ELSŐ FEJEZET

Petronius[1] délfelé ébredt fel, s mint rendesen, most is nagyon fáradt volt. Az előző napon Nerónál volt lakomán, amely a késő éjszakába nyúlt. Egy idő óta egészsége kezdett megromlani. Ő maga mondta, hogy reggelenként szinte dermedten ébred, a gondolatait nem bírja összeszedni. De a reggeli fürdő s a hozzáértő rabszolgák által végzett gondos masszázs fokozatosan felfrissítette lomha vérének keringését, őt magát felébresztette, magához térítette, s annyira visszaadta erejét, hogy az elaeothesiumból, vagyis a fürdő utolsó terméből már szellemileg felüdülve és vidáman csillogó szemmel, teljes életkedvvel, megifjodva, elegánsan, mintegy újjászületve távozott, s oly utolérhetetlen volt, hogy maga Otho sem vetekedhetett vele, egyszóval valóban az volt, aminek nevezték: arbiter elegantiarum.

Nyilvános fürdőbe ritkán járt: legfeljebb ha valami csodálatra méltó rhetor akadt, akiről a városban beszéltek, vagy ha az ephebiák[2] alkalmával nem mindennapi viadalok folytak. Egyébként insulájában[3] saját fürdője volt, amelyet Severus híres társa, Celer bővített ki, épített át, s oly rendkívüli ízléssel rendezett be, hogy az Nero véleménye szerint is felülmúlta a császári fürdőket, noha azok tágasabbak, és sokkal pompásabban vannak berendezve.

Ama lakoma után tehát - amelyen Vatinius szószátyárkodásába beleunva, Neróval, Lucanusszal és Senecával azon vitázott, hogy a nőnek van-e lelke - korán kelt fel, s rendes szokása szerint megfürdött. Két óriás balneator[4] éppen most helyezte egy hófehér egyiptomi gyolccsal leterített ciprusfa mensára, s illatos olajba mártogatott tenyerükkel kezdték formás testét kenegetni - ő pedig behunyt szemmel várta, hogy a laconicum[5] meg a balneatorok kezének melege átáradjon testébe, s kiszorítsa belőle a fáradtságot.

De egy idő múlva megszólalt, s szemét kinyitva az idő felől érdeklődött, s megkérdezte, hogy Idomeneus ékszerész - ígérete szerint - elküldte-e ama gemmákat megtekintés végett... Kiderült, hogy az idő szép, az albai hegyek felől könnyű szellő fújdogál, a gemmák viszont nem érkeztek meg. Petronius ismét behunyta szemét, s megparancsolta, hogy vigyék át a tepidariumba,[6] amikor a függöny mögül előbukkant a nomenclator,[7] s jelentette, hogy az ifjú Marcus Vinicius, aki nemrég érkezett meg Kis-Ázsiából, jött látogatására.

Petronius a tepidariumba vezettette vendégét, s magát is odavitette. Vinicius fia volt Petronius nénjének, aki évekkel azelőtt Marcus Vinicius, Tiberius korabeli consulhoz ment férjhez. Az ifjú jelenleg Corbulo vezérlete alatt részt vett a parthusok elleni háborúban, s ennek befejeztével visszatért a városba. Petroniusnak gyöngéje volt ez az ifjú, ragaszkodott hozzá, mert Marcus atlétatermetű, csinos férfiú volt, s ugyanakkor bizonyos esztétikus mértéket tudott tartani a romlottságban, amit Petronius mindennél többre becsült.

- Üdv Petroniusnak! - köszöntötte a fiatalember, amint rugalmas léptekkel a tepidariumba lépett. - Az istenek áldjanak meg hajlandóságukkal, de különösen Aesculapius[8] és Cypris,[9] mert az ő kettejük oltalma alatt semmi baj nem érhet.

- Üdvözöllek Rómában, s kellemes pihenést kívánok a háború után - felelte Petronius, kezét kinyújtva a testét burkoló puha gyolcslepedőből. - Mi újság Armeniában, s Ázsiában járván nem fordultál-e meg Bithyniában is?

Petronius valamikor Bithynia kormányzója volt, sőt mi több, rugalmasan és igazságosan kormányozta e tartományt. Különös ellentétben volt ez jellemével, mert nőiességéről és gyönyörhajhászásáról volt nevezetes. Szeretett is visszaemlékezni amaz időkre, mert megmutatták, mi válhatott volna belőle, ha akarta volna.

- Sikerült Heracleába is eljutnom - felelte Vinicius -, Corbulo küldött oda segélycsapatokért.

- Ah, Heraclea! Ismertem ott egy kolchisi leányt, akiért odaadtam volna minden itteni elvált asszonyt, Poppaeával együtt. De ez már mind a múlté. Inkább arról beszélj, mi hír a parthusokról? Igaz ugyan, hogy unok már minden Vologesust, Tiridatest, Tigranest, és azt az egész barbár világot, amely, miként az ifjú Arulanus mondja, odahaza még négykézláb jár, csak velünk szemben játssza az embert. De mostanában sokat beszélnek róluk Rómában, már csak azért is, mert másról beszélni veszélyes volna.

- Ez a háború rosszul halad, s ha Corbulo nem volna, könnyen vereséggel végződhetnék.

- Corbulo! Bacchusra! Igazi hadi istenség, valóságos Mars: nagy hadvezér, s ugyanakkor lobbanékony, becsületes és ostoba. Szeretem őt, már csak azért is, mert Nero fél tőle.

- Corbulo nem ostoba.

- Talán igazad is van, de különben is, mindegy. Az ostobaság - mint Pyrrhon mondja - semmivel sem rosszabb a bölcsességnél, és semmiben sem különbözik tőle.

Vinicius a háborúról kezdett beszélni, de mikor Petronius behunyta szemét, az ifjú, látván fáradt s kissé lesoványodott arcát, változtatott a beszéd tárgyán, s bizonyos aggodalommal érdeklődött bátyja egészsége iránt.

Petronius ismét kinyitotta szemét.

Az egészsége!... Nem, nem érezte magát egészségesnek.

Ott még nem tartott ugyan, ahol az ifjú Sisenna, aki annyira elvesztette érzékeit, hogy mikor reggel a fürdőbe vitték, megkérdezte: "Én ülök?", de egészséges sem volt. Vinicius Aesculapius és Cypris oltalmába ajánlotta ugyan, de ő nem hisz Aesculapiusban. Hiszen azt sem tudni, ki fia volt az az Aesculapius, Arsinoéé avagy Koronisé, s ha már az anyja sem biztos, milyen lehet az atya? Ki kezeskedhetik ma akár a tulajdon atyjáért is!

Petronius itt elnevette magát, aztán tovább beszélt:

- Két éve elküldtem ugyan Epidaurusba[10] három tucat élő rigót meg egy bögre aranyat, de tudod, miért? Íme, azt mondtam magamban: használ, nem használ, de ártani, nem árt. Ha e világon az emberek még áldoznak is az isteneknek, azt hiszem, mind úgy gondolkoznak, mint én. Valamennyien! Kivéve talán az öszvérhajcsárokat, akik a Porta Capena körül várják, hogy az utasok igénybe vegyék szolgálataikat. Aesculapiuson kívül az aesculapianusokkal is akadt dolgom, amikor tavaly hólyagbántalmaim voltak. Helyettem magukon végezték el a gyógykezelést. Tudtam, hogy csalók, de megint csak azt mondom magamban: mit árthat ez nekem?! A világ csalásokon nyugszik, az élet pedig csalódás, s ugyanígy csalódás a lélek is. Csak annyi esze legyen az embernek, hogy a kellemes csalódásokat megkülönböztesse a kellemetlenektől. Én a hypocaustumomban[11] ámbrával behintett cédrusfával fűttetek, mert jobban szeretem az illatokat, mint a bűzöket. Ami pedig Cyprist illeti, akinek szintén oltalmába ajánlottál, az ő oltalmát annyiban érzem, hogy a jobb lábamba nyilallani szokott. De ettől eltekintve jó istennő! Remélem, ezek után előbb vagy utóbb te is elviszed fehér galambjaidat az ő oltárára.

- Úgy van - felelte Vinicius. - A parthusok nyilai nem értek el, de Amoré igen... mégpedig egészen váratlanul, alig néhány stadionnyira a város kapuitól.

- A Charisok[12] fehér térdére! - kiáltott Petronius. - Ezt elmondod, ha lesz rá kis szabad időnk.

- Éppen azért jöttem, hogy tanácsodat kérjem - folytatta Marcus.

De e pillanatban léptek be az epilatorok,[13] s mindjárt kezelésbe vették Petroniust, Marcus pedig, miután Petronius meghívta fürdőjébe, tunikáját ledobva belépett a langyos vízbe.

- Ah, meg sem kérdem, hogy viszonozták-e a szerelmedet - jegyezte meg Petronius, az ifjú szoborszerű testét szemlélve. - Ha Lysippus látott volna, most te díszítenéd a Palatinus kapuját az ifjú Hercules szobraként.

Az ifjú elégedetten mosolygott, s lassan belemerült a vízbe, közben bőven loccsantva ki a meleg vizet a mozaikra, mely Hérát ábrázolta, amint az Álmot kéri, hogy altassa el Zeust. Petronius közben műértő szemmel, elégedetten legeltette rajta tekintetét.

De mikor éppen befejezte, s átengedte magát az epilátoroknak, belépett a lector, hasán bronzdobozzal s a dobozban papyrustekercsekkel.

- Akarod hallgatni? - kérdezte Petronius.

- Ha a te műved, szívesen! - felelte Vinicius. - De ha nem, szívesebben beszélgetek. Manapság a költők minden utcasarkon fogdossák az embereket.

- Hogyne! Nem mehetsz el egy bazilika, egy fürdő, könyvtár vagy könyvesbolt előtt, hogy ne látnál egy-egy majom módjára hadonászó költőt. Agrippa, mikor keletről hazajött, azt hitte, hogy megszállottak. De hát most ilyen időket élünk. Caesar verseket ír, tehát mindenki őt utánozza. Csak éppen jobb verseket nem szabad írni Caesarnál, s éppen ezért féltem egy kicsit Lucanust... Én azonban prózában írok, s azt sem kínálgatom sem magamnak, sem másnak. A lector a szegény Fabricius Veiento Codicillusait olvasta volna fel.

- Miért "szegény"?

- Mert tudtára adták, hogy játssza el Odysseus szerepét, s újabb rendelkezésig ne térjen vissza házi tűzhelyéhez. Az ő Odysseiája annyiban lesz könnyebb, mint Odysseusé volt, mert az ő felesége nem Penelope. Mondanom sem kell, hogy ezt nagyon botorul tették. De itt senki sem nézi másképpen a dolgokat, mint odafent. A könyv elég silány és unalmas, s csak akkor kezdték lázasan olvasni, mikor a szerzőt száműzték. Most már mindenfelé hangzik a "Scandala! Scandala!", s lehetséges, hogy egyik-másik dolgot Veiento maga találta ki, de én, aki ismerem atyáinkat és hölgyeinket, biztosítalak, hogy a könyvben minden sokkal halványabb, mint a valóságban. Természetesen jelenleg a könyvben mindenki magát keresi szorongva, ismerőseit pedig kéjelegve. Avirnus könyvesboltjában száz scriba másolja a könyvet, diktandó után. S a siker biztos.

- A te viselt dolgaidról nincs benne szó?

- Van, de a szerző elvétette a dolgot, mert én egyrészt rosszabb vagyok, másrészt nem vagyok olyan lapos, mint amilyennek ő bemutatott. Látod, mi már régóta nem tudjuk, mi a különbség a méltó és a méltatlan dolog között, de a magam részéről úgy vélem, a valóságban nincs is különbség a kettő között, ámbár Seneca, Musonius és Thrasea úgy tesznek, mintha ezt a különbséget látnák. Nekem ez egészen mindegy! Herculesre, azt mondom, amit gondolok! De megőriztem azt a felsőbbségemet, hogy tudom, mi a rút és mi a szép, amit például a mi rőt szakállú poétánk, a kocsis, énekes, táncos és histrio[14] nem tud.

- Sajnálom Fabriciust! Jó cimbora volt.

- Önimádata volt a veszte. Mindenki gyanúsította, de senki sem tudott biztosat, ő azonban nem bírta ki, s szigorú titoktartás mellett mindenfelé kotyogott. Hallottad Rufinus történetét?

- Nem.

- Akkor hát menjünk át a frigidariumba,[15] ott majd lehűlünk, s közben elmondom.

Átmentek a frigidariumba, melynek közepén egy szökőkút világos rózsaszínűre festett vize csobogott, s árasztott ibolyaillatot. Ott leültek a selyemmel párnázott falmélyedésekbe, s hűtőzni kezdtek. Egy darabig hallgattak. Vinicius kis ideig elgondolkozva szemlélte a bronzfaunt, aki a karjában hátrahajló nimfa száját kereste mohó ajkaival, aztán így szólt:

- Ennek van igaza. Íme, a legjobb dolog az életben.

- Körülbelül! De te ezenfelül a háborút is szereted, én pedig utálom, mert a sátorban az ember körme meghasadozik, s elveszíti rózsás színét. Egyébként pedig az ízlések különbözőek. A Rőtszakállú szereti az éneket, különösen a saját magáét, a vén Scaurus pedig a korinthusi vázáját, amely éjjel ott áll az ágya mellett, s ha nem tud aludni, azt csókolgatja. A széleit már egészen elkoptatta csókjaival. Mondd csak, te nem szoktál verset írni?

- Nem. Sosem tákoltam össze egyetlen épkézláb hexametert.

- S lanton sem játszol, s nem is énekelsz?

- Nem.

- Nem is hajtasz?

- Annak idején versenyeztem Antiochiában, de sikertelenül.

- Akkor nyugodt vagyok felőled. S a hippodromban melyik párthoz tartozol?

- A zöldekhez.

- Akkor meg már teljesen nyugodt vagyok, különösen azért, mert noha nagy vagyonod van, nem vagy olyan gazdag, mint Pallas vagy Seneca. Mert látod, manapság nálunk jó, ha valaki verseket ír, lantkísérettel énekel, versenyez a cirkuszban, de még jobb, különösen pedig veszélytelenebb, ha nem ír verseket, nem játszik lanton, nem énekel, és nem versenyez a cirkuszban. De a legjobb mindezt megcsodálni, ha a Rőtszakállú míveli. Csinos fiú vagy, így hát legfeljebb az a veszély fenyeget, hogy Poppaea beléd szeret. De ő sokkal tapasztaltabb, semhogy ezt megtehetné. A szerelemből elég volt neki az első két férje oldalán, a harmadiktól egészen mást vár. Tudod, hogy az az ostoba Otho a mai napig őrülten szerelmes bele? ... Most Hispánia sziklabércein mászkál és sóhajtozik, s annyira elhagyta régi szokásait, annyira nem törődik önmagával, hogy a fésülködésre most már elég neki napi három óra. Ki hitte volna ezt, különösen Othóról?

- Én megértem őt - felelte Vinicius. - De az ő helyében én mást tennék.

- Mégpedig?

- Hűséges légiókat szerveznék az ottani hegyi lakókból. Az ibériaiak derék katonák.

- Vinicius! Vinicius! Szinte azt merném állítani, hogy nem bírnád megtenni. S tudod, miért? Mert az ilyesmit megcsinálhatja az ember, de nem beszélhet róla még feltételesen sem. Az ő helyében én kinevetném Poppaeát, kinevetném a Rőtszakállút is, és légiókat szerveznék magamnak, de nem férfiakból, hanem nőkből. Legfeljebb még epigrammákat írnék, de azokat sem olvasnám fel senkinek, mint ahogy az a szegény Rufinus tette.

- Azt mondtad, elmeséled a történetét.

- Elmesélem majd az unctuariumban.[16]

De az unctuariumban Vinicius figyelmét más kötötte le, mégpedig a gyönyörű rabszolganők, akik a fürdőzőkre vártak. Ketten közülük, két szerecsen nő, mint két pompás ébenfa szobor, Arábia finom illataival kente be mindkettőjük testét, a fésülésben kiválóan jártas frígiai leányok kígyóhajlékonyságú, puha kezükben csiszolt acéltükröt és fésűt tartottak, két vestiplica[17] pedig, két kosbeli[18] görög leány, valóságos istennők, várták a pillanatot, hogy uraik tógáit szoborszerű redőkbe szedjék.

- Iuppiter Tonans![19] - kiáltotta Marcus Vinicius. - Micsoda választék!

- Jobb szeretem a választékot, mint a tömeget - felelte Petronius. - Itt Rómában az egész famíliám[20] nem több, mint négyszáz fő, s úgy vélem, személyes szolgálatukra legfeljebb az újonnan felkapaszkodottaknak van szükségük többre.

- Szebb testű leányai még a Rőtszakállúnak sincsenek - jegyezte meg Vinicius táguló orrcimpákkal.

Mire Petronius hanyag barátsággal vetette oda:

- Rokonom vagy, s én sem olyan elnyűhetetlen nem vagyok, mint Bassus, sem olyan pedáns, mint Aulus Plautius.

De Vinicius, ez utóbbi nevet hallván, egy pillanatra elfeledkezett a kosbeli leányokról, s fejét élénken felkapva kérdezte:

- Hogy jutott eszedbe Aulus Plautius? Tudod-e, hogy mikor a város előtt kificamítottam a kezemet, tíz-egynéhány napot töltöttem házában? Úgy történt, hogy Plautius éppen akkor hajtatott arra, mikor a baleset történt, s látva, mennyire szenvedek, elvitt magához, ahol rabszolgája, Merion orvos, visszaadta egészségemet. Éppen erről akartam veled beszélni!

- Miért? Csak nem szerettél bele véletlenül Pomponiába? Ha igen, akkor sajnállak, nem fiatal már, és nagyon erényes! Rosszabbat el sem tudok képzelni, mint e kettőt együtt! Brr!

- Nem Pomponiába, eheu![21] - felelte Vinicius.

- Hát kibe?

- Ha én azt tudnám, hogy kibe? De még azt sem tudom biztosan, mi a neve: Lygia-e vagy Kallina? Otthon Lygiának hívják, mert a lygiusok nemzetségéből származik, de a barbár neve Kallina. Furcsa ház az a Plautiuse. Csak úgy rajzik benne a nép, s mégis olyan csend van, akár a subiacumi ligetekben. Tíz-egynéhány napig nem tudtam, hogy egy istenség lakik ott, míg egyszer hajnalban megpillantottam, amint a kerti szökőkútnál mosdott S esküszöm ama habra, amelyből Aphrodité megszületett, hogy a hajnali nap sugarai teljesen áthatoltak testén. Azt hittem, ha felkel a nap, feloldódik a fényben, mint a hajnalpír. Azóta még kétszer láttam, s azóta nem tudom, mi a nyugalom. Nem ismerek más vágyat, nem érdekel, mit nyújthat nekem a város, nem kellenek a nők, nem kell arany, nem kell a korinthusi réz, sem a borostyán, nem kell a gyöngykő, sem a bor, sem a lakomák, csak Lygia kell. Őszintén beszélek, Petronius, vágyódom utána, amint az Álom amott a tepidariumod mozaikján Paisitheia[22] után, vágyódom naphosszat, és vágyódom éjszakákon át.

- Ha rabszolganő, vedd meg.

- Nem rabszolganő.

- Akkor hát micsoda? Plautius szabadosa?

- Mivel sosem volt rabszolga, szabados sem lehet.

- Vagyis?

- Nem tudom: királyleány, vagy valami hasonló.

- Kíváncsivá teszel, Vinicius.

- Ha meg akarsz hallgatni, nyomban kielégítem kíváncsiságodat. A história nem is nagyon hosszú. Talán személyesen is ismerted Vanniust, a suevus királyt, aki hazájából száműzetvén, sokáig itt élt Rómában, sőt szerencsés kockajátékával és jó versenyhajtásával hírnévre is szert tett. Drusus Caesar ismét visszaszerezte neki trónját. Vannius valóban ügyes ember volt, s eleinte jól kormányzott, és szerencsés háborúkat is viselt, később azonban túlságosan kezdte nyúzni nemcsak szomszédait, hanem saját népét is. Ekkor két unokaöccse: Vangio és Sido, Vibiliusnak, a hermundurusok királyának fiai, elhatározták, hogy rábírják, menjen ismét Rómába, s próbáljon szerencsét a kockajátékkal...

- Emlékszem, ez nemrég, Claudius idejében történt.

- Úgy van. Kitört hát a háború. Vannius a jazigokat, kedves unokaöccsei pedig a lygiusokat hívták segítségül, akik hallván Vannius nagy gazdagságáról, a zsákmány reményétől csábítva, akkora tömeggel álltak ki, hogy maga Claudius császár is féltette a birodalom határait. Claudius nem akart beavatkozni a barbárok háborújába, mindazonáltal írt Atelius Histernek, a dunai légiók parancsnokának, hogy szorgosan figyelje a háború lefolyását, s ne engedje megzavarni békénket. Hister azt követelte a lygiusoktól, ígérjék meg, hogy határunkat át nem lépik, amit azok nemcsak megtettek, de még kezeseket is adtak, s azok között volt vezérük felesége és leánya is... Hiszen tudod, hogy a barbárok a háborúba magukkal viszik feleségeiket és gyermekeiket is... Nos, az én Lygiám ama vezér leánya.

- Honnan tudod mindezt?

