé, Gyere bé rózsám, gyere bé,
Egyedül vagyok ide bé, s Egyedül vagyok ide bé.

(Leányos. Magyarlapád, Alsó-Fehér m.; Martin Gy., Sztanó gy. 1969)

Ezek olykor a proporciós variálási mechanizmus jellemző ritmikai kétalakúsága révén érintkeznek egymással. Szűk körű formakészletük megegyezik más vidékek karikázóinak alapelemeivel. Az összefogódzás legegyszerűbb módjai (kéz- és hátul keresztezett derékfogás), az aszimmetrikus ingamozgás, a kör lassú és gyors forgatása fordul elő bennük. A balra haladó, napirányú forgás csak néhány régies területre jellemző (Bukovina, Alsó-Fehér m.), másutt az újabb jobbra haladó (Szilágyság) vagy a kétirányú (Mezőség) forgás uralkodik.

Jellemző lépésmotívumok: az egy- és kétlépéses csárdás, a Feröer-lépés és a forgólépés. E motívumok változataiban is érvényesül a 6/8-os és 4/4-es proporciós ritmikai kétalakúság. Az erdélyi énekes karikázók egy vagy két szerkezeti egységből épülnek fel, a háromrészes ritka (Bukovina).

Az énekes női karikázók regionális áttekintéséhez szükségszerűen kapcsolódik a hangszeres kíséretű vegyes körtánctípusok bemutatása. Ezt nemcsak az összefonódó vonások {6-288.} és az egymást kiegészítő területi elterjedés, hanem a Kárpát-medence körtáncainak általános fejlődési tendenciája is indokolja.

A hangszeres kíséretű vegyes körtáncok fő megkülönböztető vonásai a következők:

1. Kifejezetten mulatsági táncok, amelyek állandó vagy alkalmi szerepet kapnak a szervezett zenés táncmulatságok rendjében; nem egynemű női, hanem vegyes táncformák, nem sokan nagy karéjban, hanem két- vagy legfeljebb hárompáros kis körökben járják.

2. Sohasem énekszóra táncolják, hanem mindig hangszeres zene is, vagy csak az kíséri e táncokat.

3. Formakincsük fejlettebb, bonyolultabb s táncszerűbb, mint az énekes leánykarikázóké, s a Kárpát-medence régibb vagy újabb páros táncainak közvetlen hatását hordozzák.

A hangszeres kíséretű vegyes körtáncok két régibb típusát az erdélyi lassú és a sűrű magyar alkotja, tánckincsünk újabb rétegébe pedig a körcsárdás tartozik. E táncok földrajzi elterjedése nem, vagy csak részlegesen vág egybe az énekes női karikázókéval. Főként ott élnek a legnagyobb intenzitással, ahol az énekes leánykarikázó már ritka, vagy hiányzik a terület hagyományos tánckészletéből, vagyis Erdélyben, az Alföldön és az Észak-Dunántúlon.

A lassú magyart a Mezőség nyugati részén a tánckezdő férfitánc kíséreteként táncolják a nők, vegyes, kétpáros formájában pedig beépül a táncrendbe (Szék). Sánta (hétosztatú) ritmuskíséretű hangszeres dallamai (20. dallampélda) 8 és 16 szótagos vokális alakjukban {6-289.} gyakran 6/8-os lüktetésűek, mint a régi énekes karikázó dalok. A tánc állandó, váltakozó irányú forgásból és a zenei periódusokhoz igazodó aprózó-dobogó, forgásváltó lépésekből áll. Ezt olykor pihenő körbesétálásokkal szakítják meg.

(Magyar. Magyarpalatka, Kolozs m.; Kallós Z. gy. 1965)

A sűrű magyar Kalotaszegen, a Mezőségen és a Maros–Küküllő közén a gyors legényes táncot kísérő kiskörös női tánc. Hangszeres kanásznóta ritmusú dallamokra táncolják (21. dallampélda). Az állandó ide-oda forgás egy- vagy kétlépéses motívummal, valamint Feröer-lépéssel váltakozik (Alsó-Fehér m.).

(Pontozó. Lőrincréve, Alsó-Fehér m.; Martin Gy. gy. 1971)

A lassú és sűrű magyart néhol táncpárként összekapcsolva is alkalmazzák (Mezőség).

Körtáncaink legfiatalabb – már nem területi, hanem általános érvényű típusa a körcsárdás. Népi-nemzeti páros táncunk csoportos, kis körben járt formája az utóbbi fél évszázad folyamán vált egyre népszerűbbé. A kötetlen páros táncból a mulatság folyamán alkalmi jellegű körtánc alakulhat ki. Két vagy több pár összekapcsolódásával a tánc időlegesen szabályozódik, majd újra páros tánccá bomlik. Elsősorban az újabb tánckultúrájú vidékekre jellemző, s ott kap nagyobb szerepet, ahol a leánykarikázó már hiányzik a helyi tánckészletből (Alföld, Észak-Dunántúl, Székelyföld). A körcsárdás formai és zenei vonásai révén az újabb karikázótípusok közvetlen rokona (pl. Pest környéki karikázó). Zenéje a csárdás új stílusú és népies műzenei eredetű, alkalmazkodó, pontozott ritmusú darabjaiból áll. A páros csárdáshoz hasonlóan lassú és friss részre tagolódik. Formakincse a csárdásból táplálkozik, s így gazdagabb, mint az egyszerű női körtáncoké. Jelentéktelen területi eltérései elsősorban a csárdás helyi jellegzetességeihez igazodnak, de egyes vidékeken a régi körtáncok hatása is észlelhető (Sárköz, Szlavónia). A körcsárdásban többnyire a derék mögött keresztezett, szoros fogásmódot alkalmazzák. A kétlépéses motívummal megvalósuló szimmetrikus ingamozgás és – az énekes körtáncokból hiányzó – helyben figurázás gyors, kétirányú forgással váltakozik.

{6-290.} KÖRTÁNCAINK SZOMSZÉD NÉPI KAPCSOLATAI

Körtáncaink szomszéd népi kapcsolatainak összefoglalásakor a szomszéd népek hasonló táncaival való egyezéseket éppúgy figyelembe vesszük, mint a különbségeket. Az egyezések az átvétel vagy átadás tényéből éppúgy fakadhatnak, mint a körtánc műfajának közös, elemi sajátosságaiból. A különbségek részben nemzeti jegyekre, részben pedig a nagyobb európai tánctartományok fejlődési fáziseltolódásaira utalnak. Az összefüggésekre nem általában, hanem karikázódialektusonként és -típusonként, valamint népenként mutatunk rá, mert mindenütt más jellegű kapcsolatokkal találkozunk.

A régies déli karikázótípusaink vonásai a balkáni délszláv, elsősorban a horvát és szerb tánckincs megfelelő kategóriájához közelítenek (Martin 1974b, 1979a; Ivančan 1963a, 1964b; Borbély J. 1973; Kacarova–Dzsenev 1958).

A lánc-körtáncok aránya és szerepe a déli körtáncdialektus területén, valamint a Balkánon eltér egymástól. Míg nálunk délen szinte csak az énekes leánytánc képviseli ezt a táncformát, addig a délszlávok tánckultúrájára elsősorban a hangszeres kíséretű, vegyes, fejlett, mulatsági rendeltetésű kólók egész sora jellemző. Déli körtáncainkhoz nem annyira ezek, hanem az egyszerűbb énekes leánytáncok kapcsolódnak szorosabban. Az utóbbiak tavaszi idényjellege, agrárszertartásokhoz, olykor vízkultuszhoz kapcsolódó szerepe még határozottabb, élőbb, mint nálunk. Az énekes körtánc és a párválasztó játékok összefüggése a horvát tánckincsben is éppoly élénk, mint a Dél-Dunántúlon.

A délszláv kólók és magyar karikázók kapcsolata a táncnevekben is tükröződik. A bácskai csirajozás (szbh. čire), a szlavóniai derenkázás (szbh. dere) és kalalálás (szbh. kóló), a somogyi kocsikala (szbh. skoči kóló) énekes körtáncneveink s a szerémségi mad’arac (magyaros) és šantavi mad’arac (sánta magyaros) kólónevek a kétirányú kapcsolatok bizonyságai.

Déli karikázóink zenéjében közvetlen átvételből eredő egyezést nem ismerünk. A hangszeres kólózene énekelt karikázóinkba nem hatolhatott be, az énekes kólók régies, egyszerű formájú (1–2 soros), több szólamban előadott dallamai sem kaphattak teret a magyar körtáncok már fejlettebb, 4 soros régi vagy új stílusú, mindig egyszólamú dallamai között. A 2/4-es háromüteműség, a 3/4 és 6/8-os ritmus, a taktusváltás és proporciószerűség azonban olyan közös sajátosság az északnyugati délszláv (dinári és pannóniai), valamint a mi déli karikázó dallamainkban, mely az etnikus dallamkincstől függetlenül érvényesülő, régies ritmikai variációs gyakorlat maradványa lehet e területen. A szórványosan feltűnő 5/8-os (Sárköz) és 7/8-os (Szlavónia) aszimmetria szintén a balkáni tánckultúra közelsége miatt megőrzött régiség lehet, bár a közvetlenül érintkező délszláv területeken nem gyakori.

