Előző   Kezdőlap   Következő


RÖVIDÍTÉSEK

 

Az iratok irattani meghatározásának rövidítései

A = tisztázat
B = fogalmazvány
C = egykorú másolat
D = későbbi másolat
E = egykorú nyomtatott kiadás
F = egykorú fordítás
G = egykorú tartalmi kivonat

A jelzetekben alkalmazott rövidítések

A = Acta
Bd = Band
c. = cím
cs. = család; csomó
Fasc. = Fasciculus
Fol. = fólió
H. = Heft
k. = kötet
Konv. = Konvolutum
l. = lap
Lad. = Ladula
m. = megye, vármegye
Misc. = Miscellanea
Miss. = Missiles
N. = Numerus, Nummer
p. = pagina
Prot. = Protocollum
Repos. = Repositorium
Sign. = Signatura
Sign. ant. = Signatura antiqua
sz. = szám
T., Tom., = Tomus
v. = város
Vol. = Volumen

Rövidítések a szövegközlésben

(A + jellel jelzettek csak név előtt vagy megszólításban használatosak)

D. = dominus, domina, dominatio, domine+
D. V. = Dominatio Vestra
D. V. Egr. = Dominatio Vestra Egregia
D. V. Magn. = Dominatio Vestra Magnifica
E. = Euer (Eur, Ever)
E. G. = Euer Gnaden
Egr. = Egregius, Egregie+
Fürstl. = fürstlicher, -s, -es
Gen. = Generosus, Generose+
H. = Herr+
Ill. = Illustris, Illustre+
Illustr. = Illustrissimus, Illustrissime+
Kays. = Kayserlicher, -e, -es
Königl. = Königlicher, -e, -es
M. = Maiestas, Majestät
Magn. = Magnificus, Magnifice+
mp. = manu propria
M. S. = Maiestas Sua
M. V. = Maiestas Vestra
M. V. S. = Maiestas Vestra Sacra
p. = porta, portae
P. S. = Post scripta
R. = Reverendus, Reverende+
Rss. = Reverendissimus, Reverendissime+
Ser. = Serenitas
Seren. = Serenissimus, Serenissime+
S. M. = Sua Maiestas, Seine Maiestät
S. M. Ss. = Sua Maiestas Sacratissima
Spect. = Spectabilis
Ss. = Sacratissimus, Sacratissime+
S. Ser. = Sua Serenitas
V. = Vester, -ra, -rum

A levéltárak és a könyvtárak nevének és állagainak rövidítései

AIAC - ARHIVA ISTORICA A ACADEMIEI R. S. ROMANIA DIN CLUJ (Kolozsvár)
      Gyulay-Kuun cs - gr. Gyulay.Kuun cs. levéltára

AJA - Arhiv Jugoslavenske Akademije (Zágráb)

ASW - Archiv der Stadt Wien (Bécs)

AMB - Archiv mesta Bratislavy (Pozsony)

ELTEK - AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRA (Budapest)
      Hevenesi - Collectio Hevenessiana
      Kaprinai - Collectio Kaprinaiana

ESZKML - ESZTERGOMI SZÉKESFŐKÁPTALAN MAGÁNLEVÉLTÁRA (Esztergom)

GYPL - GYŐRI PÜSPÖKSÉG LEVÉLTÁRA (Győr)
      Győri kápt. m. - Győri káptalan magánlevéltára
      Győri kápt. orsz. - Győri káptalan országos levéltára

HHStA - ÖSTERREICHES STAATSARCHIV. HAUS-, HOF- UND STAATSARCHIV (Bécs)
      Hung. - Ungarische Akten. Alter Bestand
      Allg. A. - Allgemeine Akten
      Misc. - Miscellanea
      Reichsa. - Reichsarchive
      Reichsreg. - Reichsregisterbücher
      Turcica - Türkei. Alter Bestand

HKA - ÖSTERREICHES STAATSARCHIV. FINANZ- UND HOFKAMMERARCHIV (Bécs)
      Hoffinanz. Ung. - Hoffinanz. Ungarn
      Gedenkbücher - Gedenkbücher

KA - KRIEGSARCHIV (Bécs)
      AFA - Alte Feldakten

OAPR - OKRESNY ARCHIV V PREŠOVE (Eperjes)
      Eperjes v. - Archiv mesta Prešova

