DEÁK FERENCZ BESZÉDEI

 

ÖSSZEGYÜJTÖTTE
KÓNYI MANÓ

 

BUDAPEST.
FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYYNYOMDA
1882-1886.

 


 

TARTALOM

I. kötet

1829-1847

ELŐSZÓ.
VÉDŐ BESZÉD EGY RABLÓGYILKOS ÜGYÉBEN.
A BOTBÜNTETÉS KORLÁTOZÁSÁRÓL.
AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÁRGYAINAK SORÁRÓL.
A KÉT TÁBLÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYÁRÓL.
A JOBBÁGYOKNAK SZEMÉLY- ÉS VAGYONBELI BÁTORSÁGÁRÓL.
A VALLÁS ÜGYÉBEN.
AZ URBÉRI TELKEK MAXIMUMÁRÓL.
AZ IRTVÁNYOK VISSZAVÁLTÁSÁRÓL.
A FÖLDESÚR NEM TULAJDONOSA AZ URBÉRI TELEKNEK.
A JOBBÁGYOK BIRTOKKÉPESSÉGÉRŐL.
A JOBBÁGYOKNAK SZEMÉLY- ÉS VAGYONBELI BÁTORSÁGÁRÓL.
AZ URBÉR TÁRGYÁBAN.
A LENGYELEK ÉRDEKÉBEN.
A KIRÁLY DORGÁLÓ LEVELÉRŐL.
A KK. ÉS RR. TÁBLÁJÁNAK KÜLÖN FÖLTERJESZTÉSI JOGÁRÓL.
A SZENTSZÉKEKRŐL.
AZ ORSZÁGGYÜLÉS TÁRGYAINAK SORÁRÓL.
A BIRÓI PARANCSOK ELTÖRLÉSÉRŐL.
KÉT MEGYE KÖVETSÉGE EGY SZEMÉLYBEN.
A BÉKEBIRÁKRÓL.
A FELSŐ ITÉLŐSZÉKEK TAGJAINAK AZ ORSZÁGGYÜLÉS ÁLTAL VALÓ VÁLASZTÁSÁRÓL.
A HATÁRŐRVIDÉKNEK POLGÁRI HATÓSÁG ALÁ RENDELÉSÉRŐL.
A SZAVAZATOK VISSZAVONÁSÁRÓL.
AZ ÚRISZÉKRŐL.
A VÁROSI TANÁCS TAGJAINAK MINDEN POLGÁR ÁLTAL SZABADON VÁLASZTÁSÁRÓL.
A VÁRMEGYEI ITÉLŐSZÉK ELNÖKÉRŐL.
A BIRÁK ELMOZDÍTHATATLANSÁGÁRÓL.
ÓVÁS.
AZ ELNÖK HATÓSÁGÁNAK KÖRÉRŐL.
A BIRÓI PARANCSOK ELTÖRLÉSÉRŐL.
A MAGÁNJOG CODIFICATIÓJÁNÁL KÖVETENDŐ METHODUSRÓL.
A JOBBÁGYOK BIRTOKKÉPESSÉGÉRŐL.
AZ ŐSISÉGRŐL.
AZ ORSZÁGGYÜLÉS ELLEN FÖLSZÓLALT BEREGHMEGYE MEGBÜNTETÉSÉRŐL.
AZ EGYHÁZI FŐSZEMÉLYEK VÉGRENDELKEZŐ JOGÁRÓL.
A HITBIZOMÁNYOKRÓL.
A KIR. FISCUS ÖRÖKÖSÖDÉSÉRŐL.
A VÉGRENDELETILEG OSZTATLANNAK HATÁROZOTT BIRTOK FÖLOSZTHATÁSÁRÓL.
A PROTESTÁNSOK FÖLMENTÉSÉRŐL AZ EGYHÁZI TIZED ALÓL.
A SZEMÉLYES SZABADSÁG OLTALMÁRÓL A TITKOS FELSŐ RENDELETEK ELLENÉBEN.
AZ IRTVÁNYOK VISSZAVÁLTÁSÁRÓL.
