121 1945. január 13.

A budapesti I. hadtest napi helyzetjelentése a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Főparancsnokság számára.

Napi jelentés

Pesti hídfőben az elg. ma is egész nap folytatta erős támadását. Az egész hídfőben előretöréseket ért el. Elg. légierő mély támadással támadja a város egyes célpontjait és lakónegyedeit. Nagy veszteséget és károkat okoztak.
Első vonal: D-ről gr.(sic!) Haller utca, Ludovika és Orczy tér kizárva, Örömvölgy utca, Kerepesi temető É-i szegélye, Ruggyantagy-tól É-ra, Stefánia út, Városliget bejáratától Városliget Dk-i szegélye. Innen a Hernád utca környéke kérdéses, Damjanich utcától Bajza utca, Lőportár utca, Lehel utcáig. Lehel utca, Frangepán utca, Forgách tere kizárva, Szilas út, Rozsnyói út, Esztergomi út, Dagály utca.
Budai hídfőben az elg. részéről élénkülő vállalkozások. Nagyobb harccselekményre a nap folyamán nem került sor.

HL VKF Budapesti helyzetjelentések gyűjtője, 1070./I.hdt.I/a.
Rádiótávirat

122 1945. január 13.

A m. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

I. Elg. a reggeli órákban igen nagy erőkkel támadást indított a Kerepesi temetőtől Ny irányba. A tád. a ho. jobb szárnyán a 12. ho-t érte.
Az elg. nyomása a 10. ho. D szárnyára is kiterjedt és az elg-nek a Kerepesi temető környékén elért előretörése miatt saját arcvonalunk jobb szárnyát a Keleti pu. K széléig kellett visszavenni.
Az újonnan felállított 8./III. zlj-at a német parancsnokság a Teleki térnél indított ellentád-ba vetette be, hol a zlj. súlyos harcokat vívott.
A Városliget Ny oldalát elért elg. és a Kerepesi temetőtől Ny-ra előretörő elg. a ho-nak a Hungária körúton kitartó részeit körülzárással fenyegette, ezért a német elöljáró pság. ezen szakasz arcvonalát a Keleti pályaudvar K és Városliget Ny-ot összekötő általános vonalra vette vissza. Ezzel szemben a magyar rádió esti hírmagyarázója úgy tüntette fel a helyzetet, hogy Pestet védő csapataink a Kerepesi út és Thököly út között levő beépítetlen területen betört orosz páncélos ék miatt voltak kénytelenek arcvonalukat visszavenni. Ez a beállítás hamis és tudatlanságból eredő rágalom a Hungária körúton hősiesen helytálló csapatainkkal szemben, akik a Városliget-nél és a Kerepesi temetőnél mélyen a hátukba tört elg. nyomására és csak felsőbb parancsra vették vissza arcvonalukat, hogy a bekerítést elkerüljék. Elg. támadásának súlya az előbb említett két helyen volt és nem a Keleti pályaudvar irányában, mint a hírmagyarázó állította.
A nap folyamán különösen erős légitevékenység volt. Az állandó bombázás a ho. minden ök-ét megszakította. Ezért a ho. a nap folyamán küzdő csapataival rád. ök-t vett fel.
Az elg. bombázás igen nagy károkat okozott.

II. A sok rom és felszakított úttestek miatt, valamint az úttorlaszok túlzott telepítése következtében a közlekedés nehézkes. Üza. nagyon kevés. Derült idő.

HL M. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály iratai, 90. doboz

123 1945. január 13.

A román 19. gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

A 126. harcparancsnak megfelelően (másolatban mellékelve) a hadosztály folytatja az előrenyomulást a 96. gy.e-del; 15 óra tájban sikeresen elfoglalja a Hungária utat(sic!), majd súlyos harcok árán túljut rajta.
Úgy tűnik, hogy az ellenség csapataink nyomására a Városliget park és a Központi Pályaudvar (Keleti) felé vonul vissza.
16 óra körül egy a sportpálya felől [érkező] tüzérséggel támogatott gyalogsági ellentámadást azonnal kibontakozó tüzérségi és gyalogsági tüzünk határozottan megállított. saját tüzérségünk és gyalogságunk azonnal kiváltott tüze által gyorsan megállítottunk.
Az ellentámadás visszaszorítása után folytatódott az előrenyomulás és sikerült bejutnunk a sportpálya keleti szélére.
A 94. és 95. gy.e-k a mai napon is súlyos harcot vívtak Antonescu tábornok csoportosításában és nagy veszteségeket szenvedtek.
Veszteségek:
- Halottak: 1 altiszt 10 közlegény
- Sebesültek: 4 tiszt, Predescu, Rogociu, alhadnagyok, Marculescu, Mazilescu, hadnagyok a 94. valamint 95. gy.e-ből 2 altiszt 84 közlegény
A legnagyobb vesztesége a 94. és 95. gy.e-nek volt, amelyek súlyos harcot vívtak a Kerepesi temetőtől északra.
Hadifoglyok:
- 185 magyar, a 6., 8., 18. gy.e-ekből
Alexiu tábornok úr, a hadsereg tüzérparancsnoka szemlét tartott a hadosztály tüzérparancsnokságán Rákosfalván (Budapest).

AMR Fond Divizia 19 Infanterie Dosar Nr. 62 10-11.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

124 1945. január 13.

Mihail Lacatusu tábornok 126. számú harcparancsa a román 19. gyaloghadosztály hadinaplójából.

19. gyaloghadosztály      Parancsnokság, Rákosfalva
Vezérkar 3. iroda     1945. január 13. 0 óra
Nr. 15.467

126. HARCPARANCS

1. Csapataink f. év I. 12-én estére a következő vonalat érték el: 2005., 2009. és 2014. négyzetek keleti fele, a 2028-as négyzet déli sarka, 2033., 2037., 2041. négyzetektől nyugatra, azután a vasút egészen a gumigyárig 2329. négyzet, kivéve a temető északi szélét és északnyugati sarkát.
2. A 19. gyaloghadosztály f. év I.12/13-i éjszaka és f. év 13-án folytatja a támadást, hogy minél előbb elérje először a Keleti pályaudvar vonalát s azután a Dunát.
3. Gheorghiu ezredes csoportosítása erőteljesen támad, hogy átkarolja a háztömbökben lévő ellenséges állásokat, hogy megnyissa az utat és hogy minél előbb elérje előbb a pu-tól keletre eső utca 2017. 2020., 2021. háztömbjeinek vonalát, majd a Keleti pályaudvart (bezárólag), ezt követően folytatni tudja a támadást a Duna irányába.
4. A tüzérség
Támogatja Gheorghiu ezredes csoportosításának támadását. A 42. tüzérezred egyik osztálya a 9. lovashadosztályt, egy másik osztálya a 2. gyaloghadosztályt támogatja.
Az összevont hadtest-tüzérség a hadosztályon keresztül közvetített kérésre avatkozik be.
5. F. év I. 13-án reggel Gheorghiu ezredes csoportosítása egy később meghatározandó időpontban a támadást folytatja.

19. gyaloghadosztály parancsnoka
M. L(c(tu(u tábornok
parancs szerint
A. Sitaru százados, a 3., hadműveleti iroda főnöke

AMR Fond Divizia 19 Infanterie Dosar Nr. 62 41.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

125 1945. január 13.

Mihail Lacatusu tábornok 127. számú harcparancsa a román 19. gyaloghadosztály hadinaplójából.

19. gyaloghadosztály      Parancsnokság, Rákosfalva
Vezérkar 3. iroda     1945. január 13., 21 óra
Nr. 15.478

127. HARCPARANCS

1. Az ellenség az állandó támadás miatt a Duna fele vonul vissza, és ellenállást fejt ki.
2. A 19. gyaloghadosztály minden erejével folytatja a támadást, hogy minél hamarabb elérje az 1945. jan. 13-án kiadott 126. harcparancs célját.
3. Gheorghiu ezredes csoportosítása minden erejével harcol, hogy először elfoglalja a sportelepet, majd folytatja az előrenyomulást, hogy minél előbb elérje a Dunát.
4. Tüzérség:
a 42. tüzérezred támogatja Gheorghiu ezredes csoportosításának támadását.
Egy tüzérosztállyal a 7. hadtest tüzérparancsnoka által meghatározott terv szerint a 2. gyaloghadosztály sávjában működik.
A nehéztüzérség kérésre a hadosztály sávjában tevékenykedik.
5. A támadás f. év I. 14-én 9 órakor kezdődik.

19. gyaloghadosztály parancsnoka
M. L(c(tu(u tábornok
parancs szerint
A. Sitaru százados, a 3., hadműveleti iroda főnöke

AMR Fond Divizia 19 Infanterie Dosar Nr. 62 42.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

126 1945. január 13.

