A földrajztudomány hazai kiadványai

A Földrajzi Közlemények a magyar geográfia legrégebbi, a Magyar Földrajzi Társaság által 1873-ban alapított tudományos folyóirata. A hazai földrajztudomány különböző műhelyeiben (akadémiai és ágazati kutatóintézetek, egyetemek, főiskolák, múzeumok stb.) született, elsősorban a közép- és felsőoktatásban tevékenykedő földrajztanárok által közvetlenül felhasználható kutatási eredmények, valamint a külföldi és magyar tudományos expedíciók, szakmai utazások során gyűjtött ismeretek, úti beszámolók közreadásának fóruma. Társasági közlemények rovatában rendszeresen közreadja az MFT évi közgyűléséről és egyéb rendezvényeiről szóló beszámolókat, egyes szakosztályainak tevékenységét ismertető évi jelentéseket, továbbá a tisztségviselők, a választmányi tagok, a hazai, illetve külföldi tiszteleti tagok és kitüntettek névsorát. Évi négy füzetben jelenik meg. 1944–1947 és 1949–1952 között nem adták ki. Szerkesztők: Berecz Antal (1873–1904); Cholnoky Jenő (1905–1912); Bátky Zsigmond, Littke Aurél (1913–1919); Fodor Ferenc (1920–1923); Kerekes Zoltán (1924); Karl János, Kéz Andor (1925–1927); Kéz Andor, Pécsi Albert (1928); Hézser Aurél, Milleker Rezső, Réthly Antal (1929–1933); Hézser Aurél, Kéz Andor, Temesy Győző (1934–1940); Kéz Andor, Mendöl Tibor, Temesy Győző (1941–1944); Kéz Andor, Mendöl Tibor (1948). Főszerkesztők: Koch Ferenc (1953–1958), Pécsi Márton (1953–1989), Gábris Gyula (1990–1993), Nemerkényi Antal (1994-től).

A Földgömböt a Magyar Földrajzi Társaság indította, népszerű tudományos folyóirat. 1930–1944 között 15 száma látott napvilágot. Szerkesztők: Milleker Rezső (1930–1933), Baktay Ervin és Kéz Andor (1934–1944). 1999-ben, Nemerkényi Antal főszerkesztésében ismét kiadták. Lapjain expedíciókról, nemzeti parkokról, világörökségről, ökoturizmusról szóló, fényképekkel gazdagon illusztrált tanulmányok jelennek meg.

A Földrajzi Értesítő az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet kiadványa. 1952-től, évi négy füzetben jelenik meg. Magyar és idegen nyelvű tanulmányokat közöl az elméleti, illetve az alkalmazott természet- és társadalomföldrajz témaköréből. Rendszeresen beszámol a magyar kutatók részvételével megrendezett tudományos konferenciákról, az intézet kutatóinak külföldi tanulmányutakon szerzett tapasztalatairól, ismerteti a megjelent földrajzi szakkönyveket, tematikus atlaszokat, térképműveket stb. Alapító szerkesztők: Koch Ferenc és Marosi Sándor (1952–1954). Főszerkesztők: Bulla Béla (1955–1962), Enyedi György (1963–1972), Marosi Sándor (1973-tól).

A Földrajztanítás módszertani folyóirat. 1958–1967 között neve A földrajz tanítása. Évente hat füzetben jelenik meg. Tantárgypedagógiai tartalmú cikkei mellett rendszeresen közöl kutatási eredményekről is beszámoló kisebb tanulmányokat, szakmai híreket, könyvismertetéseket és lapszemlét. Kiadását a szakminisztériumtól 1993-ban az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda vette át. Szerkesztők: Vécsey Zoltán (1958–1967), Tóth Aurél (1968–1971), Lőrincz András (1972–1976), Varajti Károly (1977-től).

