{7-743.} BIBLIOGRÁFIA


Actes du collogue international „Amour et Mariage en Europe”. Liège

     1975

ADY Endre

     1936     Jóslások Magyarországról. Tanulmányok és jegyzetek a magyar sorskérdésekről. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Féja Géza. Budapest

Ágenda

     1927     Ágenda. A Magyar református egyház liturgiás könyve. Szerkesztette Ravasz László. Budapest

ALBERT István

     1901     Halotti szokások a baranyai Hegyhát vidékén. Ethn. XII. 25–32.

ALDOUS, Johan–HILL, Reuben

     1967     International Bibliography of Research in Marriage and the Family, 1900–1964. Texas

ALFÖLDI András

     1936     Medvekultusz és anyajogú társadalmi szervezet Eurázsiában. Nyelvtudományi Közlemények L. 5–17.

ALVER, Bente Gullveig

     1971     Conceptions of the Living Human Soul in the Norwegian Tradition. Temenos 7. 7–33.

AMBRÓZY Ágoston

     1933     Szőlőhegyek védőszentjei. Budapest

Amour et mariage. Aspects de la vie populaire en Europe. Antwerpen 1975

ANDA Tibor

     1951     Recherches archeologiques sur la pratique medicale de l’Hongrie à l’epoque de la conquête du pays. Acta Archeologica. III. 3–4. sz. 254–316.

ANDA Tibor

     1960     Árpád-kori érvágó-skarifikáló eszköz. Arch. Ért. 87. 221–224.

ANDORKA Rudolf

     1981     A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői a paraszti közösségekben (XVIII–XIX. század). Ethn. XCII. 94–110.

ÁNGYÁN Aurél

     1934     A gyűdi kegyhely a történelmi események forgatagában. Máriagyűd

ANTALL József–BUZINKAY Géza (szerk.)

     1975     Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8.

ANTALL József–BUZINKAY Géza (szerk.)

     1979     Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12.

{7-744.} APOR Péter

     1972     Metamorphosis Transylvaniae. Budapest

ARANY János

     1982     A. J. levelezése (1852–1856). Arany János összes művei. XVI. Sajtó alá rendezte Sáfrány Györgyi. Budapest

ARTNER Edgár

     1923     Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása és magyarázata. Budapest

Aspekte des Volkslebens in Europa. Liebe und Heirat. Liège

     1975

AUMÜLLER, Stephan

     1979     Az etnobotanika helyzete Burgenland területén. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 103–111.

BABUS Jolán

     1976     Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. Nyíregyháza

BÄCHTOLD, Hanna

     1914     Die Gebräuche bei Verlobung und Hochzeit. Basel–Strassburg

BACSÓ Nándor

     1940     A népies időjárási szabályok és a valóság. Budapest

BAKAY Kornél

     1978a     A magyar államalapítás. Budapest

BAKAY Kornél

     1978b     Honfoglalás- és államalapításkori temetők az Ipoly mentén. Studia Comitatensia 6. Szentendre

BAKÓ Ferenc

     1955     Felsőtárkány község lakodalmi szokásai. Ethn. LXVI. 345–408.

BAKÓ Ferenc

     1966     A májfa és a májusi kosár Heves megyében. Egri Múz. Évk. IV. 257–303.

BAKÓ Ferenc (szerk.)

     1975     Visonta. Fejezetek egy falu történetéből. Eger

BAKÓ Ferenc (szerk.)

     1978     Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger

BAKÓ Ferenc

     1983     A Mátraalja néprajzi egysége és a lakodalom szokásrendje. In: Kriston Vizi (szerk.) 1983: 8–21.

BAKÓ Ferenc

     1983a     A palóc lakodalom. A szokás szerepe a kultúra táji tagoltságának vizsgálatában. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 103–118.

BAKÓ Ferenc

     1987     Palócföldi lakodalom. Budapest

BAKOS Noémi

     1981     A pióca felhasználása a népi gyógyászatban (Kisújszállás). EA 366/81.

BAKOS Noémi

     1982     A pióca felhasználása a népi gyógyászatban Kenderesen és környékén. Múzeumi Levelek, 39–40. 121–148.

BAKSAY Sándor

     1891     Magyar népszokások. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. II. 73–148.

BALASSA Iván

     1963     Karcsai mondák. ÚMNGy XI. Budapest

{7-745.} BALASSA Iván

     1973     A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethn. LXXXIV. 225–242.

BALASSA Iván

     1975     Lápok, falvak, emberek. Budapest

BALASSA Iván (szerk.)

     1980     Alsónémedi története és néprajza. Alsónémedi

BALASSA Iván

     1989     A magyar falvak temetői. Budapest

BALASSA Iván–ORTUTAY Gyula

     1979     A naptári év szokásai. In: Magyar néprajz. 603–631. Budapest

BALASSA Iván–UJVÁRY Zoltán (szerk.)

     1982     Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen

BALÁSY Dénes

     1897     Székely kincsásó babonák. Ethn. VIII. 269–299.

BALÁZS Géza–HÁLA József (szerk.)

     1984     Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Budapest

BALÁZS KOVÁCS Sándor

     1980     „Nem viselem a remöte életöt”. Egy sárközi református falu presbiteri jegyzőkönyve feljegyzéseiből. Dunatáj, 37–48.

BALÁZS Márton

     1942     Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Sepsiszentgyörgy

BÁLINT B. András

     1985     Mint a szarvas a folyóvizekre. Budapest

BÁLINT Sándor

     1933     Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. NNy V. 36–41, 87–95.

BÁLINT Sándor

     1936     Szegediek búcsújárása Radnára. Ethn. XLVII. 317–318.

BÁLINT Sándor

     1937     Népünk imádságai. Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv II. 19–47. Budapest

BÁLINT Sándor

     1938     Népünk ünnepei. Budapest

BÁLINT Sándor

     1939     Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. Ethn. L. 193–200.

BÁLINT Sándor

     1942a     Az esztendő néprajza. Budapest

BÁLINT Sándor

     1942b     Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest

BÁLINT Sándor

     1944a     Boldogasszony vendégségében. Budapest

BÁLINT Sándor

     1944b     Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Kassa

BÁLINT Sándor

     1944c     Liturgia és néphagyomány. In: Bálint S. 1944b: 99–128.

BÁLINT Sándor

     1957     Szegedi szótár. I–II. Budapest

BÁLINT Sándor

     1968     A szegedi nép. Budapest

BÁLINT Sándor

     1971     Népi hitvilág. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 629–642.

{7-746.} BÁLINT Sándor

     1973     Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. Budapest

BÁLINT Sándor

     1974     Szeged-alsóvárosi vallásos társulatok és egyesületek. In: Hofer–Kisbán–Kaposvári (szerk.) 1974: 115–124.

BÁLINT Sándor

     1975     Adalékok a hajdani pestisjárványok magyarországi hiedelemvilágához. In: Antall–Buzinkay (szerk.) 1975: 225–243.

BÁLINT Sándor

     1976     Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. 2. kiad. Budapest

BÁLINT Sándor

     1977     Ünnepi kalendárium. I–II. Budapest

BÁLINT Sándor

     1979     Középkori liturgikus hagyomány a népkultúrában. In: Hofer–Kisbán–Kaposvári (szerk.) 1979: 87–91.

BÁLINT Sándor

     1980a     A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Móra Ferenc Múz. Évk. 1978/79. 2.

BÁLINT Sándor

     1980b     Jeles napok. In: Bálint S. 1980a: 213–313.

BÁLINT Sándor

     1980c     A hitélet hagyományai. In: Bálint S. 1980a: 321–405.

BÁLINT Sándor

     1980d     Egészség–betegség. In: Bálint S. 1980a: 147–185.

BÁLINT Sándor

     1980e     Halál, temetés, túlvilág. In: Bálint S. 1980a: 187–212.

BALLAGI Aladár

     1891     A bihari síkság. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. II. 406–407.

BALOGH, Augustinus Florianus

     1872     Beatissima Virgo Maria… Agriae

BALOGH Ferenc

     1905     Régi szüret a Hegyalján. NÉ VI. 301–305.

BALOGH Ilona

     1935     Magyar fatornyok. Budapest

BALOGH István

     1947     Cívisek társadalma. Debrecen

BALOGH István

     1973     A cívisek világa (Debrecen néprajza). Budapest

BALOGH József

     1925     Ünneprontók. Ethn. XXXVI. 62–63.

BALOGH József

     1926     Ünnep és ünneprontás. Ethn. XXXVII. 113–121.

BALOGH Lajos

     1969     Nyelvjárási szövegek IV. Dunántúl középső része. MNy XV. 148.

BALOGH Sámuel

     1827     Rövid rajzolatja a’ paraszt lakodalomnak Gömörben. Tudományos gyűjtemény III. 38–54.

BÁN Aladár

     1908     A sámánizmus fogalma és jelenségei. Ethn. XIX. 81–91, 148–158, 214–226.

{7-747.} BÁN Aladár

     1913     Medvetisztelet a finnugor népeknél, különösen a lappnál. Ethn. XXIV. 205–222, 332–348.

BÁN Aladár

     1915     Kincskeresés a magyar néphitben. Ethn. XXVI. 28–40, 86–93.

BANDIĆ, Dusan

     1980     Tabu u tradicialnoj kulturi Srba. Beograd

BANGÓ F. Jenő

     1978     Die Wallfahrt in Ungarn. UKI Berichte aus Ungarn. Wien

BÁNLAKI Szidónia

     1966     Disznóölés Sajóbábonyban. In: Bodgál (szerk.) 1966: 270.

BANNER József–MESTER György

     1962     Farsangi néphagyományok az eleki németeknél. Ethn. LXXIII. 533–554.

BÁNYAI Jenő

     1976     Az erdélyi és az alföldi misszió kezdeti korszakai. Theologiai Szemle, 1–2. sz.

BÁRCZAY Gyula–SAKRAUSKY, Oskar–VASS György (szerk.)

     1973     Nemzetiségi kisebbség–kisebbségi egyház. Bern

BARNA Gábor

     1973      A jászdózsai lakodalom. In: Szabó L. (szerk.) 1973: 178–179.

BARNA Gábor

     1974     A lucadisznó hiedelme. Ethn. LXXXV. 89–90.

BARNA Gábor

     1978     Hiedelmek és szokások Nagykőrösön. Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei I. 433–497.

BARNA Gábor

     1978–79 A nora mitikus alakjához. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 17. 113–119.

BARNA Gábor

     1979     Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Budapest

BARNA Gábor

     1979a     Zur Frage der geografischen Verbreitung der Regös–Bräuche. Műv. Hagy. XIX. 161–174.

BARNA Gábor

     1981a     A hiedelmek alakjai a Zempléni-hegység falvaiban. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 189–205.

BARNA Gábor

     1981b     A nora. Egy szláv eredetű hiedelemlény a magyar néphitben. Ethn. XCII. 413–435.

BARNA Gábor

     1981c     Totenseher im ungarischen Volksglauben. Műv. Hagy. XX. 177–189.

BARNA Gábor

     1982a     Adatok a kunszentmártoni iparosság és az egyház kapcsolatához a XVIII–XX. században. In: Bereczki–Szabó (szerk.) 1982: 329–341.

BARNA Gábor (szerk.)

     1982b     Csépa. Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás népéletéből. I–II. Eger–Szolnok

BARNA Gábor

     1982c     Ünnepi szokások és hiedelmek Csépán. In: Barna (szerk.) 1982: II. 363–412.

BARNA Gábor

     1982d     Húsvéti köszöntők és locsoló versek. Confessio, 2. sz. 67–75.

BARNA Gábor

     1982e     Népi csillagnevek és hagyományaik a Hortobágy vidékén. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 811–816.

{7-748.} BARNA Gábor

     1982f     Mészáros Mihály, a csépai halottlátó. In: Barna (szerk.) 1982b: II. 335–362.

BARNA Gábor

     1983     Das Topfwerfen und Topfzerschlagen in der ungarischen Volksüberlieferung. Műv. Hagy. XXI. 191–204.

BARNA Gábor

     1983a     Szokások és hiedelemvilág a Hernád völgyében. In: Viga (szerk.) 1983: 39–46.

BARNA Gábor

     1984     Katolikus egyházi énekek, énekszerzők és a folklorizáció. (A Mezey kántorok énekei a néphagyományban.) In: Kiss M. (szerk.) 1984: 123–133.

BARNA Gábor

     1985a     Wallfahrtsregionen und interethnische Beziehungen in Ungarn. Műv. Hagy. XXII. 173–184.

BARNA Gábor

     1985b     Jeles napok szokásai a Tápió mentén. In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 737–826.

BARNA Gábor

     1986a     Az élő szentolvasó. Vig. 5. sz. 354–357.

BARNA Gábor

     1986b     Máriaradna. Új Ember, máj. 25.

BARNA Gábor

     1986c     A búcsúvásár. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1986: 39–50.

BARTAL Ince

     1929     Máriabesnyő története. Esztergom

BÁRTH János

     1974     A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról. Ethn. LXXXV. 366–373.

BÁRTH János

     1975     A kalocsai szállások településnéprajza. Kalocsa

BÁRTH János

     1980a     Az illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása. NK–NT XI–XII. 59–117.

BÁRTH János

     1980b     Lányok a napkeleti királyok képében. Forrás, 12. sz. 73–80.

BÁRTH János (szerk.)

     1984     Kecel története és néprajza. Kecel

BÁRTH János

     1986     Magyarország népességének felekezeti megoszlása a XIX–XX. században. Cumania 9. 201–224.

BARTHA Antal

     1973     A IX–X. századi magyar társadalom. Budapest

BARTHA Antal–CZEGLÉDY Károly–RÓNA-TAS András (szerk.)

     1977     Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest

BARTHA Elek

     1980     A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen

BARTHA Elek

     1981     L’influence de la liturgie sur les coutumes fixées par le calendrier dans les milieux uniates de la Hongrie. Műv. Hagy. XX. 249–257.

BARTHA Elek

     1982a     Adalékok a görögkatolikusok eucharisztikus szentelményeinek néprajzához. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 801–809.

BARTHA Elek

     1982b     Virágszentelés Észak-Magyarországon. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 20. 109–115.

{7-749.} BARTHA Elek

     1983     Az Ung vidékének vallásos néprajzi képe. Múzeumi Kurír, 42. sz. 111–114.

BARTHA Elek

     1984a     Házkultusz. A ház a magyar folklórban. Debrecen

BARTHA Elek

     1984b     Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje. In: Kunt–Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1984: 97–102.

BARTHA Elek

     1986     A bizánci liturgia nyomai a néphagyományban. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 312–327.

BARTHA Elek

     1989     Brauchbrote-liturgische Brote: die Griechisch-Katoliken in Ungarn. Acta Ethn. (s. a.)

BARTHA Elek–UJVÁRY Zoltán

     1983     Népszokások Békésen. In: Dankó (szerk.) 1983: 855–883.

BARTHA Károly

     1898     Hétfalusi babonák. Erdély Népei I. 20.

BARTHA Tibor

     1980     Az egyház megújulása és a karizmák. Theologiai Szemle, új folyam XXIII. 5. sz. 257–265.

BARTÓK Gábor

     1864     A protestáns pap élete. Sárospataki Füzetek, 365–371.

BAYER József

     1887     A magyar játékszín története. Budapest

BECK Zoltán

     1965a     Disznótoros szokások Orosházán és környékén. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 249–262.

BECK Zoltán

     1965b     Népszokások. In: Nagy Gy. (szerk.) 1965: 602–639.

BECK Zoltán

     1974a     Népszokások Békés megyében. Békéscsaba

BECK Zoltán

     1974b     Halottak húsvétja a kétegyházi románoknál. In: Beck 1974a: 121–125.

BECK Zoltán

     1975     Az élet nagy eseményei. In: Nagy Gy. (szerk.) 1975: 499–525.

BECK Zoltán

     1979     Lakodalmak dramatikus játékai Biharugrán és Kőrösnagyharsányban. Múzeumi Kurír, 31. sz. 39–42.

BEDY Vince

     1939     Győr katolikus vallásos életének múltja. Győr

BEITL, Klaus

     1980     Liebesgaben. München

BÉKEFI Antal

     1977     Bakonyi népdalok. 2., bőv. kiad. Veszprém

BÉKEFY Remig

     1884     Keszthely és környékének néprajza. Budapest

BÉKEFY Remig

     1912     Orvosok, betegek és gyógyítás az Árpádok korában. Budapest

BELLÉR Júlia

     1972     Születés; keresztelő Szentsimonban. In: Lakóhelyünk Ózd. Az ózdi népművelési intézmények honismereti körének évkönyve III. 181–201. Ózd

{7-750.} BELLON Tibor

     1979     Nagykunság. Budapest

BELLOSICS Bálint

     1902     Magyarországi adatok a nyári napforduló ünnepéhez. Ethn. XIII. 25–31, 70–78, 117–127.

BELLOSICS Bálint

     1903     A gyermek a magyar néphagyományban. Klny. a bajai állami tanítóképző intézet értesítőjéből. Baja

BELLOSICS Bálint

     1908     Áldozati szobrocskák. Ethn. XIX. 96–99.

BENCZE József

     1957     Az empirikus doktorkodásról és annak kéziratairól. Orvostörténeti Közlemények, 6–7. 212–274.

BENCZE József

     1959     A magyar nép mesterséges gyógyfürdőiről, a füstölésről és gőzölésről. Orvostörténeti Közlemények, 12. 5–45.

BENCZE József

     1960a     A magyar paraszti köpölyözésről és érvágásról. Orvostörténeti Közlemények, 18. 44–55.

BENCZE József

     1960b     Ősmagyar motívumok orvostörténelmi maradványainkban. Orvostörténeti Közlemények, 17. 65–92.

BENEDEK András–VARGYAS Lajos

     1943     Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Ethn. LIV. 155–176.

BENEDEK Sándor

     1971     A magyarországi református egyház istentiszteletének múltja. Őrisziget

BENKÓCZY Emil

     1910     Sajbózás. Ethn. XXI. 113–114.

BENKŐ Loránd (szerk.)

     1967–1976 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Budapest

BERDE Károly

     1940     A magyar nép dermatológiája. A bőr és betegségei népünk nyelvében, hiedelmeiben és szokásaiban. Budapest

BERECZKI Ibolya–SZABÓ László (szerk.)

     1982     Kunszentmárton és a Tiszazug kisipara. Szolnok

BÉRES András

     1973     Halottak húsvétja. Temetkezési szokások a régi Bihar megyében. Ethn. LXXXIV. 352–357.

BÉRES András

     1980     Verbuválás és egyéb tánctörténeti adatok a XVIII–XIX. századi Bihar megyéből. Ethn. XCI. 422–431.

BEREZNAI Zsuzsanna

     1985     Hívő Mari és a bodonyi szombatisták. In: Vallási néprajz 2. 307–348. Budapest

BERZE NAGY János

     1910     Babonák, babonás alakok és szokások Besenyőteleken. Ethn. XXI. 24–30.

BERZE NAGY János

     1940     Baranyai magyar néphagyományok. I–III. Pécs

BERZE NAGY János

     1958     Égigérő fa. Magyar mitológiai tanulmányok. Pécs

{7-751.} BETHLEN Miklós

     1955     B. M. Önéletírása. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta V. Windisch Éva. I–II. Budapest

BEYTHE András

     1595     Fiveskönyv… Németújvár

BIEZAIS, Herald (ed.)

     1979     Religious Symbols and their Functions. Scripta Instituti Donneriani Aboiensis X. Uppsala

BIHARI Anna

     1980     Magyar hiedelemmonda katalógus. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 6. Budapest

BIRÓ Sándor–SZILÁGYI István (szerk.)

     1949     A magyar református egyház története. Budapest

BITSKEY István

     1978     Hitviták tüzében. Budapest

B. BOBROVSZKY Ida

     1980     A XVII. századi mezővárosok iparművészete (Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen). Budapest

BOD Péter

     1757     Szent Heortokrates. Oppenheim

BODGÁL Ferenc (szerk.)

     1966     Borsod megye népi hagyományai. Miskolc

BODROGI Tibor (szerk.)

     1978     Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalom-néprajzához. Budapest

BODROGI Tibor

     1962     Társadalmak születése. Budapest

BOGATIRJOV, P. G.

     1986     Adalékok a kelet-szlovákiai és kárpátaljai házépítéssel kapcsolatos népi szertartások és hiedelmek vizsgálatához. Folcloristica 8. 57–80.

BOLGÁR Ágnes

     1934     Magyar bájoló imádságok a XV–XVI. századból. Budapest

BONDÁR Ferenc

     1982     Sarkadkeresztúr néphite. FA 14. 7–67.

BONOMI Jenő

     1939     Makkos Mária. Katolikus Szemle, LIII. 150–156.

BONOMI Jenő

     1940     Búcsújárás Solymárra. Ethn. LI. 361–366.

BORNEMISZA Péter

     1578     Ördögi kísértetek. Sempte

BOROSNYAI NAGY Zsigmond

     1736     Az Igaz Keresztyén Embernek papi Tisztiről… Amsterdam

BOROSS Géza

     1978     A karizmatikus mozgalmak. Theologiai Szemle, 1–2. sz. 152–158.

BOROVSZKY Samu

     é. n.     Szabolcs vármegye. Budapest

BORSA Gedeon

     1958     Magyarország számára nyomtatott érvágónaptár a XVI. századból. Orvostörténeti Közlemények, 10–11. 276–283.

{7-752.} BORUS Rózsa

     1981     Topolya népszokásai. Újvidék

BOŠKOVIĆ-STULLI, Maja

     1960     Kresnik-Krsnik, ein Wesen aus der kroatischen und slovenischen Volksüberlieferung. Fabula 3. 275–298.

BOSNYÁK István (szerk.)

     1988     Jugoszláviai magyar népköltészet. II. Értekezések, monográfiák 13. Újvidék

BOSNYÁK Sándor

     1969     A tenger fenekéről felhozott föld motívuma a magyar teremtésmondában. Ethn. LXXX. 462–464.

BOSNYÁK Sándor

     1973a     A felkelő nap köszöntése a csángó népcsoportnál. Ethn. LXXXIV. 559–563.

BOSNYÁK Sándor

     1973b     Adalékok a moldvai csángók népi orvoslásához. Orvostörténeti Közlemények, 69–70, 279–298.

BOSNYÁK Sándor

     1977     A bukovinai magyarok hitvilága. I. FA 6.

BOSNYÁK Sándor

     1980     A moldvai magyarok hitvilága. FA 12.

BOSNYÁK Sándor

     1982     A gyimesvölgyi magyarok hitvilága. FA 14. 68–157.

BOSNYÁK Sándor

     1984     A bukovinai magyarok hitvilága. II. Orvoslás a születéstől a halálig, történelmi emlékek. FA 16.

BOTKA József

     1983     Karácsony. Ünnepi kalendárium, vallási hagyományok, székelykevei népélet. Kikinda

BOZÓKI Margit, Sz.

     1984     A születés és hozzákapcsolódó szokások Nagykónyiban. Dunatáj, VIII. 2. sz. 55–65.

BŐDI Erzsébet

     1985 A Kind of Cake –’molnárkalács’– in the Hungarian Popular Culture. Műv. Hagy. XXII. …

BRATH Ilona–SÁNDOR János

     1985     A naptári évhez fűződő szokások. Zoboralja 2. Nyitra

BRUCKNER J.

     1933     A nagyböjt eltemetése a Pest megyei Boldogon. Ethn. XLIV. 66–68.

BUCSAY Mihály

     1957     A református kegyesség a mai református egyházban. Református Egyház, 182–185.

BUCSAY Mihály

     1977–1979 Der Protestantismus in Ungarn 1521–1978. Ungarns Reformationskirchen in Geschichte und Gegenwart. I–II. Wien–Köln–Graz

BUDENZ József

     1897     Bálvány és fejfa. Ethn. VIII. 117–124.

BUGYI Balázs

     1979     Népi gyógyászat a reformkori orvostudori értekezésekben, különös tekintettel Trencsén megyére. Orvostörténeti Közlemények, 11–12. 313–323.

