Világirodalom, filozófia, esztétika

Magyarország és Kelet-Európa. Szerk. Gál István. 1947.

Motiljova, T. L.: A népi demokratikus és kapitalista országok haladó irodalmáról. 1951.

Lukács György: Nagy orosz realisták. Szocialista realizmus. 1952.3

Kardos László: A világirodalom a XX. században. MTA I. OK 1954. és K. L.: Művek és mesterek. 1958. – A szovjet irodalom rövid története. 1954. – Tanulmányok a nyugati országok haladó íróiról. 1954.

Fechter, Paul: Das europäische Drama. Geist und Kultur im Spiegel des Theater. I–III. Mannheim 1956–1958.

Bölöni György: Világirodalmi kultúránk. – Vita. Nagyv 1957. 4–6. sz. – Sőtér István: Világtájak. 1957.

Csou Jang: A kínai irodalom vitás kérdései. Nagyv 1958. 8. sz. 1223–1228. – Dobzynski, Charles: Újító törekvések a francia költészetben. Nagyv 1958. 2. sz. 239–248.; 3. sz. 399–407. – Kardos László: Művek és emberek. 1958. – Karig Sára: Élő bolgár írók művei. Nagyv 1958. 8. sz. 1246–1248. – Király István: A modernizmusról. Kort 1958. 12. sz. 910–921. és Elvek és utak. 1965. – Sallay Géza: A XX. század prózairodalmának néhány vonása. Nagyv 1958. 3. sz. 350–356. – Világirodalmi antológia. Szerk.: Trencsényi–Waldapfel Imre. 5. köt. A Szovjetunió népeinek irodalma. 1958. – Waldapfel József: Irodalmi tanulmányok. 1958. – Zolnai Béla: Literatúránk világirodalmi részlege. Nagyv 1958. 11. sz. 1718–1723.

{232.} András László: Mai spanyol regény – mai spanyol társadalom. Nagyv 1959. 4. sz. 582–591. – Csanda Sándor: Magyar–szlovák kulturális kapcsolatok. 1959. – Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák. 1959. – Koczogh Ákos: Beszélgetés szomszédainkról. Nagyv 1959. 5. sz. 735–740. – Kovács Endre: A mai cseh és szlovák irodalom. Nagyv 1959. 1. sz. 22–26. – Realizmus és modernizmus. Szerk, és bev. Héra Zoltán. 1959. – Szovjet irodalom. Szerk. Kardos László. 1959.

Bajomi Lázár Endre: Az önkínzás művészete. Egzisztencialista áramlatok a francia irodalomban. Nagyv 1960. 12. sz. 1859–1867. – Csuka Zoltán: Szerb–horvát irodalom. Nagyv 1960. 8. sz. 1231–1236. – Konrád György: A lemondás irodalma. A francia "absztrakt" regényről. Nagyv 1960. 3. sz. 416–423. – Kovács Endre: A lengyel irodalom története. 1960. – Oltványi Ambrus: Lengyel irodalom. Nagyv 1960. 8. sz. 1227–1231. – Petrov, Emil: 15 godini nova bolgarszka poezija. 1944–1959. Szofija 1960. – Szabó Károly: Tíz év lírai termése az NDK-ban. Nagyv 1960. 7. sz. 1099–1100. – Thorp, Willard: American Writing in the Twentieth Century. Cambridge, Massachu– setts 1960. – Wehrli, Max: Általános irodalomtudomány. 1960.

Cohen, J. M.: A history of western literature. London 1961. – Eszmék és téveszmék. Szerk. és bev. Héra Zoltán. 1961. – E. Fehér Pál: A szovjet "új hullám"-ról. Nagyv 1961. 7. sz. 1049–1052.

Illyés Gyula: Polgári irodalom – szocialista kultúra. Vita. Nagyv 1961. 6–9. sz. – Pálffy Endre: A román irodalom története. 1961. – Tanulmányok a magyar–orosz irodalmi kapcsolatok történetéből I–III. Szerk. Kemény G. Gábor. 1961. – Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom – világirodalom. I–II. 1961.