A FÖLDESÚR BIRÁSKODÁSÁRÓL SAJÁT ÜGYÉBEN.
A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN.
A ZSELLÉREK ELMOZDÍTÁSÁRÓL.
A GABONAPÁLINKA FŐZHETÉSÉRŐL.
A JOBBÁGYOK ÖRÖKVÁLTSÁGÁRÓL.
A FÖLDESÚRI HATÓSÁGRÓL ÉS AZ ÚRBÉRI PERRŐL.
A JOBBÁGYOK ÖRÖKVÁLTSÁGÁRÓL.
A NYILVÁNOSSÁGRÓL AZ ÚRISZÉKEKNÉL A TANUK VALLOMÁSA HITELESÍTÉSE ALKALMÁVAL.
A JOBBÁGYOKNAK SZEMÉLY- ÉS VAGYONBELI BÁTORSÁGÁRÓL.
VÁLASZ A FERDINAND KIRÁLY KORMÁNYRA LÉPTÉT TUDATÓ KIR. LEIRATRA.
ERDÉLY.
A LEGELŐK TÁRGYÁBAN.
ERDÉLY.
FERDINAND KIRÁLY CZÍMÉRŐL.
A BOLTNYÍTÁSRÓL.
A WESSELÉNYI SZEMÉLYÉBEN MEGSÉRTETT SZÓLÁSSZABADSÁG TÁRGYÁBAN.
AZ ELNÖK INTŐ JOGÁRÓL.
A SZÓLÁS SZABADSÁGA TÁRGYÁBAN.
A WESSELÉNYI SZEMÉLYÉBEN MEGSÉRTETT SZÓLÁSSZABADSÁG TÁRGYÁBAN.
A KIR. FISCUS VÁDEMELŐ JOGÁRÓL.
A KORMÁNY ÉS FEJEDELEM NEM EGY.
A SZÓLÁS SZABADSÁGA TÁRGYÁBAN.
A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEK TÁRGYÁBAN.
FERDINAND KIRÁLY CZÍMÉRŐL.
A TÉRÍTGETÉSRŐL.
A «JUNCTIM»-RÓL.
A MAGYARORSZÁG ÉS AUSZTRIA KÖZÖTTI KAPCSOLATRÓL.
A KATONASÁG ÉLELMEZÉSÉRŐL.
A BÉKÉSMEGYEI SÉRELEM TÁRGYÁBAN.
A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN.
AZ. ORSZÁGGYÜLÉS TÁRGYAINAK SORÁRÓL.
A BOTBÜNTETÉSRŐL.
A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN.
ARTICULÁRIS DEPUTATIÓ.
AZ ORSZÁGGYÜLÉS TÁRGYAINAK SORÁRÓL.
A SZÓBELI PEREK BIRÁINAK VÁLASZTÁSÁRÓL A SZ. KIR. VÁROSOKBAN.
A PRÆVENTIVA CENSURÁRÓL ÉS A CAUTIÓRÓL.
HORVÁT ISTVÁN ÉRDEMEINEK ELISMERÉSÉRŐL.
A KISAJÁTÍTÁS JOGÁRÓL.
AZ EGYHÁZI TIZEDRŐL ÉS A SZ. KIR. VÁROSOKRÓL.
AZ ÁLLAM ENGEDÉLYEZTE MUNKÁK VISSZASZÁLLÁSÁRÓL AZ ÁLLAMRA.
A LUDOVICA KATONAI INTÉZETRŐL.
AZ ADÓ MEGAJÁNLÁSA ÜGYÉBEN.
A CIRCULATIÓ.
A FÖLDESÚR BÜNTETŐ HATÓSÁGÁRÓL.
A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN.
AZ ADÓ MEGAJÁNLÁSA TÁRGYÁBAN.
AZ ORSZÁGOS BIZOTTSÁG TAGJA NEM MARADHAT, A KI KIRÁLYI HIVATALT VÁLLAL.
A KIRÁLY RENDELKEZŐ JOGÁRÓL A KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK KÖRÜL.
A PRÆPARANDIÁK ÉS A POLYTECHNICUM TÁRGYÁBAN.
KÖVETJELENTÉS.