BURÁNY Béla

     1988a     Regösének-töredék az észak-bánáti falvakban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 151–158.

BURÁNY Béla

     1988b     A betlehemezés Zentán és környékén. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 173–179.

{7-753.} BURÁNY Béla

     1988c     A disznótori kántálások Zentán. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 159–166.

BURGSTALLER, Ernst

     1957     Brauchtumsgebäcke und Weihnachtsspeisen. Linz

BUSS, Reinhard

     1973     The Klabautermann of the Northern Seas. Folklore Studies 25. Los Angeles–London

BÜKY Béla

     1967     A Calepinus-szótár magyar orvosi szókincse. Orvostörténeti Közlemények, 41. 29–132.

CARO BAROJA, Julio

     1967     Die Hexen und ihre Welt. Stuttgart

CHLOUPEK, D.

     1953     Mogut. ZNZO 37. 241–250.

COHN, Norman

     1975     Europe’s Inner Demons. An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt. London

CORNIDES Dániel

     1791     Commentatio de religione veterum Hungarorum. Bécs

COUTTS, Frederich

     1973     The Better Fight. The History of the Salvation Army 1914–1946. VI. Toronto

CZÁRÁN Gyula

     1901     Arad megyei kolindálás és turkatáncoltatás. Ethn. XII. 221–225.

CZEGLÉDY Károly

     1947     A szakrális királyság a steppei népeknél (a kazároknál és a magyaroknál). MNy 70. 11–17.

CZEGLÉDY Sándor

     1978     Megifjodó öreg graduálok. Confessio, 4. sz. 68–78.

CZÖVEK Judit

     1987     Halottlátók a magyar néphagyományban. Debrecen

CSÁKY Károly

     1987     Hallottátok-e már hírét? Bratislava

CSALOG József

     1949     Búsójárás (poklada) a mohácsi sokácok tavaszünnepe. Pécs

CSALOG Zsolt–MÁNDOKI László

     1970     Divatjelenségek a magyar falusi keresztnévadásban. In: Kázmér–Végh (szerk.) 1970: 145–152.

CSALOGOVITS József

     1938     „Ördöge van.” Ethn. XLIX. 220.

CSÁVÁSI Alice

     1922     Tuskóhúzás a hienceknél. Ethn. XXXIII. 91–93.

CSEDŐ Károly (szerk.)

     1980     Hargita megye gyógy- és fűszernövényei. Marosvásárhely

CSEFKÓ Gyula

     1926a     Küldött farkas, küldött kutya, küldött ördög. Ethn. XXXVII. 36–37.

CSEFKÓ Gyula

     1926b     Kun-kapitány. MNy XXII. 260–266.

CSEFKÓ Gyula

     1927     Szemgyógyítás szenteltvízzel és a szentelményekkel kapcsolatos hiedelmek. Ethn. XXXVIII. 40–42.

CSEFKÓ Gyula

     1931     Régi feljegyzések a méltatlan ünneplésről. Ethn. XLII. 150–153.

{7-754.} CSENGERY Antal

     1884     Tanulmányok a magyarok ősvallásáról. Történeti Tanulmányok. Budapest

CSERBÁK András

     1986     A magyar görög katolikus népi vallásosság művelődéstörténeti háttere. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 275–311.

CSERMÁK Géza

     1949     Az istensegítsiek állatorvoslása. Ethn. LX. 236–266.

CSETÉNYI Mihályné

     1978     Vízparti növények a Tiszazugban. Ms.

CSETÉNYI Mihályné

     1982     A születés és kisgyermekkor csépai hagyományai. In: Barna (szerk.) 1982b: II. 279–303.

CSICSEROV, V. J.

     1957     Zimnyij period russzkovo narodnovo zemlegyelcseszkovo kalendarja. Moszkva

CSÍK Antal

     1986     Majsai harangok és harangozók. Honismeret, XIV. 3. sz. 43–44.

CSIKESZ Sándor

     1935     A református istentiszteleti hely fogalma és megépítésének irányelvei. Klny. a debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1933–34. tanéve évkönyvéből. Debrecen K.

CSILLÉRY Klára

     1976     A szerelmi ajándék a magyar parasztságnál. Ethn. LXXXVII. 103–122.

CSILLÉRY Klára

     1981     A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Budapest

CSISZÁR Árpád

     1965a     Csikólép és emberkoponya. Népr. K. 10. 1–2. sz. 379–385.

CSISZÁR Árpád

     1965b     Gyógyítás emberkoponyával a Beregben. Ethn. XLVI. 502–603.

CSISZÁR Árpád

     1967     A hazajáró lélek (A beregi nép lélekhitéből). Jósa András Múz. Évk. VIII–IX. 1965–1966. 159–201.

CSISZÁR Árpád

     1969     Szemmelverés és igézés. Jósa András Múz. Évk. XI. 1968. 161–179.

CSISZTOV, K. V.–BERNSTAM, T. A. (ed.)

     1978     Russzkij narodnij szvagyebnij obrjad. Isszledovanyija i matyeriali. Leningrad

Csízió

     1986     Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. Budapest

CSIZMADIA Andor

     1966     A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Budapest

CSOHÁNY János

     1973     A magyar protestáns egyháztörténet. I. 1711–1849. II. 1849–1918. Debrecen

CSOHÁNY János

     1974     A puritán paraszti közösségek válsága Magyarországon a kapitalizmus kialakulásának korában. Theologiai Szemle, 1–2. sz. 36–39.

CSÓKÁS Ferenc

     1979     Adalékok Bény népéletéhez. Néprajzi közlések III. 66–69. Bratislava

CSOMASZ TÓTH Kálmán

     1950     A református gyülekezeti éneklés. Útmutató és adattár a próbaénekeskönyvhöz. Budapest

{7-755.} CSONKA Géza

     1952     A klerikális reakció az ellenforradalom győzelméért. Budapest

CSOPAK Attila

     1928     Képek a magyarországi baptista misszió történetéből. Budapest

CSORBA István

     1972     Magyar telep Kanadában. (Budapest, 1958) Ms. Emlékek a Magyarországi Baptista Egyház 125 éves jubileumáról. Budapest

CSULÁK Mihály

     1966     Luca-nap Abaújváron. In: Bodgál (szerk.) 1966: 351–363.

DALMADY Zoltán

     1909     Mendemondák a természettudomány köréből. Budapest

DÁM Ince

     1944     A „Hordozó Mária” valláséleti szerepe a Mátraalján. Gyöngyös

DÁN Róbert

     1970     A hazai antitrinitárius irányzatok hátteréhez. ItK 197–202.

DÁN Róbert

     1974     Az erdélyi szombatosság vége. Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. Scheiber Sándor (szerk.) 1973/74. 217–229. Budapest

DÁN Róbert

     1987     Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Humanizmus és reformáció 13. Budapest

DÁNHARDT, Oskar

     1907–1912 Natursagen. I–IV. Leipzig–Berlin

DANKÓ Imre

     1956     A hajdúnánási Testhalom mondája és a hajdúk eredete. Ethn. LXII. 519–535.

DANKÓ Imre

     1958     A bajai Jánoska-eresztés. Ethn. LXIX. 145–148.

DANKÓ Imre

     1962     Az almaszimbolika magyar vonatkozásai. Ethn. LXXIII. 558–589.

DANKÓ Imre (szerk.)

     1983     Békés város néprajza. Békés

DARÓCZI Ferenc

     1936     Egy kalotaszegi falu. Magyar Népegészségügyi Szemle, 11. 225–238.

DÁVID László

     1981     A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest

DÉGH Linda

     1939     A magyar népi színjátékokról. Ethn. L. 78–90.

DÉGH Linda

     1947     A magyar népi színjáték kutatása. Magyar Népkutatás Kézikönyve. Budapest

DÉGH Linda

     1957     Adalékok a „hálás halott” epizód mesei és mondai formálódásához. Ethn. LXVIII. 307–318.

DÉGH Linda

     1965     Process of Legend Formation. Laographia, 23. 77–87.

DELATTE, A.

     1938     Herbarius. Recherches sur le ceremonial usité chez les anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques. Paris

DE MARTINO, Ernesto

     1948     Il mondo magico. Torino

DEMKÓ Kálmán

     1894     A magyar orvosi rend története. Budapest

{7-756.} DETTMER, Hermann

     1976     Die Figur des Hochzeitsbitters. Untersuchungen zum hochzeitlichen Einladungsvorgang und zu Erscheinungsformen, Geschichte und Verbreitung einer Brauchgestalt. Artes Populares. Studia ethnographica et folkloristica 1. Frankfurt am Main–Bern

DIENES István

     1963     Honfoglalóink halottas szokásainak egyik ugorkori eleméről. Arch. Ért. 90. 108–112.

DIENES István

     1972     A honfoglaló magyarok. Budapest

DIENES István

     1975     A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik. In: Hajdu (szerk.) 1975: 77–108.

DIENES István

     1978     A honfoglaló magyarság lélekhiedelmeinek régészeti bizonyságai. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 28–39. Budapest

DIÓSZEGI Sámuel

     1813     Orvosi füveskönyv… Debrecen

DIÓSZEGI Vilmos

     1952     A viaskodó táltosbika és a sámán állatalakú életlelke. Ethn. LXIII. 308–357.

DIÓSZEGI Vilmos

     1956     A novaji tudósasszony. Népr. K. I. 58–77.

DIÓSZEGI Vilmos

     1957a     Dobbal való kötés-oldás. Népr. K. II. 1–2. sz. 128–134.

DIÓSZEGI Vilmos

     1957b     „Visszafelé számláló” ráolvasások. Népr. K. II. 3–4. sz. 162–173.

DIÓSZEGI Vilmos

     1958a     A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

     1958b     A halottlátó. Ms.

DIÓSZEGI Vilmos

     1960a     Sámánok nyomában Szibéria földjén. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

     1960b     Az ’agos-gyerek’ a bukovinai székelyeknél. Népr. K. V. 1. sz. 87–92.

DIÓSZEGI Vilmos

     1960c     Embergyógyítás a moldvai székelyeknél. Népr. K. V. 3–4. sz. 35–124.

DIÓSZEGI Vilmos

     1962     Samanizmus. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

     1967a     A pogány magyarok hitvilága. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

     1967b     Holdfoltok. In: Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. A Néprajzi Múzeum füzetei 23. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

     1968a     A palóc etnokulturális csoport határa és kirajzásai. (Az égitestet evő mitikus lény, a markoláb elterjedésének tanulságai.) NK–NT I. 217–251.

DIÓSZEGI, Vilmos (ed.)

     1968b     Popular Beliefs and Folklore Traditions in Siberia. Budapest

DIÓSZEGI Vilmos

     1969     A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa. NK–NT II–III. 295–326.

DIÓSZEGI Vilmos (szerk.)

     1971     Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII–XIX. századi művekből. Budapest

{7-757.} DIÓSZEGI Vilmos

     1973     A táltos alakjának földrajzi elterjedéséhez. Szolnok megyei Múz. Évk. 189–204.

DIÓSZEGI Vilmos

     1974     A tótkomlósiak hitvilága. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 3. 63–116. Békéscsaba

DIÓSZEGI Vilmos

     1978     A pogány magyarok hitvilága. 2. kiad. Budapest

DIÓSZEGI, Vilmos–HOPPÁL, Mihály (ed.)

     1978     Shamanism in Siberia. Budapest

DJORDJEVIĆ, Tihomir R.

     1953     Veštica i vila u našem narodnom verovaniju i predanju. Vampir i druga bita u našem narodnom verovaniju i predanju. Srpski Etnografski Zbornik 66. 2–255. Beograd

DOBOS Ilona

     1962     Egy somogyi parasztcsalád meséi. ÚMNGy X. Budapest

DOBOS Ilona

     1981     Áldozatok. Budapest

DOBOS Ilona

     1981a     Néhány északkelet-magyarországi mondatípus. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai X. 255–269. Miskolc

DOMANOVSZKY György

     1957     Vidoizmenyija obraza zlovo duha „lidérc” v szuevernyih predsztavlenyijah vengerszkovo naroda. Acta Ethn. VI. 41–71.

DOMOKOS Pál Péter

     1941     A moldvai magyarság. 3., bőv. kiad. Kolozsvár

DOMOKOS Pál Péter

     1959     A moreszka Európában és a magyar nép hagyományaiban. Fil. K. IV. 27–45, 194–223.

DOMOKOS Pál Péter

     1961     Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás. Ethn. LXXII. 237–263.

DÖMÖTÖR Sándor

     1939     A boszorkányok gyűlése a magyar néphitben. Ethn. L. 210–221.

DÖMÖTÖR Tekla

     1938     Népi eredetű-e az európai vallásos színjáték? Ethn. XLIX. 47–51.

DÖMÖTÖR Tekla

     1940     Állatalakoskodások a magyar népszokásban. Ethn. LI. 235–341.

DÖMÖTÖR Tekla

     1952–53 Népies színjátszó hagyományaink és az iskoladráma. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának évkönyve az 1952–53. évre. 194–218. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1957     Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Ethn. LXVIII. 253–268.

DÖMÖTÖR Tekla

     1961     Kretzenbacher, Leopold: Santa Lucia und die Lutzelfrau. Ethn. LXXII. 474–476.

DÖMÖTÖR Tekla

     1964a     Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1964b     A magyar néphit és népszokások – Kelet és Nyugat között. Ethn. LXXV. 189–197.

DÖMÖTÖR Tekla

     1965     Zur Frage der sogenannten Kausalfiktionen. In: IV. International Congress for Folk-Narrative Research. Athens

{7-758.} DÖMÖTÖR Tekla

     1968a     A vilák ajándéka. Fil. K. 339–346.

DÖMÖTÖR Tekla

     1968b     Népi színjátéktípusok. Műv. Hagy. X. 161–172.

DÖMÖTÖR Tekla

     1969     Aetiologische Sagen. Zusammenhang mit dem weiblichem Arbeitsverbot. Acta Antiqua XVII. 79–87.

DÖMÖTÖR Tekla

     1971     Riten zur Förderung der Fruchtbarkeit von Obstbäumen. Műv. Hagy. XIII–XIV. 191–198.

DÖMÖTÖR Tekla

     1972     Magyar népszokások. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1973     Die Hebamme als Hexe. In: Probleme der Sagenforschung. 177–189. Freiburg im Breisgau

DÖMÖTÖR Tekla

     1974a     A népszokások költészete. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1974b     Marót Károly és a ritualista iskola. In: Idő és történelem. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 7. 9–16. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1975     De strigis quae non sunt… In: Miscellanea Peeters. 207–213. Antwerpen

DÖMÖTÖR Tekla

     1978     Róheim Géza és a magyar ősvalláskutatás. MTA Nyelv. K. XXX. 4. sz. 445–451.

DÖMÖTÖR Tekla

     1979     Hitvilág. In: Ortutay (szerk.) 1979: 413–441.

DÖMÖTÖR Tekla

     1981     A magyar nép hiedelemvilága. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1983a     Magyar népszokások. 3., jav. kiad. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

     1983b     A szentiváni tűzgyújtás szokásának interetnikus kutatásához. In: Jung (szerk.) 1983a: 58–63.

DÖMÖTÖR Tekla

     1986     Régi és mai magyar népszokások. Budapest

DÖMÖTÖR, Tekla–EPERJESSY, Ernő

     1967     Dodola and other Slavonic Folk-Customs in County Baranya (Hungary). Acta Ethn. XVI. 399–408.

DÖRFLER Fanny, Wlislockiné

     1893     A gyermek a magyar néphitben. Ethn. IV. 107–116, 208–224.

DÖRFLER Fanny, Wlislockiné

     1895a     Kakas, tyúk és tojás a magyar néphitben. Ethn. VI. 205–213.

DÖRFLER Fanny, Wlislockiné

     1895b     Templom és templomszerek a magyar néphitben. Ethn. VI. 40–49.

DÖRFLER Fanny, Wlislockiné

     1896     Nyál és köpés a magyar néphitben. Ethn. VII. 460–465.

DUKOVA, Ute

     1970     Das Bild des Drachens im bulgarischen Märchen. Fabula 11. 209–252.

DUNDES, Alan

     1980     Wet and Dry, the Evil Eye. An Essay in Indo-European and Semitic Worldview. In: Interpreting Folklore. 93–133, 265–276. Bloomington

{7-759.} DÜNNINGER, Josef

     1962     Brauchtum. In: Stammier, Wolfgang (Hrsg.): Deutsche Philologie im Aufriss. 2571–2639. Berlin–Bielefeld–München

ÉBNER Sándor

     1931     A zselici „csontrakók” és „öntőasszonyok”. Ethn. XLII. 146–148.

ECKERT Irma

     1937     A Kalocsa vidéki magyarság vallásos népköltészete. Ethn. XLVIII. 30–39, 167–181, 421–442.

ECSEDI István

     1934     Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizekben. Debrecen

ÉGETŐ Melinda

     1969     Gergelyjárási ének és János-napi köszöntő a 18. századból. Ethn. LXXX. 568–572.

EILERS, Wilhelm

     1979     Die Äl, ein persisches Kindbettgespenst. München

EIS, Gerhard

     1964     Altdeutsche Zaubersprüche. Berlin

ELEKES Sándor

     1895     Gernyeszegi babonák és népszokások. Ethn. VI. 49–53.

ELIADE, Mircea

     1951     Le chamanisme et les techiniques archaiques de l’ ecstase. Paris

ELIADE, Mircea

     1958     Patterns in Comparative Religion. Cleveland and New York

ELLIS, Hilde R.

     1942     The Road to Hell. A Study of the Conception of the Dead in old Norse Literature. Cambridge

ENDES Miklós

     1935     Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. Budapest

ENYEDI József

     1988     Madárlátta kenyér. Hajdúhadház népköltészete. Budapest

EÖTVÖS Károly

     1904     A nazarénusok. Budapest

EPERJESSY Ernő

     1968     Borbála-napi hiedelmek, szokások és a nyelvcsere kérdése. Ethn. LXXIX. 560–587.

EPERJESSY Ernő–KRUPA András (szerk.)

     1981     A 2. békéscsabai Nemzetközi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai III. Budapest–Békéscsaba

ERDÉLYI János

     1846–1848 Népdalok és mondák. I–III. Pesten

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1971     Archaikus és középkori elemek népi szövegekben. Ethn. LXXXII. 343–363.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1976     Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Budapest

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1979     Az archaikus népi imák kérdéseihez. Confessio, 1. sz. 108–114.

ERDÉLYI Zsuzsanna

     1983     Válasz a kérdésre: Van-e hazai evangélikus népi imádsághagyomány? Diakonia, 1. sz. 20–29.

ERDÉLYINÉ FEHÉR Julianna

     1958     A „tebe” a Nógrád megyei Perőcsényben. Népr. K. III. 1–2. sz. 269–273.

ERDÉSZ Sándor

     1957     A hegyaljai szőlőmunkások szüreti népszokásai. Miskolc

{7-760.} ERDÉSZ Sándor

     1960     Állattá változások a nyírségi népi hiedelmekben. Jósa András Múz. Évk. I. 1958. 215–226.

ERDÉSZ Sándor

     1968     Ámi Lajos meséi. I–M. ÚMNGy XIII–XV. Budapest

ERDÉSZ Sándor

     1971     Drachentypen in der ungarischen Volksüberlieferung. Acta Ethn. 20. 85–128.

ERDÉSZ Sándor

     1984     Kígyókultusz a magyar néphagyományban. Debrecen

ERDŐDI József

     1970     Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. Budapest

ERDŐS Kamill

     1957     Terhesség, szülés, gyerekágy, szoptatás a magyarországi cigányoknál. Népr. K. II. 3–4. sz. 258–263.

ERNYEY József

     1907     A busójárás és más farsangi játékok. NÉ VIII. 140–164.

ESZE Tamás

     1957     A magyar református kegyesség múltja. Református Egyház, aug. 178–182.

ESZÉKI T. István

     1668     Halotti magyar oratio gr. Rhédei Ferenc felett. Sárospatak

Euchologion

     1964     Görögkatolikus egyházi szerkönyv. Budapest

EVANS-PRITCHARD, E. E.

     1937     Witchcraft, Oracles and Magic among the Arana. Oxford

EVETOVICS János

     1903     A boszna-gradovári kegykép Bácskában. Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve 19. 155–158.

FÁBIÁN József

     1803     Természeti Tudomány a Köznépnek. Veszprém

FÁBIÁN József

     1822     A babonák és az ő sokféle nemeinek rövid előadása. Esztergomban

FARAGÓ József

     1947     Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson. Kolozsvár

FARAGÓ József

     1949     Betlehemezés Csíkcsobotfalván 1946-ban. Ethn. LX. 222–236.

FARKAS József

     1968     Bakos Ferenc, a mátészalkai parasztorvos. Jósa András Múz. Évk. X. 1967. 145–180.

FAZEKAS Árpád

     1979     Szabolcsi adatok a XVI. és XVII. századi gyógyítás gyakorlatából. In: Folia Rákócziana 2. V–XXXII. Nyíregyháza

FEHÉR Ágnes

     1986     Vallási endogámia a szabadegyházi közösségekben. In: Tüskés (szerk.) 1986a:

557–571.

FEHÉR Gyula

     1937     Bűbájosok, boszorkányok Recsken és környékén. Ethn. XLVIII. 220–229.

FEHÉR Jenő

     1943     Időjósló állatok és növények. Budapest

FEHÉR M. Jenő

     1956     Középkori magyar inkvizíció. Buenos Aires

{7-761.} FEHÉR Zoltán

     1967     Fajszi néphit. Fajszi Honismereti Értesítő 22–31.

FEHÉR Zoltán

     1975     Bátya néphite. FA 3

FÉJA Géza

     1957     Viharsarok. 2. kiad. Budapest

FEJŐS Zoltán

     1979     Az átmeneti rítusok. Arnold van Gennep elméletének vázlata. Ethn. XC. 406–414.

FEJŐS Zoltán

     1981     Mitikus lények Karancskeszi hiedelemrendszerében. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 88–118. Budapest

FEJŐS Zoltán

     1985     Hiedelemrendszer, szöveg, közösség. Népr. K. XXVII–XXVIII.

FEKETE János

     1984     Kiskunfélegyházi útmenti keresztek. Ethn. XCV. 80–106.

FEKETE Péter

     1927     A hajdúszoboszlói Szilveszter-est. Ethn. XXXVIII. 202.

FÉL Edit

     1941 a     Kocs 1936-ban. Budapest

FÉL Edit

     1941b     Egy palóc házasságelőtti szokásról. Ethn. LII. 250–260.

FÉL Edit

     1944     A nagycsalád és jogszokásai a Komárom megyei Martoson. Kisalföldi Közlemények, I. sorozat 2. sz. Érsekújvár

FÉL Edit

     1948     A magyar népi társadalom életének kutatása. Budapest

FÉL Edit

     1959     Fejezetek Tiszaigar társadalmának megismeréséhez. Népr. K. IV. 1–2. sz. 70–114.

FÉL Edit–HOFER Tamás

     1967     Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban. Népr. K. XII. 3–4. sz.