Az amerikai irodalom a 20. sz.-ban. Szerk. Kardos László és Sükösd Mihály. Bev. Országh László. 1962. – Bajomi Lázár Endre: A mai francia irodalom kistükre. 1962. – Jevtusenko, Jevgenyij: Az én Oroszországom. Nagyv 1962. 9. sz. 1353–1356. – Ötven könyv. A mai lengyel, román, bolgár, cseh és szlovák irodalom. Szerk. Tóbiás Áron. 1962. – Sziklay László: A szlovák irodalom története. 1962. – Tanulmányok az összehasonlító irodalomtörténet köréből I–II. Szerk. Bor Kálmán, Sziklay László, Vajda György Mihály. 1962. (Soksz.) – Veres Péter: Olvasónapló. 1962. 1962.

Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története. 1963. – Dietrich, Margret: Das moderne Drama. Stuttgart 1963. – Dobossy László: A francia irodalom története. I–II. 1963. – Sklovszkij, Viktor Boriszovics: A széppróza. 1963. – Sőtér István: Magyar irodalom külföldön. Kort 1963. 711–713. – Szauder József: Olasz irodalom – magyar irodalom. 1963. – Világirodalom. 4. Szerk. Kardos László. 1963. (Soksz.)

Esslin, Martin: Das Theater des Absurden. Bonn 1964. – Az expresszionizmus. Szerk. és bev.: Koczogh Ákos. 1964. – Kristó Nagy István: A külföld irodalma Magyarországon. Látóh 1964. 484–490. – Litterature hongroise – Littérature européenne. 1964. – Parttalan realizmus? 1964. – Szabolcsi Miklós: A legújabb magyar irodalom világirodalmi kapcsolatai. Sz. M.: Elődök és kortársak. 1964. és Elvek és utak. 1965.

Csanda Sándor: Hidak sorsa. 1965. – Az egzisztencializmus, Szerk, és bev. Köpeczi Béla. 1965. – Elvek és utak. Szerk. Pándi Pál. 1965. – E. Fehér Pál: A magyar irodalom Közép–Európában. ÉI 1965. jan. 9. – E. Fehér Pál: Számadás Közép–Európáról. ÉI 1965. máj. 22. – E. Fehér Pál: Szovjet irodalom – magyar irodalom. Kort 1965. 1489–1493. – Forgács László: József Attila esztétikája. 1965. – Gyergyai Albert: Kortársak. 1965, – Héra Zoltán: Irodalmi tudósítások. 1965. – Hubay Miklós: A megváltó mutatvány. 1965. – Interjú! I–II. Szerk. Kulin Katalin. 1965. – Lukács György: Az esztétikum sajátossága I–II. 1965.; 1969.2Osváth Béla: Türelmetlen dramaturgia. 1965. – Read, Herbert: A modern festészet. 1965. – Simó Jenő: Húsz év a szocialista országok irodalmának kiadásában. Kr 1965. 1. sz. 6–15. – Tanulmányok a csehszlovák–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk. Zuzana Adamová, Karol Rosenbaum, Sziklay László. 1965.

Almási Miklós: Maszk és tükör. 1966. – Avantgarde. Geschichte und Krise einer Idee. München 1966. – Boisdeffre, P. de: Dictionnaire de la littérature contemporaine. Paris 1966. – Brooks, John: Az amerikai regény huszonöt éve (1939–1964). 1966. – E. Fehér Pál: Közös múlt, közös jelen. ÉI 1966. júl. 2. – Fischer, Ernst: Korszellem és irodalom. 1966. – Gyertyán Ervin. A múzsák testvérisége. 1966. – Hagyomány és újítás. Tanulmányok a XX. századi világirodalom köréből. Szerk. Vajda György Mihály. 1966. (Bibl.: Magyarországi kutatások a XX. századi világirodalom történetéből.) – Kardos László: Közel és távol. 1966. – Katona Jenő: Magyar irodalom – világirodalom. Kort 1966. 1846–1848. – Litterature et réalité. 1966. Szerk. Béla Köpeczi–Péter Juhász. – Mészáros Vilma: A mai francia regény. 1966. – A német irodalom a 20. században. Szerk. és bev.: Vajda György Mihály. 1966. – Nagy Péter: Két évad és ami megelőzte. 1966. – Simó Jenő: A magyar irodalom külföldön. Kr 1966. 10. sz. és Élő irodalom. 1969. – A szocializmus irodalma. {233.} Szerk,: Nyírő Lajos. 1966. – Tordai Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában. 1966., 1972.2Ungvári Tamás: Az eltűnt személyiség nyomában. 1966. – Ungvári Tamás: Modern tragikum – tragikus modernség. 1966. – Vaupotic, Miroslav: Hrvatska suvremena knjizevnost. Zagreb 1966.