A KIRÁLYI PÁRNAK MAGYAR NYELVEN FOGADÁSÁRÓL.
ALAKULÁS.
A RÁDAY ÜGY.
A KK. ÉS RR. TÁBLÁJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL.
A PESTMEGYEI SÉRELEM ORVOSLÁSÁNAK ELSŐSÉGÉRŐL.
A PRÆVENTIVA CENSURÁRÓL.
A PESTMEGYEI SÉRELEM ORVOSLÁSÁNAK ELSŐSÉGÉRŐL.
A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEKRŐL.
A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEKRŐL, KÜLÖNÖSEN TEKINTETTEL A CURIA ELTÁRÁSÁRA.
AZ ELNÖK KINEVEZHETI-E A KÜLDÖTTSÉGEK TAGJAIT?
A MAGYAR NYELVRŐL HORVÁTORSZÁGBAN.
A SÉRELMEK ORVOSLÁSÁNAK ELSŐSÉGÉRŐL.
A JUNCTIM.
A SÉRELMEK ORVOSLÁSÁNAK ELSŐSÉGÉRŐL.
A JOBBÁGYI TERHEK ÖRÖKÖS MEGVÁLTÁSÁRÓL.
A JUNCTIM.
A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEKRŐL, KÜLÖNÖSEN TEKINTETTEL A CURIA ELJÁRÁSÁRA ÉS ITÉLETEIRE.
A JOBBÁGYOKNAK TÉGLAÉGETŐ JOGÁRÓL.
KIREKESZTHETŐK-E A ZSIDÓK URBÉRI TELKEK VÉTELÉBŐL.
A VALLÁSBELI SÉRELMEKRŐL.
A PÉNZBELI ELMARASZTALÁSOKAT MAGUKBAN FOGLALÓ ITÉLETEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL.
A NEMESI JÓSZÁGOT BIRÓ NEM NEMES ADÓKÖTELEZETTSÉGÉRŐL.
A MAGYAR NYELVRŐL.
A BIRÓI VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN ELADANDÓ NEMESI BIRTOK ZÁLOGTERMÉSZETÉRŐL.
A KERÜLETI NAPLÓ KINYOMATÁSÁNAK AKADÁLYOZÁSÁRÓL.
A SÉRELMEK ELŐLEGES ORVOSLÁSÁRÓL.
AVATKOZHATIK-E A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS HORVÁTORSZÁG MUNICIPALIS JOGAIBA?
A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEKNEK A KATONÁK MEGAJÁNLÁSA ELŐTT VALÓ ORVOSLÁSÁRÓL.
A KAMATOK KAMATÁRÓL.
HÁNYAN VÁLASZTASSANAK AZ EGYHÁZI RENDBŐL ÉS A VÁROSI KÖVETEK KÖZÜL A KÜLDÖTTSÉGEKBE?
A GABONA KIVITELÉT TILTÓ ESETEKNEK TÖRVÉNY ÁLTAL VALÓ MEGHATÁROZÁSÁRÓL.
A DUNA JOBB VAGY BAL PARTJÁN ÉPÍTTESSÉK-E VASÚT?
A TANULÓKNAK AZ ISKOLÁBÓL VALÓ KITILTÁSÁRÓL.
A VEGYES HÁZASSÁGOK TÁRGYÁBAN.
A JOBBÁGYOK VÉGRENDELKEZŐ JOGÁRÓL.
A MEZEI RENDŐRSÉGI BIRÓSÁG HATÁSKÖRÉNEK KITERJESZTÉSÉRŐL A NEMESEKRE.
A KATONÁK MEGAJÁNLÁSÁNAK ELHALASZTÁSÁRÓL.
A TANÁCSKOZÁS MEGZAVARÁSÁRÓL.
A KATONÁK MEGAJÁNLÁSÁRÓL.
A VEGYES HÁZASSÁGOKRÓL ÉS A PLACETUM REGIUMRÓL.
A KATONÁK MEGAJÁNLÁSÁRÓL.
A HADKÖTELEZETTSÉG NYOLCZ VAGY TÍZ ÉVIG TARTSON-E?