- Maga Aulus Plautius mondta. A lygiusok akkor valóban nem lépték át határainkat, de a barbárok úgy jönnek, s úgy is távoznak, akár a vihar. Így tűntek el a lygiusok is, fejükön a bivalyszarvakkal. Megverték Vannius suevusait és jazigjait, de királyuk elesett, ők a zsákmánnyal visszavonultak, a kezesek pedig Hister kezében maradtak. Az anya rövidesen meghalt, Hister pedig, nem tudván, mitévő legyen a leánnyal, elküldte őt Pomponiusnak, aki akkor egész Germánia kormányzója volt... Ő a kelta háború befejezése után hazatért, s amint tudod, Claudius engedélyével diadalmenetben vonult be Rómába. A leány akkor a triumphator szekere után haladt a diadalmenetben, de mivel a túsz nem tekinthető rabszolgának, az ünnepély után Pomponius sem tudta, mit csináljon vele, így hát odaadta húgának, Pomponia Graecinának, aki Plautius felesége. Abban a házban serdült hajadonná, ahol az uraktól kezdve a tyúkólban tanyázó baromfiig mindenki erényes, de sajnos, ő is erényes, mint maga Graecina, s gyönyörű, hogy mellette még Poppaea is csak olyan, akár az őszi füge a hesperidák[23] almája mellett.

- Hát aztán?

- Mondom, mióta ott a szökőkútnál megláttam, hogy a napsugarak hogyan járják át egész testét, fülig beleszerettem.

- Olyan átlátszó tehát, mint egy szentjánosbogár vagy egy fiatal szardínia?

- Ne tréfálj, Petronius, s ha netán megtéveszt, hogy vágyaimról ilyen fesztelenül beszélek, ne feledd, hogy a tarka ruha gyakran fájó sebeket takar. Azt is meg kell mondanom, hogy Ázsiából visszatérve egy éjszakát Mopsus[24] szentélyében töltöttem, hogy jóslatszerű álmot lássak. Nos, álmomban maga Mopsus jelent meg, s megmondta, hogy szerelmem nagy átalakulást visz végbe életemben.

- Hallottam, mikor Plinius azt mondta, hogy az istenekben nem hisz, de az álmokban igen, s lehet, hogy igaza is van. Én csak tréfálok, de néha magam is azt hiszem, hogy valójában csakis egy örökkévaló, mindenható és teremtő istenség van: Venus Genetrix.[25] Ő fogja össze a lelkeket, a testeket és a tárgyakat. Eros emelte ki a világot a káoszból. Hogy jól tette-e, az más kérdés, de ha már így van, el kell ismernünk hatalmát, anélkül hogy dicsőítenünk kellene.

- Ah, Petronius! Könnyebb filozofálni, mint jó tanácsot adni.

- Mondd hát meg, mit akarsz tulajdonképpen?

- Lygiát. Azt akarom, hogy ez a két karom, mely most a puszta levegőt öleli, őt ölelje és szorítsa keblemhez. Lélegzetét akarom magamba szívni. Ha rabszolga volna, adnék érte Aulusnak száz leányt, kiknek lábán még ott a mész, annak jeléül, hogy első ízben vitték őket vásárra. Azt akarom, hogy a házamban legyen mindaddig, amíg fejem fehér lesz, mint a Soracte csúcsa télen.

- Ő nem rabszolga, de végül is Plautius háza népéhez tartozik, s mivel elhagyott gyermek, bátran alumnának[26] lehet tekinteni, s ha Plautius akarná, neked adhatná őt.

- Úgy látszik, nem ismered Pomponia Graecinát. Egyébként mind a ketten annyira ragaszkodnak hozzá, mintha édesgyermekük volna.

- Pomponiát ismerem, valóságos ciprusfa,[27] s ha nem volna Aulus felesége, bátran fel lehetne fogadni siratóasszonynak. Júlia halála óta le nem szakad róla a fekete stóla, mintha már életében az asphodelos-réteken járna. Emellett pedig univira,[28] tehát a mi négy- és ötszörösen elvált asszonyaink között egyúttal főnix is... De... hallottad-e, hogy állítólag az idén Felső-Egyiptomban valóban kikelt egy főnixmadár, ami legfeljebb ötszáz évenként egyszer esik meg?

- Kedves Petroniusom, a főnixről beszéljünk máskor.

- De hát mit mondhatnék én neked, Marcusom? Ismerem Aulus Plautiust, s tudom, hogy noha elítéli életmódomat, mégis bizonyos rokonszenvet érez irántam, sőt talán jobban is tisztel, mint másokat, mert tudja, hogy nem vagyok besúgó, mint például Domitius Afer, Tigellinus és a Rőtszakállú cimboráinak egész gyülevésze. Emellett, bár nem adtam a sztoikust, mégis nemegyszer rosszalltam Nero egyes cselekedeteit, amelyeket Seneca és Burrus elnéztek. Ha úgy véled, hogy Aulusnál kieszközölhetek számodra valamit, szívesen rendelkezésedre állok.

- Azt hiszem, sokat tehetsz. Nagy befolyásod van rá, s emellett kimeríthetetlen vagy az ötletekben. Ha megvizsgálnád a helyzetet, s beszélnél Plautiusszal...

- Túlbecsülöd befolyásomat és elmémet, de ha csak ennyi kell, amint beköltöznek a városba, beszélek vele.

- Már két nappal ezelőtt beköltöztek.

- Akkor hát átmegyünk a tricliniumba,[29] ahol reggeli vár ránk, s ha erőt gyűjtöttünk, elvitetjük magunkat Plautiushoz.

- Mindig szerettelek - lelkendezett Vinicius. - De most babéraim között elhelyezem szobrodat, olyan szépet, mint ez itt, s áldozatokat fogok előtte bemutatni.

Azzal az illatos szoba egyik falát teljesen elfoglaló szoborgyűjtemény felé fordult, s ujjával az egyik szoborra mutatott, mely Petroniust ábrázolta Hermes alakjában, kezében az aranypálcával.

Aztán még hozzátette:

- Helios[30] világosságára! Ha az "isteni" Alexander[31] hasonlított hozzád, akkor nem csodálkozom Helenán.

S ebben a kitörésben legalább annyi volt az őszinteség, amennyi a hízelgés, mert Petronius, noha idősebb volt, s nem is olyan atlétai alak, mégis szebb férfi volt Viniciusnál. A római nők nemcsak rugalmas szellemét és ízlését csodálták, amely megszerezte számára az elegancia nagymestere címet, hanem testét is. Ez a csodálat sugárzott ama két kosbeli leány arcáról is, akik most tógája redőit rendezgették, s akiknek egyike, Euniké, ki titokban szerelmes volt bele, alázattal és elragadtatással nézett a szemébe.

De ő, mintha észre sem vette volna, mosolyogva nézett Viniciusra, s feleletül Senecának a nőkről mondott szavait idézte:

- Animál impudens...[32] etc...

Azután vendége vállát átölelve, átvezette a tricliniumba.

Az unctuariumban két görög leány: a frígiaiak és két szerecsen nő hozzálátott az illatszereket tartalmazó epilichniumok eltakarításához, de e pillanatban a frigidarium félrevont függönye mögül kibukkant a két balneator feje, s egy halk "pszt" hallatszott, mire az egyik görög leány, a két frígiai és a két etiópiai nő hirtelen odaszökkent, s eltűnt a függöny mögött. A fürdőben megkezdődött a léháskodás és paráználkodás, amit a felügyelő nem kifogásolt, hiszen ő maga is gyakran részt vett az efféle mulatságokban. Petronius is sejtett valamit a dologról, de mint megértő lélek, aki nem szeretett büntetni, úgy tett, mintha nem tudna róla.

Csak Euniké maradt az unctuariumban. Egy ideig még hallgatta a laconicum felé távolodó lépések és kacagás zaját, végül felemelte a borostyánkővel és elefántcsonttal kirakott széket, amelyen az imént Petronius ült, s óvatosan a férfi szobra elé tolta.

Az unctuarium ragyogott a napfénytől és a falak szivárványszínű márványburkolatáról visszaverődő színektől.

Euniké felállt a székre, s mikor a szoborral egy magasságba került, karját hirtelen annak nyaka köré fonta, aztán aranyszőke haját hátravetve s rózsaszínű testével a fehér márványhoz simulva, hevesen odanyomta száját Petronius hideg ajkához.

 

MÁSODIK FEJEZET

A reggelinek nevezett étkezés után, melyhez a két jó barát akkor ült le, amikor a közönséges halandók már régen túl voltak a déli prandiumon,[33] Petronius rövid szundítást javasolt. Szerinte a látogatáshoz még korai volt az idő. Vannak ugyan, akik már napfelkeltekor elkezdik ismerőseik látogatását, mondván, hogy ez ősi római szokás, ő azonban ezt barbár szokásnak tartja. A délutáni órák a legalkalmasabbak, de nem korábban, mint mikor a nap a capitoliumi Iuppiter-templom felé hajlik, s kezd rézsútos sugarakat vetni a Forumra.[34] Ősszel még rendszerint nagyon meleg van, s az emberek étkezés után szívesen alszanak egyet De közben igen kellemes az atrium[35] szökőkútjának csobogását hallgatni, s a kötelező ezerlépésnyi séta után szundítani egyet a félig összevont bíborszínű velariumon[36] átszűrődő vörös fényben.

Vinicius igazat adott neki, s elindultak sétálni, közben hanyagul beszélgettek, hogy mi újság a Palatinuson meg a városban, majd egy kicsit filozofáltak is az életről. Ezután Petronius elvonult a cubiculumba,[37] de nem sokáig aludt. Fél óra múlva kijött, s verbénaolajat hozatott, azt szagolgatta, majd bedörzsölte vele kezét és halántékát.

- Nem is hiszed - jegyezte meg -, mennyire felüdít és kijózanít. Most már készen vagyok.

A gyaloghintó már régen kint várt, beültek hát, s elvitették magukat a Vicus[38] Patriciusra, Aulus házához. Petronius insulája a Palatinus déli lejtőjén, az úgynevezett Carinae közelében épült, útjuk tehát a Forum felé vezetett volna, de mivel Petronius egyúttal Idomeneus ötvöshöz is be akart nézni, úgy intézkedett, hogy a Vicus Apollinison és a Forumon át vigyék őket a Vicus Sceleratus felé, amelynek sarka tele volt tabernákkal.

Az óriási szerecsenek felkapták a gyaloghintót, s elindultak, maguk előtt engedve a pedisequinek nevezett rabszolgákat.[39] Petronius egy ideig hallgatagon emelgette orrához verbénaillatú kezét, mintha valamin gondolkoznék, kis idő múlva pedig megszólalt:

- Most villant eszembe, hogyha a te erdei istennőd nem rabszolga, akkor otthagyhatná Plautiusék házát, s átköltözködhetnék hozzád. Ott körülvennéd szerelmeddel, s elárasztanád gazdagsággal, mint én az én imádott Chrysothemisemet, akit, köztünk maradjon, legalább annyira unok, mint ő engem.

Marcus a fejét rázta.

- Nem? - kérdezte Petronius. - A dolog legrosszabb esetben eljutna a Caesarig, s bizonyos lehetsz afelől, hogy a Rőtszakállú, már rám való tekintettel is, a te pártodra állna.

- Nem ismered Lygiát! - felelte Vinicius.

- Engedd hát meg a kérdést, te ismered őt másként is, mint látásból? Beszéltél vele? Szerelmet vallottal neki?

- Láttam őt először a szökőkút mellett, azután még kétszer. Ne feledd, hogy amíg Auluséknál voltam, a vendégeknek fenntartott oldalsó villában laktam, s mivel kezem ki volt ficamodva, nem étkezhettem velük együtt. Csak bejelentett elutazásom előestéjén, az estebédnél találkoztam vele, s egy szót sem szólhattam hozzá. Hallgatnom kellett Aulus elbeszélését Britanniában aratott győzelmeiről, majd az itáliai kisbirtokok hanyatlásáról, amit még Licinius Stolo igyekezett megakadályozni. Nem hiszem, hogy Aulus egyébről is tud beszélni, s ne hidd, hogy ez elől kibújhatunk, hacsak korunk elpuhultságáról nem akarsz hallani. Tyúkóljaikban fácánokat tartanak, de nem esznek belőlük, mert az az elvük, hogy minden megevett fácán közelebb hozza Róma hatalmának bukását. Másodszor a kerti ciszterna mellett láttam egy frissen kitépett nádszállal a kezében, amint annak kalászát a vízbe mártogatva öntözte a körös-körül nyíló íriszeket. Tekints térdemre. Hercules pajzsára mondom, nem reszketett, mikor a parthusok üvöltve, felleg módjára rohantak csapatainkra, de ott, ama ciszterna mellett, annál jobban reszketett. Zavarban voltam, mint egy gyerek, aki a bullát[40] még a nyakában hordja, és sokáig egyetlen szót sem bírtam kimondani, csak a szemem koldult kegyelmet.

Petronius szinte irigyen tekintett rá.

- Boldog ember! - sóhajtott. - Ha a világ és az élet a lehető legrosszabb volna is, egy örökké jó marad benne: a fiatalság!

Kis idő múlva pedig megkérdezte:

- S nem is szóltál hozzá?

- De igen. Mikor kissé összeszedtem magam, megmondtam, hogy Ázsiából tértem haza, s itt a város közelében kificamítottam a kezem, és sokat szenvedtem, de most, hogy el kell hagynom ezt a vendégszerető házat, látom, hogy itt a szenvedés többet ér, mint másutt a gyönyör, s a betegség többet, mint másutt az egészség. Ő is lehajtott fejjel, zavartan hallgatta szavaimat, s közben egy nádszállal rajzolt valamit a sárga homokba. Azután feltekintett, még egyszer ránézett az odarajzolt jelekre, majd mintha valamit kérdezni akart volna, újból reám... s hirtelen elrohant, mint a hamadriasok[41] a félkegyelmű faun elől.

- Bizonyára nagyon szép szeme van.

- Akár a tenger, s én bele is merültem, mint a tengerbe. Hidd el, hogy az archipelagus sincs ilyen kék. Kis idő múlva odaszaladt a kis Plautus, s kérdezett valamit, de nem értettem, mit akar.

- Ó, Athéné! - kiáltott fel Petronius. - Vedd le ez ifjú szeméről a kendőt, melyet Eros kötött oda, mert különben fejét széjjelzúzza Venus szentélyének oszlopán.

Aztán Viniciushoz fordult:

- Ó, te tavaszi rügyecske az élet faján, te első hajtása a szőlőskertnek! Plautiusék helyett inkább Gelotiushoz, az életről még mit sem sejtő fiúcskák iskolájába kellene hogy elvigyelek.

- Mit akarsz tulajdonképpen?

- Mit rajzolt a homokba az a leányka? Nem Amor nevét vagy nyilával átlőtt szívet, vagy netán olyasvalamit, amiből megtudhattad volna, hogy a szatírok már suttogtak egyet-mást az élet titkairól e nimfa fülecskéjébe? Hogyan is nem nézted meg azokat a jeleket!

- Régebben felöltöttem én a tógát, mintsem gondolnád - felelte Vinicius -, s még mielőtt a kis Aulus odajött volna, jól megnéztem a jeleket. Hiszen tudom, hogy a leányok Görögországban meg Rómában is gyakran írják a homokba vallomásaikat, amelyeket ajkuk nem akar elmondani... De találd ki, mit rajzolt?

- Ha nem azt, amit gondoltam, akkor nem találom ki.

- Egy halat.

- Micsodát?

- Mondom: egy halat. Nem tudom, azt akarta-e ez jelenteni, hogy ereiben eddigelé hideg vér kering. De hiszen te, aki engem az élet fáján kiütköző tavaszi rügyecskének neveztél, bizonyára jobban értesz az ilyesmihez.

- Carissime! Az ilyesmit Pliniustól kérdezd meg, ő igen ért a halakhoz. Ha az öreg Apicius élne, talán ő is tudna erről mondani valamit, mert több halat megevett életében, mint amennyi a neapolisi öbölben egyszerre elfér.

A beszélgetésnek itt vége szakadt, mert forgalmas utcákba értek, ahol azt már zavarta volna az emberi lárma. A Vicus Apollinison áthaladva befordultak a Forum Romanumra, ahol derűs napokon napnyugta előtt tömegesen gyűlt össze a semmittevő lakosság, hogy az oszlopsorokban sétálgatva adják tovább híreiket, s meghallgassák másokét, hogy lássák a gyaloghintókon vitt előkelőségeket, s végül hogy be-benézzenek az ötvösműhelyekbe, könyvesboltokba, a pénzváltó üzletekbe, a kelmekereskedésekbe, a bronzműves műhelyekbe és mindenféle egyéb boltba, amelyekkel tele voltak a Forum Capitolium felőli oldalának házai. A Forum fele, mely közvetlenül a várat környező lombok alatt terült el, már teljes árnyékban volt, ellenben a fentebb épült szentélyek oszlopai aranyos fényben csillogtak az ég alkotta kék háttér előtt. A mélyebben sorakozó oszlopok hosszú árnyakat vetettek a márványlapokra, de minden annyira tele volt velük, hogy az ember szeme eltévedt közöttük, akár az erdőben. Mintha ezek az épületek és oszlopok alig fértek volna el egymás mellett. Egyik a másik fölé tornyosult, jobbra-balra sorjáztak, felkapaszkodtak magaslatokra, hol a várfalhoz, hol egyik a másikhoz simult, mint megannyi kisebb-nagyobb, vastagabb és vékonyabb, aranyos és fehér fatörzs, melyek hol akanthus-virágdíszben[42] pompáztak az architravok alatt, hol ión kosszarvakba csavarodtak össze, hol pedig egyszerű dór négyszögekben végződtek. E fölött az erdő fölött színes triglifek[43] ragyogtak, a háromszögű oromzatokról kőbe vésett istenképek domborodtak ki, a csúcsokon a szárnyas arany quadrigák[44] mintha éppen a kéklő levegőbe készülnének felrepülni, amely olyan nyugodtan lebeg e szentélyekkel zsúfolt város fölött. A Forum közepén meg a szélein emberfolyam hömpölygött: tömegek sétáltak Julius Caesar bazilikájának ívei alatt, tömegek üldögéltek Castor és Pollux[45] lépcsőjén, sétálgattak Vesta temploma körül, s olyanok voltak e márvány alkotta tágas háttér előtt, mint a tarkabarka pillangók vagy bogarak rajai. Fentről, a Iovi Optimo Maximo[46] feliratú templom felől, az óriási lépcsőn újabb emberhullámok ömlöttek lefelé; a rostra[47] mellett alkalmi szónokokat, itt-ott árusokat hallgattak, amint gyümölcsöt, bort vagy fügelével kevert vizet kínálgattak, csalókat, akik csoda hatású orvosságaikat árulták, jósokat meg varázslókat, akik elrejtett kincsek nyomára vezettek, végül álomfejtőket, akik tudományukat kínálgatták. Néhol a beszélgetés és kiáltozás zajába belekeveredett a sistrumok, az egyiptomi sambucák vagy a görög fuvolák hangja. Másutt betegek, kegyes emberek vagy gondokba merült lelkek áldozatot vittek a szentélyekbe. Az emberek között a kőlapokon galambcsapatok verődtek össze, mint megannyi tarka vagy sötét mozgó folt, s mohón kapkodtak az áldozati magvak után, hol hangos szárnycsattogással röppentek a magasba, hol ismét lecsaptak a tömegtől szabadon hagyott helyekre. Időnként a tömeg utat nyitott egy-egy gyaloghintónak, amelyekből előkelő hölgyek, senatorok vagy lovagok arca tekintett ki, mintegy az élet örömeitől elnyűtt, megdermedt vonásokkal. A különböző nyelvű lakosság hangosan ismételte el neveiket, hozzáadva csúfneveiket és mindenféle gúnyos megjegyzéseket vagy dicséreteket is. A rendetlen csoportok között néha ütemes léptekkel haladó katonaosztagok vagy az utcai rend fölött őrködő vigilek[48] nyomakodtak át. A görög nyelv mindenfelé éppen olyan sűrűn hallatszott, mint a latin.

Vinicius régen nem volt már a városban, most hát bizonyos kíváncsisággal nézte ezt a rajzó tömeget, meg ezt a Forum Romanumot, amely a világ hullámai fölött uralkodott, de ugyanakkor úgy elárasztották a világ hullámai, hogy Petronius, mintegy társa gondolatát kitalálva, megjegyezte: a quirisek[49] fészke - quirisek nélkül. S valóban, a helybeli elem szinte elveszett ebben a mindenféle és -fajta népségből álló tömegben. Voltak ott aethiopsok, óriási szőke emberek a távoli északról, britannok, gallok és germánok, Sercium[50] ferde szemű lakói, az Euphrates és Indus partvidékéről való emberek, téglaszínre festett szakállal, Orontes-parti fekete szemű, szelíd tekintetű szíriaiak, az arab sivatagok csonttá aszalódott lakói, horpadt mellű zsidók, egyiptomiak, az örökös közömbös mosollyal az arcukon, aztán numidák, afrikaiak meg hellasi görögök, akik bölcsességük, művészetük, értelmük és csalárdságuk révén a rómaiakkal egyformán uralkodtak a városon. Voltak itt a szigetekről származó meg kis-ázsiai görögök, egyiptomi meg itáliai görögök, sőt Gallia Narbonensisből valók is. Az átfúrt fülű rabszolgák tömegéből nem hiányzott a naplopó szabad lakosság sem, amelyet a császár szórakoztatott, táplált, sőt ruházott is, s voltak szabad jövevények is, akiket a könnyű élet és Fortuna istenasszony csalt ebbe az óriási városba, nem hiányoztak az árusok meg Serapis papjai sem, pálmaágakkal a kezükben. Isis papjai, kinek oltárára több áldozatot hordtak, mint a capitoliumi Iuppiterére, Cybele[51] papjai, kezükben az aranyló rizskalászokkal, meg még számos istenség vándorpapjai, keleti táncosnők; rikító mitrákkal, amulettárusok, kígyóbűvölők meg káldeai mágusok, végül minden foglalkozás nélküli emberek, akik minden héten jelentkeztek a Tiberis-parti magtárakban gabonáért, verekedtek a cirkuszokban a lutrijegyekért, éjszakáikat a Tiberis túlsó partján, a folytonosan düledező viskókban, a derűs meleg napokat pedig a cryptoporticusokban,[52] Suburra[53] szennyes kifőzéseiben, Milvius hídján vagy a gazdag emberek insulái előtt töltötték, ahol időnként odalöktek nekik valamit a rabszolgák asztaláról megmaradt hulladékokból.

