Előző   Kezdőlap   KövetkezőAZ OKMÁNYTÁR TARTALOMJEGYZÉKE

 

1. 1515. május 1.
TÖRÖK IMRE VÉGRENDELETE
Úgy rendelkezik, hogy testét a futaki kolostorba temessék. - Felesége, fiai, és familiárisai gyámjaiul Bakócz Tamás esztergomi érseket, Frangepán Gergely kalocsai és bácsi érseket, valamint Szatmári György pécsi püspököt, Szalkai László váci püspököt, Perényi Imre nádort, Szapolyai János erdélyi vajdát, Báthory István temesi ispánt, Buzlay Mózest, Sárkány Ambrust, Héderváry Ferencet nevezi meg. - Összes javait feleségére, Krisztinára, valamint gyermekeire, Miklósra és Bálintra hagyja. - Intézkedik nővéreiről. - Kéri a gyámokat, hogy az őt mint nándorfehérvári bánt megillető elmaradt összegeket fiai számára szerezzék meg s abból fizessék ki nándorfehérvári szervienseit. - Kisebb tartozásainak kiegyenlítéséről intézkedik. - Felsorolja kiváltandó zálogtárgyait.


2. 1521. szeptember 30., Mohács melletti tábor
II. LAJOS KIRÁLY BIRTOKÁTENGEDŐ OKLEVELE
II. Lajos király elismeri, hogy Cserög várát, továbbá egy futaki nemesi kúriát összes birtokaikkal és tartozékukkal - amelyek Török Miklós és Török Bálint tulajdonából hűtlenségük miatt a királyra szálltak - ideiglenesen Báthory István nádornak adja, hogy azok jövedelméből 6000 forint hadi kiadásait pótolja.


3. 1521. szeptember 30.
A PANNONHALMI KONVENT TILTAKOZÁSA A GYŐRI KÁPTALAN ELŐTT
A győri káptalan előtt Mihály perjel a pannonhalmi konvent nevében tiltakozást jelent be, mivel II. Lajos király a hűtlenségbe esett Török Bálint birtokai között a Győr vármegyei Gönyüt és Ságot is lefoglalta, holott azok a monostor tulajdonát képezik.


4. 1523. november 16., Pozsony
II. LAJOS KIRÁLY BIZONYÍTÓ OKLEVELE
A király bizonyítja, hogy Báthory István nádor Cserög várat, valamint Cserög és Futak mezővárosokat Tomori Pál kalocsai érsek közvetítésével Török Miklósnak és Török Bálintnak visszaadta.


5. 1523. december 14., Futak
TOMORI PÁL ELISMERVÉNYE
Tomori Pál elismeri, hogy Cserög vár kapitánya a király és Báthory István nádor parancsának megfelelően a várat neki átadta, Török Bálint pedig Cserög és Futak mezővárosokat még a vár átadása előtt átvette.


6. 1524. április 24., Buda
II. LAJOS KIRÁLY BIZONYÍTÓ OKLEVELE
A király bizonyítja, hogy Török Bálint elzálogosította Sulyok Istvánnak és Sulyok Balázsnak a Csongrád vármegyei Madaras, Tavankút, Sebestyénháza, Veresegyház birtokokat és Szabadka mezővárost 5500 forintért.


7. 1524. október 2., Buda
KANIZSAY LÁSZLÓ - FELESÉGÉNEK, DRÁGFFY ANNÁNAK
Drágffy János megérkezett Budára. A királynéi udvarmester esküvője október 2-án, Török Bálinté október 8-án lesz. Szörény várát a törökök ostromolják. Szent Dénes napjára otthon szeretne lenni.


8. 1524. október 5.
A BUDAI KÁPTALAN JELENTÉSE KISVÁRDAY JÁNOSNAK TÖRÖK BÁLINT ELLENI PERÉBEN
A budai káptalan jelenti Báthory István nádornak, hogy 1524. szeptember 28-án Budán kelt parancsa értelmében a Kisvárday János által Török Bálint ellen, annak madarasi [Csongrád vm.] jobbágyai és szabadkai várnagyai által Kisvárday Borsod nevű [Bodrog vm.] birtoka ellen elkövetett hatalmaskodása miatt indított perben Török Bálintot megidézte.


9. 1525. január 4[?].
TÖRÖK MIKLÓS ÉS TÖRÖK BÁLINT ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE SOMOGYI GERGELYNEK
A fehérvári keresztes konvent előtt Török Miklós és Török Bálint a Somogy vármegyei Szent Miklós Hidvéget és egy pusztát, amelyeket Török Imre élete végéig néhai Komjáthy Lászlónak adott, Somogyi Gergelynek és örököseinek adományozza.


10. 1525. február 17.
A PANNONHALMI APÁT ÉS KONVENT PANASZA A KIRÁLY ELŐTT
A somogyi konvent jelenti II. Lajos királynak, hogy 1525. január 25-én kelt parancsának, amelyben meghagyta, hogy Máté pannonhalmi apát és konventje panaszára Török Bálintot, csulai Móré Lászlót, báti Dersffy Miklóst, Ellyevölgyi János nádori ítélőmestert, Fajszi Jánost és Ipoltffy Jánost, - akik az 1524. évi Somogy vármegyei tizedeket a maguk jószágain lefoglalták - a király személyes jelenléti bírósága elé idézzék meg, eleget tett.


11. 1525. március 15.
SULYOK ISTVÁN ÉS SULYOK BALÁZS TILTAKOZÁSA A BÁCSI KÁPTALAN ELŐTT
A bácsi káptalan előtt Sulyok István - Sulyok Balázs nevében is - tiltakozik, mert Török Miklós és Török Bálint a Szabadka mezővárosért járó pénzösszeget nem a régi pénzben fizette meg.


12. 1525. március 24.
SULYOK ISTVÁN TILTAKOZÁSA TÖRÖK MIKLÓS ÉS TÖRÖK BÁLINT ELLEN A KŐI KÁPTALAN ELŐTT
A kői káptalan előtt Sulyok István tiltakozik az ellen, hogy Török Miklós és Török Bálint Szabadka erősséget és mezővárost megtámadta, elfoglalta, s hatalmaskodást követett el.


13. 1525. március 31., Buda
II. LAJOS KIRÁLY - A BOSZNIAI KÁPTALANNAK
II. Lajos király meghagyja a boszniai káptalannak, hogy a Sulyok István és Sulyok Balázs továbbá Kiskeszi Ferenc és ladinicsai Csirkó György által enyingi Török Miklós, enyingi Török Bálint, továbbá nemes familiárisai; goricaszentmártoni Vitéz László, Fajszy Márton, Tinódi Benedek, csili Pekry Miklós, paskai Torma Kristóf, szentjánosi Tegzes Tamás [-]i Vámos Benedek [-]falvai Péter, Nagyváti János, Borbai István, Tinódi Lukács, Márton presbiter bácsi kanonok, továbbá nem nemes familiárisai; Kis János futaki tiszttartó, Török Mihály cserögi várnagy, Balog Mátyás, Castellanus János, Kemeni Mihály, Veresegyházi György, Tartarus Kozma lovász, Kocsi Balázs, György lovász, Mátyás lovász, Radoza [-] lovász, Simon, Antal és Ferenc lovászok, Bácsmegyei Máté, Ződ Péter, Szerémi Péter, Trombitás Gáspár, továbbá Bács vármegyében az alábbi birtokokon lakó, név szerint felsorolt jobbágyok (Telek mezőváros 85, Kamarás 48, Pacsér 104, Bajmok 59, Gergye 98, Budakut 26, Napfény 65, Csontafejér 63, egy ismeretlen helység és Himesegyház legalább 145, Okor 100, Kerekegyház 61, Béla 103, Adwar 7, Keresztur 6, Futak mezőváros 141, Iregd 33, Betér 25, Temeri 19, Mortályos 26, Szentandrás 32, Kisbács 30, Orbász kb. 65, Vásároskürt 74, Szentpéter 4, Szentiván 10, összesen kb. 1425-1430 fő), akik fegyveresen a zálog címén a panaszosok kezén lévő Csongrád vármegyei Szabadka kastélyra törtek, azt három napon át ostromolták, Sulyok István és Sulyok Balázs ottani várnagyait Kiskeszi Ferencet és Csirkó Györgyöt (előbbit megsebesítve) elfogták, a kastélyt összes tartozékával és az ott őrzött 1500 forint értékű ingóságaival együtt elfoglalták s jelenleg is kezükben tartják, ellen indított perben a felsorolt alpereseknek mutassa fel jelen parancsát és az onnan számított 15. napra őket vagy ügyvédeiket személyes jelenléte elé idézze meg.


14. 1525. április 11., Buda
II. LAJOS KIRÁLY - A BÁCSI KÁPTALANNAK
II. Lajos király meghagyja a bácsi káptalannak a Sulyok István által Török Miklós ellen indított perrel kapcsolatban, - amely a Sulyoknak elzálogosított, majd erőszakkal visszafoglalt Szabadka miatt folyik, - hogy a beiktató oklevél másolatát a felperesnek küldjék meg.


15. 1525. április 26.
A BOSZNIAI KÁPTALAN - II. LAJOS KIRÁLYNAK
A boszniai káptalan jelenti II. Lajos királynak, hogy 1525. március 31-én Budán kelt parancsa értelmében kiküldte Szatai István mestert, egyháza főesperesét és kanonokját, aki a Szent György napja előtti vasárnapon [április 23] a Bács vármegyei Futak mezővárosban enyingi Török Miklós és enyingi Török Bálint, továbbá futaki udvarbírájuk, Borbay István házait felkeresve enyingi Török Miklóst és enyingi Török Bálintot távollétükben, az udvarbírót személyesen, majd ugyanazon a napon az ugyanazon vármegyében levő Paska birtokon a távollévő Paskai Tamást ottani birtokrészén fekvő kúriájában udvarbírája, Balázs előtt, majd Szent György napján hétfőn [április 24] a távollévő Pekry Miklóst a Bács vármegyei Csil birtokon lévő birtokrészén és lakhelyén Miklós nevű jobbágya és udvarbírája előtt, Márton kanonokot pedig ugyanott található lakhelyén személyesen megidézte 15 napra a királyi személyes jelenlét elé a felperes keresetére adandó válasz végett.


16. 1525. június 14.
TÖRÖK MIKLÓS ÉS TÖRÖK BÁLINT ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE PORKOLÁB KELEMENNEK
A kői káptalan előtt Török Miklós és Török Bálint a Somogy vármegyei Hollófészek birtokot és a Kisfalu nevű pusztát szolgálataiért Zegörjei Porkoláb Kelemennek adományozzák.


17. 1525. november 4., Péterváradi vár
TOMORI PÁL - BÁCS VÁRMEGYÉNEk
Tomori Pál meghagyja Bács vármegye szolgabíráinak, hogy a Révay Ferenc által enyingi Török Miklós és enyingi Török Bálint ellen, azoknak madarasi [Csongrád vm.] jobbágyai által Révay Ferenc Csomoklya [Bodrog vm.] nevű birtokán elkövetett hatalmaskodása miatt indított perben Török Miklóst és Török Bálintot idézzék meg, jobbágyait állítsák elő.


18. 1527. április 13., Brno
I. FERDINÁND KIRÁLY MEGHATALMAZÁSA THURZÓ ELEKNEK
I. Ferdinánd király teljes körű meghatalmazással ruházza fel Thurzó Eleket a Török Bálinttal folytatandó tárgyalásokra.


19. 1527. április 13., Brno
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király a pártjára állni készülő Török Bálintot biztosítja, hogy amit szolgálataiért kér, meg fogja kapni.


20. 1527. [április 19. előtt]
TÖRÖK BÁLINT KÉRÉSE
Az I. Ferdinánd király pártjára állni készülő Török Bálint kívánságai pontokba szedve, némelyik mellett a király válasza.


21. 1527. április 19., Olomouc
I.FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
I. Ferdinánd király megígéri Török Bálintnak, hogy szolgálatába fogadja, 400 lovasának fenntartását megfizeti, lakóhelyet azonban nem tud neki biztosítani.


22. 1527. május 28., Prága
I. FERDINÁND KIRÁLY - THURZÓ ELEKNEK
A király a Török Bálinttal folytatott tárgyalásait jóváhagyja, és a kért biztosító oklevél elküldését megígéri.


23. 1527. május 28., Prága
I. FERDINÁND KIRÁLY SZAVATOSSÁGI OKLEVELE THURZÓ ELEKNEK
A király megígéri, ha Thurzó Sempte várát Török Bálintnak átengedi, egyenértékű alsó-ausztriai birtokkal fogja kárpótolni.


24. 1527. június 18., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király kéri, hogy Török Bálint a hozzá küldött Révay Ferencnek mindenben hitelt adjon.


25. 1527. július 19., [Bécs]
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
Mivel a hadjárat elkezdődött, a király utasítja Török Bálintot, hogy csapatával a lehető leggyorsabban csatlakozzon hozzá.


26. 1527. augusztus 8., Buda
I. JÁNOS KIRÁLY PARANCSLEVELE
I. János király Török Bálint jobbágyainak akiket a török elűzött, szabad költözést és adómentességet engedélyez.


27. 1527. szeptember 21., Eger melletti tábor
TÖRÖK BÁLINT - THURZÓ ELEKNEK
Török Bálint hírül adja, hogy Szapolyai emberei tállyai táborukból a horvátokra rontottak, de támadásuk nem járt nagyobb kárral. Egert Szapolyai katonái feladták. A német landsknechtek a meghódolt helyeken iszonyú pusztítást tesznek. Kéri, figyelmeztesse a királyt, hogy az országot ne engedje elpusztítani.


28. 1527. november 30., Esztergom
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király a Kőrös vármegyei Soproncát és a Valkó vármegyei Borót Török Bálintnak adományozza.


29. 1527. december 27., Esztergom.
I. FERDINÁND KIRÁLY - KASSA VÁROSNAK
Kérésükre a király védelmükre küldi Török Bálint és Pekry Lajos kapitányokat. Megparancsolja, hogy katonáikat és az ellátásukhoz szükséges pénzt bocsássák a két kapitány rendelkezésére.


30. 1528. január 27., Buda.
I. FERDINÁND KIRÁLY BELEEGYEZŐ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király beleegyezik abba, hogy Török Bálint a Veszprém vármegyei Ászár nevű birtokát szabadkai Kis János gesztesi várnagyának adományozza.


31. 1528. február 27., Esztergom
I. FERDINÁND KIRÁLY BIZTOSÍTÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király ígéretet tesz arra, hogy a Zólyom vármegyei Dobronya várát, amelyet Török Bálint a kezében tart, neki fogja adományozni, vagy azonos értékű adománnyal fogja kárpótolni.


