A fegyveres erők szervezeti felépítése a századfordulón

Az 1867. évi kiegyezés szellemében a külügyek és a hadügyek irányítására, valamint ezek pénzügyeinek fedezésére egy-egy közös minisztérium alakult. Emellett szervezték meg újonnan az osztrák honvédelmi minisztériumot Bécsben és a magyar királyi Honvédelmi Minisztériumot Budapesten. A törvényi szabályozást a védelemről szóló 1868. évi XL., a Honvédségről alkotott XLI., valamint az önkéntes népfelkelésre vonatkozó XLII. törvénycikkek jelentették. E törvények – melyeket az uralkodó 1868. december 5-én hagyott jóvá – alapvonásaikban 1912-ig meghatározták a Monarchia hadügyeit.

A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium épülete a századfordulón

A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium épülete a századfordulón

A hadkészültség és a katonai kiképzés foka szerint a haderő első vonalát a császári és királyi közös hadsereg és haditengerészet, második vonalát a magyar királyi honvédség, illetve császári királyi Landwehr, harmadik vonalát a magyar királyi, illetve császári királyin népfelkelés alkotta. A közös hadsereg a sorhadból, a tartalékból, a póttartalékból; a haditengerészet a sorhadból, a tartalékból és a tengervédből állt. A honvédségnél megkülönböztettek tényleges, nem tényleges és póttartalékos állománykategóriák léteztek. Békeidőben a vezetés rendszere és az alárendeltségi viszonyok az alábbiak voltak: a császári és királyi hadügyminiszternek, a honvédség, a Landwehr és a népfelkelés az illető honvédelmi miniszternek volt alárendelve. Háború esetén a teljes fegyveres erő hadműveleteit az uralkodó által kinevezett katonai parancsnoknak kellett irányítania. A haderő csapatokra, a különböző hadiszükségletek beszerzésére, kezelésére, létrehozására, és tudományos célokra szolgáló intézetekre, valamint magasabb parancsnokságokra és hatóságokra tagolódott.

A közös hadsereg 1900-ban 15 hadtestből állt, melyek közül a budapesti IV., a pozsonyi V., a kassai VI., a temesvári VII., a nagyszebeni XII. és a zágrábi XIII. volt magyar kiegészítésű. A 112 hadkiegészítő parancsnokság közül 40 esett Magyarország területére. 1871-től az ország a honvéd közigazgatás szerint 7 kerületre osztódott, úgymint a budapesti I., a szegedi II., a kassai III., a pozsonyi IV., a budai majd 1876-tól székesfehérvári V., a kolozsvári VI., és a zágrábi VII.

A VII. és XII. hadtest őszi gyakorlata. Ferenc József távcsővel figyeli az eseményeket. Buziás, 1898

A VII. és XII. hadtest őszi gyakorlata. Ferenc József távcsővel figyeli az eseményeket. Buziás, 1898

A császári és királyi 32. gyalogezred katonái az ezredzászlóval. Budapest, Mária Terézia laktanya, 1906

A császári és királyi 32. gyalogezred katonái az ezredzászlóval. Budapest, Mária Terézia laktanya, 1906

A császári és királyi csaptok 4 fegyvernemre: gyalogságra, lovasságra, tüzérségre, műszaki csapatokra oszlottak. Ezeken belül léteztek a vadászcsapatok, a tiroli országos lövészek, a dragonyosok, a huszárok, az ulánusok, a lovasított országos lövészek, a tábori-, hegyi és vártüzérség, az utászcsapatok, a vasút- és távíróezredek, valamint egészségügyi és vonatcsapatok mint csapatnemek.

A honvédségben, a Landwehrben és a népfelkelésben csak gyalogság és lovasság volt. A különböző csapattestek (századok, zászlóaljak, ezredek, osztályok, ütegosztályok, ütegek) élén parancsnokok és a törzs állt. A tábori osztályok mellett csak keretekből álló póttestek voltak. Ez a felépítés érvényes volt a honvédségre és a közös hadseregre egyaránt. Két vagy több, ugyanazon fegyvernembeli ezred egy gyalog -, lovas- vagy tüzérdandárt; 2 gyalog-, vagy lovasdandár egy gyalog-, vagy lovashadosztályt {I-286.} alkotott. Két-három gyaloghadosztály – melyhez tüzér- és műszaki osztály, valamint tartalékok is tartoztak – 1 hadtestet képezett (a honvédcsapatok legmagasabb szerveződési egysége a hadosztály volt). Háborúban több hadtest egy hadsereget alkotott.