OL - MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR (Budapest)
      Batthyány cs. - Batthyány cs. hercegi ágának levéltára
           Memorabilia - Memorabilia (P 1313)
      DF - Diplomatikai Fényképgyűjtemény
      DL - Diplomatikai Levéltár
      Esterházy cs. hg. - Esterházy cs. hercegi ágának levéltára (P 108)
      Esterházy cs. hg. Misc. - Vegyes iratok (P 113)
      Esterházy cs. pápai - Esterházy cs. pápai levéltára (P 983)
      Esterházy cs. tatai - Esterházy cs. tatai (hitbizományi) levéltára (P 197)
      Héderváry cs. - Héderváry cs. levéltára (P 119)
      Horváth cs. - Horváth de Sziget cs. (E 200 10. cs. 22. tétel)
      Kisebb cs. Török cs. - Kisebb családi fondtöredékek
      Enyingi Török cs. (R 317. 57. cs.)
      Kisfaludy cs. - Kisfaludy család levéltára (P 430)
      M. Kamara - Magyar Királyi Kamara Levéltára
           A. Paulinorum - Acta Paulinorum (E 153)
           A. Publ. - Acta publica (E 142)
           Ben. resol. - Benignae resolutiones (E 21)
           Conscr. port. - Conscriptiones portarum (E 158)
           Litt. - Litterae ad cameram exaratae (E 41)
           Lymbus - Lymbus (E 211)
           MKA - Magyar Kamara Archivuma
           Nádasdy cs. - Nádasdy cs. levéltára (E 185)
           NRA - Neo-regestrata acta (E 148)
           Városi ir. - Városi és kamarai iratok (E 554)
      M. Kanc. - Magyar Királyi Kancellária Levéltára
           Libri regii - Libri regii (A 57)
      Majthényi cs. - Majthényi cs. levéltára (P 485)
      Oláh cs. - Oláh cs. levéltára (P 184)
      Orczy cs. - Orczy cs. levéltára (P 521)
      Rudnyánszky cs. - Rudnyánszky cs. levéltára (P 590)
      Török cs. - Enyingi Török cs. levéltára (E 200 19. cs. 65. tétel)
      Városi - Városi iratgyűjtemény (R 314)

OSZK - ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR (Budapest)
      Kézirattár

SN - STAATSARCHIV NÜRNBERG (Nürnberg)
      Brand. - Brandenburgisches Archiv. Brandenburger Literalien

ŠOKAT - ŠTÁTNY OKRESNY ARCHÍV v TRENČINA (Trencsén)
      Trencsén v. - Archív mesta Trenčina

SNA - SLOVENSKY NÁRODNY ARCHIV (Pozsony)
      Pálffy cs. - Pálffy cs. központi levéltára
      Pozsonyi kápt. hitelesh. - Pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltára
      Révay cs. - Révay cs. közös levéltára
           Corresp. - Correspondentiae et rescripta regia

SzBFL - SZENT-BENEDEKRENDI FŐAPÁTSÁG LEVÉLTÁRA (Pannonhalma)

 

Nyomtatott források és irodalom

(Rövidítésjegyzék)

ACTA Tomiciana
Epistolae et legationes, responsa, actiones, res gestae... Sigismundi I. regis Poloniae (1507-1526). 1-13. k.
Poznan, 1882-1915.

ACSÁDY, Magyarország
ACSÁDY Ignácz: Magyarország három részre szakadásának története. 1526-1608. In: A magyar nemzet története, 5. k.
Bp. 1897.

ACSÁDY, Pénzügyek
ACSÁDY Ignácz: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt. 1526-1564.
Bp. 1888.

ÁLDÁSY, Címereslevelek
ÁLDÁSY Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei. 2. k.
Bp. 1923.

APPONYI, Hungarica
APPONYI Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. 1-2. k.
Bp. 1900-1902.

ATSZ
Agrártörténeti Szemle

BALÁZS, Sylvester
BALÁZS János: Sylvester János és kora.
Bp. 1958.

BARABÁS, Zrínyi
BARABÁS Samu: Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. 1-2. k.
Bp. 1898, 1899. (MHHD 29-30.)

BÁRDOSSY
BÁRDOSSY László: Magyar politika a mohácsi vész után.
Bp. 1943.