32. 1528. március 5., Garadna melletti tábor
JOHANN KATZIANER - KASSA VÁROSNAK
Tudatja, hogy serege Garadnánál áll. Azt javasolja, hogy míg ő elölről, a kassai csapatok hátulról támadják meg az ellenséget.


33. 1528. március 9., Kassa
TÖRÖK BÁLINT ÉS PEKRY LAJOS - EPERJES VÁROSNAK
Megparancsolják, hogy a Sebes várából elrabolt javakat Báthory András familiárisának, Sebesi Tamásnak szolgáltassák vissza.


34. 1528. március 12., Barca melletti tábor
JOHANN KATZIANER, TÖRÖK BÁLINT, PEKRY LAJOS - A BÁNYAVÁROSOKNAK
Meghagyják a bányavárosoknak, hogy a király parancsának értelmében, fő- és jószágvesztés terhe mellett ezüstöt csakis a kassai kamarának adjanak el.


35. 1528. március 13., Barca melletti tábor
JOHANN KATZIANER, TÖRÖK BÁLINT, PEKRY LAJOS -KASSA VÁROSNAK
Megparancsolják, hogy Rihnó várát, amelyet Szapolyai János kezéből elfoglaltak, a király nevében tartsák birtokukban.


36. 1528. március 21., Kassa
JOHANN KATZIANER - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
A király megkegyelmezett egy nemesnek, aki eljött a táborba. - Megjelent Török Bálint is, újra, egy királyi kegyelemlevéllel. Kéri az uralkodót, szorítsa őt engedelmességre. 28


37. 1528. március 25., [Kassa]
TÖRÖK BÁLINT ÉS PEKRY LAJOS - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Hírül adják a királynak, hogy a csatában az ő familiárisaikon kívül az egri püspök, Báthory András, a pécsi püspök kevesebb mint 80 lovasa vett részt. Később érkezett Bakics Pál, Paksy Gáspár és az esztergomi érsek kevesebb mint 32, és az Országh urak 80 lovasa. Kérik a királyt, ne nehezteljen Bakics Pálra. Paksy Gáspár érdekében is szót emelnek. Kevés katonájuk maradt, csaknem mindenki eltávozott.


38. 1528. március 26., Szepesi vár
DERENCSÉNYI MIKLÓS FELTÉTELEI A SZEPESI VÁR ÁTADÁSÁRÓL
Derencsényi Miklós szabad elvonulás, javainak megtartása és más, az oklevélben részletezett feltételek mellett hűséget esküszik I. Ferdinánd királynak, s átadja a szepesi várat hadvezéreinek, Johann Katzianernak, Török Bálintnak, Pekry Lajosnak, Rupertus, comes de Manderschid-nek és Nicolaus de Thurn-nak.


39. 1528. március 31., Körmöcbánya
KÖRMÖCBÁNYA VÁROS - MAJTHÉNYI BERTALANNAK
Kérik a Szklenó és Stubnya birtokokra kivetett adó eltörlését, mert az privilégiumaikkal ellenkezik.


40. 1528 április 19. után
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK, JOHANN KATZIANERNAK, PEKRY LAJOSNAK
Megparancsolja, hogy a Szapolyai által elfoglalt Szepes vármegyei Késmárkot és a Liptó vármegyei Újvárt, ha visszaszerzik, adják vissza a korábbi tulajdonosnak, Batthyány Ferencnek.


41. 1528. július 3., Buda
BÁTHORY ISTVÁN - A PÉCSVÁRADI KONVENTNEK
Báthory István nádor, királyi helytartó meghagyja a pécsváradi konventnek, hogy lekcsei Sulyok Istvánt adomány címén vezesse be a magtalanul elhalt Bekefalvai Gergelynek a Baranya vármegyei Bekefalván levő birtokrészébe.


42. 1528. július 9., Temesi vár
TÖRÖK BÁLINT - MAJTÉNYI BERTALANNAK
Kéri, siessen hozzá Temesvárra.


43. 1528. július 31., Buda
BÁTHORY ISTVÁN ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A Szapolyai-párti Szerdahelyi László a Zemplén vármegyei Kövesd nevű kastélyát a Zólyom vármegyei Dobronya helyett Török Bálintnak adományozza.


44. 1528. augusztus 20., Temesi vár
TÖRÖK BÁLINT PARANCSLEVELE
Megparancsolja, hogy siessenek hozzá Temesvárra.


45. 1529. április 6., Torda
HORVÁTH GÁSPÁR, BETHLEN ELEK, APAFY MIKLÓS, PEMFFLINGER MÁRK KÖTELEZVÉNYE TÖRÖK BÁLINTNAK
Horváth Gáspár, Bethlen Elek, Apafy Miklós és Pemfflinger Márk kötelezik magukat, hogy Gerendi Miklós erdélyi püspököt Diósgyőr várának és Debrecen városának a királytól Török Bálint részére való megszerzésében támogatni fogják: amennyiben pedig ez nem volna lehetséges, rajta lesznek, hogy Török Bálintot a püspök közbenjárásával 32 000 forinttal, illetve Gyalu várával kárpótolják.


46. 1529. április 7., Kolozsvár
TÖRÖK BÁLINT - BESZTERCE VÁROSNAK
Kéri, hogy a nevében hozzá küldött Bácsmegyei Demeternek adjanak hitelt.


47. 1529. május 7., Linz
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
Cselekedeteit helyeslően tudomásul veszi és bizalmáról biztosítja.


48. 1529. augusztus 23., Szeben
GERENDI MIKLÓS, TÖRÖK BÁLINT, HORVÁTH GÁSPÁR, BETHLEN ELEK, APAFY MIHÁLY, PEMFFLINGER MÁRK, MAYLÁD ISTVÁN, SYDONIUS MÁRTON - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Török Bálint nem képes megvédeni Temesvárt. Mielőbbi választ várnak a királytól segítségének módjáról.


49. 1529. október 5., Temesi vár
TÖRÖK BÁLINT - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Már több alkalommal kérte a királyt, hogy mentse fel temesvári tisztéből. Egy éve ostromolja az ellenség, de még nem kapott segítséget. Tizenöt nappal eme levelének bemutatása után kimennek a várból, ezért a király küldjön valakit helyette.


50. 1529. november 14., Temesi vár
TÖRÖK BÁLINT - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Több mint egy éve őrzi Temesvárt. Leveleire választ nem kapott, sem segítséget a vár megvédésére. Felhívja a figyelmet a vár nagy fontosságára. Benyújtja lemondását a temesi ispánságról s magának lakóhelyet kér. Kéri továbbá a királyt, hogy hozzá küldött emberének adjon hitelt.


51. 1530. január 16., Nagyszombat
TÖRÖK BÁLINT - GYÖRGY BRANDENBURGI ŐRGRÓFNAK
Három éve gondot visel Gyulára. Most Czibak Imre elfoglalta a várost s a várat ostromolja. Mivel ő nem lehet jelen, kéri az őrgrófot, intézkedjék a védelem ügyében.


52. 1530. június 17., Pozsony
SZALAHÁZY TAMÁS - TÖRÖK BÁLINTNAK
Megígéri közbenjárását, hogy Török Bálint a kért birtokot a királytól elnyerhesse.


53. 1530. július 5., Augsburg
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
Tisztában van Temesvár nehéz helyzetével, és azt ígéri, hogy lehetőségeihez képest segíteni fog. Kéri Török Bálintot, ő is írjon a várbelieknek s buzdítsa őket kitartásra. - Lakóhelyét, s a fennálló tartozás kifizetését illetően nyugalomra inti.


54. 1530. augusztus 28., Babocsai vár
TÖRÖK BÁLINT - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
A király üzenetét megértette s arra Pemfflinger Istvánnal küld választ. Kéri, hogy hallgassa meg, s neki mindenben adjon hitelt.


55. 1530. szeptember 3., Augsburg
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király közli, hogy egyelőre nem tud segítséget küldeni Temesvárra, kéri Török Bálintot, viseljen gondot az erősségre. - Ígéretet tesz, hogy családjának biztonságos elhelyezéséről gondoskodni fog. - Pemfflinger Istvánt bízta meg, hogy nevében tárgyaljon a címzettel.


56. 1530. szeptember 8., Augsburg
I.FERDINÁND KIRÁLY - SZALAHÁZY TAMÁSNAK
A Szalaházy által neki összegyűjtve elküldött Török Bálint-levelekkel kapcsolatban közli, hogy minden igyekezetével törekszik egy új hadsereg szervezésére. A Török Bálint által kölcsönzött 700 forintért 1000 forintot fog téríteni, azt, amelyet Thúróczy Miklós fizet majd Ugróc adományozásáért.


57. 1530. szeptember 13., Augsburg
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
Többszöri kérésére, továbbá, mivel főkapitánnyá nevezte ki, a király felmenti Török Bálintot a temesi ispáni tisztségből.


58. 1530. szeptember 14., Augsburg
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
Utasítja, hogy az országba visszatért Wilhelm Roggendorffnak mindenben legyen segítségére.


59. 1530. szeptember 27., Augsburg
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK ÉS KOLOZSVÁR VÁROSNAK
A király megparancsolja Török Bálint erdélyi vajdának, és Kolozsvár város tanácsának hogy Sydonius Márkot a neki adományozott javak birtokában védjék meg.


60. 1530. november 16., Buda alatti tábor
WILHELM ROGGENDORFF ADOMÁNYA TÖRÖK BÁLINTNAK
Wilhelm Roggendorff Nyitra várát királya nevében Török Bálintnak adományozza a királyi megerősítés megérkeztéig.


61. 1530.november 16. után
TÖRÖK BÁLINT - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
A király utasítására a kincstartó és Pemfflinger Márk közvetítésével írásban benyújtja kívánságait. - Temesvárra csaknem 50000 forintot költött, kéri az összegnek legalább részbeni megtérítését. - Dobronya váráért, amelyet a király másnak adományozott, kárpótlásra tart igényt. - Nyitra vára, amelyet családja letelepítésére kapott, nem elég biztonságos, helyette másik erősséget kíván. - Mivel Nyitra az ellenség közelében van, megerősítette, de mivel több pénze nincsen, négy vagy öt ágyú elküldését kéri.


62. 1530. november 24., Buda alatti tábor
WILHELM ROGGENDORFF ADOMÁNYA TÖRÖK BÁLINTNAK ÉS TÖRÖK MIKLÓSNAK
Wilhelm Roggendorff a hűtlen ifjabb Szűcs András és Fekete Miklós pesti házát Török Bálintnak és testvérének, Miklósnak adományozza.


63. 1531. február 23., Linz
KAMARAI FELJEGYZÉS TÖRÖK BÁLINT ADÓSSÁGÁRÓL
A cobolybunda árát, amellyel Török Bálint a bécsi Georg Wechnek adósa maradt, ki kell fizetni.


64. 1531. április 25., Gyulafehérvár
I. JÁNOS KIRÁLY MEGBÍZÓLEVELE NÁDASDY TAMÁSNAK
Megbízólevél a Török Bálinttal, Bakics Pállal, Pekry Lajossal, Maylád Istvánnal, Szalay Jánossal folytatandó tárgyalásokra.


65. 1531. április 26., Buda
BEREGI PÉTER - DOBÓ FERENCNEK
Megköszöni a küldött szalonnát. - Budára jött a bácsi érsek és Lasky, hogy a németekkel kötendő békéről tárgyaljanak. A tárgyalások helyszíne Visegrád lesz. Egyelőre egy éves fegyverszünetet kötnek. A béke érdekében a lengyel király is közbenjár. - Roggendorffot, I. Ferdinánd király követét Visegrádra várják. - A szász fejedelem követe Budán van. - A bécsi polgárok a király parancsára kimentek a városból. - Bakics Pál engedélyt kapott I. Ferdinánd királytól, hogy szolgálatát elhagyja. - Perényi Péter, a veszprémi püspök és mások a napokban Veszprémben értekezletet tartanak. - Móré László és Török Bálint szívesen vennék, ha kegyelmet kapnának a királytól. - Budán néhány török naszádos állomásozik, erősítést várnak. - A királyt Erdélyben, Szeben kivételével, szívesen fogadták. Adót is ajánlottak. Maylád is bírja a király kegyét. - Úgy véli, a szultán ebben az évben nem jön Magyarország ellen. - Tartozásaiért és szolgálataiért egy lovat kér.


66. 1531. április 27., Prága
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király megparancsolja Török Bálintnak, hogy a Szapolyai Jánossal kötött fegyverszünetet tartsa be.


67. 1531. július l7., České Budejovice
I. FERDINÁND KIRÁLY -TÖRÖK BÁLINTNAK
Sokan panaszkodnak Török Bálint huszárainak erőszakoskodásaira, rablásaira. A király megparancsolja, hogy a jövőben tartsa vissza embereit az efféle cselekedetektől.


68. 1531. július 17., České Budejovice
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király kéri Török Bálintot, hogy Thurzó Elek tájékoztatásának mindenben hitelt adjon.


69. 1531. augusztus 3.
AZ ESZTERGOMI KÁPTALAN JELENTÉSE A PODMANICZKY JÁNOS ÁLTAL TÖRÖK BÁLINT ÉS SZOKOLY JÁNOS ELLEN INDÍTOTT PERBEN
Az esztergomi káptalan jelenti Thuróczy Miklósnak, Ferdinánd király udvarmesterének és csabai Nagy Imre alnádornak, hogy 1531. július 15-én Esztergomban kelt parancsuk értelmében a Podmaniczky János által Török Bálint és Szokoly János ellen Bán város elfoglalása miatt indított perben Török Bálintot megidézte. Szokoly Jánost azonban, akinek tartózkodási helye és birtoka ismeretlen, nem tudta megidézni.


70. 1531. augusztus 8., Nyitrai vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Török Bálint biztosítja Nádasdyt, hogy a tized őt illető részét meg fogja kapni.


71. 1531. augusztus 10., Trencsén
ERASMUS KATZIANER - TÖRÖK BÁLINTNAK
Johann Katzianer a királynál van. Királyi parancs nélkül Szent Benedek kért tartozékait nem áll módjában átengedni Török Bálintnak.


72. 1531. augusztus 21., Keszthely
SULYOK BALÁZS - NÁDASDY TAMÁSNAk
Sulyok Balázs nem találkozhat Nádasdyval, mert Lengyel Jánoshoz kell mennie. Fél, hogy Nádasdy foglyul ejti.


73. 1531. augusztus 21., Nyitrai vár
TÖRÖK BÁLINT - SULYOK BALÁZSNAK
Török Bálint Somogyba indul. - Kéri Sulyok Balázst, várja őt a szabadi mezőn.