A román 9. lovashadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

A f. év I. 12/13-i éjszaka Botezatu ezredes csoportosítását, amikor újrakezdte a támadást, hogy a Keleti pu-t elfoglalja, nagyon heves tűz állította meg, amely a pu-ról és gumigyár felől jött.
A 31. gy.e. II. zászlóalja nagyon nehezen halad a Ferenc József laktanya megtisztításával, mivel az ellenség bekerítve is ádázul védekezik.
Az ellenség ellenállására való tekintettel elrendelték, hogy minden egyes házra erős tüzérségi tűzösszpontosítást hajtsanak végre, hogy megsemmisítő csapásokat mérjenek, majd ezt követően a gyalogság és a lovasság megrohamozza az épületeket.
A Pályaudvar és a 2315. négyzet déli oldalán fekvő házakra irányított tüzérségi előkészítés 9.00-tól 9.20-ig tartott.
Botezatu ezredes csoportosítása 9.20-kor kezdi a támadást, 3 zászlóaljjal az első, és eggyel a második vonalban.
A 9. lovashadosztály egységei megpróbálnak beszivárogni a szemben lévő állások közé, hogy a gumigyártól délre fekvő kis lóversenypályára jussanak.
A 31. gy.e. II. zászlóalja betört a Ferenc József laktanyába és sikerült 3 pavilont elfoglalnia, a laktanya megtisztítása folyamatban van.
11.25-kor a 31. gy.e. II. zászlóalja számos hadifoglyot ejtve befejezte a Ferenc József laktanya megtisztítását.
A 9. lovashadosztály egységeinek (13. és 9. lov.e.) sikerült elfoglalni a gumigyárat, amelyet megtisztítottak, majd nyugat felé tovább haladtak.
A 3. gd.lov.e a 19. gyaloghadosztály egységeivel együtt a vasút északi oldalán nyugati irányban nyomul előre.
Botezatu ezredes csoportosítását megállították a temető északi oldalán.
12.30-kor a következőket rendelik el:
A 3. gd.lov.e sávjában tegyen meg mindent az ellenség teljes bekerítésére, hogy minél több hadifoglyot ejtsen és az ellenség gyenge pontjait keresve hajtson végre hadmozdulatot a pu. nyugati oldalán.
13.20-kor erős tüzérségi támogatással megkezdődik a pályaudvar elleni hadművelet.
Botezatu ezredes csoportosítása egy zászlóaljjal nyugati irányból és két zászlóaljjal délnyugat irányból támadja a pályaudvart.
A 13. és 9. lov.e-ek nyugati irányban haladnak és erős tűz fogadja őket a pályaudvar felöl.
A 3. gd.lov.e a 19. gyaloghadosztállyal együtt eléri a 2017. négyzet sarkát.
A 31. gy.e. I. zászlóalja követi a 9. lovashadosztály egységeit.
A 31. gy.e. II. zászlóalja 360 hadifoglyot ejtett a Ferenc József laktanyában.
Estig a helyzet változatlan maradt.
Az ellenség ádázul védekezik a Keleti pályaudvaron és ettől délre és délnyugatra.
19 órakor a hadművelet keretében a pályaudvar elleni támadás folytatását rendelik el.
A 23 óráig tartó esti támadás sem hozott eredményt, mert az ellenség jól megerődített, s nagyon heves tűzzel válaszolt.
Megérkezik a 7. hadtest 95. harcparancsa, amely f. év I. 14-én 9 órától a támadás újrakezdését rendeli el, hogy bármi áron, de a Keleti pályaudvart foglalják el.
A 31. gy.e. kiválik az Antonescu tábornok csoportosításából (9. lovashadosztály) és a 2. gyaloghadosztály parancsnoksága alá kerül.
Tekintettel a 9. lovashadosztály egységei által elért helyzetre és a 7. hadtest harcparancsára a hadosztály a 34. rendkívüli harcparancsában az alábbiakat rendeli el:
- Botezatu ezredes csoportosítása minden eszközt bevetve támad, hogy elfoglalja a Keleti pályaudvart és az előző esti hadmozdulatot alkalmazva minél előbb érje el a Keleti pu. - Városi park(sic!) vonalat.
- A hadosztály egységei (a 3. gd.lov.e, a 9. és 13. lov.e.) a vasút mentén nyugati irányba támadnak, hogy elfoglalják a Keleti pu. nyugati oldalát, a 3. gd.lov.e-del észak felöl manővert hajtva végre.
- A tüzérség álljon készen, hogy erős tüzérségi tűzösszpontosítást hajtson végre a pályaudvarra és a később meghatározandó célpontokra.
- A támadás az ezredparancsnokok kérése szerinti tüzérségi előkészítés után 9 órakor kezdődik.
A meghatározott célt elérve az egységek folytatják a támadást nyugat felé a Dunáig.
Veszteségek:
- Halottak: 1 altiszt 11 közlegény
- Sebesültek: 4 tiszt 3 altiszt 93 közlegény
Zsákmány: számos tüzérségi fegyver, egy katonai rádióadó, egy gumigyár - leltár felvétele folyamatban.
Hadifoglyok: 497 magyar közlegény
Az időjárás: szép
Az utak járhatók.

AMR Fond Divizia 9 Cavalerie Dosar Nr. 11 261-263.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

127 1945. január 14.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a légi helyzetről.

Légi helyzet

Élénk elg. felderítő tevékenység a Balck-seregcsoport teljes területe felett. Élénk vadász-, csata- és bombázórepülő-tevékenység súllyal Pilisszentkereszt irányában és kisebb erőkkel Zámoly térségében.
[...]
Budapest légi ellátása 14,00 órától He-111-esekkel, 16,00 órától Ju-52-esekkel. Helyi időjárás-javulás után délután 2 csatarepülőszázaddal Budapesttől keletre tü. állásokat küzdöttünk le. Erős saját vadászrepülő-bevetés részben a légi ellátás vadászbiztosítására. 8 ellenséges repülőt lelőttünk (hatot m. vadászok).

HL mikrofilmtár 898/7212983.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

128 1945. január 14.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a IX. SS-hegyihadtest harcairól.

Titkos parancsnoki ügy
A hadinaplónak

Kiegészítés az 1945.1.14-i napi jelentéshez

Balck-seregcsoport:
IX. SS-hgy. hdt: az ellenség délkeletről és délnyugatról mindkét hídfő ellen koncentrált támadásokkal megkísérelte, hogy birtokába jusson a déli dunai hidaknak. A támadásokat szünet nélküli tü. tűz, sorozatos légitámadás és számos páncélos és lángszórós harckocsi támogatta. Az elért betöréseket a főellv. mélységében felfogtuk és egy kivételével elreteszeltük. Egy ellentámadásunk elakadt. Veszteségeink igen súlyosak. A város délkeleti részén, közvetlenül a Horthy Miklós hídtól K-re még súlyos harcok folynak. Számolni kell a híd elveszítésével.
A 12. lgv.e. eredményesen támogatta a gyalogságot a földi harcban és 9 ellenséges repülőgépet lelőtt.
Egész nap sorozatos elg. csatarepülő-bevetések a főellv-on és a városközponton, mindenekelőtt a dunai hidakon. Saját vadászrepülő-bevetés nincs.
Az ellátási helyzet a végsőkig kiélezett. Különösen a lőszerhiány hat ki megrendítően a harctevékenységre.
1 pc-t, 4 pct. á-t, 1 gy. löveget és a 2 n.gpu-t megsemmisítettünk.

1945.1.15. Dél Hadseregcsoport
I/a. Nr. 140/45 g. Kdos., II. Ang.

HL mikrofilmtár 898/7212987.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

129 1945. január 14.

A Dél Hadseregcsoport főparancsnokának, Otto Wöhler gyalogsági tábornoknak távirata a 4. légiflottának Budapest védőinek helyzetéről, amelyben hangsúlyozza a lőszerutánpótlás és a vadászrepülőgépek bevetésének fontosságát.

Távirat

Titkos parancsnoki ügy
A 4. légiflottának

A harc Budapestért elérte tetőpontját. A főleg a dunai hidak elleni, sorozatos hullámokban intézett elg. légitámadások, valamint a naponta csökkenő lőszerkészlet a város védőit egyre nehezebb teherpróba elé állítják.
A hadseregcsoport az FS. Ia. Nr. 3/45. g. kdo. számmal elrendelt hadművelet
[54] kezdetéig minden rendelkezésre álló erőt a város védőinek támogatására tartozik bevetni. Elsőrendű fontosságú a lőszerellátás, másodsorban vadászok bevetésére; utóbbiaké különösen lélektani okok miatt.

1945.1.14. 19 óra.
Aláírta: Wöhler
gyalogsági tábornok
és a Dél Hadseregcsoport főparancsnoka

HL mikrofilmtár 898/7212352.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

130 1945. január 14.

Heinz Guderian vezérezredes, a német szárazföldi hadsereg megbízott vezérkari főnökének távirata a Führerhez Budapest védői lőszer- és üzemanyag-utánpótlásának helyzetéről, valamint az élelmiszer-ellátás beindításáról.