Formai vonatkozásban több közvetlen párhuzamra s egyezésre akadhatunk. Az összefogódzás-fajták némelyike (más területen hiányzó módja) a jellegzetes kólófogások közvetlen hatását tükrözik (elöl keresztezett fogás, előre-hátra karlengetés). A körmozgás főtípusai teljesen megegyeznek: a balra haladó ingamozgás; a szűkülő-táguló körmozgás; a Duna vonaláig következetesen napirányú, s attól keletre ellenkező irányú keringés az észak- és északnyugat-balkáni (dinári és pannóniai zóna) anyaggal teljesen egybevág. A régi európai lánctáncok öröksége, a Feröer-lépés nem véletlenül maradhatott meg oly következetesen éppen a leánykarikázóink déli típusaiban, a balkáni lánctánckultúra közvetlen szomszédságában. A rezgés (drmeš), mint jellegzetes előadási sajátosság, szintén a pannóniai (főként horvát) tánczónára jellemző, s a magyartól csak {6-291.} ritmikai különbségek választják el (nálunk és , a horvátoknál főleg ritmusban). Ez a sajátos rezgő előadásmód nálunk is elsősorban a déli dialektusterületre jellemző, s így közös pannóniai sajátosságnak látszik.

Déli leánykarikázóinkat elsősorban többrészességük különbözteti meg a többnyire egy részből álló énekes kólóktól. Egyrészes körtáncot csak a szlavóniai magyarságnál találunk. A fejlettebb két- és háromrészes körtánc másutt viszont teljesen általános. Fontos különbség a zárt kör sebes forgatása, mely a Balkánon dél felé haladva egyre ritkább, s a Kárpát-medence körtáncaira viszont általánosan jellemző.

Északi leánykarikázóink és a szlovák énekes körtáncok közös vonásainak magyarázata elsősorban abban rejlik, hogy a két nép tánckultúrájának általános jellege és szerkezete lényegében azonos. A Kárpát-medencében domináló páros és férfitáncok között az énekes leánykörtánc, mint egyetlen lánckörtáncforma, mellékes helyet foglal el. A magyar és szlovák tánckincs eddigi osztályozásainak hasonló eredményeiben ez megfelelően tükröződik (Tóth, Š. 1967; Zálešák 1964). A szlovák és az északi magyar körtáncok hasonló sajátosságai nem egyszerűen elemi párhuzamok vagy kölcsönhatások következményei, hanem szinte teljes azonosságokról, fedésekről beszélhetünk, s még a leánykörtáncok újabb fejlődési iránya is egybevág.

A régiesebb kelet-szlovákiai karikázók még elevenen őrzik a tavaszi, szertartásos jellegüket, a határkerülő és párválasztó játékokkal való összefonódást. Az ukrán és orosz horovodok, a délszláv énekes kólók, déli karikázóink hasonló funkciója az északi magyar körtáncokban már szórványosabban, halványabban jelentkezik újabban uralkodó tánckiegészítő vagy kifejezetten mulatsági szerepük mellett.

A körtánccal kapcsolatos azonos gondolkodásmódot tükröz a szlovák és magyar táncnévadás hasonló jellege (alakzat és mozgás jellemzéséből eredő elnevezések), valamint a nevek képzési módja (a táncnevek kicsinyítése és a határozóragos, illetve viszonyszós alak használata. Vö. pl. kerekecskézés, kol’esko: körbe-tánc, do kola stb.). Közvetlen megfelelésre a kelet-szlovákiai karička, garička (magyar karika, karikázó) név mutat.

A szlovák és magyar karikázók dallamkincsében mutatkozó egyezések az új stílusú, pontozott, alkalmazkodó ritmusú dalok közös használatából erednek, mely nálunk északon szinte kizárólagos, s a szlovák körtáncokban is gyakori. Keleten és északon kisebb, középen és délen nagyobb mértékben jelentkezik. E dallamstílus terjedését elősegíti a körtáncok zenekíséretének hangszeresedése (főként Közép-Szlovákiában), miáltal ezekben a páros tánc (csárdás) kéttempójúsága és a friss tempó is tért hódít.

A kelet-szlovákiai leánykörtáncok régies zenei vonásai északi karikázóinkra nem hatottak. E sajátosságok: a lassú, rubato előadású vagy szimmetrikus ritmusú bevezető dalok, a nem alkalmazkodó, pontozatlan ritmus, a 3 × 2/4-es sorok, a 3/4-es és taktusváltó dallamok viszonylagos gyakorisága, valamint a többszólamúság és felelgetős éneklés. E sajátosságok némelyike viszont a régies déli területen jelentkezik.

A szlovák leánykörtáncok formai részletvonásai is megegyeznek északi karikázóinkéval, amelyekre már utaltunk. Itt csak főbb eltérő jegyeiket emeljük ki, mint például a szabad összefogódzás nélküli bevezető sétálást, az azonos tempójú, illetve lassan fokozódó egyrészes táncot, a kör ingamozgásának (s a kétlépéses motívumnak) ritkaságát és a Feröer-lépés kivételességét.

Az énekes női körtánc vegyes, hangszeres kíséretű kis körben járt formává, mulatsági tánccá való átalakulása (főként Közép- és Dél-Szlovákiában) párhuzamos jelenség az újabb magyar körcsárdásdivattal.

{6-292.} A kelet-szlovákiai karikázók régies funkcionális és zenei vonásaik mellett több olyan formai sajátosságot is őriznek, mely már hiányzik vagy igen ritka a mi újabb stílusú északi körtáncainkban (pl. gazdagabb fogásmódok, szűkülő-táguló körmozgás, következetes napirányú forgás), viszont a déli területre jellemző. E távoli egyezés arra mutat, hogy a Kárpát-medence újabb, északi körtánckultúrájának legrégiesebb pontja Kelet-Szlovákia.

Az erdélyi magyarok és románok körében a hangszeres kísérőzenéjű páros és férfitáncok mellett az énekes körtáncok szerepe csekély, csupán néhány helyen, szórványosan tűnnek fel, jobbára vegyes lakosságú területeken (Maros–Küküllő-vidék, Szilágyság, Máramaros, Bukovina). Az erdélyi énekes körtáncok mind a magyar, mind a román tánckultúra egészében sajátos helyet foglalnak el, és különös, rendhagyó esetet jelentenek. A leánykörtánc a magyar tánckincs egyik általános, fontos műfajkategóriája, amelynek az erdélyi változatok csupán egyik mellékágát jelentik. A román tánckincsben viszont egy ritka, kevésbé jellemző műfajkategória egyedüli képviselői (Giurchescu 1967). Az erdélyi magyar és román körtáncok vonásai összefonódnak, de bizonyos fejlődési fáziskülönbségek észlelhetők közöttük.

Az erdélyi körtáncokhoz nem kapcsolódik speciális névanyag, terminológiájukat többnyire más táncfajtáktól kölcsönzik. Nem kötődnek a tavaszi idényhez, régi szertartásos szerepkörükre már csak lakodalmi használatuk utal. Táncmulatságon kívüli és táncszüneti vagy tánckezdő alkalmazásuk megegyezik a Kárpát-medence női körtáncainak újabb, általános szerepkörével. A férfitáncot kísérő-kiegészítő alkalmazásuk viszont sajátos erdélyi jelenség. Az erdélyi körtáncokban is érvényesül a páros táncok formakincsével és zenéjével való kibővülés, a hangszeresedés és a vegyes, kis körös, mulatsági táncformákká való átalakulás tendenciája. Ez a fejlődés azonban népenként és tájanként eltérő fokozatokban valósult meg, s nem csupán az újabb táncstílus egységes keretében, mint Magyarországon és Szlovákiában.

A magyar és román énekes körtáncok régi típusainak közös jellemzői a 6/8-os, 6 szótagos táncdalok (bukovinai asszonyos, Alsó-Fehér megyei leányos, Küküllő-vidéki coconiţa). E dallamkategória fejlettebb, kibővült, 16 szótagos változatai a mezőségi lassú magyarhoz már hangszeres 4/4-es ritmusú alakjukban járulnak.

A román leánykörtánc újabb típusait énekelt (Küküllő-vidéki purtata és bătuta), gyakran aszimmetrikus (9/16, 10/16) ritmusú kolomejka-ardeleana (kanásznóta ritmusú) dallamok, a régi páros és férfitáncok (purtata – jártatós, invîrtita – forgatós, fecioreasca – legényes) hangszeres zenéjéből való kölcsönzések jellemzik. Ez a dallamkategória a legényest kísérő, kiegészítő női körtánchoz, az ún. sűrű magyarhoz mindig hangszeres előadású, 2/4-es ritmusú változatokban kapcsolódik (Alsó-Fehér m., Mezőség, Kalotaszeg).

A 4/4-es, pontozott ritmusú, új stílusú dalok viszont csak a magyar énekes körtáncok újabb típusához (Szilágyság, Alsó-Fehér m., Bukovina) és a körcsárdáshoz (Székelyföld) használatosak.

A magyar és román énekes körtáncok régibb típusainak (Maros–Küküllő-vidéki leányos és coconiţa) közös formai vonása a kör napirányú keringését eredményező Feröer-lépés alkalmazása.

A páros táncok hatását hordozó újabb körtánctípusokban már csak a jobbra haladó (Szilágyság, Küküllő-vidéki purtata), vagy kétirányú forgás (Küküllő-vidéki bătuta, lassú és sűrű magyar) általános vonásai közösek, lépésmotívumaik és ritmikájuk eltérő. A román {6-293.} körtáncok, a purtata és invîrtita nevű páros táncok aszimmetrikus és szinkópás, daktilikus ritmusú lépésekből épülnek fel, míg a magyarokéra főként a csárdásnak megfelelő szinkópátlan, szimmetrikus ritmusú lépések és az ún. fenthangsúlyos forgásmechanizmus a jellemző.