74. 1531. szeptember 14. körül, Győr
GYŐR VÁRMEGYE ROVÁSADÓ-ÖSSZEÍRÁSA
Török Bálint birtokai.


75. 1531. szeptember l5., Somogyvár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kérésére három kocsit kölcsönad téglák szállítására. - Tárgyalásokra hívja.


76. 1531. szeptember 20., Héderhely
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
A Somogyvárra összehívott megbeszélés elhalasztását kéri.


77. 1531. szeptember 28., Fehérvár
KALMÁR LUKÁCS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Panaszkodik Török Bálintra, aki súlyos kárt okozott neki.


78. 1531. október 19., Nagyszombat
BÁNFFY BOLDIZSÁR - JOHANN KATZIANERNAK
Levelét átadta Török Bálintnak, aki azt jó szívvel fogadta. Török Semptére vagy Sellyére megy, majd Budára. - Javaslatot tesz Katzianernak, hogyan rendezze vitás ügyét Thurzóval.


79. 1531. november 4., Berzence
A BERZENCEI EGYESSÉG
Sulyok György, Török Bálint, Szalay János, Bakics Pál, Nádasdy Tamás, Maylád István, Sulyok Balázs szövetsége Sulyok István oltalmazására.


80. 1531. november 30., Komár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Török Bálint írnoka rossz időpontot tüntetett fel ura levelében. Az ez okból meghiúsult ebéd helyett új meghívást küld Nádasdynak. - A király magához hívta.


81. 1531. december 7.
AZ ESZTERGOMI KÁPTALAN JELENTÉSE - A KÉT KIRÁLY BIZTOSAINAK
Az esztergomi káptalan jelentése arról, hogy annak a pernek az idézését, amelyet ráckevi Tömösváry Péter indított Török Bálint és gesztesi várnagyai, Soóry Péter és Veres Pál ellen, amikor a káptalan embere át akarta adni, a várnagyok kis híján fogságba vetették.


82. 1532. január 30., Innsbruck
I. FERDINÁND KIRÁLY - A MAGYAR KAMARÁNAK
A király meghagyja Török Bálintnak, hogy tárgyaljon az Ugrócot birtokló Szilády Péterrel, s érje el, hogy - mivel ő Ugrócot Thuróczy Miklósnak adományozta - Szilády, miután Thuróczy 1600 Ft-ot fizetett neki, ürítse ki a várat.


83. 1532. február 2., Laki vár
TÖRÖK BÁLINT ÉS BAKICS PÁL - A MAGYAR KAMARÁNAK
Török Bálint és Bakics Pál tiltakoznak az ellen, hogy az adóból sok kifizetést kell eszközölniük, ők elsősorban a király és saját embereik pénzét akarják megfizetni.


84. 1532. február 13., Varasd
SULYOK GYÖRGY, BATTHYÁNY FERENC, TÖRÖK BÁLINT, BAKICS PÁL, PEKRY LAJOS, MAYLÁD ISTVÁN - SZALAHÁZY TAMÁSNAK ÉS THURZÓ ELEKNEK
Meghívó a március 3-án, Pápán kezdődő tárgyalásokra.


85. 1532. február 28., Székelyvásárhely
I. JÁNOS KIRÁLY MEGBÍZÓLEVELE NÁDASDY TAMÁSNAK
Megbízólevél a Sulyok Györggyel, Török Bálinttal, Bakics Pállal, Szalay Jánossal, Maylád Istvánnal, Pekry Lajossal Berenhidán folytatandó tárgyalásokra.


86. 1532. március 4., Nyitrai vár
TÖRÖK BÁLINT - TRENCSÉN VÁROSNAK
Tudatja a trencséniekkel, hogy a régi püspökökkel ellentétben, a tizedet nem engedi el.


87. 1532. április 5., Nyitrai vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Panaszkodik Bakics Pál és Maylád István erőszakosságaira.


88. 1532. május 10.
I. JÁNOS KIRÁLY KEGYELEMLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király kegyelmet ad Török Bálintnak, aki visszatért hűségére.


89. 1532. június 14., Szigetvár
SULYOK GYÖRGY - NÁDASDY TAMÁSNAK
Szerencsét kíván és találkozót kér.


90. 1532. június 18., Páka
SZALAY JÁNOS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Szalay gratulál Nádasdy házasságához. - Tudatja, hogy Török Bálint megérkezett, de fegyveres segítséget nem ad. - Bakics Pált várja, az ő segítségében bízik. - A kért dolgokat igyekszik megszerezni. - Kéri Nádasdyt, felesége javaira viseljen gondot.


91. 1532. június 18., Szigetvár
SULYOK GYÖRGY - NÁDASDY TAMÁSNAK
Sajnálja, hogy nem tudtak találkozni. - Hadat viselni nem képes, nincs katonája. - Találkozott Pekry Miklóssal.


92. 1532. június 30., Nyitrai vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kéri, hogy a nevében hozzá küldött Sulyok Istvánnak mindenben hitelt adjon.


93. 1532. június 30., Nyitrai vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kéri, hogy a nevében hozzá küldött Sulyok Balázsnak mindenben hitelt adjon.


94. 1532. július 21., Szigligeti vár
LENGYEL JÁNOS ÉS SULYOK ISTVÁN - NÁDASDY TAMÁSNAK
Pozsony mellett erődítmény épült. A törökök a magyarokat bebocsátják Budára, de nem engedik, hogy elhagyják a várat. János király Budán van, a törökök őt sem engedik ki. A török szultán már Pécsre ért.


95. 1532. augusztus 27., Szigeti vár
SULYOK GYÖRGY - NÁDASDY TAMÁSNAK
Jobbágyainak megnyugtatására híreket kér a törökökről, a keresztényekről és Török Bálintról.


96. 1532. október 19., Pozsony
SZALAHÁZY TAMÁS - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Rávette Török Bálintot, hogy vegyen részt a tervezett hadjáratban, de kéri a királyt, nevezze ki őt is főkapitánynak Katzianer mellé, úgy, hogy Bakics Pál se sértődjön meg.


97. 1533. március 5., Szigeti vár
TÖRÖK BÁLINT - SALGAY MIHÁLYNAK
Megparancsolja, hogy a király által az adóból neki adományozott 2000 forintot juttassa el hozzá.


98. 1533. március 5., Szigeti vár
TÖRÖK BÁLINT - NYITRA VÁRMEGYE SZOLGABÍRÁINAK
Megparancsolja, hogy a király által az adóból neki adományozott 2000 forintot bocsássák rendelkezésére.


99. 1533. április 4., Bécs}
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE VEREBÉLYI FÜLÖP DEÁKNAK
A király néhai Kulcsár Mátyás és Mészáros Zsigmond Nyitra mezővárosban lévő házát Verebélyi Fülöpnek adományozza, s őt a cenzus és a ház után teljesítendő összes szolgálat alól fölmenti.


100. 1533. április 10., Regensburg
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király a Bars vármegyei Hrussó várát, és a Szapolyai-párti Hrussói János összes Nyitra vármegyei birtokát Török Bálintnak adományozza.


101. 1533. április 20., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY BIZTOSÍTÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király biztosítja Török Bálintot arról, hogy a Zólyom vármegyei Dobronya várát 1533 június 24-ig kezére adja.


102. 1533. április 21., Somogyvár
HORVÁTH ANDRÁS - A MAGYAR KAMARÁNAK
Török Bálint embere azt állítja, hogy urának deputatioja - amelyet neki nem mutatott meg - 2000 forintról szól. Azt akarja, hogy az összegyűjtött adót a várban őrizzék. A vármegye adójának teljes összege 2690 forint.


103. 1533. április 25., Somogyvár
HORVÁTH ANDRÁS - A MAGYAR KAMARÁNAK
Somogy vármegye gyűlésén nagy volt a felháborodás Török Bálint és Pekry Lajos katonái ellen. - Az adó végösszege 2700 forint. - Török Bálintot, ha odaérkezik, meg fogja inteni.


104. 1533. június 12., Somogyvár
SULYOK BALÁZS NYUGTÁJA
Sulyok Balázs elismeri, hogy a Somogy vármegye adójából neki utalványozott 50 forintot felvette.


105. 1533. június 14., Szentjakab
TÖRÖK BÁLINT - HORVÁTH ANDRÁSNAK
Kéri, hogy udvarmestere Bakocsa János birtokait ne engedje elpusztítani, ő vállalja, hogy helyette az adót megfizeti.


106. 1533. június 26., Szentjakab
TÖRÖK BÁLINT - PEMFFLINGER ISTVÁNNAK ÉS A KAMARA TANÁCSOSAINAK
Kéri, hogy az adóból neki kifizetni rendelt ez évi összeget és a tavalyi elmaradást juttassák kezéhez.


107. 1533. november 4., Tapolca
ESSEGVÁRY FERENC, HOSSZUTÓTHY MIKLÓS, MEGYERI TAMÁS ÉS GÓGÁNFALVI MIKLÓS DEÁK BIZONYÍTÓ OKLEVELE
A választott bírók bizonyítják, hogy abban az ügyben, amelyben Csoron András és Pethő Péter állnak szemben Pethő Tamással, Ferenccel, Antallal, Lászlóval, Jánossal és Balázzsal, Csoron András előttük megjelenve letette az esküt, továbbá ugyanők Török Bálint megölt familiárisa, Szalay Mihály vérdíját 200 forintban állapították meg.


108. 1533 november 15., Buda
FRANGEPÁN FERENC ÉS BRODARICS ISTVÁN - JOHANN KATZIANERNAK
Tudomásul veszik Katzianer panaszát Hieronimus Laskira és Bebek Ferencre. Frangepán és Brodarics elküldik - az irathoz csatolva - a fegyverszünet megsértésének eseteiről készült listát Várday Pálnak és Thurzó Eleknek is. - Kérik Katzianert, hogy a megyeri fegyverszünetet tartsa be, és küldjön biztosokat Esztergomba. Seregüket nem oszlatják fel, mert megtudták, hogy ha ezt megtennék, akkor Katzianer megtámadná Erdélyt. - Megígérik, hogy felszólítják Laskit és Bebeket, ne tegyenek semmit I. Ferdinánd király ellen. - Vádolják Török Bálintot, hogy több mint 2000 jobbágyot erőszakkal tart hatalmában, a fegyverszünet ellenére. - Török Bálint panaszkodik, mert a Szapolyai-pártiak elfoglalták Szabadkát, ezt a biztosok meg fogják vizsgálni. A Szapolyai-pártiak közül már többen visszabocsátottak elfoglalt birtokokat, I. Ferdinánd király pártjáról viszont még senki sem. - Mellékelten felsorolják a fegyverszünet megsértésének tudomásukra jutott eseteit.


109. 1533. november 23. előtt
VÁLASZTERVEZET TÖRÖK BÁLINT FOLYAMODVÁNYÁRA
A király jelenleg nem képes tartozásának megfizetésére - Dobronya várának adományozására két hónapon belül visszatér. - A kívánt megerősített vár helyett Nyitrát tartja megfelelőnek Török Bálint családja biztonságos őrzésére. - Négy darab (meg nem nevezett) hadi eszközt fog kapni.


110. 1533. november 23., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király kötelezi magát, hogy Pápa várát tartozékaival és még két faluval két hónapon belül Török Bálintnak adományozza, ugyanezen időn belül Dobronya várát visszaadja, vagy érte kárpótolja, továbbá 7000 forintnyi adósságát rendezi.


111. 1533. november 23., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY - A MAGYAR KAMARÁNAK
Elrendeli, hogy Török Bálintnak szolgálataiért Somogy és Nyitra vármegye adójából 4000 forintot fizessenek ki.


112. 1533. november 23., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY - POZSONY VÁROSNAK
Megparancsolja, hogy Török Bálintnak a városban készíttetett fegyvereinek elszállítását engedjék meg.


113. 1533. december 31., Nyitrai vár
BALIKA MÁRTON - SALGAY MIHÁLYNAK
Mivel Török Bálintnak a király a rovásadóból 2000 forintot rendelt, kéri, hogy míg az összeget be nem szedik, Török embere is az adószedőkkel lehessen.


114. 1534. január 2., Ludány
DOLGOS AMBRUS - A MAGYAR KAMARÁNAK
Hírül adja, hogy mielőtt az adószedést elkezdte volna, megérkezett Török Bálintnak két és Balika Mártonnak egy levele, amelyben megparancsolják, hogy mivel a király az adóból 2000 forintot Török Bálintnak deputált, míg azt az összeget be nem szedik, az ő emberei is az adószedővel mehessenek. Mivel ilyen módon nem akar adót szedni, kéri, küldjenek mást helyette.


115. 1534. január 14., Pozsony
PEMFFLINGER MÁRK ÉS PEMFFLINGER ISTVÁN MEGHÍVÓJA
Pemfflinger Márk és Pemfflinger István meghívják I. Ferdinánd királyt, hogy Pemfflinger Anna és Fáncsy János esküvőjén, amelyet 1534. január 25-én tartanak Nyitrán, követe által képviseltesse magát.


116. 1534. március 10., Szigetvár
TÖRÖK BÁLINT - A MAGYAR KAMARÁNAK
Kéri, hogy a Somogy vármegyei hadiadó egy részét utalják ki számára.


117. 1534. március 16., Somogyvár
TÖRÖK BÁLINT - A MAGYAR KAMARÁNAK
Értesíti a kamarát, hogy Somogy vármegye gyűlésén tiltakoztak az adókivetés jelenlegi formája ellen és kéri, hogy a régebbi rendszer maradjon érvényben.


118. 1534. március 23., Somogyvár
VEREBÉLYI FÜLÖP - A MAGYAR KAMARÁNAK
A vármegye azt akarja, hogy azok, akiknek háza leégett, és a nemesi telken élő szabadosok ne fizessenek hadiadót. - Felsorolja azokat, akik birtokaikat kivonták az adózás aló. - Beszámol az adószedés közben elszenvedett kárairól s azok megtérítését kéri.


119. 1534. március 27., Szigeti vár
VEREBÉLYI FÜLÖP - A MAGYAR KAMARÁNAK
Felsorolja az adó behajtásának nehézségeit: a szervitorok, a szabadosok, valamint azok után, akiknek háza leégett, a vármegye nem akar adót fizetni. Többen nem engedték az összeírást, mások azért nem fizetnek, mert Szapolyai pártján állnak, ismét mások pedig az adót maguknak utalványoztatták.


120. 1534. április 30., Nyitrai vár
TÖRÖK BÁLINT - A MAGYAR KAMARÁNAK
Visszautasítja a vádat, hogy Somogy vármegyében több mint kétezer forint adót hajtott be.


