{799.} A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Acta Univ. Debr. Acta Universitatis Debreceniensis
AkÉrt Akadémiai Értesítő
ALitt Acta Litteraria
átdolg. átdolgozott (kiadás)
Ath Athenaeum
bev. bevezetés, bevezette
bev. ell. bevezetéssel ellátta
bőv. bővített
BpSz Budapesti Szemle
Coll. Hung. Collegium Hungaricum (Bécs)
Csill Csillag
DebrSz Debreceni Szemle
Egri Ped. Főisk. Évk. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve
Egri Tanárk. Főisk. Tud. Közl. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei
ek. emlékkönyv
életr. ell. életrajzzal ellátta
ELTE Bölcsészettud. Karának Évk. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve
EPhK Egyetemes Philologiai Közlöny
Erdélyi Tud. Int. Évk. Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve
ErdMuz Erdélyi Muzeum
ÉrtNySzéptud Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből
ÉrtTársTud Értekezések a Társadalmi Tudományok Köréből
ÉrtTörttud Értekezések a Történeti (Történelmi) Tudományok Köréből
Ethn Ethnographia
évk. évkönyv
Figy Figyelő
FilÉrt Filozófiai Értesítő
FK Filológiai Közlöny
FL Fővárosi Lapok
Fontes Fontes ad Historam Literariam Hungariae Spectantes – A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai
ford. fordította
Gyöngyösi Irod. Társ. Évk. A Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyve
HSz Huszadik Század
IK Irodalomtörténeti Könyvtár
It Irodalomtörténet
ItFüz Irodalomtörténeti Füzetek
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
ItTanulm Irodalomtörténeti Tanulmányok
jav. javított (kiadás)
jegyz. ell. jegyzettel ellátta
KatSz Katolikus Szemle
KerMagv Keresztény Magvető
kiad. kiadás, kiadta
KisfTÉ (U. F.) A Kisfaludy Társaság Évlapjai (Uj Folyam)
Kisf. Társ. Nemz. Kt. A Kisfaludy Társaság Nemzeti Könyvtára
klny. különnyomat
Kort Kortárs
közl. közlemény
kt. könyvtár
MFigy Magyar Figyelő
Min Minerva
Minerva-kt. Minerva-könyvtár
MIR Magyar Irodalmi Ritkaságok
MK Magyar Könyvtár
MKl Magyar Klasszikusok
MKsz Magyar Könyvszemle
MNy Magyar Nyelv
Mságtud Magyarságtudomány
MSzépirodSz Magyar Szépirodalmi Szemle
MTA Magyar Tudományos Akadémia
MTA I. OK A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei
MTA II. OK A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei
MTA Agrártud. Oszt. Közl. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztályának Közleményei
MTA Évk. A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyve
MTÉletr Magyar Történeti Életrajzok
M. Tört. Társ. Magyar Történelmi Társulat
MTudTársÉvk A Magyar Tudós Társaság Évkönyve
Nagyv Nagyvilág
Napk Napkelet
NémPhilDolg Német Philologiai Dolgozatok
NemzKt Nemzeti Könyvtár
Nyr Magyar Nyelvőr
Nyug Nyugat
OK Olcsó Könyvtár
OSzK Országos Széchényi Könyvtár
OSzK Évk. Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve
összeáll. összeállította
PedSz Pedagógiai Szemle
Petőfi Irod. Múz. Évk. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve
PH Pesti Hirlap
PN Pesti Napló
PPTE Pázmány Péter Tudományegyetem
RMKt Régi Magyar Könyvtár
Symp Symposion
Száz Századok
Szegedi Ped. Főisk. Évk. A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve
szerk. szerkesztő, szerkesztette
TársSz Társadalmi Szemle
tom. tomus (kötet)
TörtÉrtek Történeti Értekezések
TörtSz Történelmi Szemle
TT Történelmi Tár
TudGyüjt Tudományos Gyüjtemény
Uj MMuz Uj Magyar Muzeum
vál. válogatta, válogatott