KÖRTÁNCAINK FEJLŐDÉSE ÉS HELYE AZ EURÓPAI TÁNCKULTÚRÁBAN

A középkori lánctánckultúra maradványai Európa különböző részein eltérő módon élték át az újkor évszázadait. Nyugat- és Közép-Európában a 19. századra csak szórványos hírmondói maradtak, a Balkánon pedig még ma is eleven, szinte kizárólagos táncforma. A Kárpát-medencében a lánc-körtáncok az újkori párostánc-divatok következtében a táncélet peremére szorultak ugyan, de nem tűntek el. Középkori sajátosságaik egy részét megőrizve színeződtek át újabb zenei és formai vonásokkal, s funkciójuk módosulásával épültek be a Kárpát-medence legújabb kori tánckultúrájába.

E fejlődés menetének körvonalait, főbb mozzanatait a tárgyalt körtáncok összevetése, a területi és etnikus különbségek értelmezése s az egyetemes tánctörténet tanulságaival való egyeztetésük útján következtethetjük ki.

Az énekes körtáncok elsődleges szertartásos szerepének emlékét csak a délszláv, különösen a bolgár anyag őrzi, időszakos tavaszi, böjti alkalmazásukat pedig az orosz horovod, a kelet-szlovák és déli magyar karikázó. Idényjellegüket elveszítve táncon kívüli funkcióban, tánckiegészítőként jelennek meg, s a mulatság szüneteiben kapnak helyet (északi magyar karikázók). Cikluskezdő bevezető táncként (Kalotaszeg), végül pedig kifejezett szórakozó-mulatsági szerepkörben jutnak el funkcionális fejlődésük utolsó stádiumába (mezőségi lassú magyar, körcsárdás).

Ez a fejlődés együtt jár az egynemű női körtánc vegyes táncformává való átalakulásával (vö. balkáni kólók, orosz horovodok), s a tánc kollektív, társadalmi jellegének fokozatos feloldásával. A csoportos lánctánc szóló vagy páros formával kapcsolódik össze (lásd párválasztó, dramatikus-mimikus játékok), majd mikroformák keletkezése, kis körökké való átalakulás útján a nagy kollektív forma fokozatosan individualizálódik (erdélyi magyar, körcsárdás). A lánctáncok ezen átalakulása a nyugat-európai tánctörténetben oly korán lezajlik, hogy az írásos emlékek már csak az átalakulás későbbi stádiumát tükrözik. Arbeau-nál (16. század) a branle már kifejezetten vegyes mulatsági táncformaként vagy mimikus páros táncokkal keveredve jelenik meg (Arbeau 1967; Martin 1973b, 1979a).

A lánc-körtáncok zenei fejlődése az énekestől a hangszeres kíséret felé vezet. Az énekelt kíséretre jellemző régies sajátosságok: a szóló és a kórus felelgetése (szlovák és bolgár körtáncdalok), a többszólamúság (orosz, szlovák, délszláv), az átvezető néma táncrészek (magyar, román, szlovák, délszláv) s az egy dallamhoz kapcsolódó számtalan szövegstrófa (déli magyar karikázótípusok). A fejlődés átmeneti fázisában a hangszeres kíséret mellett még rendszeresen éneklik a dallamot (orosz horovod, mezőségi lassú magyar). Az énekelt kíséret eltűnésével a körtánc zenei önállósága megszűnik (balkáni kólók), és az uralkodó hangszeres tánczenei divat függvényévé válik (körcsárdás). A körtáncok zenekíséretének hangszeresedése együtt jár szórakozó-mulatsági szerepük kialakulásával, {6-294.} ami a nyugat-európai fejlődésben már szintén korán bekövetkezett. (Arbeau branle jai már mind hangszeres kíséretűek.)

A magyar énekes körtáncok szűkebb, egységes régi stílusú dallamkincsét felváltja az új stílusú dallamanyag (északi karikázók), mely dallambővülést jelent ugyan, de már korántsem sajátos szerepű, hanem általános használatú zenei anyagot. Régi karikázó dallamaink nem alkalmazkodó, nyolcadoló ritmusúak, az újak pedig a negyedelő pontozott ritmust hordozzák. Hangszeres körtáncainknál is két réteg különböztethető meg: az erdélyi körtáncok zártabb, egységesebb, régibb hangszeres stílust és dallamkincset hordoznak (16 szótagos és kolomejka-dallam), míg a körcsárdás az új stílusú és műzenei hatású csárdászenét.

A körtáncdalokban feltűnő aszimmetria és páratlan üteműség elemi formában őriz olyan vonásokat, amelyeket a hangszeres tánczene már kiélezve valósított meg. A körtáncok lassú bevezető részében sok helyütt előfordul a rubato táncolás és az 5/8, 7/8, 9/16, 10/16-os aszimmetria alkalmazása (az orosz, kelet-szlovák, déli magyar, erdélyi, délszláv, s különösen a bolgár énekes körtáncokban). Még gyakoribb a 3/4-es és 6/8-os ritmusú, valamint az ütemváltó dallamok alkalmazása (orosz, kelet-szlovák, déli magyar, erdélyi, délszláv), mégpedig többnyire a 2/4-es tripódiával következetes összhangban. A középkori és reneszánsz tánczenének a metrikai-ritmikai többértelműség lehetőségeit már tudatosan kiaknázó proporciós gyakorlata a leánykörtáncokban egyszerű, elemi formában tűnik fel. Arbeau éppen a reneszánsz lánctáncok kapcsán nyújt klasszikus tánc- és zenei példát a proporciós eljárás szerint felépülő háromrészes táncciklusra (Branle Double, Branle Simple, Branle Gat): a páros ütemű tetrapodikus dallamot háromütemű, majd 3/4-es változata követi. Ezt a táncok motívumanyagának hasonló metrikai-ritmikai átalakulása is nyomon követi.

A körtáncok formai fejlődése, változása a funkció és a zenekíséret szoros függvénye. A tánc szabályozott szerkezetét érinti e változás legkevésbé, mert a láncforma keretében a rögtönzés lehetősége igen szűk. A hangszeres, vegyes, táncszerűbb, újabb formákban (balkáni kólók, körcsárdás) azonban sokkal inkább érvényesül, mint az énekes női körtáncokban.

Az énekes leánykörtáncokra a lassú, mérsékelt, egyenletesebb tempó jellemző. A táncrészek között nem annyira tempóbeli, mint inkább metrikai-ritmikai különbség van. A végtelenül hosszú lassú sétálást csak rövid időre váltja fel sebesebb forgás. A vegyes, hangszeres kíséretű kis körformákra viszont a tempó ugrásszerű változása jellemző, sokszor igen gyors második résszel. A tánc időtartama lényegesen rövidebb.

Az énekes körtáncok többféle, különösen laza összefogódzási módot alkalmaznak (főként egyszerű kézfogást és elöl keresztezést), míg a hangszeres vegyes formák kevesebb, zárt fogást (hátul keresztezés) használnak.

Az énekes körtáncokban mindig mozgó, haladó körrel s többféle körmozgástípussal találkozunk (egyirányú lassú haladás, lélegző mozgás, balra haladó aszimmetrikus ingamozgás, általában napirányú keringés). A kétirányú gyors forgómozgás, a szimmetrikus ingamozgás és a helyben táncoló kör az újabb rétegre jellemző.

A régies énekes körtáncok motívumkincse rendkívül egyszerű (sétálás, Feröer-lépés), míg a hangszeres kíséretű vegyes lánctáncoké jóval gazdagabb, fejlettebb, ritmikusabb, s a páros táncok hatását is tükrözi.

A régi európai lánckörtáncformát a magyar tánckincs több fázisban, régibb és újabb típusban fenntartotta. A régibb típusok az európai lánctáncok széles körben általános {6-295.} vonásai mellett közvetlen déli és északkeleti kapcsolatok nyomát hordozzák. A régiekből szervesen kinövő újabb típusok a 18–19. század folyamán kialakult új magyar táncstílus vonásaival bővültek. Ezáltal körtáncaink mintegy folyamatos átmenetet, hidat jelentenek tánckincsünk régibb és újabb stílusrétege között. Hasonlóképpen a magyar körtáncokban sajátosan ötvöződnek, összegeződnek a nagyobb európai tánctartományok (nyugati, keleti, balkáni) körtáncainak sajátos vonásai is.

ESZKÖZÖS PÁSZTORTÁNCOK

A fegyvertáncokkal, harci táncokkal a világ minden részén találkozhatunk. Korai virágzásukról az antik tánckultúra emlékei éppúgy tanúskodnak, mint a germán tánctörténet első adatai (Sachs 1933). Tágabb értelemben fegyvertáncnak szokták nevezni mindazokat a táncokat, amelyeket valamely fegyverszerű eszközzel (kard, fokos, balta, bot stb.) járnak, illetve amelyekben a ma használatos eszközt korábban fegyver helyettesíthette.

Európában többféle fegyvertáncforma maradványa előfordul. A szabályozott szerkezetű, csoportos ún. lánckardtáncokban a kard vagy más eszköz (fakard, bot, pálca, abroncs) elsősorban a táncosok láncszerű összekapcsolódását szolgálja (Wolfram 1936–1937; Alford 1962). A magyar hagyományban ezt a táncformát csupán az erdőbényei bodnártánc képviseli (MNL I. 297–298).

A középkor óta sokat emlegetett moreszka (Domokos P. P. 1968) egyik napjainkig fennmaradt változata a Korcula-szigeti kumpanija (Ivančan 1967), mely a pogányok és keresztények harcát jeleníti meg.

Legáltalánosabbak az ún. mutatványos fegyvertáncok, amelyek egy-egy nagy ügyességet igénylő virtuóz mozzanatból állnak (Wolfram 1935).