FÉL Edit–HOFER Tamás

     1969     Proper Peasants. Traditional Life in a Hungarian Village. New York

FÉL Edit–HOFER Tamás

     1970     A kalotaszegi kelengye I. Kísérlet a tárgyi világ rendjének feltárására. Budapest

FELFÖLDI László

     1974     A Békés és Csongrád megyei disznótori szokások dramatikus mozzanatairól. Ethn. LXXXV. 473–478.

FERENCZ József

     1971     A radikális reformáció. Theologiai Szemle, új folyam XIV. 3–4. sz. 116–118.

FERENCZI Imre

     1957     Az ördöngős kocsis alakjának néhány kérdése. Ethn. LXVIII. 56–86.

FERENCZI Imre

     1959     Adatok a látó (néző) alakjához. Ethn. LXX. 435–438.

FERENCZI Imre

     1960a     Az animizmus világa és a magyar erdőkultusz. Műv. Hagy. I–II. 5–33.

FERENCZI Imre

     1960b     Rákóczi alakja az abaúj-zempléni néphagyományokban. Ethn. LXXI. 389–436.

FERENCZI Imre

     1965     Egy temetési rítus magyar párhuzamai és történeti összefüggései. Népr. Nyelvtud. IX.

{7-762.} FERENCZI Imre

     1970     Egy bőségvarázsló rítus elterjedése a Délalföldön. Néprajzi dolgozatok 23. Szeged

FERENCZI Imre

     1973–1974 Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. Néprajzi dolgozatok 28. Szeged

FERENCZI Imre

     1974     A táltos és a garabonciás képzete a jugoszláviai magyaroknál. Ethn. LXXXV. 262–275.

FERENCZI Imre

     1977a     Ráolvasások, archaikus népi gyógymódok a Maros mentéről. Néprajzi dolgozatok 34. Szeged

FERENCZI Imre

     1977b     Népi szokásrend Szőregen. In: Hegyi A. (szerk.) 1977: 251–324.

FERENCZI Imre

     1980–1981 Táltosok, javasok, tudósok a tiszaháti és a felsőtiszai néphitben. Néprajzi dolgozatok 37. Szeged

FERENCZI Imre

     1982     Tiszaháti és felsőtiszai néphit és népszokások. Néprajzi dolgozatok 41. Szeged

FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán

     1962     Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. Műv. Hagy. IV.

FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán

     1966     Népi dramatikus játékok alkalmai és típusai az Alföldön. Műv. Hagy. VIII. 181–195.

FILEP Antal

     1971     Szokásleírások a 18. és a 19. századból. NK–NT V–VI. 115–136.

FINDEISEN, H.

     1957     Schamanentum. Stuttgart

FODOR József

     1986     Vallási kisközösségek Magyarországon. Budapest

FODOR József

     1987     Vallási kisközösségek, kisegyházak Magyarországon. Propagandista, 6. sz. 86–96.

FODOR Katalin (szerk.)

     1972     Tanulmányok az egészségnevelés és határterületei témaköréből. Budapest

FORBES, T. R.

     1966     The Midwife and the Witch. New Haven–London

FÖLDES Éva

     1973     Az eretnekségek és az anyanyelvi kultúra. Művelődés és közoktatás az antifeudális vallási mozgalmakban. Vil. 2. sz. 80–85.

FÖLDES László

     1958a     A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése. Ethn. LXIX. 209–257.

FÖLDES László

     1958b     A Néprajzi Múzeum busómaszkjai. NÉ XL. 209–228.

FÖLDESI Béla

     1981     Adalékok a magyarországi gergelyjárás történetéhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 119–176. Budapest

FRANK Tibor–HOPPÁL Mihály (szerk.)

     1980     Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Tömegkommunikációs Központ. Budapest

FRANKOVICS György

     1975     Vile-történetek a Dráva-menti horvátoktól. Janus Pannonius Múz. Évk. 17–18 (1972–1973). 239–252.

FRANKOVITH Gergely

     1588     Hasznos és fölötte szükséges könyv… Monyorókerék

{7-763.} FRANZ, Adolph

     1909     Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter. I–II. Freiburg im Breisgau

FRAZER, James

     1890     The Golden Bough. I–II. London

FRAZER, James

     1911–1936 The Golden Bough. I–III. London

FRAZER, James

     1912     Spirits of the Corn and of the Wild. London

FRAZER, James

     1913–1914 The Belief in Immortality and the Worship of Dead. I–III. London

FRAZER, James

     1926     The Worship of Nature. London

FRAZER, James

     1965     Az aranyág (Válogatás). Budapest

FREUDENTHAL, Herbert

     1931     Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch. Berlin–Leipzig

FUNK Márton

     é. n.     A methodizmus Magyarországon. In: Kriege é. n. 227–251.

FÜGEDI Erik

     1977     Kapisztrán János csodái. Találkozás a középkori népi vallásossággal. Ethn. LXXXVIII. 555–564.

FÜGEDI Erik

     1981     Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Budapest

FÜGEDI Márta

     1982     Emberfeletti hatalmú lények Mátraderecske faluközösségének hiedelmeiben. FA 14. 158–221.

FÜLÖP Lajos

     1969     A születés, házasság és halál szokásai Gyöngyöspatán. Múzeumi füzetek 10. Gyöngyös

GÁL István

     1939     Amit rosszul tudunk. Budapest

GÁL Kelemen

     1935     A kolozsvári unitárius kollégium története. I–II. Kolozsvár

GARÁDY

     1853     Agárdi nép. In: Kubinyi–Vahot (szerk.) 1853–1854: II. 29–40.

GÁSPÁR SIMON Antal

     1986     Az én szülőföldem a bukovinai Istensegíts. Budapest

GASTER, M.

     1883     Scholomonar, d.i. der Garabzucijas dijah nach der Volksüberlieferung der Rumänen. Archiv für Slavische Philologie VII. 281–290. Berlin

GAVRONSKI, F.

     1914     Wilkolaki i Wilkolactwo. Warszawa

GAZDA Klára

     1980     Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest

GELENCSÉR József

     1980     Az emberi élet nagy fordulóihoz kapcsolódó szokások Sárkeresztesen. Alba Regia XVIII. 133–155. Székesfehérvár

{7-764.} GELENCSÉR József

     1981     Jeles napi szokások Sárkeresztesen. Alba Regia XIX. 187–199. Székesfehérvár

GÉMES Balázs

     1975     A magzatelhajtással kapcsolatos hiedelmek a magyarság körében. Béri Balogh Ádám Múz. Évk. IV–V. 1973–1974. 233–258.

GÉMES Balázs

     1979     A népi orvoslás kutatás aktuális problémái Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 15–34.

GENNEP, Arnold van

     1909     Les rites de passage. Paris

GENNEP, Arnold van

     1943–1958 Manuel de folklore français contemporain. I–VII. Paris

GENNEP, Arnold van

     1960     The Rites of Passage. Chicago

GEORGIEVA, Ivanicska

     1983     Blgarszka narodna mitologia. Szofia

GEÖCZE Sarolta

     1896     A Bodrogköz a szabályozás előtt és után. In: A Bodrogközi Tisza-szabályozó Társulat monographiája. 1846–1896. 113–147. Budapest

GHITAN Teodor

     1961     A régi olejkárok nyomai Erdélyben a XVIII. századból. Orvostörténeti Közlemények, 20. 5–9.

GIEYSZTOR, Alexander

     1966     Aposztázia a IX–XI. században. Eretnekségszerű mozgalmak Közép- és Kelet-Európában. Vil. 2. sz. 103–106.

GINZBURG, Carlo

     1966     I Benandanti. Stragoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento. Torino

GINZBURG, Carlo

     1983     The night battes. Witchcraft and agrarian Cults in the sixteenth and seventeenth centuries. Maryland

GÖNCZI Ferenc

     1895     Muraköz és népe. Budapest

GÖNCZI Ferenc

     1902     Az emberi betegségek gyógyítása a göcseji népnél. Ethn. XIII. 78–84, 128–132, 214–224.

GÖNCZI Ferenc

     1905     Az emberi betegségek és gyógyításaik a göcseji s hetési népnél. Ethn. XVI. 345–361.

GÖNCZI Ferenc

     1907     Szerelmi „teemények” Göcsejben és Hetésben. Ethn. XVIII. 34–38.

GÖNCZI Ferenc

     1914     Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár

GÖNCZI Ferenc

     1937     Somogyi gyermek. Kaposvár

GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

     1932     A farsang hajdan és ma Csömörön. Ethn. XLIII. 28–29. GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

     1934a     Az erdőbényei bodnár tánc. Ethn. XLV. 74–77.

GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

     1934b     Tréfás lakodalmi játékok Csurgónagymartonban. Ethn. XLV. 182–183.

GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

     1937     Kunszentmiklósi törökös tánc. Ethn. XLVIII. 81–82.

{7-765.} GÖNYEY (ÉBNER) Sándor

     1938     A hasznosi (Heves megye) Gyöngyösbokréta hitelesítése. Ethn. XLIX. 225–229.

GRAMBO, Ronald

     1973     Sleep as a Means of Extasy and Divination. Acta Ethn. XII. 417–441.

GRAMBO, Ronald

     1975     Traces of Shamanism in Norwegian Folktales and Popular Beliefs. Fabula 16. 20–46.

GRAU, Dietrich

     1966     Das Mittagsgespent (daemonium meridianum). Siegburg

GRYNAEUS Tamás

     1956     A fehértói gyógyítóember tudománya, Dóczi István gyógyító tevékenysége. EA P. 9/1956.

GRYNAEUS Tamás

     1962     Nadály és nadályosok. Orvostörténeti Közlemények, 26. 129–156.

GRYNAEUS Tamás

     1965     Népi orvoslás Orosházán. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 337–438.

GRYNAEUS Tamás

     1971     Népi orvoslás (Síppal, dobbal, nádihegedűvel…). In: Juhász A. (szerk.) 1971: 759–783.

GRYNAEUS Tamás

     1974a     Engi Tüdő Vince: a legenda és a valóság. Móra Ferenc Múz. Évk. 1972–73/1. 155–183.

GRYNAEUS Tamás

     1974b     Bácsmegyei gyógyító szokások és hiedelmek. Cumania 229–237.

GRYNAEUS Tamás–PAPP József

     1977     Régi magyar (gyógy)növénynevek, 15–17. század. Historia Pharmaceutica. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 9–10. 31–49.

GULYA János (szerk.)

     1975     Vízimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. Budapest

GULYÁS Éva

     1976     Jászdózsai hiedelmek. FA 4. 7–186.

GULYÁS Éva

     1977     Néphitadatok az Ipoly mentén. In: Ikvai (szerk.) 1977: 487–506.

GULYÁS Éva

     1985     Hiedelmek, szokások a Tápió mente néhány falujában In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 825–842.

GULYÁS József

     1926     A „Szűzgulya-fordítás”. Ethn. XXXVII. 89–90.

GULYÁS József

     1940     A pócurkák. Ethn. LI. 94.

GUNDA Béla

     1939     A gyűjtögető gazdálkodás. Budapest

GUNDA Béla

     1941     A kereszt, mint mágikus jel az agyagedényeken. Ethn. LII. 66.

GUNDA Béla (szerk.)

     1943     Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Zenetud. Tan. I. Budapest

GUNDA Béla

     1946     Munka és kultusz a magyar parasztságnál. Kolozsvár

GUNDA Béla

     1947     A szépasszonyok kútja. Ethn. LVIII. 281–282.

{7-766.} GUNDA Béla

     1947a     A somogyi gyapjú kalló bolgár változatai. Ethn. LVIII. 282.

GUNDA Béla

     1949a     Vándor román füvesek Erdélyben. Nyr 73. 86–88.

GUNDA Béla

     1949b     Wandering Healers, Medicine Hawkers in Slovakia and Transylvania. Southwestern Journal of Anthropology, 147–150.

GUNDA Béla

     1954     Beiträge zur Volksheilkunde der Donau-Schwaben. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 141–143.

GUNDA Béla

     1956     Néprajzi gyűjtőúton. Debrecen

GUNDA Béla

     1957     A totemizmus maradványai a magyar táltoshagyományban. Déri Múz. Évk. 63–72.

GUNDA Béla

     1958     Magyar népszokások a Zobor vidékén. Ethn. LXIX. 151–155.

GUNDA Béla

     1961     A társadalmi szervezet, a kultusz és a magyar parasztszoba térbeosztása. MTA Nyelv. K. 17. 247–268.

GUNDA Béla

     1962     Gipsy Medical Folklore in Hungary. JAF 75. 131–146.

GUNDA Béla

     1966a     Ethnographica Carpatica. Budapest

GUNDA Béla

     1966b     A gyanta használata a népi sztomatológiában. Orvostörténeti Közlemények, 38–39. 33–42.

GUNDA Béla

     1979     Ethnographica Carpato-Balcanica. Budapest

GUNDA Béla

     1983     Folklore gyűjtés a Szerémségben. In: Jung (szerk.) 1983a: 64–77.

GUNDA Béla

     1989     A rostaforgató asszony. Budapest

GUREVICS, A. J.

     1974     A középkori ember világképe. Budapest

GYENIS Vilmos

     1968     Késő-barokk és népies irodalom (XVIII. századi protestáns víziók). ItK 1–24.

GYETVAI Péter

     1987     Egyházi szervezés, főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén. München

GYÖRFFY György

     1948     Krónikáink és a magyar őstörténet. Budapest

GYÖRFFY György

     1959     Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest

GYÖRFFY István

     1921     A hazai festőnövények és a velük való népi festési módok. Herba. I–IX. füzet

GYÖRFFY István

     1930     A házasság és lakodalom a matyóknál. NNy II. 225–254.

GYÖRGYI Erzsébet

     1962     Házasságkötés és szokásköre a bukovinai székelyeknél. Népr. K. VII. 3–4. sz. 3–91.

GYÖRGYI Erzsébet

     1974     A tojáshímzés díszítménykincse. Díszítményrendszerezési és -értelmezési kísérlet. NÉ LVI. 5–85.

{7-767.} GYÖRGYI-FÖLDES Erzsébet

     1967     Porywanie dziewczat u Szeklerow bukowinskich. Lódzkie Studia Etnograficzne IX. 243–261.

GYULAI Pál

     1908     Kritikai dolgozatok 1854–1861. Budapest

HAASE, Felix

     1939     Volksglaube und Brauchtum der Ost-slaven. Breslau

HAGYMÁSI Sándor

     1967     Népi gyógyászat (Dévaványa, Mezőtúr). Ms. Szolnoki Damjanich Múzeum Adattára

HAJDU Péter (szerk.)

     1975     Uráli népek. Budapest

HAJDU Péter–KRISTÓ Gyula–RÓNA-TAS András (szerk.)

     1976     Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I–II. Budapest

HAKO, Matti

     1956     Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der finnischen Tradition. FFC 167. Helsinki

HALMAI János

     1962     Adatok a Herbarium orvosbotanikai értékeléséhez. Orvostörténeti Közlemények, 23. 281–295.

Halottak napja

     1901     Halottak napja… Görögkatolikus Szemle, IX. 3–5.

HAMMES, Manfred

     1973     Hexenwahn und Hexenprozesse. Frankfurt am Main

HAMPP, Irmgard

     1961     Beschwörung, Segen, Gebet. Stuttgart

HANSEN, Joseph

     1900     Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter und die Entstehung der grossen Hexenverfolgung. München

HANUY Ferenc

     1912     A jegyesség- és házasságkötési formák és kifejlődése a Ne temere decretumig. Budapest

HARMENING, Dieter

     1979     Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlichtheologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin

HARSÁNYI István

     1915     Adalékok a magyar népszokások történetéhez. Ethn. XXVI. 129–130.

HARSÁNYI István

     1927     A magyar Biblia. Budapest

HARVA, Uno

     1913     Die Wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker. Helsinki

HARVA, Uno

     1938     Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. FFC 125. Helsinki

HARVA, Uno

     1952     Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. FFC 142. Helsinki

HEGEDŰS Antal

     1983     Népélet és jogalkotás a középkori újlakon. Újvidék

HEGEDŰS Lajos

     1952     Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek moldvai telepesektől. Budapest

HEGYI András (szerk.)

     1977     Szőreg és népe. Szeged

{7-768.} HEGYI József

     1937     Siklódi hiedelmek. Ethn. XLVIII. 472–475.

HEIKINMÄKI, Maija-Liisa

     1970–1971 Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten, I–II. Helsinki Kansatieteellinen Arkisto 21–22.

HEIKINMÄKI, Maija-Liisa

     1981     Suomalaiset häätavat. Talonpoikaiset a violiiton solmintaperinteet. Helsinki

HEIKINMÄKI, Maija-Liisa

     1982     Die finnischen Hochzeitszeremonien und die Gebiete der Hochzeitssitten. Ethnologia Scandinavica 109–118.

HEILER, Friedrich

     1918     Das Gebet. München

HEILER, Friedrich

     1961     Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart

HEIM, Ricardus

     1906     Incantamenta magica graeca latina. Jahrbuch für Klassische Philologie XII. (Suppl.)

HEMERKA Olga

     1976a     Szent Iván-napi tűzugrás. Néprajzi közlések II. 185–188. Bratislava

HEMERKA Olga

     1976b     Nagybőjti leányjátékok. Néprajzi közlések II. 188–189. Bratislava

HEMERKA Olga

     1982     Eredeti magyar népi táncok és szokások. Bratislava

HENNINGSEN, Gustav

     1973     The European With-Persecutions. DFS-Translations. No 1. Copenhagen

HENNINGSEN, Gustav

     1985     A kívülről jött hölgyek. Tündérek, boszorkányok és szegénység a korai modern Szicíliában. Vil. XXVI. 778–785.

HENNINGSEN, Gustav

     1988     A boszorkányok ügyvédje. A baszk boszorkányság és a spanyol inkvizíció (1609–1614). Budapest

HERCZEG ÉVA–VOJNITS András

     1981     Időjós élővilág. Budapest

HERKELY Károly

     1936     A legényélet szokásai Mezőkövesden. Ethn. XLV. 210–213.

HERKELY Károly

     1939     A mezőkövesdi matyó nép élete. Budapest

HERMAN Ottó

     1887     A magyar halászat könyve. I–II. Budapest

HERMAN Ottó

     1901     A madarak hasznáról és káráról. Budapest

HERMAN Ottó

     1914     A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest

HERMANN Antal

     1895     Az idővarázslás a magyar és egyéb hazai népek körében. Ethn. VI. 198–205.

HERMANN Egyed

     1973     A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München

HERTZ, Wilhelm

     1862     Der Werwolf. Beitrag zur Sagengeschichte. Stuttgart

HOCK, Stephan

     1900     Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Literatur. Berlin

{7-769.} HOCOPÁN Sándor

     1986     A magyarországi románok folklórjáról. Budapest

HODINKA Antal

     1910     A munkácsi görög-katolikus püspökség története. Budapest

HOFER Tamás

     1982     Archaikus sírjeleink kérdéséhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 308–324. Budapest

HOFER Tamás (szerk.)

     1984     Történeti antropológia. Antropológiai írások 8–10. Budapest

HOFER Tamás–FÉL Edit

     1975     Magyar népművészet. Budapest

HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.)

     1974     Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. II. Mezővárosok. Budapest–Szolnok

HOFER Tamás–KISBÁN Eszter–KAPOSVÁRI Gyula (szerk.)

     1979     Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században. IV. 1. Az ülésszak felszólalásai. Budapest–Szolnok

HOFFMANN Tamás (közli)

     1954     A’ köz-nép’ házasodásának módja Baranyában. Ethn. LXV. 517–529.

HOLLÓ Domokos

     1934     A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban. Ethn. XLV. 19–34, 110–126.

HOLLÓS KORVIN Lajos

     1971     A VKF–2. Budapest

HOLME, Charles (ed.)

     1911     Peasant Art in Austria and Hungary. London

HONKO, Lauri

     1962     Geisterglauben in Ingermanland. FFC 185. Helsinki

HONKO, Lauri

     1969     Role taking of the Shaman. Temenos 4. 26–55.

HONKO, Lauri

     1975     Zur Klassifikation der Riten. Temenos 11. 61–77.

HONT Ferenc

     1940     Az eltűnt magyar színjáték. Budapest

HONTI János

     1962     Válogatott tanulmányok. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1969a     A magyar lidérc-hiedelemkör szemantikai modellje. Ethn. LXXX. 402–414.

HOPPÁL Mihály

     1969b     Gyerekijesztők. I. NK–NT II–III. 247–263.

HOPPÁL Mihály

     1970     Az „igézés”-hiedelemkör alkotóelemei. NK–NT IV. 259–286.

HOPPÁL Mihály

     1972     A népi hagyomány medicinális vonatkozásairól. In: Fodor K. (szerk.) 1972: 69–92.

HOPPÁL Mihály

     1975a     Visontai hiedelmek. In: Bakó (szerk.) 1975: 103–122.

HOPPÁL Mihály

     1975b     Az uráli népek hiedelemvilága és a samanizmus In: Hajdu (szerk.) 1975: 211–235.

HOPPÁL Mihály

     1976a     Hiedelemrendszer, világkép és mitológia. (Függelék: Az uráli népek világmodellje.) In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1976: 69–75.

HOPPÁL Mihály

     1976b     Széki hiedelemtörténetek. FA 5. 63–91.

{7-770.} HOPPÁL Mihály

     1978     Mítosz: kép és szöveg. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 301–337. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1979     „Mother and Child” in Hungarian Folklore: an Ethnosemiotic Approach to the Study of Belief System. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 89–102.

HOPPÁL Mihály

     1980a     Ipolyi Arnold. A múlt magyar tudósai. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1980b     Népművészet és etnoszemiotika. NK–NT XI–XII. 191–217.

HOPPÁL Mihály (szerk.)

     1980c     A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1981     Népi gyógyítás. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 237–253.

HOPPÁL Mihály

     1982a     Fejfáink keleti hátteréhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 325–367. Budapest

HOPPÁL Mihály

     1982b     Samanizmus napjainkban. Vil. 5. sz. 288–295.

HOPPÁL Mihály

     1982c     A hiedelem mint a cselekvés programja. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 559–567.

HOPPÁL Mihály

     1982d     Varsányi hiedelmek. FA 14. 222–247.

HOPPÁL, Mihály (ed.)

     1984a     Shamanism in Eurasia 2. Göttingen

HOPPÁL Mihály

     1984b     Traces of Shamanism in Hungarian FoIk Beliefs. In: Hoppál (ed.) 1984a: 430–449.

HOPPÁL Mihály–NOVÁK László

     1977     Vengerszkije namogilnije pamjatnyiki. Acta Ethn. 26. 3–4. 309–337.

HOPPÁL Mihály–TÖRŐ László

     1975     Népi gyógyítás Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 13–176.

HORSAI Ede

     1953     Az ibrányi szekta. Ibrány. Ms.

HORVÁTH Barna

     1974     Adalékok Igrici község önkormányzatának és művelődéstörténetének kezdeteihez. Mezőcsáti helytörténeti füzetek 5. Mezőcsát

HORVÁTH István

     1980     Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Budapest

HORVÁTH János

     1817     A régi magyaroknak vallásbéli’ s erkölcsi állapottyokról. Tudományos Gyűjtemény, II.

HORVÁTH János–SZÉKELY György (szerk.)

     1974     Középkori kútfőink kritikus kérdései. Budapest

HORVÁTH Zsuzsanna

     1977     „Megteltek mind Szentlélekkel…” Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség egy gyülekezetéről. Vil. 6. sz. 380–386.

{7-771.} HORVÁTH Zsuzsa–MATOLAY Magda

     1981     Egy szabadkeresztyén gyülekezet. Ms. Budapest

HORVÁTHOVÁ, Emilia

     1970     Zvyky pri narodeni diet’at’a a v Slovenskom Komloši v Madarsku. In: Mjartan, Ján (red.): Slavistika. Narodopis. 110–138. Bratislava

HORVÁTHOVÁ, Emilia–URBANCOVÁ, Viera (Hrsg.)

     1972     Die slowakische Volkskultur. Bratislava

HOVORKA, O.–KRONFELD, U.