Petroniust jól ismerte ez a tömeg. Vinicius fülét minduntalan megütötte a megjegyzés: "Hic est!" - "Ez ő!" Szerették őt bőkezűségéért, de népszerűsége különösen azóta növekedett meg, amióta kitudódott, hogy a császár előtt szót emelt az ellen, hogy Pedanius Secundus prafectus egész rabszolga-famíliáját, vagyis korra és nemre való tekintet nélkül valamennyi rabszolgáját halálra ítélték azért, mert egyikük egy kétségbeesett pillanatában megölte ezt a szörnyeteget. Petronius gyakran és nyíltan megmondta ugyan, hogy neki ez a dolog közömbös volt, s ő csak mint magánember, mint arbiter elegantiarum beszélt a császárral, mert esztétikai érzékét sértette az a barbár mészárlás, amely legfeljebb szkítákhoz méltó, de rómaiakhoz nem. Mindazonáltal a nép, amelyet felháborított e mészárlás, azóta megszerette Petroniust.

De ő nem sokat törődött ezzel. Hiszen tudta, hogy ez a nép szerette Britannicust is, akit Nero megmérgezett, és Agrippinát, akit meggyilkoltatott, és Octaviát, akit Pandataria szigetén fojtatott meg, miután ereit forró gőzben felvágták, szerette Rubelius Plautust, akit száműztek, meg Thraseát is, akinek bármely nap meghozhatta a halálos ítéletét. A nép szeretete inkább rossz előjelnek számíthatott, s a szkeptikus Petronius egyúttal babonás is volt. A tömeget kétszeresen is megvetette, először mint arisztokrata, másodszor mint esztéta. Az olyan ember, aki állandóan a zsebében hordott főtt babtól bűzlik, s emellett folyton rekedt és izzadt az utcasarkokon és a peristyliumokon[54] folyó mora-játéktól, szinte nem érdemli meg az ember nevet.

Nem is viszonozta hát sem a tapsokat, sem az itt-ott feléje dobott csókokat, hanem Pedanius históriáját mesélte el Marcusnak, s közben gúnyolta az utcai csőcselék csélcsapságát, amely ama fenyegető felháborodás után már másnap megtapsolta a Iuppiter Stator szentélyébe hajtató Nerót. De Avirnus könyvesboltja előtt megállíttatta a gyaloghintót, kiszállt, egy díszes kéziratot vásárolt, s átadta Viniciusnak.

- Ezt neked vettem ajándékba - mondta.

- Köszönöm - felelte Vinicius, majd a kézirat címére pillantva megkérdezte: - A Satyricon?[55] Ez valami új dolog. Ki írta?

- Én. De én nem akarok Rufinus nyomdokaiba lépni, akinek a históriájával még adósod vagyok, sem Fabricius Veientóéba, így hát senki sem tud róla, s te se szólj senkinek.

- S még azt mondtad, nem írsz verseket - jegyezte meg Vinicius, a kéziratba pillantva -, pedig úgy látom, ez a próza sűrűn át van szőve versekkel.

- Ha olvasod, figyeld meg Trimalchio lakomáját. Ami a verseket illeti, megundorodtam tőlük, amióta Nero hőskölteményt ír. Látod, Vitellius, ha könnyíteni akar a gyomrán, elefántcsont pálcikával segít magán, úgyhogy azt a torkába nyomja, mások olajba vagy kakukkfűpárlatba mártott flamingótollat használnak, én viszont elolvasom Nero költeményeit, s a hatás azonnal jelentkezik. Azután már dicsérhetem is, ha nem is tiszta lelkiismerettel, de legalább tiszta gyomorral.

Azzal a gyaloghintót ismét megállíttatta Idomeneus ötvösműhelye előtt, s a gemmák ügyét elintézve, most már egyenesen Aulus házához vitette magukat.

- Útközben elmondom neked Rufinus történetét, annak bizonyítékául, hogy mit jelent a szerzői önimádat - mondta.

De mielőtt még elkezdhette volna, máris befordultak a Vicus Patriciusra, s csakhamar Aulus lakása előtt voltak. Egy tagbaszakadt fiatal ianitor nyitotta ki előttük az ostiumba vezető ajtót, amely fölött egy kalitkába zárt szarka köszöntötte őket hangos "Salve!" kiáltással.

Míg a második előszobából, az úgynevezett ostiumból a tulajdonképpeni atriumba mentek, Vinicius így szólt:

- Észrevetted, hogy itt az ajtónálló nem visel láncot?

- Furcsa egy ház ez - felelte Petronius suttogva. - Bizonyára tudod, Pomponia Graecinát azzal gyanúsították, hogy ama keleti babona hívője, amelynek alapja valami Chrestos tisztelete. Alighanem Crispinilla árulta be, aki nem bírja megbocsátani Pomponiának, hogy egy férj elég neki egy egész életre. Univira!... Pedig Rómában manapság könnyebb egy tál noricumi rizikét kapni. Házi bíróság ítélt fölötte...

- Igazad van, különös egy ház. Későbben majd elmondom, mit láttam és hallottam itt.

Közben az atriumba értek. Az atriumra felügyelő rabszolga, az úgynevezett atriensis, elküldte a nomenclatort, hogy jelentse be a vendégeket, ugyanakkor pedig a szolganép széket tolt eléjük és zsámolyokat a lábuk alá. Petronius mindig úgy képzelte, hogy ebben a házban örökös szomorúság uralkodik, s ezért sosem járt ide, most hát bizonyos álmélkodással nézett körül, s némi csalódást is érzett, mert az atrium hangulata inkább vidám volt. Felülről, egy tágas nyíláson át, fényes sugárkéve hatolt be, amely a szökőkút vizében ezer szikrára zúzódott szét. Az impluviumnak nevezett négyszögletes halastavat - közepén a szökőkúttal -, melynek az volt a feladata, hogy az esős időben a felső nyíláson át behulló esőt felfogja, kökörcsin és liliom övezte. A liliomot nagyon szerethették e házban, mert egész bokorszám volt itt, fehér meg vörös liliom meg kék írisz, s finom szirmaikat ezüstösre festette a porrá zúzott vízpermet. A liliomok cserepeit rejtő nedves moha és a sűrű levelek között gyermekeket és vízi madarakat ábrázoló bronzszobrocskák látszottak. Az egyik szegletben egy ugyancsak bronzból öntött szarvasünő a nedvességtől zölddé patinásodott fejét a víz fölé nyújtotta, mintha inni akarna. Az atriumnak mozaikpadlója volt; a falak egy részét vörös márványlapok borították, többi részére fák, halak, madarak és griffek voltak festve, s ezerféle színjátékukkal csiklandozták a szemet. Az oldalszobákba nyíló ajtók kereteit teknőc, sőt elefántcsont díszítette; az ajtók közötti falak mentén Aulus őseinek szobrai sorakoztak. Mindenütt a nyugodt jómód látszott, mely távol van minden fényűzéstől, de annál nemesebb és magabízóbb.

Petronius lakása sokkal tekintélyesebb és előkelőbb volt, de azért itt sem talált semmit, ami ízlését sértette volna, s éppen közölni akarta ezt Viniciusszal, amikor a velarius rabszolga félretolta az atrium és tablinum közötti függönyt, s azon túl megpillantották a gyorsan közeledő Aulus Plautiust.

Már élete alkonya felé haladó, deres fejű, de azért erőteljes férfiú volt, arca erélyes, kissé rövid, de valamelyest mégis sasfejhez hasonlított. Ezúttal azonban bizonyos csodálkozás, sőt nyugtalanság tükröződött róla amiatt, hogy ilyen váratlanul Nero barátját, társát és bizalmasát látja itt.

De Petronius sokkal inkább világfi és éles eszű férfiú volt, semhogy az ilyesmit észre ne vegye, így aztán az első üdvözlések után minden ékesszólását és fesztelenségét latba vetve elmondta, hogy a gondos ápolást jött megköszönni, amelyben húga fiának e házban része volt, s hogy csakis a hála indította e látogatásra, amelyre egyébként Aulusszal való régi ismeretsége jogosítja fel.

Aulus a maga részéről biztosította, hogy igen kedves vendége a házának, ami azonban a hálát illeti, azzal inkább ő, Aulus, tartozik, ámbár Petronius bizonnyal nem is sejti ennek okát.

Petronius valóban nem sejtette. Hiába vetette fel dióbarna szemét, s törte a fejét, hogy eszébe jusson a legcsekélyebb szolgálat is, amelyet Aulusnak vagy bárkinek tett. Nem jutott eszébe semmi, legfeljebb az, amit Viniciusnak készült tenni. Akaratán kívül adódhatott ugyan valami hasonló dolog, de csak akaratán kívül.

- Nagyon szeretem és becsülöm Vespasianust - felelte Aulus -, akinek életét megmentetted, mikor egyszer megesett vele az a szerencsétlenség, hogy Caesar verseinek hallgatása közben elszundított.

- Az a szerencse esett meg vele - felelte Petronius -, hogy nem hallotta azokat a verseket, azt azonban nem tagadom, hogy a dolog szerencsétlenséggel is végződhetett volna. A Rőtszakállú mindenáron el akart küldeni hozzá egy centuriót azzal a baráti üzenettel, hogy vágja fel ereit.

- De te, Petronius, kinevetted őt.

- Úgy van, vagyis ellenkezőleg, azt mondtam, hogyha Orpheus énekével el tudta altatni a vadállatokat, az ő diadala legalább olyan nagy, ha Vespasianust sikerült elaltatnia. A Rőtszakállút lehet korholni, csak az a fontos, hogy egy kis adag korholásban nagy adag hízelgés legyen. Poppaea, a mi szerelmetes Augustánk ezt nagyon jól érti.

- Sajnos, ilyen időket élünk - felelte Aulus. - Két fogam hiányzik elöl, egy britanniai ember ütötte ki kővel, s emiatt most sípolva beszélek, de azért életem legkedvesebb pillanatait mégis Britanniában töltöttem...

- Mert azok a győzelem pillanatai voltak - vetette közbe Vinicius.

De Petronius, attól tartva, hogy az öreg hadvezér most majd elkezd régi háborúiról beszélni, gyorsan változtatott a témán. Elmondta, hogy Praeneste közelében a parasztok egy döglött farkaskölyköt találtak, melynek két feje volt, a legutóbbi vihar alkalmával pedig a villám lerombolta Luna[56] szentélyének szegletét, ami a kései őszi időre való tekintettel rendkívüli jelenség. Egy bizonyos Gotta, aki ezt elmondta neki, még hozzátette, hogy ama szentély papjai ebből a város vagy legalábbis egy hatalmas épület romlását jósolják, amit csak rendkívüli áldozatokkal lehet elhárítani.

Aulus, a történetet meghallgatva, kijelentette, hogy az ilyen jelenségeket semmiképpen sem szabad alábecsülni. Hogy az istenek haragudhatnak azért a rengeteg gonoszságért, melyeknek mértéke már túlmegy minden határon, abban nincs semmi különös - ilyen körülmények között pedig a könyörgő áldozatok teljesen helyénvalóak.

Petronius azonban így felelt:

- A te házad nem nagy, bár nagy ember lakik benne; az enyém viszont silány tulajdonosához képest túlságosan is nagy, bár valójában kicsiny. Ha pedig valami akkora épület romlásáról van szó, mint például a Domus Transitoria,[57] akkor vajon érdemes-e áldozatokat hoznunk azért, hogy e romlást elkerüljük?

Plautius nem felelt e kérdésre, s óvatossága kissé sértette is Petroniust, mert noha valóban nem tudott különbséget tenni a rossz és jó között, sohasem volt besúgó, úgyhogy mindig teljes biztonsággal lehetett vele beszélni. Most hát ismét változtatott a beszéd tárgyán, s dicsérte Plautius lakását és az itt uralkodó jó ízlést.

- Régi hajlék ez - magyarázta Plautius -, s én, mióta örököltem, semmit sem változtattam rajta.

Miután az atriumot a tablinumtól elválasztó függönyt félretolták, a ház egész hosszában nyitva volt, úgyhogy a tablinumon[58] és a következő peristyliumon, valamint az azon túl levő oecus[59] nevű termen keresztül ki lehetett látni a kertbe, amely sötét keretbe foglalt világos képnek látszott a távolból. Vidám gyermeki kacagás hallatszott be onnan az atriumba.

- Ah, vezér - szólt Petronius -, engedd meg, hadd hallhassuk közelebbről ezt a manapság olyan ritka őszinte kacagást.

- Nagyon szívesen - egyezett bele Plautius felállva. - Az én kis Aulusom labdázik ott Lygiával. De ami a nevetést illeti, úgy vélem, Petronius, neked egész életed csupa nevetésből áll.

- Az élet nevetséges, tehát nevetek - viszonzá Petronius -, ez a nevetés azonban egészen más.

- Petronius egyébként nem naphosszat nevet, hanem inkább éjszakahosszat - tette hozzá Vinicius.

Így beszélgetve mentek végig a házon, s kijutottak a kertbe, ahol Lygia a kis Aulusszal labdázott, s a labdákat külön e célra beosztott a sphaeristaenek[60] nevezett rabszolgák szedték fel, s adták kezükbe. Petronius lopva gyors pillantást vetett Lygiára, a kis Aulus, Viniciust megpillantva, odafutott, hogy üdvözölje, az pedig elhaladtában fejet hajtott a gyönyörű leány előtt, aki labdával a kezében, kissé zilált hajjal, kissé lihegve és kipirultan állt előtte.

De a repkénnyel, vadszőlővel és jerikói lonccal befuttatott kerti tricliniumban ült Pomponia Graecina, odamentek hát, hogy köszöntsék. Petronius e házba nem volt ugyan bejáratos, de Pomponiát ismerte már, mert gyakran találkozott vele Antistiánál, Rubelius Plautus leányánál, azután Senecáék házánál és Polliónál is. Nem is tudott elnyomni némi csodálkozást, amelyet az asszony szomorú, de derűs arca, alakjának, mozdulatainak és szavainak nemes volta keltett benne. Pomponia annyira megzavarta a nőkről alkotott véleményét, hogy ez a lelke mélyéig léha s magabiztos férfiú, akihez fogható nem is akadt Rómában, nemcsak bizonyos tiszteletet érzett iránta, hanem már-már önbizalmát is elvesztette vele szemben. Íme most is, mikor megköszönte Vinicius istápolását; szinte önkéntelenül is elejtett egy-egy "domina" szót, ami soha eszébe nem jutott, ha például Calvia Crispinillával, Scriboniával, Valeriával, Solinával vagy más nagyvilági hölgyekkel beszélt. Az üdvözlés után mindjárt fel is panaszolta, hogy Pomponiát olyan ritkán lehet látni, sem a cirkuszban, sem az amphiteatrumban nem lehet találkozni vele, mire az asszony, kezét férje kezére helyezve, nyugodtan felelte:

- Öregszünk, s mindketten egyre jobban szeretjük a házi csendet.

Petronius éppen ellenkezni akart, de Aulus Plautius már hozzá is tette sípoló hangján:

- S egyre inkább idegeneknek érezzük magunkat az olyan emberek között, akik római isteneiket is görög nevekkel illetik.

- Az istenek bizonyos idő óta inkább csak retorikai alakokká lettek - jegyezte meg Petronius hanyagul -, mivel pedig a retorikát a görögöktől tanultuk, nekem magamnak is könnyebb kimondanom például Hérát, mint Iunót.

Azzal Pomponiára nézett, mintegy annak a jeléül, hogy az ő jelenlétében más istenség eszébe sem juthatott volna, azután cáfolni igyekezett azt, amit az asszony az öregedésről mondott:

- Igaz, hogy az emberek hamar öregszenek, de csak az olyanok, akik egészen másféle életet élnek, de ettől függetlenül vannak arcok, amelyekről Saturnus mintha megfeledkezett volna.

Petronius e szavaiból bizonyos őszinteség csendült, mert noha Pomponia Graecina már túl volt élete delelőjén, megőrizte arcbőre szokatlan üdeségét, s mivel arca és feje kicsiny volt, sötét ruhája, komolysága és szomorúsága ellenére is egészen fiatal nőnek látszott.

Közben a kis Aulus, aki Vinicius ittléte alkalmával igen megbarátkozott vele, most hozzálépett, s kérlelni kezdte, hogy labdázzék velük. A fiúcska után Lygia is belépett a tricliniumba. Most, hogy a repkényfüggöny alatt, arcán a remegő fényfoltokkal megállt, Petronius még szebbnek látta, mint az első pillanatban, valóban olyannak, mint egy nimfa. S mivel eddig nem szólt hozzá., most felemelkedett helyéről, fejet hajtott a leány előtt, s megszokott üdvözlő szavak helyett Odysseus szavait idézte, amelyekkel Nausikaát köszöntötte:

Úrnőm esdekelek; ki vagy? isten? földi halandó?
Hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt -
Zeusz atya gyermeke! Artemisz az, kihez én a leginkább
tartalak íme hasonlónak, termetre s alakra;
és ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását,
boldog apád háromszor, anyád is boldog, az úrnő,
és testvéreid is háromszor...[61]

Még Pomponiának is tetszett a világfi előkelő udvariassága. Ami Lygiát illeti, ő lángba borult arccal, zavartan hallgatta, s nem mert felpillantani. De szája szegleteiben lassanként csintalan mosoly kezdett bujkálni, arcán meglátszott, hogy a leányos szemérem viaskodik benne a válaszadás vágyával - s nyilván ez utóbbi győzedelmeskedett, mert hirtelen Petroniusra nézett, s ama Nausikaa szavaival felelt, egy lélegzetvételre idézve azokat, kissé úgy, mintha leckét mondana fel:

Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember.

Aztán sarkon fordult, és elfutott, mint ahogy elrebben a megriasztott madár.

Most aztán Petroniuson volt az álmélkodás sora, nem hitte volna ugyanis, hogy homéroszi verset halljon egy leánykától, kinek barbár származásáról már Viniciustól értesült. Kérdő tekintetet vetett hát Pomponiára, de az asszony nem felelhetett meg neki, mert e pillanatban mosolyogva nézte, milyen büszkeség tükröződik az öreg Aulus arcán.

Az pedig nem bírta leplezni örömét. Mindenekelőtt úgy megszerette Lygiát, mintha tulajdon gyermeke lett volna, azután pedig ősrómai előítélete ellenére, amely azt parancsolta, hogy a görög nyelv és annak terjesztése ellen mennydörögjön, azt mégis a társaságbeli csiszoltság csúcspontjának tekintette. Ő maga ugyan sosem tudta tökéletesen elsajátítani, amit titokban eléggé fájlalt is, annál jobban örült tehát, hogy ennek az előkelő úrnak és egyúttal irodalmárnak, aki hajlandó lett volna az ő házát barbár háznak tekinteni, íme, most Homérosz nyelvén és versével válaszoltak.

- Van a háznál egy görög pedagógus - szólt Petroniushoz fordulva -, aki fiunkat tanítja, s a leány is végighallgatja a leckéket. Kis pintyőke ez még, de kedves jószág, s mi mindketten megszerettük.

Petronius most a borostyán és lonc szövevényén át nézte a kertet és a három játszadozó alakot. Vinicius ledobta tógáját, s csak tunikában ütögette magasra a labdát, amelyet a szemben álló Lygia magasra emelt kezével igyekezett elkapni. A leány az első látásra nem keltett nagy hatást Petroniusban. Túlságosan soványnak találta. De mikor a tricliniumban közelebbről megnézte, elképzelte, hogy talán a hajnal lehetett ilyen - és mint szakértő megértette, hogy van benne valami rendkívüli. Mindent észrevett, és mindent felbecsült: vagyis rózsaszínű, áttetsző arcát, üde ajkait, melyek mintha csókra simulnának össze, a tenger azúr színében kéklő szemét, alabástromfehér homlokát, sűrű, sötét fürtjeit, melyeknek csigái hajlataikban a borostyánkő vagy a korinthusi réz színében játszanak, könnyed nyakát és "isteni" hajlású vállait, karcsú, hajlékony alakját; melynek fiatalsága olyan, mint a május meg a frissen kipattant virág üdesége. Felébredt benne a művész és a szépség tisztelője, s mindjárt megérezte, hogy e leány szobra alá bátran oda lehetne írni: "Tavasz." Egyszerre Chrysothemis jutott eszébe, s elfogta a sivár nevetés, mert szeretőjét most - haján az aranyporral és feketére kendőzött szemöldökével együtt is - olyan fonnyadtnak látta, mint egy szirmait hullató, megsárgult rózsa. S lám, ezt a Chrysothemist egész Róma irigyelte tőle. Ezután Poppaeára gondolt - s ezt a híres, nevezetes Poppaeát is lélektelen viaszmaszknak látta. E leány tanagraszerű idomaiban nemcsak a tavasz illatozott, hanem ott volt a sugárzó Psyche[62] is, aki úgy átvilágított rózsaszínű testén, mint a sugár a lámpán.

"Viniciusnak igaza van - gondolta magában -, az én Chrysothemisem pedig öreg, öreg... mint Trója!"

Ezután Pomponia Graecinához fordult, s a kert felé mutatva így szólt:

- Most már megértem, domina, hogy ilyen két gyermekkel kedvesebb nektek házatok, mint a palatinusi lakomák meg a cirkusz.

- Úgy van - felelte az asszony, tekintetét a kis Aulus és Lygia felé fordítva.

Az öreg hadvezér pedig elbeszélte Lygia történetét meg az észak homályában élő lygiusok históriáját, úgy, ahogy évekkel előbb Atelius Histertől hallotta.