TÁVIRAT

A Führernek és a Wehrmacht főparancsnokának, führeri főhadiszállás.
Értesítés: Hermann Göring, a Nagynémet Birodalom birodalmi marsallja.
Dél Hds.csop.
6. hds. pság.
OKH/hdm.oszt.
Hermani vk. alez. kezébe
OKW/WFST
OKL/ LW vez. törzs
A 6. hds. főpk. éppen most beérkezett jelentése szerint Budapest jelenlegi légi ellátása nem kielégítő. A legutóbbi 2[4] órában semmiféle légi ellátást sem lehetett megvalósítani. A napi csúcsteljesítmény mintegy 20 t-t tesz ki, míg a napi szükséglet mintegy 100 t lőszer és üzemanyag. Ezen kívül Budapest védőrségének járulékos élelmiszerellátása már most szükséges. A IX. SS-hgy. hadtest I.13-i esti jelentése szerint a tü. és az aknavetők lőszerhiány, a páncélosok és a rolög-ek pedig üzemanyaghiány miatt már nem tudnak közreműködni a I.13-i elhárító harcokban. Félő, hogy Budapest védőrsége már csak rövid ideig tudja magát tartani, ha nem sikerül a légi ellátást a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékben növelni.
Kérem Önt, Vezérem, parancsolja meg, hogy Budapest hős védőinek haladéktalanul biztosítsanak légi ellátást a jelentett szükséges mértékben.
Aláírta: Guderian , OKH/Vk./hdm.oszt. - (I. a.)
Nr. 53/45 G. KDOS 14. I. 45.

HL mikrofilmtár 898/7212360-7212361.
Német nyelvű hadinaplórészlet (távirat) fordítása.

131 1945. január 14.

A budapesti I. hadtest napi helyzetjelentése a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Főparancsnokság számára.

Napi jelentés

Ma egész nap az ellenség légi terrorbombázásának jegyében telt el. Az ellenséges repülőgépek kötelékben bombázták és a vadászgépek a fedélzeti fegyvereik tüzével árasztották el az utcákat. Súlyos veszteséget és nagy tüzeket okoztak.
Pesti hídfőben az ellenség földi ereje támadását erőszakosan tovább folytatta és eredményesen nyomult előre. Délkeleten a Ferencváros-i pályaudvar területéről páncélosokkal megerősített ellenséges csoport az ott harcoló 1. gépkocsizó lövészerzred zömét bekerítette. Itt az arcvonalat Ipar utca, Mester utca, Liliom utca, Üllői út, József körút, Pál utca, Mária utca, Csepreghy utca, Erdélyi utca vonalára kellet vissza venni. Az arcvonal többi részén az ellenség támadásait sikerült feltartóztatni.
A budai hídfőben mindkét részről vállalkozások voltak. Lényegesebb harccselekményre sor nem került.

HL VKF Budapesti helyzetjelentések gyűjtője,1080./I.hdt.I/a.
Rádiótávirat

132 1945. január 14.

A német 13. páncéloshadosztály heti állományjelentése a IX. SS-hegyihadtest-parancsnokság részére.

Tárgy: heti jelentés

13. pc.ho.
1. 4 zlj., ebből 4 leharcolt, riadóegységekkel feltöltött zlj.
66./I.117
66./II. riadóegységekkel együtt135
13. pc. feld.oszt. riadóegységekkel együtt158
4. pc. u. zlj.195


alárendelve:
    a m. 10. és 12. gy. ho. összes része 390
    Kündiger-harccsoport 225

leadva:
    93./II. a LXXII. hadtestnek, jelenleg a 3. pc.ho-nak
    táb. pótzlj. a m. 2. pc.ho-nak

2. a. 4 7,5 cm-es n. pct. á. (gv.)
   2 Pz. IV L, 2 lgv. Pz. IV
   1 Pz. V, 1 pk-i Pz. V

alárendelve:
    4 7,5 cm-es n. pct. á..(gv.) a m. 4. és 2. hu. e-től
    3 7,5 cm-es n. pct. á. (gv.) a m. 10. gy. ho-tól
    6 7,5 cm-es n. pct. á. (gv.) a m. 12. gy. ho-tól
    3 7,5 cm-es n. pct. á. (gv.) a Kündiger-hcsop-tól
    3 rohamtarack a Billnitzer-csoporttól
    a Grün-hcsop. (FHH): 1 Pz. V, 3 le Pzjg. IV

3. 2 k. ü. (8 cső)
    1 n. ü. (3 cső)
    3 Hummel

alárendelve:
    8 k. ü. (28 cső)
    3 n. ü. (11 cső) mindkettő a m. 10. és 12. gy. ho-tól
leadva a 8. SS-lov. ho-nak: 2 n. ü. (6 Hummel)

4. 20 % a járművezetők harci alkalmazása következtében
5. IV.
[olvashatatlan aláírás]
Ia 45/44. titk.

HL 13. páncéloshadosztály iratai, 27. fólió
Német nyelvű táviratról kézzel készített egykorú hiteles másolat fordítása.

133 1945. január 14.

A "Feldherrnhalle" páncélgránátos-hadosztály heti állományjelentése a IX. SS-hegyihadtest-parancsnokság részére.

HQDXE/FUE 1075
A 13. pc.ho. Ia-nak

Tárgy: heti állományjelentés

Feldherrnhalle pcgr-ho. (pk.: Pape vezérőrnagy, Ia: Schöneich vk. alez., a hop. megbízottja: Wolf alez.

1. 4 zlj., ebből 1 átlagos, 2 leharcolt, 1 táb. pótzlj. (csak keretek)
1. pcgr-e./I.80
1. pcgr-e./II.205
pc. u. zlj.83
riadóegységek297


leadva:
    ho-pkság. a vezetési osztaggal
    pcgr-e./I.
    a pco. két százada
    a tü.e./I. 2. és 3. üt-e
alárendelve: m. egységek mintegy 200 fővel

2. 1 Pz. V, 1 Pz. IV, 4 rolög., 2 n. pct. á.
alárendelve: 1 m. n. pct. á.

3. 1 n. ü. 3 csővel
    1 á. ü. 3 csővel
    1 k. ü. 4 csővel
leadva: 1 n. ü. 6 csővel
alárendelve: 2 m. k. ü. 8 csővel

4. 20 %, a riadóegységek járművezetőivel 100 %
5. IV.

Feldherrnhalle pcgr-ho. Ia
45/36 titk.

HL 13. páncéloshadosztály iratai, 28-29. fólió
Német nyelvű távirat fordítása.

134 1945. január 14.

A m. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

I. Hop. a kora reggeli órákban a József Nádor téren lévő Hitelbank-ba helyezte át háp-ját.
3h-kor érkezett az I. hdt. pság. parancsa a vonatoknak és a nem harcoló csap-oknak a budai oldalra való átvonására.
A 10. gy. ho. alakulatainak a Rózsadomb-ot jelölték ki elhelyezési körletül.
Az ala-ok átvonásának még a 14-ről 15-re virradó éjjel meg kell történnie.
12h-kor a hop-nál a csapatparancsnokok részére megbeszélés volt az átvonással kapcsolatban.
A nap folyamán az eddigi repülőtevékenységet sokszorosan felülmúló hatalmas légitevékenység volt. A belváros szűk utcáiban összezsúfolt járművek között a légibombák igen nagy károkat okoztak. A ho. törzs gk. állományának 40 %-a elpusztult. Sok ház még késő éjjel is égett. A házromok több helyen teljesen meggátolták a forgalmat. Mű. és mu. ala-okat kellett kirendelni a romok eltakarítására és a fő közlekedési útvonalak szabaddá tételére.
A ho. minden vonalas ök-e megszakadt. A ho. hírközpont közelébe esett bomba az újonnan való kiépítést is lehetetlenné tette. A rádió ök-t sem sikerült felvenni. Személyi ök. az állandó bombázás miatt lehetetlen volt. Igy a ho. a nap folyamán harcoló részeitől híreket nem kapott.
A nap folyamán igen súlyos harcok voltak. Elg. a D szárnyon kisebb területnyereségre tett szert.
András Sándor vk. ezds. hop. és Botond Béla vk. őrgy. vkf. 21h-kor lakásukra távoztak.
Az esti órákban megindult a ho-nak Buda-ra való átköltöztetése.

II. Derült, hideg idő. Utak a romok miatt csak nehezen járhatók.

HL M. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály iratai, 90. doboz

135 1945. január 14.

