1995–2000

A rendszerváltozás sok vonatkozásban éreztette hatását a levéltári területen is. A {V-351.} privatizációval megszűnt az a gyakorlat, hogy levéltári jogszabályok alapján minden irat védelemben részesül. Az 1995-ben elfogadott levéltári törvény megkülönbözteti a köz- és magániratokat, illetve ezek őrzőhelyeit, a köz- és magánlevéltárakat. A közlevéltárak közé tartozik az 1992-ben újra egyesített Magyar Országos Levéltár, az általános közlevéltárak (területi levéltárak), települési önkormányzati levéltárak, állami szaklevéltárak, felsőoktatási és tudományos intézmények levéltárai, köztestületek levéltárai.

A magánlevéltárak között különös helyet foglalnak el a nyilvános magánlevéltárak, melyek legtöbbje egyházi levéltár.

Az új helyzetben a levéltártan műhelyei is átalakultak. A Levéltári Szemle szerkesztését 1992-ben Lakos János, a következő évben Sudár Kornélia vette át, majd az 1999. január 1-jétől elkerült a Levéltári Osztálytól. Kiadásáról, szerkesztéséről a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoskodik. Mivel az államosított levéltári szervezet megszűnt, átalakult az egyesület érdekvédelmi szerepe és a szakmai-elméleti munka egyre nagyobb hangsúlyt kapott. A rendezvények fő témáit a levéltárügy új kihívásai határozzák meg, és a résztvevők elsősorban legújabb kori kérdésekkel foglalkoznak.

A Magyar Országos Levéltár a köz- és magánlevéltárak vonatkozásában széles körű statisztikai adatgyűjtést végez és teszi közzé annak eredményeit. A szinte folyamatossá váló szakképzési tevékenységhez (levéltári kezelő, irattáros, segédlevéltáros) új és korszerű tananyaggal kell ellátni a résztvevőket, ami a levéltári ismeretek szinten tartását, az új jogszabályok nyomon követését kívánja meg.

1998 nyarán létrejött a Levéltári Kollégium, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója vezetésével. Feladata – többek között – szakmai ajánlások készítése, ezek összehangolása. A munkához a Kollégium bizottságokat hoz létre, hogy abba a témához legjobban értők bekapcsolódhassanak. A fontosabb bizottságok az iratkezelés problémájával, a segédletkészítéssel, a volt pártiratokkal foglalkoznak. Munkájuk értékelése a következő évtizedek feladata.