Amazok a labdajátékot befejezve, egy ideig a kert homokos útjain sétáltak, s mint három fehér szobor ütöttek el a mirtuszok és ciprusok alkotta sötét háttértől. Lygia kézen fogva vezette a kis Aulust. Némi séta után leültek a kert közepén a piscina[63] mellett álló padra. De kis idő múlva Aulus felugrott, hogy megriogassa a halakat az áttetsző vízben. Vinicius pedig folytatta a séta alatt megkezdett beszélgetését:

- Úgy van - mondta remegő, mély hangon -, alig nőttem ki a praetextából,[64] azonnal elküldtek az ázsiai légióhoz. Nem ismerhettem meg a várost, sem az életet, sem a szerelmet. Betéve megtanultam néhány anakreoni verset meg egy kevés Horatiust, de nem tudnék úgy verseket szavalni, mint Petronius, amikor értelmem megnémul a bámulattól, és saját szavamat nem lelem. Mint ifjú, Musonius iskolájába jártam, aki arra tanított, hogy a boldogság alapja az, hogy az ember azt akarja, amit az istenek: vagyis a boldogság a mi akaratunktól függ. Én azonban azt hiszem, hogy van valami nagyobb, drágább, valami más boldogság is, ami nem tőlünk függ, mert azt csak a szerelem adhatja meg. Ezt keresik maguk az istenek is, tehát én is, Lygia, aki eddig nem kóstoltam szerelmet, az istenek nyomdokain járva keresem, aki megajándékozna ezzel a boldogsággal.

Elhallgatott, s egy ideig csak a víz halk csobogása hallatszott, amint a kis Aulus kavicsokat dobált bele, hogy a halakat megriassza. Kis idő múlva azonban Vinicius ismét megszólalt, még csendesebben, még lágyabban:

- Hiszen ismered Titust, Vespasianus fiát? Azt beszélik róla, hogy alig serdült ifjúvá, annyira megszerette Berenicét, hogy az utána való epekedés szinte az életét is kiszívta belőle... Én is tudnék így szeretni, Lygia!... Gazdagság, hírnév, hatalom: meddő füst! Hiábavalóság! A gazdag ember talál magánál gazdagabbat, a hírnevet elhomályosítja mások nagyobb híre, a hatalmasat legyőzi a még hatalmasabb... De vajon maga Caesar vagy bármelyik isten érezhet-e nagyobb gyönyörűséget, vagy lehet-e boldogabb, mikor az imádott ajkat csókolja... A szerelem tehát az istenekkel tesz bennünket egyenlőkké, ó, Lygia!...

A leány pedig hallgatta nyugtalanul s egyúttal csodálkozva, mintha görög fuvolát vagy citerát hallgatott volna. Néha úgy érezte, hogy Vinicius valami furcsa dalt énekel, amely beszivárog fülébe, megmozgatja vérét, szívét az aléltság, valami félelem, de egyúttal valami érthetetlen öröm is környékezi... Azt is érezte, hogy az ifjú olyasmit mond neki, ami már előbb is megvolt benne, csak eddig nem tudott róla magának számot adni. Érezte, hogy Vinicius valamit felébreszt, ami eddig szendergett benne, s hogy e pillanatban a ködös álom egyre világosabb, egyre kedvesebb, egyre gyönyörűbb alakot ölt.

Közben a nap már régen átsiklott a Tiberis fölött, s közvetlenül a Ianiculum magaslata fölött függött. Vörös fény hullott a mozdulatlan ciprusokra, s áthatotta az egész levegőt. Lygia mintegy álomból ébredő kék szemét Viniciusra emelte, s amint az ifjú az alkonyati fényben, a szemében remegő könyörgéssel föléje hajolt, most egyszerre szebbnek látta minden más embernél és minden görög és római istennél, akiknek szobrai a szentélyek homlokzatait díszítik. Vinicius pedig ujjaival gyöngéden átfogta a leány kezét, csuklón fölül; s megkérdezte:

- Nem találod-e ki, Lygia, miért mondom ezt neked?

- Nem! - suttogta a leány olyan halkan, hogy Vinicius alig hallotta.

De nem hitt neki, s egyre erősebben vonta maga felé kezét, s egészen a szívére vonta volna, mely a gyönyörű leány által felkorbácsolt érzékektől úgy vert, akár a pöröly, s egyenesen hozzá intézte volna forró szavait, ha a mirtuszokkal szegélyezett ösvényen fel nem tűnik az öreg Aulus, aki közelebb érve, így szólt:

- A nap nyugovóra hajlott, óvakodjatok hát az esti hűvösségtől, és ne tréfáljatok Libitinával...[65]

- Nem - felelte Vinicius -, eddig még fel sem vettem tógámat, s mégsem éreztem hűvösséget.

- Pedig a nap korongjának már alig fele látszik ki a hegy mögül - felelte a vén harcos. - Bárcsak Szicília enyhe éghajlata volna ez, ahol a nép esténként összegyűlik a piactereken, hogy karban énekelve búcsúzzék a nyugovóra térő Phoebustól.

S feledve, hogy az előbb ő maga óvta őket Libitinától, mesélni kezdett Szicíliáról, ottani birtokairól és terjedelmes gazdaságáról, amelynek szerelmese volt. Elmondta, nemegyszer gondolt már rá, hogy átköltözik Szicíliába, s ott békességben éli le életét. Elég a téli zúzmarából annak, akinek fejét már belepte a dér. A fák még nem hullatják leveleiket, s a város fölött még kegyesen mosolyog az ég, de ha a szőlőskert megsárgul, s az albániai hegyekben leesik a hó, ha az istenek kegyetlen viharokkal látogatják meg Campaniát, akkor, ki tudja, egész háza népével együtt nem költözik-e át csendes falusi fészkébe.

- Volna kedved itt hagyni Rómát, Plautius? - kérdezte Vinicius, hirtelen nyugtalansággal.

- A kedvem már régóta megvan - felelte Aulus -, mert ott nyugodtabb és biztonságosabb az élet.

S ismét magasztalni kezdte kertjeit, nyájait, lombok között rejtőző házát s a kakukkfűvel és csomborral benőtt lankákat, amelyeken a méhek rajai döngenek. De Vinicius oda sem figyelt e bukolikus áradozásra, csak arra gondolt, hogy elveszítheti Lygiát, s egyre Petronius felé nézegetett, mintha tőle remélne segítséget.

Ezalatt Petronius, Pomponia mellett ülve, elgyönyörködött a lenyugvó napban, a kertben és a halastó mellett álldogáló embercsoportban. Fehér ruhájuk a mirtuszok sötét háttere előtt aranyosan ragyogott az esti fényekben. Az égen az alkonypír kezdett bíborszínűvé, majd lilává válni, s az opál minden színárnyalatában játszani. Az égbolt már egészen lila volt. A ciprusok sötét körvonalai még tisztábban látszottak, mint fényes nappal, s emberekre, fákra és az egész kertre ráborult az est békessége.

Petroniust meglepte ez a nyugalom s főleg az emberek békéje. Pomponia, az öreg Aulus, fiuk és Lygia arcában volt valami, amit sosem látott azoknak arcán, akik őt mindennap, jobban mondva minden éjjel körülvették. Volt bennük valami fény, valami megnyugvás, valami derű, s mindez egyenesen abból az életből fakadt, amelyet itt mindnyájan éltek. Kissé csodálkozva gondolt rá, hogy íme, mégis létezhet olyan szépség, olyan gyönyörűség, amelyet ő sohasem kóstolt, noha egész életében a szépséget és gyönyört hajszolta. E gondolatot nem bírván magába fojtani, Pomponiához fordulva így szólt:

- Azt mérlegelem lelkemben, hogy mennyire más a ti világotok, mint az, amelyen a mi Nerónk uralkodik.

Az asszony erre finom arcát az alkonypír felé emelve egyszerűen így felelt:

- A világon nem Nero uralkodik, hanem az Isten.

Pillanatnyi csend állt be. A triclinium közelében az öreg hadvezér, Vinicius, Lygia és a kis Aulus léptei hallatszottak, de mielőtt még odaértek volna, Petronius megkérdezte:

- Tehát te hiszel az istenekben, Pomponia?

- Hiszek az egy, igazságos és mindenható Istenben - felelte Aulus Plautius felesége.

 

HARMADIK FEJEZET

- Hisz egy mindenható és igazságos Istenben - ismételte meg Petronius, mikor Viniciusszal négyszemközt ismét a gyaloghintóban ült. - Ha az ő Istene mindenható, akkor élet és halál ura, s ha igazságos, akkor igazságosan küldözgeti ránk a halált. De akkor Pomponia miért gyászolja Júliát? Azzal, hogy Júliát gyászolja, elítéli saját istenét. Kénytelen leszek ezt az okoskodást megismételni a mi rőt szakállú majmunk előtt, úgy vélem ugyanis, hogy a dialektikában nem maradok el Socrates mögött. Ami a nőket illeti, egyetértek azzal, hogy mindegyiknek három vagy négy lelke van, de egyiknek sincs értelmes lelke. Elmélkednék Pomponia Senecával vagy Cornutusszal afelett, hogy micsoda is az ő nagy Logosuk... Idéznék meg együttesen Xenophanes, Parmenides, Zeno és Plato szellemét, akik úgy unatkoznak amaz alvilági tájakon, akár a csízek a kalitkában. Én egészen más dologról akartam vele és Plautiusszal beszélni. Az egyiptomi Isis szent hasára! Ha úgy egyenesen megmondtam volna nekik, miért jöttünk, azt hiszem, erényük olyat kondult volna, akár a rézpajzs, ha valaki ráüt a verővel. És nem mertem! Elhiszed, Vinicius, hogy nem mertem?! A páva gyönyörű madár, de borzalmasan rikácsol. Megijedtem a lármától. Választásodat azonban meg kell dicsérnem. Valóságos "rózsaujjú hajnal"... És tudod, mit juttatott még eszembe? A tavaszt! De nem ám a mi itáliai tavaszunkat, ahol alig egy-két almafa borul virágba, s az olajfaligetek éppen olyan szürkék maradnak, mint voltak, hanem azt, amelyiket valamikor Helvetiában láttam, azt a fiatal, friss, világoszöld tavaszt... Ama sápadt Selenére,[66] nem csodállak, Marcusom, de tudd meg, hogy Dianát szereted, és hogy Aulus meg Pomponia képesek volnának téged darabokra tépni, ahogy annak idején Actaeont széjjeltépték a kutyák.

Vinicius lecsüggesztett fejjel hallgatott egy darabig, majd a vágytól szaggatott hangon szólt:

- Kívántam őt már azelőtt is, de most még jobban kívánom. Mikor kezét megfogtam, mintha tűz áradt volna át rajtam... Magamévá kell őt tennem. Ha Zeus volnék, felhő képében ölelném őt át, mint ahogy Zeus ölelte át Iót, vagy esőként hullanék le reá, mint ahogy ő tette Danaéval. Addig szeretném csókolni a száját, amíg belém fájdulna! Szeretném, ha karjaim között sikoltana. Szeretném megölni Aulust és Pomponiát, őt pedig elragadni, és karomon hazavinni. Ma nem fogok aludni. Megkorbácsoltatom valamelyik rabszolgámat, s hallgatni fogom jajgatását...

- Csillapodj - intette Petronius. - Olyan kedvteléseid vannak, akár a suburrai ácsoknak.

- Mindegy. Meg kell őt szereznem. Hozzád fordultam tanácsért, de ha te nem tudsz rajtam segíteni, majd segítek magamon... Aulus a leányának tekinti Lygiát, miért nézném hát én rabszolgának? Ha nincs más mód, fonja be házam ajtaját, kenje meg farkaszsírral, aztán mint feleségem üljön házi tűzhelyem mellé.

- Csillapodj, ó, consulok tébolyult ivadéka! Nem azért hajtjuk pórázon a barbárokat szekereink után, hogy leányaikat feleségül vegyük. Óvakodj a szélsőségektől. Merítsd ki az egyszerű, becsületes módokat, de magadnak is, nekem is hagyj időt a gondolkozásra. Én is Iuppiter leányának tartottam Chrysothemist, s mégsem vettem feleségül, mint ahogy Nero sem vette feleségül Aktét, hiába fogták rá, hogy Attalos király leánya... Csillapodj... Gondold meg, ha Lygia el akarja hagyni Aulusékat teérted, nem tarthatják őt vissza, de tudd meg azt is, hogy nemcsak te égsz, mert Eros őbenne is tüzet gyújtott... Én láttam, s nekem hinned kell... légy türelemmel. Mindennek megvan a módja, de ma már a kelleténél többet gondolkoztam, s ez fáraszt. Azt azonban megígérem, hogy holnap ismét gondolkozom szerelmeden, s Petronius nem volna Petronius, ha valamiféle módot ki nem találna.

Ismét mindketten elhallgattak - végül kis idő múlva Vinicius most már nyugodtabban szólt:

- Köszönöm, s kívánom, hogy Fortuna legyen hozzád bőkezű.

- Légy türelemmel.

- Hova vitetsz bennünket?

- Chrysothemishez...

- Boldog vagy, hogy tied, akit szeretsz.

- Én? Tudod, mi az, ami Chrysothemisben még szórakoztat? Az, hogy megcsal a tulajdon felszabadított rabszolgámmal, a lantos Theoklesszel, s azt hiszi, hogy nem tudom. Valamikor szerettem, de most szórakoztatnak hazudozásai és ostobasága. Gyere velem hozzá. Ha kacérkodni kezd veled, s borba mártott ujjával betűket ír az asztalra, gondolj rá, hogy nem vagyok féltékeny.

S Chrysothemishez vitették magukat.

De az előtérben Petronius, kezét Vinicius vállára téve, így szólt:

- Várj csak, azt hiszem, megtaláltam a módját.

- Jutalmazzanak meg az istenek...

- Igen. Azt hiszem, ez a mód csalhatatlan. Tudod mit, Marcusom?

- Hallgatlak, Athéném...

- Nos, az isteni Lygia néhány nap múlva házadban fogja élvezni Demeter magvát, a nászlakomát.

- Nagyobb vagy Caesarnál! - kiáltotta Vinicius lelkesen.

 

NEGYEDIK FEJEZET

S Petronius meg is tartotta ígéretét.

A Chrysothemisnél történt látogatás utáni napon az egész nappalt átaludta ugyan, de este elvitette magát a Palatinusra, ahol bizalmas beszélgetése volt Neróval, s ennek tulajdonítható, hogy harmadnap Plautius háza előtt megjelent egy centurio tíz-egynéhány praetorianus katonával.[67]

Bizonytalan és rettenetes idők jártak. Az ilyenfajta küldöttek rendszerint egyúttal a halál hírnökei is voltak. Így hát mikor a centurio a kalapáccsal megkoppantotta Aulus házának ajtaját, s az atrium felügyelője jelentette, hogy az előcsarnokban katonák vannak, az egész házban nagy rémület támadt. A család azonnal körülvette az öreg hadvezért, mert abban senki sem kételkedett, hogy mindenekelőtt őt fenyegeti veszedelem, Pomponia átölelte férje nyakát, s teljes erejéből hozzásimult, elkékülő ajkai pedig gyorsan mozogva, halkan mormoltak valamit. Lygia halálsápadt arccal csókolgatta Plautius kezét, a kis Aulus pedig tógájába kapaszkodott - a folyosókról, a szolgálóleányok emeleti szobáiból, a cselédházból és a fürdőből, a bolthajtásos lakásokból, az egész házból tömegesen tódultak oda a rabszolgák és rabszolganők. "Heu, heu, me miserium!"[68] - kiáltások hangzottak, a nők hangos sírásra fakadtak, némelyek máris arcukat karmolták, s fejükre kendőt borítottak.

Csak a vén hadvezér maradt nyugodt, hiszen évek hosszú során át megszokta, hogy szembenézzen a halállal, csak kurta sasarca keményedett meg, mintha kőbe vésték volna. Kis idő múlva a kiabálást elcsendesítette, s a cselédséget széjjeloszlatta, majd így szólt:

- Eressz, Pomponia. Ha ez életem végét jelenti, lesz időnk elbúcsúzni.

S gyengéden félretolta, az asszony pedig megszólalt:

- Adná Isten, Aulusom, hogy sorsunk közös legyen!

Aztán térdre rogyott, s olyan erős hittel kezdett imádkozni, amilyent csakis egy drága lény féltése adhat.

Aulus átment az atriumba, ahol a centurio várta. Az öreg Gaius Hasta volt, Aulus hajdani alantasa s a brit háborúkban bajtársa.

- Üdv neked, vezér - köszöntötte. - Parancsot és üdvözletet hozok Caesartól, s íme a táblácskák meg a pecsét, annak jeléül, hogy az ő nevében járok.

- Hálás vagyok Caesarnak üdvözléséért, parancsát pedig teljesíteni fogom - felelte Aulus. - Köszöntelek, Hasta, s mondd meg, mily utasítással jössz.

- Aulus Plautius - kezdte Hasta -, Caesar megtudta, hogy házadban lakik a lygiusok királyának leánya, kit ama király még az isteni Claudius életében adott át a rómaiaknak, annak biztosítékául, hogy a lygiusok soha meg nem sértik a birodalom határait. Az isteni Nero hálás neked, ó, vezér, hogy ennyi éven át vendégszerető hajlékot adtál a leánynak házadban, de nem kíván tovább terhelni, ugyanakkor azonban arra is figyelemmel lévén, hogy a leány mint túsz Caesar meg a senatus oltalma alá tartozik, megparancsolja, hogy add ki őt kezembe.

Aulus sokkal inkább katona és edzett férfiú volt, semhogy egy paranccsal szemben fájdalmának adott volna kifejezést, vagy haszontalan panaszkodásra vesztegette volna a szót. Homlokán azonban mégis megjelent egy redő, a hirtelen harag és fájdalom kifejezője. E redő láttára hajdanában reszkettek a britanniai légiók, s Hasta arcára még most is kiült a rémület. Most azonban Aulus Plautius e paranccsal szemben tehetetlennek érezte magát. Kis ideig nézte a táblákat meg a pecsétet, majd tekintetét az öreg centurióra emelve, már nyugodtabban mondta:

- Várj az atriumban, Hasta, míg a túszt megkapod.

S e szavak után átment a ház másik végébe az oecus nevű terembe, ahol Pomponia Graecina, Lygia és a kis Aulus már türelmetlenül és aggódva várták.

- Senkit sem fenyeget sem halál, sem a távoli szigetekre való száműzetés - közölte -, a Caesar küldötte mégis nagy szerencsétlenség hírnöke. Rólad van szó, Lygia.

- Lygiáról? - kiáltotta Pomponia csodálkozva.

- Úgy van - felelte Aulus.

S a leányhoz fordulva, így folytatta:

- Lygia, mint édesgyermekünket neveltünk házunknál, s Pomponia is, én is úgy megszerettünk, mintha saját leányunk lettél volna. De te tudod, hogy nem vagy a mi leányunk. Te túsz vagy, akit nemzeted adott át Rómának, s Caesar oltalma alá tartozol. Íme, Caesar most elvisz tőlünk.

A hadvezér nyugodtan, de szokatlan, furcsa hangon beszélt. Lygia szemhunyorgatva hallgatta, s mintha nem értette volna, miről van szó. Pomponia arca elsápadt, s a folyosóról az oecusba nyíló ajtóban rémült arccal megint megjelentek a rabszolganők.

- Caesar akaratát teljesíteni kell - jelentette ki Aulus.

- Aulus! - kiáltotta Pomponia a leányt átölelve, mintha védelmezni akarná. - Jobb volna neki meghalnia.

Lygia pedig, Pomponia keblére simulva, ismételgette: "Anyám! Anyám!", mert a zokogástól más szó nem jött ki a torkán.

Aulus arcán megint harag és fájdalom tükröződött.

- Ha egyedül állnék a világon - mondta komoran -, élve ki nem adnám őt kezemből, s rokonaim már ma vihetnének értünk áldozatot Iuppiter Liberatornak... De ahhoz nincs jogom, hogy elveszítselek téged és gyermekünket, aki még boldogabb időket érhet... Még ma elmegyek Caesarhoz könyörögni, hogy változtassa meg parancsát. Meghallgat-e, nem tudom. Addig is járj egészséggel, Lygia, s el ne felejtsd, hogy Pomponia is, én is áldottuk a napot, melyen házi tűzhelyünkhöz kerültél.

Azzal kezét a leány fejére tette, de akárhogy is igyekezett nyugalmat erőltetni magára, mikor Lygia feléje fordította könnyben úszó szemét, aztán megragadta kezét, és ajkához szorította, az öreg hadvezér hangjában megrezdült a mélységes atyai fájdalom.

- Ég veled, szívünk öröme és szemünk fényessége! - mondta.

Azzal gyorsan kiment az atriumba, hogy a római férfiúhoz és hadvezérhez méltatlan megindultság erőt ne vehessen rajta.

Közben Pomponia átvezette Lygiát a cubiculumba, s olyan szavakkal próbálta őt megnyugtatni, vigasztalni és lelkét megerősíteni, amelyek igen különösen hangzottak ebben a házban, ahol a szomszédos helyiségben még ott volt a lararium,[69] melyen az ősök hitéhez hűséges Aulus Plautius buzgón áldozott a házi isteneknek. Íme, itt a megpróbáltatás ideje. Hajdanában Virginius átdöfte tulajdon leánya szívét, hogy megszabadítsa őt Appius kezéből; még régebben Lucretia önként, életével váltotta meg gyalázatát. Caesar háza a gyalázat, a gonoszság és a bűn barlangja. "De mi, Lygia, tudjuk, miért nincs jogunk kezünket magunk ellen emelni!"... Úgy van! Az a törvény, amely alatt mindketten élnek, egészen más, nagyobb és szentebb, s mégis megengedi, hogy védekezzenek a gyalázat meg a gonoszság ellen még akkor is, ha e védekezésért életükkel vagy kínszenvedéssel kellene fizetniük. Aki a romlottság hajlékából is tisztán kerül ki, annál nagyobb az érdeme. A föld is ilyen hajlék, de szerencsére az élet csak egy szempillantás, s feltámadni csak a sírból lehet, amelyen túl már nem Nero uralkodik, hanem az irgalom - s a fájdalom helyett öröm, a könnyek helyett vidámság van.

