Fazekas Csaba

Tanulmányok és forrásközlések
a 19. századi egyháztörténetből

(1997-2002)

 

Az alábbi tanulmányok 1997-2002 között jelentek meg nyomtatásban különböző magyarországi folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Egyesek kis példányszámú, nehezen hozzáférhető (pl. vidéki múzeumi) periodikákban láttak napvilágot, de alábbi együttes, Interneten való közzétételükre nem csak a hozzáférhetőség ösztönzött. A magyar történetírásban a 19. századi állam és egyház, valamint polgárosodás és egyház közötti viszonyra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre modern összefoglalás. Különösen az utóbbi időben ugyanakkor megélénkült a témakör egyes részterületeinek feltárására irányuló kutatómunka, alábbi írásaim közzétételével ehhez kívántam hozzájárulni.

A tanulmányok közlésekor megtartottuk az eredeti közreadó által alkalmazott hivatkozási és jegyzetelési rendszert.

További tanulmányaimat ld. - folyamatosan frissített - publikációs listámon:
http://www.uni-miskolc.hu/~bolfazek/publikac.htm

T. Látogató! Ha bármilyen kérdése, hozzászólása, kritikai észrevétele van, kérem, írjon a bolfazek@gold.uni-miskolc.hu címre.

Miskolc, 2003. március 3.

Fazekas Csaba

 


A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/

 

TARTALOM

1. A szerzetesrendek reformkori megítélése a "rendszeres bizottsági munkálatok" dokumentumai tükrében. In: Hajdú Ákos - Kokas Zsuzsanna (szerk.): Egyház és Művelődés. Pannonhalma, 996-1996. Bp., 1997. 141-158. p.

2. "Az idő ránk is terhesedett" Adalék a politikai katolicizmus reformkori történetéhez. In: Veres László - Viga Gyula (szerk.): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXV-XXXVI. Miskolc, 1997. 255-272. p.

3. Katolikus egyháziak "platformja" a Konzervatív Pártban. Adalékok a pártalakulás kezdeteihez a reformkori Magyarországon. In: Molnár András (szerk.): Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 1997. június 7. Zalaegerszeg, 1998. 73-112. p.

4. Az első népképviseleti országgyűlés történetéből. Palóczy László beszédei és képviselői indítványai. (1848. július - december) In: Dobrossy István (szerk.): Tanulmányok és források az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéhez. Miskolc, 1998. 81-192. p.

5. Válogatott források és irodalom a vegyes házasságokkal kapcsolatos belpolitikai vita történetéhez a reformkori Magyarországon. In: Gesta, 1998. 1. sz. 86-101. p.

6. Érvek és ellenérvek a káptalani követek országgyűlési szavazatjogáról Szemere Bertalan ismeretlen beszéde kapcsán, 1847. október 15. In: Hegedűs András - Bárdos István (szerk.): Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon. Nemzetközi történész konferencia előadásai, 1998. május 27-28. Esztergom, 1999. 11-32. p.

7. A szerzetesrendek közéleti szerepének megítélése a reformkorban, különös tekintettel a jezsuitákra. In: Fazekas Csaba (szerk.): Fiatal egyháztörténészek írásai. Miskolc, 1999. 76-113. p.

8. Unatkozó főrendek rajzai 1844-ből. In: Gesta, 1999. 1. sz. 46-51. p.

9. Rimely Mihály pannonhalmi főapát az 1847-48. évi országgyűlésen. In: Győri Tanulmányok, 22. Győr, 2000. 65-154. p.

10. Városok és szerzetesrendek Magyarországon 1846-ban. In: Bódy Zsombor - Mátay Mónika - Tóth Árpád (szerk.): A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Bp., 2000. 109-150. p.

11. A katolikus egyház lemondása a tizedről 1848. március 18-án. In: Veres László - Viga Gyula (szerk.): A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXIX. Miskolc, 2000. 165-188. p. (közösen Gyulai Évával)

12. Rimely Mihály pannonhalmi főapát a Batthyány-kormány iskolapolitikájáról. In: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 2. sz. 98-109. p.

13. Borsod vármegye állásfoglalásai a vegyes házasságokkal kapcsolatos egyházpolitikai vitában, 1840-1841. In: Dobrossy István (szerk.): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv, X. Miskolc, 2000. 207-242. p.

14. Dokumentumok Haynald Lajos esztergomi főegyházmegyei irodaigazgató felfüggesztésének történetéhez (1849. május-június) In: Századok, 2001. 1. sz. 163-170. p.

15. A katolikus egyház közéleti tevékenységének reformkori történetéhez. (Esettanulmány: Katolikus politikai program 1846-ból). In: Sarnyai Csaba Máté (szerk.): Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon, 1848-1918. Bp., 2001. (METEM könyvek, 29.) 29-45. p.

16. A Tiszáninneni Református Egyházkerület állásfoglalásai a vegyes házasságokkal kapcsolatos egyházpolitikai vitákban, 1839-1844. In: Sárospataki Füzetek, 2001. 1. sz. 73-102. p.

17. Még egyszer Horváth Mihály autonómia-kongresszussal kapcsolatos felhívásáról (1849). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok - Regnum, 1999. [2001] 3-4. sz. 271-275. p.

18. Ismeretlen egyházpolitikai röpirat 1849-ből. In: Magyar Könyvszemle, 2001. 4. sz. 454-466. p.

19. Gaganetz József eperjesi görög katolikus püspök 1849-ben. In: Levéltári Közlemények, 2001. 1-2. sz. 113-139. p.

20. Illyés Ferenc edelényi plébános áldás-megtagadási ügye 1841-ben. In: Laki-Lukács László (szerk.): A Borsodi Tájház Közleményei, 9-10. Edelény, 2002. 26-52. p.

21. A balkányi jobbágy házassága, a geszterédi plébános szitkozódása és az egyházpolitika 1841-ben. In: Egyháztörténeti Szemle, 2002. 1. sz. 155-166. p.

22. Szász Károly kultuszminisztériumi államtitkár válasza a katolikus püspöki kar emlékiratára, 1848. december. In: Egyháztörténeti Szemle, 2002. 2. sz. 93-104. p.

23. Katolicizmus és konzervativizmus a XIX. századi Magyarországon. In: Múltunk, 2002. 3-4. sz. 427-475. p.