     1909     Vergleichende Volksmedizin. I–II. Stuttgart

HÖFLER, Otto

     1934     Kultische Geheimbünde der Germanen. Frankfurt am Main

HULEY Alfréd

     1985     Ünnep és ünneplés a békésmegyei evangélikus gyülekezetekben. In: Vallási néprajz 2. 373–400. Budapest

HULTKRANZ, Åke

     1961     The Supernatural Owners of Nature. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion 1. Stockholm–Göteborg–Uppsala

HULTKRANZ, Åke

     1967     Ecological and Phenomenological Aspects of Shamanism. In: Diószegi, V. (ed.) 1967c: 27–58.

HULTKRANZ, Åke

     1973     A Definition of Shamanism. Temenos 9. 25–37.

IGMÁNDY József

     1941     Szilveszteri népszokások Hajdú megyében. Ethn. LII. 118–125.

IKVAI Nándor (szerk.)

     1977     Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. Szentendre

IKVAI Nándor (szerk.)

     1985     Tápió mente néprajza. I–II. Studia Comitatensia 15–16. Szentendre

ILLYÉS Endre

     1931     A magyar református földmívelő nép lelki élete, különös tekintettel vallásos világára. Szeged

ILLYÉS Endre

     1936     A magyar református földmívelő ifjúság lelki gondozásának története. Debrecen

ILLYÉS Endre

     1941     Egyházfegyelem a magyar református egyházban (XVI–XIX. század). Debrecen

ILLYÉS Géza

     1936     A papmarasztás az erdélyi református egyházban. Református Szemle, 7–8. 110–116.

IMREH István

     1983     A törvényhozó székely falu. Bukarest

IMREH Péter–HOPPÁL Mihály

     1977     Fejfák és temetők Erdélyben. FA 7. 5–77.

INCZE Miklós–PETŐCZ Pál

     1954     A dolgozó parasztság helyzete az ellenforradalmi rendszerben. Budapest

IPOLYI Arnold

     1854     Magyar Mythologia. Pest

IRÁNYI Lujza B.

     1976     A szokások változása Mónosokoron. FA 5. 5–62.

ISTVÁNFFY Gyula

     1891     Betlehemi játékok a mátraalji palócoknál. Ethn. II. 388–389.

ISTVÁNFFY Gyula

     1894a     Mátraalji palóc lakodalom. Ethn. V. 38–51.

{7-772.} ISTVÁNFFY Gyula

     1894b     Mátravidéki palóc szokások. Ethn. V. 120–127.

ISTVÁNFFY Gyula

     1896     A borsodi matyó nép élete. Ethn. VII. 65–83, 165–174, 280–285, 364–373, 447–459.

ISTVÁNFFY Gyula

     1922     A borsodmegyei palócok. Ethn. XXXIII. 162–166, 222–232, 292–303, 363–368.

ISTVÁNFFY Gyula

     1973     Palóc népköltési gyűjtemény. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai II. Miskolc

ISTVÁNOVITS Márton

     1982     Halottak kultusza a Kaukázusban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 123–130. Budapest

IVÁNCSICS Nándor

     1957     Fakatafajankóhúzás Petőházán. Soproni Szemle, 134–136.

IVANOV, V. V.

     1983     A pogányság emlékei az orosz ikonokon. In: Nyelv, mítosz, kultúra. 237–251. Budapest

IVÁNYI Béla

     1956     „Vízégetés” Nyugat-Magyarországon a XVI–XVII. században. Orvostörténeti Közlemények, 4. 5–33.

JÁDI Ferenc–TÜSKÉS Gábor

     1986     A népi vallásosság pszichopatológiája. Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 516–556.

JAGIČ, V.

     1877     Die südslawische Volkssagen von dem Grabancijas dijak un ihre Erklärung. Archiv für Slavische Philologie II. 437–481.

JAHODA, Gustav

     1975     A babona lélektana. Budapest

JAKOBSON, R.–SZEFTEL, M.

     1966     The Vseslav Epos. In: Jakobson, R.: Selected Writings IV. Slavic Epic Studies. 301–379. The Hague–Paris

JANKÓ János

     1891     Kalotaszegi babonák. Ethn. II. 273–286.

JANKÓ János

     1892     Kalotaszeg magyar népe. Budapest

JANKÓ János

     1893     Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Budapest

JANKÓ János

     1902     A Balaton-melléki lakosság néprajza. Budapest

JANKÓ János

     1966     A társas munkák s a kender munkák társas jellege Szatmárban. Ethn. LXXVII. 517–527.

JÁNOSSY Gyula

     1935     Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma

JÁNOSSY Gyula

     1939     Barokk búcsújáróhelyeink táji vonásai. Pannonhalmi Szemle, XIV. 350–356.

JÁNOSSY Lajos

     1932     Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon. Budapest

{7-773.} JÁVOR Katalin

     1969     Asszonyfarsang Mátraalmáson. NK–NT II–III. 265–294.

JÁVOR Katalin

     1971     Egy 19. századi presbiteri jegyzőkönyv tanulságai. NK–NT. V–VI. 71–103.

JÁVOR Katalin–KÜLLŐS Imola–TÁTRAI Zsuzsanna

     1978     Kis magyar néprajz a Rádióban. Budapest

JENEY Gy(örgy)

     1791     Természet-könyve. A’ hortobágyi pásztor, és a’ természet-vizsgáló. A nem-tudósok kedvekért írta Jeney György. Pesthenn

JORDÁNSZKY Elek

     1836     Magyar Országban lévő boldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Posonban

JÓZSA László

     1982     A céhpatrónusok tisztelete Kunszentmártonban. In: Bereczki–Szabó (szerk.) 1982: 342–357.

JUHÁSZ Ágnes

     1976     A halottetetés szokása Vizsolyban. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 15. 74–78.

JUHÁSZ Antal (szerk.)

     1971     Tápé története és néprajza. Tápé

JUHÁSZ Kálmán

     1921     A licentiatusi intézmény Magyarországon. Budapest

JUHÁSZ Máté

     1768     Házi különös orvosságok. Kolozsvár

A Julian naptár

     1942     A Julian naptár… Keleti Egyház, IX. 112.

JUNG Károly

     1978     Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék

JUNG Károly

     1980     Haláljóslás és a halál előjelei a jugoszláviai magyarság hagyományvilágában. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 224–240. Budapest

JUNG Károly (szerk.)

     1983a     Jugoszláviai magyar folklór. Értekezések, monográfiák 3. Újvidék

JUNG Károly

     1983b     A kétkarácsonyi cérna. Somogy, 88–95.

JUNG Károly

     1985     Táltosok, ördögök, garabonciások. (Bevezetés népi babonáink világába.) Újvidék

KÁDÁR Imre–SZENTÁGOTHAI János

     1966     Kiss professzor. Theologiai Szemle, új folyam IX. 5–6. sz. 175–176.

KAKAS Zoltán

     1973     A „nagyerejűfű” a felsőháromszéki néphitben. FA I. 91–97.

KÁKOSY László

     1978     Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest

KÁLLAY Ferenc

     1861     A pogány magyarok vallása. Pest

KALLÓS Zoltán

     1966     Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. Műv. Hagy. VIII. 137–156.

KÁLMÁNY Lajos

     1877–1878 Koszorúk az Alföld vad virágaiból. 1. Pécskára való. Arad; 2. Elegyes. Arad

{7-774.} KÁLMÁNY Lajos

     1881–1891 Szeged népe. 1. Ős szeged népköltése. Arad; 2. Temesköz népköltése. Arad; 3. Szeged vidéke népköltése. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

     1885     Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XII. 9. Budapest

KÁLMÁNY Lajos

     1887     Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A hold nyelvhagyományainkban. Akadémiai Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Budapest

KÁLMÁNY Lajos

     1893a     A csillagok nyelvhagyományainkban. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

     1893b     Gyermek-ijesztők és rablók nyelvhagyományainkban. Ethn. IV. 225–247, 314–322.

KÁLMÁNY Lajos

     1893c     Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban. Szeged

KÁLMÁNY Lajos

     1895     A magyar halászok vízi ellenségei. Ethn. VI. 102–105.

KÁLMÁNY Lajos

     1917     Összeférhetetlen tátosainkról. Ethn. XXVIII. 260–266.

KANDRA Kabos

     1897     Magyar Mythologia. Eger

KANNISTO, Artur

     1938     A vogul medveünnepek. MNy XXXV. 194–206.

KANYARÓ Ferenc

     1891     Unitáriusok Magyarországon, tekintettel az unitárizmus általános történetére. Kolozsvár

KAPROS Márta

     1968     A karácsonyi kántálás formái és funkciói a dél-nyírségi falvakban. Műv. Hagy. X. 207–227.

KAPROS Márta

     1974     A gyermekre vonatkozó preventív és produktív mágikus szokások az Ipoly-menti néphagyományban. Nógrád megyei Múzeumi Közlemények 20. 75–95.

KAPROS Márta

     1977     Hiedelmek és szokások a graviditás kezdetétől az anya avatásának szertartásáig az Ipoly menti falvakban. Nógrád megyei Múz. Évk. 23. 147–181.

KAPROS Márta

     1986     A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén. Debrecen

KÁRA Judit

     1973     Nagydobronyi szokások és hiedelmek. FA 1. 40–63.

KARÁCSONYI János

     1903     Tüzesvas-próbák Nagyváradon. Nagyvárad

KARDOS László

     1969     Egyház és vallásos élet egy mai faluban (Bakonycsernye 1965). Budapest

KARDOS László–SZIGETI Jenő

     1988     Nazarénusok. Budapest

KARDOS Tibor

     1941     Középkori kultúra, középkori költészet. Budapest

KARDOS Tibor

     1952     A Huszita Biblia keletkezése. MTA Nyelv. K. III. 127–177.

{7-775.} KARDOS Tibor

     1953     A magyar vígjáték kezdetei. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1953: 133–167.

KARDOS Tibor

     1955a     A régi magyar színjátszás néhány kérdéséhez. MTA Nyelv. K. VII. 1–2. sz. 17–64.

KARDOS Tibor

     1955b     A magyarországi humanizmus kora. Budapest

KARDOS Tibor

     1957     Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez. Fil. K. III. 210–232, 303–338.

KARDOS Tibor

     1960     A magyar színjáték kezdetei. Budapest

KARJALAINEN, K. F.

     1921–1927 Die Religion der Jugra Völker. FFC 41. Helsinki

KARNER Károly

     1931     A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. Theologiai tanulmányok 14. Debrecen

KATHONA Géza

     1958     Karácsony György „szent hada”. Egyháztörténet, 265–280.

KATONA Imre

     1974,     A habán kerámia Magyarországon. Budapest

KATONA Imre

     1983     Jeles napok és ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. In: Jung (szerk.) 1983: 78–104.

KATONA Lajos

     1896     Mythológiai irányok és módszerek. Ethn. VII. 121–132.

KATONA Lajos

     1897     A magyar mythologia irodalma. Ethn. VIII. 54–73, 266–279.

KATONA Lajos

     1900     Az ünneprontók. Ethn. XI. 297–309.

KATONA Lajos

     1905     A kedd asszonya. Ethn. XVI. 1–16.

KATONA Lajos

     1912     Túlvilági látomások kódexeinkben. In: Katona Lajos irodalmi tanulmányai. II. 101–125. Budapest

KATONA Lajos

     1982     Folklór kalendárium. Válogatta, szerkesztette, bevezető tanulmányt írta, a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította Reisinger János. Budapest

KÁZMÉR Miklós–VÉGH József (szerk.)

     1970     Névtudományi előadások. Nyelvtudományi értekezések 70. Budapest

KELEMEN Imre

     1981     Komaság és keresztelő Hétben. In: Viga (szerk.) 1981: 201–214.

KELEMINA, Jakob

     1930     Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva, z mitoloskim uvodom. Celje

KEMÉNY Lajos–GYIMESY Károly

     1944     Evangélikus templomok. Készült az Országos Luther Szövetség munkaközösségében – –. vezetésével. Budapest

KEPES Ferenc

     1918     Schmitt Jenő Henrik élete és tanítása. Budapest

KERÉNYI György

     1953     Jeles napok. MNT II. Budapest

KERÉNYI György

     1982     Magyar énekes népszokások. Budapest

{7-776.} KERTÉSZ Manó

     1919     Régi babonák nyelvi emlékei. Nyr XLVIII. 142–143.

KESZEG Vilmos

     1981     A mezőségi Detrehem telep népi gyógyászata. In: Népismereti dolgozatok 1981. 97–117. Bukarest

KIRNER A. Bertalan

     1935     Baptista Krónika

KIRNER A. Bertalan

     1938     Baptista nyomon. Budapest

KIRNER A. Bertalan

     1956     Békési baptista kronológia. Ms. Békés (A Baptista Levéltár tulajdona)

KIRNER A. Bertalan

     1965     Kornya Mihály krónikája. 2. kiad. New York

KIS János

     1845–1846 Superintendens’ emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. I–II. Sopron

KISS András

     1980     Tudósítás 1803-ból, a ’váltott gyermek elégetéséről. Utunk Évkönyv 48–61.

KISS Bálint

     1839     Magyar régiségek. Pest

KISS Emil

     1983     Luther és az anabaptisták. Theologiai Szemle, 4. sz. 230–234.

KISS Ferenc

     1942     Magyar parasztpróféták. Budapest

KISS Géza

     1937, 19863     Ormányság. Budapest

KISS Lajos

     1919     A születéssel, kereszteléssel és felneveléssel járó szokások, babonás hiedelmek Hódmezővásárhelyről. Ethn. XXX. 84–91.

KISS Lajos

     1922     A kenyérsütés babonái. Ethn. XXXIII. 86–90.

KISS Lajos

     1927     A hódmezővásárhelyi szűcsmesterség és szűcsornamentika. Karcag

KISS Lajos

     1941     A szegény asszony élete. Budapest

KISS Lajos

     1962     Mikulás, télapó, krampusz. Nyr LXXXVI. 92–94.

KISS Lajos

     1982     Gombos és Doroszló népzenéje. A jugoszláviai magyar népzene tára 1. Újvidék

KISS Lajos

     1988     Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 127–147.

KISS Lajos–BODOR Anikó

     1984     Az aldunai székelyek népdalai. A jugoszláviai magyar népzene tára 2. Újvidék

KISS Mária (szerk.)

     1984     Folklór és tradíció. I. Budapest

KLANICZAY Gábor

     1979     Népi vallás, népi kultúra a középkorban. Világtörténet, 3. sz. 4–12.

KLANICZAY Gábor

     1981     A középkori magyarországi szentkultusz-kutatás problémái. Történelmi Szemle, 273–286.

{7-777.} KLANICZAY Gábor

     1983     Benandante–kresnik–zduhač–táltos. Samanizmus és boszorkányhit érintkezési pontjai Közép-Európában. Ethn. XCIV. 116–134.

KLANICZAY Gábor

     1986     Boszorkányhit, boszorkányvád, boszorkányüldözés a XVI–XVIII. században. Ethn. XCVII. 257–295.

KLIGMAN, Gail

     1981     Căluş. Symbolic Transformation in Roumanian Ritual. Chicago–London

KLINTBERG, Bengt av

     1968     „Gast” in Swedish Folk Tradition. Temenos 3. 83–109.

KÓCZIÁN Géza–PINTÉR István–SZABÓ László Gy.

     1975     Adatok a gyimesi csángók népi gyógyászatához. Gyógyszerészet, XIX. 6. sz. 226–230.

KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László

     1977a     Kalotaszegi népgyógyászati adatok. Gyógyszerészet, XXI. 1. sz. 5–17.

KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László

     1977b     Etnobotanikai adatok Kalotaszegről. Botanikai Közlemények, 64. köt. 1. sz. 23–29.

KÓCZIÁN Géza–SZABÓ István–SZABÓ László Gy.

     1979     A Helleborus- (Hunyor-) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 125–154.

KÓCZIÁN Géza–SZABÓ László Gy.

     1978     Egy nagyatádi parasztkert leírása, etnobotanikai értékei és géntartalékai. Agrártörténeti Szemle, XX. 1–2. sz. 181–197.

KOCSIS István–ERNYEI József

     1907     Varjasi ökör- és szamárjáték. NÉ VIII. 130.

KODÁLY Zoltán

     1909     Zoborvidéki népszokások. Ethn. XX. 29–36, 116–121, 245–247.

KODÁLY Zoltán

     1913     Pótlék a zoborvidéki népszokásokhoz. Ethn. XXIV. 114, 169–174.

KODÁLY Zoltán

     1952     A magyar népzene. Budapest

KODOLÁNYI János

     1945     A táltos a magyar néphagyományban. Ethn. LVI. 31–37.

KOHN Sámuel

     1889     A szombatosok. Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Különös tekintettel Péchi Simon főkancellár életére és munkáira. Budapest

KOMÁROMY Andor

     1907     Hogyan ismerte fel a magyar nép a boszorkányokat? Ethn. XVIII. 348–354.

KOMÁROMY Andor (szerk.)

     1910     Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Budapest

KOMLÓSI Előd

     1979     Legény szervezetek és téli mulatságok Délkelet-Erdélyben. Ethn. XC. 92–105.

KOMORÓCZY Géza

     1976     Egy termékenységi szimbólum Mezopotámiában. Jegyzetek az „életfa” kérdéséhez. Ethn. LXXXVII. 569–573.

KOMOROVSÝ, Ján

     1976     Tradicná svadba u Slovanov. Bratislava

KONSZA Samu

     1957     Háromszéki magyar népköltészet. Marosvásárhely

KÓNYI Mária

     1937     A bátai apátság Szent Vér ereklyéje. Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv 119–140.

{7-778.} KORKES Zsuzsa

     1985     Népi gyógyítás a Tápió mentén. In: Ikvai (szerk.) 1985: II. 857–874.

KOROMPAY Bertalan

     1956     Ipolyi és Csengeri. Ethn. LXVII. 320–336.

KOROMPAY Bertalan

     1956a     A csiklétől a csikkentőig. NÉ XXXVIII. 5–22.

KOROMPAY Bertalan

     1984     Csapdafélék. A vadászat összehasonlító néprajzához. Budapest

KÓS Károly

     1972a     Népélet és néphagyomány. Tíz tanulmány. Bukarest

KÓS Károly

     1972b     A székely sírfák kérdéséhez. In: Kós 1972a: 253–274.

KÓS Károly

     1975     Ékes fejfáinkról. In: Olasz 1975: 170–197.

KÓS Károly

     1980     A régi Szék községi rendjéről. In: Eszköz, munka, néphagyomány. Dolgozatok a munka néprajza köréből. 444–471. Bukarest

KÓS Károly

     1985     Mihez kezdjünk a természetben? Budapest

KÓSA László

     1979a     Erkölcsi kihágások és büntetéseik Gyulán a XIX. század első felében. Békési Élet, 1. sz. 118–125.

KÓSA László

     1979b     Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete. Bratislava

KÓSA László

     1983     A vallási közönyösség növekedése Magyarországon a 19. század közepén. NK–NT XIII. 211–235.

KOSSA Gyula

     1909     Régi magyar gyógyszernevek. Nyelvtörténeti tanulmány. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 10. Budapest

KOTICS József

     1986     Kalendáris szokások a Medvesalján. Debrecen

KOVÁCS A.

     1903     „Farsang utója” Baján. NÉ IV. 128–140.

KOVÁCS Ágnes

     1947     Kalotaszegi adatok a lidércről, sárkányról, rosszakról, prikolicsokról, boszorkányokról. Ethn. LVIII. 111–114.

KOVÁCS Ágnes

     1956     Ipolyi Arnold folklórgyűjteménye a Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményében. NÉ 38. 223–259.

KOVÁCS Bálint

     1895     A zágoni nép szokásai és babonái. Ethn. IV. 396.

KOVÁCS Béla

     1974     Flagelláns körmenetek az egri egyházmegyében a XVIII–XIX. században. Archívum 2. 47–58.

KOVÁCS Dániel (szerk.)

     1971     Abaúj és Zemplén népéletéből. Miskolc

KOVÁCS Endre

     1981     Doroszló hiedelemvilága. Újvidék

{7-779.} KOVÁCS Gábor

     1980     Tűzkeresztség. Katolikus identitás és pneumatikus tapasztalat. Vig. 8. sz. 521–530.

KOVÁCS Géza

     1944     A bakuszok. Ethn. LV. 38–40.

KOVÁCS Imre

     1937     A néma forradalom. Budapest

KOVÁCS János

     1901     Szeged és népe. Szeged ethnographiája. Szeged

KOVÁCS László

     1982     A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi megfelelői. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 58–86. Budapest

K. KOVÁCS László

     1944     A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár

K. KOVÁCS László

     1982     Adatok a magyar néphit lélek és halál képzetéhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 118–122. Budapest

KOVÁCS Mihály

     1919     A harang. Budapest

KOVÁCS Soma

     1976     Kalotaszegi népi gyógymódok. FA 5. 93–113.

KOVÁCS Zoltán

     1972     A boszorkányüldözés Oroszországban. Ethn. LXXXIII. 207–218.

KOVÁCS Zoltán

     1977     Das Erkennen der Hexen. Acta Ethn. XXVI. 241–284.

KOVÁTS Gyula

     1883     A házasságkötés Magyarországon egyházi és polgári jog szerint. Budapest

KOVÁTS Gyula

     1885     Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben. Budapest

KOVÁTS J. István (szerk.)

     1942     Magyar református templomok. I–II. Budapest

KOZÁR Mária, M.

     1985     A születéssel kapcsolatos szokások Felsőszölnökön. In: A magyarországi délszlávok néprajza 7. 197–206. Budapest

KOZMA Ferenc

     1882     Mythologiai elemek a székely népköltészetben és népéletben. Budapest

KÖMLEI János

     1790     Szükségben segítő könyv. Pesten

KÖNYVES TÓTH Kálmán

     1872     Híradás. Vasárnapi újság, 26. sz.

KÖRNER Tamás

     1969     Boszorkányszervezetek Magyarországon. Ethn. LXXX. 196–211.

KÖRNER Tamás

     1970     Mutatvány a készülő magyar hiedelemmonda-katalógusból b) A halál és a halottak. Ethn. LXXXI. 35–96.

KŐVÁRY László

     1853     A kalotaszegi magyar nép Erdélyben. In: Kubinyi–Vahot 1853–1854: II. 135–137.

KRAUSS, Friedrich

     1890     Volksglaube und religiöser Brauch der Südslawen. Münster

KRESZ Mária

     1949     A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban. In: Ortutay (szerk.) 1949: 53–93.

{7-780.} KRESZ Mária

     1960a     A fiatalság társas élete a katolaszegi Nyárszón. Népr. K. V. 1. sz. 111–112.

KRESZ Mária

     1960b     A kisbuba és anyja Nyárszón. Népr. K. V. 3–4. sz. 220–258.

KRESZ Mária

     1975     Nyíljegyek Nyárszón. NÉ LVII. 139–153.

KRETZENBACHER, Leopold

     1959     Santa Lucia und die Lutzelfrau. München

KRETZENBACHER, Leopold

     1968     Teufelsbündner und Faustgestalten im Abendlande. Klagenfurt

KRIEGE Ottó

     é. n.     A methodizmus története. Budapest

KRISS, Rudolf–KRISS-HEINRICH, Hubert

     1962     Volksglaube im Bereich des Islams. I–II. Wiesbaden

KRISTON VIZI József (szerk.)

     1983     Eredmények a Mátraalja néprajzi kutatásában. Eger

KRIZA János

     1863     Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I. Kolozsvár

KRUPA András

     1973     Az emberrel kapcsolatos szlovák népi hiedelmek Békéscsabán, Tótkomlóson és Csanádalbertin. NK–NT. VII. 181–209.

KRUPA András

     1984     Születési és házassági szokások. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1984: 257–311.

KUBINYI Ferencz–VAHOT Imre (szerk.)