Aztán magáról kezdett beszélni. Igen! Ő nyugodt, de azért az ő szívében is vannak fájó sebek. Íme, Aulusnak szemén még ott a hályog, még mindig nem áradt reá a világosság forrása. A fiát sem szabad az Igazságban nevelnie. Ha tehát arra gondol, hogy ez így lehet élete végéig, s elérkezik a pillanat, mikor el kell válnia tőlük, az a válás pedig százszorta nagyobb és félelmetesebb, mint az, amely miatt most bánkódnak - fel sem tudja fogni, hogyan lehetne még az égben is boldog nélkülük. S hány éjszakát végigsírt, hányat végigimádkozott már, irgalmat és kegyelmet koldulva. De ő fájdalmát Istennek ajánlja, és vár... és bízik. S most, mikor újabb csapás éri, mikor e szörnyeteg parancsa elszakítja tőle ezt a drága lényt, akit Aulus szemük fényének nevezett, még mindig bízik, mert hiszi, hogy van hatalom, mely Nerónál erősebb, és van irgalom, mely az ő gonoszságánál hatalmasabb.

S még forróbban szorította kebléhez a leány fejecskéjét, az pedig lesiklott lábához, s szemét Pomponia peplumának[70] redőibe rejtve, hosszú ideig így maradt szótlanul. Mikor végül felemelkedett, arcán már némi nyugalom látszott.

- Sajnállak, anyám, sajnálom atyámat és öcsémet is, de tudom, hogy az ellenállás mit sem használna, sőt mindnyájatokat elvesztene. De azt megígérem, hogy szavaidat sosem felejtem el Caesar házában.

Még egyszer Pomponia nyaka köré fonta karját, s aztán, mikor mind a ketten átmentek az oecusba, mindjárt búcsúzni kezdett a kis Plautiustól; az öreg görögtől, aki tanítójuk volt, majd komornájától, aki valamikor dajkálta, s végül minden rabszolgától.

Az egyik rabszolga, egy tagbaszakadt lygius, akit odahaza Ursusnak neveztek, s aki annak idején Lygia anyjával és vele, valamint a többi cselédséggel került a rómaiak táborába, most Lygia lába elé vetette magát, majd Pomponia térdéhez hajolva könyörgött:

- Ó, domina! Engedjétek meg, hadd menjek el úrnőmmel, hogy szolgáljak neki, s őrizője legyek Caesar házánál.

- Nem a mi rabszolgánk vagy, hanem Lygiáé - felelte Pomponia Graecina -, de beengednek-e Caesar ajtajáig? S mi módon tudsz majd őrködni fölötte?

- Nem tudom, domina, csak annyit tudok, hogy a vas úgy morzsolódik kezemben, akár a fa...

Aulus éppen akkor ért oda, s mikor megtudta, miről van szó, nemhogy ellenezte Ursus kívánságát, hanem kijelentette, hogy nincs is joguk őt visszatartani. Lygiát mint túszt küldik el, mert Caesar követeli - kötelesek tehát vele együtt elküldeni egész kíséretét is, mely szintén Caesar oltalma alá kerül. S odasúgta Pomponiának, hogy kíséret címén annyi rabszolganőt küldhet Lygiával, amennyit jónak lát, mert a centurio nem tagadhatja meg azok átvételét.

Lygia számára volt ebben valami vigasztaló, s Pomponia szintén örült, hogy a maga választotta cselédséggel láthatja el Lygiát. S Ursuson kívül valóban elküldte vele öreg komornáját, a fésüléshez jól értő két cyprusi leányt és két germán fürdető nőt. Választása csupa olyan emberre esett, akik már az új tanok követői voltak, mivel pedig már Ursus is néhány év óta ezt követte, Pomponia számíthatott e cselédség hűségére, s ugyanakkor annak is örült, hogy az igazság magvai immár elhintetnek Caesar házában.

Néhány szót is írt, amelyekkel Lygiát Aktéra, Nero felszabadított rabszolganője oltalmára bízta. Pomponia nem találkozott ugyan vele soha az új tanok híveinek összejövetelein, de azoktól hallotta, hogy Akté sosem tagadja meg tőlük szolgálatait, s hogy buzgó olvasója a tarsusi Pál leveleinek. Egyébként azt is tudta, hogy Nero fiatal szabadosnője örökös szomorúságban él, s hogy egészen más lény, mint Nero háza népének többi tagja, s hogy általában ő a palota jó szelleme.

Hasta vállalta, hogy személyesen adja át a levelet Akténak. Természetesnek tartotta azt is, hogy egy király leánya nem lehet kíséret nélkül, nem okozott tehát nehézséget azok átvételénél, sőt azon csodálkozott, hogy ilyen kevesen vannak. Csak az indulást sürgette, nehogy azzal gyanúsítsák, hogy a parancsot nem teljesítette elég buzgón. Elérkezett a válás órája. Pomponia és Lygia szeme ismét megtelt könnyel; Aulus még egyszer a leány fejére tette kezét, s kis idő múlva a katonák elvitték Lygiát Caesar házába, miközben a kis Aulus, testvére védelmében, kiáltozva kísérte őket, s apró öklével fenyegette a centuriót...

De az öreg hadvezér elkészíttette gyaloghintaját, közben pedig Pomponiával az oecusszal szomszédos pinakothekába[71] bezárkózva így szólt feleségéhez:

- Hallgass meg, Pomponia. Elmegyek Caesarhoz, bár tudom, hogy hiába, s noha azt is tudom, hogy már Seneca szava sem számít semmit nála, mégis elmegyek Senecához is. Ma többet jelent Sophronius, Tigellinus, Petronius vagy Vatinius... Ami Caesart illeti, lehet, hogy ő sosem hallott a lygius nemzetről, s ha Lygiát mint túszt mégis kikövetelte, ez csak azért van, mert valaki rábeszélte, s hogy ki, azt nem nehéz kitalálni.

Az asszony hirtelen ráemelte tekintetét:

- Petronius?

- Úgy van.

Pillanatnyi csend állt be, aztán a hadvezér így folytatta:

- Íme, mire vezet, ha az ember beenged a házába egy ilyen tisztességtelen és lelkiismeretlen embert. Átkozott legyen a pillanat, mikor Vinicius átlépte házunk küszöbét! Ő hozta ide Petroniust. Jaj Lygiának, mert nem a túsz, hanem az ágyas kell nekik.

S beszéde a haragtól, a tehetetlen dühtől és a nevelt leánya miatti fájdalomtól most még sípolóbb volt, mint máskor. Egy ideig még tusakodott önmagával, s csak összeszorított ökle mutatta, hogy ez a harc milyen nehéz.

- Eddig tiszteltem az isteneket - mondta -, de e pillanatban már úgy vélem, nincsenek istenek a világ felett, csak egy van, egy gonosz, örült szörnyeteg, s a neve Nero.

- Aulus! - kiáltotta Pomponia. - Nero csak egy marék hitvány por az Istenhez képest.

A férfi hosszú léptekkel rótta a pinakotheka mozaikpadlóját. Életében voltak nagy cselekedetek, de hiányoztak a nagy szerencsétlenségek, tehát nem volt hozzájuk szokva. Az öreg katona jobban ragaszkodott Lygiához, mintsem hitte volna, s most nem tudott beletörődni a gondolatba, hogy elvesztette. Ezenfelül megalázottnak érezte magát. Ránehezedett egy kéz, amelyet megvetett, de ugyanakkor érezte, hogy az ő ereje semmi amazéhoz képest.

De mikor végre elnyomta haragját, amely gondolatait megzavarta, így szólt:

- Feltételezem, hogy Petronius nem Caesar számára vette el őt tőlünk, mert nem akarhatja magára vonni Poppaea haragját. Így hát vagy önmaga, vagy Vinicius számára... Ezt még ma megtudom.

S kis idő múlva a gyaloghintó már vitte is a Palatinus felé, Pomponia pedig, magára maradván, a kis Aulushoz sietett, aki egyre sírt testvére után, s egyre Caesart fenyegette.

 

ÖTÖDIK FEJEZET

Aulus helyesen vélekedett, mikor sejtette, hogy nem juthat be Nero színe elé. Azt a választ kapta, hogy Caesar Terpnos lantjátékos kíséretével énekel, s egyáltalán nem fogad olyanokat, akiket ő maga nem hívatott. Más szavakkal ez azt jelentette, hogy Aulus a jövőben se próbálkozzék hozzá bejutni. Ezzel szemben Seneca, bár lázas beteg volt, illő tisztelettel fogadta az öreg harcost, de mikor végighallgatta dolgát, kesernyésen elmosolyodva így szólt:

- Csak egy jó tanácsot adhatok neked, nemes Plautiusom, soha el ne áruld Caesarnak, hogy szívem átérzi fájdalmadat, s szeretnék rajtad segíteni. Ha ugyanis Nero csak a legcsekélyebb gyanút fogná is ebben a tekintetben, tudd meg, soha többé vissza nem adná neked Lygiát, ha semmi más oka nem volna is erre, mint az, hogy ellenemre tegyen.

Azt is a lelkére kötötte, hogy se Tigellinushoz, se Vatiniushoz, se Vitelliushoz el ne menjen. Pénzzel talán el lehetne érni valamit náluk, az is lehet, Petroniusnak szívesen borsot törnének az orra alá, mert az ő befolyását szeretnék aláásni, de valószínűleg elárulnak Caesarnak, hogy milyen drága Lygia Plautiuséknak, s akkor Nero annál kevésbé adná őt vissza. Azzal a vén bölcs önmagát illető maró gúnnyal folytatta:

- Te hallgattál, Plautiusom, évek hosszú során át hallgattál, s Caesar nem szereti azokat, akik hallgatnak! Hogyan tehetted meg, hogy nem lelkesedtél szépségéért, erényeiért, énekéért, szavalataiért, kocsihajtó művészetéért és verseiért? Hogyan tehetted meg, hogy nem magasztaltad Britannicus halálát, nem mondtál dicsérő szónoklatot az anyagyilkos tiszteletére, s nem fejezted ki jókívánságaidat Octavia megfojtásáért? Nincs meg benned, Aulusom, az a körültekintés, amellyel mi, akik boldogan élünk itt az udvar árnyékában, megfelelő mennyiségben rendelkezünk.

Azzal leakasztotta az övén viselt csuprot, vizet merített az impluvium szökőkútjából, felfrissítette tikkadt ajkait, aztán tovább beszélt:

- Ah, Nerónak hálás szíve van. Szeret téged, mert Rómát szolgáltad, s az ő hírét terjesztetted a világ szélein, s szeret engem is, mert ifjúkorában én voltam a mestere. Látod, ezért tudom, hogy ez a víz nincs megmérgezve, s nyugodtan megihatom. A bor az én házamnál már kevésbé volna biztos, azért, ha szomjas vagy, igyál nyugodtan ebből a vízből. A távoli albai hegyekből jön vízvezetéken, s ha meg akarnák mérgezni, meg kellene mérgezniük Róma minden szökőkútját. Amint látod, lehet még az ember biztonságban is ezen a világon, s lehet nyugodalmas vénsége. Igaz, hogy beteg vagyok, de inkább a lelkem beteg, mint a testem.

S ez igaz is volt. Senecának nem volt meg az a lelkiereje, ami Cornutusnak és Thraseának, élete tehát nem volt egyéb, mint a gazság számára tett engedmények sorozata. Tudta, érezte ő, hogy aki a kitioni Zeno elveit vallja, annak más úton kellett volna haladnia, s ez jobban gyötörte, mint maga a halálfélelem.

De a hadvezér most megszakította e keserű elmélkedés fonalát.

- Nemes Annaeusom - mondta -, tudom, miként fizetett meg neked Caesar azért, hogy ifjú éveiben védőszárnyaid alá vetted. De a gyermek elrablásában Petronius a tettes. Mutass hát nekünk módot vele szemben, mondd meg, ki lehet rá befolyással, s végül magad is vesd latba vele szemben minden ékesszólásod, amennyi csak régi barátságunktól telik.

- Petronius meg én - felelte Seneca - két ellentétes táborba tartozunk. Nem tudom, milyen módon lehetne nála valamit elérni, és senki befolyása alatt nem áll. Könnyen lehet, hogy minden romlottsága ellenére még mindig többet ér, mint azok a latrok, akikkel ma Nero körülveszi magát. De ha arról akarnád meggyőzni, hogy gonosz dolgot cselekedett, az csak haszontalan időpocsékolás volna. Petronius régen elvesztette azt az érzékét, amely a jót a rossztól megkülönbözteti. Bizonyítsd be neki, hogy eljárása rút, s akkor elszégyelli magát. Ha találkozom vele, megmondom neki: "Ez a cselekedet legfeljebb egy szabadoshoz volna méltó." Ha ez nem használ, akkor semmi sem használ.

- Köszönöm ezt is - felelte a hadvezér.

Aztán Viniciushoz vitette magát, aki éppen a vívást gyakorolta házi lanistájával. Aulust vad düh fogta el a látványra, hogy az ifjú milyen nyugodtan végzi vívógyakorlatát, ugyanakkor, mikor a Lygia elleni merényletet elkövették, s alig hullott le a függöny a lanista mögött, haragja keserű szemrehányásokban és szidalmakban tört ki. De Vinicius, megtudván, hogy Lygiát elrabolták, olyan ijesztően elsápadt, hogy Aulus egy pillanatig sem gyanúsíthatta a merényletben való részességgel. Az ifjú homlokát belepte a verejték; vére az első pillanatban szívére szaladt, majd ismét forró hullámként szökött arcába, szeme szikrát szórt, szájából zűrzavaros kérdések törtek fel. A féltékenység és a düh felváltva tépte, mint a vihar. Úgy érezte, hogyha Lygia átlépte Caesar küszöbét, akkor az ő számára egyszer s mindenkorra elveszett, mikor pedig Aulus Petronius nevét említette, az ifjú katona agyán szikraként cikázott át a gyanú, hogy Petronius csúfot űzött belőle, s vagy Caesar új kegyeit akarta kiérdemelni azzal, hogy Lygiát neki ajándékozta, vagy saját magának kívánta őt megtartani. Mert az, hogy valaki, aki Lygiát meglátja, azonnal meg ne kívánja, meg sem fért volna a fejében.

A családjában örökletes lobbanékonyság most elragadta, mint a megbokrosodott csikó, s szinte eszméletétől is megfosztotta.

- Térj haza, vezérem - mondta szaggatottan -, s várj rám... Tudd meg, ha Petronius atyám volna is, megbosszulnám rajta Lygia sérelmét. Térj haza, és várj meg. Nem lesz ő Petroniusé, sem Caesaré.

Ezután összeszorított öklét az atrium szekrényében sorakozó viaszmaszkokra emelve kirobbant:

- E halotti maszkokra! Előbb megölöm őt is, magamat is!

Azzal felugrott, Aulusnak még egyszer odavetette: "Várj rám!" - s mint egy őrült rohant ki az atriumból, egyenesen Petroniushoz, útközben széjjeltaszigálva maga előtt a járókelőket.

Aulus pedig némi reménnyel tért haza. Úgy vélekedett, hogyha Petronius azért vette rá Caesart Lygia elrablására, hogy a leányt aztán átadja Viniciusnak, akkor az ifjú ismét visszahozza hozzájuk. Végül nem csekély megnyugvására szolgált, hogy ha Lygiát nem is lehet megmenteni, legalább megbosszulják, s halála megóvja a gyalázattól. Hitte, hogy Vinicius mindent megtesz, amit megígért. Látta veszett dühét, s ismerte egész nemzetségének lobbanékonyságát. Ő maga, bár úgy szerette Lygiát, mintha édesapja lett volna, inkább megölte volna őt, hogysem átengedje Caesarnak, s ha nem lett volna tekintettel fiára, családjuk utolsó sarjára, valóban meg is tette volna. Aulus katona volt, s a sztoikusokról csak éppen hogy hallott valamit, de jelleme nem volt valami messze tőlük, s felfogásához, büszkeségéhez bizonyára közelebb állt a halál, mint a gyalázat.

Hazaérve megnyugtatta Pomponiát, beleoltotta saját reménységét, s mindketten várták a Viniciustól érkező híreket. Néha, mikor az atriumban valamelyik rabszolga léptei koppantak, azt hitték, talán Vinicius hozza már vissza szeretett gyermeküket, s készek lettek volna lelkük mélyéből megáldani mindkettőjüket. De az idő múlt, hír pedig nem érkezett. Csak estenden koppant a kalapács a kapun.

Kis idő múlva belépett egy rabszolga, s levelet adott át Aulusnak. A vén hadvezér szerette kimutatni, hogy uralkodik magán, a levelet mégis kissé remegő kézzel vette át, s olyan mohón olvasta, mintha mindnyájuk sorsa függött volna tőle.

Arca egyszerre elborult, mintha egy elsuhanó felhő árnyéka esett volna rá.

- Olvasd - mondta, Pomponiához fordulva.

Pomponia átvette a levelet, s a következőket olvasta:

"Marcus Vinicius üdvözletét küldi Aulus Plautiusnak. Ami történt, az Caesar akaratából történt, ez előtt pedig hajtsatok fejet, miként Petronius és én is fejet hajtunk."

Aztán hosszú csend következett.

 

HATODIK FEJEZET

Petronius otthon volt. Az ajtónálló nem merte feltartóztatni Viniciust, aki viharként tört be az atriumba, s megtudván, hogy a ház urát a bibliothekában kell keresnie, ugyanazzal a lendülettel rohant a könyvtárba. Petroniust ott találta, éppen írt. Vinicius kikapta a nádvesszőt kezéből, és összetörve a földre dobta, aztán ujjait nagybátyja karjába mélyesztve, egyre közelebb hajolt arcához, s rekedtes hangon kérdezte:

- Hol van ő? Mit tettél vele?

De egyszerre csodálatos dolog történt. Íme, a karcsú, elnőiesedett Petronius megragadta a fiatal atléta kezét, melynek ujjai karjába mélyedtek, majd a másikat is elkapta, s mind a kettőt fél kezében tartva, vaskapocsként szorította össze, majd így szólt:

- Én csak reggelenként vagyok ügyefogyott, estefelé visszanyerem régi rugalmasságomat. Próbáld meg kiszabadítani magad. Úgy látszik, tornára valami takács, illemre pedig kovács tanított.

Arcán még harag sem látszott, csak a szemében villant meg az erély és bátorság bágyadt lángocskája. Kis idő múlva eleresztette Vinicius kezét. Az ifjú megalázva, megszégyenülten, dühösen állt előtte.

- Acélkezed van - sziszegte -, de az alvilág minden istenére esküszöm, ha elárultál, torkodba mártom késemet, akár Caesar házában is.

- Beszélgessünk nyugodtan - felelte Petronius. - Amint látod, az acél erősebb a vasnál, s noha a te fél karodból kitelnék az én két karom, nem kell tőled félnem. Ellenben fájlalom ezt az otrombaságot, s ha az emberi hálátlanságon még csodálkozni tudnék, a tieden csodálkoznék.

- Hol van Lygia?

- A bordélyházban, vagyis Caesar palotájában.

- Petronius!

- Csillapodj, és ülj le. Két dolgot kértem Caesartól, s ő meg is ígérte: hogy hozassa el Lygiát Aulusék házából, s hogy adja át neked. Nincs véletlenül valami kés tógád redői között? Csak rajta, döfd belém. De azt ajánlom, várj néhány napig, mert téged börtönbe zárnának, s Lygia nagyon unná magát a házadban.

Csend lett. Vinicius egy darabig álmélkodva nézett Petroniusra, aztán megszólalt:

- Bocsáss meg. Szeretem Lygiát, s ez megzavarja érzékeimet.

- Csodálj meg, Marcusom. Tegnapelőtt így szóltam Caesarhoz: "Unokaöcsém úgy beleszeretett egy vérszegény leánykába, aki Aulusnál nevelkedik, hogy háza már valóságos gőzfürdő a sóhajoktól. Te, Caesar, mondtam, meg én, akik tudjuk, mi az igazi szépség, ezer sestertiust sem adnánk érte, de a fiú mindig is bolond volt, akár egy bográcsláb, most azonban végképp megbolondult."

- Petronius!

- Ha nem hiszed, hogy ezt azért mondtam, mert Lygiát akartam biztosítani, akkor kész vagyok elhinni, hogy igazat mondtam. Elhitettem a Rőtszakállúval, hogy egy olyan esztéta, mint ő, nem láthat szépséget abban a lányban, s Nero, aki mind ez ideig csak az én szememmel mer nézni, nem is fogja őt szépnek látni, márpedig ha nem látja annak, akkor meg sem kívánja. Szükséges volt pórázra fognunk a majmot, s így biztosítanunk magunkat ellene. Most aztán nem ő fogja megismerni Lygia valódi szépségét, hanem Poppaea, s igyekezni fog őt minél hamarább eltávolítani a palotából. Én pedig csak úgy mellesleg vetettem oda a Rőtszakállúnak: "Hozasd el Lygiát, s add oda Viniciusnak! Jogod van hozzá, mert a leány túsz. S ha ezt megteszed, egyúttal Aulusnak is borsot törsz az orra alá." És beleegyezett. Nem is volt semmi oka arra, hogy bele ne egyezzék, hiszen alkalmat adtam neki, hogy tisztességes embereknek bosszúságot okozzon. Téged tesznek meg a túsz hivatalos őrévé, a kezedbe adják ezt a lygius kincset, te pedig mint a harcias lygiusok szövetségese s ugyanakkor Caesar hűséges szolgája, nemcsak el nem fecséreled ezt a kincset, hanem gondoskodol róla, hogy meg is szaporodjék. Caesar a külszín megóvása végett néhány napig a palotában tartja, aztán átküldi insuládba, te szerencsefi!