BARISKA, Kőszeg
Kőszeg ostromának emlékezete. Vál., szerk. bev.: BARISKA István.
Bp. 1982.

BARTA, Illúziók
BARTA Gábor: Illúziók esztendeje.(Megjegyzések a Mohács utáni kettős királyválasztás történetéhez) In:
TSz 1977/1 p. 1-30.

BARTA, Konszolidáció
BARTA Gábor: Konszolidációs kísérlet Magyarországon a mohácsi csatavesztés után (Szapolyai János király kormányzása 1526 november-1527 augusztus) In:
Sz 1977/4. p. 635-678.

BATTHYÁNY, Leges
BATTHYÁNY Ignácz: Leges ecclesiasticae regni Hungariae... 1. k.
Gyulafehérvár, 1785.

BEDEUS, Pemfflinger
BEDEUS: Des merkwürdiger Hermannstädter Königrichters Markus Pemfflingers letzte Lebensjahre und Ende. In: Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge 3.
1858. p. 124-140.

BESSENYEI, Mindszenthy
BESSENYEI József: Mindszenthy Gábor emlékiratának forrásértéke. In:
TSz 1978/3-4. p. 570-587.

BORSA, Szenyéri
BORSA Iván: A szenyéri uradalom Mohács előtti iratanyagának vizsgálata. In: Mályusz Elemér Emlékkönyv,
Bp. 1984., p. 59-76.

BOTTA, Huszár
BOTTA István: Huszár Gál élete, művei és kora. (1512?-1575)
Bp. 1991.

BRODARICS, Historia
BRODERICUS, Stephanus: De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcanum imperatore ad Mohach verissima descriptio. Ed.: Petrus Kulcsár.
Bp. 1985. (BSMRAE ser. nova T. VI.)

BUCHOLTZ, Ferdinand, Urkunden-Band
BUCHOLTZ, F. B.: Geschichte der Regierung Ferdinands I. Bd 1-8. + Urkunden-Band.
Wien, 1831-1836.

CHARRIÈRE, Négociations
CHARRIÈRE, Négociations de la France dans le Levant. 1515-1589. 1-4. T.
Paris, 1848-1860.

CSÁNKI, Magyarország
CSÁNKI Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I-III., V. k.
Bp. 1890-1913.

DARÓCZY, Dunántúli
DARÓCZY Zoltán: Néhány dunántúli család eredete és leszármazása. In.: Turul (26)
1908. p. 83-86.

DEBRECEN, 1547
DEBRECEN város magistrátusának jegyzőkönyvei. 1547. Összeállította, közzétette Balogh István.
Debrecen, 1979. (A Hajdú - Bihar megyei Levéltár forráskiadványai 1)

DEBRECEN, 1548
DEBRECEN város magistrátusának jegyzőkönyvei. 1548.
Ford. Balogh István. Szerk. Szendrey István.
Debrecen, 1981. (A Hajdú - Bihar megyei Levéltár forráskiadványai 2)

DEBRECEN, 1549
DEBRECEN város magistrátusának jegyzőkönyvei. 1549.
Ford. Komoróczy György.
Debrecen, 1981. (A Hajdú - Bihar megyei Levéltár forráskiadványai 3)

DITTRICH, Nuntiaturberichte
DITTRICH, F.: Nuntiaturberichte Giovanni Morones vom deutschen Kaiserhofe, 1539-1540.
Paderborn, 1892.

DÖRY, Török
DÖRY Ferenc: Török Bálint életéhez. [1529] In: TT 1901 p. 475 - 476.

ENGEL, Monumenta
ENGEL, Johann Christian von: Monumenta Ungrica. Fragmentum libri rationarii super erogationibus aulae regis Hungariae Ludovici II. p. 187-236.
Wien, 1809.

ETE
BUNYITAY Vince - RAPAICS Rajmund - KARÁCSONYI János - KOLLÁNYI Ferenc - LUKCSICS József: Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. I-V. k.
Bp. 1902-1912.

FEJÉRPATAKI, Czimeres
FEJÉRPATAKI László: Magyar czimeres emlékek 2. füzet.
Bp. 1902.

FEKETE NAGY - BORSA, Balassa
FEKETE NAGY Antal - BORSA Iván: A Balassa család levéltára. 1193-1526.
Bp. 1990.

