Egészségi állapotok


FEJEZETEK

Egy ország egészségi állapotát, egészségügyi viszonyainak változását jól jellemzik a halálozás adatai, arányszámai, a halálokok struktúrája, a járványok és a fertőző betegségek terjedésének nagyságrendje, valamint az egészségügyi tevékenységet szervező, javító, elemző igazgatási és tudományos szervezetek működése.

A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. tc., valamint a kiegyezés után kialakult hazai közigazgatás rendszerében működő hatósági orvosi intézmények feladata lett a közegészségügyi állapotok felügyelete, javítása és törvényes eszközökkel történő ellenőrzése. Az egészségügyi-orvosi igazgatás – mint állam által gyakorolt jogkör – formái, a közigazgatásba beépülve működtek, a szakmai felügyeletet az Országos Közegészségügyi Tanács mint a belügyminiszter szakmai tanácsadó és javaslattevő szervezete gyakorolta. Magában a közegészségügyi törvényben megfogalmazódtak nemcsak a közegészségügy-egészségügy gyakorlati elvei (gyógyítás, ellátás, felügyelet, képzés stb.), hanem a prevenció területei is. Ezt képezte azon feladatkörök – ivóvízellátás, csatornázás, húsvágás ellenőrzése, temetőügy, hulladékszállítás, szeméttelepek kérdése stb. – gyakorlása, amelyekkel a járványos és fertőző betegségek kialakulását lehetett meggátolni, a hatósági orvosi intézmény pedig olyan felhatalmazásokkal rendelkezett, amelyeket járványok, fertőzések, egészséget károsító jelenségek ellen kellett alkalmazni. A prevenció megvalósítását kiterjesztették más intézményrendszerekre, így az iskolákra, munkahelyekre, börtönökre, nevelőintézetekre stb., ahol az emberi közösségeket veszélyeztető helyzetek alakulhatnak ki. Az ipar- és munkaegészségügy kérdése, ellenőrzése, a balesetvédelem már megfogalmazódott az 1876. évi közegészségügyi törvényben, de gyakorlati kiépítése a hazai iparnak adandó állami kedvezményekről szóló 1881. évi 44. tc.-kel kezdődött meg, az 1891. évi XIV. tc. kötelezővé tette a baleset-biztosítást az ipar területén, mezőgazdasági vonatkozásai azonban csak az 1930-as években körvonalazódtak, s 1960 után váltak általánossá.

Orvosok, kórházak

1914-ben a történeti Magyarország területén 5475 orvost és 98 sebészt tartottak nyilván. A vidék szempontjából lényeges adat, hogy az 1307 községi és körorvosi állás közül mindössze 58 volt betöltetlen. A bábák száma 13 565, a gyógyszerészeké 1836, a kórházaké 427, a betegágyaké 40 836, a járványkórházaké (elkülönítőké) 8447 (12 470 ággyal) volt. 2183 gyógyszertár, 230 gyógyfürdő működött. Lényeges volt, hogy a városi építkezések ellenőrző szervezeteként 1893-ban felállították a közegészségügyi mérnöki szolgálatot azzal a céllal, hogy a városi és községi vízvezetékeket és csatornázásokat tervezze, kivitelükre felügyeljen, s az e célra magánosok által készített terveket elbírálja és kivitelezésüket {II-211.} engedélyezze; a szolgálat engedélye nélkül építkezést kezdeni nem lehetett. Hatáskörébe tartoztak az artézi és másféle kutak, a közkutak, az ivó- és gyógyforrások vizsgálata, az ezekkel kapcsolatos építési munkák tervezése, kivitelezése vagy engedélyeztetése, a vízelvezetésekhez készülő szivattyútelepek tervezése és kivitelezése. A szolgálat 1910-ig az országos vízépítési igazgatóság alárendeltségében, 1910-től a Belügyminisztérium egyik önálló osztályaként és országos főhatóságaként működött.