Abusch, A.: Literatur in Zeitalter des Sozialismus 1921–1966. Berlin–Weimar 1967. – Almási Miklós: Ellipszis. 1967. – Boldizsár Iván: Zsiráffal Angliában. 1967. – Élmények és gondolatok. Szovjet esszék. Szerk. E. Fehér Pál–Király Gyula. 1967. – Filmek könyve. 71 világhírű filmről. Szerk. B. Egey Klára. 1967. – A francia "új regény" I–II. Szerk. és bev. Konrád György. 1967. – Hermann István: A polgári dekadencia problémái. 1967. – Hermann István: Vászon és függöny. 1967. – Italia ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti letterari. A cura di M. Horányi e T. Klaniczay. 1967. – Komlós Aladár: Táguló irodalom. 1967. – Köpeczi Béla: Az európai szocialista országok kulturális közössége. Nszab 1967. ápr. 30. – Az olasz irodalom a 20. században. Szerk. és bev. Szabó György. 1967. (Bibl. 574–577.) – Országh László: Az amerikai irodalom története. 1967. – Pártosság, elkötelezettség, elkötelezetlenség. Hel 1967. 2. sz. – Az új szovjet irodalom. Szerk. Elbert János–Kardos László. Bev. Kardos László. 1967. – Üvöltés. Szerk. és bev. Sükösd Mihály. 1967.

Én. Szovjet írók önéletrajzai. Vál. Gerencsér Zsigmond. Bev. Elbert János. 1968. – Finkelstein, Sidney: Elidegenedés és egzisztencializmus az amerikai irodalomban. 1968. – Fövény Lászlóné: Tükör és prizma. 1968. – Hauser Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete. I–II. 1968.– Heller Ágnes: Érték és történelem. 1968. – A XX. század külföldi írói. Szerk.: Köpeczi Béla–Pók Lajos. 1968. – Az irodalmi irányzatok mint nemzetközi jelenségek. Hel 1968. 2. sz. – Irodalom és társművészetek. Hel 1968. 3–4. sz. – Isztorija pol'szkoj literaturü. Red. V. V. Vitt–I. Sz. Miller i. dr. I–II. Moszkva 1968–1969. – Kardos László: Világirodalom és provincializmus. MNemzet 1968. nov. 3. – Kéry László: Shakespeare, Brecht és a többiek. 1968. – Korok, nézetek, alkotások. Vál., utószó, jegyz. Dzadzic, Peter. Novi Sad 1968. – A líra ma. Szerk. Hajnal Gábor. 1968. – Markiewicz, Henry: Az irodalomtudomány fő kérdései. 1968. – Nagy Péter: A magyar irodalom helye a világban. Nagyv 1968. 1225–1230. – Nagy Péter: Táguló világ. 1968.– Nemes Károly: A filmművészet útján. 1968. – Németh László: A magyar irodalom jövője. ISz 1968. 6. sz. 545–556. – Pollmann, Leo: Der Neue Roman in Frankreich und Lateinamerika. Stuttgart 1968. – Problémy literárnej avantgardy. Bratislava 1968. – Rónay György: Fordítás közben. 1968. – A szürrealizmus. Szerk. és bev. Bajomi Lázár Endre. 1968. – Vajda György Mihály: Állandóság a változásban. 1968. – Waldapfel József: A travers siècles et frontières. Etudes sur la littérature hongroise et la littérature comparée. 1968.