BESZÁMÍTHATÓ-E A MEGYÉNEK A KATONAI KÖTELEZETTSÉGÉT TELJESÍTETT ÉS KATONÁNAK MÉGIS MEGMARADÓ EGYÉN?
A KATONÁK ÉLELMEZÉSÉNEK RENDSZERÉRŐL.
A DUNA SZABÁLYOZÁSÁRÓL.
A VEGYES HÁZASSÁGOK TÁRGYÁBAN.
A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEK TÁRGYÁBAN.
A KERESKEDÉS KEZDÉSÉNEK FÖLTÉTELEIRŐL.
A KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÉS AZ UZSORA.
A BIRÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉRŐL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL CSŐDÜGYEKBEN.
A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEKNEK AZ ADÓ MEGAJÁNLÁSA ELŐTT VALÓ ORVOSLÁSÁRÓL.
AZ ADÓ MEDDIG SZAVAZTASSÉK MEG?
AZ ADÓ MEGAJÁNLÁSA FÖLTÉTELEIRŐL.
AZ ADÓ MEGAJÁNLÁSA TÁRGYÁBAN.
A SZLAVONIAI HÁROM ALSÓ VÁRMEGYE MAGYARORSZÁGI VÁRMEGYE.
A PORTÁK KIIGAZÍTÁSÁRÓL KÜLÖNÖSEN TEKINTETTEL HORVÁTORSZÁG VISZONYÁRA MAGYARORSZÁGHOZ.
A DUNÁT ÉS TISZÁT ÖSSZEKÖTŐ CSATORNÁRÓL.
A HONOSÍTANDÓKRÓL.
A SZARVASMARHÁKRA NÉZVE FÖLÁLLÍTANDÓ VESZTEGINTÉZETEKRŐL.
A HADKÖTELEZETTSÉG NYOLCZ VAGY TÍZ ÉVIG TARTSON-E?
AZ ADÓ EMELÉSÉRŐL.
A SZÓLÁS SZABADSÁGÁN EJTETT SÉRELMEKRŐL ÉS A FŐRENDEK VÉLEMÉNYÉNEK TERMÉSZETÉRŐL.
AZ ORSZÁGOS VÉGZÉS ELLEN ÓVÁSNAK NINCS HELYE.
A KORONAŐRÖK VÁLASZTÁSÁRÓL.
KÖVETJELENTÉS.
INTÉSEK AZ IFJUSÁGHOZ.
A VEGYES HÁZASSÁGOK TÁRGYÁBAN.
KÉT EGYHÁZI HASZONVÉTEL UGYANAZON EGYHÁZI SZEMÉLYNEK NEM ADHATÓ.
AZ ÁTTÉRÉS SZABADSÁGÁRÓL.
A PÁSZTOROK LÓTARTÁSA ÉRDEKÉBEN.
MIÉRT
NEM FOGADTA EL DEÁK FERENCZ 1843-BAN AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETSÉGET.
A MAGYAR NYELV ÉS A NEMZETISÉGEK.
A SUBSIDIUMRÓL.
A NEMESEK ADÓZÁSÁRÓL.
A TEENDŐKRŐL.
A VÉDEGYLETRŐL.
AZ EGYESÜLETI JOGRÓL.
NEMESEK ÖNKÉNYTES ADÓZÁSÁRÓL.
UNIÓ ERDÉLYLYEL.
AZ ADMINISTRATORI R
ENDSZERRŐL.
A PARTIUM VISSZAKAPCSOLÁSÁRÓL.
AZ ADMINISTRATORI RENDSZERRŐL.
A MEGYE JOGÁNAK KORLÁTOZÁSÁRÓL A KATONAI KARHATALOM ALKALMAZÁSÁT ELRENDELŐ KÖZEGEK FÖLÖTT.
KÜLÖNBÖZŐ SÉRELMEK TÁRGYÁBAN.
AZ ÁTTÉRÉSI SZABADSÁG SZABÁLYOZÁSÁRÓL KORMÁNYRENDELET UTJÁN.
EGY HAGYOMÁNY TÁRGYÁBAN.