A közegészségügy felügyeletét az állam 1876 után a hatósági orvosi hálózattal, a tisztiorvosi intézménnyel gyakorolta, amely önkormányzati rendszerben működött. A közegészségügyi törvény 1908. évi módosítása egyben ezen intézmény államosításának kezdetét is jelentette, amely több évtizedre visszanyúló törekvést váltott valóra. Az államosítás célja az volt, hogy a közegészségügyi szakszolgálat gyorsabb, egyöntetűbb, szakszerűbb és pontosabb legyen. Ez a folyamat az I. világháború után gyorsult fel, amikor az egészségügyet-közegészségügyet irányító minisztérium (a Belügyminisztérium, 1920–1933 között a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium) általános igazgatása mellett a szakmai irányítást – a minisztérium keretén kívül álló, de annak alárendelt – intézményre ruházta át, amely az általános hivatali ügykezelés megkötöttségétől mentesen, rugalmasan adhatta ki utasításait, s végezhette ellenőrző tevékenységét. Ez az intézet a M. kir. Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) lett, amelynek felállítását az 1925. évi XXXI. tc. rendelte el. Létrehozására már 1912-ben részletes terv készült, de megvalósulására az I. világháború miatt nem kerülhetett sor. A Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium 1922-ben vette elő a korábban elkészített tervet, de nem talált lehetőséget arra, hogy ezek kivitelezését az ország anyagi erejéből fedezze. Ezért a kormány a Rockefeller-alapítvánnyal vette fel a kapcsolatot, hogy az építkezéshez szükséges anyagi eszközöket biztosítsa. 1924-ben létrejött az egyezség, amelynek értelmében e célra 245 ezer dollárt biztosítottak, ezenfelül öt éven keresztül – évente csökkenő arányban – hozzájárultak az intézet működéséhez. Ebben az időben hasonló tervek kivitelezésére került sor számos európai országban. Az intézet a preventív intézkedések és szolgáltatások irányítását tette lehetővé, egyben szétválasztotta a gyógyítást és a megelőzést. Az OKI 1927. június 1-jén kezdte meg működését, feladata az egészségvédelmi munka irányítása, a gyógyszervizsgálat és általában a közegészségügyi tevékenység törvényes ellenőrzése, a közegészségügy tudományos alkalmazásának előmozdítása, főként a fertőző betegségek elleni védekezés irányítása, a közegészségügyi hatóságok támogatása, valamint a közegészségügyi személyzet, főként a tisztiorvosi kar megfelelő kiképzésében való közreműködése volt. 1927–1945 között az OKI kiépítette a járványügyi szolgálatot, előállította a szükséges oltóanyagokat, megszervezte az ivóvíz-ellenőrzést, fióklaboratóriumokat létesített, megalkotta a gyógyszerek törzskönyvét, felvilágosító tevékenységet végzett, ennek helyi intézményeit irányította, megszervezte az ápoló- és védőnőképzést. Ezen szervezetek – kiegészítve a fertőtlenítő állomásokkal – a területi tisztiorvosi hivatalok alárendeltségében tevékenykedtek, s ellenőrző és egyéb meghatározott feladatok – pl. kötelező védőoltások, járványügyi vizsgálatok stb. – végrehajtói voltak.