A közös gyalogság 102 gyalogezredből állt, ebből 47 a magyar Szent Korona országaiból rekrutálódott. Az ezredek egyenként ezredtörzsre, 4 tábori zászlóaljra és pótzászlóalj-keretre tagolódtak. A tiroli császárvadászok és a bosznia-hercegovinai gyalogság 4–4 ezredből állott, a tábori vadászok 26 önálló zászlóaljat alkottak, melyből 8 szintén magyar felállítású volt.

A magyar királyi honvéd gyalogság 1890 óta 28 ezredből állt, azok mindegyike ezredtörzsre, 3-4 tábori zászlóaljra, pótzászlóalj-keretre, a zászlóalj 4 tábori századra oszlott. (A 20. gyalogezredben az 5. a fiumei század volt, ennél a csapattestnél és a 10. gyalogezrednél még 1-1 tartalékkeret is létezett.) Egy gyalogosszázad békeállománya 4 tiszt, 1 tiszthelyettes, 10 altiszt, 35 honvéd, 1 hangász és 4 tisztiszolga volt.

A császári és királyi Landwehrnél 30 gyalog- és 3 országos lövészezred volt található. Az ezredek törzsre, 3-4 zászlóaljra és a pótzászlóalj-keretre tagolódtak, ezen felül néhány ezrednek tartalék zászlóaljkerete is volt. A tábori zászlóaljak száma 102, ezek közül 10 országos lövész, melyek elvileg kiegészítő kerületükben kerültek elhelyezésre.

A magyar királyi népfelkelő gyalogságot háború esetén 4 századból álló gyalogzászlóaljakba, 3-4 zászlóaljat pedig ezredekbe kellett összevonni. A császári és királyi népfelkelő gyalogságot kivonuló és területi zászlóaljakba kellett szervezni. Az előbbiek 4, az utóbbiak 3–6 tábori századra tagozódtak.

Népfelkelő alakulat. Budapest, 1910

Népfelkelő alakulat. Budapest, 1910

Sátorverési gyakorlat egy bosnyák ezrednél

Sátorverési gyakorlat egy bosnyák ezrednél

A császári és királyi lovasság 42 ezredből (16 huszár-, 15 dragonyos-, 11 ulánusezred) állt. A 16 huszárezredet Magyarországról egészítették ki, s tisztikarukban is nagyszámú magyar teljesített szolgálatot. Minden lovasezred békében az ezredtörzsre, 2 osztályra (egyenként 3-3 tábori századdal), 1 utászszakaszra és 1 pótkeretre tagolódott. Az ezredek békeidőben lovasdandárokból és lovashadosztályokból álltak. A fegyvernem kiképzésének és harckészségének ellenőrzését a lovasság felügyelője végezte.

A honvéd lovasság 10 huszárezredből, azok egyenként ezredtörzsből, 2 osztályból és pótkeretből, az osztályok mindegyike 3 keretállománnyal bíró századból állt. Egy század békében 4 tisztet, 1 tiszthelyettest, 10 altisztet és járőrvezetőt, 54 huszárt, 30 keretlovat, évente idomítandó 34–35 pótlovat, 8-9 tiszti lovat számlált. A huszárezredek törzsei és osztályai béke idején annak a honvédkerületnek a területén nyertek elhelyezést, ahonnan kiegészítésüket kapták. A pótkeret mindig az ezredtörzzsel, a századok pedig az osztálytörzzsel egyazon állományban voltak. Háborús helyzetben a lovasság – a honvéd ugyanúgy, mint a közös – egyfelől önállóan lovasdandárokba és hadosztályokba szervezve harcolt, másfelől hadosztálylovasságként gyaloghadosztályokhoz volt beosztva és századokra tagolódott.

A császári és királyi lovasított Landwehr-csapatokat 6 ulánusezred (ezredtörzs, utászszakasz, 2 osztálytörzs, 6 tábori század és pótkeret), valamint tiroli, illetve dalmát lovasított országos lövészek képviselték.

