Kiadások

Gyarmathi B. B. költeményei. Kiad. és bev. Szilády Áron. 1879. – B. B. minden munkái. I–II. Kiad. és bev. Dézsi Lajos. [1923.] – Az Tekintetes és Nagyságos Vitézlő Úrnak Gyarmati B. B.-nak istenes éneki. Kiad. Varjas Béla. 1941. (Az 1635 k. megjelent bécsi kiadás fakszimile közlése.) – B.-kódex. Kiad. és bev. Varjas Béla. 1944. (Fakszimilében és betűhíven is közölve.) – B. B. összes művei. I–II. Kiad. és bev. Eckhardt Sándor. 1951–1955. (Kritikai kiadás.) – Stoll Béla–Pais Dezső: B. B. ismeretlen versrészletei. MNy 1952. 166–175. – B. B. összes versei. Kiad. Bóta László, bev. Fekete Sándor. 1954. – B. B. összes versei és levelei. Kiad. Eckhardt Sándor. 1955. – Mišianik, Ján–Eckhardt Sándor–Klaniczay Tibor: B. B. Szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei. 1959. – Gyarmathi B. B.-nak Thirsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galatheával való szerelmekröl szép magyar comoedia. Kiad. Eckhardt Sándor. 1960. (Mai helyesírás szerint átírt szöveg.) – B. B. összes versei és Szép magyar komédiája. Kiad. Eckhardt Sándor, bev. Klaniczay Tibor. 1961. (Nem betűhív, de filológiailag legpontosabb kiadás.) – Komlovszky Tibor: B. kiadatlan végrendelettöredéke. ItK 1961. 710–771. – V. Kovács Sándor: B. B. ismeretlen levele. ItK 1961. 445.