A román 19. gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

A posta sportpályáján[55] nem lehet előrehaladni, mivel aláaknázták.
9 órakor, a 127. harcparancsnak megfelelően a hadosztály újrakezdi a feltartóztathatatlan támadást Budapest központja felé, megsemmisítvén az ellenséget és sorban elfoglalja a posta sportpályáját, aztán a (budapesti Központi) Keleti pályaudvart és kb. 300 épületet a híres magyar fővárosból.
Igy mintegy negyed évszázaddal később ismét kitűzik a román lobogót Budapest szívében, jól megleckéztetve a magyar kevélységet és bizonyítván a román ügy igazát.
A 96., 95. és 94. gy.e-ek és 42. tüzérezred egymás után bejutottak Budapest védőgyűrűjén át a város szívéig.
Az ellenség előrenyomulásunkat akadályozandó állásokat épít a Garay, Sándor és Rotenbiller(sic!) utcán.
12,40-kor csapataink a Rakokzy(sic!) út felé haladva elfoglalják a Baross teret.
Újból erős állásokba ütköznek, így a mai napon csapataink a Rotenbiller utca vonalán megállnak.
A 95. gy.e. továbbra is súlyos harcokat vív, ezúttal is érzékeny veszteségeket szenvedve.
Veszteségek:
- Halottak: 2 tiszt, Vajache hadnagy és Pop Dominic alhadnagy a 95. gy.e-ből
- Sebesültek: 42 közlegény
Hadifoglyok:
- 1 magyar hadbíró őrnagy,
3 német a 997. és 66. gy.e-ből,
122 magyar a SS rendőri különítményből(sic!), a 6., 8., 10., 18. és 36. gy.e-ből.

AMR Fond Divizia 19 Infanterie Dosar Nr. 62 11-12.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

136 1945. január 14.

A román 9. lovashadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

A f. év 13/14-i éjszakán előírtaknak megfelelően a támadás 15 perces tüzérségi előkészítés után 9 órakor indul meg a Keleti pályaudvar és a pályaudvartól délnyugatra fekvő terület ellen.
A tüzérségi előkészítés és a páncéltörő ágyúk által a felfedezett állásokra leadott közvetlen irányzású tűz után, 10.40-kor a 9. és 13. lov.e-ek keleti és északi irányból megrohamozták a Keleti pu-t, és sikerült nekik a pályudvar peronjára bejutni. Az előrenyomulás folytatódik.
Ugyanekkor Botezatu ezredes csoportosítása kijut a Kerepesi temetőtől északra és déli irányból tűzzel segíti, valamint egy a pályaudvartól délnyugatra végrehajtott hadművelettel támogatja a 9. és 13. lov.e. működését ; ezen egységek (95. és 94. gy.e-ek) 11.35-kor elérik a pályaudvar nyugati szélét, a 3. hu.e a 19. gyalogoshadosztály egységeivel együtt nyugat felé halad, hogy a 9. lovashadosztály egységeivel egy vonalba érjenek.
12 órakor minden egység túljutott a pályaudvar nyugati részén és utcai harcba bocsátkoztak az alábbiak szerint:
a 9. lovashadosztály egységei (3. gd.lov.e a jobb oldalon, a 13. lov.e. középen és 9. lov.e. a bal oldalon) a Ráko( [!] főúton
[56].
Botezatu ezredes csoportosítása a 94. gy.e-del együtt a 2003., 1999., és 1994. négyzetektől nyugatra fekvő utcákon.
A 95. gy.e. megkönnyíti a 9. lovashadosztály egységeinek előrenyomulását nyugati irányban.
13 órakor a 7. hadtest elrendeli, hogy a 94. gy.e. - abban a sávban ahol van - a 19. gy.e. parancsnoksága alá lépjen.
Meghatározzák a 9. lovashadosztály új sávhatárait: északi határ a Ráko( utca(sic!) bezárólag, a déli határ a temető északnyugati sarka és a dunai híd bezárva.
13.35-kor Botezatu ezredes csoportja azt a parancsot kapja, hogy hangolja össze a 9. lovashadosztály és a 95. gy.e. egységeinek működését.
A 9. lovashadosztály egy gyalogzászlóaljjal együtt a Ráko( út hosszában támad. Egy zászlóalj délen támad a Ráko( út és a déli sávhatár közötti utcán.
14 órakor a 3. gd.lov.e-et és a 9. lov.e-et, amelyet a 95. gy.e. egy zászlóalja követ, heves tűz állította meg, ami a Ráko( út háztömbjeiből jött. A 13. lov.e-et és a 95. gy.e. egy zászlóalját a Ráko( úttól délre eső utcában ugyancsak nagyon jól szervezett tűz állította meg.
18 óráig az egységeknek nagy nehézségek árán sikerült előrenyomulniuk kb. 300 métert a Keleti pályaudvartól nyugatra.
A Rákos út keleti végén, csakúgy mint a többi utcán, amelyek nyugati irányban húzodnak, barikádokat, szögesdrótot és aknamezőket azonosítottak be és ezek mögött az ellenség páncéltörő ágyúkkal és sok sorozatlövő fegyverrel rendelkezik,melyeket a háztömbökben helyezett el. Ezután az egységek az ellenséggel szoros harcérintkezésben maradtak.
F. év I. 14/15-i éjszaka a 7. hadtest kiadja a 95. harcparancsot, melyben f. év I. 15-én 9 órakor a támadás folytatását írja elő, hogy a Dunáig jussanak. A f. év I. 14/15-i éjszakára és a f. év I. 15-i napra az alábbi tevékenységet rendelik el:
Az egységek egész éjjel szoros harcérintkezésben maradnak az ellenséggel.
Abban az esetben, ha az ellenség visszavonul, azonnal üldözzék. F. év I. 15-én 9.30-kor újrakezdik a támadást a korábbi sávokban a régi feladattal.
Veszteségek:
- Halottak 8 közlegény
- Sebesültek 2 tiszt 25 közlegény
Zsákmány: 5 rádió,
50 lámpa,
310 vagon mindenféle anyaggal és gyári gépekkel.
Hadifoglyok: 38 magyar katona
Az időjárás: szép
Az utak járhatók.

AMR Fond Divizia 9 Cavalerie Dosar Nr. 11 263-264.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

137 1945. január 15.

A Dél Hadseregcsoport napi harchelyzet-összefoglalójában német repülőgépek szovjet felségjellel való bevetéséről és foszforbombák ledobásáról, valamint a lakosság magatartásának megváltozásáról tudósít.

IX. SS-hgy. hdt.: Német repülőgépek bevetése szovjet csillaggal. Foszforbombák ledobása; nagy tüzek. A polgári lakosság a terrorbombázás és a saját légierő hiányának hatására megkezdte az oroszok harcának pártolását.

HL mikrofilmtár 898/7212988.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

138 1945. január 15.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a légi helyzetről.

Légi helyzet

Gyenge elg. vadász- és csatarepülő-tevékenység. A rossz időjárási viszonyok miatt nappal nincs saját légierő-bevetés. Budapest légi ellátása az elmúlt éjszaka 36 Ju-52-sel, a mai napon 43 He-111-sel megtörtént. A szállító akció ma éjszaka folytatódik.

HL mikrofilmtár 898/7212991.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

139 1945. január 15.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a fővárosban folyó harcokról és a Horthy Miklós híd felrobbantásáról.

A IX. hegyi hdt. jelenti (taktikai idő 23 óra 15 perc):
Az ellenség sorozatos támadásokkal benyomult a Kálvin-tértől K-re lévő háztömbökbe. A Horthy [Miklós]- hidat a déli órákban fel kellett robbantani. Keleten és északkeleten kisebb betöréseket reteszeltünk el és számoltunk fel. Északkeleten és keleten jelenleg erős pc. támadások folynak. Az ellenség a nyugati hídfőben ismételten a déli hidakat támadta. Az ellenség erős tü. támogatással elfoglalta a déli hegyet
[57]. Vakmerő ellenlökéssel visszafoglaltuk a magaslatot, eközben zsákmányoltunk egy vörös ezredzászlót. A nap ismét súlyos elg. anyagi fölény jegyében telt el, ami a lőszer- és üzemanyaghiány következtében igen bénítóan hat a csapatok erkölcsére és harctevékenységére. A 12. lgv. rohame. lelőtt 1 IL 2-est és megsemmisített 1 pc-t; azonkívül mozgásképtelenné tettünk 1 pc-t; megsemmisítettünk 5 pct. á-t, 2 k. lög-et. Az időjárás miatt csak csekély repülőgép-tevékenység.

HL mikrofilmtár 898/7212995.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

140 1945. január 15.

Beregfy Károly vezérezredes távirata Wöhler gyalogsági tábornoknak, a Dél Hadseregcsoport főparancsnokának Budapest védőinek fokozottabb légi úton történő ellátásáról.