E mutatványos és küzdő karakterű táncok sorában kiemelkedő jelentőségű a tánctörténeti forrásainkban megörökített hajdútánc (Réthei Prikkel 1924; Pesovár E. 1972). Névadói a 16–17. századi Magyarország gazdasági és katonai életében fontos szerepet játszó hajdúk. Ennek megfelelően elsősorban a hajdúk fegyveres pásztori-katonai táncát jelentette, de tágabb értelemben a korszak általános népies táncstílusát is jelölte, ugyanis eszköz nélküli férfi-, valamint páros táncként is említik a leírások, sőt hajdútáncos asszonyokról is megemlékeznek. A néhány tucat említés, leírás, ábrázolás és dallamfeljegyzés csaknem két és fél évszázadot fog át Mátyás korától a Rákóczi-szabadságharcig. E korszak nevezetes történelmi személyiségeihez (Kinizsi, Dózsa, Balassi, Thurzó Imre, Zrínyi, Esterházy Pál, Kemény János) is kapcsolódó adatok a táncstílusnak az egész társadalmat átszövő divatjáról tanúskodik. A 18. század elejétől már ritkán említik a források, népszerűségét elvesztve szorul vissza, s válik újra periferiális jelentőségű, fegyveres jellegét egyre kopottabban őrző pásztortánccá. A hajdútánc két évszázados hazai divatját és európai hírét a török hódoltság körülményei magyarázzák.

A hajdútánc zenéjéről néhány említés, ábrázolás és dallamfeljegyzés tájékoztat: a kor népszerű hangszerei, a duda, a töröksíp és a dob kísérte. Német és lengyel orgona- és citeratabulatúrák a hajdútánc néhány stilizált dallamát is megőrizték (Szabolcsi 1954). Ezek a kanásztáncritmust és a dudazene jellemző motivikáját hordozó dallamok máig átszövik a Kárpát-medence népeinek tánczenéjét (Martin 1965a; Kresánek 1959).

A történeti források a tánc többféle funkciójáról is hírt adnak: győzelmi torok és {6-296.} udvari mulatságok virtusos, bemutató táncaként járták, de még csaták közbeni hajdútáncról is tesznek említést. A történeti emlékekből a hajdútánc formai sajátosságai is kirajzolódnak. A fegyver (kard, szekerce) virtuóz forgatásával együtt járó, többnyire kötetlen szerkezetű, vívó mozzanatokkal átszőtt férfitáncot magánosan vagy csoportosan, összefogódzott körben s alkalmanként még párosan nővel is járták. A források hangsúlyozzák a tánc szilaj, dobogós (toborzók) jellegét, kiemelik szinte akrobatikus ugró és guggoló, földhöz lapuló figuráit, s a táncot kísérő karjátékról, ritmikus kiáltásokról is tesznek említést.

Eszközös pásztortáncaink történeti előzményeit a Kárpát-medencében minden bizonnyal a hajdútáncban is kereshetjük. A magyar, cigány, szlovák, gorál, ruszin és erdélyi román folklórban több olyan tánc tűnik fel, amelyek formai-zenei vonásaikban, s olykor még névleg is kapcsolódnak e fontos, s az említett népek tánckincsének összefonódását tanúsító régi táncfajtához (Martin 1964a; 1969a). E táncok a történeti hajdútánc egymástól elszigetelődött, külön ágon fejlődött, területi-etnikus színezetű elágazásai. A rögtönzött magyar és cigány változatokra (botoló, kanásztánc, seprűtánc) a virtuóz, változatos eszközkezelés, a hajdútánc szlovák és gorál ágára (odzemok, hajduch, zbójnicki) a csoportos előadás és a guggoló motívumok, az erdélyi román haidăura pedig a passzív eszközhasználat s a botra támaszkodó gazdag, virtuóz figurázás a jellemző. E tánccsalád eszköz nélküli rokonsági körébe tartoznak az ugrós és legényes táncok, amelyek – a történeti hajdútánccal és pásztortáncokkal megegyezően – szóló, csoportos és páros formában is élnek.

BOTOLÓ

A mai kelet-európai eszközös táncok közül a botoló érdemli a legnagyobb figyelmet. Az Alföld északkeleti és keleti peremvidékén a pásztorok és cigányok botoló táncai képviselik a kelet-európai fegyvertáncok legépebb és leggazdagabb típusait (Lajtha–Gönyey 1943; Martin–Pesovár E. 1958; Andrásfalvy 1963; Martin 1968a, 1970–1972, 1974a). A századforduló táján e tánc még általános volt a felső-Tisza-vidéki pásztorság körében, igazi mesterei a gulyások és kondások voltak. Két-három évtizede pedig a legjobb botoló táncosok a beregi, szatmári, nyírségi korcs (félvér) pásztorcigányok, valamint rézműves-csengőöntők és teknővájók közül kerültek ki. Dunántúli és felvidéki pásztoraink és parasztságunk körében e táncformának már csak egy-egy mozzanatra lekopott, önállósult, egyszerűbb típusai (kanásztánc, seprűtánc) találhatók, s a FelsőTisza-vidéktől távolodva a cigányság tánckészletéből fokozatosan eltűnik. A Felvidék és Erdély felé a tánc egyre ritkább, s nyugat felé a Duna-Tisza közéig követhetők szórványos nyomai.

A párbajszerű formát rendszerint két férfi táncolja. A botot vagy más eszközt (kondásbalta, fokos, juhászkampó, teknővájó fejsze stb.) fegyverszerűen kezelik, s minden eszközmozgás a harci célszerűséget szolgálja: az egy- és kétkezi elhárító (visszafelé) forgatások, a támadó ütés, vágás, döfés, valamint a védekező tartás. A közelítés, cselvetés, támadás, visszavonulás és védekezés mozzanatai, lassú lépések, előre-hátra rohanások, hirtelen megtorpanások, ugró, forgó és guggoló-térdelő mozdulatok alkotják a táncfolyamatot. A tánc felépítését, mozzanatainak sorrendjét a küzdelem pillanatnyi helyzetei, fordulatai határozzák meg, s így motívumai laza szerkezetűek, meghatározatlan időtartamúak és ritmusúak, vagyis nem a szó szoros értelmében vett metrikus {6-297.} táncfigurák benyomását keltik. Az eszközkezelés szabályos módjai viszont hagyományos csiszoltságról tanúskodnak. A botoló e formája a vásári mulatozások szilaj sportszerű szórakozása, s gyakran verekedéssé is fajuló férfias vetélkedése volt.

A párharcszerű, mutatványos és játékos elemek ötvöződnek a férfi és nő páros botolójában. A fegyveres férfi az eszköz nélkül táncoló nő előtt mutatja be ügyességét, időnként játékosan reátámad, teste, feje körül fenyegetően forgatja a botot, vagy igyekszik kikerülni, elhárítani a nő játékosan cselt vető, támadó s a bot forgatását zavaró, akadályozó mozdulatait. A férfi mozdulatkincse ez esetben is rubato jellegű, a nő giusto tánca viszont metrikus motívumokból épül fel. A botoló e formája a páros táncok fejlődésének régies, korai tartalmi-műfaji fejlődési állapotát őrzi: a küzdő jellegű, a szerelmi párharcot stilizáltan megjelenítő páros táncokét (Pesovár E. 1977a).

A tánc szóló formájában már a táncszerű motívumok dominálnak, és az öncélú virtuozitást hangsúlyozó változatos eszközkezelés érvényesül; az eszköz különböző fogás- és forgatásmódja, az egyik kézből a másikba való átadása, láb alatti átkapkodása, a talaj ütögetése, a bot végének földre támasztása vagy a fokos földbe vágása és átugrálása, levegőbe dobása, földre vetése, két bot lehelyezése kereszt alakban és körültáncolása (Molnár 1947; Béres 1958, 1960; Martin 1964a, 1970–1972).

A botoló fogalomkörébe tartozó pásztor és cigány változatok nem alkotnak egységes tánckategóriát, hanem régi magyar, vele szorosan kapcsolódó cigány, valamint új stílusú zenei és formai jegyek ötvöződnek benne. A műfaji, funkcionális és tartalmi jegyek alapján meghatározott formák mindegyikében legalább négyféle stílus különböztethető meg: a botoló-, a kanásztánc-, a cigánytánc- és a verbunk-, illetve csárdásszerű zenei és táncanyag. A sajátos botoló nótákon kívül cigánytánc-, kanásztánc-, továbbá verbunk- és csárdásdallamok is kapcsolódnak a botoló különböző formáihoz. E stílusrétegek szétválasztásának legfontosabb mozzanata a tánc mozdulatkincsét, motívumait és előadásmódját alapvetően meghatározó zenei jegyek tekintetbevétele. A továbbiakban a sokrétű, szerteágazó tánckategória legsajátosabb, s épp ezért megkülönböztetett figyelmet érdemlő dallamkincsének, a szó szoros értelmében vett botoló nóták részletes jellemzésére törekszünk.

A „botoló nóta”, „bot alá való nóta”, „botvágású nóta”, „botos nóta” elnevezések a tánc sajátos, csaknem kizárólag a párbajszerű és a páros cigánybotolókhoz használt dallamait jelölik a népi szóhasználatban. Az eddig ismert mintegy 30 dallamtípust kereken 300 változatban, 800 versszakkal csaknem 100 helységből rögzítette a néptánckutatás. E dalokat a zenész cigányok szinte sohasem ismerik, csak a cigányság hagyományőrzőbb rétegei. Elsősorban a felső-Tisza-vidéki cigányság zenei dialektusára jellemzőek, s közülük csak néhány kapcsolódik országszerte ismert, általános és eléggé egységes cigány táncdal-készlethez. A Felső-Tisza-vidéken is csak a cigányok ismerik, a helyi magyar lakosság nem. A nyelvterület más részein viszont néhány régies botoló dallam magyar változatai is feltűnnek.