     1853–1854 Magyar- és Erdélyország képekben. I–IV. Pest

KULCSÁR Zsuzsanna

     1968     Inkvizíció és boszorkánypörök. Budapest

KUNT Ernő

     1975     Kísérlet sírjelek népművészeti elemzésére. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 14. 104–112.

KUNT Ernő

     1978     Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban. Debrecen

KUNT Ernő

     1981     A halál tükrében. Budapest

KUNT Ernő

     1982a     Temető és társadalom. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 243–257. Budapest

KUNT Ernő

     1982b     Temetők népművészete. Budapest

KUNT Ernő

     1983     Temetők népművészete. Budapest

KUNT Ernő

     1987     Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe. Budapest

KUNT Ernő–SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.)

     1984     Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc

KURET, Niko

     1961     Die Adonisgärtlein Sloweniens. Alpes Orientales II. 49–62. Graz

KURET, Niko

     1969     Die Mittwinterfrau der Slowenen (Pehtra baba und Torka). Alpes Orientales V. 209–240. Ljubljana

{7-781.} LÁBADI Károly

     1988a     Drávaszögi népi kalendárium. Létünk, 2. sz. 290–311.

LÁBADI Károly

     1988b     Köszöntők a drávaszögi Alfalukban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 119–126.

LACKOVITS Emőke, S.

     1980     Adalékok a falusi gyermekek életéhez Veszprém megyében 1868–1945. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei XV. 237–272.

LACKOVITS Emőke, S. (szerk.)

     1983a     Néprajzi gyűjtőúton a Káli-medence falvaiban. Veszprém

LACKOVITS Emőke, S.

     1983b     A keresztelő és paszita szokása a Káli-medence falvaiban. In: Lackovits (szerk.) 1983a: 81–85.

LAJOS Árpád

     1960     A domaházi ivó. Népr. K. 3–4. sz. 267–289.

LAJOS Árpád

     1965     Borsodi fonó. Miskolc

LAJOS Árpád

     1974     Este a fonóban. Budapest

LAJTRA László

     1941     A „vadleány”. Ethn. LII. 246–250.

LAJTHA László

     1954     Széki gyűjtés. Budapest

LAJTHA László

     1956     Sopronmegyei virrasztóénekek. Budapest

LAKATOS-BAKÓ Melinda

     1983     A májusfa Tasnád környékén. In: Népismereti dolgozatok 1983. 150–159. Bukarest

LAKATOS Károly

     1897     Vadászhit. Szeged

LAMMEL Annamária–NAGY Ilona

     1985     Parasztbiblia. Budapest

LÁNG János

     1974     Lélek és Isten. A vallás alapvető fogalmainak kialakulása. Budapest

LÁNYI Kamilla

     1948     Szekták a demokráciában. Budapest

LÁSZLÓ Gyula

     1944     A honfoglaló magyar nép élete. Budapest

LÁSZLÓ Gyula

     1945     Ősvallásunk nyomai egy szamosháti kocsistörténetben. Kolozsvár

LÁSZLÓ Gyula

     1959     A magyar táltos alakjáról. Ethn. LXX. 70. 446–449.

LÁSZLÓ Gyula

     1976     Különvélemény ősvallásunkról. Ú. Í. XVI. 6. sz. 59–68.

LÁSZLÓ Gyula

     1977     Régészeti tanulmányok. Budapest

LAWSON, J. C.

     1910     Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. A Study in Survivals. Cambrige

LEACH, Edmund

     1972     Two Essays Concerning the Symbolic Representation of Time. In: Lessa–Vogt (ed.) 1972: 108–116.

{7-782.} LEHOCZKY Tivadar

     1907     Magyar oroszok búcsújárása. Ethn. XVIII. 145–150.

LELE József–WALDMANN József

     1971     Hagyományvilág. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 573–628.

LELKES Lajos (szerk.)

     1980     Magyar néptánchagyományok. Budapest

LÉNÁRT Andor

     1974     Vallásos konfraternitások Gyöngyösön a XVII–XVIII. században. Archívum 2. 33–34.

LESSA, W. A.–VOGT, E. (ed.)

     1972     Reader in Comparative Religion. An Anthropological Approach. New York–Evanston–San Francisco–London

LISZT Nándor

     1902     Népies gyógymódok és babonák Hajdúmegyében. Budapest

LISZT Nándor

     1905     Szilveszter-esti kolompolás Hajdú megyében. Ethn. XVI. 121.

LISZT Nándor

     1906     Népies gyógyítómódok és babonák Hajdú vármegyében. Orvosethnographiai adatok. Debrecen

LISZT Nándor

     1925     Régi magyar orvosi nyelv. Debrecen

LIUNGMANN, Waldemar

     1937–1938 Traditionswanderungen Euphrat-Rhein. I–II. FFC 118–119. Helsinki

LIUNGMANN, Waldemar

     1941     Traditionswanderungen Rhein-Jenissei. I–II. FFC 129–130. Helsinki

LIXFELD, Hannjost

     1970     A Guntram-monda Paulus Diaconusnál (AT 1645 A). Ethn. LXXXI. 1–12.

LONOVICS József

     1865     Népszerű egyházi archaeológia, vagyis a katholikus ünnepek, szentségek s szertartások értelmezése… I–III. 3. kiad. Pesten

LOORITS, Oskar

     1980     Az észt néphit alapvonásai. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 163–187.

LÓRÁND Klára

     1979     Adalékok a fene és az íz nevű betegségek kapcsolatához. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 161–178.

LÓRÁND Nándor

     1975     A népi gyógyítás kutatásának helytörténeti jelentősége. Honismeret, III. 1–2. sz. 34–36.

LŐRINCZE Lajos

     1948     A tolna–baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Ethn. LIX. 36–49.

LUBY Margit

     1935a     A parasztélet rendje. Budapest

LUBY Margit

     1935b     Gyógynövények és gyógyító eljárások a Szatmár megyei parasztság körében. Debreceni Szemle, IX. 360–364.

LUBY Margit

     1936     Bábalelte babona. Budapest

LUBY Margit

     1942     Fogyó legelőkön. Budapest

{7-783.} LUGOSSY József

     1855     Ősmagyar csillagismereti közlemény. Új Magyar Múzeum I.

LUKÁCS László

     1981a     Húsvéti korbácsolás. Ethn. XLII. 374–399.

LUKÁCS László

     1981b     Kakasütés az északkeleti dunántúli szlovákoknál. In: Eperjessy–Krupa (szerk.) 1981: 607–608.

LUKÁCS László

     1987     Népi harangszó-magyarázatok. Forrás, 19. 7. sz. 86–89.

LUKÁCS László

     1988     Szent Orbán kultuszának emlékei a székesfehérvári egyházmegyében. Székesfehér egyházmegye jubileumi évkönyve 101–113. Székesfehérvár

LUKÁCSY István

     1937     A hajósi csodatevő Mária szobor és kegyhely története. Kalocsa

LÖKŐ Gábor

     1975     Anya- és csecsemővédő képek a régi magyar szekrényeken. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 177–224.

MACFARLANE, Alan D. J.

     1970     Witchcraft in Tudor and Stuart England. London

MACKENSEN, Lutz

     1929–1930 Drache. In: Hoffmann-Krayer, Ernst–Büchtold–Stäubli, Hans (Hrsg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. II. 364–404. Berlin

MADAR Ilona, Pusztainé

     1967     Sárrétudvari hiedelmek. Népr. K. XII. 1–2. sz. 223–225.

MADAR Ilona, Pusztainé

     1980     Alsónémedi szokásvilága. In: Balassa (szerk.) 1980: 451–495.

MADARASSY László

     1929     Magyar szüreti szokások. Ethn. XL. 162.

MADARASSY László

     1930     Palócföldi búzaszentelés. Ethn. XLI. 158–160.

Magyar Népköltési Gyűjtemény (MNGy)

     I.     Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. Szerkesztette Arany László–Gyulai Pál. Pest, 1872.

     II.     Csongrád megyei gyűjtés. Szerkesztette Török Károly. Pest, 1872.

     III.     Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób. Budapest, 1882.

     IV.     Regös-énekek. Szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.

     V.     A regösök. Írta Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.

     VI.     Somogymegye népköltése. Gyűjtötte Vikár Béla. Budapest, 1905.

     VII.     Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Mailand Oszkár. Budapest, 1905.

     VIII.     Dunántúli gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1906.

     IX.     Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből. Gyűjtötte Berze Nagy János. Jegyzetekkel kísérte Katona Lajos. Budapest, 1907.

     X.     Hétfalusi csángó népmesék. Gyűjtötte és jegyzetekkel kísérte Horger Antal. Budapest, 1908.

     XI–XII.     Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I–II. Szerkesztette Kriza János. 2. kiad. Budapest, 1911.

     XIII.     Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye. Szerkesztette Kálmány Lajos. Budapest, 1914.

{7-784.} XIV. Nagyszalontai gyűjtés. Gyűjtötte a Folklore Fellows Magyar Osztályának nagyszalontai gyűjtő szövetsége, Kodály Zoltán közreműködésével. Szerkesztette Szendrey Zsigmond. Budapest, 1924.

Magyar Népmesekatalógus

     1.     A magyar állatmesék katalógusa (AaTh 1–299). Összeállította és a bevezetőt írta Kovács Ágnes, Benedek Katalin közreműködésével. Budapest, 1987.

     3.     A magyar legendamesék típusai (AaTh 750–849). Összeállította és a bevezetőt írta Bernát László. Budapest, 1982.

     4.     A magyar novellamesék típusai (AaTh 850–999). Összeállította és a bevezetőt írta Benedek Katalin. Budapest, 1984.

     5.     A magyar rászedett ördög-mesék típusai (AaTh 1034–1199). Összeállította és a bevezetőt írta Süvegh Veronika. Budapest, 1985.

     7.     A magyar népmesék tréfakatalógusa (AaTh 1350–1429). Összeállította és a bevezetőt írta Vöő Gabriella, Vehmas Marja adatainak felhasználásával. Budapest, 1986.

     7b     A magyar népmesék trufa- és anekdotakatalógusa (AaTh 1434–1639*). Összeállította és a bevezetőt írta Benedek Katalin és Vehmes Marja. Budapest, 1988.

Magyar Néprajzi Lexikon (MNL)

     I–V.     Főszerkesztő Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982.

A Magyar Népzene Tára (MNT)

     I.     Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1951.

     II.     Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1953.

     III/A–B     Lakodalom. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Budapest, 1955–1956.

     IV.     Párosítók. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1959.

     V.     Siratók. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest, 1966.

     VI.     Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál–Olsvai Imre. Budapest, 1973.

     VII.     Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre. Budapest, 1987.

     VIII.     Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. (s. a.)

Magyarország vármegyéi és városai. I–XXV. Budapest

     1896–1914

A magyarság néprajza

     I–IV.     Szerkesztette Czakó Elemér. Budapest, 1933–1937. A 2. kiad. Sajtó alá rendezte Viski Károly. Budapest, 1941–1943.

MAGYARY Pál

     1902     Máriaradna és a Boldogságos Szent Szűz kegyelmes képének története. Temesvár

MAGYARY-KOSSA Gyula

     1927     Az olejkárok. Pápa

MAGYARY-KOSSA Gyula

     1929–1940 Magyar orvosi emlékek. I–IV. Budapest

MAKKAI Endre

     1939     Húsvéti néphagyományaink. In: Nagy Ö. (szerk.) 1939:

MAKKAI Endre–NAGY Ödön

     1939     Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Kolozsvár

MAKKAI László

     1952     A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen. Budapest

MAKKAI László

     1983     A középkori magyar hitvilág problematikájához. Ethn. XLIV. 106–116.

MALINOWSKI, Bronislaw

     1944     A Scientific Theory of Culture. New York

{7-785.} MALONYAY Dezső

     1907–1922 A magyar nép művészete. I–V. Budapest

MÁLYUSZ Elemér

     1939     A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. Budapest

MÁNDOKI László

     1958     Az Orion csillagkép a magyarságnál. NÉ XL. 161–170.

MÁNDOKI László

     1965     Straw Path. Data on the Spread and the Origin of the Mediterranean Name Type of Via Lactea. Acta Ethn. XIV. 117–139.

MÁNDOKI László

     1967     Honfoglalás előtti hitvilágunk emléke egy szólásban. „Sokan vannak odakinn.” Janus Pannonius Múz. Évk. XII. 75–79.

MÁNDOKI László

     1968     Two Asiatic Sidereal Names. In: Diószegi, V. (ed.) 1968b: 485–496.

MANGA János

     1939     Tardoskeddi és felsőszemerédi fonójáték. Ethn. L. 169–170.

MANGA János

     1940     Zoborvidéki lakodalom. NÉ XXXII. 250–272.

MANGA János

     1941a     A kánai menyegző Nagycétényben. Ethn. LII. 139–140.

MANGA János

     1941b     A téli ünnepkör hagyományai a nyitramegyei Menyhén. Ethn. LII. 189–217.

MANGA János

     1942a     Adatok a nyugati palóc házassági szokásokhoz. NÉ XXXIV. 173–202.

MANGA János

     1942b     Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Budapest

MANGA János

     1943     Zoborvidéki lakodalmas énekek. In: Gunda (szerk.) 1943: 195–212.

MANGA János

     1946     A kánai menyegző változatai. Ethn. LVII. 49–64.

MANGA János

     1948     Magyar katolikus népélet képekben. Budapest

MANGA János

     1957     Die Hochzeitsbräuche der Paloczen und ihre slowakischen Analogien. Acta Ethn. VI. 149–218.

MANGA János

     1962     A hasznosi tömegpszichózis. Ethn. LXX. 353–388.

MANGA János

     1968a     Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest

MANGA János

     1968b     Magyar duda, magyar dudások a XIX–XX. században. NK–NT I. 127–186.

MANGA János

     1970     Varianten der Hochzeitlieder eines Dorfes. Acta Ethn. XIX. 247–279.

MANGA János

     1974     Szokások Tótkomlóson. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 3. 3–61.

MANGA János

     1977     Aratószokások, aratóénekek. NK–NT IX. 241–243.

MANGA János

     1978     A hitvilág és a hitélet változása. In: Bodrogi (szerk.) 1978: 375–412.

MANGA János

     1979     Palócföld. Budapest

{7-786.} MANNHARDT, Wilhelm

     1865     Roggenwolf und Roggenhund. Danzig

MANNHARDT, Wilhelm

     1876–1877 Wald und Feldkulte. I–II. Berlin

MANNINEN, Ilmari

     1922     Die dämonistischen Krankheiten im finnischen Volksaberglauben. FFC 45. Helsinki

MANSIKKA, V. J.

     1922     Die Religion der Ostslawen. FFC 43. Helsinki

MARCZELL Béla

     1975     Csallóközi farsang. Irodalmi Szemle, 8. sz.

MARCZELL Béla

     1985     Tavaszi, nyári, őszi ünnepek és szokások a néphagyományban. Múzeumi Híradó IX. 33–57. Dunajska Streda

MARINOV, D.

     1914     Narodna vjara i religiozni narodni obicsai. Szbornik za narodni uhotvorenija i narodopisz XVIII. Szofia

MARJALAKI KISS Lajos

     1964     Az orvoslás módja Miskolcon 1700 táján. Orvostörténeti Közlemények, 32. 201–210.

MARKOS Gyöngyi

     1986     A születés hagyományai Makón. Debrecen

MÁRKUS J. András

     1935     Isten műve napjainkban. A nyíregyházi methodista gyülekezetek huszonöt éves jubileumára. Nyíregyháza

MÁRKUS Mihály

     1941     Evangélikus néphagyományok. Keresztyén Igazság VIII. 141–164.

MÁRKUS Mihály

     1943     A bokortanyák népe. Budapest

MÁRKUS Mihály

     1979     A Kárpát-medence etnobotanikai problémái. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 113–123.

MARÓT Károly

     1933     Vallás és mágia. Ethn. XLIV. 31–44.

MARÓT Károly

     1939     Szent Iván napja. Ethn. L. 254–296.

MARÓT Károly

     1940     Rítus és ünnep. Ethn. LI. 143–187.

MÁTÉ Lajos

     1899     Lakodalmi szokások Hajdúnánáson. Ethn. X. 290–292.

MÁTYÁS Ernő (szerk.)

     1933     A szekták és az ellenük való védekezés módja. Sárospatak K.

MÁTYUS István

     1787–1793 Ó és új Diaetetica. I–VI. Posony

MEDGYESI Pál

     1650     Dialogus politico-ecclesiasticus, azaz: Két ker. embereknek egymással való beszélgetések a presbyteriumról. Bártfa

MEESTER, P. Placidus de

     1935     Szentelések és áldások a görög szertartásban. Keleti Egyház, II. 137–140.

MEGAS, G. A.

     1958     Greek calendar customs. Athens

{7-787.} MEISEN, Karl

     1950     Der böse Blick und anderer Schadenzauber im Glaube und Brauch der alten Völker und in frühchristlicher Zeit. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 1. 144–177.

MELIUS Péter

     1979 Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. (1578.) Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Attila. Bukarest

MELLES Emil–SZÁNTAY SZÉMAN István–KOZMA János

     1937     Görögkatolikus szertartástan iskolai és magánhasználatra. Budapest

MÉSZÁROS Kálmán

     1978     A pécsi baptista gyülekezet története. Budapest

MÉSZÖLY Gedeon (közli)

     1917     Az Őrség száz évvel ezelőtt. Ethn. XXVIII. 99–112.

MEZŐSI József

     1978     Húsvét Hajdúdorogon. Múzeumi Kurír, 26. 27–35.

MEZŐSI József

     1987     Hajdúdorogi görögkatolikus népszokások. In: Vallási néprajz 3. 355–381. Budapest

MIGRAY József

     1911     Előszava Schmitt J. H.: Három előadás c. művéhez. Budapest

MIHALIK Sándor

     1954     Szentpéteri József ötvösmester élete, önéletírása, művei. Budapest

MIHÁLYFI Ákos

     1926     Az emberek megszentelése. Budapest

MIHÁLYFI Ákos

     1933–1934 A nyilvános istentisztelet. I–III. Budapest

MIKLÓSSY V. Vilmos

     1978     Festőnövények a csíki háziiparban. In: Népismereti dolgozatok 1978. 91–100. Bukarest

MIKLÓSSY V. Vilmos

     1980     Csíki népi sebtapaszok. In: Népismereti dolgozatok 1980. 60–63. Bukarest

MINDSZENTHY Antal

     1831     Egy fordulás az Alföldön. Utazás Kalocsától Bajáig. Tudományos Gyűjtemény, IX. 3–68.

MOLDOVÁN Gergely

     1897     Alsófehér vármegye román népe. Nagyenyed

MOLNÁR Ágnes–BARNA Gábor

     1983     Az Ung-vidéki lakodalom jellemzőiről. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 119–153.

MOLNÁR Ambrus

     1973     Százötven éves a Hajdúvidéki Egyházmegye. Református Egyház, XXV. 9. sz. 199–202.

MOLNÁR Ambrus

     1977     Gyülekezeti kegyesség a racionalizmusban Hajdúhadházon. Református Egyház, 225–229.

MOLNÁR Ambrus

     1982a     Krisztus hét szava a kereszten. Confessio, 1. sz. 98–108.

MOLNÁR Ambrus

     1982b     A makai bűrharang igaz eredete. Confessio, 3. sz. 109–111.

MOLNÁR Ambrus

     1985a     A húsvéti ünnepkör református népszokásai a Tiszántúlon. In: Vallási néprajz 1. 297–329. Budapest

{7-788.} MOLNÁR Ambrus

     1985b     „Szent Asszonyok” és „Szent Emberek” Társasága a Hajdúságban a XIX. században, In: Vallási néprajz 2. 129–159. Budapest

MOLNÁR Ambrus

     1986     A hajdúhadházi Szent Emberek és Szent Asszonyok Társasága. In: Tüskés 1986a: 418–443.

MOLNÁR Ambrus–SZIGETI Jenő

     1984     Református népi látomásirodalom a XVIII. században. Theologiai tanulmányok, Új folyam 19. Budapest

MOLNÁR Balázs

     1974     Húsvéti asztal. Ethn. LXXXV. 396–411.

MOLNÁR Gyula

     1964     Egy XVIII. századi gyógykovács-könyv receptjei. Ethn. LXXV. 458–462.

MOLNÁR István

     1855     Házassági népszokások a drávamelléki magyaroknál. Vasárnapi újság, 100–101.

MOLNÁR István

     1962     Zászlós hajnalozó, öntöző húsvéti népi játék Tordátfalván. Népr. K. 1. sz. 3–17.

MOLNÁR Mária

     1965     A párválasztás és házasság néprajzi vizsgálatához. Népr. K. 1–2. sz. 387–416.

MORVAY Judit

     1956     Asszonyok a nagycsaládban. Mátraalji palócasszonyok élete a múlt század második felében. Budapest

MORVAY Judit

     1967     151. Keresztszülők. In: Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. NÉ XLIX. 29–30, 52–54.

MORVAY Judit

     1981     Asszonyok a nagycsaládban. A mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében. 2., bőv. kiad. Budapest

MORVAY Judit

     1984     A komaválasztás stratégiái Kolozsnémán, 1750–1870. In: Hofer (szerk.) 1984:

MORVAY Péter

     1951     A templomkertben, temetőben és halotti toron táncolás, s a halottas-játék népszokásához. Ethn. LXIII. 73–81.

MOSOLYGÓ József

     1941     A keleti egyház Magyarországon. Miskolc

MOSZYNSKI, Kazimierz

     1967     Kultura ludowa slowian. II. Kultura Duchowa. 2. Warszawa

MOZSOLICS Amália

     1943     Mosdatás a vasvári búcsún. Dunántúli Szemle, 69–75.

MUNKÁCSI Bernát

     1896     Adalékok a magyarok pogánykori vallásos képzeteihez. Ethn. VII. 220–229.

MURAKÖZI Ágota

     1968     A lidérc a nyírségi néphitben. Jósa András Múz. Évk. X. 1967. 183–200.

MURKO, Matthias

     1910     Das Grab als Tisch. Wörter und Sachen II. 79–154.

MURRAY, Margaret

     1921     The Witch-kult in Western Europe. Oxford

MUŞLEA, I.–BÎRLEA, O.

     1970     Tipologia folclorului din ráspunsurile la chestionarele lui B. P. Haşdeu. Bucureşti

{7-789.} MÜLLER, Konrad

     1937     Die Werwolfsage. Marburg

O. NAGY Gábor

     1976     Magyar szólások és közmondások. 2. kiad. Budapest

NAGY Gyula (szerk.)

     1965     Orosháza története és néprajza. II. Orosháza néprajza. Orosháza

NAGY Gyula (szerk.)

     1975     Élet a Vásárhelyi-pusztán. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 4.

NAGY Ilona

     1977     Betegségdémonok. MNL I. 266.

NAGY Ilona

     1979     A föld teremtésének mondája. Ethn. XC. 323–330.

NAGY Ilona

     1982     Vadász. MNL V. 452.

NAGY János

     1902     Játékok kukorica fosztáskor. Ethn. XIII. 230.

NAGY János

     1963     Egyházunk országos szervezetének történeti áttekintése. Békehírnök, júl. 1. 8–9. 1.

NAGY József

     1900     Hegyhátvidéki népszokások. Ethn. XI. 357–366.

NAGY József

     1935     Váltott gyerek. Ethn. XLVI. 129–130.

I. NAGY Mária

     1982     Keleti szláv párhuzamok a lómaszkhoz. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 127–128.

NAGY Olga

     1974     Hősök, csalókák, ördögök. Bukarest

NAGY Ödön

     1938     Téli néphagyományaink. Kolozsvár

NAGY Ödön (szerk.)