TÁVIRAT
Wöhler gy. tbk-nak /Dél Hds.csop.
Titkos parancsnoki ügy

Tárgy: Budapest fokozott ellátása légi úton

A Budapesten körülzárt I. hadtest vezénylő tábornoka I.14-én a következő táviratot intézte hozzám:
1. "Orosz repülők zavartalanul bombázzák és fedélzeti fegyverekkel zavartalanul lövik a Budapestből még megmaradt, túlzsúfolt és fokozatosan csökkenő területet. Az eddig kitűnően dolgozó légvédelmi tűzeszközök részben lőszerhiány miatt tehetetlenek, részben azonban azért, mert földi harcra alkalmazták azokat és a házak miatt alig nyílik kilövési lehetőség. Nem tudom a polgári lakosság felelős vezetőivel megértetni, hogy mivel magyarázható a saját légierő visszafogott magatartása. A németektől kapott felvilágosítás, hogy a repülőterek eljegesedése és az időjárási viszonyok megakadályozzák a saját légierőnk bevetését, annál kevésbé tűnik számukra megalapozottnak, mivel a mindenki által gyengébbnek ismert orosz légierőt ugyanazok az okok láthatóan nem akadályozzák. Kérem a légierő támogatását, mivel a nagy károkon felül a polgári lakosság a teljes magára hagyatottság érzete erkölcsi következményei miatt kiszámíthatatlanná válhat."
2. "Az éjjel-nappal tartó állandó bombázások következtében a személyi és az anyagi károk rendkívül nagyok. A katonai és a polgári forgalom teljesen megbénult. Ezért a katonai ellátás veszélyben van, a polgári lakosság ellátása teljesen megszűnt. A légierő sürgős és hatékony támogatása immár nélkülözhetetlen."
Nyomatékosan kérem az I. hadtest vezénylő tábornoka által kért támogatás, ill. a légi úton történő ellátásnak az eddigitől lényegesen eltérő, hatékonyabb mértékű teljesítését, mivel ellenkező esetben Budapest hős magyar és német védői - a városnak a körülmények miatt sajnos túlzottan lassan haladó felmentése miatt - képtelenek kitartani. Budapest eleste azonban beláthatatlan katonai és politikai következményeket fog maga után vonni.
Kapják: Wöhler gyalogsági tábornok úr (az I. magyar hadtest útján), Dessloch vezérezredes úr (a német rep.ök. tiszt útján).

Gyepű II. 1945.I.15.
Aláírta: Beregfy vezérezredes
[58]

HL mikrofilmtár 898/7212358-7212359.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

141 1945. január 15.

A budapesti I. hadtest napi helyzetjelentése a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Főparancsnokság számára.

Napi jelentés

Pesti hídfőben az ellenség folytatta támadásait, különösen az Üllői út és a Baross utca közötti területbe sikerült részeivel beljebb szivárogni a város közepe felé. Horthy Miklós híd pesti két mezője robbantva. Feldherrnhalle ho-nak alárendelt RVS [?] egy. karh. zlj. a hosszú nehéz harcokban felmorzsolódott. Maradványai a 12. ho-ba olvadtak be.
Első vonal: Cuczor utca, Lónyay utca, Török Pál utca, Kálvin tér, Üllői út, Szentkirályi utca, Mária utca, Rákoczi tér, Déry utca, Nagyfuvaros utca, Tisza Kálmán tér kizárva, Bezerédy utca, Baross tér, Rottenbiller utca, Király utca, Rózsa utca, Andrássy út, Szív utca, Szondy utca, Izabella utca, Ferdinánd híd, Csanády utca.
Budai hídfőben a Sashegy birtokáért folytak ma a harcok. Ellenségnek sikerült az arcvonalat visszanyomni. Ellentámadások folyamatban.
Első vonal: Farkasréti temető i betűjéig változatlan. Bocskay út, Darócy út, innen délre a vasútvonal.
Arcvonal egyéb részén mindkét részről vállalkozások. (folyt.)A bombázások következtében az itt lévő gk. állomány 50 százaléka elpusztult. A 206. lgv. ü-nél egy kiütésestyphus eset. lgv. lőszer helyenként nulla. Kiegyenlítés az állandó bombázások okozta torlaszok miatt csak emberi erővel lehetséges. A vadászvédelem hiánya Budapest pusztulása szempontjából döntő volt. A bombázásokkal szemben teljes a kiszolgáltatottság. Sok óvóhely beomlott. Polgári lakosság veszteségei nagyok. Mentési munkálatok alig lehetségesek. Sebesültek elszállítása majdnem lehetetlen. Összeköttetés csak személyi hiradó eszközökkel lehetséges, lassú és bizonytalan. Sok hírvivő elveszik. Budán már nagy a zsúfoltság.

HL VKF Budapesti helyzetjelentések gyűjtője, 1090./I.hdt.I/a.
Rádiótávirat

142 1945. január 15.

A m. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

I. Hop. a hajnali órákban a Hitelbank-ból a Margit körút-on lévő Ferencrendi zárda mellett levő bérház pincéjébe települt át.
A nap folyamán a pesti oldalon az elg. nyomása tovább fokozódott. Főleg a ho. sávjától D-re a Kerepesi temetőtől Ny-ra folytak súlyos harcok.
Elg. É-on a Nyugati pályaudvart elfoglalta. Ezért, valamint a D-en történt betörés miatt a középen mélyen benyúló csapataink arcvonalát az Erzsébet körútig kellett visszavenni. Az éj folyamán az egész pesti hídfő arcvonalát a Nagykörút vonalára vette vissza a német elöljáró pság.
A partváltás miatt a hop. vezetékes ök-e harcoló alakulataival megszűnt.
Rádiójelentés szerint saját csapataink arcvonalán említésre méltó harccselekmény nem volt. Elg. tád. súlya a hídfő É és D szárnyán.
A Horthy Miklós híd pesti két mezőjét a nap folyamán saját erőnk felrobbantották.
A budai hídfőben a nap folyamán a Sashegy birtokáért folytak harcok.
Elg. itt az arcvonalat kissé visszanyomta ugyan, de Sashegy a kezünkben maradt.
A nap folyamán megállapítást nyert, hogy András Sándor vk. ezds. hop. és Botond Béla vk. őrgy. vkf. lakásukról ma 13h-kor a hadosztályparancsnokságra elindultak, hova azonban nem érkeztek meg.
Egész nap tartó igen erős légitevékenység volt, mely emberben és anyagban súlyos kárt okozott.

II.Kissé felhős, hideg idő. Az utak a túlzott úttorlasz telepítés miatt nehezen járhatók. Sok a kerülő. A budai oldalon a kevesebb rom miatt az útviszonyok a pestinél jobbak.

HL M. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály iratai, 90. doboz

143 1945. január 15.

A román 19. gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

A f. év I. 14/15-i éjszaka a hadosztály tovább halad és mindenhol erős ellenséges állásokba ütközött, a megerődített háztömbökből és épületekből, az ellenség minden fajta fegyvert bevetett. Az utcákat elbarikádozták.
4 óra felé egy repülőgépről ledobott bomba telibe találja a 96. gy.e. parancsnokságát (Budapest Központi Pályaudvara közelében), megsemmisítve azt és számos áldozatot szedve.
Szolgálatteljesítés közben elesett Gheorghiu Mihail ezredes, a 96. gy.e. parancsnoka is. A parancsnoki posztot Cosma Gavril alezredes veszi át. Az ellenséges bomba áldozatai voltak még Panoiu Romulus százados, a 96. gy.e. hadműveleti tisztje, Mojoiu százados a 42. tüzérezredből, Grusescu hadnagy és Br(d((eanu tartalékos alhadnagy az 1/36. páncéltörő ütegből, valamint a következő tisztek sebesültek meg: Vintil( őrnagy, a 42. tüzérezred első osztályának parancsnoka, aki néhány napi szenvedés után elhunyt; Micu hadnagy a 96. gy.e. híradótisztje, Curtu alhadnagy, a 96. gy.e. elhárító tisztje, Filip alhadnagy, a 96. gy.e. rohamosztagának parancsnoka és 17 sebesült közlegény.
A Rotenbiller utcai állások tartják magukat.
A 96. gy.e-nek mégis sikerül elfoglalni az utcától nyugatra eső első háztömböket, azt követően, hogy a Garay és Sándor utcákat megtisztították.
Az ellenfél nehéztüzérsége lövéseket adott le Budáról, ahová úgy tűnik az összes ellenséges nehézfegyverzet visszavonult.
Veszteségek:
- Halottak: 5 tiszt az ellenséges bombázás következtében 6 közlegény
- Sebesült: 4 tiszt 17 közlegény
Hadifoglyok:
- 90 magyar a 8. és 1. ezredből és különböző munkaszolgálatos egységekből, folyami tengerészetből és kocsijavító műhelyekből.
Ezen a napon Macici tábornok
[59] úr, az 1. hadsereg parancsnoka szemlét tartott a rákosfalvi hadosztály-parancsnokságon, ahol (ova tábornok úrral, a 7. hadtest parancsnokával, valamint a 19., a 2. gyaloghadosztály és 9. lovashadosztály[60] parancsnokaival és a hadműveleti irodák parancsnokaival tanácskoztak.

AMR Fond Divizia 19 Infanterie Dosar Nr. 62 12.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

144 1945. január 15.