1945 után az egészségügy irányítását a Népjóléti, majd 1951-től az Egészségügyi Minisztérium feladatkörébe helyezték át, ahol a közegészségügyi-járványügyi főosztály irányítására bízták. E munka tudományos alátámasztására {II-212.} épültek ki, illetve kaptak új szervezetet az egészségtudományi kutatóintézetek, amelyek már tudományos intézményekként működhettek tovább: az Országos Közegészségügyi Intézet, az Országos Munkaegészségügyi Intézet, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, a Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet, az Egészségügyi Felvilágosító Központ, valamint a főváros közvetlen irányítása alatt álló, a fertőző betegeket ellátó Szent László Kórház. Ide sorolták még az Egészségügyi Felvilágosítás Társadalmi Tanácsát, a Mezőgazdasági Munkaegészségügyi Bizottságot, valamint a munkavédelem műszaki megoldásának kidolgozására a SZOT keretében létesült Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézetet. A tanácsi rendszer kiépítése után a tisztiorvosi hivatalokat felváltották a tanácsok egészségügyi osztályai, amelyek keretén belül (megyei, járási, városi) közegészségügyi orvosi és epidemiológusi állásokat hoztak létre, amelyek felügyelői tevékenységet fejtettek ki. 1951-ben létrehozták az Állami Közegészségügyi Felügyeletet (ÁKF), illetve ennek megyei szervezeteit. Az ÁKF hatósági jogkört kapott a közegészségügyi feladatok ellátásában, elsősorban a megelőzésben. Lényeges feladata az üzemek, lakótelepek, települések tervezésekor a közegészségügyi feltételek érvényesítése, illetve azok működése folyamán az állandó ellenőrzés volt. Az állami közegészségügyi felügyeletek szakhatósági jogköröket gyakoroltak. 1954-ben a közegészségügyi és járványügyi szakmai tevékenységet decentralizálták. 1954-ben a fővárosban, a megyei jogú városokban, a megyékben megszervezték a Közegészségügyi és Járványügyi Állomásokat (Köjál), ami e tevékenység egységessé tételét, valamint a megelőző és folyamatos közegészségügyi ellenőrzések egységes szempontok szerinti végrehajtását is jelentette. 1956-ban egyesítették az állami közegészségügyi felügyeletet és a közegészségügyi és járványügyi állomások szervezetét. Ezen új egyesített szervezetekben erős szakosodás következett be, kiépítették a tevékenység laboratóriumi hátterét is. E hálózatban 1954-ben 280, 1965-ben 560, 1980-ban 987, 1990-ben 1787 orvos dolgozott. A munka irányítása, illetve felügyelete az egészségügyi miniszter feladata lett, elsőfokú szervezetei a helyi (községi, járási, városi, kerületi), a másodfokúak a fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanácsok egészségügyi osztályai voltak.

1945 után valóban eredményes volt a decentralizált és a centralizált kormányzati munka, amely gyakorlatilag több fertőző betegség teljes felszámolását jelentette, illetve a preventív védőoltások alkalmazásával a fertőzésveszélyt jelentősen csökkentette. 1938-ban a bejelentésre kötelezett heveny fertőző betegségek aránya 10 ezer lakosra 3,5, 1950-ben 1,9, 1960-ban 0,6, 1980-ban 0,4, 1990-ben 0,2 volt. Gyakorlatilag ezzel a rendszerrel sikerült felszámolni az 1946-ban jelentkező, 1949–1950-ben tetőző gyermekbénulási járványt. A járványügyi hálózat kifejlesztése, a nagyszámú intézkedés, főként a védőoltások alkalmazása nemzetközi téren is figyelemre méltó eredményeket hozott. 1938-ban 100 ezer lakosra 30 diftériamegbetegedés jutott, 1965-ben már csak 0,3. Az 1940-es 33 hastífuszeset 1965-re három megbetegedésre zuhant vissza; az 1965. évi statisztika már nem tett róla említést, viszont az 1990-es években elszigetelt körülmények között több alkalommal is jelentkezett, elsősorban behurcolással. A tetanuszmegbetegedés adatai 1950-től állnak rendelkezésre, ebben az évben 465, 1965-ben 113 eset volt, viszont a di-per-te oltás alkalmazásával (1960-tól) gyakorlatilag szórványbetegséggé vált, hasonlóan a kanyaróhoz (1968-tól kötelezően oltják).

{II-213.} A fertőző betegségek elleni védekezés érdekében 1970-től a fekvő- és járóbeteg-gyógyintézetekben közegészségügyi-járványügyi orvosi állásokat és laboratóriumokat hoztak létre. Ahol viszont függetlenített orvosi állást nem létesítettek, ott egy ilyen szakképesítéssel is rendelkező orvost kellett megbízni.