     1939     Tavaszi néphagyományaink. Kolozsvár

NAGY Ödön

     1980     Népszokások múltja és jövője Havadon. In: Népismereti dolgozatok 1980. 191–202. Bukarest

NAGYNÉ MIHÁLYI Róza

     1939     Kakaslövés Apácán. In: Nagy Ö. (szerk.) 1939: 32–34.

NAGY VARGA Vera

     1984     Az emberi élet fordulói. In: Bárth (szerk.) 1984: 897–940.

NAGYFALUSY Lajos

     1938     Az Eucharistia, Magyarország életforrása (1038–1938). Klny. a kalocsai J. T. érseki főgimnázium 1937–38. évi Értesítőjéből. Kalocsa

NAGYFALUSY Lajos

     1939     Kalocsa az újabbkori magyar hitélet gyújtófáklyája. Klny. a kalocsai J. T. érseki főgimnázium 1938–39. évi Évkönyvéből. Kalocsa

NAGYVÁTHY János

     1820     Magyar házi gazdasszony. Pest

NATTER-NÁD Miksa

     1956     A juniperus felhasználása az ókortól napjainkig. Orvostörténeti Közlemények, 2. 18–45.

NEDELICZI VÁLI Mihály

     1792     Házi Orvos Szótáratska. Győr

{7-790.} Négyszáz év

     1968     Négyszáz év. 1568–1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázados évfordulója alkalmából. Kolozsvár

NEMES Dezső

     1956     Az ellenforradalom hatalomra jutása és rémuralma Magyarországon, 1919–1921. Budapest

NEMESKÉRI János–ÉRY Kinga–KRALOVÁNSZKY Alán

     1960     A magyar jelképes trepanáció. Antropológiai Közlemények, 4. sz. 3–32.

NEMESKÜRTY István

     1959     Bornemisza Péter, az ember és az író. Budapest

NÉMETH Gyula

     1941     Az észbeli gyarlóság kifejezése a magyarban. Budapest NÉMETH Lajos

     1885     A Római kath. egyházi szertartások értelmező kézikönyve. Budapest

NIEDERMÜLLER Péter

     1976     A vesszőzés és az analóg népszokások szemiotikai elemzése. In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1976: 150–163.

NIEDERMÜLLER Péter

     1978–79 A tavaszi és nyári ünnepkör szokásai a zempléni hegyvidéken. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 17. 113–119.

NIEDERMÜLLER Péter,

     1981a     Az első tűz mágikus szerepe a kárpáti pásztorfolklórban. Ethn. XCII. 400–412.

NIEDERMÜLLER Péter

     1981b     Kalendáris szokások a Zempléni-hegyvidék falvaiban. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 207–235.

NIEDERMÜLLER Péter

     1981c     A családi élet szokásai és a társadalmi viselkedés szabályai a Zempléni-hegyvidéken. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 295–310.

NIEDERMÜLLER Péter

     1981d     A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 177–200. Budapest

NIEDERMÜLLER Péter

     1983     Az akció mítosza. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 409–417.

NILSSON, Martin P.

     1916–19 Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtsfestes. Archiv für Religionswissenschaft XIX. 50–150.

NILSSON, Martin P.

     1941     Geschichte der griechischen Religion. München

NILSSON, Martin P.

     1950     Griechischer Glaube. Bern

NOVÁK József Lajos

     1913     Adatok Bény község néprajzához. NÉ XIV. 32–67.

NOVÁK László–UJVÁRY Zoltán (szerk.)

     1983     Lakodalom. Debrecen

NOVÁK Vilmos

     1943     A születés, keresztelő és halálozás szokásai a muravidéki szlovénoknál. Ethn. LIV. 177–186.

NYÁRY Albert

     1877     Adatok az álarczos jelmezek történetéhez hazánkra vonatkozólag. Arch. Ért. XI. 13–18.

{7-791.} NYÁRY Albert

     1931     A palóc anya és gyermeke. Ethn. XLII. 167–174.

NYISZTOR Zoltán

     1926     A szektákról Magyarországon. Budapest

OJTOZI Eszter

     1982     A máriapócsi baziliták cirillbetűs könyvei. Debrecen

OLÁH Andor

     1956a     A dobozi Petőfi termelőszövetkezet tagjainak egészségügyi kultúrája és ellátottsága. NÉ XXXVIII. 197–217.

OLÁH Andor

     1956b     Népi orvoslás, orvostörténet, orvostudomány. (A népi orvoslás kutatásának orvostörténeti jelentősége.) Orvostörténeti Közlemények, 3. 84–105.

OLÁH Andor

     1965     Egy orosházi kenőasszony tudománya. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 289–336.

OLÁH Andor

     1969     Pápai-Páriz Ferenc a magyar Hippokrátész. Orvostörténeti Közlemények, 50. 87–106.

OLÁH Andor

     1975     Szemelvények Békés megye népének járványtani megfigyeléseiből, elképzeléseiből. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 259–273.

OLÁH Andor

     1979a     „Eddig dolgom után, ezután hitem után élek” – A magyar népi gerontológia tanulságai. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 179–206.

OLÁH Andor

     1979b     „Tudós ember” vagy „tudatlan kuruzsló”. Forrás, XI. 2. sz. 62–74.

OLÁH Andor

     1980     A Proposal to Construct a Categorical Model Classifying the Material Collected of Hungarian. Folk Medicine. Ethnomedizin, VI. 1–4. sz. 249–267.

OLÁH Andor

     1981     Előszó a Békés megyei népi orvoslás szótárához. Ms. NKCs Adattára

OLÁH Andor

     1982     A Békés megyei népi orvoslás szókincse. Confessio, 2. sz. 113–116.

OLÁH Andor

     1985     „Fűbe-fába az orvosság!” Békés megyei népi orvoslás. I. Békéscsaba

OLÁH Andor

     1986     Újhold, új király. Budapest

OLASZ Ferenc (fotó és összeáll.)

     1975     Fejfák. Budapest

ORBÁN Balázs

     1868–1873 A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I–VI. Pest .

ORTUTAY Gyula

     1934     A szerelem Ajakon a házaséletig. NNy VI. 159–167, 211–217.

ORTUTAY Gyula

     1940     Fedics Mihály mesél. ÚMNGy I. Budapest

ORTUTAY Gyula (szerk.)

     1949     Néprajzi tanulmányok. Budapest

ORTUTAY Gyula

     1956     Kérdőív betlehemes játékok gyűjtéséhez. Ethn. LXVII. 91–98.

{7-792.} ORTUTAY Gyula

     1958     Kis magyar néprajz. Budapest

ORTUTAY Gyula (szerk.)

     1979     A Magyar Folklór. Budapest

ORTUTAY Gyula–KATONA Imre

     1970     Magyar népdalok. I–II. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Katona Imre. Budapest

ORTUTAY Gyula–KATONA Imre

     1975     Magyar népdalok. I–II. 2., bőv. kiad. Budapest

OSVÁTH Pál

     1875     Bihar vármegye sárréti járása leírása. Nagyvárad

Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. I–XXI. Budapest

     1887–1901

OTROKOCSI FÓRIS Ferenc

     1693     Origines Hungaricae. Franeker

OTTLYK Ernő

     1965     Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk történetében. Budapest

ÖHLER Anna

     1972     Német ráolvasókönyv Pécsváradról. Janus Pannonius Múz. Évk. 16 (1971). 217–256.

ÖRSI Julianna

     1974     A műrokonság egyik fajtája Karcag társadalmában. Ethn. LXXXV. 354–366.

PAASONEN, H.

     1909     Über die ursprünglichen Seelenvorstellungen bei den Finnisch-Ugrischen Völkern und die Benennungen der Seele in ihren Sprache. JSFOu 26.

PAIS Dezső

     1914     Agyafúrt. MNy X. 414–417.

PAIS Dezső

     1949     A régi magyarság szellemi életének kérdésköréből. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 75. Budapest

PAIS Dezső

     1953     Árpád- és Anjou kori mulattatóink. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1953: 95–110.

PAIS Dezső

     1975     A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Budapest

PALÁDI-KOVÁCS Attila

     1968     Farsangi remélés Eger vidékén. Ethn. LXXIX. 241–252.

PALÁDI-KOVÁCS Attila

     1969     Népi mondák és hiedelmek Szádvárról. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 8. 51–55.

PALÁDI-KOVÁCS Attila

     1973     Ukrán szórványok a 18–19. században Magyarország északkeleti részén. NK–NT VII. 327–368.

PALÁDI-KOVÁCS Attila

     1982     A Barkóság és népe. Miskolc

PALÁDI-KOVÁCS Attila

     1985     Magyar tájak néprajzi felfedezői. Budapest

PALOTAY Sándor–SZIGETI Jenő

     1977     Tévedések útján. A „Jehova tanúi”. Budapest

PÁPAI PÁRIZ Ferenc

     1977     Pax Corporis… (1690). In: Békességet magamnak, másoknak. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Nagy Géza. Bukarest

{7-793.} PAPP György

     1988     A betlehemesjáték hagyománya Észak-Vajdaságban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 181–197.

PAPP János

     1957     A Keresztyéni Tanítások eddigi kiadásai. Református Egyház, 187–189.

PAPP János

     1959     Adalékok a „Keresztyéni Tanítások és Imádságok” történetéhez. Egyháztörténet, 1–2. sz. 101–103.

PAPP Zoltán Sándor

     1975     A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Budapest

PÁSZTOR Lajos

     1940     A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest

PÁSZTOR Lajos

     1943     A máriavölgyi kegyhely a XVII–XVIII. században. Klny. a Regnum 1942/43. évi Szekfű Gyula-emlékkönyvéből. Budapest

PATAY Pál

     1977     Régi harangok. Budapest

PAULOVITS Sándor

     1930     Magyarország kegyhelyei és azok csodái. Budapest

PAULSON, I.

     1958     Die primitiven Seelenvorstellungen der nordeuropäischen Völker. Stockholm

PAULSON, I.

     1961     Schutzgeister und Gottheiten des Wildes (der Jagdtiere und Fische) in Nordeurasien. Stockholm. Studies in Comparative Religion 2. Stockholm–Göteborg–Uppsala

PAULSON, I.

     1962     Weltbild und Natur in der Religion der nordsibirischen Völker. Ural-Altaische Jahrbücher XXXIV. 113–124.

PAULSON, I.

     1980     Az észak-eurázsiai háziszellemek és bálványaik. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 422–434.

PAYR Sándor

     1905     A Perlakiak négyszázados ároni háza. Egyháztörténeti monographia. Budapest

PAYR Sándor

     1924     A dunántúli evangélikus egyházkerület története. I. Sopron

PECHTOL János–SZIGETI Jenő

     1966     Megjegyzések „Az erdélyi és az alföldi baptista misszió korszakai” c. cikkhez. Theologiai Szemle, új folyam IX. 3–4. sz. 99–101.

PENAVIN Olga

     1972     Székelykeve (Skorenovac) népének hitvilága. HITK IV. 11–12. sz. 121–146.

PENAVIN Olga

     1975     Népi gyógyászat Kórógyon. HITK VIII. 23–24. sz. 99–117.

PENAVIN Olga

     1977     Halotti búcsúztatók, imák, koldusénekek, gyógyító ráolvasások. HK IX. 32. sz. 5–22.

PENAVIN Olga

     1981     A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék

PENAVIN Olga

     1983     Néprajzi tanulmányok. Értekezések, monográfiák 7. Újvidék

PENAVIN Olga

     1988     Népi kalendárium. Újvidék

PENOVÁTZ Antal

     1979     Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék

{7-794.} PÉNTEK János–SZABÓ T. Attila

     1976     Tájékoztató mutatvány egy népi növényismereti gyűjtésből. Nyelv. és Ir. Közl.

PÉNTEK János–SZABÓ T. E. Attila

     1976     Egy háromszéki falu népi növényismerete. Ethn. LXXXVII. 203–225.

PENTIKÄINEN, Juha

     1968     The Nordic Dead-Child Tradition (1). Nordic Dead Child Beings. FFC 202. Helsinki

PENTIKÄINEN, Juha

     1979     The Symbolism of Liminality. In: Biezais (ed.) 1979: 154–166.

PESOVÁR Ernő

     1978     A magyar tánctörténet évszázadai. Budapest

PESOVÁR Ernő

     1980     Dramatikus táncok. In: Lelkes (szerk.) 1980: 341.

PESOVÁR Ferenc

     1983     A juhait kereső pásztor. Székesfehérvár

PETERCSÁK Tivadar

     1978     Hegyköz. Miskolc

PETERCSÁK Tivadar

     1985     Népszokások Filkeházán. Debrecen

PÉTERFY Gyula

     1979     A passio. Keresztény Magvető, 4. 249–254.

PÉTERY József

     1946     A szentmise története. Budapest

PETHŐ Lénárd

     1929     Az andocsi búcsújáróhely ismertetése. Andocs

PEUCKERT, Will-Erich

     1942     Deutscher Volksglaube im Spätmittelalter. Stuttgart

PIASCHEWSKI, Gisela

     1935     Der Wechselbalg. Ein Beitrag zum Aberglauben der nordeuropäischen Völker. Breslau

PIRIGYI István

     1982     A görögkatolikus magyarság története. Nyíregyháza

PIRNÁT Antal

     1961     Die Ideologie der siebenbürger Antitrinitarier in den 1570-er Jahren. Budapest

PLOSS, Heinrich

     1911     Das Kind im Brauch und Sitte der Völker. Leipzig

PÓCS Éva

     1963     Kötés és oldás a magyar néphitben. Ethn. LXXII. 565–612.

PÓCS Éva

     1964     Zagyvarékas néphite. Népr. K. IX. 3–4. sz.

PÓCS Éva

     1965     A karácsonyi asztal és a karácsonyi vacsora hiedelemköre. Népr. K. X. 3–4. sz.

PÓCS Éva

     1967     „Földöreganyám, csak neked panaszolom…” Vil. 8. 1. sz. 26–31.

PÓCS Éva

     1968     A magyar ráolvasások műfaji és rendezési problémái. NK–NT I. 253–280.

PÓCS Éva

     1977     Szöveg – cselekmény – hiedelem összefüggései a nem epikus ráolvasásokban. NK–NT

IX. 51–59.

PÓCS Éva

     1979a     A magyar néphit ún. természetfeletti lényei. Ethn. XC. 331–341.

{7-795.} PÓCS Éva

     1979b     A népi gyógyászat és a néphit kutatásának határterületei. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 61–75.

PÓCS Éva

     1980a     A falu hiedelemvilágának összetevői. In: Szemerkényi (szerk.) 1980: 269–358, 574–670.

PÓCS Éva

     1980b     Lidérc, lidércfény. MNL III. 452–454.

PÓCS Éva

     1982     Kenyér és lepény. A régi nyersanyag és technológia szerepe a halottkultuszban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 184–199. Budapest

PÓCS Éva

     1983a     Tér és idő a néphitben. Ethn. XCIV. 177–206.

PÓCS Éva

     1983b     Gondolatok a magyarországi boszorkányperek néprajzi vizsgálatához. Ethn. XCIV. 134–146.

PÓCS Éva

     1984     Egyházi benedikció – paraszti ráolvasás. In: Hofer (szerk.) 1984: 109–137.

PÓCS Éva

     1985–1986 Magyar ráolvasások. I–II. Budapest

PÓCS Éva

     1986a     Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Budapest

PÓCS Éva

     1986b     Tündér és boszorkány Délkelet- és Közép-Európa határán. Ethn. XCVII. 177–256.

PÓCS Éva

     1989     Tündérek, démonok, boszorkányok. Budapest

PÓCS Éva

     1989a     Faires and witches at the boundary of South-Eastern and Central Europe. FFC 243. Helsinki

POKOLY József

     1904–1905 Az erdélyi református egyház története. I–V. Budapest

POLNER Zoltán

     1978     Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Szeged

POMERANCEVA, Erna

     1969     Der Wassermann in der russischen Volksdichtung. DJBVk 15. 50–65.

PÓR Anna

     1962     Az első betyárszínjáték. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 155–172.

POSONYI Erzsébet

     1942     A Tar Lőrinc monda és a Szent Patrik purgatóriumi víziók keletkezése. Magyarságtudomány, I. 195–224.

PROPP, V. J.

     1963a     Az orosz agrárrítusok tanulmányozásának módszerei. Műv. Hagy. V. 55–63.

PROPP, V. J.

     1963b     Russzkije agrarnije prazdnyiki. Leningrad

PUCZ Antal

     1822     A babonák és az ő sokféle nemeinek rövid előadása. Esztergom

PUTZ Éva

     1943     A kolonyi lagzi. Pozsony

RAB János–TANKÓ Péter–TANKÓ Magdolna

     1981     Népi növényismeret Gyimesbükkön. In: Népismereti dolgozatok 1981. 23–28. Bukarest

{7-796.} Ráböjtölés

     1905     Ráböjtölés. Görögkatolikus Szemle, márc. 19. 4.

RÁCZ Gábor

     1979     A népgyógyászati adatok értékelése. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 51–60.

RÁCZ Gábor

     1980     Népi gyógyászati kutatások Marosvásárhelyen. Néprajzi Hírek, IX. 3. sz. 94–98.

RÁCZ Gábor–FÜZI József (szerk.)

     1973     Kovászna megye gyógynövényei. Sepsiszentgyörgy

RÁCZ Sámuel

     1794     A borbélyi tanításoknak első darabja. Pest

RADÓ Polikárp

     1957     Az egyházi év. Budapest

RADÓ, Polycarpus

     1961     Enchiridion liturgicum. I–II. Roma

RADVÁNSZKY Béla, báró

     1879–1880 Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I–III. Budapest

RADVÁNSZKY Béla, báró

     1883     Lakodalmak a XVI. és XVII. században. Századok, XVII. 217–242.

RADVÁNYI Sándor

     1902     Az egységes népének kérdéséről. Görögkatolikus Szemle, márc. 16. 3–4.

RAJECZKY Benjamin

     1976     „Regélni”. In: Rajeczky Benjamin írásai. 236–237. Budapest

RÄNK, Gustav

     1949     Die heilige Hinterecke. FFC 137. Helsinki

RÄNK, Gustav

     1949–1951 Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der Nordeuropäischen Völker. I–II. Stockholm

RÄNK, Gustav

     1956     Die Schlange als Schwellenschutz in der schwedischen Volksüberlieferung. Ethnos 1–2. 57–72.

RANKE, Kurt

     1927     Alp. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 1. Ed. Hoffmann-Krayer, Ernst–Bächtold-Stäubli, Hanns. Berlin–Leipzig, 1927: 281–305.

RANKE, Kurt

     1951     Indogermanische Totenverehrung. I. Der dreissigste und vierzigste Tag im Totenkult der Indogermanen. FFC 140. Helsinki

RANTASALO, A. V.

     1919–1920 Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten mit entsprechenden Gebräuchen de Germanen verglichen. I–III. FFC 30–32. Sortavala

RAPAICS Raymund

     1932     A magyarság virágai. Budapest

RÁTH-VÉGH István

     1934     Magyar kuriózumok. Budapest

REGULY Antal

     1975     R. A. palóc jegyzetei. 1857. Sajtó alá rendezte Selmeczi Kovács Attila. Dolgozatok a palóckutatás körében 1. Eger

REINDL Román

     1896     A katolikus anyaszentegyház szentelményei. Budapest

{7-797.} REIZNER János

     1899–1901 Szeged története. I–IV. Szeged

RELKOVIĆ Davorka

     1928     Adalékok a Somlóvidék folklórjához. Ethn. XXIX. 94–107.

RÉSŐ ENSEL Sándor

     1867     Magyarországi népszokások. Pest

RÉTHEI PRIKKEL Marián

     1924     A magyarság táncai. Budapest

RÉVÉSZ Imre

     1924     Régi magyar imádkozók és imádságok. Protestáns Szemle, 73–81, 137–149.

RÉVÉSZ Imre

     1925     A magyarországi protestantizmus történelme. A magyar történettudomány kézikönyve III. 4. Budapest

RÉVÉSZ Imre

     1936     Debrecen lelki válsága. 1561–1571. Századok, LXX. 38–75, 163–203.

RÉVÉSZ Imre

     1943     Egy fejezet a magyar református ébredés történetéből. Debrecen

RÉVÉSZ Imre

     1947     A szatmárnémeti nemzeti zsinat. Budapest

RÉVÉSZ István

     1944     A templomi paramentumokról. (Az evangélikus keresztyén egyház istentiszteleti textíliáiról, oltárterítőiről, liturgikus öltözeteiről, annak történetéről és értelméről.) In: Kemény–Gyimesi 1944: 391–412.

RÉVÉSZ Kálmán

     1892     A presbyterium legelső nyomai hazai ref. egyházunkban. Protestáns Szemle, 419–446.

RICHTER M. István

     1899     A csecsemő Német-Prónán és vidékén. Ethn. X. 381–391.

ROCHHOLTZ, E. L.

     1866     Das Allerseelenbrod. Germania XI. 1–29.

ROHDE, Erwin

     1925     Psyché. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Tübingen

RÓHEIM Géza

     1911     Sárkányok és sárkányölő hősök. Ethn. XXII. 129–142, 193–209.

RÓHEIM Géza

     1913a     A halálmadár. Ethn. XXIV. 23–26.

RÓHEIM Géza

     1913b     Kedd asszonya. Ethn. XXIV. 90–95.

RÓHEIM Géza

     1915     Adalékok a finnugorság varázserő-fogalmához. Ethn. XXVI. 225–278.

RÓHEIM Géza

     1916     A tudás almája. NÉ XVII. 34–37.

RÓHEIM Géza

     1917a     Spiegelzauber. Imago V. 63–120.

RÓHEIM Géza

     1917b     A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. Ethn. XXVIII. 58–99.

RÓHEIM Géza

     1918     A kazár és a magyar nagyfejedelem. Ethn. XXIX. 142–145.

RÓHEIM Géza

     1920     Lucaszék. In: Adalékok a magyar néphithez. (Második sorozat.) 29–277. Budapest

RÓHEIM Géza

     1925     Magyar néphit és népszokások. Budapest

{7-798.} RÓHEIM Géza

     1952     The Evil Eye. American Imago IX. 351–365.

RÓHEIM Géza

     1954     Hungarian and Vogul Mythology. New York

RÓNAY László

     1956     Bogumilizmus Magyarországon a XI. század elején Gellért püspök „Deliberatio”-jának tükrében. ItK 471–474.

RÓNA-TAS András

     1981     The character of Hungarian-Bulgaro-Turkic relations. In: Turkic-Bulgarian-Hungarian Relations. Ed. Káldi-Nagy Gyula. Studia Turco-Hungarica V. Budapest

RONCSIK J.

     1927     A tűz a babonában, néphitben és a népszokásban Magyarországon. Debrecen

ROSZNER Ervin, br.

     1887     Régi magyar házassági jog. Budapest

RÖHRICH, Lutz

     1966     Az ördög alakja a népköltészetben. Ethn. LXXVII. 212–228.

RUITZ Izabella

     1965–66 A parasztifjúság társas élete a Bódva vidékén (1880–1950). I–II. Ethn. LXXVI. 572–601, LXXVII. 93–117.

SAHLINS, M. D.

     1973     Törzsek. In: Service–Sahlins–Wolf 1973: 135–315.

SAJNOVICS János

     1770     Demontstratio Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae

SAKRAUSKY, Oskar

     1973     Nemzetiségi kisebbségek és kisebbségi egyházak Közép-Európában. In: Bárczay–Sakrausky–Vass (szerk.) 1973: 7–14.

SALAMON Anikó

     1975     Gyímesi mondák. In: Mai népi hiedelmek. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 10. 65–156. Budapest

SÁNDOR István (szerk.)

     1965     A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945–1954. Budapest

SÁNDOR István (szerk.)