ZALA VÁRMEGYE NEMESI PÉNZTÁRÁRÓL.
A FŐISPÁN HATÓSÁGÁNAK KÖRÉRŐL.
CSAK TÁBLABIRÁK VÁLASZTHATÓK-E TÖRVÉNYSZÉKI BIRÁKNAK?
ELLENZÉKI NYILATKOZAT.
AZ 1847-DIKI ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT KIR. ELŐADÁSOKRÓL.


II. kötet
1848-1861

MILY KÖRÜLMÉNYEK KÖZT VÁLLALT DEÁK FERENCZ KÖVETSÉGET ÉS MINISZTERI JELÖLTSÉGET 1848-BAN.
AZ ŐSISÉG ELTÖRLÉSE ÜGYÉBEN.
ZSEDÉNYI ÉS AZ ELLENE INTÉZETT ZAVARGÁSOK ÁLTAL MEGSÉRTETT KÖZBIZTOSSÁG ÜGYÉBEN.
A MINISZTERIUM MEGALAKÍTÁSA S A FŐBB KÖZÖS ÜGYEK KIADÁSAIHOZ IDEIGLENESEN MEGHATÁROZANDÓ JÁRULÉK MEGAJÁNLÁSA ÜGYÉBEN.
A KÖZHIVATALNOKOK ELMOZDÍTHATÓSÁGÁRÓL, TEKINTETTEL A MINISZTERI FELELŐSSÉG ELVÉRE.
A NEGYEDTELKESEK VÁLASZTÓI JOGÁRÓL.
A KÉPVISELŐK NAPIDIJÁRÓL.
METTERNICH, APPONYI ÉS ZSEDÉNYI MEGBÜNTETÉSE ÜGYÉBEN.
AZ URBÉRI TERHEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRTELMEZÉSE ÜGYÉBEN.
A VISSZALÉPETT MEGYEI TISZTVISELŐK HELYETTESITÉSÉRŐL.
A KÖZLEKEDÉSÜGYI REFORMOKRA SZÜKSÉGES PÉNZÖSSZEG MEGAJÁNLÁSÁRÓL.
A KATHOLIKUSOKNAK SZABADSÁGAIK KORLÁTOZÁSA ELLEN BEADOTT KÉRVÉNYE ÜGYÉBEN.
AZ ORSZÁG ÁLLAPOTÁRÓL.
LEVÉL SZALAY LÁSZLÓHOZ, MAGYARORSZÁG KÖVETÉHEZ FRANKFURTBAN.
AZ ORSZÁG ÁLLAPOTÁRÓL.
DEBRECZEN VÁROSA HARMADIK KERÜLETE VÁLASZTÓIHOZ.
ALAKULÁS.
A BIZOTTSÁGOK KISORSOLÁSÁRÓL.
A VÁLASZTÁSI ÜGYEKBEN ELRENDELT VIZSGÁLATOK TÁRGYÁBAN.
A KRASZNA-ZILAHI VÁLASZTÁSOKRÓL.
VÁLASZ MADARÁSZ JÓZSEF VÁDJAIRA.
A MINISZTERIUM ÉS A HÁZ JOGAINAK VISZONYÁRÓL.
AZ ÜLÉS FOLYTATÁSÁRÓL KOSSUTH INDITVÁNYÁNAK ELFOGADÁSA UTÁN.
FONTOS ÜGYEK ELINTÉZÉSE A HÁZ ELOSZLÁSA ELŐTT.
A HÁZSZABÁLYOK MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGÉRŐL.
PATAY JÓZSEFNEK AZ ÁLLÍTÓLAG OLASZORSZÁGBA RENDELT KATONÁKRA VONATKOZÓ INTERPELLATIÓJA ALKALMÁBÓL.
AZ ÚGYNEVEZETT HŰBÉRI VISZONYOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYJAVASLATNAK A HÁZ ELOSZLÁSA ELŐTT IGÉRT BENYUJTÁSÁRÓL.
A VÁLASZFELIRATI JAVASLAT TÁRGYALÁSÁNAK MÓDJÁRÓL.