121. 1534. június 27., Hédervár
BAKICS PÁL - TÖRÖK BÁLINTNAK
Panaszkodik, hogy csókakői várnagyát Török Bálint gesztesi várnagya megkárosította. - Ugyanúgy laki emberei is kárt szenvedtek a somogyváriaktól. - Sulyok Balázs elfoglalta a Balaton gázlóit s nem engedi a hajózást. - Egy szervitorától, aki a tizedet bérelte, Török Bálint annak nagy részét elvette. - Kéri a károk megtérítését.


122. 1534. október 13., Bécs
KOMORNYIK JÁNOS ELISMERVÉNYE
Komornyik János, Török Bálint familiárisa elismeri, hogy 70 forintot Horváth András somogyi adószedőtől felvett.


123. 1534. november 17., Trencsén
RIBY SEBESTYÉN BIZONYÍTÓ OKLEVELE
Riby Sebestyén a trencséni vár kapitánya bizonyítja, hogy a vágbesztercei Lipskeren Márton és kereskedőtársai abban az egyenetlenkedésben, amely szervitoraik és Török Bálint szervitorai között Bán mezővárosban kitört, teljesen ártatlanok.


124. 1534.
SOMOGY VÁRMEGYE ROVÁSADÓ-ÖSSZEÍRÁSA
Török Bálint és famíliájának birtokai.


125. 1535, június 24., Győr
TÖRÖK BÁLINT BÉRBE VESZI SOMOGY VÁRMEGYE TIZEDEIT
Török Bálint Máté pannonhalmi apáttól és konventjétől egy évre 300 forintért bérbe veszi Somogy vármegye tizedeit, felsorolva azokat a helyeket, ahol azok szedhetők.


126. 1535. július 26., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
Török Bálint a vránai perjelség kormányzója, a perjelségnek Zrínyi Jánosnál és Miklósnál zálogban levő javait visszaválthatja, és azokat sem a király, sem utódai nem veszik tőle vissza. Dobronya várát a király nem adományozhatja Török Bálintnak, de helyette illő kárpótlást ígér.


127. 1535. július 26., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK JÁNOSNAK ÉS TÖRÖK BÁLINTNAK
A vránai perjelséget Török Jánosnak adományozza, azzal a feltétellel, hogy ha nagykorú lesz, tartozik a rendbe belépni. Addig atyja kormányozza a perjelséget.


128. 1535. augusztus 2., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király pati Török János összes javait - 25 jobbágyig - Török Bálintnak adományozza.


129. 1535. augusztus 15., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY TÖRÖK BÁLINTNAK ADOTT BELEEGYEZŐ OKLEVELE
A király hozzájárul ahhoz az adományozáshoz, amellyel Török Bálint szigeti Somogyi Jánosnak adta Nagymarót birtokot és más Somogy vármegyei birtokrészeit, s a maga részéről a királyi jogot is neki adományozza.


130. 1535. augusztus 24., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY MARTONFALVAI IMRE DEÁKNAK ADOTT BELEEGYEZŐ OKLEVELE
A király hozzájárul ahhoz a cseréhez, amelynek során Martonfalvai Imre deák a Somogy vármegyei Thach birtokot és egyéb birtokrészeket Miklay Ferenctől 45 forintért és bizonyos birtokrészekért elcserélte, és a maga részéről a királyi jogot is Martonfalvai Imrének adományozza.


131. 1535. augusztus 27., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY OKLEVELE
Csoron András a Pápa várához tartozó Kup és Szerecsen birtokokat visszaadja a királynak, mert azokat Török Bálint nyerte adományul.


132. 1535. augusztus 27., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
Ferdinánd király Pápa várát és városát, valamint Kup, Igar és Borsosgyőr Veszprém vármegyei és Szerecsen Győr vármegyei falvakat Török Bálintnak és fiainak Jánosnak és Ferencnek, valamint összes örököseinek és utódainak adományozza.


133. 1535. augusztus 31., Bécs
I.FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
Thurzó Elek és Török Bálint között megállapodás jött létre, amelynek értelmében Pápáért Török a nyitrai püspökséget átadja. Thurzó Pápát szeptember 15-ig nem tudja kiüríteni, ezért a király megparancsolja, hogy Török a püspökség ez évi jövedelmeit ne szedje be.


134. 1535. augusztus 31., Bécs
TÖRÖK BÁLINT KÖTELEZVÉNYE
Összes követeléséről lemond, az elfoglalt egyházi birtokokat Szalaházy kezébe átadja, hogy cserében a vránai perjelségnek a Zrínyi-grófoknál zálogban lévő birtokait megkapja.


134/A. 1535. október 24., Sümeg
CSORON ANDRÁS - TÖRÖK BÁLINTNAK
Csoron András közli, hogy a Pethő urakat nem idézi bíróság elé, míg Törökkel nem beszélt az ügyről.


135. 1535. november 20., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY VEREBÉLYI FÜLÖP DEÁKNAK ADOTT BELEEGYEZŐ OKLEVELE
A király hozzájárulását adja ahhoz az adományozáshoz, amellyel Kutasi Balázs Verebélyi Fülöp deáknak adományozta a Somogy vármegyei Kutas és Lak birtokokon lévő nemesi házát és más birtokrészeit.


136. 1535. december 31., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király a hűtlen Dombói Farkas, Bornemissza Péter és az Ipoltffy nemesek pápai birtokait - 25 jobbágyig - Török Bálintnak adományozza.


137. 1536. január 6., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY ELHALASZTJA A ZRÍNYI-TESTVÉREK ÉS TÖRÖK BÁLINT KÖZÖTTI PERT
I. Ferdinánd király a vránai perjelségért Török Bálint és a Zrínyi testvérek között folyó pert elhalasztja.


138. 1536. január 8., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY - A MAGYAR KAMARÁNAK
Mivel Pemfflinger Istvánnak, amikor Nyitra és Pápa várát a király nevében kezében tartotta, sok kiadása volt. Továbbá a király egy korábban neki ajándékozott coboly subát visszavett tőle, - kárpótlásul a király 600 forint adományban részesíti.


139. 1536. január 31., Fehérvár
WERBŐCZY ISTVÁN ÉS TÖRÖK BÁLINT EGYESSÉGE
Werbőczy István támogatja Török Bálintot az idegen kézen lévő Ozora vára megszerzésében, viszont Török Bálint - ha a vár birtokába jut - átadja Werbőczy Istvánnak illetve fiának Imrének az Ozorán található okleveleket, azok kivételével, amelyek Ozorára és Edelényre vonatkoznak, továbbá visszabocsátja Werbőczy Istvánnak Tamási várának a kezében lévő tartozékait.


140. 1536. február 2.
A SOMOGYI KONVENT BIZONYSÁGLEVELE
A somogyi konvent jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy 1536. január 6-án Bécsben kelt parancsa értelmében Török Bálintot beiktatta a Baranya vármegyei Sellye mezőváros és a Somogy vármegyei Szentmihály birtokába.


141. 1536. február 6., Szentjakab
FÁNCSY JÁNOS - PEMFFLINGER ISTVÁNNAK
Mivel istállója leégett s nagy kárt szenvedett, a kamarától segítséget kér.


142. 1536. február 6., Apáti
FÁNCSY JÁNOS ÉS VEREBÉLYI FÜLÖP - A MAGYAR KAMARÁNAK
A két Somogy vármegyei adószedő jelenti, hogy a vármegye gyűlésén nem döntöttek az adó kivetéséről. - Török Bálint érdekei ellen nem intézkednek. - Munkájukért a régi fizetésre tartanak igényt. - Az adó megállapításához 32, a további munkára 16 lovat kérnek, havi 3 forintos fizetéssel. - A Szapolyai-pártiak nem engedik birtokaikat adóztatni. - Az összeírás kiigazítása után készek a számadást elkészíteni.


143. 1536. február 11.
RAJKY ISTVÁN - PEMFFLINGER ISTVÁNNAK
A történtekről a Veszprém vármegyei adószedő közvetítésével beszámolt. - A zágrábi püspök saját ügyében intézkedést sürget. - A kamara instrukciójának megfelelően mindegyik adószedővel elintézte a dolgot, Fülöp deák azonban kétszer távol maradt a megbeszélt találkozóról. - Nagy Gergely, Török Bálint szervitora Letenye megszállásának idején kirabolta Rajky Gábor egy faluját. Közbenjárást kér a javak visszaadásának érdekében.


144. 1536. február 14., Szentjakab
TÖRÖK BÁLINT - PEMFFLINGER ISTVÁNNAK
Felháborodással értesül arról, hogy az adóból nem kaphat magának részt.


145. 1536. február 17., Szentgrót
KAPORNAKI PÁL - A MAGYAR KAMARÁNAK
Verebélyi Fülöp deák egy kamarai levelet átadva hívta az 1534. évi Somogy vármegyei adó számadásának elkészítésére. Ő már 1534 decemberében Bécsben elkészítette azt, most nem tud ebben a munkában részt venni. - Már az elmúlt évben kérte fizetségét, de nem kapott semmit, mert Török Bálint és mások a teljes deputált összeget felvették. Most Hagymásy János javaiból 32 forint deputálására tart igényt.


146. 1536. február 28., Győr
SÁRFFY FERENC - PEMFFLINGER ISTVÁNNAK
Parancsa értelmében Győr vármegyét összeíratta. Megtartották a megyegyűlést a kiigazításról, már várható az adó beszállítása. - Török Bálint pápai tiszttartója közölte, hogy ura birtokain nem engedi az adót behajtani, mert azt egyedül ő szedi be. - Ebben az évben a vármegye a 6 forint értékű javakkal bírókat íratta össze.


147. 1536. március 3., Tapolcsány
TAPOLCSÁNY VÁROS - BÁN MEZŐVÁROSNAK
Tapolcsány város hatósága a megejtett tanúvallatás alapján igazolja, hogy Török Bálint katonái bizonyos árucikkekkel városukon keresztülmentek.


148. 1536. március 18., Pozsony
TÖRÖK BÁLINT - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Ozora elfoglalásáért menti magát, szerinte az nem volt a fegyverszünet megsértése. Kéri a somogyi adó teljes összegét, ahogyan azt a király megígérte. - 200 lovasának elmaradt zsoldját sürgeti. - Pozsonyi költségeinek megtérítését kéri.


149. 1536. március 21., Pozsony
RIBY SEBESTYÉN BIZONYÍTÓ OKLEVELE
Riby Sebestyén a pozsonyi vár prefektusa bizonyítja, hogy Huus János körmöcbányai kereskedőt a bániak kifosztották és a rabolt holmit átadták Török Bálint szervitorainak, akik azt Nyitrára vitték.


150. 1536. március 27., Innsbruck
I. FERDINÁND KIRÁLY - A MAGYAR KAMARÁNAK
A király kiutalja Török Bálintnak Somogy vármegye hadiadójának felét és biztosítja, hogy az összeg hátralevő részét a következő hadiadóból ki fogja fizetni. Megparancsolja a kamarának, hogy Török Bálint pozsonyi költségeit térítse meg.


151. 1536. április 6., Pápa
PEMFFLINGER KATALIN - PEMFFLINGER ISTVÁNNAK
A megígért 1000 forint kifizetését és elküldését kéri. Üdvözletét küldi a címzett feleségének, remélve, hogy meglátogatja őt.


152. 1536. [április 25 ?]
A GYŐRI KÁPTALAN JELENTÉSE THURZÓ ELEKNEK
A győri káptalan bizonyítja, hogy Thurzó Elek 1536 február 14-én Semptén kelt parancsa értelmében Török Bálintot és fiait királyi adomány címén bevezette a Győr vármegyei Gyömrő, Móriczhida, Szerecsen, Sövényháza, Újfalu, Ménfő birtokába, a beiktatást követő 15. napon megjelenő ellentmondókat pedig április 24-re megidézte.


153. 1536. június 4., Pozsony
TÖRÖK BÁLINT - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Hírül adja, hogy Podmaniczky János Szapolyai pártjára állt. - A király jóváhagyását kéri, hogy szervitora, Hagymási János a Szapolyai-párt kezére került birtokainak visszaszerzéséről tárgyalásokat folytathasson. - Emberei elmaradt járandóságának megfizetését sürgeti. - A fiának adott vránai perjelség ügyében segítséget kér a királytól.


154. 1536. június 10., Pozsony
POZSONY VÁROS - TÖRÖK BÁLINTNAK
Pozsony város tanácsa kéri Török Bálintot, hogy Ortwein Péter pápai polgárnak Pozsony város joghatósága előtt folyó perében utasítsa Pápa városát 150 forint elküldésére és a fogva tartott pozsonyiak szabadon bocsátására. Kérik továbbá, parancsolja meg várnagyának, Bornemissza Mihálynak, hogy engedje szabadon azokat a pozsonyi polgárokat, akiket egy óvári ember tartozása miatt tart fogságban.


155. 1536. június 12., Trencsén
TRENCSÉN VÁRMEGYE OKLEVELE
Trencsén vármegye hatósága a Podmaniczky János báni polgárai által a bányavárosi és morva kereskedők ellen inditott hatalmaskodási perben (amelyben Török Bálint szervitorai is szerepelnek) hozott és megfellebbezett ítéletét a kérdésre vonatkozólag korábban kiadott oklevelek átírásával felterjeszti Thurzó Elek királyi helytartóhoz.


156. 1536. június 15. körül
TÖRÖK BÁLINT KÉRÉSE
Török Bálint I. Ferdinánd királytól Nyitra helyett Trencsén várát kéri, továbbá az ottani harmincadot és készpénzt, ennek fejében megígéri, hogy a kezében tartott egyházi és más birtokokat tulajdonosuknak visszaadja.


157. 1536. június 19., Innsbruck
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király megparancsolja Török Bálintnak, hogy a Szapolyai János által Velencében vásárolt és Thurzó Elek menlevelével Magyarországra szállított árukat, amelyeket emberei elraboltak, adassa vissza Thurzón keresztül.


158. 1536 július 8., Innsbruck
I. FERDINÁND KIRÁLY - JOHANN WESENEK
A király szerint Török Bálint elpártolásának oka az, hogy a vránai perjelséget nem nyerte el. - Megparancsolta neki, hogy az elfoglalt javakat adja vissza, de nem hiszi, hogy ezt Török Bálint megcselekszi.


159. 1536. augusztus 31., Ráró
BAKICS PÁL - [THURZÓ ELEKNEK]
Bakics egy szervitora hírül hozta, hogy Török Bálint Szapolyaihoz pártolt. Kápolnayval is egyetértésben áll. Szapolyaitól ezer lovasra kap fizetést. Bakics szerint a fegyverszünetet nem fogják meghosszabbítani. Szervitorainak fizetést és katonai erősítést kér.


