{618.} A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AHist Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
AHistLittHung Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged)
Akad. Akadémia
AkÉrt Akadémiai Értesítő
ALitt Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae
AUnivDebr Acta Universitatis Debreceniensis
AUnivSzeg Sectio Hist Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Historica
AUnivSzeg Sectio Litt Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Litteraria
bev. bevezette
Bibl. Nat. Bibliothèque Nationale
Bp. Budapest
BpSz Budapesti Szemle
Communicationes BHMH Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica
CorpGr Corpus Grammaticorum
Csill Csillag
dk. daloskönyv
Egyht Egyháztörténet
EK Egyetemi Könyvtár
ék énekeskönyv
ELTE Bölcstud. Kar Évk Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve
emlk emlékkönyv
é. n. év nélkül
EPhK Egyetemes Philológiai Közlöny
ErdISz Erdélyi Irodalmi Szemle
ErdMúz Erdélyi Múzeum
ért. értesítő [je]
ÉrtNySzéptudK Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből
Ethn Ethnographia
EvangEgyhIsk Evangélikus Egyház és Iskola
évk. évkönyv
Figy Figyelő
FizSz Fizikai Szemle
FK Filológiai Közlöny
ford. fordította
főisk. főiskola
FRA Fontes Rerum Austriacarum
gimn. gimnázium
Győri Sz Győri Szemle
gyűjt. gyűjtemény
HK Hadtörténelmi Közlemények
h. n. hely nélkül
ism. ismertette
It Irodalomtörténet
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
Jb. Jahrbuch (-bücher)
jzk. jegyzőkönyv[e]
k. kódex[e]
k. körül (évszám után)
kat[h]. kat[h]olikus
KatSz Katolikus Szemle
KelN Kelet Népe
KerMagv Keresztény Magvető
kiad. kiadta
kiad. kiadás (arab szám után)
koll. kollégium
kr. krónika
kt. könyvtár
lev. levél
LK Levéltári Közlemények
lt. levéltár
MBiblSz Magyar Bibliofil Szemle
MBiolKutatóintMunkái Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái
melod. melodiárium
MFilSz Magyar Filozófiai Szemle
MGazdtSz Magyar Gazdaságtörténeti Szemle
MHHS Monumenta Hungariae Historica Scriptores
Min Minerva
MIR Magyar Irodalmi Ritkaságok (Szerk. Vajthó László.)
misc miscellanie
MKBR Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig
MKsz Magyar Könyvszemle
MNy Magyar Nyelv
MNyr Magyar Nyelvőr
MProtEgyhtAdattár Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár
MProtEgyhIskFigyelmező Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező
Mságtud Magyarságtudomány
MSz Magyar Szemle
MTA I. OK A Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztályának Közleményei
MTAK A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
MTT Magyar Történelmi Tár
Napk Napkelet
NéprK Néprajzi Közlemények
NRH Nouvelle Revue de Hongrie
NyItudK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár)
Nyug Nyugat
OL Országos Levéltár (Budapest)
OSzK Országos Széchényi Könyvtár
PannonhFőiskÉvk A pannonhalmi Szent Benedek-rendi főiskola évkönyve
PannonhSz Pannonhalmi Szemle
PedSz Pedagógiai Szemle
Petőfi IMúzÉvk A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve
pótk. pótkötet
ProtEgyhIskL Protestáns Egyházi és Iskolai Lap
ProtSz Protestáns Szemle
ref. református
RefEgyh Református Egyház
RefSz Református Szemle
RMDE Régi Magyar Drámai Emlékek
RMKT XVII. Régi Magyar Költők Tára XVII. század
RMKt Régi Magyar Könyvtár (Szerk. Heinrich Gusztáv.)
SoprSz Soproni Szemle
SpFüz Sárospataki Füzetek
SpRefL Sárospataki Református Lapok
Száz Századok
szerk. szerkesztette
SzUB Szíveket újító bokréta
Theol Theologia
TheolSz Theologiai Szemle
TheolSzaklap Theologiai Szaklap
TörtSz Történelmi Szemle
TT Történeti Tár
tud. egy. tudományegyetem
Új Mmúz Új Magyar Múzeum
Új Zenei Sz Új Zenei Szemle
UngRevue Ungarische Revue
vál. válogatta
VasUjs Vasárnapi Ujság
ViF Világirodalmi Figyelő
Vig Vigilia
Zenei Sz Zenei Szemle