Útkeresés (1990-től)


FEJEZETEK

A politikai rendszerváltozás után a néprajztudomány szervezete nem változott sem az MTA-n belül, sem a Művelődésügyi Minisztérium, illetve annak utódai alá közvetlenül vagy közvetve tartozó múzeumok vonatkozásában. A legjelentősebb feladatnak látszott a már megkezdett nagy vállalkozások befejezése. Ez a Magyar Néprajzi Atlasz esetében meg is történt, s minden körülmény azt jelzi, hogy a Magyar Néprajz még hiányzó három kötete is megjelenik. A változás elsősorban a pénzügyi támogatás módjában látható, mert a tudományos kutató- és publikáló munkára már nem elsősorban a költségvetésből származik a pénz, hanem főként különböző alapítványokból. Ennek bizonyos hátrányai (pl. a vidéki múzeumok nem mindig ismerik a lehetőségeket) {V-158.} és előnyei (az általánosabb és mélyebb ellenőrzés) egyaránt jelentkeznek.

Az 1990 óta eltelt évtized semmiképpen sem volt elegendő arra, hogy a néprajz elé új és meghatározható idő alatt megvalósítható feladatokat lehessen kitűzni. Ezért tovább folytatódik a különböző archívumok gyarapítása, sőt újak létesítése, hogy a részletkutatásokat biztosabb alapokra lehessen helyezni. A kutatás két irányban szélesedik ki. Az egyik a történeti múlt és általában a történetiség megerősödése a kutatásban (ilyen témájú archívumok létesítése és adatainak közreadása), a másik a jelenkor és a közelmúlt etnoszociológiai vizsgálata, melynek módszere most van kialakulóban. Mindezek mellett a hazai nemzetiségek kutatása és a határon túli magyarok népi műveltségének feltárása a legfontosabb feladat.

A korábban már említett néprajzi-etnológiai kutatási módszerek közül egyik sem erősödött meg különösebben és nem vált elterjedtté vagy éppen uralkodóvá az elmúlt évtizedben, nyomait azonban most is fel lehet fedezni. Ugyanakkor sok esetben a más tudományágakhoz (pl. a nyelvtudományhoz, a földrajzhoz, a művelődéstörténethez) való közeledés is kimutatható. Ma még nem ismerünk olyan megvalósításra váró általános tervet, célt, amelyről a több mint 200 hivatásos néprajzkutató úgy érezné, hogy az ő munkájára, eredményeire is szükség van. Ennek következménye, hogy a kutatók nagyobb része befelé fordul, és a maga kis feladatait igyekszik ellátni és megvalósítani. Mindezen nem lehet csodálkozni, hiszen a nagy feladatok befejezése, az alapvető változás kissé légüres térbe juttatta a kutatókat. A legfontosabb feladat azoknak a kiemelkedő tudósoknak a minél gyorsabb megtalálása, akik szakmánk egész területét nemcsak átlátják és kijelölik az új célokat, hanem a megvalósítás feltételeit is megteremtik.

A magyar néprajz a 20. században vált olyan tudománnyá, melynek eredményeit a többi tudományszak képviselői az országon belül és a néprajz művelői az országhatáron kívül egyaránt elismerik. Ha e századon belül akarjuk a fordulópontokat, illetve a jelentős korszakokat megjelölni, akkor az egyik az 1930-as évekre, a másik az 1970–1989 közötti időszakra tehető, amikor a nagy összefoglalások, illetve azok előkészületei a megvalósulás útjára léptek. Mindez úgy vált lehetségessé, hogy megszületett az egyetemi néprajzi képzés és napjainkban már 7–8 tanszék oktatja magas fokon a néprajzkutatókat. A néprajztudomány legfőbb feladata, hogy a 21. századra meghatározza a magyar néprajz célját, és megteremtse a célok megvalósításához a kedvező körülményeket.

A néprajztudomány történetének kutatása

A néprajztudomány tudománytörténetéről kevés átfogó monográfia, s több részlettanulmány készült. M. Sozan említett munkáján (The History of Hungarian Ethnography [Washington, 1977]) kívül Kósa László A magyar néprajz tudománytörténete (Bp., 1989) címmel a Magyar Néprajz előmunkálataként írt összefoglalást. Az indulásról Tálasi István (Néprajzi életünk kibontakozása [1948]), az utóbbi évtizedek kutatásairól Paládi-Kovács Attila (Néprajzkutatás Magyarországon az 1970–1980-as években. Documentatio Ethnographica 14., 1990) adott áttekintést. A Magyar Néprajzi Társaság történetét Balassa Iván (A Magyar Néprajzi Társaság száz éve, Ethnographia 100 kötet) és Kósa László (A Magyar Néprajzi Társaság története 1889–1989 [1989]), a Néprajzi Múzeumét Hoffmann Tamás (A Néprajzi Múzeum 100 éve, Néprajzi Értesítő 54. kötet) írta meg. Az anyagi kultúra kutatásáról Tálasi István (Eredmények és feladatok az anyagi kultúra kutatásában. Dissertationes Ethnographicae II. [1976–1978]), a népzenekutatás történetéről Vargyas Lajos (A magyar népzene kutatása [1949]), a folklórról Katona Imre (A folklorisztika és a folklorisztikai {V-159.} kutatás története. A magyar folklór. Szerkesztette Voigt Vilmos [1998] című kötetben) írt. Sándor István tanulmánykötetet állított össze (Tanulmányok a magyar néprajztudomány történetéhez [1979]). A múlt magyar tudósai című sorozatban (Akadémiai Kiadó) kismonográfia jelent meg több jeles magyar néprajzkutatóról: pl. Balassa Iván: Jankó János (1975), Balassa Iván: Csűry Bálint (1988), Kósa László–Keve András–Farkas Gyula: Herman Ottó (1971), Paládi-Kovács Attila: Ortutay Gyula (1991), Selmeczi Kovács Attila: Györffy István (1981), Verbélyi Kincső: Róheim Géza (1990). E sorozaton kívül említhető még pl. Balassa Iván: Szabó T. Attila (1996).