160. 1536. szeptember 30., Várad
I. JÁNOS KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE SULYOK ISTVÁNNAK ÉS SULYOK BALÁZSNAK
I. János király megígéri, hogy a pártjára állott Sulyok testvéreknek - amikor udvarában megjelennek - kétszáz kun vagy jász jobbágytelket fog adományozni.


161. 1536. szeptember 30., Várad
I. JÁNOS KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király Török Bálintnak adományozza Pápa várát a hozzá tartozó birtokokkal és jószágokkal együtt.


162. 1536. szeptember 30., Várad
I. JÁNOS KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
A király a hátszegi kerületben lévő Hunyad várát, Hátszeg, Monostor és Morzsina várával és mezővárosával továbbá más mezővárosokkal és falvakkal Török Bálintnak adományozza.


163. 1536. szeptember 30., Várad
I. JÁNOS KIRÁLY ZÁLOGLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK DEBRECENRŐL
A király 16 000 forintért elzálogosítja Török Bálintnak Debrecen várost és tartozékait.


164. 1536. szeptember 30., Várad
I. JÁNOS KIRÁLY KEGYELEMLEVELE TÖRÖK BÁLINTNAK
I. János király megbocsátja Török Bálintnak pártja elleni fellépéseit azzal a feltétellel, hogy a Szapolyai-pártiak elfoglalt birtokait tulajdonosuknak visszaadja.


165. 1536. október 11., Szombathely
BAKICS PÁL - THURZÓ ELEKNEK
Török Bálint megtámadta Kápolnay erődítményét, ott fő szervitorait elvesztette. Törököt segíti Tolna és Baranya vármegye, valamint Székesfehérvár lakói, továbbá Werbőczy István és Dombay János katonái, valamint Szapolyai serege is. Fráter György megígérte, hogy a törökök segítségére is számíthat. - Török Bálint Szapolyai pártjára állt, mert fél Kápolnaytól és nem akar vele egy oldalon lenni. - Bakics találkozni szándékozik Pekry Lajossal.


166. 1536, október 31., Bruck an der Mur
I. FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király, miután tudomására jutott, hogy Török Bálint vezetésével Kápolnay Ferenc jószágait pusztítják, megparancsolja neki, hogy hagyjon fel ezzel.


167. 1536. [december ?]
BAKICS PÁL - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Kéri, hogy a király, ha döntése megszületett, a kétszáz felfegyverzett katonát minél előbb küldje el Győrbe. - Pemfflinger Márk azt állította, hogy Török Bálint hűséges I. Ferdinánd királyhoz, de ő tudja, hogy János király pártján áll. Török Bálint azt kéri tőle, hogy két fő szolgáját adja át neki, ám ő erre nem hajlandó. - Ezer gyalogost kér Győr védelmére.


168. 1536. december 28., Kapornak
SÖMJÉNI ANTAL - NÁDASDY TAMÁSNAK
Sömjéni Antal kapornaki apát panaszkodik patrónusára Török Bálintra, mert az előző évben az összes jobb borát kénytelen volt neki adni, továbbá katonákat kellett számára tartania. Nemrég Csernác ostromához kellett elküldenie Török Bálint parancsára az összes katonáját, majd patrónusa újabb 50 lovast kért tőle s amikor ezt megtagadta, igen megneheztelt rá. - Aggasztja, a hír, hogy Török Bálint János király pártjára állt. - Tanácsot kér Nádasdytól és védelmet az őt ért rágalmak ellen.


169. 1537. január 8., Süly
SZALAY JÁNOS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Boltos Mátyás hírei: Déva Maylád kezébe került, Tokaj ostromára Erdélyből sereg érkezik. Pöstyéni és Fráter György Kassán vannak, a polgárok fegyvereit összegyűjtötték. - Török Bálint János király oldalára állt, jutalma: Debrecen, Hunyad, négy dunántúli vármegye. - Boltos török támadást vár, de véleménye szerint Buda nem jutna a törökök kezére. Szalay úgy véli, Budát csak I. Ferdinánd segítségével lehetne megtartani.


170. 1537. január 26. előtt
BAKICS PÁL - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Bakics Pál panaszkodik a királynak, hogy Török Bálint elpusztította a birtokait, majd Pápára vonult vissza. Török Bálintnak már háromezer katonája van, s kihirdette, hogy aki Bakics pártján harcol, annak házát felégeti, feleségét, germekeit megöli. - Bakics katonákat és élelmiszert kér Győr védelmére. - Zay Ferencet, akinek hűségéről megbizonyosodott, a királyhoz küldte.


171. 1537 január 27., Kőszeg
BAKICS PÁL - TÖRÖK BÁLINTNAK
Bakics Pál visszautasítja Török Bálint vádjait, amelyek szerint ő áruló és török kém. Azt állítja, hogy Török Bálint mind Lajos királyt, mind Szapolyait, mind Ferdinánd királyt elárulta. Ezek után párbajra hívja.


172. 1537. február 5., Ozora
TÖRÖK BÁLINT - BAKICS PÁLNAK
Közli, milyen feltételek mellett hajlandó párbajt vívni Bakics Pállal.


173. 1537. február 26., Sempte
THURZÓ ELEK - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Thurzó közli a királlyal, hogy a török tud az ellene tervezett hadjáratról. - Török Bálint elfoglalta Zala megyét, és azóta adóztatja. Bakics Pál nem kapta meg az ígért 600 lovast. Bánffy Boldizsár nem ment Bakics segítségére. Török Bálint a dunántúli vármegyék adójából fogadott csapatokkal sok kárt képes okozni.


174. 1537. február 26., Szombathely
BAKICS PÁL - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Bakics Pál hírül adja, hogy még nem kapta meg az ígért segítséget. Török Bálint hada növekszik, szabad nyereséget ígér a katonáknak. - Török Bálint János királytól 3000 lovas és 2000 gyalogos katona tartására kapott pénzt. Bakics kéri, hogy Ausztriából küldjön a király katonaságot Szombathelyre, s egy főemberét szintén rendelje oda, akivel a teendőkről tárgyalhatna. - Lakot ellenségei ostromolják. - Bakics Pekry Lajossal tárgyalt, úgy véli, hűséges a királyhoz. - Tanácsot kér a Török Bálinttal vívandó párbajról.


175. 1537. március 16., Ozorai vár
TÖRÖK BÁLINT - THURZÓ ELEKNEK
Török Bálint közli, milyen feltételekkel vívhat párbajt Bakics Pállal.


176. 1537. március 16., Ozorai vár
TÖRÖK BÁLINT - THURZÓ ELEKNEK
Szapolyai elfoglalta Tokaj várát. Udvarába érkezett I. Ferdinánd király és a moldvai vajda követe. A törökök a németek ellen akarnak vonulni. Török Bálint érezteti, hogy vezetésével ez sikerrel járna.


177. 1537. április 14., Szombathely
BAKICS PÁL - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Kevés katonájával megvédte négy dunántúli vármegye nagy részét. Panaszkodik, hogy a magyar uraktól nem kap támogatást, sőt, Thurzó Elek Bánffy Boldizsárt lebeszélte arról, hogy segítséget nyújtson neki. Fizetést kér, mert négy helyen kell katonákat tartania, és ez egyre többe kerül. - Török Bálint nem akar fegyverszünetet kötni.


178. 1537. április 29. előtt
KRETSCHMER LŐRINC - ISMERETLENNEK
Kéri a címzettet, járjon közben a királynál annak érdekében, hogy Török Bálint a fehérvári káptalan elfoglalt javait bocsássa vissza.


179. 1537. május 7., Ptuj
BAKICS PÁL - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Bakics Katzianerrel akar találkozni. - Kétezer lovasra lenne szüksége Török Bálint legyőzésére. Erősítést kér, hogy Török Bálint várait, elsősorban Pápát elfoglalhassa. - Lakot Török Bálint ostromolja, eddig bevenni nem sikerült. - Kéri a királyt, engedje meg neki, hogy Kápolnayt szolgálatába fogadhassa.


180. 1537. május 21. után
PEREGI ALBERT - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Peregi Albert jelenti a királynak, hogy Pemfflinger István 1537. május 21-én meghalt. Felesége Rayky Istvánt Török Bálinthoz küldte, hogy Diósgyőr várát a Szapolyai-pártiaktól védje meg. Rayky, miután beszélt Török Bálinttal, visszatért a várba.


181. 1537. június 3., Bécs
BAKICS PÁL - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Segítséget kér Győrbe, mert a város súlyos helyzetben van. - Lovasainak zsoldját sürgeti. - Fél, hogy Szentmárton, Veszprém, Tihany és más erősségek is elvesznek. - Pénzt kér, mert ő maga annyira kimerült, hogy nem képes a katonákat tovább fizetni. - A király seregében szolgál 50 lóval egy Józsa Farkas nevű nemes, akiről Török Bálint három foglyul ejtett szervitora azt állította, hogy Török Bálint kémje. El kellene fogni, és meg kellene büntetni. Birtokait magának kéri. - Az emberek csodálkoznak, hogy Török Bálint Pápáról kiindulva elfoglalta a dunántúli vármegyéket és Ausztriába is beküldi csapatait.


182. 1537. június 15., Szombathely
BAKICS PÁL - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
A veszprémi püspök hírül adta, hogy Török Bálint katonái Veszprém városában vannak, el akarják foglalni a várat. A püspök katonai segítséget kér. - Bakics Pápa elfoglalását javasolja. - Tihanyt elfoglalták. Török Bálint Vázsonyt akarja megszerezni. 132


183. 1537. június 28.
A FEHÉRVÁRI KERESZTES KONVENT BIZONYÍTÓ OKLEVELE
A fehérvári keresztesek konventje bizonyítja, hogy I. János királynak 1537. május 20-án Váradon kelt parancsa értelmében Sulyok György pécsi püspököt, továbbá Sulyok Istvánt és Balázst ellentmondás nélkül bevezette a nekik adományozott Fejér vármegyei Solt székben levő hét kun helység birtokába.


184. 1537. július 27., Bécs
BAKICS PÁL - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
A kémjelentés híreit latin fordításban közli. - Kéri a királyt, gondoskodjon róla, és adjon választ, Kassára vagy Szlavóniába kell-e indulnia. - Kápolnay Ferenc részére ellátást kér, mert nem tudja szervitorait fizetni. Kápolnay csatlakozott hozzá, oda megy ahová ő parancsolja. Bakics úgy véli, leghasznosabban a török ellen tudna szolgálni. - Velics Demeter kémjelentése: Bakics Pál parancsát követve Mehmed bég közelébe férkőzött. Feljutott egy postahajóra, amely a béghez szállította Kászon és Musztafa vajdát. Ott szerzett hírei: a szultán elindult Szófiából, ahonnan Thesszalonikéba ment. Embereit Nikápolyba küldte. A szultán a Száván hidat készíttet, Magyarországot akarja megtámadni. - Mehmed bégnek 20 000 katonája van, erősítést vár. Nem akarja Katzianert megtámadni, s a Szerémségben várja be. - Bácsi Ferenc, Szapolyai követe visszatért a Portáról. A szultán hét évi adót kért Szapolyaitól, évenként 60 000 forintot. - A szultán arra törekszik, hogy a törököket engedjék be Budára. - Móré László Mehmed bég hatalmába adta magát. - Török Bálint segítséget kér a töröktől, de nem kap. Szapolyai meghagyta a vármegyéknek, hogy Török Bálint mozgósító parancsainak engedelmeskedjenek. - A rácok készek a király oldalára állni. Azok, akik Budán tartózkodnak, nem képesek a királyhoz menni, mert Török Bálint és Baranyay Mátyás várai útjukat állják. Ha Mehmed bég közéjük megy, alávetik magukat neki. - Sóvágó György megerősíti Velics közléseinek hitelességét, és kiadásainak megtérítését kéri. - Azt tanácsolja Bakicsnak, siessen a rácok közé, hogy az ő pártjára állhassanak.


185. 1537. július 31., Várad
I. JÁNOS KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
A király utasítja Török Bálintot, hogy Héderváry Istvánnal egyezzen meg.


186. 1537. augusztus 2., Várad
I. JÁNOS KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
János király megparancsolja Török Bálintnak, hogy Héderváry Istvánt, akit minden vagyonával személyes királyi pártfogására és kegyelmére méltatott, vegye védelmébe.


187. 1537. augusztus 27., Pozsony
MÁRTON PANNONHALMI APÁT - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Török Bálint az apátság minden birtokát - a monostor és a vár kivételével - elfoglalta. Mivel a vár védelmére fogadott embereket már nem képes élelmezni, segítséget kér a királytól.


188. 1537. október 4., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYA A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁGNAK
A király Gönyü és Ság Győr vármegyei, továbbá Táp és Szentmiklós Veszprém vármegyei helységeket, amelyek Török Bálint hűtlensége folytán a szent koronára szálltak, a pannonhalmi főapátságnak adományozza.


189. 1537. október 4., Sümeg melletti tábor
WILHELM PUECHAIM ÉS HADI TANÁCSOS TÁRSAI - [NAGY FERENCNEK]
Megelégedéssel nyugtázzák, hogy Török Bálint embereit a sokorói szőlőhegyről elűzték, és hogy a pápai bírót más pápai polgárokkal együtt foglyul ejtették. Úgy kell tárgyalni velük, hogy Török Bálinttól I. Ferdinánd király hűségére térjenek. - A sereggel Veszprém felmentésére indulnak.


190. 1537. október 4., Sümeg melletti tábor
WILHELM PUECHAIM ÉS HADI TANÁCSOS TÁRSAI - PÁPA VÁROSNAK
Közlik, hogy I. Ferdinánd király serege Veszprém felmentésére, majd Pápa elfoglalására indul. Intik a címzetteket, hogy - városuk megóvása érdekében - térjenek I. Ferdinánd király hűségére.


191. 1537. október 12., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY - PÁPA VÁROSNAK
Inti a városiakat, hogy - saját érdekükben - térjenek vissza az ő oldalára. Ha azt megteszik, senki másnak nem adományozza el őket, csak a kamarának.


192. 1537. október 14., Pápa melletti tábor
KECSETI MÁRTON - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Értesíti a királyt arról, hogy Veszprémet felmentették az ostrom alól. Kecseti Pápa elfoglalását javasolja.


193. 1537. november 19., Pécs
SULYOK GYÖRGY VÉGRENDELETE
Sulyok György pécsi püspök a királyra, Sulyok Istvánra és Balázsra hagyja javait.