Almási Miklós: A drámafejlődés útjai. 1969. – Benjamin, Walter: Kommentár és prófécia. 1969. – Böll, Heinrich: Mifelénk. Szerk. Rayman Katalin. 1969. – Egri Péter: Álom, látomás, valóság. 1969. – E. Fehér Pál: Kelet–Európáról – praktikusan. ÉI 1969. dec. 6. – E. Fehér Pál: Otthonunk: Kelet–Európa. ÉI 1969. szept. 20. – Hegedüs Géza–Kónya Judit: Kecskeének, azaz két és félezred drámatörténete. 1969. – Illyés Gyula: Adottság és lehetőség. És a föladat. Kort 1969. 448–451. – Kardos László: A világirodalom fogalma és problematikája. MTA I. OK 1969. 81–97. – Király István: A modernség néhány problémája. Kr 1969. 9. sz. 8–19. – Köpeczi Béla: A szocialista realizmus fejlődési szakaszai. Kr 1969. 9. sz. 3–7. – Lukács György: Világirodalom. I–II. 1969. – Magyar irodalom – világirodalom. Béládi Miklós interjúja Illyés Gyulával. Kr 1969. 7. sz. 14–25. – Magyar irodalom – világirodalom. Almási Miklós interjúja Lukács Györggyel. Kr 1969. 5. sz. 5–15. és L. Gy.: Magyar irodalom – magyar kultúra. 1970. – Major Máté: Az építészet új világa. 1969. – Marxista–leninista esztétika. 1969. –Merin, Oto Bihalji. Huszadik századi művészportrék. 1969. – Nemes Károly: A mai szovjet filmművészet. 1969. – Sartre, Jean Paul: Mi az irodalom? 1969. – Szabolcsi Miklós: A neoavantgard kérdéséhez. Val 1969. 12. 46–63. és Sz. M.: Jel és kiáltás. 1971. – Szabolcsi Miklós: Vita és gondolkodás közben. Kr 1969. 11. 12–20. és Sz. M.: Jel és kiáltás. 1971. – Szentkuthy Miklós: Meghatározások és szerepek. 1969. – Színházi kislexikon. Főszerk. Hont Ferenc, szerk. Staud Géza. 1969. – Tanulmányok a lengyel–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk. Csapláros István. 1969. – Vas István: Megközelítések. 1969. – Veress József: Kétszáz film. 1969. – Wilson, Edmund: Az élet jelei. 1969.

Aristarco, Guido: Filmművészet vagy álomgyár. A mai nyugati filmművészet. 1970. – Adorno, Theodor Wiesengrund: Zene, filozófia, társadalom. Szerk. és bev. Zoltai Dénes. 1970. – Bevezetés a filmalkotások vizsgálatába. Szerk. Aleksander Jackiewicz. 1970. – Bizám Lenke: Kritikai allegóriák Dickensről és Kafkáról. 1970. – Bori Imre: Magyar–délszláv irodalmi kapcsolatok. Novi Sad 1970. – Bowra, C. M.: Az alkotó kísérlet. Utószó: Tandori Dezső. 1970. – Domokos Sámuel: A hazai {234.} román irodalomtörténetírás huszonöt éve. FK 1970. 3–4. sz. 328–333. – Eszmei és irodalmi találkozások. Szerk. Köpeczi Béla – Sőtér István. 1970. – Fodor István: A francia irodalom kutatása Magyarországon a felszabadulás után. FK 1970. 3–4. sz. 309–315. – Hadrovics László: Délszláv filológiánk a felszabadulás után. FK 1970. 3–4. sz. 270–274. – Hermann István: A szocialista kultúra problémái. 1970. – Hutterer Miklós: A germán nyelvek kutatásának 25 éve Magyarországon. FK 1970. 3–4. sz. 286–291. – Irodalom és összehasonlító módszer. Hel 1970. 2. sz. – Irodalomtudomány. Szerk.: Nyírő Lajos. 1970. – Írók írókról. Vál. Szekeres György. 1970. – Kardos Tibor: Az olasz irodalmi kutatások a felszabadulás óta. FK 1970. 3–4. sz. 316–325. – Király Gyula–Rév Mária: A hazai orosz irodalomkutatás 25 éve. FK 1970. 3–4. sz. 259–265. – Király Nina: Az elmúlt 25 év magyarországi polonisztikájáról. FK 1970. 3–4. sz. 275–279. – Köpeczi Béla: A világirodalmi kutatások 25 éve Magyarországon. Hel 1970. 172–182. – Mádl Antal: A német irodalom kutatásának 25 éve. FK 1970. 3–4. sz. 299–302. – Miért szép? Szerk. Rónay György – Vargha Kálmán. 1970. – Németh G. Béla: Mű és személyiség. 1970. – Steiner, George: Egyre távolabb a szótól. Szerk. és bev. Sükösd Mihály. 1970. – Sziklay László: A szláv irodalmak kutatása a magyar irodalomtudományban az elmúlt 25 év alatt. FK 1970. 3–4. sz. 266–269. – Szili József: Az angol és az amerikai irodalom hazai kutatásának 25 éve. FK 1970. 3–4. sz. 292–298. – A szocialista realizmus. Szerk. és bev. Köpeczi Béla. I–II. 1970. – Ungvári Tamás: Ikarus fiai. 1970. – Világirodalmi lexikon. Főszerk. Király István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. 1. köt. 1970.; 2. köt. 1972.; 3. köt. 1975.