FIRNHABER, Urkunden
FIRNHABER, F.: Urkunden zur Geschichte des Anrechtes des Hauses Habsburg auf Ungarn. In: Archiv für Österreichische Geschichte, Bd XXII.
Wien, 1860.

FODOR, Magyarország
FODOR Pál: Magyarország és a török hódítás.
Bp. 1991.

FRAKNÓI, Magyar
FRAKNÓI Vilmos: A magyar országgyűlések története. 1. k. 1526-1536, p. 235.
Bp. 1874.

FRANKL, Révay
FRANKL Vilmos: Közlemények a Révay - levéltárból. In:
Sz 1873. p. 40 - 49.

GÉRESI, Károlyi
GÉRESI Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. 3. k. Oklevelek és levelezések 1491-1600.
Bp. 1885.

GÉVAY, Urkunden
GÉVAY, Anton: Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Österreich, Ungarn, und der Pforte im XIV. und XVII. Jahrhunderte. 1-3. k.
Pest, 1868-1872.

GYÁRFÁS, Jász-kunok
GYÁRFÁS István: A jász-kunok története. 3.k. 1301-1542.
Szolnok, 1883.

HARRER, Wien
HARRER, Paul: Wien, seine Häuser, Menschen und Kultur. I-VIII. Bd Kézirat Bécs város levéltárában.

HATVANI, Brüsseli
HATVANI Mihály: Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi levéltárból. 2. k. 1538-1553
Pest, 1858. (MHHD 2)

HÁZI, Sopron
HÁZI Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. sorozat, 1-7. k.
Sopron 1921-1929. II. sorozat. 1-6. k.
Sopron 1930-1943.

HK
Hadtörténelmi Közlemények

HO
NAGY Imre- PAUR Iván- RÁTH Károly - IPOLYI Arnold - VÉGHELYI Dezső: Hazai Okmánytár. Codex diplomaticus patrius. T. I-VIIII.
Bp. 1891.

HÓMAN-SZEKFÜ
HÓMAN BÁLINT- SZEKFÜ GYULA: Magyar történet.
Bp. é.n.

HORVÁTH, Inventár
Archív mesta Bratislavy. Inventár listin a listov. II. (1501-1563) Vypracoval Vladimir HORVÁTH.
Bratislava, 1966.

ILA - KOVACSICS, Veszprém
ILA Bálint - KOVACSICS József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. 1-2. k.
Bp. 1984, 1988.

ISTVÁNFFY, Historia
ISTHVANFI, Nicolai Pannoni Historiarum de rebus Ungaricis Libri XXXIV.
Köln, 1622.

IVÁNYI, Buda
IVÁNYI Béla: Buda és Pest sorsdöntő évei. In: Tanulmányok Budapest multjából. IX. k.
Bp. 1941.

IVÁNYI, Körmendi
IVÁNYI Béla: A körmendi levéltár memorabiliái, 1352-1698.
Körmend, 1942.

JÁSZAY, Magyar
JÁSZAY Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után.
Pest, 1846.

JOVIUS, Historia
Pauli Jovii Novocomensis Historiarum sui temporis tomus primus.
Firenze, 1550.

KARÁCSONYI, Ferencesek
KARÁCSONYI János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1-2. k.
Bp. 1922 - 1924.

KÁROLY, Fejér
KÁROLY János: Fejér vármegye története. I. k.
Székesfehérvár, 1896.

KÁROLYI, Nagyváradi
KÁROLYI Árpád: Adalék a nagyváradi béke s az 1536-38. évek történetéhez. In:
Sz 1878. p. 591-617, 687-732, 790-840.

KÁROLYI, Okmánytár
KÁROLYI Árpád: A nagyváradi béke okmánytára. In:
TT 1878. p. 713-817.

KÁROLYI, Török
Károlyi Árpád: Török Bálint életéhez. In:
TT 1879 p. 192 - 194.

KÁROLYI, Trencséni,
KÁROLYI János: A trencséni vár.
Trencsén, 1910.

KATONA, Hist. crit.
KATONA, Stephanus: Historia critica regum Hungarie. T. I-XXIII. In ord. I-XLII.
Pest, 1779-1817.

KEMÉNY, Fundgruben
KEMÉNY, Joseph: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens. 1. k.
Kolozsvár, 1839.