A román 9. lovashadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

F. év I.14/15-i éjszaka az egységek szoros harcérintkezésben maradnak az ellenséggel a f. év I. 14-én elért vonalon, a 3. gd.lov.e-et kivéve, amelyiknek sikerült harcrendjét 100 méterre nyugatra előretolni és néhány háztömböt elfoglalni.
Az ellenség nagyon heves sorozatlövőfegyver- és aknavetőtűzzel válaszolt, amely az éjszaka folyamán lehetetlenné tette a behatolást nyugati irányba.
9 órakor kezdődik a harc 9. lov.e-del és 3. gd.lov.e-del a Ráko(i(sic!) út hosszában a 13. lov.e. bal oldalról történő támogatásával, amely a Ráko(i úttól délre fekvő első utcán halad a 95. gy.e-del együtt.
Az egységek előrenyomulása a tüzérség hatékony támogatásával történik, amelyik egész idő alatt közvetlen irányzású lövéseket adott le a háztömbökben lévő ellenséges ellenállási fészkekre.
10.20-kor a 3. gd.lov.e és a 9. lov.e. elfoglalták a 2003. és 2314. négyzeteket.
Hogy megkönnyítsék a 13. lov.e. és 95. gy.e. előrenyomulását, össztüzet nyitnak a Tisza Kálmán parkra, ahonnan az ellenség viszonozta a tüzet. Ebben az össztűzben a szovjet 114. páncéltörő tüzérosztály két ütege is részt vett.
A harc tovább folytatódik minden házért, melyeket az ellenség erős kazamatákká(sic!) alakított át.
17.25-kor az ellenség ellentámadást indít nyugati irányból a Rákó(i úton kb. egy századdal és 3 harckocsival. Az ellentámadást az első vonalból leadott tűzzel és a páncéltörő tüzérséggel visszavertük.
Az ellenség 20 német halottat és két megsemmisült tankot hagyott hátra.
18 órakor az egységek elhelyezkedése a következő:
a 3. gd.lov.e az általa elfoglalt 2003. négyzet nyugati oldalán,
a 9. és 13. lov.e-ek elfoglalták a szám nélküli négyzetet a park északnyugati sarkán;
a 95. gy.e. a parktól keletre fekvő utcában van, jobb szárnyával a szám nélküli négyzeten, kapcsolatban a 9. és 13. lov.e-ekkel és a bal szárnyával a park délkeleti sarkán kapcsolatban a szövetséges 297. szovjet hadosztály csapataival.
Az egységek vonala általában a Keleti pu-tól kb. 400 méterre nyugatra húzódik, a Ráko((sic!) úton és az attól közvetlenül délre lévő utcákban.
A 7. hadtest 23 óráig a harc folytatását rendeli el, hogy kihasználva az éjszaka sötétjét, meglepetésszerűen minél több háztömböt foglaljanak el.
23 óra után felderítő tevékenység révén szoros harcérintkezésben maradnak az ellenséggel.
Másnap 9 órakor az egységek újrakezdik a támadást ugyanazzal a feladattal.
Veszteségek:
- Halottak 6 közlegény
- Sebesültek 2 tiszt 3 altiszt 32 közlegény
Zsákmány: 25 tömbház, mindegyik 3-4 emeletes, 30-40 lakással(sic!).
Hadifoglyok: 2 magyar tiszt és 8 közlegény
Az időjárás: szép
Az utak járhatók.

AMR Fond Divizia 9 Cavalerie Dosar Nr. 11 264-266.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

145 1945. január 16.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a IX. SS-hegyihadtest harcairól.

Kiegészítés az 1945.1.16-i reggeli jelentéshez

IX. SS-hgy. hdt.: Az ellenség az éjszaka folyamán délkelet és észak felől támadta a keleti hídfőt. A Kálvin-téren jelenleg súlyos harcok dúlnak.
Dél Hadseregcsoport
Ia. Nr.759/45 geh. II. Ang.

HL mikrofilmtár 898/7212996.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

146 1945. január 16.

Az SS IX. fegyveres hadtestének napi jelentése a 6. hadseregparancsnokság, a Reichsführer-SS tábori parancsnoksága éa az SS-Vezetési Főhivatal számára.

Az SS IX. fegyveres hdt.psága 1945.01.16.
22 óra 15
Rádiótávirat
1. 6. hds.pság-nak
2. A Reichsführer-SS tábori parancsnokságnak
3. SS Vezetési Főhivatalnak Berlin-Wilmersdorf

Napi jelentés 01. 16.

Mindkét hídfőt páncélosokkal, tüzérséggel és állandó csatarepülő-bevetésekkel támogatott összpontosított támadások érik. Az Erzsébet-körúton a betöréseket nehéz harcok közepette felszámoltuk. A Berlin tértől keletre lévő betörési pontok körül és a Dunánál (északi szakasz) heves harcok folynak.
A Ferenc József híd bomba telitalálata miatt elpusztult. A nyugati hídfőben az ellenség támadásának súlypontja ismét a Sas-hegy és az Orbán-hegy. Amíg a Sas-hegynél a betörést bátor ellenlökéssel felszámoltuk, az Orbán-hegytől délre a súlyos elg. elhárító tűzben az ellenlökés elakadt. Nyomasztó elg. anyagi fölény, nálunk nagy lőszer- és üzemanyaghiány. Nyíltan vonuló ellenséges ütegeket nem tudjuk leküzdeni!
Egész nap erősödő elg. csatarepülő-bevetések bombázással és fedélzetifegyver-tűzzel a főellv-on és a város területén, kiváltképp a Várhegyen, amit a saját vadászvédelem csak időlegesen zavart. Egész épülettömbök lángolnak, különösen a középületek. A városban a közlekedés nappal lehetetlen. 3 elg. repülőgépet lelőttünk.
Megsemmisítettünk: 1 T 34-est, 7 pct. á-t, 1 2 cm-es lgv. löv-et.

(Tgb. Ia 123/45 geheim)
Schaper vk. őrnagy Ia

HL 13. páncéloshadosztály iratai 32. fólió
Német nyelvű eredeti irat fordítása.

147 1945. január 16.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a légi helyzetről.

Légi helyzet

A legélénkebb elg. repülőgép-tevékenység a Duna mindkét oldalán és a 8. hadsereg bal szárnya felett. Budapest felett erős elg. vadász- és csatarepülőgép-tevékenység. Budapest térségében folyamatos a saját csata- és vadászkötelékek bevetése. Védőkíséret az ellátásnak. Kisebb erők bevetése az Esztergomtól ÉNY-ra eső térségben.
Budapest légi ellátása I. 15/16-án éjjel: 36,5 t lőszert dobtak le. A légi ellátás nappal folytatódott.

HL mikrofilmtár 898/7212999.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

148 1945. január 16.

A m. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

I.
Az éj folyamán Benyovszky vk.szds. I. a. oszt. vez. ti. jőr-t küldött az eltűnt hop. és vkf. felkutatására. Az igen erős elg. tevékenység és az elg. közelsége miatt a jőr. a Rákóczi út 21. szám alatt lévő hop. lakására nem jutott el és eredménytelenül volt kénytelen visszatérni. Hop. és vkf. eltűnését Benyovszky vk. szds. a hdt. pság-nak személyesen szóban és 154./10. gy. ho. I. a. 45. I. 16. szám alatt írásban is jelentette.
A délelőtt folyamán vitéz Lehoczky Lajos ezredes, az eddigi tpk. a hop-ot átvette.
A nap folyamán a ho. bevetett csapatainak arcvonalán lényeges harccselekmény nem történt.
A hop. rád. ök-e a harcoló részeivel azok mozgása és háp. változása miatt megszakadt.
Elg. a pesti hídfőben folytatta erős tád-át. Különösen erős nyomást fejtett ki a Baross u. környékén, ahol mélyebb betörést ért el. A Ferenc József híd középső mezője robbantva.
A budai hídfőben Sashegy-nél ellentád-sal az eredeti főellv-at visszafoglaltuk.
Elg. légitevékenység a nap folyamán is tovább tartott. Nagy tüzek és károk keletkeztek. Az utcák nagy részét a beomlott házak eltorlaszolták. A lakosság vesztesége is igen nagy. Katonai ala-ok főleg járművekben szenvedtek nagy kárt. Saját lgv. nincs. Az elg. a levegőben szabadon és korlátlanul garázdálkodik.

II/A sok házrom, járműroncs és bombatölcsér miatt az utcák napról napra nehezebben járhatók. Derült, hideg idő.

HL M. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály iratai, 90. doboz

149 1945. január 16.

A román 19. gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

A 2. Ukrán Front és a Budapesti Erők Csoportja(sic!)[61] a 0019/15/1945. sz. parancsa szerint a 4. és 7. hadtest az 1. román hadsereg parancsnoksága alá kerül. A 7. hadtest így január 15-én, 20 órakor kiválik a harcból.
(ova Nicolae hadtesttábornok átveszi a 7. hadtest parancsnokságát és L(c(tu(u tábornok úr folytatja a 19. gyaloghadosztály vezetését.
A 19. gyaloghadosztály (a hadtest 97. sz. harcparancsa szerint) kivonul a budapesti arcvonalból és menetet kezd Budapest, Cinkota, Kerepes, Gödöllő, Veresegyháza felé, ahol megáll. [...]

AMR Fond Divizia 19 Infanterie Dosar Nr. 62 12-13.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

150 1945. január 16.