     1971     A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955–1960. Budapest SÁNDOR István (szerk.)

     1977     A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850–1870. Budapest

SÁNDOR Mihályné

     1976     Egy bihari parasztasszony hiedelmei. FA 4. 187–282.

SÁRKÁNY Mihály

     1983     A lakodalom funkciójának megváltozása falun. Ethn. XCIV. 279–285.

SARTORI, Paul

     1911     Die Speisung der Toten. Dortmund

SASVÁRI László

     1980a     „Görög” kegyeleti szokások Észak- és Kelet-Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, 92. 147–155.

SASVÁRI László

     1980b     Ünnepi szokások a hazai görög katolikusok körében. Ms.

SASVÁRI László

     1982     Görög katolikus gyászszertartások. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 391–395. Budapest

{7-799.} SCHAEFER Jakab S. J.

     1897     A boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországban. Budapest

SCHEFFELOWITZ, I.

     1912     Das Schlingen und Netzmotiv in Glauben und Brauch der Völker. Giessen

SCHMIDT, Bernhardt

     1871     Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Altertum. Leipzig

SCHMIDT, Leopold

     1952     Gestaltheiligkeit im bäuerlichen Arbeitsmythos. Wien

SCHMIDT, Leopold

     1958     Heiliges Blei in Amuletten, Motiven und anderen Gegenstünden des Volksglaubens in Orient. Wien

SCHMIDT, Leopold

     1976     Hochzeitsbrauch im Wandel der Gegenwart. Wien

SCHMIDT, Leopold

     1980     Niemandsland. In: Volksglaube und Volksbrauch. 56–73. Berlin

SCHMITT Jenő Henrik

     1899     Felekezetnélküli testvérközösségek a szellemi vallás alapján. Budapest

SCHMITT Jenő Henrik

     1927     Religio azoknak, akikben fiatal a kedély, egyben Jézus egy élete és bevezetés a megismerésbe bárki számára. Budapest

SCHMITZ, C. A. (Hrsg.)

     1964     Religionsethnologie. Frankfurt am Main

SCHNEEWEISS, Edmund

     1925     Die Weihnachtsbräuche der Serbokroaten. Wien

SCHNEEWEISS, Edmund

     1935     Grundriss des Volksglaubens und der Volksbräuche der Serbokroaten. Celje

SCHNEEWEISS, Edmund

     1961     Serbokroatische Volkskunde. Berlin

SCHNELLER Károly

     1930     A magyarországi protestáns népesség demológiai sajátosságai. Klny. az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulójára kiadott Emlékkönyvből. Miskolc

SCHRAM Ferenc

     1957a     Temetkezési szokásaink. Budapest

SCHRAM Ferenc

     1957b     Adalékok betlehemes játékaink dallamainak eredetéhez. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1957: 463–466.

SCHRAM Ferenc

     1966     Népszokások Bereg megyéből. Népr. K. XI. 1–2. sz. 167–198.

SCHRAM Ferenc

     1968     Búcsújárás Magyarországon. Teológia II. 94–100.

SCHRAM Ferenc

     1970     Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. I–II. Budapest

SCHRAM Ferenc

     1972     Turai népszokások. Szentendre

SCHRAM Ferenc

     1974     A népének egy csoportjának kialakulása Magyarországon. Ethn. LXXXV. 373–383.

SCHRAM Ferenc

     1975     A máriabesnyői búcsújáróhely. In: Studia Comitatensia 3. 277–300. Szentendre

SCHRAM Ferenc

     1976     A szentek tiszteletének népszokásai XVII. századi énekeskönyveinkben. Vig. XLII. 31–34.

{7-800.} SCHRAM Ferenc

     1982     Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. III. Budapest

SCHWALM Edit

     1978     A naptári ünnepek szokásai és hiedelmei Mátraderecskén. In: Bakó (szerk.) 1978: 73–87.

SCHWALM Edit, Cs.

     1982     A poszrik. (Adatok a palóc poszrikos kendőhöz.) In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 453–476.

SCHWARTZ Elemér

     1919     A nagyfalvai bolygó vadászról szóló monda. Ethn. XXX. 91–94.

SCHWARTZ Elemér

     1925     A virágszentelés Nyugat-Magyarországon. Ethn. XXXVI. 15–21.

SCHWARTZ Elemér

     1928     Vallási néprajz. Ethn. XXXIX. 165–168.

SCHWARTZ Elemér

     1943     Vallási néprajz. In: A magyarság néprajza. IV. 2. kiad. 424–426.

SEBESTYÉN Ádám

     1972     A bukovinai, andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig. Szekszárd

SEBESTYÉN Gyula

     1900     A magyar varázsdob. Ethn. XI. 433–446.

SEBESTYÉN Gyula

     1902a     Regös-énekek. MNGy IV. Budapest

SEBESTYÉN Gyula

     1902b     A regösök. MNGy V. Budapest

SEBESTYÉN Gyula

     1906a     Bábtáncoltató betlehemeseink szerepe a magyar mysteriumok történetében. Ethn. XVII. 101–112.

SEBESTYÉN Gyula

     1906b     A pünkösdi király és királyné. Ethn. XVII. 32–43.

SEBJANICS Ferenc

     1944     Fenyőlakodalom a Mura vidékén. Ethn. LV. 156.

SEEMAYER Vilmos

     1936     A régi lakodalom Nemespátrón. Ethn. XLVII. 72–90.

SEEMAYER Vilmos

     1937     A bodnártánc eredetéhez. Ethn. XLVIII. 86.

SEGALEN, Martine

     1981     Amours et mariages de l’ancienne France. Paris

SELIGMANN, Siegfried

     1910     Der böse Blick und Verwandtes. I–II. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens aller Zeiten und Völker. Berlin

SELIGMANN, Siegfried

     1927     Die magischen Heil- und Schutzmittel aus der unbelebten Natur. Eine Geschichte des Amulettenwesen. Stuttgart

SELMECZI KOVÁCS Attila

     1967     A Mátra vidéki molnárok élete a XIX. század végén. Ethn. LXXVII. 189–201.

SEMAYER Vilibáld

     1903     A rézbányai turkajárás. NÉ IV. 23–29.

SENN, Harry

     1982     Rumanian Werewolves. Season, Ritual, Cycles. Folklore, 93. 206–215. London

{7-801.} SERGŐ Erzsébet

     1974     Siklósi offerminták. Ethn. LXXXV. 445–454.

SERGŐ Erzsébet

     1979     Népi gyógyászati eszközök a magyar múzeumokban. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 287–312.

SERVICE, E. R.–SAHLINS, M. D.–WOLF, E. R.

     1973     Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest

SIIKALA, Anna-Leena

     1978     The Rite Technique of the Siberian Shaman. FFC 220. Helsinki

SOLDAN, W. G.–HEPPE, H. L. J.

     1912     Geschichte der Hexenprozesse. München

SOLYMÁR Pál

     1944     Templomi és gyülekezeti szokások. In: Kemény–Gyimesi 1944: 505–520.

SOLYMOS Ede

     1957     Farsangi maszkajárás Baján. Ethn. LXVIII. 354–356.

SOLYMOSSY Sándor

     1915     „A vadász temetése.” Ethn. XXVI. 232–255.

SOLYMOSSY Sándor

     1922 .     Keleti elemek népmeséinkben. Ethn. XXXIII. 30–44.

SOLYMOSSY Sándor

     1927     A „vasorrú bába” és mitikus rokonai. Ethn. XXXVIII. 217–235.

SOLYMOSSY Sándor

     1930     Ősi fejfaformák népünknél. Ethn. XLI. 65–84.

SOLYMOSSY Sándor

     1931     Népmeséink sárkányalakja. Ethn. XLII. 113–132.

SOLYMOSSY Sándor

     1943     Hitvilág, In: A magyarság néprajza. IV. 2. kiad. 286–382.

SÓLYOM Jenő

     1947     Az evangélikus egyháznak mint közösségnek a története Magyarországon. Budapest

SOMOGYI Imre

     1937     A vallás szabadsága és a baptisták. Budapest

SOMOGYI Imre

     1947     A Szabad Egyházak a fakultatív vallásoktatás mellett. Szabadság, ápr. 3.

SÓS József

     1965     A népi gyógyítás emlékei. In: Nagy Gy. (szerk.) 1965: 589–601.

Sozialkultur der Familie

     1982     Hessische Blátter für Volk- und Kulturforschung 13. Giessen

SÖRÖS Béla

     1904     A magyar liturgia története. Budapest

SPIELMANN József

     1979     Történelmi reflexiók a népi orvoslás és az orvostudomány viszonyáról. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 35–50.

STEMPLINGER, Eduard

     1922     Antiker Aberglaube in modernen Ausstrahlungen. Leipzig

STERNBERG, L. Ja.

     1926     Matyeriali po szvagybe i szemejno-rodovomu sztroju narodov SZSZSZR. Leningrad

STRAUSZ Adolf

     1897     Bolgár néphit. Budapest

SUMMER, Montague

     1956     The history of witchcraft and demonology. 2. ed. New York

{7-802.} SÜLI Éva

     1971     Adatok a népi gyógyítás kistelki hagyományaiból. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 447–468.

SYDOW, C. W. von

     1948     Die Begriffe des Ersten und Letzen in der Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der Erntebrauche. In: Selected Papers on Folklore. Cøpenhagen

A Szabadegyházak Elnöki Tanácsának nyilatkozata. Kis Újság

     1947

A Szabadegyházak Szövetségének sajtónyilatkozata. Szabad Nép, ápr. 2. 1947

SZABADFALVI József

     1964     A gazdasági év vége és az őszi pásztorünnepek. Műv. Hagy. VI. 19–64.

SZABADFALVI József–VICA Gyula (szerk.)

     1981     Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai X. Miskolc

SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.)

     1984     Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai XIII. Miskolc

SZABADFALVI József–VIGA Gyula

     1986     Árucsere és migráció. Miskolc

SZABÓ Attila

     1979     Melius Péter és a Kolozsvári Herbárium. In: Melius 1979: 5–90.

SZABÓ Attila

     1981     Gyógynövényismereti tájmonográfiák. Korunk, XL. 10. sz. 766–768.

SZABÓ Imre

     1906     Farsang és húsvét a dévai csángótelepen. NÉ VII. 90–94.

SZABÓ Imre

     1907     A gainai leányvásár. NÉ VIII. 274–287.

SZABÓ Imre

     1910     Az oláhok kedd asszonya (Marti Seara). Ethn. XXI. 32–28, 167–172.

SZABÓ Jenő

     1913     A görög-katholikus magyarság utolsó kálvária útja 1896–1912. Budapest

SZABÓ Lajos

     é. n.     Vallási néprajz. Református népi hitélet. Előtanulmány A magyarság néprajzához. Ms.

SZABÓ Lajos

     1975     Taktaszadai mondák. Budapest

SZABÓ László

     1966     A Niagarától északra. Budapest

SZABÓ László (szerk.)

     1973     Jászdózsa és a palócság. Eger–Szolnok

SZABÓ László Gy.–KÓCZIÁN Géza

     1982     Gyógynövények Sadler József „Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” c. művében. Gyógyszerészet, 26. sz. 212–219.

SZABÓ T. E. Attila–PÉNTEK János

     1976     Ezerjófű – Etnobotanikai útmutató. Bukarest

SZABÓ Zoltán

     1935     Milyen „papot” szeretnék? (Feleletek egy körkérdésre). Igazság és Élet, 52–53.

SZABÓ Zoltán–VASADY Bél

     1936     Kálvin a nép tudatában. Az Igazság és Élet füzetei 7. Debrecen

{7-803.} SZABOLCSI Bence–BARTHA Dénes (szerk.)

     1953     Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Zenetudományi Tanulmányok I. Budapest

SZABOLCSI Bence–BARTHA Dénes (szerk.)

     1957     Zenetörténeti tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Budapest

SZABÓNÉ Futó Rózsa

     1976     Növények szerepe a népi gyógyászatban Taktaszadán. Herman Ottó Múz. Évk. XV. 249–259.

SZACSVAY Éva

     1984     Az esztendő ünnepei. In: Bárth (szerk.) 1984: 873–896.

SZACSVAY Éva

     1987     Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Budapest

SZALAY Emőke

     1972     Lakodalmi szokások Berettyóújfaluban. Déri Múz. Évk. 1971. 363–383.

SZALONTAI Barnabás

     1977     Viaszöntő népszokás Máriapócson. Nyírbátor

SZAMOTA István

     1891     Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten 1054–1717. Budapest

SZÁNTÓ Konrád

     1983–1987 A katolikus egyház története. I–III. Budapest

SZATHMÁRI Ibolya

     1975     Lakodalmi szokások Hajdúszováton. Déri Múz. Évk. 1974. 567–618.

SZATHMÁRI Ibolya, V.

     1978a     Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyóújfalui néphagyományban. Bihari Múz. Évk. II. 219–242.

SZATHMÁRI Ibolya, V.

     1978b     Maskurások a kismarjai disznótorban. Múzeumi Kurír, 27. sz. 41.

SZEBENI Olivér

     1963a     Kornya Mihály. Békehírnök, ápr. 15., máj. 1., máj. 15.

SZEBENI Olivér

     1963b     Az elismerés 60. évfordulójára. Békehírnök, nov. 15.

SZEBENI Olivér

     1965     Az elismerés 60. évfordulójára. Békehírnök, nov. 15. 8.

SZEBENI Olivér

     1980     Anabaptisták. Budapest

SZEBENI Olivér

     1983     Anabaptisták. Magyarországi Baptista Egyház. Budapest

SZEGFŰ László

     1968     Eretnekség és tirannizmus. ItK 5. 501–516.

SZÉKELY György

     1954     A huszitizmus visszhangja Magyarország népeiben. MTA Társ. K. ...

SZÉKELY György

     1956     A huszitizmus és a magyar nép. I. Századok, 90. 331–367.

SZÉKELY György

     1963     Színjátéktípusok leírása és elemzése. Budapest

SZÉKELY György

     1965     Színjátéktípusok dramaturgiája. Budapest

SZÉKELY György

     1986     A színjáték világa. Budapest

{7-804.} SZÉKELY László

     1943     Áhítat falun. Adatok Csíkszentdomokos vallásos néprajzához. Csíkszereda

SZÉKELY László

     1944     Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához. Csíkszereda

SZÉKELY László

     1975     A néphagyományokat őrző egyház. Vig. XLI. 109–112.

SZÉKELY László

     1976     A vallásos néprajz útjai és feladatai. Vig. XLII. 35–42.

SZÉKELY László

     1978     Katolikus hagyományok az erdélyi református székelyek néprajzában. Vig. XLIV. 593–597.

SZÉMAN Zsuzsa

     1974     Der Wiesel im ungarischen Volksglauben und Brauchtum. Acta Ethn. XXIII. 45–61.

SZÉMAN Zsuzsa

     1983     A lakodalom hagyományőrző szerepe és társadalmi funkciója Felsőtárkányon. Ethn. XCIV. 285–296.

SZEMERKÉNYI Ágnes (szerk.)

     1980     Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. Néprajzi Tanulmányok. Budapest

SZEMERSZKY József

     1935     Füvek és virágok megáldása. Keleti Egyház, II. 176–178.

SZENDREY Ákos

     1928     Az ősmagyar temetkezés. Ethn. XXXIX. 12–26.

SZENDREY Ákos

     1929     „Leánycégér”, „Kendőfa”. NNy I. 317–318.

SZENDREY Ákos

     1931a     Az új tűz. Ethn. XLII. 153–154.

SZENDREY Ákos

     1931b     Menyasszony-kontyolás. NNy III. 211–217, 263–274.

SZENDREY Ákos

     1932a     Az új pár együttevésének jelentősége a házasságban. Ethn. XLIII. 31–32.

SZENDREY Ákos

     1932b     Közvetítők szerepe a házasságkötésben. Ethn. XLIII. 168–171.

SZENDREY Ákos

     1933     Makói házassági szokások. NNy V. 134–137.

SZENDREY Ákos

     1935a     A füstölés a magyar néphitben. Ethn. XLVI. 42–48.

SZENDREY Ákos

     1935b     Lakodalmi előkészületek. Ethn. XLVI. 48–51.

SZENDREY Ákos

     1937a     A társadalmi érintkezés formái. Ethn. XLVIII. 372–385.

SZENDREY Ákos

     1937b     A sirató. NNy IX. 15–21.

SZENDREY Ákos

     1938a     A népi élet társas összejövetelei. Ethn. XLIX. 124–138.

SZENDREY Ákos

     1938b     A népi társasmunkák és összejöveteleik. Ethn. XLIX. 273–286.

SZENDREY Ákos

     1938c     Szokolyai népszokások. NÉ XXX. 297–305.

{7-805.} SZENDREY Ákos

     1939     Pusztafalusi néphagyományok. NÉ XXXI. 156–170.

SZENDREY Ákos

     1940     Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. Ethn. LI. 87–90.

SZENDREY Ákos

     1941     A halott lakodalma. Ethn. LII. 44–53.

SZENDREY Ákos

     1942     A magyar áldomás. Ethn. LIII. 123–131.

SZENDREY Ákos

     1946     A magyar lélekhit. Ethn. LVII. 34–46.

SZENDREY Ákos

     1948     A magyar néphit kutatása. Budapest

SZENDREY Ákos

     1955     Hexe, Hexendruck. Acta Ethn. IV. 129–169.

SZENDREY Ákos

     1956     Lakodalmi szokások gyűjtése. Budapest

SZENDREY Ákos

     1958     Die Vorbereitung der Hochzeit und der Abschluss des Ehevertrages bei den Ungarn. Acta Ethn. VI. 371–434.

SZENDREY Ákos

     1959     A napforduló és a mágikus állatvédés összekapcsolásának kérdése. Ethn. LXX. 313–343.

SZENDREY Ákos–SZENDREY Zsigmond

     1940     Részletek a készülő magyar babonaszótárból. Ethn. LI. 321–336.

SZENDREY Zsigmond

     1914     Ember és természetfeletti lények a szalontai néphitben. Ethn. XXV. 315–326.

SZENDREY Zsigmond

     1916     Szalontai jeles napok. Ethn. XXVII. 73–80.

SZENDREY Zsigmond

     1927     Szatmár megye néphagyományai. I. Ethn. XXXVIII. 241–250.

SZENDREY Zsigmond

     1928a     Szatmár megye néphagyományai. II. Ethn. XXXIX. 27–38.

SZENDREY Zsigmond

     1928b     Magyar népszokások a fonóban. Ethn. XXXIX. 147–164.

SZENDREY Zsigmond

     1929     Lakodalmi kurjantások. NNy I. 215–222, 281–292.

SZENDREY Zsigmond

     1931a     Fára aggatott rongyok. Ethn. XLII. 198.

SZENDREY Zsigmond

     1931b     A „kongózás”. Ethn. XLII. 21–26.

SZENDREY Zsigmond

     1932a     Tiltott és előírt ételek a magyar népszokásokban. Ethn. XLIII. 15–19.

SZENDREY Zsigmond

     1932b     Egyházkelő. Ethn. LXIII. 85–87.

SZENDREY Zsigmond

     1933a     A magyar népszokások osztályozása. Ethn. XLIV. 21–30.

SZENDREY Zsigmond

     1933b     A néphit mennykője. Ethn. XLIV. 163.

SZENDREY Zsigmond

     1933c     Az új asszony avatása. NNy V. 133–134.

{7-806.} SZENDREY Zsigmond

     1934     Apróbb szokások, népszokástöredékek. NNy VI. 24–26.

SZENDREY Zsigmond

     1935     Népszokásaink és hiedelmeink eredetének kérdéséhez. Ethn. XLVI. 18–22.

SZENDREY Zsigmond

     1936     Fára aggatott rongyok. Ethn. XLVII. 198.

SZENDREY Zsigmond

     1937a     A varázslócselekvések személye, ideje és helye. Ethn. XLVIII. 13–23.

SZENDREY Zsigmond

     1937b     A varázslatok eszközei. Ethn. XLVIII. 386–405.

SZENDREY Zsigmond

     1937c     A növény-, állat- és ásványvilág a varázslatokban. Ethn. XLVIII. 154–166.

SZENDREY Zsigmond

     1938a     A nép élő hitvilága. Ethn. XLIX. 257–273.

SZENDREY Zsigmond

     1938b     A halottak, szentelmények és eljárásmódok a varázslatokban. Ethn. XLIX. 32–46.

SZENDREY Zsigmond

     1940a     A kígyó, házi kígyó és kígyókő. Dunántúli Szemle, 7. sz. 201–202.

SZENDREY Zsigmond

     1940b     A magyar népszokások ősi elemei. Ethn. LI. 352–360.

SZENDREY Zsigmond

     1941a     Évnegyedi szokásaink és babonáink. Ethn. LII. 10–23.

SZENDREY Zsigmond

     1941b     A tavaszelő ünnepkörének szokásai és hiedelmei. Ethn. LII. 101–110.

SZENDREY Zsigmond

     1941c     A tavaszelő, nyár és ősz ünnepkörének szokásai és hiedelmei. Ethn. LII. 180–188.

SZENDREY Zsigmond

     1943a     Művelődéstörténet és babonafejlődés. Ethn. LIV. 56–63.

SZENDREY Zsigmond

     1943b     Oktató és alkalmi hagyományok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 328–349.

SZENDREY Zsigmond

     1943c     Jeles napok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 269–285.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     1937     Születés és gyermekkor. In: A magyarság néprajza. IV. 155–169.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     1943a     Szokások. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 132–268.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     1943b     Házasság. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 157–177.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     1943c     Betegség, gyógyítás. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 193–204.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     1943d     Vallásos élet. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 244–250.

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

     1943e     Temetés. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 251–257.

SZENTESI TÓTH Kálmán

     1929     Lakodalmi szokások a Nagykunságban. Karcag

SZENTHELYI-MOLNÁR István

     1971     A boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországon. Budapest

SZEREMLEI Sámuel

     1874     Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Budapest

{7-807.} SZIGETI Jenő

     1970     Milton Elveszett paradicsoma Magyarországon. ItK 205–213.

SZIGETI Jenő

     1973     Protestáns népi olvasmányok a XIX. században az Alföldön. Ethn. LXXXIV. 332–341.

SZIGETI Jenő

     1978     „Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” Budapest

SZIGETI Jenő

     1979a     A magyarországi pünkösdi mozgalom irodalmának bibliográfiája. Bevezető. Ms. Bupapest

SZIGETI Jenő

     1979b     Útkeresés a római katolikus egyházban. Békehírnök, XXIII. (LXXIII.) 11. sz. 47.

SZIGETI Jenő

     1981a     „És emlékezzél meg az útról.” Budapest

SZIGETI Jenő

     1981b     Egy baptista bibliaárus: Novák Antal. In: Szigeti 1981a: 59–68.

SZIGETI Jenő

     1981c     A református egyház kapcsolatai a protestáns kisegyházakkal a két világháború között. In: Szigeti 1981a: 151–164.

SZIGETI Jenő

     1981d     A pünkösdi mozgalom történeti gyökerei. In: Szigeti 1981a: 165–185.

SZIGETI Jenő

     1981e     Az egyházak új irányvétele a felszabadulás után. In: Szigeti 1981a: 213–233.

SZIGETI Jenő

     1985a     Fejezetek a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből. Budapest

SZIGETI Jenő

     1985b     Egy elfelejtett tudományos ismertetés 1869-ből a hódmezővásárhelyi nazarénusokról. In: Vallási néprajz 2. 107–128. Budapest

SZIGETI Jenő

     1986     A békési paraszt-ecclesiolák válsága és a baptista gyülekezet megalakulása (1890–1891). In: Tüskés (szerk.) 1986a: 444–478.