A botoló nóták mindig vokális előadású, szöveges dalok, amelyeket tánckíséretkor pergetve is előadnak. A szöveges strófák a hangszeres díszítéséhez hasonló rögtönzött, értelmetlen szótagok gajdolásával váltakoznak, miáltal ritmikailag rendkívül virtuóz és hangszínekben gazdag, változatos melodikus tánczenei kíséret jön létre.

A botoló nóták 7 és 8 szótagos sorokból állnak. A kétféle szótagszám strófánként is váltakozhat, sőt egyetlen versszakon belül soronként is keveredhet, ami a magyar népzene megfelelő dallamcsoportjaiban ritka. Nemcsak a szótagszám, de gyakran a dallamsorok {6-298.} mennyisége is ingadozhat. A botoló nóták többsége (cca 60%) négysoros ugyan, de a 2–3, 5 és 6 soros dallamváltozatok sem ritkák. Egyazon dallam különböző mennyiségű sorokból álló változatokból is áll. E jelenség magyar párhuzama a közép-erdélyi ún. Jaj-nóta típusú táncdalok csoportjában mutatkozik hasonló gyakoriságban (Lajtha 1943; Járdányi 1943; Jagamas 1956; Jagamas–Faragó 1974; Paksa 1977).

Az eddig gyűjtött szövegek többsége (90%) magyar nyelvű, s három csoportra oszthatók.

1. Egy részük tartalmilag a botoláshoz kapcsolódik, és a tánc sajátos jelentéstartalmára, szabályaira, magatartásbeli és hangulati jegyeire utal, a jellegzetes szövegtípusok eddig párhuzam nélkül állnak a kelet-európai népdalszövegek világában.

2. A dalszövegek másik része táncszó- (csujogatás-) szerű 2 soros egység, amelyeknek megfelelőit szinte minden magyar tájról, de főként ezt az elsődleges népköltészeti műfajt még teljes virágában őrző erdélyi folklórból ismerjük.

3. A legtágabb, vegyes szövegcsoportot a 7 és 8 szótagos négysoros lírai strófák jelentik, amelyek között a cigány népköltészetre különösen jellemző vaskos dudanótaszövegek és mulatónóták éppúgy találhatók, mint a hagyományőrző magyar peremvidékek (Moldva, Erdély, Nyitra, Szlavónia) népköltészetéből ismert régies szerelmi dalok.

A botoló nóták dallami tekintetben sokfélék: pentaton és dúr pentachord hangkészletűek mellett fríg és mixolíd dallamok is előfordulnak. Az új magyar népdalok és a cigánydalok gyakran visszatérő, kupolás felépítésével szemben a botoló dallamokra az ereszkedő dallamvonal, a kvintváltó szerkezet, valamint az ABCD és AABB felépítés jellemző.

Mindegyikük legalább két-, de olykor három- vagy többféle következetes metrikairitmikai tempóváltozatban is él. Következetes ritmikai többalakúságuk nem véletlenszerű ingadozás, ösztönös ritmikai változatképződés eredményének látszik – mint a tánctól már elszakadt giusto népdalaink többségénél –, hanem a tánczenei alkalmazás következménye. A metrikai-ritmikai átértékelés hagyományos gyakorlatát világosan azok az esetek mutatják, amikor a dallam páros és páratlan ütemű alakjai összekapcsolódva, még egyetlen tánczenei folyamatban egymás után jelennek meg. A felső-Tisza-vidéki botolók zenekíséretében az egymást követő ritmusalakzatok a dallamok kétféle jellegzetes ritmikai átértékelési módját mutatták.

1. A páros ütemű, 4/4-es lassú dallamstrófák füzérét a tánc folyamán a fokozást jelentő második tételként, mintegy gyors utótáncként követték a páratlan ütemű pergetett alakváltozatok:

a) 1. Három kenyér hat kemence, Körűl de járom mégsincs benne.a) 1. Három kenyér hat kemence, Körűl de járom mégsincs benne.
Ha még egyszer körűl járom Tudd meg asszony megbánod,
Három, három, nem bánom.

2. Haj kiskésem, kis késem, Drága csepp feleségem.
Még az éjjel itt hálok, Hónap reggel utazok,
Három, három, nem bánom.

3. Haj gombolom, gombolom, Piros lajbim gombolom.
Harminchárom sor gomb rajta, d’az én babám neve rajta
Három, három, nem bánom.

4. (a továbbiakban szöveg nélküli „pergetés”)

{6-300.} (Botos nóta. Gergelyiugornya, Szabolcs-Szatmár m.; Martin Gy. gy. 1957)

2. A másik esetben viszont a lassú, 6/8-os dallamot váltotta fel a gyors, páros ütemű, 2/4-es pergetés:

a) 1. Aki ember most álljon ki, Botom végin forduljon meg.a) 1. Aki ember most álljon ki, Botom végin forduljon meg.
Olyat vágok három fele, … Hull a gádzsó minden fele.
Olyat vágok három fele de, Hull a gádzsó minden fele.

2. Aki ember most álljon ki, Botom bégin forduljon ki.
Olyat vágok három fele, Hull a gádzsó minden fele.

b) (a továbbiakban szöveg nélküli „pergetés”)

{6-302.} (Botoló. Mándok, Szabolcs-Szatmár m.; Buchbinder O., Lányi Á., Pesovár E. gy. 1955)

A dallam ritmuskíséretét az ún. szájbőgőzés vagy brugózás szolgáltatja, mely a nem zenész cigányok táncdalainak jellegzetes vokális ritmuskísérete (MNL I. 427). A legegyszerűbb ritmusszkémák a páros ütemű dallamváltozatok esetén:

Páratlan üteműség esetén pedig:

A két változatpárból adódóan a botoló nóták négy jellegzetes ritmusalakja a következő:

1. a) a lassú, augmentált (szélesített), 4/4-es ún. dudanótaritmus, amely azonban nem mindig egyenletes, s gyakran megjelenik bennük a szövegi szótaghosszúsághoz alkalmazkodó ún. pontozott ritmus éppúgy, mint az új táncainkat, a csárdást és verbunkot kísérő giusto népdalaink többségében;

2. b) a gyors járatú, egyenletes -os alapritmusú, 2/4-es ütemű sorképletet a szövegtelen pergetés során gyakran elaprózzák, ez a metrikai és tempótípus megfelel a pásztortáncokat, a régi ugróst és a legényest, valamint a cigánytáncot kísérő dallamoknak is;

2. a) a lassú 6/8-os, legtöbbször szöveges előadású dallamokban sohasem fordul elő a szövegi szótaghosszúsághoz való vagylagos alkalmazkodás (mint az 1. a) esetében, vagy a 6/8-os dallamok erdélyi változataiban), mindvégig az egyhangú ritmus ismétlődik;

1. b) a gyors 3/8-os alapritmust a szövegtelen pergetés során változatos formákban elaprózzák.

A változatpárok kapcsolatának meglazulását jelzik azok az esetek, amikor egy-egy közösség, sőt egyazon adatközlő még páros és páratlan alakjában is ismeri a dallamot, de a két változatot már nem egyetlen előadáson, táncon belül, egymást követően, hanem elszakítva, külön-külön vagylagos módon alkalmazza. A páratlan ütemű változathoz ilyenkor mindig csak a bot alá való terminológia tapad (24a dallampélda), a páros üteműt (24b dallampélda) viszont a tánc alá való nóta (cigányul: khelimas djili) név is jelölheti (mivel ez a közönséges cigánytánchoz is alkalmazható).

a) sz’ Áll a kapun de áll a trázsa, Mi a kapunak vágása,a) sz’ Áll a kapun de áll a trázsa, Mi a kapunak vágása,
Azt fogadtad, hogy elveszel, Ha beszántol, ha bevetel.
b) (Szöveg nélküli „pergetés”)

{6-303.} (a) Bot alá való nóta. Tunyog-Matolcs, Szabolcs-Szatmár m. Halmos I., Martin Gy., Pesovár E. gy. 1958; b) Tánc alá való nóta. Tunyog-Matolcs, Szabolcs-Szatmár m. Halmos I., Martin Gy., Pesovár E. gy. 1958)

A ritmikai többalakúság eleven tánczenei variációs gyakorlatának megszűnését azok az esetek képviselik, amikor a botoló dallamoknak csak az egyik vagy a másik alakját (25. dallampélda) ismerik és használják az egyes cigányközösségek vagy nemzedékek.

a) Ucci k…a szegeletbe Adszi botom a kezembe jaj,a) Ucci k…a szegeletbe Adszi botom a kezembe jaj,
(„Pergetés”)

b) 1. Na csingertut, na mudartut, Ato séló haj um lavtut,
Jad lade radade nededölödölödö deradar denadera denanana
2. (Pergetés)

{6-304.} (a) Botoló. Piricse, Szabolcs-Szatmár m. Maácz L. gy. 1957; b) Botoló. Nyírbéltek, Szabolcs-Szatmár m. Martin Gy. gy. 1958)

A páros vagy páratlan ütemű változatok sokszor már csak önállóan, egyféle alakban, egymástól elszigetelődve, vagyis egytételes botoló táncokhoz kapcsolódva élnek. Az Alföld északkeleti sarkában (Beregben, Szatmárban) a páratlan ütemű változatok divatja még eleven, míg délnyugat felé haladva a nyírségi, hajdúsági és bihari cigánytelepeken egyre ritkábban, s többnyire csak a páros alakváltozatok kerülnek elő. A tájanként, közösségenként váltakozva fellelhető ritmusvariánsok korábbi – a táncból fakadó – szoros összefüggését azonban mégis egyértelműen bizonyítja a botoló tánchoz való kapcsolódásuk és az előkerült alakváltozatoknak a bemutatott variációs szkémákba való következetes beilleszkedése.