Nemi betegségek

A közegészségügyi állapotok rendezése szempontjából igen lényeges feladat a nemi betegségek elleni küzdelem. Az 1876. évi közegészségügyi törvény már lehetőséget adott a nemi betegek kényszerkezelésére, de ennek végrehajtásában akadályt jelentett a felderítés nehézsége. 1898-ban minden megyei kórházban külön osztály szervezését rendelték el, s ezeken az osztályokon rendészeti úton helyezték el a venereás prostituáltakat. Akadályt jelentett azonban a rendészetileg nehezen szabályozható illegális prostitúció, valamint a felvilágosító tevékenység erőtlensége. Némi eredményt az hozott, hogy 1912-ben – a rendőrség és a csendőrség erkölcsrendészeti osztályai mellett, illetve azok irányítására – elrendelték az Erkölcsrendészeti Központi Hatóság felállítását, de a rendelkezésre álló statisztikák meg sem közelítették a valós helyzetet. 1900-ban Budapesten 1355 prostituáltat és 1042 nemi beteget tartottak nyilván, de csak a szifiliszesek száma a fővárosban ennek tízszerese volt. Az eredményesség érdekében jelentős felvilágosító munkát végeztek. Nékám Lajos professzor személyében kormánybiztost neveztek ki. A kérdőíves felmérés alapján 1913-ban Magyarország összes kórházában 56 167 nemi beteg állt gyógykezelés alatt, a tényleges számot azonban a felmérés az ambuláns betegekkel együtt 434 ezerre becsülte. Az Antivenereás Bizottság 1928-ban országos adatgyűjtést rendelt el, amelynek nagy közegészségügyi jelentősége volt. Az összeírás 56 489 nemi beteget mutatott ki, bár ezt a számot a szakemberek jóval többre becsülték. Viszont a begyűjtött adatokból kitűnt, hogy az összes nemi betegek 67%-a, a férfi betegek 67,7%-a, a női betegek 70%-a városi lakos volt, ami mindenképpen urbanizációs megbetegedésre utalt. Bár jóval többre becsülték az adott számot, még így is súlyos volt a helyzet, hiszen míg Magyarországon 10 ezer lakosra 68, Németországban 58, Svédországban 23, Norvégiában 30 beteg jutott. E felmérés alapján a kormányzat növelte a nemi betegeket befogadó kórházi osztályok számát, megkezdte a nemibeteg-gondozók szervezését: 1932-ben kilenc városi intézet működött, az Országos Társadalombiztosító Intézettel karöltve ezt a számot 1940-ben 28-ra emelték. Az 1940. évi felmérés szerint a vidéki lakosság 16%-a nemi beteg volt, a lakosság kb. 4%-a volt szifiliszes (ebben a kikezeltek is benne foglaltattak). A cigányság nemi fertőzöttsége egyes vidékeken 25%-os volt. 1945-ben az új szifiliszesek száma 15 061, az új gonorrhoeásoké pedig 37 500 volt. Sürgős feladatként jelentkezett a régi gondozóintézetek helyreállítása és a gondozóintézeti hálózat kiépítése. 1951-ben rendeletet adtak ki, amely a nemi betegek kezelését kötelezővé és ingyenessé tette.

48. táblázat. A nemi betegek kezelésének alakulása
1949–1990 között
Év Gondozóintézet Nyilvántartott beteg Újonnan jelentkező
1949 108 53 366 33 140
1950 96 60 560 25 100
1960 121 25 192 4 902
1970 122 19 360 9 348
1980 122 18 658 5 868
1990 122 18 123 9 348

A nemi betegségek számában világszerte mutatkozó emelkedés nálunk is éreztette {II-214.} hatását – ezt az újonnan jelentkező betegek számának emelkedése és ingadozása is mutatja –, sok volt az eltitkolt (vagy magánúton kezelt) beteg. Igen érdekesen alakult a szifiliszes betegek száma: 1960-ban 1378 régi szifiliszes beteget tartottak nyilvántartásban, 1950-től az újonnan jelentkezettek száma évente 2–10 között volt, ez a szám az idegenforgalom fellendülésével (az 1960-as évek derekán) rohamosan emelkedni kezdett: 1964-ben 97, 1965-ben 131, 1966-ban 396, 1980-ban 982 esetet regisztráltak, ezután visszaesett évi 150-re. A friss gonorrhoeás betegek száma évi 10 ezer körül mozgott, s az 1980-as évek derekától újabb veszélyként jelentkezett az AIDS. Ezt a betegséget az egészségügyi statisztikák nem rögzítették, 1994-ben azonban kb. 240 főre becsülték az AIDS-betegek, kb. 3000-re a fertőzöttek számát. Az 1980-as évek végétől a nemi betegségek területén további romlás következett be, ami nemcsak az idegenforgalommal, a felvilágosító tevékenység megtorpanásával állt összefüggésben, hanem az életszínvonal csökkenésével, az ellenőrizetlen (vagy hiányosan ellenőrzött) prostitúcióval is.