A magyar királyi népfelkelő lovasság csak háborúban jött létre, minden honvéd huszárezred 1-1 népfelkelő huszárosztályt állított fel. A császári és királyi lovasított népfelkelő osztagok külön rendelkezésre szerveződtek meg. A közös hadsereg tüzérsége tábori-, vár- {I-287.} és hegyi tüzérségből állott. A tábori tüzérséget 14 hadtest-, 42 hadosztály-tüzérezred és 8 lovas ütegosztály alkotta. Ezekből 7, illetve 18 volt magyar kiegészítésű. A hadtest- és a hadosztály-tüzérezredek 14 tüzérdandárt képeztek. Háborúban minden ezred törzsre és 4 ütegre oszlott. Mindegyik lovas ütegosztály az osztálytörzsből és 2 lovasütegből állt. A vártüzérség 6 vártüzérezredet és 3 önálló vártüzérzászlóaljat számlált, ebből 1, illetve 2 volt magyarországi legénységű. Az ezredek mindegyik 2-3 zászlóaljra, azok zászlóaljtörzsre, 4 tábori századra és 1 pótszázadkeretre tagolódtak. A tüzérségi szerintézeteket és a műszaki tüzérséget a tüzérségi szertárak, átvevő bizottságok, lőporgyárak, lőszergyárak, a tábori szertüzérszázadok, illetve –osztagok alkották. A tüzérség egészének vezetését és felügyeletét a tüzérség főfelügyelője látta el; külön felügyelőt állítottak a vártüzérség számára.

Külföldi katonai attasék egy Veszprém melletti gyakorlaton, 1910-es évek

Külföldi katonai attasék egy Veszprém melletti gyakorlaton, 1910-es évek

Frigyes főherceg katonai törzskarával,1905 körül

Frigyes főherceg katonai törzskarával,1905 körül

Honvéd karhatalmi kiképzés. Budapest, Ferenc József laktanya, 1912

Honvéd karhatalmi kiképzés. Budapest, Ferenc József laktanya, 1912

A közös hadsereg műszaki csapatai 15 utászzászlóaljból (ebből 6 magyar), valamint a vasút- és távíróezredből tevődtek össze. A honvédségnél csak az I. világháború kitörése után hoztak létre műszaki alakulatokat.

A szolgálati idő a közös hadseregnél és haditengerészetnél 3 év volt, melyet még 7 év tartalékos időszak követett. A honvédségnél 1890 óta a hadkötelezettséget a 21. életévtől kellett teljesíteni. Ez 2 év volt, a póttartalékban pedig 12 esztendőt kellett eltölteni úgy, hogy az idő alatt 3 alkalommal 5-5 hétig tartó fegyvergyakorlaton voltak kötelesek részt venni.

A honvédség legfőbb igazgatási szerve a Honvédelmi Minisztérium (HM), legfelsőbb katonai szerve pedig a Honvéd Főparancsnokság volt. Hatáskörébe tartoztak a kiképzésre és a katonai szolgálatra, a katonai fegyelem fenntartására vonatkozó ügyek; a csapatok és különböző szintű parancsnokságok, a katonai igazságügy, a hadianyagok hadrafoghatóságának ellenőrzése, a tiszti személyi ügyekkel kapcsolatos javaslatok megtétele. A honvéd lovassági felügyelő honvéd és népfelkelő lovasságot, valamint a lóügyeket érintő kérdésekben a miniszter segéde, a honvéd kerületi parancsnokságokkal egyenrangú hatóság volt, aki a honvéd huszárezredek, lovasdandár-parancsnokságok és Honvéd Központi Lovasiskola elöljárójaként tevékenykedett. A magasabb parancsnokságok közül a honvédkerületi parancsnokságok élén egy altábornagy parancsnok állt, melléje egy tábornok vagy törzstiszt volt segéderőként beosztva. Elöljárói voltak az összes, területükön elhelyezkedő honvéd és népfelkelő parancsnokságnak, valamint csapattestnek. A dandárparancsnokságok élén egy-egy vezérőrnagy vagy rangidős ezredes állt, melléjük segédtisztnek egy vezérkari főtiszt került. A 14 honvéd gyalogdandár- és 4 lovasdandár-parancsnokság a honvédkerületi parancsnokságok alárendeltségében működött. A honvéd kiegészítő-parancsnokságok tevékenységüket a honvédkerületi parancsnokságok alatt fejtették ki. Magyarország területén a századfordulón 28 kiegészítő kerület létezett, azok mindegyikéhez egy honvéd gyalogezred tartozott. A honvéd huszárezredek újoncállományának fedezése több kiegészítő kerületből történt. A fővárosi honvéd állomásparancsnokság segédközegeként működött a Budapesti Honvéd Térparancsnokság.