A felső-Tisza-vidéki cigányság körében ma látszólag szigetszerűen élő sajátos tánczenei jelenség értelmezése, történeti eredete és kapcsolatainak feltárása érdekében szükséges egyrészt az európai tánczene történetében, másrészt pedig a magyar és a szomszédos népek zenéjében mutatkozó párhuzamok számbavétele. A részletes történeti és összehasonlító kutatást, elemzést igénylő munkának ezúttal két fő ágára utalunk:

1. az európai tánczene történetében jelentős helyet elfoglaló ún. proporciós gyakorlatra, mely a botoló nóták ritmikai többalakúságához hasonló;

2. a magyar népzenében mutatkozó párhuzamos jelenségek egyikére, a botoló nótákkal közeli kapcsolatban álló erdélyi táncdallamokra.

A proporciós eljárás az európai késő középkor és reneszánsz jellegzetes tánczenei gyakorlata. A két egymást követő – lassú és friss – táncrészhez egyazon dallam járult. Az első rész dallamát metrikailag átértékelve alkalmazták a második rész kíséreteként. A rögtönzött ritmikai variálás kialakult módszer szerint történt: a páros üteműből {6-305.} hármas beosztású dallamváltozatokat képeztek. A páros ütemű lassú, sétáló Vortanz (előtánc) dallamát követő Proportio, Proporz, Saltarello, Hupfauf, Darauf stb. utalások kotta nélkül is megszabták a zenészeknek a gyors, ugró, forgó, páratlan ütemű Nachtanz (utótánc) ritmusát. Ez a gyakorlat az európai zene- és tánckultúra későbbi alakulására is jelentősen hatott. A középkori reneszánsz táncpárok egymást felváltó egész sorozatán megérlelt variálási technika, a kicsiszolódott hangszeres tánczene adott indítékot a tánctól már elszakadó szvitzene létrehozására, s ezzel közvetve hozzájárult az önálló hangszeres műfajok kialakulásához. A táncpárok divatjára vezethető vissza olyan klasszikus társastáncok – mint a polonaise, a walzer vagy a mazurka – gyökere is, amelyeknek az újabb európai tánc- és zenetörténetben oly jelentős szerep jutott. E táncok a proporciós táncpárok egyik tételeként kifejlődve önállósultak. A proporciós gyakorlat a 18. századtól már elvesztette uralkodó szerepét a tánczenében, s később főként már csak a paraszti táncélet őrizte meg néhol a hajdani nemzetközi divat átalakult maradványait népi-nemzeti hagyományként (Norlind 1910; Böhme 1886; Sachs 1933; Nettl 1962; Ala-Könni 1956; Horak 1959).

A 16. századi, külföldön feljegyzett magyaros, illetve kelet-európai jellegű vagy e tájra utaló megjelölést viselő táncdarabok proporciói még nem bizonyítják e gyakorlat hazai elterjedését, hiszen a nyugati tánczenébe áramló kelet-európai dallamokat nyilván a helyi stílushoz igazítva stilizálhatták. A 17–18. századi hazai dallamemlékek viszont már e divat magyarországi életét is bizonyítják. A Saltus Hungaricusok és más hazai táncok nevét viselő dallamok helyi feljegyzőiről, másolóiról alig feltételezhetjük, hogy az érvényben lévő tánc- és zenei gyakorlattól függetlenül, öncélúan másoltak volna egy használaton kívüli, külföldi divatmintát. A proporció-feljegyzések és -említések nagy száma azt mutatja, hogy a tánczenei gyakorlat e módszerét a 17–18. században nálunk is széles körben alkalmazták.

A proporciós gyakorlat szemléltetésére néhány 16–18. századi nyugat- és közép-európai, valamint magyarországi példát idézünk (26–29. dallampélda).


{6-306.} (a) Ronde. Susato. 1551. – I. 23/; b) Hupfauf. Susato. 1551. – I. 27)


(a) Ein Ungarischer Tantz. Heckel 1562 [1556]. Szabolcsi 1959a: 185; b) Proportz Auff Den Ungarischen Tantz. Uo.)


{6-307.} (a) Alia Hunga[rica]. Vietórisz-kódex 49b–50a. 1680 körül. Szabolcsi 1959b: 326–327; b) Proportio)


(„6 Hung.” Ugróci kézirat. 1730; Muntág 1974)

Dallampéldáinkban a proporciós mechanizmus két jellemző fajtája tükröződik.

1. Az egyik esetben az előtánc páros ritmusú dallamának mindkét ütemízéből – bővülés vagy szűkítés útján – képződnek az utótánc hármas ütemei. Az abszolút hangsúlyok számának növekedésével, az ütemek osztódásával az egyszerű páros ütemből egy összetett nagyütem (6/a) vagy két hármas (3/4) kisütem képződik:

(26. dallampélda), (27. dallampélda)

(26. dallampélda), (27. dallampélda)

Ez a régibb – Nyugat- és Közép-Európában általános – proporció volt jellemző például a pavane és gaillarde, a Ronde és Hupfauf, a német Vortanz és Nachtanz ritmusára, s ez tűnik fel a magyaros tánczene első, külföldön feljegyzett 16. századi emlékeiben is, valamint a lengyel tánczenére vonatkozó korai forrásanyagban.

{6-308.} 2. A másik esetben az előtánc páros ritmusú dallamainak csak egyik ütemíze bővül vagy szűkül. Ezáltal az utótáncban az abszolút hangsúlyok és a dallam ütemeinek száma változatlan marad: egy páros ütemből egy hármas ütem képződik:

(28. dallampélda), (29. dallampélda)

(28. dallampélda), (29. dallampélda)

A proporció második típusa – ha nem is az egész dallamon végighúzódó mechanikus következetességgel – az ún. mazurka-ritmus, mely a lengyel tánczene későbbi fejlődési szakaszára jellemző, s Közép- és Észak-Európában is lengyeles proporcióként tűnik fel. A 17–18. századi hazai emlékeinkben a proporciónak ez a típusa szinte kizárólagos.

A botoló és a történeti tánczene proporciós gyakorlatát egyrészt a ritmikai alakváltozatok sorrendje, másrészt az átértékelés módja szempontjából kell összevetnünk. Mindkét vonatkozásban adódnak egybevágások, de figyelemre méltó különbségek is.

Az egyezések a proporciós gyakorlattal való szoros kapcsolatra utalnak. A történeti proporciók mindkét fajtájában érvényesülő sorrendnek (lassú páros – gyors páratlan) a botoló nóták ritmikai variálásának első típusa felel meg. A ritmikai átértékelés mechanizmusát tekintve pedig a botoló proporciók mindkét típusa csak a régebbi (nyugat- és közép-európai) történeti formával vág egybe (amikor mindkét ütemíz szűkítésével-tágításával ütemosztódás megy végbe).

A különbségek elemzéséből néhány fontos – de még csak a feltételezés szintjén megfogalmazható – következtetés adódhat:

1. Az a tény, hogy a magyar történeti forrásokból dokumentálható újabb, ún. mazurka típusú proporció (amikor az egyik ütemíz átalakításával a dallam ütemszáma változatlan marad) a botoló zenéjéből hiányzik, arra utal, hogy a botoló dallamok a 17. század második felétől a 18. század derekáig dokumentálható egységes magyarországi gyakorlatnál korábbi fokozatot őrizhettek meg. A mazurka típusú proporció egyébként más régies – de a botolónál már újabb – magyar táncfajták dallamaiban szintén nyomon követhető, így tehát ez a későbbi proporciós típus sem tűnt el nyomtalanul (Martin 1968b).

2. Figyelemre méltó kisebb, de következetes ritmikai különbség mutatkozik a páratlan ütemű botoló nóták és megfelelő korai nyugati utótáncok között. A metrikai átalakítás alapvető hasonlósága ugyanis nem jelent egyben teljes ritmikai azonosságot. A páratlan ütemű botoló nóták hangsúlyozása eltér a régi nyugati proporciókétól. A botoló dallamokban a rövid hang a súlyos míg a nyugatiakban ez súlytalan ütemrészre, ütemelőzőre esik . A rövid hangsúlyos ütemkezdés nemcsak a magyar, hanem más kelet-európai népek zenéjének is megkülönböztető sajátossága a vele e tekintetben ellentétes nyugatitól. Egy 17. századi svéd forrás (Wallerius-Retzelius 1698) is felhívja már a figyelmet erre az árnyalatnyi különbségre. Proportio peritorium és Proportio plebejorum terminusokkal különbözteti meg egy páros ütemű előtánc e kétfajta ritmikai karaktert tükröző utótáncait. Ezek közül népiesnek érthetően a korábbi nyugati típust jelöli meg (30. dallampélda). Botoló nótáink ritmikai alakja azt mutatja tehát, hogy a régi proporciós mechanizmus kelet-európai jellegű változatával állunk szemben.