194. 1537 november 19., Szombathely
KECSETI MÁRTON - CSORON ANDRÁSNAK
Kecseti Márton írt Pekry Lajosnak, hogy csatlakozzon hozzá, Török Bálint ellen. - A ráckevi Sóvágó György, a néhai Bakics Pál kéme hírül adta, hogy találkozott Török Bálint négy szervitorával, akik 1000 lovast akarnak Ausztria feldúlására vezetni. - 800 lovassal Török Bálint összes birtokát el lehetne foglalni, a nép ellene fordulna. - Mehmed bég Bakics Pál fejét fiával küldte el a szultánnak, és azzal ajánlotta Török Bálintot, hogy senki sem szolgált neki annyit, mint ő. - Török Bálint békét akar kötni Kecsetivel, birtokait visszaadná, ha Kecseti szabadon engedné az őrizetében levő foglyokat.


195. 1537 november 23., Szombathely
KECSETI MÁRTON - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Kecseti Márton közli a királlyal, hogy Bakics Mihály kérésének nem tesz eleget, nem adja át neki Török Bálint két foglyulejtett szervitorát.


196. 1537 november 29., Szombathely
KECSETI MÁRTON ÉS BAKICS MIHÁLY - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Török Bálint csapatait Pécs környékére vonta össze. Az a hír járja, hogy Pekry Lajos ellen indul. A levél írói sürgősen várják a megígért segítséget, amellyel legyőzhetik.


197. 1537. november 30., Körmend
NAGY JÁNOS ÉS KORLÁTFÖLDI PÉTER - NÁDASDY TAMÁSNAK
A két körmendi várnagy hírül adja, hogy Török Bálint seregével Kapornakon van, Körmend lerohanására készül.


198. 1537. december 1., Németújvári vár
BATTHYÁNY FERENCNÉ - BAKICS PÉTERNEK ÉS BAKICS MIHÁLYNAK
Török Bálint emberei elfoglalták Sárkányszigetét, és Pethő Péter várát, Kéméndet ostromolják. Erdődy Péter rendbe akarja hozatni a hollósi Rába-hidat, hogy azon átkelve Szombathelyet vagy Körmendet megtámadják. Batthyány Ferencné kéri, őriztessék a Rába partját, hogy ez ne történhessen meg.


199. 1537. december 1., Szentgrót
BORNEMISSZA PÁL - KECSETI MÁRTONNAK
Elnézést kér Kecsetitől, hogy pénzügyi nehézségeivel terheli. - Sulyok György meghalt, temetésén jelen volt Török Bálint is. - Bérben kicsiny az őrség, Palatics el akarja foglalni. Ha befagytak a folyók, Palatics Szombathely ellen akar vonulni. - Török Bálint azt mondta, hogy a német határt távolabbra tolja. - Török Bálint kéme Sárváron Imre presbiter, a kapornaki apát rokona, és Ostffy László. - Az a hír járja, hogy Pekry Lajos egyetért Török Bálinttal. - Bornemissza egy embere jelenti, hogy Török Bálint Ozoráról Szigetvárra ment. Katonáit Bér bevételére buzdítja. Adót vetett ki a jobbágyokra és a plébánosokra. - Bornemissza Pápa elfoglalását javasolja. - Kéri Kecsetit, Hagymássy két kapusának tizedét engedje el.


200. 1537. december 11., Szombathely
KECSETI MÁRTON - [NÁDASDY TAMÁSNAK?]
Kecseti pénzt kér a királytól lovasai fizetésére. Közli a hírt, hogy Török Bálint János királyhoz ment erősítésért, mert Ausztriát akarja dúlni, ha a Duna és a Rába befagy. - Kecseti lovasai megkergették Podmaniczky Jánost. - Kecseti azt javasolja: ha nincs elég pénz a Török Bálint elleni hadjáratra, békét kell kötni vele. Az utóiratban Horváth Péter szabadon bocsátását kéri.


201. 1537. december 17., Babocsai vár
TÖRÖK BÁLINT - JURISICS MIKLÓSNAK
Török Bálint felsorolja az okokat, amelyek miatt Jurisics levelére még nem tud érdemi választ adni. Gratulál a főkapitányi kinevezéshez.


202. 1537. december 17. után
BAKICS PÉTER ÉS BAKICS MIHÁLY - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Azt javasolják a királynak, hogy vagy szálljon szembe Török Bálinttal, vagy kössön vele békét. Török Bálint tárgyalni kíván Kecsetivel, kérik a királyt, hogy a tárgyalásokra adjon valakit Kecseti mellé. Ha a király nem akar békét kötni, akkor gondoskodjon Veszprém és Sümeg védelméről. - Kérik, hogy Horváth Pétert engedje szabadon, mert Török Bálint ellen több szervitorra van szükség.


203. 1537. december 20., Babocsai vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Gratulál a báni kinevezéshez, és a Vas vármegyei főispánsághoz, de méltatlankodik, hogy az ő tisztségével jutalmazták Nádasdyt. - Panaszkodik, hogy I. Ferdinánd elpusztította birtokait, és visszautasítja a vádat, hogy a magyar népet ő sanyargatja. - Hajlandó Nádasdy két követét fogadni. - A török ellen tervezett hadjárat hírét véve aggódik a kereszténységet veszélyeztető török túlerő miatt.


204. 1537. december 27., Németújvári vár
BATTHYÁNY FERENC - TÖRÖK BÁLINTNAK
Visszautasítja, hogy - Török tanácsát megfogadva - Szapolyaihoz pártoljon. - Helyesli a király eljárását Pekry Lajos ügyében. - A veszprémi püspök elfoglalta egy birtokát, kéri, hogy Török Bálint segítsen az onnan elűzött jobbágyain. - Azt javasolja, hogy Török Bálint az elfogott rablót, aki neki is sok kárt tett, akasztassa fel, vagy adja át az ő kezébe. - Török szervitorának kiszabadulása érdekében megígéri segítségét. - Óvja Török Bálintot a török szövetségtől. - Reméli, hogy kettőjük között a barátság megmarad.


205. 1537. december 31.
BORNEMISSZA PÁL - [NÁDASDY TAMÁSNAK?]
Palatics János Török Bálint összes katonájával készen áll az indulásra. Palatics nem tudja, hol állnak Kápolnay csapatai. Török Bálint Csurgón volt, de onnan elűzték, talán ideérkezik.


206. 1538. január 14., Bécs
HORVÁTH ANDRÁS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Mivel nem tudott Bécsben a címzettel találkozni, összefoglalja számára Kecseti üzenetét. - Kecseti pénzt kér katonái fizetésére. Török Bálint el akarja foglalni Veszprémet. Erre képesnek is látszik, célszerűbb megegyezni vele. - A Bakics testvérek és Kápolnay Ferenc, bár erre katonájuk lenne, nem hajlandók segíteni.


207. 1538. január 26., Prága
I. FERDINÁND KIRÁLY - A MAGYAR KAMARÁNAK
Intézkedik, hogy Vas vármegye hadiadóját haladéktalanul fizessék be a kamarának, mert azt a Török Bálint elleni hadjáratra fogja fordítani.


208. 1538. február 27., Husztilónya
KEGLEVICS PÉTER ÉS NÁDASDY TAMÁS - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Török Bálint közölte János király ígéretét a horvátokkal: a szultán nem pusztíttatja többé Horvátországot és Szlavóniát, sőt visszaadja a Szerémséget, Pozsegát és Szlavónia elfoglalt részeit, ha I. Ferdinánd királytól Szapolyaihoz pártolnak. Katzianer Horvátországba, Török Bálint pedig János királyhoz utazott, s onnan visszatérve haddal akar az országra támadni. Török Bálint visszaadta a Zrínyi testvéreknek Csurgót és Szentlőrincet. Katzianer hadat gyűjt, a jobb katonák hozzá csatlakoztak. Ők mindezzel szemben tehetetlenek, hadat és pénzt kérnek a királytól.


209. 1538. március 17., Prága
I. FERDINÁND KIRÁLY ADOMÁNYA KONDÉ ISTVÁNNAK
A király a hűtlenségbe esett Török Bálint Győr vármegyei Ság nevű birtokát Kondé Istvánnak adományozza.


210. 1538. március 18., Sümegi vár
KECSETI MÁRTON, KÁPOLNAY FERENC, BAKICS PÉTER - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Török Bálint János királyhoz ment. A levélírók többször megtámadták Török seregét, de az visszahúzódott előlük, nekik pedig nincsen gyalogosuk és a várvíváshoz ágyukkal sem rendelkeznek. Kérik a királyt, parancsolja meg a báróknak és az előkelőknek, hogy a Török Bálinttal kötött szövetségből lépjenek ki.


211. 1538. március 20., Kőszeg
BAKICS PÉTER - [THURZÓ ELEKNEK]
Bakics kétszer volt Somogyban, harmadik útján pedig Ozorán túl járt. Muthnoky Balázs és az ozorai várnagy szervitorait foglyul ejtette, lovaikat elragadta. Enying kapuit felégette, a várnagyot megölte. Ezután értesült a két király közötti fegyverszünetről. - Jurisicsot nem találta, mert az Bécsbe ment. - Elmaradt fizetésének rendezését kéri, továbbá kárpótlást elfoglalt birtokai helyett.


212. 1538. március 24., Buda
GERENDI MIKLÓS - TÖRÖK BÁLINTNAK
Kéri Török Bálintot, hogy Olaszországba tartó szolgáját kísértesse el Patonyig.


213. 1538. március 31.
A GYŐRI KÁPTALAN TILTAKOZÁSA GYŐR FELDÚLÁSA MIATT
A győri káptalan nevében Boroki Jakab kanonok a pozsonyi káptalan előtt tiltakozik Török Bálint, Báthory Bonaventura pusztításai miatt, amelyet Győr városában követtek el.


214. 1538. április 5., Sempte
THURZÓ ELEK - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Török Bálint felégette és kirabolta Győrt. Thurzó tiltakozott János király biztosainál a fegyverszünet megsértése miatt, s ők válaszukban megígérték, hogy annak betartásáról gondoskodni fognak.


215. 1538. április 8., Laki vár
TÖRÖK BÁLINT - KEGLEVICS PÉTERNEK ÉS NÁDASDY TAMÁSNAK
Török Bálint kéri, hogy a két király között létrejött fegyverszünet értelmében Szempcsey Farkast semmilyen módon ne háborgassák.


216. 1538. április 19., Somogyvár
TÖRÖK BÁLINT KIVÁLTSÁGLEVELE
A pápai szabóknak megengedi, hogy a fehérváriak mintájára céhet alkossanak.


217. 1538. április 22., Süly
SZALAY JÁNOS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Nádasdy hadjáratból hazaszökött jobbágyai számára kegyelmet kér. - Bakics Péter tanácsért fordult hozzá, hogyan nyerhetné vissza a győri püspökséghez és Pápához tartozott javait. Azt javasolta, írjon a pápai és gesztesi tiszttartóknak, hogy bocsássák azokat vissza, de ő is adja át, amit elfoglalt. - A rovásadót Török Bálint prédálja.


218. 1538. április 29., Csékút
OSTFFY LUKÁCS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Ostffy sógornőjének esküvőjét megülték. Sajnálja, hogy Nádasdy senkit nem küldött az esküvőre. - Török Bálint lefejeztette Nagy Gergelyt, mert az megöletett egy somogyi nemest. Török Bálint azt parancsolta szervitorainak, hogy csak akkora famíliát tartsanak, amekkorát saját maguk is képesek ellátni. - Macedóniai úr érkezését jelzi.


219. 1538. május 10., Asszonyfalva
OSTFFY LUKÁCS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Ostffy hírül adja Nádasdynak, hogy már a harmadik levelet kapta a pápai tiszttartó zaklatásairól.


220. 1538. május 22., Laki vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSMAK
Nádasdy egy szervitora elfoglalta Török Bálint szervitorának, Both Jánosnak egy birtokát. Török Bálint kéri annak visszaadását.


221. 1538. június 11., Kaposvár
BATTHYÁNY PERPETUA ÉS FIAI, DERSFFY ISTVÁN ÉS DERSFFY FARKAS KINEVEZŐ OKLEVELE
Batthyány Perpetua, Szerdahelyi Dersffy Miklós özvegye fiaival, Dersffy Istvánnal és Farkassal együtt Török Bálint és felesége Pemfflinger Katalin különös kérésére a zselicszentjakabi - Máté apát halálával megüresedett - apátságot kegyúri jogánál fogva Pécsváradi László miséspapnak és szerzetesnek, a somogyi konvent perjelének és őrének adományozza.


222. 1538. június 18., Segesvár
I. JÁNOS KIRÁLY PARANCSA GYŐR VÁRMEGYÉHEZ
I. János király elrendeli, hogy Győr vármegye közgyűlésén, amelyet Török Bálint hív össze, jelenjenek meg.


223. 1538. június 18., Pozsony
THURZÓ ELEK - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Thurzó Elek a villafrancai tárgyalások hírét örömmel és bizakodással vette. - Török Bálint egy szolgája felkereste őt, s ura nevében tájékoztatta a Mehmed béggel kialakított jó viszonyról. - A szultán, mivel máshol készül támadásra, el akarja vezérelni Mehmed bég csapatainak nagyobb részét. Török Bálint azt tanácsolja, támadják meg az ittmaradókat. - Sokan neheztelnek a királyi szervitorokra erőszakosságaik miatt, megzabolázásukra sort kellene keríteni.


224. 1538. június 30., Siklós
KÉMJELENTÉS - JOHANN UNGNADHOZ
A török seregek - összesen 100 000 ember - Valpó és Siklós elfoglalására készülnek, azután Pécsre akarnak menni, s ott telelni. Élelmiszert Török Bálinttól kapnak.


225. 1538. július 2., Szigeti vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Ellentmond Nádasdy döntésének, amely szervitorára, Tarrody Györgyre sérelmes volt.


226. 1538. július 16., Veszprém
KECSETI MÁRTON - NÁDASDY TAMÁSNAK
Tudatja, hogy a szepetneki kerületben ebben az évben maga akarja a tizedet szedetni. Kéri Nádasdyt, hogy tizedszedőjét, Nagy Ferencet védje meg mindenkitől, különösen Török Bálinttól.


227. 1538. augusztus 1., Galgóc
THURZÓ ELEK - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Beszámol a Ferdinánd-pártiakat ért zaklatásokról. Sok panasz érkezett Podmaniczky Ráfael és Török Bálint ellen. Török Bálint a győri káptalan és a szentmártoni apát dézsmáját szedeti, ennek következtében az illetők, kivált az apát csaknem éhen halnak. Hírek érkeztek a törökök hadikészületeiről. Felhívja a figyelmet a zsoldosok garázdálkodásaira s megfegyelmezésük szükségességére.