SZIKLAY János

     1884     A magyar népszínmű története. Budapest

SZILÁGYI István

     1980     Kálváriák. Budapest

SZILÁRDFY Zoltán

     1984     Barokk szentképek Magyarországon. Budapest

SZLATKY Mária

     1977     Pettyéni Borbély Márton Kéziratos orvosló könyve (1683–1701). Orvostörténeti Közlemények, 82. 27–49.

SZTRIPSZKY Hiador

     1909     Halottasházi játékok Máramarosban. Erdélyi Múzeum, XXVI. Új folyam IV. 180–188.

SZUHAY Benedek

     1900     Az egyházlátogatás (Canonica visitatio). Miskolc

SZŰCS Jenő

     1972     A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága. Levéltári Közlemények 43. 213–253.

SZŰCS Sándor

     1935     Lóhátas legények és ijesztők a Sárréti lakodalmakban. Debreceni Szemle, IX. 370–371.

SZŰCS Sándor

{7-808.} 1936a     Táltosok és boszorkányok a Nagysárréten. Ethn. XLVII. 39–48.

SZŰCS Sándor

     1936b     Sárréti javasok. Debreceni Szemle, 61–63.

SZŰCS Sándor

     1938     Veszettorvosok a Nagysárréten. Ethn. XLIX. 394–399.

SZŰCS Sándor

     1940     A sárkány a sárréti nép hiedelmében. Ethn. LI. 454–460.

SZŰCS Sándor

     1941     Javasok a Nagysárréten. Ethn. LII. 265–273.

SZŰCS Sándor

     1943     Adatok az alföldi táltosok ismeretéhez. Ethn. LIV. 84–85.

SZŰCS Sándor

     1945     Az „égbenyúló fa” a sárréti néphitben. Ethn. LVI. 23–26.

SZŰCS Sándor

     1951     Időért viaskodó táltosok. Ethn. LXII. 403–409

TAGÁNYI Károly

     1918     A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. III. Ethn. XXIX. 24–49.

TAKÁCS Béla

     1962     A balmazújvárosi „Testvérközösség” története. (Egy vallásos-kommunisztikus szektamozgalom a századforduló idején.). Theologiai Szemle, 7–8.

TAKÁCS Béla

     1983     Református templomaink úrasztali terítői. Budapest

TAKÁCS János

     1974     Karizmatikus megújulás az egyházban. Szolgálat, 22. sz. 39–46.

TAKÁCS Lajos

     1974     Húsvéti határjárás 1761-es leírása. Ethn. LXXXV. 389–396.

TAKÁTS Sándor

     1917     Rajzok a török világból. III. Budapest

TÁLASI István

     1977     Kiskunság. Budapest

TÁRKÁNY SZÜCS Ernő

     1981     Magyar jogi népszokások. Budapest

TASNÁDI KUBACSKA András

     1939     A mondák állatvilága. Budapest

TÁTRAI Zsuzsanna

     1977     A pünkösdi királynéjárás dunántúli változatainak szerkezeti elemzése. NK–NT IX. 189–215.

TÁTRAI Zsuzsanna

     1984     Tavaszi leányjátékok. In: Balázs–Hála (szerk.) 1984: 249–260.

TÉGLÁS Gábor

     1912     Kalotaszegi oláh míthoszi emlékek. Ethn. XXIII. 158–170.

TEMESVÁRY Rezső

     1899     Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon. Budapest

TESSEDIK Sámuel–BERZEVICZY Gergely

     1979     A parasztok állapotáról Magyarországon. Válogatta, szerkesztette, a bevezetést és az életrajzokat írta: Zsigmond Gábor. A magyar néprajz klasszikusai. Budapest

TETTAMANTI Sarolta

     1975     Temetkezési szokások a X–XI. században a Kárpát-medencében. In: Studia Comitatensia 3. 79–123.

{7-809.} TETTAMANTI Sarolta

     1982     Temetkezési szokások a Kárpát-medencében a X–XI. században. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 86–94. Budapest

THOMAS, Keith

     1971     Religion and the Decline of Magic. London

TILLHAGEN, Carl-Herman

     1970     Volkstümliche Wahrsagekunst in Schweden während des vorigen Jahrhunderts. Acta Ethn. XIX. 369–388.,

TIMAFFY László

     1962     Orvostörténeti emlékek a mecseki „tudós gyógyember” hagyományaiban. Arrabona 4. 207–215.

TIMÁRNÉ BALÁZSY Ágnes

     1986     Múzeumi textíliák színezékvizsgálata. Ms. Budapest

TIMKÓ Imre

     1971     Keleti kereszténység-keleti egyházak. Budapest

TOKARJEV, Sz. A.

     1957     Religioznije verovanyija vosztocsnoszlavjanszkih narodov XIX-nacsala XX. veka. Moszkva–Leningrad

TOLNAI Vilmos

     1904     Fügét mutat. Ethn. XV. 28–31.

TOMBOR Ilona

     1968     Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV–XIX. századból. Budapest

TOPOROV, V. J.

     1972     Ot isztorii k koszmogonii. Tallin

TOROCZKÓI WIGAND Ede

     1914     A magyar csillagos ég. NÉ XV. 270–285.

TÓTH Dezső

     1941–1942 A hevesnagykunsági református egyházmegye múltja. Az egyházi élet hétköznapjai. I–II. Debrecen

TÓTH Endre

     1934     Az úrvacsoraosztás Dunántúl a reformációtól a 18. század végéig. Theologiai tanulmányok 38. Debrecen

TÓTH Endre

     1935     A legáció. Eredete, története és helyzete, különös tekintettel Dunántúlra. Pápa

TÓTH Endre

     1940     A belsősomogyi református egyházmegye Mária Terézia korában. Csurgói Könyvtár XV. Kaposvár

TÓTH Endre

     1941     A pápai református egyház története. Pápa

TÓTH Izabella

     1978     Népi gyógyítás a délnyugat-szlovákiai magyarok körében. Ms. Pozsony, Komensky Egyetem

TÓTH Izabella, Danterné

     1980     Növények a népi gyógyításban. Múzeumi Híradó, IV. 3. sz. 14–17. Dunaszerdahely

TÓTH József

     1975     A néphit és népszokások rendszere Örményházán a szerelemtől a keresztelőig. HITK VII. 23–24, 117–145.

TÖRÖK Károly

     1867     Magyar alföldi népszokások, III. Keresztelési szokások. In: Nagy Miklós (szerk.): Magyarország képekben. I. 168–187. Pest

{7-810.} TREVOR-ROPER, Hugh R.

     1967     The European witch-craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Religion, the Reformation and Social Change, and other essays. London

TURNER, V. M.

     1972     Betwixt and Between. The Liminal Period in Rites de passage. In: Lessa–Vogt (ed). 1972: 338–347.

TURÓCZI-TROSTLER József

     1958     Czibere bán és Koncz vajda. MTA Nyelv. K. XIII. 171–183.

TÜSKÉS Gábor

     1980     Útmenti és temetői kőfeszületek Abaliget–Orfű környékén. Ethn. XCI. 98–113.

TÜSKÉS Gábor (szerk.)

     1986a     „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest

TÜSKÉS Gábor

     1986b     A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 18–62.

TÜSKÉS Gábor

     1987     A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. NK–NT XIV. 215–233.

TÜSKÉS Gábor–KNAPP Ilona Éva

     1982     Egy dunántúli búcsújáróhely a XVIII. században. Ethn. XCIII. 269–291.

TYLOR, E. B.

     1871     Primitive Culture. I–II. London

Új ájtatossági formák

     1935     Új ájtatossági formák... Keleti Egyház, II. 123.

ÚJSZÁSZY Kálmán

     é. n.     Népi hitélet (protestáns sajátosságok). Ms.

ÚJSZÁSZY Kálmán

     1936     A falu. Útmutató a magyar falu tanulmányozásához. Sárospatak

UJVÁRY Zoltán

     1957     Egy farsangi játék funkciójának kérdéséhez. Ethn. LXVIII. 143–160.

UJVÁRY Zoltán

     1958     Primitív tűzgyújtás a Zempléni hegyvidékről. Ethn. LXIX. 462–469.

UJVÁRY Zoltán

     1960     Balszerencsés napok jegyzéke egy kéziratos könyvben. Ethn. LXXI. 107–109.

UJVÁRY Zoltán

     1962     A szakállas farkas mondájához. Ethn. LXXII. 458–461.

UJVÁRY Zoltán

     1964     A magyar agrárrítusok zoomorf démonaihoz. Műv. Hagy. VI. 129–152.

UJVÁRY Zoltán

     1966     Antropomorf mitikus lények a magyar és európai agrárhagyományokban. Műv. Hagy. VIII. 5–58.

UJVÁRY Zoltán

     1969     Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Műv. Hagy. XI.

UJVÁRY Zoltán

     1972     A török alakja a magyar dramatikus népszokásokban. Déri Múz. Évk. 1971. 419–436.

UJVÁRY Zoltán

     1972–1974 A ló az alföldi falvak dramatikus népszokásaiban. Műv. Hagy. XV–XVI. 299–337.

UJVÁRY Zoltán

     1975     Varia folkloristica. Írások a néphagyomány köréből. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1978     A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen

{7-811.} UJVÁRY Zoltán

     1979     Népszokások és színjátékok. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1980a     Népszokás és népköltészet. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1980b     A kakasütés szokásai és a kakaskultúra. In: Ujváry 1980a: 161–276.

UJVÁRY Zoltán

     1981     Népszokások és színjátékok. II. rész. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1983     Játék és maszk. I–III. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1988     Játék és maszk. IV. Debrecen

UJVÁRY Zoltán

     1989     Állatmaszkok. Debrecen

ULLMANN Péter

     1982     Halottvirrasztás egy mai erdélyi faluban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 153–163. Budapest

URBAS, W.

     1898     Aberglaube der Slowenen. Zeitschrift für österreichische Volkskunde, IV. 142–152.

VAJDA László

     1951     Rítustanulmányok. I. A ház középoszlopának szerepéhez. II. Egy magyar agrárrítus elterjedésében. Ethn. LXII. 50–52, 62–72.

VAJDA László

     1959     Zur phaseologischen Stellung des Schamanismus. Ural-Altaische Jahrbücher 31. 456–485. Wiesbaden

VAJDA Tibor

     1975     Hogyan ismerkedtem meg a karizmatikus mozgalommal. Szolgálat, 26. sz. 59–61.

VAJKAI Aurél

     1936     Rándulás és törés. Ethn. XLVII. 294–299.

VAJKAI Aurél

     1937a     Adatok a Felföld népi orvoslásához. Ethn. XLVIII. 140–154.

VAJKAI Aurél

     1937b     Falusi foghúzók. Ethn. XLVIII. 42–45.

VAJKAI Aurél

     1938     Az ősi javasember. Ethn. XLIX. 346–373.

VAJKAI Aurél

     1939     Adatok a népi orvosláshoz a Bakony–Balaton vidékén. Ethn. L. 65–68.

VAJKAI Aurél

     1940     A csatkai búcsú. Adatok a népi orvosláshoz. Ethn. LI. 50–73.

VAJKAI Aurél

     1941     A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. NÉ XXXIII. 231–258.

VAJKAI Aurél

     1942     Népi orvoslás a dunántúli búcsújáróhelyeken. Magyarságtudomány, I. 116–139.

VAJKAI Aurél

     1943     Népi orvoslás a Borsavölgyében. Kolozsvár

VAJKAI Aurél

     1947a     Az ősi ember imádságai. Ethn. LVIII. 237–238.

VAJKAI Aurél

     1947b     Az ördöngös molnárlegény. Ethn. LVIII. 55–68.

VAJKAI Aurél

     1948a     Népünk természetismerete. Budapest

{7-812.} VAJKAI Aurél

     1948b     A magyar népi orvoslás kutatása. Budapest

VAJKAI Aurél

     1955     Parasztfürdőhelyek. Az Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1. 76–106.

VAJKAI Aurél

     1959     Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Budapest

VAJKAI Aurél

     1975     Egy kéziratos orvoslókönyv. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 245–257.

VAKARCS Kálmán

     1908     A torontálmegyei német keresztelők. NÉ IX. 203–209.

VAKARCS Kálmán

     1933     Tuskóhúzás a szentgotthárdi járásban. Ethn. XLIV. 139–149.

VÁMSZER Géza

     1932     A csíki szőnyegek festő anyaga. Székelység, 2. sz. 25.

VÁMSZER Géza

     1959     Adatok a csíki farsangi szokásokhoz. Ethn. LXX. 393–405.

VANKÓNÉ DUDÁS Juli

     1976     Falum, Galgamácsa. Studia Comitatensia 4. Szentendre

VARGA Gyula

     1958     Játékos-dramatikus táncok Biharban. Tánctud. Tan. 107–112.

VARGA Sándor

     1988     Gergelyjárás Göntérházán. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 167–171.

VARGA Zoltán

     1936     Debreceni lelkipásztorok mint híveik politikai és társadalmi vezetői (1790–1848). Debrecen

VARGA Zsuzsa

     1974     Népi funkciójú képek és szobrok kutatásáról. Ethn. LXXXV. 454–465.

VARGYAS Lajos

     1941     Áj falu zenei élete. Budapest

VARGYAS Lajos

     1963     Keleti párhuzamok Tar Lőrinc pokoljárásához. Műv. Hagy. V. 37–52.

VARGYAS Lajos

     1978     A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 15–28. Budapest

VARGYAS Lajos

     1984     Keleti hagyomány – nyugati kultúra. Budapest

VARJAS Béla

     1943     XVI. századi magyar orvosi könyv. Kolozsvár

VARRÓ Aladár Béla

     1941     Gyógynövények gyógyhatásai. Budapest

VASADY Béla

     1936     A református pogány. Az Igazság és Élet füzetei 6. Debrecen

VASAS Samu–SALAMON Anikó

     1986     Kalotaszegi ünnepek. Budapest

VASS Vince

     1926     Baptisták, nazarénusok, adventisták, üdvhadsereg, nemzetközi bibliakutatók. Budapest

VEREBÉLYI Kincső

     1977     Róheim Géza. Ethn. LXXXVIII. 580–594.

{7-813.} VERES Péter

     1971     Szárszó. Budapest

VERES Péter

     1975     Jobb: bal::férfi:nő. In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1975: 83–92.

VERES Péter

     1976     Duális osztályozó rendszerek. Ethn. LXXXVII. 348–358.

VERESS Endre

     1941     Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és írásai (1221–1864). Budapest

VERSÉNYI György

     1890     A bányarémről. Ethn. I. 335–345.

VERSÉNYI György

     1892     Babonás napok. A körmöczbányai m. kir. állami főreáliskola huszonkettedik évi értesítője, 1891/2.

VERSÉNYI György

     1894     Adalékok a gyermekről való magyar néphithez. Ethn. V. 110–117.

VESZELY Károly

     1860     Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Kolozsvár

VETŐ Lajos

     1966     Tapasztalati valláslélektan. Budapest

VIDA Tivadar

     1975     A Pray-kódex orvostörténeti vonatkozásai. Magyar Könyvszemle, 91. 2. sz. 121–136.

VIDACS Bea

     1985     Komaság és kölcsönösség Szentpéterszegen. Ethn. XCVI. 509–529.

VIGA Gyula (szerk.)

     1981     Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai XII. Miskolc

VIGA Gyula (szerk.)

     1983     Abaúj néprajza. Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplénben 4. Miskolc

VIGA Gyula

     1987     19. századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozásai. Miskolc

VIGH János

     1959     Isten Egyháza 50 éve Magyarországon. Ms. Budapest

VILKUNA, Asko

     1956     Das Verhalten der Finnen in „heiligen” (pyhá) Situationen. FFC 164. Helsinki

VILKUNA, Asko

     1959     Die Ausrüstung des Menschen für seinen Lebensweg. FFC 179. Helsinki

VILKUNA, Kustaa

     1958     A hét és napjai. Ethn. LXIX. 185–205.

VILKUNA, Kustaa

     1975     A hét és napjai. In: Gulya (szerk.) 1975: 393–418.

S. VINCZE Edit

     1961     A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása és tevékenységének első évei. Budapest

VISKI Károly

     1930     A hivatalnok. NNy 51–53.

VISKI Károly

     1932a     Volksbrauch der Ungam. Budapest

VISKI Károly

     1932b     Hungarian peasants customs. Budapest

{7-814.} VISKI Károly

     1942     A hagyomány tárgyai. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. II. 345–388.

VISKI Károly

     1943     Drámai hagyományok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 291–327.

VISZKOK (VETŐ) Lajos

     1935     A hit által való megigazulás elve egyszerű evangélikus hívek lelkivilágában. Kísérleti valláslélektani tanulmány. Szolnok

VITA Zsigmond

     1939     Nagyenyed vidéki turkások. Ethn. L. 163–166.

VITA Zsigmond

     1965a     A csömör orvosi és népi gyógyítása a XVII–XIX. században. Orvostörténeti Közlemények, 34. 30–35.

VITA Zsigmond

     1965b     A székfűvirág, mint népi gyógyszer. Orvostörténeti Közlemények, 35. 323–325.

Vízkereszt

     1901     Vízkereszt ünnepe. Görögkatholikus Szemle, jan. 20. 5.

VOHMANN Péter

     1968     Kiss Ferenc. In: A békesség fejedelmének útján. 3. köt. 2–4.

VOIGT Vilmos

     1965     A sámánizmus mint etnológiai kutatási probléma. Nyelvtudományi Közlemények 67. 379–390.

VOIGT Vilmos

     1975     A szibériai sámánizmus. Nyelvtudományi Közlemények 77. 207–214.

VOIGT Vilmos

     1976     Miért hiszünk a hiedelmekben? A hiedelem paradigmatikus és szintagmatikus tengelye. Ethn. LXXXVII. 559–568.

VOIGT, Vilmos

     1976a     Der Schamanismus als ethnologisches Forschungsproblem mit besonderer Rücksicht auf den sibirischen Schamanismus. In: Glaube und Inhalt. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 15. 75–96. Budapest

VOIGT, Vilmos

     1976b     Glaube und Inhalt. Drei Studien zur Volksüberlieferung. In: Glaube und Inhalt. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 15. ... Budapest

VOIGT, Vilmos

     1978     Shamanism in North Eurasia as a Scope of Ethnology. In: Diószegi, V.–Hoppál (ed.) 1978: 59–81.

VOIGT Vilmos

     1981     Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. Budapest

VOIGT Vilmos

     1983     Az érzelmek és a fájdalom eltávolítása (Menyasszonysiratók). In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 397–407.

VOIGT, Vilmos

     1986     Zur Kulturgeschichte der ungarischen Ethnomedizin. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 10. 481–491.

VOIGT Vilmos–SZÉPE György–SZERDAHELYI István (szerk.)

     1975     Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény. Budapest

VOIGT Vilmos–SZÉPE György–SZERDAHELYI István (szerk.)

     1976     A társadalom jelei. Szemiotikai tanulmányok. Budapest

VOLLY István

     1938     Népi játékok. Budapest

{7-815.} VOLLY István

     1948     Mária-ének. Budapest

VUORELA, Toivo

     1967     Der böse Blick im Lichte der finnischen Überlieferung. FFC 201. Helsinki

WASCHNITIUS, V.

     1913     Perht, Holda und verwandte Gestalten. Ein Beitrag zur deutschen Religionsgeschichte. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse, 174. Band 2. Abhandlung. Wien

WEBER, Max

     1982     A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Budapest

WEBSTER, Hutton

     1948     Magic, a Sociological Study. Stanford

WEICHHART Gabriella

     1911     Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon 1600–1630. Budapest

WEISER, Lily

     1926     Germanische Hausgeister und Kobolde. Niederdeutsche Zeitschrift für Volkskunde, 4. 1.

WICHMANN Györgyné

     1907     A moldvai csángók szokásaiból. Ethn. XVIII. 284–294.

WICHMANNÉ HERMANN Júlia

     1936     Moldvai csángó menyegző Szabófalván. Ethn. XLVII. 57–65.

WIEDER Gyula

     1890     Kincsásó babonák és ráolvasások. Ethn. I. 247–252.

WINKLER, H. A.

     1931     Salomo und die Karina. Eine orientalische Legende von der Bezwingung einer Kindbettdämonin durch einen heiligen Helden. Stuttgart

WLISLOCKI, Heinrich

     1892     Jósló állatok a kalotaszegi néphitben. Ethn. III. 47–55.

WLISLOCKI, Heinrich

     1893a     Aus dem Volksleben der Magyaren. München

WLISLOCKI, Heinrich

     1893b     Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren. Münster

WLISLOCKI Henrik

     1894     Fákra aggatott fogadalmi rongyok a magyar néphitben. Ethn. V. 320–326.

WLISLOCKI Henrik

     1896     A sokacz néphit köréből. Ethn. VII. 289–296.

WLISLOCKI, Heinrich von

     1896a     Quälgeister im Volksglauben der Rumänen. Am Urquell VI. 17–19, 60–62, 90–92, 108–110, 142–144.

WOLF, Werner

     1929     Der Mond im deutschen Volksglauben. Bühl

WOLFRAM, Richard

     1965     Christbaum und Weihnachtsgrün. Österreichischer Volkskunde Atlas 2. Lieferung 28., 29. 1–59.

XANTUS János

     1981     A természet kalendáriuma. Budapest

ZADRAVECZ István

     1934     Mátraverebély-Szentkút. Szentkút

[ZADRAVECZ István] PÁTER ZADRAVECZ

     1967     Titkos naplója. Budapest

{7-816.} ZALABAI Zsigmond

     1985     Hazahív a harangszó. Bratislava

ZALÁN Menyhért

     1927     Bornemisza szentostya-babonája. Ethn. XXXVIII. 200–201.

ZALÁN Menyhért

     1928     A nagyszombati szentelt tűz használata népünknél. Ethn. XXXIX. 109–112.

ZAY Anna

     1979     Herbárium (1718). Folia Rákócziana 2. Nyíregyháza

ZEČEVIĆ, Slobodan

     1981     Mitska bica Srpskih predanja. Beograd

ZELENIN, Dmitrij

     1927     Russische (ostslawische) Volkskunde. Berlin–Leipzig

ZELENYÁK János

     1908     A gyógynövények hatása és használata. Budapest

ZENTAI János

     1966     Egy letűnt életforma utolsó képviselője az Ormánságban. A kólészó. Janus Pannonius Múz. Évk. 1965. 181–203.

ZENTAI László

     1963     A keresztény testvérgyülekezet. Ms. Baptista Teológiai Szeminárium, Budapest

ZENTAI Tünde

     1972     A természetfeletti lények átváltozásának kérdése az ormánsági néphit összefüggésében. Janus Pannonius Múz. Évk. 16 (1971). 207–216.

ZENTAI Tünde

     1974     A kísértet és a visszajáró halott epikus megjelenítése az Ormánságban. Janus Pannonius Múz. Évk. 14–15 (1969–1970). 297–308.

ZENTAI Tünde

     1975     Az ormánsági „szépasszony” helye a magyar néphitben. Janus Pannonius Múz. Évk. 17–18 (1972–1973). 223–237.

ZENTAI Tünde

     1976     The Figure of the „szépasszony” in Hungarian Folk Belief. Acta Ethn. XXV. 251–274.

ZENTAI Tünde

     1983     Ormánsági hiedelmek. FA 15.

ZOLOTARJOV, A. M.

     1980     Társadalomszervezet és dualisztikus teremtésmítoszok Szibériában. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 29–58.

ZÓLYOMI József

     1980     Az emberi élet fordulóihoz és a naptári ünnepekhez fűződő szokások a Mailáth-uradalom cselédeinél a két világháború között. Nógrád megyei Múz. Évk. VI. 251–295.

ZOVÁNYI Jenő

     [1922]     A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest

ZSILINSZKY Mihály

     1907     A magyarországi protestáns egyház története. Budapest

ZSOVA Ilona

     1971     Népies gyógyítás a Bodrogközben. In: Kovács D. (szerk.) 1971: 366–375.