Az Acta Geographica Szegediensis a JATE évkönyv jellegű, idegen nyelven megjelenő tudományos folyóirata. 1963–1987 között Acta Geographica néven adták ki. Elsősorban a Dél-Alföldre, kisebb részben egész Kelet-Magyarországra vonatkozóan közöl tanulmányokat a geomorfológia, a geoökológia, a tájföldrajz, a hidrogeográfia, a talajföldrajz, továbbá a népesség- és a településföldrajz témaköréből angol, német és orosz nyelven. {IV-368.} Egy-egy számát az egyetem vezető geográfusai (Prinz Gyula, Korpás Emil, Pénzes István, Krajkó Gyula, Mészáros Rezső, Keveiné Bárány Ilona) szerkesztik.

A Studies in Geography in Hungary az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének 1960 óta megjelenő, angol nyelvű, sorozat jellegű szakkiadványa. Tanulmányokat közöl a természet-, a gazdaság- és a társadalomföldrajzi kutatások legújabb eredményeiről. 1998-ig 29 száma látott napvilágot. Főszerkesztő: Pécsi Márton.

Az Acta Geographica Debrecina a KLTE 1962-től kiadott, évkönyv jellegű tudományos folyóirata. Magyarországra, azon belül az Alföldre és Északkelet-Magyarországra vonatkozóan közöl magyar és idegen nyelvű geomorfológiai, geológiai, talajföldrajzi, klimatológiai, gazdaságföldrajzi és történeti földrajzi tanulmányokat. Szerkesztők: Kádár László (1962–1976), Borsy Zoltán (1977–1997), Kerényi Attila (1997-től).

A Földrajzi Tanulmányok az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet munkatársainak kutatási eredményeit összefoglaló kismonográfia-sorozat. 1964-től 1992-ig 22 száma látott napvilágot. Szerkesztő: Marosi Sándor.

Az Alföldi Tanulmányok 1977-től az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Alföldi Csoportjának (Békéscsaba), 1984-től az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének (Kecskemét) évkönyv jellegű, tudományos folyóirata. Az Alföldre vonatkozó értekezéseket tesz közzé, főként az ipar-, az agrár-, az etnikai, a történeti és a településföldrajz köréből. Szerkesztők: Tóth József (1977–1986), Simon Imre (1987–1988), Becsei József (1987-től).

A Területi Kutatásokat az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Területfejlesztési Osztálya indította 1979-ben. Belső kiadvány, amely a gazdaság- és településföldrajzi kutatások legfrissebb eredményeit publikálja a szakmai közönség részére. 1984-től az intézet Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Osztályának kutatói szerkesztik. 1999-ig 9 füzete jelent meg.

Az Alföldi Társadalmat 1990-ben az Alföldi Tudományos Intézet Békés Megyei Osztálya alapította. Évkönyv jellegű, társadalomtudományi kiadvány, az Alföldi Tanulmányok társfolyóirata. Az Alföld történeti, politológiai, államigazgatási, szociológiai, közoktatási, közgazdasági, etnikai stb. kutatásairól közöl cikkeket különféle tudományterületeket képviselő kutatóktól. Szerkesztők: Simon Imre (1990–1991), Lengyel Imre (1992-től).

A Földrajzi Múzeumi Tanulmányok a Magyar Földrajzi Múzeum tudományos folyóirata. Indulásától, 1985-től 1999-ig 11 száma jelent meg. Elsősorban a magyar földrajzi utazók és felfedezők életéről, tudományos munkásságáról és műveiből közöl történeti földrajzi tanulmányokat, emellett a világban fellelhető magyar földrajzi emlékhelyekről hazai és külföldön élő geográfusok tollából is közread rövidebb munkákat. Rendszeresen beszámol a múzeum – többnyire neves geográfusokhoz kötődő – évfordulós szakrendezvényeiről, gyűjteményének gyarapodásáról. Szerkesztők: Balázs Dénes (1985–1994), Kubassek János (1994-től).

A Tér és Társadalom az MTA Regionális Kutatások Központjának 1987-től évi 4 füzet formájában megjelenő, tudományos folyóirata. Az elméleti és alkalmazott földrajzi tanulmányok mellett számos más tudományterületet (közgazdaságtan, történettudomány, állam- és közigazgatás, jog, településtudomány stb.) érintő cikkeket is közöl. Főszerkesztők: Beluszky Pál (1987–1994), Rechnitzer János (1995-től).