3. A szokásos történeti proporciós sorrend megfordítása (lassú páratlan – gyors páros) is előfordul a botoló nóták ritmikai átértékelésének második típusában. A proporciós táncpárok tételei olykor szétválhattak, s a 3/4-es utótánc meglassulva önállósult, mint ez a lassú polonaise-ek esetében történt. Ehhez viszont másodlagosan már újabb, páros ütemű gyors utótánc kapcsolódhatott.
{6-309.} (a) Polonessa. Wallerius-Retzelius 1698. Ala-Könni 1956: 18; b) Proportio peritiorum; c) Proportio plebejorum)

A magyarországi források lengyel tánc (polonica, polonaise) jelzetű darabjai már akkor is lassú 3/4-esek, amikor a páros ütemű Saltus Hungaricusokhoz még mindig páratlan ütemű utótáncok járulnak. A proporciós gyakorlat 18. század közepi magyarországi fellazulásának időszakában a lassú lengyel vonulós táncot a táncrend elején még említik. Később a 19. század elején azonban már ez is feledésbe merült, régi magyar hagyományként, nosztalgiával emlegetik s javasolják felújítását. A botoló nóták 2. fajta, fordított proporciós sorrendje talán ennek az átmeneti korszaknak a táncrendjére utalhat. Ilyen táncrend létezésére a régies erdélyi tánczene a bizonyság, melyben mindig a lassú páratlan–gyors páros proporciós sorrend nyomaival találkozhatunk. Ennek alapján pedig úgy tűnik, hogy az új páros ütemű 4/4-es lassú táncaink augmentált (kiszélesedett), pontozott ritmusú zenéjének közvetlen előzménye a proporciós utótáncból kialakult lassú, páratlan ütemű tánczene lehetett.

Az erdélyi magyar és román népzenében sok olyan táncdallam él, amelyek dallami, formai vonásaik és ritmikai többalakúságuk révén is a felső-Tisza-vidéki botoló nótákhoz hasonlók (Jagamas–Faragó 1974; Bartók 1967). A metrikai-ritmikai átértékelés {6-310.} jóval szélesebb skáláját alkalmazó, javarészt fejlettebb erdélyi táncdallamok dialektusonként, etnikumonként, táncfajtánként s (tánchoz vagy más szerepkörben való) alkalmazásuk szerint is szétágazva tűnnek fel más-más ritmusalakban. A 7 és 8 szótagos dallamok mellett főként a velük összefüggő 11 és 16 szótagos és a Jaj-nóta típusú táncdalokban érvényesül a ritmikai többalakúság igen változatos (5/8, 6/8, 7/8, 9–12/16, 3/4, 2/4, 4/4) formákban, énekelt és hangszeres változatokban egyaránt. A következőkben utalásszerűen, a teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat az erdélyi dialektusokat, népzenei műfajokat és tánctípusokat, amelyekben a ritmikai páratlanság, az aszimmetria s vele a ritmikai többalakúság jelensége különösen jellemző.

A máramarosi románság 7-8 szótagos lírai dalaira (hora) jellemző a 6/8-os és a 4/4-es alkalmazkodó ritmusú alakváltozatok (31–32. dallampélda) kettőssége (Bartók 1923; Brediceanu 1956).

a) Şiatunci cântă, măi cucie, Şiatunci cântă, măi cuci’,

a) Şiatunci cântă, măi cucie, Şiatunci cântă, măi cuci’,
b) Măi mândrule de doi ai, mai, Măi mândrule de doi ai!

(Patrova. Máramaros m.; Bartók 1923: 31)

a) Decât la Neamţu cătană, Decăt Neamţu cătan’,a) Decât la Neamţu cătană, Decăt Neamţu cătan’,
Hai la la la la la la Hai la la la la la la,

{6-311.} (Jeud. Máramaros m.; Bartók 1923: 73a)

A bukovinai székelyeknél a 6/8–4/4-es ritmikai kétalakúság a lakodalmi női körtánc dalaival kapcsolatban jelentkezik (MNT III/B; Kiss L. 1958), 6/8-os dallamokat alkalmaznak az észak-mezőségi, nagy-Szamos-völgyi románok a lakodalmi „de chiuit” (csujogató) jellegzetes műfajához (Medan 1968; 1969). A Beszterce- és felső-Maros-vidéki románok lassú, sétáló páros táncához (de-a lungu, de-purtat) széles ívelésű 10/16, 12/16 vagy, 3/4-es ütemű fejlett, nagy formájú hangszeres dallamok járulnak (Herjea–Almási 1970). E táncfajta mezőségi magyar rokonának (lassú, lassú cigánytánc, akasztós) sántító, ötosztatú kíséretű 5+5/8-ként értelmezhető dallamai (Lajtha 1954a) a gyorsabb csárdáshoz alkalmazva már 4/4-essé válnak (Martin 1965a; 1967c). A mezőségi lassú magyar (ritka magyar, magyar, négyes) 16 szótagos és Jaj-nóta típusú fejlett, nagy formájú dallamai énekelt formában 6/8-os vagy ütemváltó előadásúak (33a dallampélda), hangszeres alakjuk pedig 4/4-es (33b dallampélda), de Széken még sánta, hétosztatú kíséretű (Lajtha 1954a).

a) S én is voltam, mikor voltam, virágok közt virág voltam,a) S én is voltam, mikor voltam, virágok közt virág voltam,
De rossz kertészre jutottam, keze alatt elhervadtam.
S én is voltam valaha szép asszonynak kocsisa,
De megrúgott a lova, hogy egye meg a kutya!

b) (Zenekarral)

{6-312.} (a) Magyar. Magyarszovát, Kolozs m. Andrásfalvy B., Kallós Z., Martin Gy., Pesovár F. gy. 1961. MNT VI. 451; b) Magyar. Magyarpalatka, Kolozs m. Kallós Z. gy. 1965. MNT VI. 152)

A mezőségi hármas tánc (szásztánc, szászka) egyik jellegzetes dallamának lassú, énekelt alakja 6/8-os, tánchoz pedig gyorsabb, hangszeres 4/4-es alakját használják (34. dallampélda).

a) 1. Kicsi tulok nagy a járom, Fiatal még az én párom,a) 1. Kicsi tulok nagy a járom, Fiatal még az én párom,
Kerek három évig várom, Mégis ő lesz az én párom.

b) Hervadt az a virág, kit a kasza elvág, Hervadt az a kislány, kit a legény elhágy.
Tra-la-la stb.

c) Jaj Istenem add nekem, Be igazán szeretem,
Mert ha nekem nem adod, Banatimba meghalok.

d) (Hegedűn)

{6-313.} (a) Szásztánc. Magyarszovát, Kolozs m. Andrásfalvy B., Kallós Z., Martin Gy., Pesovár F. gy. 1961; b) Szásztánc. Magyarszovát, Kolozs m. Gurka L. gy. 1963; c) Csárdás [?]. Kecsetkisfalud, Udvarhely m. Gurka L. gy. 1955; d) Szásztánc. Magyarszovát, Kolozs m. Andrásfalvy B., Kallós Z., Martin Gy., Pesovár F. gy. 1962)

A Maros és Küküllő közi magyar és román énekes leánykörtáncok {6-314.} régies típusait (leányos, coconiţa) is 6/8-os dallamok kísérik (19. dallampélda). Ugyanitt a lassú öreges csárdás dallamait is gyakran 6/8-os formában dalolják (Szenik–Almási–Zsizsmann 1957), a tánchoz pedig már 4/4-es pontozott ritmusú alakban muzsikálják. A lassú pontozó egyik jellegzetes Jaj-nóta típusú dallama vokális alakban az 5/8 felé hajlik, hangszeres formája pedig 4/4-es (35. dallampélda).

a) Addig babám szerettelek, Addig babám szerettelek, Míg igaznak ismertelek, trala-la.a) Addig babám szerettelek, Addig babám szerettelek, Míg igaznak ismertelek, trala-la.
De hazugságba értelek, De hazugságba értelek, Örökre meggyűlöltelek, trala-la.

(a) Táncdal [öreges csárdás?]. Magyarlapád, Alsó-Fehér m. Szenik gy. 1955. Jagamas–Faragó 1974: 293; b) Lassú pontozó. Magyarlapád, Alsó-Fehér m. Martin Gy. gy. 1969. Martin 1970–1972: III. 9)

A vázlatos felsorolás alapján is kitűnhet, hogy Erdélyben a páratlan és aszimmetrikus ritmusok elsősorban az énekelt (tánc nélküli vagy táncos) dallamalakokra és a régies lassú táncok hangszeres kíséretére jellemzőek. A lassú táncok némelyikében határozottan, másokban már elmosódva jelentkezik a páratlanság: olykor csak a kontra és a táncritmus sántításában érezhető. A páros ütemű, hangszeres dallamalakok – 2/4-es gazdagon díszített, vagy 4/4-essé szélesített és alkalmazkodó ritmusú formában – mindig a gyorsabb táncokhoz kapcsolódnak. Az erdélyi táncdalok – jóval gazdagabb – ritmikai többalakúsága a botoló nóták proporciós eljárásának második típusával mutat párhuzamot: a lassú páratlan vagy aszimmetrikus változatot követik a páros ütemű gyors dallamalakok, és nem megfordítva (lassú páros – gyors páratlan), mint ahogy az a botoló proporció első típusában másutt is ismert.

{6-315.} A 6/8-os és a páros ütemű szöveges dalok alakváltozatainak ritmikai különbségei egyfelől a táncszerűséggel, másrészt a szöveghez való alkalmazkodással vannak szoros kapcsolatban. A 6/8-os, 2/4-es és 4/4-es énekelt dallamalakokban (jelenlegi anyagunk keretén belül) ötféle ritmikai típust különböztetünk meg az ütemek ritmusformulái alapján:

1. gyors, egyenletesen nyolcadoló;

2. lassú, egyenletesen negyedelő (dudanóta)

3. kötött, jambikus lüktetésű

4. szabadon váltakozó (stb.)