KERCHELICH, Notitiae
KERCHELICH, Balthasarus Adamus: De regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae praeliminares.
Zagrabiae, 1770.

KISS, Nándorfehérvár
KISS Lajos: Nándorfehérvár bukása, 1521. In: HK 1889. p. 389-440, 542-612.

KOLLER, Historia
KOLLER, Josephus: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. I-VII. T.
Pozsony, Pest, 1801-1812.

KORRESPONDENZ Ferdinands I.
Die Korrespondenz Ferdinands I. Familienkorrespondenz. 3. Bd. Bearb. Herwig Wolfram, Christiane Thomas.
Wien, 1973-1984.

KUBINYI, Budai
KUBINYI András: A budai vár udvarbírói hivatala, (1458-1541). In: Levéltári Közlemények (35)
1964.

KUBINYI, Gallinczer
KUBINYI András: A mezőgazdaság történetéhez a Mohács előtti Budán (Gallinczer Lénárt számadáskönyve 1525-ből). In: ATSZ (4) 1964. 3-4. sz. p. 371-404.

KUBINYI, Kalandos
KUBINYI András: Az 1525. évi "Kalandos Szövetség". In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára.
Bp. 1980.

KUBINYI, Kaposvári
KUBINYI András: A kaposvári uradalom és a Somogy megyei familiárisok szerepe Ujlaki Miklós birtokpolitikájában. (Adatok a XV. századi feudális nagybirtok hatalmi politikájához) In: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv.(4) p. 3-44.
1973.

KUBINYI, Magyar
KUBINYI András: A magyar állam belpolitikai helyzete Mohács előtt. In: Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából.
Bp. 1986. p. 59-101.

KUBINYI, Mohács
KUBINYI András: A mohácsi csata és előzményei. In:
Sz 1981/1 p. 66-106.

KUBINYI, Összeköttetések
KUBINYI András: Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló - korban. In: Levéltári Közlemények XXXVII. évf.
1966. p. 227-291.

KUBINYI, Pemfflinger
KUBINYI András: Die Pemfflinger in Wien und Buda. In: Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. Bd 34.
Wien 1978.

KUBINYI, Ujlaki
KUBINYI András: Die Frage des bosnischen Königtums von Nikolaus Ujlaki. In: Studia Slavica, 1958.

LASZOWSKI, Monumenta
LASZOWSKI, Emilj: Monumenta Habsburgica regni Croatiae, Dalmatiae, Slavoniae. Vol. 1. 1526-1530.
Zagrabiae, 1914. Vol. 2. 1531-1540. Zagrabiae, 1916.

LASZTÓKAY, Eperjes
LASZTÓKAI László: Eperjes sz. kir. város levéltárában található nevezetesebb okiratok ismertetése.
Eperjes, 1881.

LUKINICH, Podmaniczky
A podmanini Podmaniczky család oklevéltára. Közzétette LUKINICH Imre. II-III. k.
Bp. 1939, 1941.

MAKSAY, Birtokviszonyok
MAKSAY Ferenc (szerk.) Magyarország birtokviszonyai a XVI. század közepén. 1-2. k.
Bp. 1990.

MÁLYUSZ, Magyar
MÁLYUSZ Elemér: A magyar társadalom a Hunyadiak korában. In: Mátyás király emlékkönyv. Szerk.: Lukinich Imre. l. k. p. 309-435.
Bp. 1940.

MARGALITS, Horvát
MARGALITS Ede: Horvát történelmi repertórium 1-2. k.
Bp. 1900-1902.

MARTONFALVAY, Emlékirat
Martonfalvay Imrének naplótöredéke és emlékirata. (A magyar történet forrásai 1.)
Bp. 1986.

MEMORIA rerum,
MEMORIA rerum. S. a. r. bev. Bessenyei József.
Bp. 1981.

MERÉNYI, Pest
MERÉNYI Lajos: Pest város helytörténetéhez. In:
TT 1896 p. 367 - 368.

MHHD
Monumenta Hungariae Historica. Diplomatarium.

MHHS
Monumenta Hungariae Historica. Scriptores.

MINDSZENTI, Diárium
Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király haláláról. Utószó: Makkai László.
Bp. 1977.