- Igaz lehet ez? S nem fenyegeti semmi Caesar házában?

- Ha végleg oda kellene költöznie, Poppaea beszélne róla egy-két szót Locustával, de néhány napig semmi sem fenyegeti. Caesar palotájában tízezer ember él. Nero esetleg meg sem látja, annyival is kevésbé, mert mindent teljesen rám bízott, olyannyira, hogy az imént volt itt a centurio, s jelentette, hogy a leányt átkísérte a palotába, s átadta Akténak. Jó lélek ez az Akté, azért adattam át neki Lygiát. Pomponia Graecinának nyilván szintén ez a véleménye, mert levelet írt neki. Holnap lakoma van Nerónál, már biztosítottam a helyedet Lygia mellett.

- Gaiusom, bocsásd meg hevességemet - kérte Vinicius. Azt hittem, a magad vagy Caesar számára raboltattad el őt.

- Hevességedet megbocsáthatom, de pórias viselkedésedet, otromba ordítozásodat és a morajátékosokra emlékeztető hangodat már nehéz volna megbocsátanom. Ezt nem szeretem. Marcusom, ettől óvakodj. Tudd meg, hogy Caesar kerítője Tigellinus, s tudd meg azt is, hogy ha a leányt magamnak akartam volna megszerezni, akkor most egyenesen a szemedbe mondanám: "Elveszem tőled Lygiát, Vinicius, s mindaddig magamnál tartom, amíg meg nem unom."

Azzal dióbarna szemének hűvös, vakmerő tekintetét egyenesen Vinicius szemébe fúrta, mitől az ifjú most már végleg megzavarodott.

- Én vagyok a hibás - ismerte be. - Te jó és nemes lelkű vagy, egész lelkemből köszönöm. Csak még egy kérdést engedj meg. Miért nem küldötted Lygiát egyenesen az én házamba?

- Mert Caesar szereti megőrizni a látszatot. Rómában beszélni fognak a dologról, mivel pedig Lygiát mint túszt vittük el, így hát mindaddig Caesar palotájában marad, amíg a szóbeszéd tart. Aztán csendben elküldik őt hozzád, s az egész dolognak vége lesz. A Rőtszakállú egy gyáva kutya. Tudja, hogy korlátlan hatalma van, s mégis minden apró bakugrásának megfelelő külszínt igyekszik adni. Lecsillapodtál már annyira, hogy egy kicsit elfilozofálgassunk? Magam is nemegyszer elgondolkoztam, miért van az, hogy a gaztett, ha olyan hatalmas is, mint Caesar, s teljesen bizonyos abban, hogy büntetlen marad, mint ő, mégis mindig igyekszik a jogosság, az igazságosság és az erényesség színezetét biztosítani magának?... Mire való ez a fáradozás? A testvér-, anya- és feleséggyilkosság szerintem méltó lehet egy ázsiai kiskirályhoz, de a római Caesarhoz nem; ha azonban velem esnék meg az ilyesmi, én ugyan nem írnék mentegetőző levelet a senatusnak... Nero pedig ír, Nero keresi a látszatot, mert Nero gyáva. Tiberius azonban nem volt gyáva, s mégis minden gonosztettére igyekezett magyarázatot találni. Miért van ez így? Micsoda furcsa, ösztönös hódolata ez a gaztettnek az erény előtt? S tudod, mit gondolok? Azt, hogy ez azért van, mert a gaztett rút, az erény pedig szép. Ergo az igazi esztéta egyúttal erényes ember is. Ergo én erényes ember vagyok. Ma áldoznom kell némi borocskát Protagoras, Prodikos és Gorgias szellemének. Kiderül, hogy a szofistának is vehetjük valami hasznát. Figyelj, mert még tovább beszélek. Elvettem Lygiát Auluséktól, hogy neked adjam. Rendben van. De Lysippus pompás szoborcsoportot faragna belőletek. Mind a ketten szépek vagytok, így tehát az én cselekedetem is szép, ha pedig szép, nem lehet rossz. Ide nézz, Marcusom, íme, előtted ül a Petroniusban testet öltött erény! Ha Aristides élne, ide kellene jönnie, s száz minát kellene nekem felajánlania, hogy tartsak neki egy rövid előadást az erényről.

De Viniciust a valóság jobban érdekelte, mint az erényről szóló előadás, tehát így szólt:

- Holnap meglátom Lygiát, azután ott lesz a házamban mindennap, folyton, mindhalálig.

- Neked ott lesz Lygia, nekem meg Aulus a nyakamon. Rám hozza minden föld alatti isten bosszúját. De legalább előbb leckét venne az a vadállat a rendes szavalásból... Ő azonban szidni fog, mint az ajtónállóm a klienseimet, akit különben ezért falura küldtem ergastulumba.[72]

- Aulus nálam járt, megígértem neki, hogy hírt küldök Lygiáról.

- Írd meg neki, hogy az "isteni" Caesar akarata a legfőbb törvény, s hogy első fiadat Aulusnak fogják hívni. Kell az öregnek valami mézesmadzag. Én képes vagyok megkérni a Rőtszakállút, hogy hívja meg a holnapi lakomára. Hadd látna téged a tricliniumban Lygia mellett.

- Ne tedd - kérte Vinicius. - Én mégiscsak sajnálom őket, különösen Pomponiát.

S leült, hogy megírja ama levelet, mely végső reményétől is megfosztotta az öreg hadvezért.

 

HETEDIK FEJEZET

Akté, Nero korábbi szeretője előtt valamikor Róma legbüszkébb fejei is meghajoltak. De ő akkor sem kívánt a közügyekbe avatkozni, s ha olykor kihasználta is a fiatal uralkodóra gyakorolt befolyását, azt legfeljebb azért tette, hogy valaki számára kegyelmet eszközöljön ki. Csendes és alázatos volt, s ezzel sokak háláját kiérdemelte, viszont senkit sem tett ellenségévé. Még Octavia sem tudta őt gyűlölni. Az irigyek semmiképpen sem tekintették veszedelmesnek. Tudták róla, hogy Nerót még mindig szomorú, fájdalmas szerelemmel szereti, amely már nem a reményből, hanem csupán ama pillanatok emlékéből él, amikor Nero még nemcsak fiatalabb és szerelmesebb, hanem jobb is volt. Tudták, hogy lelke és gondolatai ezektől az emlékektől nem bírnak elszakadni, de már nem vár semmit, s mivel valóban nem kellett attól tartania, hogy Caesar visszatérhet hozzá., teljesen védtelen teremtést láttak benne, s éppen ezért békében is hagyták. Poppaea csak szótlan s annyira ártalmatlan szolgálójának tekintette, hogy nem is kívánta a palotából való eltávolítását.

Mivel azonban Caesar valamikor szerette, s minden harag nélkül, nyugodtan, sőt mondhatni, barátságosan szakított vele, bizonyos mértékig tekintettel is voltak rá. Nero felszabadította, lakást adott neki a palotában külön cubiculummal s a cselédségből egy maroknyi embert is, szolgálatára. S mivel annak idején Pallas és Narcissus, noha Claudius szabadosai voltak, nemcsak Claudius asztalánál ültek, hanem mint hatalmas miniszterek, előkelő helyeket foglaltak el, így hát Aktét is meghívták néha Caesar asztalához. Talán azért is tették ezt, mert szépsége valóságos díszére vált a lakomának. Egyébként Caesar társasága megválogatásában már régóta nem volt semmire tekintettel. Asztalánál a mindenféle rendű és hivatású legkülönbözőbb emberek gyülevésze foglalt helyet. Akadtak közöttük senatorok is, de főként olyanok, akik hajlandók voltak egyszersmind az udvari bolondok szerepét is játszani. Akadtak gyönyörhajhászó, fényűzésre és tivornyákra vágyó öreg és ifjú patríciusok. Voltak nagy neveket viselő hölgyek, akik azonban nem átallották esténként kifakult parókát felrakni, és sötét utcákban keresni szórakoztató kalandokat. Voltak magas rangú hivatalnokok és papok is, akik azonban a telt kupák mellett szívesen űztek gúnyt saját isteneikből, mellettük pedig minden fajtájú énekesek, színészek, zenészek, táncosok, táncosnők és költők légiói; közöttük olyanok is, akik, míg verseiket szavalták, arra gondoltak, hány sestertiust kaphatnak Caesar verseinek dicséretéért, éhenkórász filozófusok, akik mohó tekintettel kísérték a feltálalt ételeket, voltak híres kocsihajtók, ezermesterek, művészek, varázslók, mesemondók, tréfacsinálók, végül ostobaságból vagy divatból egy napra kitűnőségekké avatott csavargók, akadtak közöttük olyanok is, akik hosszú hajukkal takarták el fülüket, mert az rabszolgaságuk jeléül át volt fúrva.

Az előkelőbbek egyenesen asztalhoz ültek, a kevésbé előkelőek étkezés közben szórakoztatták a vendégeket, várva a pillanatot, mikor a cselédség megengedi, hogy a maradék ételekre és italokra vessék magukat. Az ilyenfajta vendégeket Tigellinus, Vatinius és Vitellius szolgáltatták, de gyakran a caesari termekhez méltó ruházattal is el kellett őket látniuk. Caesar egyébként szerette az efféle társaságot, mert ilyen emberek között érezte magát a legfesztelenebbül. Az udvar fényűzése megaranyozott mindent, és mindent fénnyel árasztott el. Dicső nemzetségek nagy és apró ivadékai s a város utcáin összeszedett csőcselék, nagyszerű művészek és a tehetség silány vakarcsai tódultak a palotába, hogy szemüket jóllakassák a már-már minden emberi képzeletet felülmúló pompával, s hogy közel férkőzhessenek a minden kegy, gazdagság és javak adományozójához, akinek egyetlen szeszélye lealázhatta ugyan az embert, de ugyanúgy mérhetetlen magasra is emelhette.

Ezen a napon Lygiának is részt kellett venni egy ilyen lakomán. A félelem, a bizonytalanság és a hirtelen sorsforduló miatt érzett érthető kábulat harcra kelt benne az ellenállás vágyával. Félt Caesartól, félt az emberektől, félt a palotától, melynek lármája megzavarta, félt a lakomáktól, melyeknek gyalázatáról eleget hallott Aulustól, Pomponia Graecinától és barátaiktól. Fiatal leány létére nem volt egészen felvilágosulatlan, mert amaz időkben a gonosz dolgok tudata korán bejutott a gyermekek fülébe is. Tudta tehát, hogy e palotában végveszély fenyegeti, amelytől Pomponia is óva intette, mikor elváltak egymástól. Mivel azonban ifjú lelkülete volt, melyet még romlottság nem érintett, s mivel a nevelőanyja által beleoltott magasztos tanokat vallotta, megígérte, hogy védekezni fog e végveszély ellen, megígérte anyjának, önmagának meg amaz Isteni Tanítómesternek is, akiben nemcsak hitt, de akit drága tanaiért, kínhaláláért és dicsőséges feltámadásáért félig még gyermeki szívével meg is szeretett.

Abban is biztos volt, hogy most már sem Aulus, sem Pomponia Graecina nem lesz felelős az ő cselekedeteiért, azt latolgatta tehát, nem volna-e jobb ellenállni, és nem menni a lakomára. Egyrészt a félelem és a nyugtalanság erősen remegtette szívét, másrészt azonban feltámadt benne a vágy, hogy bizonyságot tegyen bátorságáról, kitartásáról, meg arról, hogy a kínszenvedést és a halált is hajlandó vállalni.

Hiszen az Isteni Tanítómester így parancsolta. Hiszen ő maga adott erre példát. Hiszen Pomponia elmondta neki, hogy a hittestvérek közül a buzgóbbak egész lelkükkel vágynak az ilyen megpróbáltatás után, s ezért imádkoznak. Míg otthon volt, Aulusék házában, néha őt is elfogta ez a vágy. Látta magát mint vértanút, kezén és lábán sebekkel, hófehéren, földöntúli szépségben, amint éppen olyan fehér angyalok viszik a kék ég felé. Képzelete ilyen látomásokban gyönyörködött. Volt ebben sok gyermekes ábránd, de volt némi hiúság is, amiért Pomponia mindig korholta. Most pedig mikor a Caesar parancsa elleni ellenszegülés rettenetes büntetéssel járhatott, s az ábrándképekben látott kínszenvedés valósággá válhatott, e szép látomásokhoz és vágyakhoz hozzájárult valami félelemmel vegyes kíváncsiság is, hogy milyen büntetést kaphat, s milyen kínzásokat találnak ki számára.

S félig még gyermeteg lelke így ingadozott a két lehetőség között. De mikor Akté tudomást szerzett erről az ingadozásról, olyan csodálkozva nézett rá, mintha a leány lázas állapotban beszélne így. Szembeszállni a Caesar akaratával? Mindjárt az első pillanattól kezdve magára vonni Nero haragját? Ezt legfeljebb csak gyermek teheti meg, aki nem tudja, mit beszél. Íme, Lygia saját szavaiból kiderül, hogy ő nem is túsz, hanem egy leány, akiről nemzete megfeledkezett. Nem védi a népjog semmiféle törvénye, de még ha védené is, Caesar elég hatalmas ahhoz, hogy haragja pillanatában összetapossa. Tetszett Caesarnak, hogy őt elhozassa, s attól a pillanattól kezdve ő rendelkezik vele. Ettől kezdve Lygia Caesar akaratától függ, amely fölött nincs semmi a világon:

- Úgy van - mondta tovább -, én is olvastam a tarsusi Pál leveleit, én is tudom, hogy a föld fölött van az Isten és az Ő Fia, aki feltámadt a halálból, de a földön csak Caesar van. Ezt el ne felejtsd, Lygia. Azt is tudom, a te vallásod nem engedi meg, hogy az légy, ami én voltam, s ti éppen úgy, mint a sztoikusok is, akikről Epictetus beszélt nekem, ha a gyalázat és a halál között kell választanotok, csak a halált választhatjátok. De vajon tudhatod-e, hogy a halál vár rád s nem a gyalázat? Avagy nem hallottál Seianus leányáról, aki kisleány volt még, mikor Tiberius parancsára halála előtt kénytelen volt a gyalázaton is átesni, csak azért, hogy meg ne sértsék a törvényt, amely tiltja, hogy szüzek halálra ítéltessenek? Lygia, Lygia, ne ingereld Caesart! Ha elérkezik a döntő pillanat, ha választanod kell a gyalázat és a halál között, akkor tedd, amit igazságod parancsol, de magad ne keresd vesztedet, s hitvány okokból ne ingereld ezt a kegyetlen földi istent.

Akté nagy szánalommal, sőt felindulva beszélt, s mivel kicsi kora óta rövidlátó volt, bájos arcát közelebb hajtotta Lygiához, mintha látni akarná, milyen hatást keltenek szavai.

Lygia pedig karját gyermeki bizalommal Akté nyaka köré fonva felelte:

- Nagyon jó vagy, Akté.

Az pedig e bizalomtól és dicsérettől megindultan szorította keblére a leányt, majd kibontakozott karjaiból, s így szólt:

- Az én boldogságom és örömöm a múlté, de rossz nem vagyok.

Azzal gyorsan megindult a szobában fel s alá, s mintegy kétségbeesve mondta önmagának:

- Nem! Ő sem volt rossz, ő maga is azt hitte akkor, hogy jó, és jó akart lenni. Ezt én tudom a legjobban. Ez mind későbben történt, mikor már nem szeretett... Mások tették őt ilyenné, amilyen most... mások... meg Poppaea!

S szeme megtelt könnyel. Lygia kék szeme egy ideig követte őt, majd így szólt:

- Sajnálod őt, Akté?

- Sajnálom! - felelte a görög leány tompán.

S ismét járkálni kezdett, öklét fájdalmasan összeszorította, s arca tanácstalanságot árult el.

Lygia pedig bátortalanul faggatta tovább:

- Hát még mindig szereted, Akté?

- Szeretem...

S kis idő múlva hozzátette:

- Senki sem szereti őt, csak én...

Csend lett, mely alatt Akté igyekezett visszanyerni az emlékei által megzavart nyugalmát, s mikor arcára ismét visszatért a csendes szomorúság megszokott kifejezése, megint megszólalt:

- Beszéljünk rólad, Lygia. Eszedbe ne jusson Caesarral ellenkezni, őrültség volna. Nyugodj meg végre. Jól ismerem ezt a házat, s úgy vélem, Caesar részéről semmi sem fenyeget. Ha Nero önmaga számára raboltatott volna el, akkor nem hoztak volna ide a Palatinusra. Itt Poppaea uralkodik, s mióta leánygyermeket szült, Nero még inkább hatalma alatt áll... Nem. Nero megparancsolta ugyan, hogy légy jelen a lakomán, de eddig még nem is látott, nem is érdeklődött felőled, tehát nem törődik veled. Lehet, hogy csak azért ragadott el Aulustól és Pomponiától, mert haragszik rájuk... Petronius írt nekem, hogy vegyelek oltalmamba, s mivel, amint tudod, Pomponia is írt, valószínű, hogy ebben megegyeztek egymással. Petronius talán éppenséggel Pomponia kérésére írt. Ha ez így van, s ha Pomponia kérésére Petronius is pártfogásba vesz, akkor igazán semmi sem fenyeget, s ki tudja, hogy Nero, az ő tanácsára, nem küld-e vissza Aulusékhoz? Nem tudom, Nero nagyon szereti-e őt, de az bizonyos, hogy ritkán mer más véleményen lenni, mint ő.

- Ah, Akté! - felelte Lygia. - Petronius nálunk járt, mielőtt elvittek volna, s anyám meg volt győződve róla, hogy Nero az ő rábeszélésére követelt ki engem.

- Az nagyon rossz volna - jegyezte meg Akté.

De rövid gondolkodás után így folytatta:

- De az is lehet, hogy Petronius csak éppen elszólta magát Nero előtt egy vacsorán, mondván, hogy Auluséknál látott egy lygius túszt, a hatalmára féltékeny Nero pedig kikövetelt, mert a kezesek Caesar fennhatósága alá tartoznak. Ő különben sem szereti sem Aulust, sem Pomponiát... Nem! Én nem hiszem, hogy ha Petronius el akart volna venni Aulustól, ehhez a fogáshoz folyamodott volna. Nem tudom, Petronius jobb-e azoknál, akik Caesart körülveszik, de egészen más... Végül esetleg rajta kívül is találsz valakit, aki szót emelne érted Caesarnál. Auluséknál nem ismerkedtél meg valakivel, aki közel áll Caesarhoz?

- Többször láttam ott Vespasianust és Titust.

- Azokat Caesar nem szereti.

- Meg Senecát.

- Ha Seneca bármit tanácsol is, az elég ahhoz, hogy Nero egészen mást cselekedjék.

Lygia fehér arcát fokozatosan belepte a pír.

- Meg Viniciust...

- Őt nem ismerem.

- Petronius rokona, s nemrégen tért vissza Armeniából.

- Azt hiszed, Nero szereti?

- Viniciust mindenki szereti.

- S ő kész volna szót emelni érted?

- Igen.

Akté gyöngéden elmosolyodott, s így szólt:

- Akkor bizonnyal találkozol vele a lakomán. Ott kell lenned először is azért, mert kell... Csak egy ilyen gyerek gondolkozhatott másképpen. Aztán meg, ha vissza akarsz kerülni Aulusékhoz, megkérheted Petroniust meg Viniciust, járjanak közbe, hogy visszatérhess. Ha itt volnának, ők is azt mondanák neked, amit én, hogy végzetes őrültség volna az ellenszegülést megkísérelni. Lehet, hogy Caesar észre sem venné távollétedet, de ha észrevenné, s rájönne, hogy elég vakmerő voltál szembeszállni akaratával, akkor már nem volna mentség számodra. Gyere, Lygia... Hallod ezt a lármát a házban? A nap lemenőben van, s a vendégek csakhamar gyülekezni kezdenek.

- Igazad van, Akté - felelte Lygia -, megfogadom tanácsodat.

Hogy ebben az elhatározásban milyen szerepet játszott a vágy, hogy találkozzék Viniciusszal és Petroniusszal, mennyi volt benne a női kíváncsiság, hogy egyszer az életben láthasson egy ilyen lakomát, s a lakomán Caesart, az udvart, a híres Poppaeát, és más szépségeket, meg azt az egész hallatlan pompát, amelyről Rómában csodákat meséltek, azt Lygia maga sem tudta. De Akténak mindenesetre igaza volt, s ezt a leány nagyon jól érezte. Ott kell lennie a lakomán. Mikor tehát a kényszerűség és a józan ész legyőzte a rejtett kísértést, már nem is habozott többé.

Ekkor Akté saját unctuariumába vezette, hogy megkenje és felöltöztesse, s noha Caesar házánál nem volt hiány rabszolganőkben, s Akténak saját szolgálatára is volt elég személyzete, szánta ezt a leányt, mert ártatlansága és szépsége megragadta a szívét, elhatározta hát, hogy ő maga öltözteti fel. Csakhamar ki is derült, hogy e fiatal görög nőben minden szomorúsága mellett is, noha annyit olvasgatta a tarsusi Pál leveleit, sok megmaradt a régi hellén lélek tulajdonságaiból, amelynek a testi szépség többet jelent, mint minden más a világon. Mezítelenre vetkőztette Lygiát, s mikor megpillantotta légies, de egyúttal telt idomait, melyeket mintha gyöngyházból és rózsákból alkottak volna, nem bírta elnyomni a csodálat sikolyát, s néhány lépést hátrálva, elragadtatással szemlélte ezt az utolérhetetlen tavaszi jelenséget.

- Lygia! - szólalt meg végre. - Te százszorta szebb vagy, mint Poppaea!