228. 1538. szeptember 1.
A FEHÉRVÁRI KERESZTES KONVENT OKLEVELE EGY TÖRÖK BÁLINT ELLENI MERÉNYLET TERVÉRŐL
A fehérvári keresztes konvent bizonyítja, hogy I. János királynak Török Bálint érdekében kiadott parancsa értelmében Bethlen Miklóst megidézte, s ő megjelenvén elmondta, milyen módon próbálta Kecseti Márton veszprémi püspök őt Thakossy István útján rávenni Török Bálint meggyilkolására.


229. 1538. október 4., Linz
I. FERDINÁND KIRÁLY - A MAGYAR KAMARÁNAK
Nagy nehézségeket okoznak azok a Szapolyai-pártiak, akik a Habsburg-országrészben maguknak hajtják be az adókat, például Török Bálint, a békét semmibe véve, tetszése szerint adóztat és elfoglalva tart bizonyos részeket Somogy, Zala, Veszprém és Vas vármegyében. Ezért a király utasítja Thurzó Eleket, hogy tárgyaljon János király helytartójával eme állapotok megszüntetéséről.


230. 1538. október 27., Veszprém
KECSETI MÁRTON - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Beszámol Török Bálint embereinek garázdálkodásairól, és kéri a királyt, fékezze meg őt, vagy engedje meg, hogy ártalmatlanná tegyék.


231. 1538. december 18., Komár
PALATICS JÁNOS KÖTELEZVÉNYE
Palatics János, Török Bálint kapitánya kötelezi magát, hogy Ládonyi Miklós ezüstneműjét, amelyet elvitt, vagy visszaszolgáltatja, vagy a tulajdonost azonos értékű készpénzzel kárpótolja.


232. 1539. május 29., Szőlősörs
HAGYMÁSSY JÁNOS ÉS DÖRÖGDI PÁL OKLEVELE
Berekszói Hagymássy János és Dörögdi Pál pápai tiszttartó által kiadott oklevél, amely a Cétényi Pál deáknak Szász Mihály és szőlősörsi Dyenez Imre özvegye, Katalin asszony elleni perében, a fogott bírák útján hozott ítéletet tartalmazza.


233. 1539. június 29., Pécs
ESZÉKI JÁNOS ADOMÁNYA SULYOK ISTVÁNNAK ÉS BALÁZSNAK
Eszéki János pécsi püspök a pécsi székesegyház Szent Imre oltárának igazgatóságát (a hozzá tartozó birtokkal), Sulyok Istvánnak és Sulyok Balázsnak adja, a kegyúri joggal együtt.


234. 1539. szeptember 18., Buda
I. JÁNOS KIRÁLY ADOMÁNYOZÓ OKLEVELE PALATICS JÁNOSNAK
A király új adományként illadiai Palatics Jánosnak adományozza a Temes vármegyei Illadia, Vrányi, Vrányic, Csikló és Rekestya nevű birtokokat tartozékaikkal, a birtokokban rejlő királyi joggal együtt.


235. 1539. október 22., Komár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Török Bálint a Nádasdy jobbágyai által megkárosított szolgája, Püspök György részére jóvátételt kér.


236. 1539. október 30., Kapornak
SÖMJÉNI ANTAL - NÁDASDY TAMÁSNAK
Török Bálint panaszkodott Sömjéni Antal kapornaki apátnak, hogy szervitora, Püspök György szénáját Nádasdy jobbágyai elvitték, illetve elégették. Azt javasolja, hogy választott bírák szolgáltassanak az ügyben igazságot.


237. 1539. november 6., Pápai vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Török Bálint közli Nádasdy tamással, hogy Püspök György mellett továbbra is kiáll. - Katzianer halálán felháborodik. - Követek érkeztek a pápától és a szultántól. - Török Jánost, ha házát meg akarja nézni, szeretettel várja.


238. 1539. november 11., Pápai vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Török Bálint kéri, hogy Nádasdy Tamás a hozzá küldött Balika Tamásnak mindenben hitelt adjon.


239. 1539. november 13., Pápai vár
TÖRÖK BÁLINT - NÁDASDY TAMÁSNAK
Köszönetet mond szolgálataiért. - A csurgói főesperes ügyét kivizsgáltatja.


240. 1539. november 16., Sitke
OSTHFFY LÁSZLÓ - NÁDASDY TAMÁSNAK
Értesíti Nádasdy Tamást arról, hogy Gesztesen Török Bálint találkozott Fráter Györggyel.


241. 1539.
GYŐRI KÁRJEGYZÉK
A Török Bálint katonái által Győr városának és a győri káptalannak okozott károk jegyzéke.


242. 1539.
TÖRÖK BÁLINT ADOMÁNYA MAROK BÁLINTNAK
Török Bálint Pápa mezőváros határában egy bizonyos malomhelyet, amelyet korábban Csombor Adorján birtokolt, Marok Bálintnak, Pápa mezőváros bírájának, és az ő kapitányának, hűséges szolgálatai jutalmául - örököseire is kiterjedően - átenged.


243. 1539.
JEGYZÉK
Azon ezüstneműk jegyzéke, amelyeket Ládonyi Miklós Palatics Jánosnak, Török Bálint kapitányának küldött.


244. 1540. február 6., Várad
TÖRÖK BÁLINT KIVÁLTSÁGLEVELE GERBELECZ PÉTERNEK
Török Bálint a Hunyad városában lakó Gerbelecz Pétert felmenti a neki járó összes adó fizetése alól.


245. 1540. február 27., Buda
I. JÁNOS KIRÁLY ADOMÁNYA SULYOK BALÁZSNAK
I. János király meghagyja a kapornaki konventnek, hogy Sulyok Balázst a Zala vármegyei Szőlősörsön neki adományozott részbirtokba vezesse be.


246. 1540. április 22., Zalavári vár
KERECSÉNYI KATALIN NYUGTÁJA
Igazolja, hogy mind azt a 2000 forintot, amelyet Sulyok István vett kölcsön Török Bálint céljaira, mind pedig azt a 200 forintot, amelyet Sulyok Balázs saját szükségleteire kért, visszakapta.


247. 1540. augusztus 10., Bécs
I.FERDINÁND KIRÁLY - TÖRÖK BÁLINTNAK
Kéri, hogy a hozzá küldött Bornemissza Pálnak mindenben hitelt adjon.


248. 1540. augusztus 11., Bécs
I. FERDINÁND KIRÁLY UTASÍTÁSA
A György baráttal és Török Bálinttal folytatandó tárgyalásokra kijelölt Bornemissza Pál részére adott utasítás arról, hogyan vegye rá György barátot I. Ferdinánd király hatalmának elismerésére, és Török Bálintot a Habsburg-pártra való visszatérésre.


249. 1540. szeptember 12., Sárvár
OSTFFY LÁSZLÓ - NÁDASDY TAMÁSNAK
Úgy véli, nem alkalmas az idő arra, hogy a jobbágyokat a vár erősítésén dolgoztassák. - Török Bálint emberei be akarják szedni a tizedet. - Polyány visszaköveteli elfoglalt javait. Ugyanő bevádolta Ostffyt az adószedéssel kapcsolatban. - A Györgyffyeket a birtokba bevezette, de a helytartó emberei visszaűzték. - Bánffy Boldizsárt Török Bálint katonái ellen kellene küldeni.


250. 1540. szeptember 27., királyi tábor
[LEONARD VELS] - TÖRÖK BÁLINT VÁRNAGYAINAK
A várnagyok panaszkodnak, hogy a birtokokat, amelyeket Török Bálint tartott hatalmában, a pannonhalmi apát visszafoglalta, s a bortized szedését is elrendelte. Kérik, hogy a hadjárat igazságtalanságaitól védjék meg őket. - Vels válasza: mivel az ország egésze Ferdinánd királyt illeti, Török Bálintnak is az ő hűségére kell térni, akkor teljesítik kéréseit. A király felhatalmazta hadvezéreit, hogy az ő oldalán állókat a katonák garázdálkodásaitól megvédelmezzék.


251. 1540. október 22., Buda
TÖRÖK BÁLINT - LEONHARD VELSNEK
Török Bálint kifejti: tisztessége nem engedi, hogy a királynőt és fiát elhagyja.


252. 1540. december 13., Bécsújhely
I. FERDINÁND KIRÁLY PARANCSLEVELE
Felhatalmazza Perényi Pétert, Leonhard Velst, Sigismund Herbersteint és Révay Ferencet, hogy Török Bálinttal tárgyaljanak pártváltoztatásának feltételeiről.


253. 1540. december 14., Bécsújhely
I. FERDINÁND KIRÁLY UTASÍTÁSA
A Török Bálinttal folytatandó tárgyalásokra kijelölt Perényi Péter, Leonhard Vels, Sigismund Herberstein és Révay Ferenc részére adott utasítás arról, milyen feltételek mellett tárgyaljanak Török Bálinttal pártváltoztatásáról.


254. 1540. december 28., Pápa
MÉSZÁROS BÁLINT NYUGTÁJA
Mészáros Bálint elismeri, hogy négy török fogoly és egy ló ellenértékeként 100 forintot felvett.


255. 1541. január 7., Süly
SZALAY JÁNOS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Szalay János Csesznek várának ügyében, - amelyben vita keletkezett Csapy özvegye, Répássy Ferenc és Csapy Farkas között - döntést vár.


256. 1541. február 14., Sárvár
ROLLAY PÁL - NÁDASDY TAMÁSNAK
Bornemisza Menyhért a következő híreket hozta: Mehmed bég Szeremlyénben van, Török Bálint meglátogatta. Mehmed bég figyelmeztette Törököt, hogy az országot ne néptelenítse el. - Török Bálint összes hadereje - az erősségekben elhelyezetteken kívül - a Pápán állomásozó katonákból áll. - Török Bálint csapatai elfoglalták Tárnokot, és onnan a környéket pusztítják.


257. 1541. május 10., Süly
SZALAY JÁNOS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Szalay csodálkozik, hogy levelei nem érkeztek meg. - Fáncsy írta a táborból, hogy Fráter György és Petrovics Péter tárgyalt Perényi Péterrel és Nyáry Ferenccel. A főemberek többsége elhagyta Budát. - Dudith Jeromos, az esztergomi érsek szervitora hírül hozta, hogy három helyről kezdték Budát ostromolni.


258. 1541. május 25., Asszonyfalva
OSTFFY LÁSZLÓ - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kápolnay Ferenc, Bakics Péter és társaik csapatai felmentették Dombó várát Török Bálint katonáinak ostroma alól, de a Kapos folyón túl nem tudták őket üldözni. Fehérvár mellé tértek vissza, ahol Ráskay seregét Török Bálint legyőzte. Most Tapolcafő mellett ütött tábort Török Bálint. - Ha a török nem jön, Buda Fráter Györgyé lesz. - A török vezérek a szultán útját készítik elő.


259. 1541. május 27., Laki vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Pemfflinger Katalin megparancsolja béri várnagyainak, hogy a Bánffy Lászlónak és szolgájának okozott károkat térítsék meg.


260. 1541. május 30., Süly
SZALAY JÁNOS - NÁDASDY TAMÁSNAK
Maylád segítséget kér. - Péter moldvai vajda feleségét Fráter György fogva tartja, ha kiszabadítaná I. Ferdinánd király, az ő hűségére térne. - Statileo Erdélybe ment, Maylád barátságát keresi. - Budát öt helyről ostromolják, - Turkovics Miklóst Fráter György megölette. - Török Bálint Székesfehérvár mellett legyőzte Ráskay seregét, majd Pápára, onnan Bér ostromlására ment.


261. 1541 május 30. Sárvár
KANIZSAY ORSOLYA - NÁDASDY TAMÁSNAK
Nem jár ki, mert közel van Török Bálint. Őket még nem bántotta.


262. 1541. június 19., Laki vár
TÖRÖK BÁLINT - HORVÁTH MÁRKNAK
Horváth Gergelyt Bér kastélyba Horváth Márk várnagytársául nevezi ki.


263. 1541. július 10., Szigligeti vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Felháborodva adja tudtukra, hogy Bezerédy Mihály özvegye és az enyerői pálosok panaszt tettek nála erőszakos cselekedeteikért.


264. 1541. július 16., Galgóc
THURZÓ ELEK - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
Váratlanul megérkezett egy szervitora, aki a Fehérvár melletti csatában Török Bálint fogságába került. Török Bálint átadta a török vezéreknek, akik kikérdezték, majd visszaküldték.


265. 1541. július 28., Laki vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Megparancsolja, hogy a Bánffy László tulajdonát képező marhákat adják vissza, ha Török Bálinttól ellenkező értelmű parancsot nem kapnak.


266. 1541. augusztus 10., Laki vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Megparancsolja, hogy szolgáljanak hírekkel, s egy emberüket, mihelyt Imre deák szolgája megérkezett, azzal együtt küldjék el hozzá.


267. 1541. augusztus 18., Szigeti vár
MARTONFALVAI IMRE DEÁK ÉS KÉSÁS PÁL - GYULAY ANTALNAK
Felszólítják, hogy Török Bálint parancsa értelmében bocsássa vissza a Geszty Antaltól elfoglalt birtokrészeket, mert azok Török Bálint titkára, Bálint deák feleségének tulajdonát képezik.


268. 1541, augusztus 22., Laki vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Nem fogadja el mentegetőzésüket erőszakosságaikért, és kilátásba helyezi, hogy Török Bálintnak beszámol hatalmaskodásairól.


269. 1541. szeptember 7., Nyitra
THURZÓ ELEK MENLEVELE SULYOK ISTVÁNNAK ÉS SULYOK BALÁZSNAK
A hozzá tárgyalásokra induló Sulyok Istvánnak és Sulyok Balázsnak királyi pártfogást és bántatlanságot ígér.


270. 1541. szeptember 29., Szigligeti vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Megparancsolja, hogy hagyjanak fel a Habsburg-párttal folytatott tárgyalásokkal.


271. 1541. október 14., Szigligeti vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Megparancsolja, hogy a kapornaki apát jobbágyaitól elvett ökröket adják vissza.


272. 1541. október 18., Szigligeti vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Szemrehányást tesz erőszakosságaikért, kiváltképp Kapornak miatt, amelynek kegyura a Török család.


273. 1541. november 1., Surány
NYÁRY FERENC - SULYOK ISTVÁNNAK ÉS SULYOK BALÁZSNAK
Nyáry Ferenc megígéri, hogy a kért dologban közbenjár a királynál, bár komolyan figyelmeztette Török Bálintot, hogy maradjon meg I. Ferdinánd király hűségén.


274. 1541. november 3., Egervári vár
NÁDASDY TAMÁS - CSORON ANDRÁSNAK
Nádasdy Tamás megígéri, hogy Sulyok István és Sulyok Balázs érdekében - tekintettel Török Bálintra - közbenjár az uralkodónál. - Sulyok Istvánnal Kanizsán tárgyalt. - Bánffy Boldizsár Csatáron erősséget emelt, amelyet, miután Zala vármegye nemessége I. Ferdinánd hűségére tért, meg fognak ostromolni. - Maylád István levelet írt, bízik mielőbbi szabadulásában. - Nem tud arról, hogy Buda a keresztények kezére került.