MOE
Magyar Országgyűlési Emlékek

MOHÁCS emlékezete
MOHÁCS emlékezete. Vál. Kiss Károly. Szerk. Katona Tamás.
Bp. 1976.

MTT
Magyar Történelmi Tár

NÁDASDY, családi
Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Kiadja: Károlyi Árpád - Szalay József.
Bp. 1882.

NEMESKÜRTY, Török
NEMESKÜRTY István: És Török Bálint? In: Tűnődések történelemről, irodalomról.
Bp. 1985.

NÉMETH, Szigetvár
NÉMETH Béla: Szigetvár története.
Pécs, 1903.

OLÁH, Levelezés
OLÁH Miklós esztergomi érsek-prímás és kir. helytartó levelezése. Kiad. Ipolyi Arnold.
Bp. 1875. (MHHD XXV.)

OSTERMAYER, Krónika
OSTERMAYER, Hieronymus: Chronik des - -. In: Kemény: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens. I. k. p. 1-68.

ÓVÁRY, III. Pál
ÓVÁRY Lipót: III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomáciai levelezései 1535-1549.
Bp. 1879. (MHHD XVI.)

PAJEWSKI, Polski
PAJEWSKI, Janusz: Węgierska polityka Polski w polowie XVI. wieku (1540-1571).
Krakow, 1932.

PÁKAY, Veszprém
PÁKAY Zsolt: Veszprém vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó összeírás alapján.
Veszprém, 1942.

PESTY, Krassó
PESTY Frigyes: Krassó vármegye története. IV. k. Oklevéltár.
Bp. 1883.

PESTY, Szörényi
PESTY Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története. I.-III. k.
Bp. 1877-1878.

PETRITSCH, Regesten
PETRITSCH, Ernst Dieter: Regesten der osmanischen Dokumente im österreichischen Staatsarchiv. Bd 1. (1480-1574).
Wien, 1991.

PETTKÓ, Sulyok
PETTKÓ Béla: Sulyok György végrendelete, 1537. In:
TT 1887 p. 787 - 790.

PRAY, Dissertatio
PRAY, Georgius: Dissertatio historico-critica de prioratu Auraneae.
Viennae, 1773.

PRAY, Epistolae
PRAY, Georgius: Epistolae procerum. 1-3. T.
Posonii, 1806.

PRT
ERDÉLYI László - SÖRÖS Pongrác - FÜSSI Tamás: A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. I-XII. k.
Bp. 1902-1913.

REIZNER, Czéhlevelek
REIZNER János: Az Eszterházyak pápai levéltárában őrzött czéhlevelek. In:
TT 1894 p. 631 -655; 1895, p. 90 - 103, 289 - 306.

REIZNER, Pápai
REIZNER János: A gr. Eszterházy család pápai levéltára, 1340-1630. In:
TT 1893 p. 601 - 616.

RMKT
Régi Magyar Költők Tára.

RML 1.
Régi Magyar Levéltár 1. Középkori leveleink (1541-ig.) Szerk.: Hegedűs Attila, Papp Lajos.
Bp. 1991.

SANUTO, Diarii
SANUTO, Marino: I Diarii (1496-1533) Ed. N. Barozzi, G. Berchet, R. Fulin, F. Stephani.
Venezia, 1879-1903.

SCHERER, Gyula
SCHERER Ferenc: Gyula város története. 1-2 k.
Bp. 1938, 1942.

SCHULLER, Beiträge
SCHULLER, Friedrich: Urkundliche Beiträge Siebenbürgens von der Schlacht bei Mohács bis zum Frieden von Grosswardein. In: Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde.
1894, 1895, 1898, 1900.

SEBESTYÉN, Török
SEBESTYÉN Béla: Enyingi Török Bálint mint Pápa város földesura.
Pápa, 1911.

STRÁNSKY, Nyitra
STRÁNSKY, Albert: Dejiny biskupstva nitrianskeho.
Trnava, 1933.

Sz
Századok

SZABÓ, Országgyűlések
SZABÓ Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korában
Bp. 1909.

SZAKÁLY, Honkeresők
SZAKÁLY Ferenc: Honkeresők. (Megjegyzések Cserni Jován hadáról.) In:
TSz 1979/2.