Butor, Michel: Irodalom, fül és szem. Szerk. Réz Pál. 1971. – Esztetika szegodnja. Szoszt. I. B. Asztahov. Moszkva 1971. – A film ma. Szerk. és bev. Nemeskürty István. 1971. – Halász Előd: A német irodalom története. I–II. 1971. – Hermann István: A giccs. 1971. – Keszthelyi Tibor: Az afrikai irodalom kialakulása és fejlődése napjainkig. 1971. – Kristó Nagy István: Regények, drámák, remények. 1971. – Mihályi Gábor: Végjáték. 1971. – Nemes Károly: A nyugati filmművészet konfliktusa. 1971. – Nemes Károly: Valóság és illúzió. 1971. – Sőtér István: Az ember és a műve. 1971. – Strukturalizmus I–II. Szerk. és bev. Hankiss Elemér. 1971. – Sükösd Mihály: Változatok a regényre. 1971. – Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás. 1971. – Szigeti József : Bevezetés a marxista–leninista esztétikába. 1971.2 – Színházi kalauz. Szerk. Vajda György Mihály. 1971.3Vitányi Iván: A zenei szépség. 1971.

Éluard, Paul: A körülmények és a költészet. Szerk. és bev. Fodor István. 1972. – Francastel, Pierre: Művészet és társadalom. Szerk. és bev. Németh Lajos. 1972. – Fukász György: Munka, technika, kultúra. 1972. – Hermann István: A személyiség nyomában. 1972. – Ihlet és mesterség. Szerk. Hajnal Gábor. 1972. – Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom. 1972. – Létay Vera: Igent és nemet mondani. 1972. – Sontag, Susan: A pusztulás képei. 1972. – Szenczi Miklós– Szobotka Tibor–Katona Anna: Az angol irodalom története. 1972. – Szerdahelyi István: Költészetesztétika. 1972. – A színház világtörténete I–II. Szerk. Hont Ferenc, Staud Géza, Székely György. 1972. – Szomszédság és közösség. Délszláv irodalmi kapcsolatok. Szerk. Vujicsics D. Sztoján. 1972. – A szovjet–magyar irodalmi kapcsolatokról. Nagyv 1972. 2. sz. 307–312. – Wellek, René: Grenzziehungen. Beitrage zur Literaturkritik. Stuttgart 1972. – Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története. 1972.

Fülep Lajos: A művészet forradalmától a nagy forradalomig. 1974. – Földes Anna: A magyar dráma vitájáról, szenvedélyek nélkül. Színház 1975. 6. sz. –Tanulmányok a műfordításról. Szerk. Rákos Sándor. 1975. – Sándor György: Az életmód és a televízió. Rádió és TV Sz 1975. 4. sz.