KOSSUTH NYILATKOZATÁNAK KINYOMATÁSÁRÓL, ÉS VÁLASZ NYÁRY PÁLNAK A MINISZTERIUM ELLEN INTÉZETT TÁMADÁSÁRA.
A MINISZTERIUM POLITIKÁJÁRÓL AZ OLASZ KÉRDÉSBEN.
A ZAVARGÁSOK ALKALMÁBÓL INDITVÁNYOZOTT RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKRŐL.
AZ OSTROMÁLLAPOTRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT BENYUJTÁSA.
MAGYARORSZÁG ÉS A NÉMET EGYSÉG.
A KÖZÖS ISKOLÁKRÓL, TEKINTETTEL A FELEKEZETEK JOGAIRA ÉS A NÉP VALLÁSOS ÉRZÉSÉNEK KIMÉLETÉRE.
A KÉPVISELŐK ÁLTAL BEJELENTETT INDÍTVÁNYOK TÁRGYALÁSÁRÓL.
A LEGELŐK ELKÜLÖNZÉSÉNEK FÖLBONTÁSÁRÓL.
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÜLDÖTTSÉG INNSBRUCKBAN.
A HADSEREG MAGYAR LÁBRA ÁLLITÁSÁRÓL.
A HÁZ ELJÁRÁSÁRÓL PERCZEL MÓR AZON VÁDJÁVAL SZEMBEN, MELY SZERINT A HADÜGY VEZÉRLETÉBEN ÁRULÁS KÖVETTETETT EL.
A KATONAI SZOLGÁLAT TARTAMÁRÓL.
A KIRÁLY UJRA ÁTVESZI AZ ORSZÁGLÁST.
BATTHYÁNY LAJOS GRÓF ÉS DEÁK FERENCZ BÉCSI KÜLDETÉSE.
AZ ORSZÁ
GGYŰLÉSI KÜLDÖTTSÉG BÉCSBEN; A MINISZTERIUM LEMONDÁSA, A NÁDOR LEVELE, AZ IDEIGLENES KORMÁNY, KOSSUTH INDÍTVÁNYAI ÉS A NÁDORNÁL JÁRT KÜLDÖTTSÉG JELENTÉSE.
SZÜKSÉGES-E, HOGY A KÉPVISELŐHÁZ MAGÁT PERMANENSNEK NYILVÁNÍTSA?
A KORMÁNYZAT VITELÉRŐL AZ UJ MINISZTERIUM ALAKÍTÁSÁIG.
AZ OSZTRÁK BIRODALMI TANÁCSHOZ MENESZTETT ORSZÁGGYŰLÉSI KÜLDÖTTSÉG ELJÁRÁSÁRÓL.
A MAGYAR ÜGYEK ÁLLAPOTA SZEPTEMBER VÉGE FELÉ.
A ZSELLEREK TARTOZÁSAI MEGVALTÁSÁRÓL, TEKINTETTEL AZ EGYES OSZTÁLYOKNAK ADOTT ÁLLAMI KEDVEZMÉNYEKNEK A KÖZJÓHOZ VALÓ VISZONYÁRA.
A BIRODALMI MINI
SZTERIUM ÁLTAL A MAGYAR MINISZTERIUMHOZ KÜLDÖTT ÉS A KÉPVISELŐHÁZZAL KÖZLÖTT ÚGYNEVEZETT STÁTUSIRAT TÁRGYÁBAN.
AZ EURÓPÁHOZ INTÉZENDŐ MANIFESTUM SZERKESZTÉSE TÁRGYÁBAN.
AZ URBÉRI VISZONYOKRA VONATKOZÓ TANÁCSKOZÁSOKNAK NYUGODTABB IDŐKRE HALASZTÁSÁRÓL.
A HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYRA RUHÁZOTT FELELŐSSÉG ÉS TAGJAI SZÁMÁNAK GYARAPÍTÁSA.
A KÉPVISELŐHÁZ EGYÜTTMARADÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN.
A FŐRENDIHÁZ IZENETE, RÉCSEY MINISZTERELNÖKSÉGE, KOSSUTH MINT A TELJHATALOMMAL FELRUHÁZOTT HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ELNÖKE.