Népbetegségek

A 20. század első évtizedétől lényeges különbséget tettek a járvány-, az ipari- és a népbetegségek között. A járványbetegségek leküzdését szolgálták az orvosi terápia mellett a közegészségügyi törvény adta preventív és gyakorlati jogszabályok, az ipari megbetegedéseknél – az orvosi kutatómunka eredményeképpen – a megelőzés (munka- és balesetvédelem) lehetőségei, míg a népbetegségek (a rák-, a szív- és érrendszeri betegségek, az alkoholizmus, a diabétesz stb.) esetében a gondos feltárás, a megelőzés és a terápia lehetőségeinek kidolgozása, valamint a felvilágosítás, az egészséges életre nevelés eszközei. Az átlagéletkor lassú emelkedése nyomán több olyan népbetegség került az orvosi érdeklődés középpontjába, amely alacsonyabb életkornál még nem jelentkezett tömegesen, s feltárásukhoz igen lényeges alapot nyújtott az orvosi statisztika, az ebből kiformálódott betegségosztályozás.

A rák térhódítására már az 1860-as években felfigyeltek. A rákkutatás területén 1903-ban Krompacher Ödön nemzetközi érdeklődést kiváltó statisztikai megfigyeléseket tett, pontosan meghatározta bizonyos rákos folyamatok előfordulásának korosztályi és foglalkozási lehetőségeit. 1900-ban Dollinger Gyula a budapesti orvosegyesületen belül kialakított rákbizottságával elindította a hazai rákellenes orvosi mozgalmat. Az első hitelesnek tekinthető statisztikai összeírást 1904-ben készítette el a statisztikai hivatal, amely szerint 3570 esetet regisztráltak, s 1901–1904 között 26 912 személy hunyt el rákban. Dollinger Gyula klinikáján járóbeteg-rendelést vezetett be a rákosoknak, ahol szinte naponta jelentkeztek új betegek. Megfigyelések szerint a rákos betegek többsége évek óta ebben a betegségben szenvedett, orvoshoz nem fordult. A halálozási adatlapok sem tükrözték a valós helyzetet, mivel az elhunytak kb. 45%-át nem orvos-halottkém vizsgálta meg. 1909-ben a Budapesten tartott Nemzetközi Orvoskongresszuson külön szekcióban foglalkoztak a rákbetegségekkel, itt fogadták el Dollinger Gyula orvosi statisztikai osztályozási módszerét. A két világháború között, amikor egyes, időben felfedezett rákos betegségeket már eredményesen gyógyítottak sebészi beavatkozással, nem állt szervezett forma még a felderítés szolgálatában. 1948-ban a Népjóléti Minisztérium rendeletére megszervezték a nők rákszűrését, és a kötelező tbc-röntgenszűrést kiterjesztették a tüdőrák szűrésére is. 1952-ben épült ki az országos onkológiai hálózat, amelynek központja – tudományos, {II-215.} gyógyító, továbbképző és módszertani feladatokkal – az Országos Onkológiai Intézet lett. A rák elleni küzdelem a gyógyító-megelőző ellátásnak is alapfeladata lett. Az onkológiai hálózat járóbeteg-ellátó része 22 megyei és 13 kerületi, illetve járási gondozóból, 90 szakrendelőből állt. Ezek irányítása alatt 401 szűrőállomás működött.

A statisztikai adatok szerint az elmúlt négy évtizedben a rákos halálozások száma megnégyszereződött. A halálokok közül a rosszindulatú daganatos megbetegedések a szív- és érrendszeri bajok mögött a második helyre kerültek. 1960-ban 79 650 rosszindulatú daganatos beteget, 1965-ben 86 527, 1975-ben 121 342, 1990-ben 130 987 beteget tartottak nyilván. 1920-ban 10 ezer főre 9 rákos halálozás jutott (az összhalálozás 2,7%-a), 1961-ben már 17,3 (18,2%), 1990-ben 21,4 (22,2%).