SZAKÁLY, Nándorfehérvár
SZAKÁLY Ferenc: Nándorfehérvár, 1521; a vég kezdete. Utószó Zay Ferenc: Az Lándorfejírvár... c. művéhez.
Bp. 1980.

SZAKÁLY, Schreiber
SZAKÁLY Ferenc: Schreiber Farkas, pécsi bíró (1527-1542). Pályakép néhány gazdaság- és társadalomtörténeti tanulsággal. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (20-21.) 1975-1976. p. 76-102.

SZAKÁLY, Tolna
SZAKÁLY Ferenc: Tolna megye negyven esztendeje a mohácsi csata után (1526-1566). In: Tanulmányok Tolna megye történetéből, II. k.
Szekszárd, 1969. p. 5-85.

SZALAY, Négyszáz
SZALAY Ágoston: 400 magyar levél a XVI. századból, 1504-1560.
Pest, 1861. (Magyar levelestár I.)

SZERÉMI, Emlékirat
SZERÉMI György emlékirata Magyarország romlásáról. Közli Wenzel Gusztáv.
Pest, 1857. (MHHS 1.)

SZERÉMI, Majthényi
SZERÉMI: Emlékek a majthényi, kesellőkeői és berencsi Majthényi bárók és urak családi levéltárából, 1451-1728. In:
TT 1897 p. 1-338.

TAKÁTS, Enyingi
TAKÁTS Sándor: Enyingi Török Bálintné. In: Régi magyar nagyasszonyok.
Bp. 1982. p. 74-89.

TAKÁTS, Nagyasszonyok
TAKÁTS Sándor: Nagyasszonyainkról. In: Régi magyar nagyasszonyok.
Bp. 1982. p. 5-33.

THEINER, Monumenta
THEINER, A.: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. 1-2. k.
Roma, 1859-1862.

TIMÁR, Sziget
Timár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai. 1546-1565.
Pécs, 1989.

TINÓDI, Krónika
TINÓDI Sebestyén: Krónika. S. a. r. Sugár István. Bev.: Szakály Ferenc.
Bp. 1984.

TKALČIČ, Monumenta
TKALČIČ, ..... Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae.
3. k. Zagrabiae, 1846., 8. k. Zagrabiae, 1902.

TSz
Történelmi Szemle

TT
Történelmi Tár

Tud. Gy.
Tudományos Gyűjtemény

URSINUS, De bello
URSINUS Velius, Casparus: De bello Pannonio libri decem.
Vindobonae, 1762.

VÁGNER, Nyitrai
VÁGNER József: Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez.
Nyitra, 1896.

VAÖM
VERANCSICS Antal összes munkái. Közli: Szalay László, Wenzel Gusztáv. 1-12. k.
Pest-Bp. 1857-1875.

VERANCSICS, De apparatu
VERANCSICS Antal: De apparatu Joannis regis contra Solimannum caesarem in Transsylvaniam invadentem. In: VAÖM I. k. p. 50-119.

VERANCSICS, Joviusnak
Paulo Jovio Novocomensi Antonius Wrancius S. P. D. In: VAÖM 2. k. p. 178-226.

VERANCSICS, Liber
VERANCSICS Antal: Liber de rebus hungaricis anni MD36. In: VAÖM 1. k. p. 36-50.

VERANCSICSHOZ, 1541
VERANCSICS Antalhoz levél az 1541-iki budai veszedelemről. In: VAÖM 2. k. p. 162-178.

VERESS, Gyula
VERESS Endre: Gyula város oklevéltára.
Gyula, 1938.

VERESS, Hunyadvármegye
VERESS Endre: Hunyadvármegye János király és Izabella királyné korában.
Déva, 1911.

VERESS, Izabella
VERESS Endre: Izabella királyné.
Bp. 1901.

ZAY, Lándorfejírvár
ZAY Ferenc: Az Lándorfejírvár elvesztésének oka e vót és így esött.
Bp. 1980.

ZÁVODSZKY, Héderváry
A Héderváry család oklevéltára. Közli ZÁVODSZKY Levente. II. k.
Bp. 1922.

ZSIRAY, Dörögdi
ZSIRAY Lajos: Adatok a Dörögdi család és a felsődörögdi plébániatemplom történetéhez. In: Veszprém megyei múzeumok közleményei. 11. k. p. 251-259.
Veszprém, 1972.


Előző   Kezdőlap   Következő