275. 1541. november 8., Nyitra
THURZÓ ELEK - SULYOK ISTVÁNNAK
Segítséget ajánl a királlyal folytatandó tárgyalásokon. Török Bálintnénak is megígéri közbenjárását, - annak ellenére, amit Török Bálint vele tett, - de inti az asszonyt, hogy csak a királyban bízzon.


276. 1541. november 10., Bajon
BAJONI BENEDEK - SULYOK BALÁZSNAK
Bajoni Benedek elismeri, hogy Török Bálint sorsa jobban alakult volna, ha Sulyok Balázs tanácsait követi. - Nem feledkezett meg arról, hogy egy bizonyos ügyben segítséget nyújtson, de elfoglaltsága miatt nem jutott erre ideje.


277. 1541. november 10., Nyitra
RÉVAY FERENC - CSORON ANDRÁSNNAK
Megígéri, közbenjár a királynál a Sulyok testvérek érdekében, hogy kegyelmet nyerjenek. - Giczy István elhajtotta egy ménesét, kéri, Csoron járjon közbe a Sulyok testvéreknél, hogy visszakaphassa azt, mert arra már Török Bálint is ígéretet tett.


278. 1541. december 9., Szigligeti vár
PEMFFLINGER KATALIN - HORVÁTH MÁRKNAK ÉS HORVÁTH GERGELYNEK
Figyelmezteti a két várnagyot, hogy hivataluktól csak akkor válhatnak meg, ha benyújtották számadásukat.


279. 1541. december 12., Prága
I. FERDINÁND KIRÁLY - BATTHYÁNY FERENCNEK
I. Ferdinánd király meghagyja Batthyány Ferencnek, hogy adjon menlevelet Török Bálint felesége embereinek, gordovai Fáncsy Jánosnak és szabadkai Kis Ambrusnak, akiket az asszony tárgyalásokra küld. A király felhatalmazza Batthyány Ferencet mondandójuk meghallgatására.


280. 1541. december 24., Prága
I. FERDINÁND KIRÁLY - BATTHYÁNY FERENCNEK
I. Ferdinánd király jóváhagyja Batthyány Ferencnek a helytartóval folytatott tárgyalásait, és bíztatja azok folytatására. - A Török Bálintné embereinek adandó menlevél ügyében levelet fog küldeni.


281. 1542, január 24., Sempte
RÉVAY FERENC - GYULAY ANDRÁSNAK
Szklabinyára hívja. - Bejelenti második házasságát. Nála járt Kis Ambrus, Török Bálintné szervitora.


282. 1542. február 6., Speyer
I. FERDINÁND KIRÁLY - BATTHYÁNY FERENCNEK
Megköszöni a Török Bálintné követeivel folytatandó tárgyalásokra adott tanácsokat, de jelenleg, - mivel Török Bálint szándékai még nem világosak - az ügyben nem kíván döntést hozni.


283. 1542. március 26., Somogyvár
A VETAHIDAI PÁLOS KOLOSTOR TILTAKOZÁSA
Tiltakozik az ellen, hogy Török Bálint azt a macsi nemesi kúriát, amelyet tulajdonosa, Felzekő Damján a kolostornak hagyott, erőszakkal elfoglalta és Kis János fehérvári polgárnak adta.


284. 1542. április 24. körül
AZ EGYHÁZI BIRTOKOK ÁLLAPOTA TOLNA VÁRMEGYÉBEN
Az irat regisztrálja a Török Bálint által elfoglalt egyházi birtokokat is.


285. 1542. május 26., Somogyvár
Somogy vármegye tanúsítja, hogy Török Bálint - a zólyomi törvénycikkekkel ellentétben - a Lengyel Gáspártól elfoglalt Fonold valamint Besen birtokot, továbbá Németszentgyörgy fele birtokát nem adta vissza. Kéri Báthory András dunáninneni főkapitányt, hogy a birtokot Lengyelnek juttassa vissza.


286. 1542. július 9., Csabrendek
Zala vármegye tanusítja, hogy Török Bálint Lengyel Gáspárt feleségével és gyermekeivel foglyul ejtette, Szigliget várát elfoglalta és nem szolgáltatta vissza.


287. 1542, augusztus 4., Nürnberg
I. FERDINÁND KIRÁLY KEGYELEMLEVELE
A pártjára visszatért Török Bálintnak, feleségének, gyermekeinek és szervitorainak kegyelmet ad.


288. 1542. szeptember 10., Szigetvár
PEMFFLINGER KATALIN KÖTELEZVÉNYE
Pemfflinger Katalin megígéri, hogy Lakot, Szigligetet, és a kezében levő egyházi javakat visszaadja, Hunyad és Csurgó ügyében pedig aláveti magát a bíróság döntésének.


289. 1542. december 7., Csurgói vár
PEMFFLINGER KATALIN - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kéri, hogy hozzá küldött követének, szabadkai Kis Ambrusnak mindenben hitelt adjon.


290. 1542. december 7. körül
AZ EGYHÁZI BIRTOKOK ÉS AZ ADÓZÓ PLÉBÁNOSOK ÖSSZEÍRÁSA SOMOGY VÁRMEGYÉBEN
Az irat regisztrálja a Török Bálint által elfoglalt birtokokat is.


291. 1542.
SOMOGY VÁRMEGYE ROVÁSADÓ-ÖSSZEÍRÁSA. (TÖREDÉK)
Török Bálint és famíliájának birtokai.


292. 1542.
AZ EGYHÁZI BIRTOKOK ÖSSZEÍRÁSA SOMOGY VÁRMEGYÉBEN
Azon egyházi birtokok összeírása, amelyeket Somogy vármegyében Tetvessy Mihály járásában Török Bálint tart kezében.


293. 1543. február 12., Nagyszombat
NYÁRY FERENC ÉS MÉREY MIHÁLY OKLEVELE SZIGLIGET ÁTADÁSÁRÓL
Nyáry Ferenc, Hont vármegye főispánja, és Mérey Mihály, a királyi személyes jelenlét helytartója egyezséget köt tóti Lengyel Gáspárral és Boldizsárral, hogy a megállapodás szerinti pénzösszeg lefizetése után Szigliget várát Batthyány Ferenc (Török Bálint fiainak gyámja) kezükbe átadja.


294. 1543. március 5., Pozsony
RÉVAY FERENC NÁDORI HELYTARTÓ ÁTÍRÓ OKLEVELE
Révay Ferenc nádori helytartó a Lengyel Boldizsár, valamint Pemfflinger Katalin és Török János közötti perben két oklevelet átír.


295. 1543. március 6., Pozsony
TÖRÖK BÁLINT ÉS FIAINAK TILTAKOZÁSA ÉS ELTILTÁSA A POZSONYI KÁPTALAN ELŐTT
A pozsonyi káptalan előtt Verebélyi Fülöp és Földvári Bálint Török Bálint és fiai nevében tiltakozik az ellen, hogy I. Ferdinánd király Csesznek várát Csaby István özvegyének, Katalinnak, fiának Farkasnak és Répássy Ferencnek adományozza.


296. 1543. március 14., Pozsony
I. FERDINÁND KIRÁLY OKLEVELE
I.Ferdinánd király 1543. március 14-én átírja az alábbi oklevelet: a fehérvári keresztes konvent jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy Pozsonyban 1543. január 28-án kiadott parancsára február 22-én Ozorán Török Bálintot, feleségét, Katalint és fiát, Jánost távollétükben várnagyuk útján megidézte néhai Héderváry Ferenc özvegye, Dorottya asszony, most kányai Oroszy Máténé ellen. Török Bálint ugyanis a két király közötti fegyverszünet idején, 1537. február 2-a körül Ozora várát fegyveres erővel elfoglalta, és Dorottya asszonyt onnan kiszorította. A várban levő arany és ezüst ékszereit, ruháit, továbbá okleveleit elvitte, Ozorát, Debrentét, Bozzást, Mártont, Szokolt, Nyilast, Tótfalut és mindkét Majsát elfoglalta, s a felszólítás dacára sem adta vissza.


297. 1543. március 18., Pozsony
I. FERDINÁND KIRÁLY ÍTÉLETLEVELE HÉDERVÁRY FERENC ÖZVEGYÉNEK TÖRÖK BÁLINT CSALÁDJA ELLEN INDÍTOTT PERÉBEN
I. Ferdinánd király személyes jelenléti bírósága megszünteti azt a pert, amelyet Török Bálint és felesége, Katalin, továbbá gyermeke János ellen Ozora váráért és az edelényi udvarházért Dorottya asszony, Héderváry Ferenc özvegye indított, mivel azokat - hűtlensége miatt - már Héderváry Ferenc elvesztette, tehát feleségének nem is adományozhatta.


298. 1543. március 25., Csurgói vár
PEMFFLINGER KATALIN - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kéri, jobbágyait ne rendelje más várak megerősítésére, inkább dolgozzanak Pápán. A birtokán szedendő rovásadóból, amelyet a király Nádasdynak utalt ki, 200 forintot már beszedett, férje barátságára tekintettel időt kér, míg az összeget visszafizetheti.


299. 1543. április 11., Csurgói vár
PEMFFLINGER KATALIN - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kéri Nádasdy Tamást, hogy a hozzá küldött Bálint deáknak és Bertalan deáknak mindenben hitelt adjon.


300. 1543. április 21., Csurgói vár
PEMFFLINGER KATALIN - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kéri, jobbágyai megterhelésével hagyjon fel, és hogy a rovásadó egy részét engedje el.


301. 1543. május 5., Szigligeti vár
PEMFFLINGER KATALIN - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kéri, hogy a hozzá küldött Dörögdy Pálnak mindenben hitelt adjon.


302. 1543. június 11.
A VÁRADHEGYFOKI KÁPTALAN JELENTÉSE I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
A váradhegyfoki káptalan jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy 1543. május 2-án kelt parancsa értelmében, a váradi székeskáptalan azon panasza tárgyában, amely szerint Pemfflinger Katalin és Török János parancsára debreceni jobbágyaik a Bihar vármegyei Sziget pusztához tartozó termőföldeket, több mint ezer arany forint kárt okozva elpusztították, a hatalmaskodókat megidézte.


303. 1543. június 29., Szigligeti vár
PEMFFLINGER KATALIN - NÁDASDY TAMÁSNAK
Kéri, hogy a Kápolnay Ferenc által elfoglalt birtokait adassa vissza. - A hozzá küldött Veres Lőrincnek hitelt adjon.


304. 1543.
PEMFFLINGER KATALIN FOLYAMODVÁNYA
Kéri, hogy több birtokot ne vegyenek el tőle. Panaszkodik Werbőczy Imre hatalmaskodásai miatt. Kéri, hogy azt a 40 forintot, amelyet Ozora adójából Gesztes vára szükségleteire fordíthatott, továbbra is arra használhassa fel.


305. 1543.
VÁLASZTERVEZET PEMFFLINGER KATALIN FOLYAMODVÁNYÁRA
Az alábbi leveleket kell elküldeni: 1. Az érdekelteknek, hogy Török Bálint birtokainak további elvételével legyenek türelemmel. - 2. A kamarának, hogy a kért 40 forintot engedjék át. - 3. Werbőczynek, hogy erőszakosságaival hagyjon fel.


306. 1543.
AZ EGYHÁZI BIRTOKOK ADÓZÁSA SOMOGY VÁRMEGYÉBEN
Az irat (többek között) rögzíti a Török Bálint által elfoglalt birtokokat is.


307. 1543.
BOSNYÁK MÁRK CSALÁDJÁNAK FOLYAMODVÁNYA I. FERDINÁND KIRÁLYHOZ
Bosnyák Márk rokonai kérik a királyt, hogy azt a kiváltságlevelet, amelyet Földes János szentgyörgyi és bazini Ferenc és Farkas gróftól a Pozsony vármegyei Magyarbél hét jobbágytelkére kapott, erősítse meg, tekintettel Bosnyák Márk érdemeire, aki több hadjáratban harcolt a török ellen, míg 1541-ben a Fehérvár melletti csatában Török Bálint fogságába esett, aki Konstantinápolyba küldte.


308. 1544. február 17., Pécs
KÁSZON BÉG - PEMFFLINGER KATALINNAK
Kászon bég panaszkodik Török Bálint felesége szigetvári tiszttartóinak erőszakos cselekedeteire.


309. 1544. április 9., Tátikai vár
SULYOK BALÁZS KÖTELEZVÉNYE PETHŐ MIHÁLYNAK
Tartozásai fejében, amelyek 335 forintot tesznek ki, a Somogy vármegyei Szentgyörgyöt rokonának, gersei Pethő Mihálynak zálogba adja.


310. 1548. május 29., Pozsony
A SIMONYI CSALÁD THURZÓ FERENC ELLENI PERE
Révay Ferenc nádori helytartó Simonyi Sándor, János és György, továbbá néhai Simonyi Gáspár fia Miklósnak, Thurzó Ferenc nyitrai püspök elleni perében átírja Bars vármegyének 1546. május 27-én Szentbenedeken kelt oklevelét, amelyben a vármegye megerősíti, hogy Simonyi falut a II. Lajos király halála utáni években Török Bálint, majd később Thurzó Ferenc jogtalanul foglalta el a Simonyi-családtól.


311. 1550. február 13., Pozsony
A POZSONYI KÁPTALAN - I. FERDINÁND KIRÁLYNAK
A pozsonyi káptalan jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy 1550. január 30-án Pozsonyban kelt parancsára megidézte Török Jánost, néhai barki Bornemissza Mihály, Török Bálint egykori gesztesi várnagya ügyében, akit Török Bálint 1539-ben megöletett, vagyonát lefoglalta.


312. 1556. március 5., Bécs
GEORG WECH - TÖRÖK JÁNOSNAK ÉS TÖRÖK FERENCNEK
Értesíti a címzetteket, hogy a hosszú ideje felhalmozódott családi adósságok fejében a Pemfflinger-házat 800 rajnai forintért eladták.


313. 1582. december 14., Pozsony
A POZSONYI KÁPTALAN TANÚVALLATÁSA
A pozsonyi káptalan tanúvallatása barki Bornemissza Mihály özvegyének és fiának Török Bálint fiai ellen indított perében. Szennyessy György azt vallja, hogy miután Révfalvy Mihály, Bakics Mihály csókakői tiszttartójának szervitora Gesztesről, Török Bálint fogságából megszökött, Török Bálint szervitorai ölték meg a vár kapusát és Bornemisszát.


Előző   Kezdőlap   Következő