De Lygia Pomponia szigorú házában nevelkedett, ahol a szerénységet még akkor is megőrizték, mikor a nők egymás között voltak, most hát úgy állt ott csodálatosan, mint egy gyönyörű álom, harmonikusan, mint egy praxitelesi szobormű, vagy mint egy dal, de zavartan lesütött szemmel, arcán a szemérem pírjával, két térdét összeszorította, s keblét két kezével takarta el. Végül kezét hirtelen mozdulattal felemelve, kirántotta hajából a fürtjeit összeszorító hajtűt, s fejének egyetlen mozdulatával egy pillanat alatt úgy betakarózott hajával, mint egy palásttal.

Akté pedig közelebb lépve, s sötét fürtjeit megérintve így szólt:

- Ó, micsoda hajad van!... Nem hintem be aranyporral, mert a csavarulatoknál úgyis aranyszínben játszik... Csak talán itt-ott adok neki valami kis aranyos fényt, de csak csínján, csínján, mintha egyetlen sugár érte volna... Gyönyörű ország lehet a lygiusok hazája, ahol ilyen leányok teremnek.

- Én nem emlékszem rá - felelte Lygia -, csak Ursus mesélte, hogy csupa erdő, erdő és erdő.

- S az erdőben virágok nyílnak - tette hozzá Akté, ujját a verbénaolajjal telt tálba mártva, s megnedvesítve vele Lygia haját.

E munka végeztével gyöngéden megkente egész testét arábiai illatos olajokkal, majd ráadta az aranyos színű, ujjatlan, lágy tunikát, s arra került aztán a hófehér peplum. De mivel előbb még meg kellett fésülni, egyelőre csak a synthesis nevű bő köpenybe burkolta, s egy székre leültetve, kis időre a rabszolganők kezére bízta, hogy ő maga a távolból ügyeljen a fésülésre. Két rabszolganő egyszerre húzta fel Lygia lábacskáira a bíborral hímzett fehér sarukat, s keresztbe haladó aranyszalaggal kötötték meg az alabástrom bokákon. Mikor végre a fésüléssel elkészültek, ráadták a peplumot, s gyönyörű, lágy redőkbe szedték, majd Akté nyakába kapcsolta a gyöngyöt, s a haj csigáit megérintette az aranyos porral. Aztán parancsot adott, hogy öltöztessék fel, s közben elragadtatva legeltette szemét Lygián.

De hamarosan elkészült, s alig jelentek meg az első gyaloghintók a főkapuban, mindketten beléptek az oldalsó cryptoporticusba, ahonnan látszott a főkapu, a belső karzat és a numidiai márvány oszlopsorral övezett udvar.

Lassanként egyre többen léptek be a kapu magas íve alatt, amely fölött Lysias pompás quadrigája mintha a levegőbe készült volna repülni Apollóval és Dianával. Lygiát meglepte ez a pompás kép, amelyről Aulus szerény háza még fogalmat sem adhatott neki. Éppen naplemente volt, mikor az utolsó sugarak az oszlopsor numidiai márványára hullottak, amely fénylett, mint az arany, s egyszersmind rózsaszínben is játszott. Az oszlopok között a Danaidák, valamint az istenek, a hősök és mások szobrai mellett az emberek, férfiak és nők tömegei tódultak befelé, maguk is mind megannyi szobor, meg a testüket takaró tóga, peplum és stóla lágyan omló redői között hunytak ki a letűnő nap utolsó sugarai. Egy óriási Hercules a magasból nézett lefelé erre a tömegre, feje még a fényben úszott, de mellétől lefelé már az oszlop vetette árnyékba merült. Akté megmutogatta Lygiának a senatorokat, széles szegélyű tógájukban, színes tunikájukban és félholddal díszített saruikban, a lovagokat, a híres művészeket meg a római hölgyeket, akik hol római, hol görög módra voltak öltözve, hol meg fantasztikus keleti jelmezeket viseltek, hajukat toronyba vagy piramisba rakták, vagy pedig - mint az istennők szobrain látni - simán lefésülték, s virágokkal díszítették. Akté számos férfit és nőt nevén is megnevezett, s neveikhez olykor rövid, de rettenetes történeteket is fűzött, melyek Lygiát félelemmel, álmélkodással és csodálkozással töltötték el. Különös világ volt ez számára, szépségét szeme mohón itta, de ellentéteit az ő kislányos értelme nem bírta felfogni. Az égen úszó alkonypírban, ebben a távolba vesző, mozdulatlan oszlopsorban, ezekben a szoborszerű emberekben volt valami nagy nyugalom; mintha ezek között az egyenes vonalú márványtömbök között csupa gondtalan, békés és boldog félisten élne, pedig hát Akté e palotának és ezeknek az embereknek egyre újabb szörnyű titkait leplezte le. Íme, a távolban látszik a cryptoporticus, oszlopain és padlóján még most is ott vöröslenek a vérfoltok, melyeket Caligula vére fröccsentett a fehér márványra, mikor Cassius Chaerea tőrétől összerogyott, amott gyilkolták meg feleségét, ott pedig gyermekét zúzták szét a köveken, ott, ama szárny alatt, föld alatti tömlöc van, melyben az ifjabb Drusus önkezét rágta éhségében, ott gyilkolták meg az idősebb Drusust, amott vonaglott félelmében Gemellius, ott Claudius, amott pedig Germanicus rángatózott görcseiben. Ezek a falak itt mind hallották a haldoklók nyögését és hörgését, s ezekre az emberekre, akik most tógáikban és színes tunikáikban, virággal és ékszerekkel díszítve sietnek a lakomára, holnap már talán a halálos ítélet vár. Sok arcán a mosoly talán a szív félelmét, nyugtalanságát és a bizonytalan holnap érzetét takarja; s e látszólag gondtalan, koszorús félistenek szívét talán a láz, az irigység és a kapzsiság marja. Lygia riadt gondolatai nem bírták követni Akté szavait, s míg ez a csodálatos világ egyre nagyobb erővel vonzotta tekintetét, szíve összeszorult a félelemtől, s lelkében hirtelen kimondhatatlan vágyakozás ébredt a kedves Pomponia Graecina és Aulusék nyugodalmas háza után, ahol a szeretet volt az úr, nem pedig a bűn.

Eközben a Vicus Apollinis felől egyre újabb hullámokban érkeztek a vendégek. A kapu mögül zaj és a patrónusaikat elkísérő kliensek kiáltozása hallatszott. Az udvaron és az oszlopsorokban nyüzsögtek Caesar rabszolgái, rabszolganői, fiatal legényei és a palota őrségét ellátó praetorianus katonák. Itt-ott a bronzos vagy fehér arcok közül kifeketéllett egy-egy numida arc, fölötte tollas sisak, s fülében hatalmas aranyozott karikák. Hoztak lantokat, citerákat s a kései ősz ellenére csokorszám mesterségesen kitenyésztett virágokat, arany, ezüst és réz kézilámpákat. A beszélgetés erősödő zaja összevegyült a szökőkút csobogásával, amelynek alkonypírtól rózsaszínű sugarai a magasból lehullva mintegy zokogva zúzódtak széjjel a márványlapon.

Akté már abbahagyta a beszédet, de Lygia még mindig merően nézett, mintha valakit keresne a tömegben. S arcát egyszerre elöntötte a pír. Az oszlopok közül hirtelen kibukkant Petronius és Vinicius, s tógáikban fehér istenekhez hasonlóan, ékesen, nyugodtan haladtak a nagy triclinium felé. Lygiának mintha nagy kő esett volna le szívéről, mikor az idegen emberek között meglátta ezt a két ismerős és baráti arcot, s különösen Viniciusét. Most már nem érezte magát annyira elhagyatottnak. Az a végtelen vágyódás, mely az imént kelt szívében Pomponia és az Aulusék háza után, most mintha már nem kínozta volna annyira. A kísértés, hogy Viniciust láthassa és beszélhessen vele, minden más hangot elnyomott benne. Hiába idézte emlékezetébe Akté szavait, Pomponia intelmeit meg azt a sok rosszat, amit a Caesar házával kapcsolatban hallott. E szavak és intelmek ellenére úgy érezte, hogy ezen a lakomán nemcsak jelen kell, de jelen is akar lenni. Egyszerre forró öröm töltötte el arra a gondolatra, hogy nemsokára hallani fogja a kedves, szeretett hangot, amely a szerelemről és az isteni boldogságról beszélt neki, s amely még most is lágy énekként cseng fülébe.

De egyszerre megijedt ettől az örömtől. Úgy érezte, hogy e pillanatban nemcsak azt a tiszta tant árulja el, amelyben felnevelték, hanem Pomponiát is meg önmagát is. Más dolog a kényszerűségnek engedni, és más örülni ennek a kényszerűségnek. Bűnösnek, méltatlannak és elveszettnek érezte magát. Elfogta a kétségbeesés, s szeretett volna sírni. Ha egyedül lett volna, most térdre hullva s mellét verve ismételgette volna: "Mea culpa, mea maxima culpa!"[73] Most Akté megfogta kezét, s a belső termeken át a nagy tricliniumba vezette, amelyben a lakomának kellett lefolynia, neki pedig káprázott a szeme, zúgott a füle a belső megindultságtól, s szíve dobogásától elakadt a lélegzete. Mintegy álmában pillantotta meg az asztalon és falakon lobogó ezernyi lámpát, mintegy álmában hallotta a Caesart üdvözlő kiáltást, s mintegy ködön át pillantotta meg őt magát. A kiáltás megsüketítette, a fény elvakította, az illatok elkábították, s maradék öntudatát is elvesztve, alig ismerte meg Aktét, aki elhelyezte az asztalnál, s maga mellette foglalt helyet.

De kis idő múlva egy ismerős, mély hang szólalt meg a másik oldal felől:

- Üdv neked, földünk legszebb szüze és az ég legszebb csillaga! Üdv neked, isteni Kallina!

Lygia kissé felocsúdva körülnézett: Viniciust látta maga mellett. Tóga nem volt rajta, mert a kényelem és a szokás úgy kívánta, hogy a lakomához vessék le a tógát. Testét csak ezüstpálmákkal hímzett, skarlátszínű, ujjatlan tunika fedte. Mezítelen karját, keleti szokás szerint, a könyök fölött felkapcsolt két széles arany karvédő díszítette. Gondosan szőrtelenített alkarja sima volt, de nagyon is izmos, valósággal kardhoz és pajzshoz teremtett katonakar. Fejét rózsakoszorú díszítette. Orra fölött összeérő szemöldökével, gyönyörű szemével és barna arcbőrével olyan volt, mintha az ifjúság és erő öltött volna testet benne. Lygia olyan szépnek látta, hogy - noha első kábulata már elmúlt - alig bírt felelni:

- Üdv neked, Marcus...

Az ifjú pedig folytatta:

- Boldog a szemem, hogy láthat, boldog a fülem, hogy hallhatja hangodat, mely kedvesebb nekem, mint a fuvola és citera hangja. Ha választanom kellene, hogy ki nyugodjék itt mellettem e lakomán, te-e, isteni Lygia, avagy Venus: én téged választanálak!

Úgy nézett rá, mintha be akarna telni látásával, s szemével szinte perzselte. Tekintete le-lesiklott arcáról a nyakára és mezítelen karjára, gyönyörű idomait becézgette, élvezte, ölelte és felitta, de a megkívánás mellett ott sugárzott benne a boldogság, a szerelem és végtelen elragadtatás is.

- Tudtam, hogy meglátlak itt, Caesar házában - folytatta -, s mégis, mikor megpillantottalak, egész lelkemet olyan öröm rázta meg, mintha váratlan szerencse ért volna.

Lygia, mikor magához tért, s megérezte, hogy ebben a tömegben, ebben a házban ez az ifjú az egyetlen teremtés, aki közel áll hozzá, beszédbe elegyedett vele, s kikérdezte minden felől, amit eddig nem értett, s ami félelemmel töltötte el. Honnan tudta, hogy őt itt találja Caesar házában, s ő, Lygia, miért van itt? Miért vette őt el Caesar Pomponiától? Ő fél itt, s haza akar menni Pomponiához. Meghalna a vágyakozástól és nyugtalanságtól, ha nem remélné, hogy Petronius és ő, Vinicius, szót emelnek érte Caesarnál.

Vinicius megmagyarázta. Ő csak Aulustól tudta meg, hogy Lygiát elragadták. Hogy miért van itt, azt nem tudja. Caesar senkinek sem számol be rendeleteiről és parancsairól. De azért ne féljen, ő, Vinicius, itt van mellette, és mellette is marad, mert inkább elvesztené a szeme világát, hogysem őt ne lássa, inkább elvesztené életét, hogysem őt elhagyja. Lygia az ő lelke, tehát úgy fogja őrizni, mint a tulajdon lelkét. Házában oltárt épít neki, mint istenének, s azon fog áldozni mirhát és aloét, tavasszal pedig kökörcsint és almavirágot... Ha pedig fél Caesar házától, megígéri neki, hogy nem marad itt.

S jóllehet ravaszul beszélt, s néha füllentett is, hangjából érezni lehetett az őszinteséget, mert érzelmei őszinték voltak. Olyan őszinte részvét fogta el, s a leány szavai annyira a lelkébe hatoltak, hogy amikor Lygia hálálkodott, s biztosította, hogy Pomponia nagyon megszereti jóságáért, őpedig egész életében hálás lesz neki, nem bírt uralkodni megindultságán, s úgy érezte, hogy soha meg nem bírná tagadni Lygia kérését. Szíve már olvadozott. Szépsége elkábította érzékeit, kívánta ezt a leányt, de ugyanakkor érezte, hogy nagyon drága is neki, s hogy valóban imádni tudná, mint egy istenséget; fékezhetetlen szükségét érezte annak is, hogy beszéljen neki szépségéről, és arról, mennyire imádja, mivel pedig a lakoma zaja egyre erősödött, Vinicius közelebb húzódott hozzá, s lelke mélyéről fakadó kedves, gyöngéd szavakat suttogott neki, melyek zengtek, mint a muzsika, s bódítottak, mint a bor.

S el is bódította. Lygia úgy érezte, hogy a körülötte levő sok idegen között Vinicius egyre közelebb áll hozzá, egyre kedvesebb neki, egészen megbízik benne, mert az ifjú szívvel-lélekkel ragaszkodik hozzá. Megnyugtatta, megígérte, hogy kiszabadítja Caesar hazából, megígérte, hogy nem hagyja el, s hogy szolgálni fogja. Meg aztán mikor Auluséknál beszélgettek, Vinicius csak általánosságban szólt neki a szerelemről meg a boldogságról, amit ő, Lygia nyújthat, most azonban egyenesen megmondta, hogy szereti, hogy ő a legkedvesebb és legdrágább lény számára. Lygia férfiszájból most hallott először ilyen szavakat, s ahogy hallgatta, érezte, hogy valami mintegy álomból ébredezik benne, s valami boldogító érzés árasztja el, amelyben a végtelen öröm végtelen nyugtalansággal vegyül. Arca égni kezdett, szíve erősen dobogott, s ajka mintegy a csodálkozástól kinyílt. Elfogta a félelem; hogy ilyen dolgokat hallgat, de azért a világ minden kincséért sem vesztegetett volna el egyetlen szót sem. Hol lesütötte szemét, hol ismét Viniciusra emelte ragyogó, félénk, de egyszersmind kérdő tekintetét, mintha azt akarná mondani: "Beszélj további" A zaj, a zene, a virágok és arab füstölőszerek illata ismét elkábította. Rómában szokás volt a lakomák közben feküdni az asztal mellett, de Lygiának odahaza Pomponia és a kis Aulus között volt a helye, most pedig a fiatal, erős, a szerelemtől izzó Vinicius volt mellette, ő pedig az ifjú felől áradó forróságtól szégyent és gyönyört érzett egyaránt. Valami édes erőtlenség, bágyadtság, önfeledtség töltötte el, mintha álom nehezednék rá.

Ám Viniciusra is kezdett hatni a leány közelsége. Arca elsápadt, orrcimpái kitágultak, mint egy keleti méné. Nyilván az ő szíve is hevesen dobogott skarlátszínű tunikája alatt, mert lélegzete lihegővé vált, s a szavak is akadoztak szájában. Hiszen ő is most először volt ilyen közel Lygiához. Gondolatai összezavarodtak, ereiben mintha tűz patakzott volna, amelyet hiába igyekezett borral eloltani. Nem is a bor, hanem Lygia gyönyörű arca, mezítelen karja, aranyos tunikája alatt hullámzó szűzi keble és a peplum redői között rejtőző egész alakja részegítette meg egyre jobban. Végül megfogta kezét csuklója fölött, úgy, mint már egyszer Aulusék házában is, s maga felé vonva őt, remegő ajakkal suttogta fülébe:

- Szeretlek, én isteni Kallinám!

- Marcus, eressz! - kérte Lygia.

De az ifjú csak beszélt, s szemét elhomályosította a köd:

- Isteni Kallinám! Szeress te is!...

De e pillanatban hangzott Akté szava, aki Lygia másik oldalán feküdt:

- Caesar néz benneteket.

Vinicius hirtelen haragra lobbant mind Caesar, mind Akté ellen, mert e szavak szertefoszlatták a mámor varázsát. E pillanatban még a baráti szót is tolakodónak tartotta volna, s most úgy érezte, Akté szándékosan kívánja megzavarni Lygiával való beszélgetését.

Felemelte hát fejét, s Lygia vállán áthajolva a fiatal szabadosnőre nézett, s bosszúsan mondta:

- Elmúlt az az idő, amikor a lakomán Caesar oldalán feküdtél, s azt mondják, a megvakulás fenyeget, hogyan láthatod hát őt?

A leány pedig szomorúan felelte:

- Mégis látom... ő is rövidlátó, s smaragdon át néz benneteket.

Minden, amit Caesar tett, éberséget keltett még a legszorosabb környezetében is, Vinicius tehát nyugtalankodni kezdett, lecsillapodott, s észrevétlenül Caesar felé pillantott. Lygia a lakoma elején nagy zavarában csak mintegy ködön át látta, később pedig teljesen lekötötte Vinicius közelsége és a vele való beszélgetés, tehát egyáltalán nem is nézett Caesarra, most azonban szintén feléje fordította kíváncsi, ijedt tekintetét.

Akté igazat szólt. Caesar az asztal fölé hajolt, egyik szemét behunyta, a másik elé pedig két ujjával odatartotta a csiszolt, kerek smaragdot, amelyet rendszeresen használt, s azon keresztül nézett rájuk. Tekintete egy pillanatra találkozott Lygiáéval, s a leány szíve összeszorult rémületében. Gyermekkorában gyakran tartózkodott Aulusék szicíliai falusi birtokán, s ott mesélt neki egy öreg egyiptomi rabszolganő a hegyi szakadékokban lakó sárkányokról. Most egyszerre úgy érezte, hogy egy ilyen sárkány zöldes szeme néz rá. Megragadta Vinicius kezét, mint a remegő gyermek, s fejében egymást kergették a zűrzavaros érzések. Tehát ez ő! Az a rettenetes, az a mindenható? Eddig még sosem látta, s egészen másnak képzelte. Ő egy ijesztő arcot képzelt el, melynek vonásaiban megkövült a gonoszság, s ehelyett egy vastag nyakon nyugvó nagy fejet látott, igaz, hogy ez is rettenetes volt, de egyszersmind nevetséges is, mert messziről valóságos gyermekfejnek látszott. Ametisztszínű tunikája, amilyent a közönséges halandóknak nem volt szabad viselniük, kékes visszfényt vetett rövid, széles arcára. Sötét haja - az Otho által meghonosított divat szerint - négy sor csigába volt rakva. Szakállt nem viselt, mert azt nemrégen Iuppiternek szentelte, amiért egész Róma hálálkodott neki, bár titokban azt rebesgették, hogy ezt az áldozatot azért hozta, mert - mint családja minden tagjának - neki is vörös szakálla lett volna. De szemöldöke fölé erősen kidomborodott homlokában mégis volt valami olympusi. Összevont szemöldökeiben látszott a mindenhatóság tudata, de e félisteni homlok alatt egy korhely, léha komédiás majomarca terpeszkedett, tele változó gerjedelmekkel, fiatal kora ellenére máris elhájasodott, s mégis beteges és rút volt. Lygia ellenségesnek, de mindenekelőtt visszataszítónak látta.

Kis idő múlva letette a smaragdot, s már nem nézett a leányra. Lygia most láthatta kidülledt kék szemét, melyet az erős fény miatt összehunyorított. Ez a szem fénytelen, üveges volt, mint a halottaké.

Caesar pedig Petroniushoz fordulva így szólt:

- Ez az a túsz, akibe Vinicius szerelmes?

- Úgy van - felelte Petronius.

- Melyik nemzetből való?

- Lygius.

- S Vinicius szépnek tartja?

- Adj női peplumot egy olajfa korhadó törzsére, s Vinicius azt is szépnek fogja látni. De tekintetedből, ó, utolérhetetlen műértő, máris kiolvasom róla alkotott véleményedet! Felesleges is kihirdetned! Úgy van! Nagyon sovány! Csenevész, valódi pipacs vékony száron, márpedig te, isteni esztéta, a nőben csak a szárat értékeled, s háromszorosan, négyszeresen is igazad van! Az arc egymagában semmit sem jelent. Én sokat tanultam tőled, de ilyen biztos tekintetem még nincsen... S fogadni mernék Tullius Senecióval a szeretőjébe, hogy noha egy lakomán, ahol mindenki fekszik, nehéz az egész alakra következtetni, te máris megállapítottad magadban, hogy "a csípője a kelleténél keskenyebb".

- A csípője a kelleténél keskenyebb - felelte Nero, szemét összehunyorítva.