A román 9. lovashadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

I. 15/16-ra kiadják a 97. harcparancsot a következő tartalommal: a 2. Ukrán Front parancsa szerint, a Budapesti Erők Csoportja kiadja a 0019. parancsot, mely elrendeli a 4. és 7. hadtest áthelyezését a Első Román Hadsereg parancsnoksága alá. Ezért a 7. hadtest kilépett január 15-én 20 órakor a Budapesti csoportosulásból. 22 órától kezdve leválik az ellenségről és január 18-án reggelig Moháza[62]-Leged[63]-Felsősáp-Sonda[64](sic!) térségében csoportosul.
Az útirány: Budapest - Cinkota - Kerepes - Sanda[65] - Mocsa[66] - Acsa - Guta[67].
Miután megkapták a parancsot a hadttesttől, szóban rögtön kiadták az ezredparancsnokoknak, hogy az 15/16-ra virradó éjjel orosz egységek által le lesznek váltva.
A leváltás után az ezredek azonnali menetbe kezdenek keleti irányba: Budapest, Cinkota, Kerepes, Sanda, Mocsa, Zsidó[68], a következő sorrendben: 13. lov.e., 3. gd.lov.e, a 9. lov.e. és a 6. lovas-tüzérezred. A menet végén az egységek a következő módon állnak fel: a 3. gd.lov.e és a 13. lov.e. Mocsán, a 9. lovashadosztály parancsnoksága és az e mellett lévő egységek, a 9. lov.e. és a 6. lovas-tüzérezred Zsidón.
Éjjel 2 órakor az egységek le lettek váltva és a parancs szerinti menetben elindultak. A menet nagyon nehéz, mert a tisztek és a legénység fáradtak a január 15-i harc és a havazás miatt. 19 órakor az egységek letáboroznak az előírt helyeken (a 2. rajz mellékelve).
A falvak, ahol táboroznak a csapatok, nagyon kicsik és szegények, úgy hogy a csapatok és az állatok 45 km-es menet után nem tudtak megfelelő körülmények között pihenni. A 95. gy.e., amely eddig a 9. lovashadosztálynál volt, visszatér a 19. gyaloghadosztályhoz.
Veszteségek: nincsenek
Hadifoglyok: nincsenek
Az időjárás: fagy, havazik.
Az utak járhatók.

AMR Fond Divizia 9 Cavalerie Dosar Nr. 11 266-267.
Román nyelvű eredeti irat fordítása.

151 1945.január 17.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a IX. SS-hegyihadtest harcairól.

Titkos parancsnoki ügy
A hadinaplónak

Kiegészítés az 45.1.17-i napi jelentéshez

A IX. SS-hgy. hdt. rádiótávirata

A nagy fölényben lévő, páncélosokkal, a legsúlyosabb tü. tüzzel és sorozatos csatarepülőgép-bevetéssel támogatott ellenséggel szemben szívós küzdelemben ma még sikerült megtartani a keleti hídfőt. Az Óváros egy része a Ferenc József hídtól É-ra elesett. Nem ritka az az eset, hogy házak földszintjén németek, az I. emeleten oroszok és a II. emeleten ismét németek védekeznek. A front mögött beszivárgott oroszokkal és garázdálkodó m. kommunistákkal folyik a küzdelem. A szűk utak és a zegzugos utcák, valamint a pincékbe és csatornákba áthelyezett harctevékenység következtében főellv-t már nem lehet felvázolni. Páncélozott erők és páncélosok bevetés már nem lehetséges, mivel az utak a bombázás és a házak összeomlása miatt eltorlaszolódtak. A gyalogság nehézfegyverek tűztámogatása nélkül nem látszik alkalmasnak arra, hogy a hídfőt tartani tudja. Az Erzsébet híd veszélyben van.
Az ellenség nyugati hídfőre intézett zlj.erejű támadását elhárítottuk. Az ellenség sikeres betöréseit ellenlökéssel felszámoltuk. A súlypont továbbra is a Sas-hegy déli szakasza.
A hidakon és az odavezető utakon sorozatos ellenséges légitámadások bombázással és fedélzeti fegyverekkel. A 12. lgv. rohame. a körélzárás óta az 50. repülőgépet lőtte le.
Az ellátási helyzet kritikus, azonban szállítóbombák jól célzott, folyamatos ledobásával a mai napon némileg enyhült. A 8000 sebesült elhelyezése a víz és az orvosi ellátás hiánya miatt nagy nehézségekbe ütközik.

1945.1.18. 08.45 óra
Dél Hadseregcsoport
Ia Nr. 190/45 g.Kdos.II/Ang

HL mikrofilmtár 898/7213010.
Német nyelvű hadinaplórészlet (távirat) fordítása.

152 1945. január 17.

A m. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

I. Elg. a nap folyamán tovább folytatta támadását a pesti hídfő elfoglalására. Különösen a D és É szárnyon fokozta nyomását. Itt sikerült saját vonalainkban betörni és D-en túljutott a Ferenc József híd vonalán. É-on a Margit híd pesti hídfőjétől is teret nyert D irányába.
A középső szakaszon saját csapatainknál említésre méltó harccselekményre nem került sor.
23h-kor a IX. né. SS. hgy. hdt. pság a pesti hídfő kiürítését rendelte el.
Mivel a ho. minden ala-a I. 14-én már megkapta a partváltásra szóló pcs-ot, már csak a német alárendeltségében harcoló 6./III., 8./III. és 18./I. zlj. volt a pesti hídfőben. Ezek közül - mint később kitűnt - a 8./III. és 18./I. zlj. nem kapott idejében parancsot a partváltásra.
A kivonás teljes sikerét az állandó elg. légitevékenység, aknázás, az Erzsébet híd megrongálódása és a rendelkezésre álló igen rövid idő erősen korlátozta.
A Duna parton égő hatalmas tüzek az átvonást az elg. részére megfigyelhetővé és belőhetővé tették. Számos találatot kapott az egyedül járható Lánchíd is.
Az egész nap folyamán elg. légitevékenység volt, mely igen nagy tüzeket okozott. Az I. hdt. pság. helyzetközlése szerint a német felszabadító pc.élek É-on elérték Szentendrét, D-en Dunaföldvár irányába törnek előre. (A Szentendre-i hír hamisnak bizonyult.)

II. Derült, hideg idő. Utak a romok miatt nehezen járhatók.

HL M. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály iratai, 90. doboz

153 1945. január 18.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a IX. SS-hegyihadtest harcairól.

Kiegészítés az 1945.1.18-i reggeli jelentéshez

Titkos
IX. SS-hgy. hdt.:
A keleti hídfő kiürítése 22,00 órakor jelentős események nélkül tervszerűen megindult. Az átvonulási művelet közben betört 3 páncélosból kettőt páncélököllel megsemmisítettünk. Az utánuk nyomuló gyalogságot súlyos veszteséget okozva visszavertük.
A többi szakaszon heves tü., aknavető- és pct. tűz.
Egy teherszállító vitorlás leszállt.
[69]

1945.1.18. 10,30 óra
Dél Hadseregcsoport.
Ia Nr. 639/45 geh. II. Ang.

HL mikrofilmtár 898/7213012.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

154 1945. január 18.

Az SS IX. fegyveres hadtestének napi jelentése a 6. hadseregparancsnokság, a Reichsführer-SS tábori parancsnoksága és az SS-Vezetési Főhivatal számára.

Az SS IX. fegyveres hdtpsága 1945. 01. 18. 21 óra 15

Napi jelentés '45. 01. 18.

A Lánchíd és az Erzsébet híd I. 18-án 07.00 órai robbantásával a Duna keleti partján a harc véget ért. A Margitsziget K-i részén visszavertünk egy elg. felderítőosztagot. A Ny-i hídfőn egész nap erős elg. tü. és aknavetőtűz.
A Ny-i és DNy-i arcvonalon több szd.erejű ellenséges támadást vertünk vissza vagy ellenlökéssel felszámoltunk. Az egységek újrarendezése átcsoportosítást és tartalékok kikülönítését eredményezi. Az utak állapota a törmelék és a járműroncsok, valamint a gránát- és bombatölcsérek miatt nagyon rossz.
Az elg. légierő tevékenysége szórványosabb, mint az előző napokban.
Az ellenség vesztesége a bekerítéstől I. 18-ig bezárólag:
58 páncélost megsemmisítettünk,
6 páncélost megrongáltunk,
2 páncélost zsákmányoltunk,
56 repülőgépet lelőttünk,
108 pct. á-t megsemmisítettünk,
174 gpu-t megsemmisítettünk vagy zsákmányoltunk.

(Tgb. Nr. Ia. 134/45 geh.)
Schaper vk. őrnagy Ia.

HL 13. páncéloshadosztály iratai 35. fólió
Német nyelvű eredeti irat fordítása.

155 1945. január 18.