49. táblázat. A daganatos betegek gondozása
1953–1990 között
Év Onkológiai gondozóintézet Bejelentett új beteg
1953 25 11902
1955 30 10 902
1960 38 16 462
1970 45 19 381
1980 48 21 456
1990 57 30 267

Népbetegséggé léptek elő az elmúlt négy évtizedben a szív- és érrendszeri megbetegedések is, amelyek messze megelőzték a többi betegséget. 10 ezer lakosból 1920-ban 11,31, 1960-ban 24,19, 1990-ben 19,4 halt meg szív- és érrendszeri betegségben. Ez az összes halálozás 30,9%-át tette ki. A rohamos emelkedés 1980-ig volt tapasztalható, majd – a gyógykezelések és a megelőzés eredményeképpen – stagnálás, az 1980-as évektől kis javulás volt megfigyelhető. A keresőképes lakosság az elmúlt évtizedekben átlag 5 millió napot töltött el szív- és érrendszeri betegségek miatt táppénzes állományban. Ez a keresőképtelenséggel járó napoknak 11,5%-a.

1957-ben alapították meg az Országos Kardiológiai Intézetet mint a szív- és érrendszeri betegségek elleni küzdelem országos hatáskörű központját. A gyógyító és megelőző feladatot elsősorban a körzeti (családi) orvosok és a gyermekorvosi hálózat végzi. 1972-től országos szűrővizsgálatokat végeznek, amit 1981-től összekapcsolnak a diabétesz (cukorbetegség) szűrésével, bár ezek a szűrővizsgálatok csak mint kapcsolt vizsgálatok szerepelnek. A diabéteszre az 1960-as években figyeltek fel, ekkortól építették ki a szűrő- és a gondozóhálózatot. Az 1990. évi felmérés szerint hazánkban kb. 300 ezerre tehető azok száma, akik a cukorbetegség valamelyik kórformájától szenvednek, gondozásuk feltétlenül országos érdek. Éppen ezért már 1985-től – a munkaképes betegek részére – évi 24 ezer forint adómentességet, illetve a nyugdíjasoknak havi 100 forint pótlékot, ingyenes gyógyszer- és inzulinellátást (ez utóbbi 1929-től érvényes) biztosítanak.

50. táblázat. Szív- és érrendszeri betegek halálozási aránya 1949–1990 között
Év Szív- és érrendszeri
betegségekben
meghaltak száma
10 000 lakosra
jutó halálozások
%-a
1949 18 603 20,11
1950 19 957 21,26
1960 24 151 24,19
1970 29 154 28,73
1980 34 698 29,14
1990 40 145 31,67

Az alkoholizmus – mint népbetegség – elleni küzdelem hazánkban nagy múltra tekint vissza. 1945 után alábbhagyott, {II-216.} majd az 1960-as évektől lendült fel, különösen az 1962., majd az 1966. évi törvényi rendelkezés után. E jogszabály szerint az alkoholistákat nemcsak saját kérésükre, hanem hatósági intézkedésre is elvonókezelésbe lehetett helyezni, bár ezt a kényszerítő intézkedést 1990-ben úgy módosították, hogy bírósági végzés is kell hozzá. Ez az intézkedés vonatkozott a kábítószer-élvezőkre is. A felvilágosító tevékenység mellett az egészségügyi szolgáltatásokon belül külön szakrendeléseket és gondozókat szerveztek. Bizonyos javulás következett be az 1960-as évek végén, majd az 1970-es évektől ugrásszerű az emelkedés, aminek nem vetett gátat az alkoholos termékek áremelése, sőt az 1990. évi felmérés szerint vannak olyan vidékek, ahol a lakosság jövedelmének 40–60%-át alkoholra költi. Ha nem is népbetegség, de az 1980-as évek végétől ugrásszerűen emelkedett a kábítószer-fogyasztók száma. Az erre vonatkozó statisztikai adatok még elég bizonytalanok, sok az eltitkolt, felderítetlen eset, s a korábbi adatok is erősen kozmetikázottak voltak. A rendszerváltozás előtt és után, a határok megnyitása, s főként a jugoszláviai háború következtében Magyarország a nemzetközi kábítószer-kereskedelem és -csempészés egyik – elsősorban kelet–nyugati irányú – átmenő útvonala lett. Főként az ifjabb nemzedék körében terjedt el az olcsóbb és durva kivitelű szerek használata. A felderítésben, a gondozásban és a felvilágosításban jelentős szerepet játszanak a társadalmi és egyházi szervezetek is, céljuk a gondozás mellett elsősorban a felvilágosítással egybekötött megelőzés lett.