AZ OLASZ FOGLYOK ÜGYÉBEN.
KOSSUTH INDÍTVÁNYÁRA A HÁZ ELITÉLI ISTVÁN NÁDOR ELJÁRÁSÁT.
ROTH ÉS PHILIPPOVICH TÁBORNOKOK ÜGYÉBEN.
A NÉPHEZ INTÉZENDŐ PROCLAMATIÓ SZERKESZTÉSE ÜGYÉBEN.
BÉCSBEN ALKALMAZOTT MAGYAR HIVATALNOKOK ÜGYÉBEN.
A LUDOVICEUMRA VONATKOZÓ ELŐTERJESZTÉS KINYOMATÁSÁRÓL.
A KÖZMUNKÁK FEJÉBEN KIVETENDŐ ADÓRÓL.
V. FERDINAND LEMONDÁSA.
A KATONAI FŐTANODA ELŐADÁSÁNAK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL.
A BÜNTETŐ CODEX SZERKESZTÉSE DEÁK FERENCZRE BIZATIK.
AZ URBÉRI KÁRMENTESÍTÉS TÁRGYÁBAN.
AZ URBÉRI KÁRMENTESÍTÉSRE VONATKOZÓ TÁRGYALÁSOK ELHALASZTÁSÁRÓL.
AZ ORSZÁGGYŰLÉS BÉKEKÜLDÖTTSÉGE WINDISCHGRAETZNÉL.
DEÁK FERENCZ HADBIRÓSÁG ELŐTT.
A PASSIVITÁS POLITIKÁJA.
LEVELEK SZÖGYÉNY LÁSZLÓHOZ BIRODALMI TANÁCSNOKI ÁLLÁSA TÁRGYÁBAN.
LÁTOGATÁS SZÉCHENYI ISTVÁNNÁL.
A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN.
A M. TUD. AKADÉMIA MŰKÖDÉSÉNEK MAGYAR NYELVEN FOLYTATÁSA, AZ ELNÖKÖK ÉS A TAGOK VÁLASZTÁSA S A FELÜGYELET GYAKORLÁSA TÁRGYÁBAN.
A PESTI NAPLÓ ÁLTAL KÖVETENDŐ IRÁNYRÓL.
AZ 1848-DIKI ALAPRÓL.
ÉLJEN A HAZA.
VÉLEMÉNYELTÉRÉS DEÁK FERENCZ ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZÖTT AZ 1848-DIKI ALAPRA NÉZVE.
AZ OKTÓBERI DIPLOMA.
MEGSÉRTETTE-E AZ 1848-DIK ÉVI MAGYAR MINISZTERIUM AZ 1848-DIKI TÖRVÉNYEKET?
AZ ESZTERGOMI ÉRTEKEZLET.
SZERVEZHETŐ-E ZALA VÁRMEGYE A MURAKÖZ NÉLKÜL?
DEÁK FERENCZ ELSŐ TALÁLKOZÁSA Ő FELSÉGÉVEL.
ÁTVEGYE-E PEST VÁROSA A TÖRVÉNYKEZÉST?
PEST VÁROSA FÖLIRATA A JANUÁR 16-DIKÁN KELT KIR. LEIRATRA.
LEHETSÉGES-E A RÉGI MAGYAR POLGÁRI ÉS BÜNTETŐ TÖRVÉNYEKET MINDEN VÁLTOZTATÁS ÉS OCTROYROZÁS NÉLKÜL VISSZAÁLLÍTANI?
A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKEZÉSRŐL.
A SAJTÓÜGYI ESKÜDTSZÉKEK ELJÁRÁSÁRÓL.
A KŐSZÉNBÁNYÁKRÓL.
A CSŐDTÖRVÉNY TÁRGYÁBAN.
VISSZAÁLLÍTHATÓK-E AZ ÖSSZES ÖRÖKÖSÖDÉSI MAGYAR TÖRVÉNYEK, S HA NEM, MI A TEENDŐ?
A FEBRUÁRI PÁTENS.
ZÁGRÁBMEGYE KÖRLEVELE ÉS AZ EGYESÜLÉS.