5. szabadon váltakozó (pontozott) (stb.);

Az 1–3. típusban a táncritmus kötött egyhangúsága érvényesül, s nem alkalmazkodik a dallam szövegéhez. A botoló nótákra (36. dallampélda) s régi táncdalainkra egyaránt jellemző 1–2. típust népzenekutatásunk már régóta jellegzetes táncdal-kategóriaként tartja számon (Bartók 1924).

a) Rudas csillag hajnal hasad, szaladj kislány mer’ itt maradsza) Rudas csillag hajnal hasad, szaladj kislány mer’ itt maradsz
Aci botom, a kalapom, Avel már a gyorsvonatom.

b) Aci babám a botomat, útnak indítom magamat.
Haza, haza, hazafele, Kedves babám háza fele.

(a) Bot alá való nóta. Kispalád, Szabolcs-Szatmár m. Martin Gy., Pesovár F. gy. 1953; b) Bot alá való. Beregdaróc, Szabolcs-Szatmár m. Martin Gy. gy. 1955)

A 3. kötött 6/8-os típus tánchoz való kapcsolódását nem csak az alkalmazás, hanem a régibb proporciós típussal való összefüggés is mutatja. A páratlan ütemű szöveges botoló nótákban kizárólagos (23a, 24a, 25a, 36a, 37a dallampélda) és az erdélyi 6/8-os táncdalok régibb csoportjára jellemző, mint például a Maros {6-316.} és Küküllő közi leánytáncok, az öreges csárdás (Szerük–Almási–Zsizsmann 1957) és a mezőségi szásztánc (34. dallampélda) énekelt dallamaira.

a) Aci asszony a kezedet, Ne szomorítsd a szívemet.a) Aci asszony a kezedet, Ne szomorítsd a szívemet.
Megvan az már szomorítva, Fekete gyász beborítja.

b) (de)jAci asszony a kezedet, Ne szomorítsd a szívemet,
Menél jobban szomorítod, Addig jobban szomorítod.

(a) Botoló. Mándok, Szabolcs-Szatmár m. Martin Gy., Pesovár F. gy. 1955; b) Botoló. Rápolt, Szabolcs-Szatmár m. Martin Gy., Pesovár F. gy. 1958)

A kötött tánczenei ritmus sántító egyhangúságát ez esetben sokkal inkább szövegellenesnek, idegenszerűnek érezzük, mint az egyenletes dallammozgás (1–2. típus) esetén. Az utóbbiaknál ugyanis nincs oly éles ellentmondás a dallamritmus és a szótagok természetes hosszúsága-rövidsége között, legfeljebb egyenletessé válnak.

A szabadon váltakozó 4–5. típus változatosabb, s már a szöveghez alkalmazkodó, fejlettebb ritmust jelent. A tánc azonban sohasem követi ezt a – nyelvi-szövegi illeszkedésből fakadó – ingadozó ritmikát, s e dallamalakok alkalmazásakor is megtartja a 2. és 3. dallamritmikai típusoknak megfelelő egyenletességét.

Az erdélyi 6/8-os dallamok nagyobbik részében – a botoló nóták következetes, táncszerű, szövegellenes lüktetésével szemben – a 4. kötetlen alkalmazkodó ritmus ingadozása érvényesül (pl. máramarosi lírai dalok, bukovinai női körtánc, mezőségi magyar stb.; 38a dallampélda). Ezt a típust a pontozott ritmus lágyabb formájaként emlegeti népzenei {6-317.} szakirodalmunk (Bartók 1924).

a) Addig élem, világomat, Míg szél fujja pántikámat.a) Addig élem, világomat, Míg szél fujja pántikámat.
A pántika könnyű ruha Mer azt a szél könnyen fujja.

b) Addig élem világomat, Míg szél fujja pántikámat,
A pántika könnyű gunya, Mer azt a szél könnyen fujja.

(a) Asszonyok lakodalmi tánca. Andrásfalva, Bukovina. Kiss L. gy. 1953. MNT III/B 295; b) Asszonyok lakodalmi tánca. Andrásfalva, Bukovina. Kiss L. gy. 1941. MNT III/B 292)

A szöveg tehát ritmikailag asszimilálja ugyan a kötött táncritmust:

– de a hármas lüktetést még fenntartja. Ez a típus a páratlan ütemet megőrizve mintegy átmeneti fokozatként előlegezi a 4/4-es dallamalakok már kiegészült, kiélezett formájú, pontozott ritmusú alkalmazkodását:

Az 5. pontozott, alkalmazkodó ritmus a páros ütemű lassú botolókra (22a, 24a, 37b dallampélda) és az erdélyi táncdallamok nagyobb részére (32a, 33b, 34b–d, 38b dallampélda) is jellemző. A 4–5. típus közötti átmenetként foghatjuk fel az ütemízenként váltakozva, keményebben vagy lágyabban alkalmazkodó

ütemeket (22a, 34d, 37a dallampélda). Újabb népdalainkban és tánczenénkben a rövid és hosszú szótagok időbeli viszonya már véglegesen kiéleződik, s a feszes páros ritmus egyeduralomra jutásával végképp kiszorulnak a régi páratlan előkép és a jelzett átalakulás nyomai.

{6-318.} Vázlatos áttekintésünk is mutatja, hogy a botoló nóták metrikai-ritmikai többalakúsága és a történeti proporciós módszer lényegében azonos jellegű tánczenei gyakorlatról tanúskodik. Ez a természetes variálási mechanizmus közvetlen történeti és genetikus kapcsolat nélkül, egymástól függetlenül is létrejöhet. Mégsem tekinthetjük azonban véletlennek, hogy a kelet-európai népek tánczenéjében napjainkra már elhomályosult, s ép formájában alig fellelhető gyakorlat éppen a botoló tánchoz kapcsolódva jelentkezik. A régies fegyvertáncforma széles körű virágzása ugyanis éppen arra a – 18. századig tartó – korszakra esett, amikor a proporciós módszer még szinte minden táncfajta zenéjében érvényesülhetett. A 18–19. századi, egymást követő újabb tánc- és tánczenei divatok minden közhasználatú táncformát – különösen a páros táncokat, de még az eszköz nélküli férfitáncokat és női táncokat is – mélyen érintettek. A proporciós tánczenei gyakorlat általános megszűnésével vagy átalakulásával csak olyan táncfajtákban maradhatott meg tovább változatlanul, amelyek természetüknél fogva (mint pl. a fegyvertáncforma) már kívül rekedtek a táncélet központjában maradó, s így a divat sodrába kerülő, modernizálódó táncformák körén. A régi, divatjamúlt fegyveres-eszközös táncformát és zenéjét viszont csak olyan – társadalmi és földrajzi értelemben egyaránt periferiális helyzetben lévő –, még a falusi és mezővárosi parasztság lassabban változó, szabályozódó táncéletéről is elszigetelt rétegek, közösségek tánckultúrája tarthatta fenn, amelyek a korábbi életforma szabályozatlanabb mulatsági keretei között éltették tovább a hagyományt. A pásztorság vagy a társadalmilag még inkább elkülönült nem zenész cigányközösségek táncéletének jellege a közelmúltig természetes lehetőséget biztosított a régies táncforma fennmaradására, s így zenei alapvonásainak megőrzésére is.

A botoló nóták, a történeti proporciós gyakorlat és a páratlan, aszimmetrikus erdélyi táncok egy, a magyar népzene és néptánc egészét érintő általános kérdésre is felhívják a figyelmet. A páratlan ütemfajtákat és aszimmetrikus ritmusokat a korábbi szakirodalom népzenénk természetétől merőben idegennek ítélte, az előforduló eseteket pedig asszimilálatlan jövevényekként értékelte. A magyar népdalok uralkodó páros ritmusa miatt nem került sor a páratlan ütemű dallamok szerepének s történeti gyökereinek tisztázására. Egyre részletesebben feltárt népzenei anyagunkban e ritmusfajták aránya azonban ma már számottevő. Csupán az eddig közzétett anyagban is jelentősebb a páratlan és aszimmetrikus ritmusú giusto dallamok aránya, hogysem magyarázatuk elől kitérhetnénk (Jagamas–Faragó 1974; MNT IV., VI.). Népzenénk minden rétegében előfordulnak páratlan vagy kevert ütemű, taktusváltó dallamok. A régi, az új és a „vegyes” dallamosztályban (Bartók 1924) s a népies műdalokban (Kerényi 1961) is feltűnnek a páratlanság és az aszimmetria különböző típusai. E ritmusok néhány fajtájáról – a gaillarde–volta-ritmusról (Kodály 1969; Szabolcsi 1972), a mazurkáról (Domokos P. P. 1964; Sonkoly 1963), a bolgár ritmusokról (Bartók 1938) esett ugyan szó, de szerepük, gyakoriságuk s a nemzetközi táncdivatokkal való közvetlen kapcsolatuk feltárására eddig csupán az első tapogatózó lépések történtek meg (Martin 1968a; 1968b; 1972).

A 19. század folyamán egyeduralomra jutó – az új tánczenei stílussal kapcsolódó tánctípusok (verbunk, csárdás) nyomán alakult ki a magyar tánc és tánczene kizárólagos páros üteműségének mai képzete. Ez az általánosítás az újabb néptánckutatások nyomán már szintén módosításra szorul. Népzenénk keleti gyökerei, a szomszédos kelet-európai népzenékkel, valamint a nyugati tánczenei divatokkal való összefonódása együttesen s {6-319.} többoldalúan indokolja, hogy nem valami újabb, gyökértelen jelenséggel, hanem sokkal inkább magától értetődő, természetes s egyben régies vonással állunk szemben, mely éppen az új tánc- és zenei stílus uralomra jutásával szorulhatott háttérbe.