Hermann Balck, a páncéloscsapatok tábornoka, a Balck-seregcsoport parancsnokának rádiótávirata az SS IX. fegyveres hadtestparancsnokságának, melyben beszámol az aznap megindult harmadik német ellentámadás eredményeiről és a IX. SS-hegyihadtest-parancsnokságot egy Budaörs irányába indítandó előretörés előkészítésére utasítja.

Rádiótávirat

A IX. SS-hdt.-nek
Feladó állomás: 6. hds.pság.

1.) A Balaton és Székesfehérvár között 4 pc. hadosztállyal áttörtünk. Támadó élek délben Polgárditól északra és a csatorna keleti partján Úrhidától északkeletre. Továbbnyomulás felétek.
2.) A IX. SS-hadtest egy előretörést készít elő a nyugati hídfő délnyugati részéből Budaörs irányába dél felé a repülőtér, mint ellátó bázis megszerzésére. Emellett a jelenlegi nyugati hídfő megtartandó. Megtörtént előkészületeket jelenteni.
Balck

HL 13. páncéloshadosztály iratai 34. fólió
Német nyelvű rádiótávirat kézzel átírt egykorú hiteles másolatának fordítása.

156 1945. január 18.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a légi helyzetről.

Légi helyzet

Budapest légi ellátása az elmúlt éjszaka 17 He-111-sel, 8 Ju-52-sel, és 1 teherszállító vitorlázóval, a mai napon pedig 10 He-111-sel megtörtént. (A bevetés éjszaka tovább folyik.)

HL mikrofilmtár 898/7213017.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

157 1945. január 18.

A m. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály hadinaplójának napi helyzetösszefoglalója.

I. Az egész éj folyamán folyt a pesti hídfő kiürítése. A romok, úttorlaszok, bombatölcsérek által járhatatlanná tett utak miatt a kiürítés csak részben sikerült. A rendelkezésre álló rövid idő, a hidaknak reggel 7h-kor való robbantása miatt sok anyag jutott elg. kezére. Több pság. és törzse is a pesti oldalon maradt, melynek oka a hidak robbantási időpontjának nem közlése.
Az Erzsébet híd még az előbbi napokban megsérült. Javítása miatt 3h-ig az átvonás csak a Lánchídra korlátozódott, ami az odavezető és szinte járhatatlan utak miatt igen nehézkes volt.
A 18./I. zlj. és a 8./III. zlj-nak csak egyes részei jutottak át a budai oldalra. A partváltási parancs idejében nem közlése és a hidak korai robbantása, valamint a robbantás időpontjának nem közlése miatt a 18./I. és 8./III. zlj. a pesti oldalon maradt. Ezt a körülményt hop. 239./10. gy. ho. I. a. 45. I. 24. sz. a. az I. hdt. pság-nak I. 25-én írásban jelentette. A kivizsgálást hop. folyamatba tette.
A pesti hídfőből kivont ala-ok új alkalmazási helyükön erődítési munkálatokat végeznek.
A ho. elszállásolási körletében a katonaszökevények és nem kívánatos elemek felkutatására, a rend biztosítására és az ott elhelyezett ala-ok megállapítására a hop. az ala-ok körletében jőr-özést rendelt el, egyben kiutalta a jőr-özési körleteket. /: 177./10. gy. ho. I. a. 45. I. 18. :/
179./10. gy. ho. I. a. 45. I. 18. szám alatt hop. kiadta a karhatalmi egységek megalakítására vonatkozó parancsát.
Az éj folyamán elg. kb. másfél szd. erőben Margitsziget É-on partraszállt. A Margit fürdő vonalát érte el. Elg. a partraszállást a pesti oldalról hajtotta végre.
A nap folyamán csak szórványos bombázás volt.

II. Kissé felhős, hideg idő. Utak nehezen járhatók. A pesti hídfőben maradt veszteség megállapítás alatt.

HL M. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály iratai, 90. doboz

158 1945. január 19.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a IX. SS-hegyihadtest harcairól.

A hadinaplónak Titkos

Kiegészítés az 45.1.19-i reggeli jelentéshez

Balck-seregcsoport:
IX. SS-hgy. hdt.: Az ellenség 1.19-én éjjel a befagyott Duna-ágon keresztül kelet felől megtámadta a Margitsziget északi csücskét és betört a főellv-ba. Ellenintézkedések a betörés elhárítására folyamatban vannak. A többi szakaszon kölcsönös felderítő tevékenységen, tü. és av-zavarótűzön kívül nem voltak számottevő harcok. A már 70-90 cm-re befagyott Duna-ág felrobbantásához repülőgépek bombavetése sürgősen szükséges.
Dél Hadseregcsoport
Ia Nr. 917/45 geh. II. Ang.

HL mikrofilmtár 898/7213022.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

159 1945. január 19.

Az SS IX. fegyveres hadtestének napi jelentése a 6. hadseregparancsnokság, a Reichsführer-SS tábori parancsnoksága és az SS-Vezetési Főhivatal számára.

Az SS IX. fegyveres hdtpsága 1945. 01. 19 21 óra 35

Napi jelentés 01. 19.

Az ismételt saját ellenlökések ellenére az ellenség tartani tudta magát a Margitsziget északi csücskén és erősödik. Az erős elg. tü., av. és pct. á-tűz majdnem lehetetlenné teszi a mozgást a szigeten.
Ellentámadás alkony óta folyamatban. A keleti parton a Margitsziget déli csücskének magasságában zlj-erőben harckocsikkal együtt elg. megindulási állásokat fedeztünk fel és leküzdöttük azokat.
A nap során számtalan szk. és szd.erejű támadás érte a NY-i és DNY-i arcvonalat, amelyeket részben ellentámadásokkal visszavertünk. Egész nap élénk tü. és av-tűz az összes arcvonalszakaszon.
Szórványos csatarepülő-tevékenység. Megsemmisítettünk: 3 pct.á-t, 1 lgv.lög-et, 1 öj.pct.á-t.
[70]

(Tgb.Nr.Ia 146/45 geh.)
Schaper vk. őrnagy Ia.

HL 13. páncéloshadosztály iratai 36. fólió
Német nyelvű eredeti irat fordítása.

160 1945. január 19.

A Dél Hadseregcsoport hadinaplójának részlete a légi helyzetről.

Légi helyzet: [...] Vadászrepülőgépek támadást hajtottak végre Budapest térségében. 20 ellenséges repülőgépet lelőttünk. Közelebbi eredményjelentés még nincs.
Budapest légi ellátását az időjárási viszonyok miatt nappal nem lehetett megvalósítani. Az a sötétség beálltával megkezdődött. Az elmúlt éjszaka 79 t-t dobtak le.

HL mikrofilmtár 898/7213027.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.Jegyzetek

[54] A "Konrad 3"-hadművelet.

[55] Postás sporttelep.

[56] A Rákóczi útról van szó.

[57] A Sas-hegyről van szó.

[58] Beregfy (1932-ig Berger) Károly (Cservenka, 1888. február 12.- Budapest, 1946. március 12.) vezérezredes 1944. október 16. és december 20. között honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke, ezt követően honvédelmi miniszter és a Honvédség Főparancsnoka. 1945. május 1-től amerikai hadifogságban volt. A budapesti népbíróság halálraítélte és kivégezték.

[59] Nicolae Macici hadtesttábornok 1941. november 9. és 1945. február 12. között állt a román 1. hadsereg élén.

[60] Az eredetiben tévesen 9. gyaloghadosztály szerepel.

[61] Helyesen Budapesti csoport. A 2. Ukrán Front keretében 1945. január 11-én alakult meg Malinovszkij marsall parancsára a szovjet 18. önálló lövészhadtest, a 7. gárdahadsereg 30. lövészhadteste és román 7. hadtest erőiből. Megerősítésül két lövészhadosztályt, hat nehéztüzér-dandárt és egy harckocsidandárt kapott. Harcát egy csatarepülőhadtest támogatta. Parancsnokául I.M. Afonyin vezérőrnagyot, a 18. önálló lövészhadtest parancsnokát nevezték ki, de annak január 22-i sebesülése után I.M. Managarov altábornagy, a szovjet 53. hadsereg parancsnoka vette át a parancsnokságot. Lásd Lexikon 59. o.

[62] Helyesen Mohora.

[63] Helyesen Legénd.

[64] Helyesen Szanda.

[65] Lásd az előző jegyzetet.

[66] Helyesen Mohora.

[67] Helyesen Galgaguta.

[68] Helyesen Vácegres. Az előző helységnév-azonosításokhoz lásd Gyalay Miklós: Magyar igazgatástörténeti helységnév-lexikon (szerzői kiadás, Budapest, 1989.)

[69] A németek Budapest légi ellátásában főként a törőleszállásra tervezett DFS-230 típusú teherszállító vitorlázókat használtak.

[70] A németek a SzU-76 típusú szovjet rohamlöveget önjáró páncéltörő ágyúnak tekintették, mivel a T-70 könnyűharckocsi alvázára szerelt 76,2 mm-es ZiSz-3 hadosztályágyút egy felül és hátul nyitott páncélozott felépítményben helyezték el.
Kezdőlap