Petronius ajkán alig észrevehető mosoly suhant át, de Tullius Senecio, aki e pillanatban Vestinusszal vitázott, vagy inkább az álmokat fitymálta, amelyekben Vestinus hitt, most Petroniushoz fordult, s noha nem is sejtette, miről van szó, kijelentette:

- Tévedsz! Én Caesarral tartok.

- Helyes! - felelte Petronius. - Én azt bizonygattam, hogy egy parányi eszed azért mégis van, de Caesar kijelentette, hogy hamisítatlan szamár vagy.

- Habet![74] - vágta rá Nero nevetve, s hüvelykujját lefelé fordította, miként a cirkuszban volt szokás, annak jeléül, hogy a gladiátor megsebesült, s meg kell kapnia a kegyelemdöfést.

Vestinus pedig abban a hitben, hogy még mindig az álmokról folyik a vita, felkiáltott:

- Én pedig hiszek az álmokban, s Seneca a minap azt mondta, hogy ő is hisz.

- Legutóbb éjjel azt álmodtam, hogy Vesta-szűzzé lettem - jelentette ki Calvia Crispinilla az asztalon áthajolva.

Nero tapsolni kezdett, mire a többiek is követték példáját, s egy darabig folyt a hangos taps, mert Crispinilla, a többszörösen elvált asszony, Róma-szerte mesébe illő könnyű erkölcseiről volt nevezetes.

De ő egy cseppet sem esett zavarba, hanem így folytatta:

- Hát aztán! Azok mind öregek és csúnyák. Csak az egyetlen Rubriának van emberi ábrázata, így meg ketten lettünk volna, bár nyáron neki is kibújnak a szeplői.

- Engedj meg, szűzies Calvia - szólt közbe Petronius -, de te csakis álmodban lehetnél Vesta-szűz.

- Hátha Caesar parancsolná?

- Akkor elhinném, hogy még a legfurcsább álmok is beteljesedhetnek.

- Teljesednek is - jelentette ki Vestinus. - Én megértem azokat, akik nem hisznek az istenekben, de hogyan nem hihet valaki az álmokban?

- Hát a jóslatok? - kérdezte Nero. - Nekem egyszer azt jósolták, hogy Róma megszűnik létezni, s én leszek az egész Kelet uralkodója.

- Jóslatok és álmok, e kettő összefügg egymással - jegyezte meg Vestinus. - Egyszer egy proconsul, nagy hitetlenkedő, lepecsételt levelet küldött Mopsus szentélyébe egy rabszolgával, de a levelet nem engedte felbontani, így akarván megvizsgálni, vajon az istenség tud-e válaszolni a levélben foglalt kérdésekre. A rabszolga egy éjszaka a szentélyben hált, hogy jósálma legyen, aztán visszatért urához, és így szólt: "Egy ifjúról álmodtam, fényes volt, mint a nap, s csupán egyetlen szót mondott: »Feketét«." A proconsul, ezt hallván, elsápadt, aztán vendégeihez fordult, kik hozzá hasonló hitetlenkedők voltak, s így szólt: "Tudjátok, mi volt a levélben?" Itt Vestinus megszakította beszédét, serlegét ajkához emelte s ivott.

- Mi? - kérdezte Senecio.

- A levélben azt kérdeztem: "Milyen bikát áldozzak: fehéret-e, vagy feketét?"[75]

De az elbeszélés keltette érdeklődést megzavarta Vitellius, aki már ittasan jött el a lakomára, s most hirtelen, minden ok nélkül, értelmetlen kacagásban tört ki.

- Mit nevet ez a faggyúhordó? - kérdezte Nero.

- A nevetés különbözteti meg az embereket az állatoktól, s ennek nincs egyéb bizonyítéka arra, hogy nem disznó - felelte Petronius.

Vitellius most abbahagyta a nevetést, s a mártásoktól és zsírtól fényes ajkával nagyokat csettintve, csodálkozva bámult a jelenlevőkre, mintha sosem látta volna őket.

Majd párnás kezét felemelve, rekedt hangon szólt:

- Leesett az ujjamról a pecsétgyűrűm, melyet atyámtól örököltem.

- Aki cipész volt - tette hozzá Nero.

De Vitellius váratlanul ismét elkacagta magát, s Calvia Crispinilla peplumában kezdett kutatni a gyűrű után.

Erre Vatinius a megrémült nő kiáltozását utánozta, Nigidia pedig, egy gyermekarcú, de parázna szemű fiatal özvegy, Calvia barátnője, hangosan megjegyezte:

- Keresi, amit el sem vesztett.

- S amiből semmi haszna, még ha megtalálná is - fejezte be Lucanus, a költő.

A lakoma hangulata kezdett emelkedni. A rabszolgák serege egyre újabb fogásokat hordott körül. A hóval töltött s borostyánnal koszorúzott hatalmas tálakból különféle borral telt kisebb keverőedényeket szedtek ki. Mindnyájan sokat ittak. A mennyezetről minduntalan rózsák hullottak az asztalra és a lakomázókra.

Petronius kérlelni kezdte Nerót, hogy mielőtt a vendégek leinnák magukat, tisztelje meg a lakomát énekével. A jelenlevők egész kórusa támogatta e kérést, de Nero szabadkozott. Nem magáról a bátorságról van szó, bár az neki soha sincsen... Az istenek tudják, mibe kerül neki minden egyes szereplés... Nem akarja ő kihúzni magát, mert a művészetért is tenni kell valamit, s különben is, ha Apolló megajándékozta valamicske hanggal, az istenek ajándékát nem méltó dolog elvesztegetni. Megérti, hogy ez neki az állammal szemben is kötelessége. Ma azonban valóban rekedt. Az éjjel ólomsúlyokat rakott a mellére, de az sem használt... Sőt arra is gondolt, hogy elutazik Aniumba, egy kis tengeri levegőt szívni.

De Lucanus a művészet és az emberiség nevében könyörgött. Mindenki tudja, hogy az isteni költő és énekes új himnuszt szerzett Venus tiszteletére, amelyhez képest a Lucretiusé nem egyéb egy egyéves farkaskölyök szűkölésénél. Hadd legyen ez a lakoma igazi ünnepély. Egy ilyen jóságos uralkodónak nem szabad ennyire megkínoznia alattvalóit: - Caesar, ne légy kegyetlen!

- Ne légy kegyetlen! - ismételték meg a közelebb ülők mindnyájan.

Nero széttárta karját, jelezvén, hogy kénytelen engedni. Erre minden arc a hála kifejezését öltötte, s minden tekintet feléje fordult. De Caesar már korábban értesítette Poppaeát, hogy énekelni fog, a jelenlevőknek viszont megmagyarázta, hogy Poppaea, rosszul érezvén magát, nem jött el a lakomára, mivel azonban semmiféle orvosság nem használ neki annyira, mint az ő éneke, nem akarta megfosztani ettől az alkalomtól.

S Poppaea csakhamar meg is jelent. Az asszony eddig úgy uralkodott Nerón, mint alattvalóján, de tudta, hogy amint a Caesar énekesi, költői vagy kocsihajtói önérzetéről van szó, veszedelmes volna őt megbántani. Jött hát gyönyörűen, mint egy aranyhajú istennő, s miként Nero, ő is ametisztszínű köntöst viselt, a nyakán a valamikor Masinissától zsákmányolt óriás gyöngyökből álló nyakék, csupa báj volt, s noha már két férjétől elvált, arca és tekintete még mindig olyan, mint egy szűzé.

Hangos "Isteni Augusta!" kiáltásokkal üdvözölték. Lygia sosem látott még ilyen szépséget, s nem akart hinni tulajdon szemének, hiszen tudta, hogy Poppaea Sabina egyike a világ leggonoszabb asszonyainak. Pomponiától hallotta, hogy ő bírta rá Caesart, gyilkolja meg anyját és feleségét, ismerte őt Aulus vendégeinek és cselédségének elbeszéléseiből; hallotta, hogy szobrait a városban éjjel ledöntögették, hallott a feliratokról, amelyeknek szerzőit a legszigorúbb büntetésekkel sújtották, s amelyek mégis minden reggel újra megjelentek a város falain. S íme most, amint a hírhedt Poppaeát látta, akit Krisztus követői a gonoszság megtestesítőjének tartottak, úgy érezte, hogy az angyalok vagy a mennyei lelkek lehetnek ilyenek. Egyszerűen nem bírta róla levenni szemét, s ajkáról önkéntelenül felszakadt a kérdés:

- Ah, Marcus, lehetséges ez?

Az ifjú pedig, a bortól felhevülve, mintha türelmét vesztette volna, hogy szerelmese figyelmét ennyi minden leköti, s elszakítja őtőle és szavaitól, így felelt:

- Igen, ő szép, de te százszorta szebb vagy. Te nem ismered önmagadat, mert ha ismernéd, szerelmes volnál magadba, mint Narcissus... Ő szamártejben fürdik, de téged bizonyára Venus fürösztött meg a maga tejében. Te nem ismered magadat, ocelle mi!...[76] Ne nézd őt. Fordítsd reám tekinteted, ocelle mi!... Érintsd meg ajkaddal e serleg szélét, hogy én ugyanarra a helyre tapaszthassam számat...

S egyre közelebb húzódott, Lygia pedig mind jobban hátrált Akté felé. De e pillanatban csendre intettek mindenkit, mert Caesar felállt. Diodoros énekes adta át neki a delta alakú lantot, a másik, Terpnos pedig, akinek kísérnie kellett őt, közelebb lépett nablium[77] nevű hangszerével. Nero, deltáját az asztalhoz támasztva, szemét felvetette, s a tricliniumban egy időre csend lett, melyet csak a mennyezetről folyvást lehulló rózsák nesze zavart meg.

Aztán a két lant kísérete mellett belevágott az énekbe, jobban mondva dallamosan és ütemesen mondta Venushoz írt himnuszát. Sem a hang, bár egy kicsit fátyolos volt, sem a vers nem volt rossz, úgyhogy szegény Lygia megint lelkiismeret-furdalást érzett, mert a himnuszt, bár az a tisztátalan, pogány Venust dicsőítette, gyönyörűnek találta, s maga Caesar is, homlokán a babérkoszorúval, magasra emelt tekintettel magasztosabbnak látszott, s nem is volt olyan szörnyű, mint a lakoma elején.

A lakmározók tapsviharral feleltek. "Ó, mennyei hang!" - kiáltások hallatszottak mindenütt. Néhány nő elragadtatása jeléül kezét a magasba emelte, s az ének elvégeztével is úgy maradt, mások könnyes szemüket törölgették; az egész terem rajzott, mint egy méhkas. Poppaea szőke fürtös fejecskéjét meghajtva, Nero kezét ajkához emelte, és sokáig ott tartotta szótlanul; az ifjú Pythagoras pedig, egy csodálatosan szép görög ifjú, ugyanaz, akivel később a már félőrült Nero meg is esküdött, s a flamenekkel az összes szertartások szerint meg is áldatta frigyét, most letérdelt Caesar lába elé.

De Nero Petroniust leste, mert az ő dicséretére vágyott leginkább, az pedig így szólt:

- Ami a zenét illeti, Orpheus most éppen olyan sárga lehet az irigységtől, akár az itt jelen levő Lucanus, a vers pedig, sajnálom, hogy nem gyengébb, mint amilyen, mert akkor talán találhatnék szavakat dicséretére.

Lucanus azonban nem haragudott meg az irigységére történt célzásért, sőt hálásan nézett Petroniusra, s rosszkedvet színlelve dörmögte:

- Átkozott végzet, amely arra ítélt, hogy egy ilyen nagy költő kortársa legyek. Az ember helyet kaphatott volna a nemzet emlékezetében meg a Parnasszuson, így pedig elhomályosul, mint a mécses a nap mellett.

A kitűnő emlékezőtehetséggel megáldott Petronius részleteket idézett a himnuszból, elmondott egyes sorokat, s kiemelte és boncolgatta a szebb kifejezéseket. Lucanus, mintha a vers szépségeinek hatása alatt elfeledte volna saját irigységét, még megtoldotta Petronius dicsérő szavait. Nero arcáról gyönyör és feneketlen hiúság sugárzott, mely már nem is annyira határos, mint inkább azonos volt az ostobasággal. Ő maga hívta fel figyelmüket azokra a sorokra, melyeket a legszebbeknek tartott, végül vigasztalta Lucanust, mondván, ne veszítse el bátorságát, mert igaz ugyan, hogy mindenki azzá lesz, amivé született, de hát a Iuppiternek hozott áldozatok nem zárják ki, hogy az emberek más isteneknek is áldozzanak.

Azzal felkelt, hogy elkísérje Poppaeát, aki valóban beteg volt, s vissza akart vonulni. Mindazonáltal az ott maradt lakomázóknak meghagyta, hogy térjenek vissza az asztalhoz, mert ő is visszajön. S csakhamar vissza is jött, hogy felfrissüljön a tömjénezők füstjétől, s gyönyörködjék a további látványosságokban, amelyeket ő maga, Petronius vagy Tigellinus készített elő a mai lakomára.

Ismét verseket hallgattak, vagy párbeszédeket, amelyekben a furcsaságok helyettesítették a szellemességet. Aztán Paris, a híres színész eljátszotta Iónak, Inachos leányának kalandjait. A vendégeknek, különösen pedig Lygiának, ki ilyen látványosságokhoz nem volt szokva, olyan volt mindez, mintha varázslatos csodákat látnának. Paris értett hozzá, hogy kéz- és testmozdulatokkal fejezzen ki dolgokat, amelyek tánccal látszólag kifejezhetetlenek. Kezei elhomályosították a levegőt azzal, hogy ragyogó, rezgő, mozgékony és kéjes felhőt vertek, mely teljesen körülölelte a gyönyör vonaglásában félájultan remegő, nőnek tetsző alakot. Nem is annyira tánc volt ez, mint kép, egészen világos kép, mely felfedte a szerelem titkait, varázslatos és szemérmeden, s mikor véget ért, beléptek a corybantok,[78] s a szíriai leányokkal citera, fuvola, cimbalom és dobok kísérete mellett elkezdték a bacchusi táncot, tele vad kurjantásokkal s még vadabb érzékiséggel. Lygia úgy érezte, hogy mindjárt elégeti az eleven, tűz, s hogy a villámnak kellene bevágnia ebbe a házba, vagy a mennyezetnek a lakomázók fejére omlania.

De a mennyezet alatt kifeszített aranyhálóból csak rózsák hullottak, a már félig részeg Vinicius pedig így szólt hozzá:

- Láttalak Auluséknál a szökőkút mellett, s megszerettelek. Hajnal volt, te azt hitted, nem lát senki, de én láttalak... S máig is olyannak látlak, noha eltakar a peplum. Vesd le a peplumot, mint Crispinilla. Látod! Istenek és emberek a szerelmet keresik. A szerelmen túl nincs is semmi az életben! Hajtsd fejedet mellemre, és hunyd be a szemed.

A leány érezte, hogy ütőerei lázasan lüktetnek két halántékában és csuklójában. Az volt az érzése, hogy egy szakadékban zuhan lefelé, ez a Vinicius pedig, akit azelőtt olyan közelállónak és biztosnak gondolt, ahelyett hogy mentené, még lefelé húzza. S érezte, hogy neheztel rá. Most már megint félt tőle is, e lakomától is, meg önmagától is. Egy hang, a Pomponiáéhoz hasonló, még megszólalt a szívében: "Lygia, menekülj!" - de valami azt súgta, már késő, mert aki ennyire fellángolt, aki látta mindazt, ami ezen a lakomán történt, akinek a szíve olyan lázasan dobogott, mint az övé, mikor Vinicius szavait hallgatta, s akit olyan remegés fogott el, mint öt, mikor az ifjú feléje közeledett, az már elveszett, s nincs számára semmiféle mentség. Egészen rosszul lett. Néha úgy érezte, hogy elájul, s aztán valami rettenetes dolog fog történni. Tudta, hogy Caesar haragját vívja ki maga ellen, aki el meri hagyni helyét, míg Caesar asztalt nem bont, de ha nem így lett volna is, ehhez már amúgy sem volt ereje.

Pedig a lakoma vége még messze volt. A rabszolgák még egyre újabb fogásokat hoztak, s megtöltögették a kiürült kancsókat, a patkó alakban felállított asztalok előtt pedig két atléta jelent meg, hogy a vendégeket birkózásukkal szórakoztassák.

Csakhamar össze is kapaszkodtak. Olajtól fényes, hatalmas testük egyetlen tömeggé olvadt össze, csontjaik ropogtak vaskarjuk ölelésétől, s összeszorított állkapcsaik közül baljós fogcsikorgatás hallatszott. Időnként lábuk gyors, tompa dobbanással keresett támaszt a sáfránnyal behintett padlón, majd ismét mozdulatlanságba meredtek, elcsendesedtek, úgyhogy a nézők szinte kőből faragott szoborcsoportnak nézhették őket. A rómaiak élvezettel legeltették szemüket a pattanásig megfeszült hátgerincek, lábikrák és karok játékán. De a mérkőzés nem tartott sokáig, mert Krotont, a mesterbirkózót s egy gladiátoriskola vezetőjét nem hiába tartották a birodalom legerősebb emberének. Ellenfele egyre sebesebben lélegzett, majd hörgött, aztán arca elkékült, végül szájából kibuggyant a vér, és teste összecsuklott.

Tapsvihar fogadta a mérkőzés végét, Kroton pedig, lábát ellenfele hátára téve, hatalmas karját a mellén keresztbe fonta, s diadalmas tekintettel nézett végig a termen.

Utánuk állatokat és állathangokat utánzó komédiások, csepűrágók és bohócok léptek a terembe, de a vendégek nem nagyon nézték őket, mert a bor már elhomályosította szemüket. A lakoma fokozatosan korhely, parázna tivornyává fajult. A szíriai leányok, akik előbb a bacchusi táncokat járták, most elvegyültek a vendégek között. A zene citerák, lantok, armeniai cimbalmok, egyiptomi sistrumok, trombiták és kürtök zűrzavaros zenebonájává vált, s ha a lakomázók beszélgetni akartak, szidták a zenészeket, s követelték, hogy takarodjanak ki. A levegőt át- meg átjárta a virág meg az illóolajok illata, amelyekkel csinos fiatal fiúk a lakoma egész tartama alatt a vendégek talpát permetezték, telítette a sáfrány meg az emberi kigőzölgés szaga, s ettől szinte fojtóvá vált. A lámpák bágyadt fényt terjesztettek, a homlokokon félrecsúsztak a koszorúk, az arcok megsápadtak, s kiült rájuk a verejték.

Vitellius az asztal alá zuhant. Nigidia, félmeztelenre vetkőzve, részeg, gyermeki fejét Lucanus mellére hajtotta, aki szintén ittasan lefújta az asszony hajáról az aranyport, s tekintetét végtelen kedvteléssel emelte a magasba. Vestinus a részeg ember makacsságával ismételte meg immár tizedszer Mopsus válaszát a proconsul lepecsételt levelére. Az isteneket gúnyoló Tullius pedig csuklástól szaggatott hangon, vontatottan mondta:

- Mert ha Xenophanes Sphaerosa kerek, akkor ugyebár, az ember az ilyen istent maga előtt hengergetheti, akár a hordót.

De Domitius Afer, a vén lator és besúgó, annyira felbőszült ettől a beszédtől, hogy nagy felháborodásában egész tunikáját végigöntötte falernusi borral. Ő mindig hitt az istenekben. Az emberek azt beszélik, hogy Róma elpusztul, sőt vannak, akik azt mondják; hogy ez a pusztulás máris megindult. S igaz is!... De ha ez bekövetkezik, az csak azért lesz, mert az ifjúság hitetlen, márpedig hit nélkül nincsen erény. A régi, szigorú erkölcsöket is elhagyták, és senki nem gondol arra, hogy az epikureusok nem fogják megvédeni az országot a barbároktól. Hiába! Ami őt illeti, nagyon sajnálja, hogy ilyen időket kellett megérnie, amikor a gyönyörökben kell védelmet keresnie a búsulás ellen, mert különben ez nagyon is hamar végezne vele.

Azzal magához ölelt egy szíriai táncosnőt, s fogatlan szájával csókolgatni kezdte annak nyakát és hátát. Mikor ezt Memmius Regulus consul meglátta, elnevette magát, tar koponyáját, rajta a félrecsapott koszorúval felkapta, s így szólt:

- Ki mondja, hogy Róma elpusztul?... Ostobaság!... Én, a consul jobban tudom... Videant consules!... Harminc légió... őrzi a mi pax Romanánkat!...[79]

Erre öklét halántékához emelte, s úgy kiabált, hogy az egész teremben meghallják:

- Harminc légió! Harminc légió! Britanniától a parthusok határáig!

De egyszerre elgondolkozva bökött ujjával homlokára, s felkiáltott:

- De nem is tudom, nem harminckettő-e?...

S már az asztal alá is gurult, ott aztán hamarosan viszontlátta a flamingónyelveket, a pirított rizikét, fagyasztott gombát, mézes sáskát, halat, húsféléket, és mindent, amit megevett vagy megivott.

De Domitiust nem nyugtatta meg a pax Romanát őrző légiók száma. Nem, nem! Rómának el kell pusztulnia, mert elpusztult az istenekbe vetett hit és a szigorú erkölcs! Rómának el kell pusztulnia, pedig kár, mert az élet mégiscsak szép, Caesar kegyelmes, a bor jó! Ó, be nagy kár!

S fejét a szíriai bacchánsnő lapockái közé dugva sírva fakadt:

- Mert mit használ az a jövendő élet?... Achillesnek igaza volt, hogy jobb a béreslegénynek ezen a napfényes világon, hogysem az uralkodónak az alvilági tájakon.[80] S még az is kérdés, vannak-e egyáltalán istenek, noha a hitetlenség romlásba viszi az ifjúságot...

Lucanus közben minden aranyport lefújt Nigidia hajáról, az asszony pedig, miután leitta magát, elaludt. Ezután leszedte a borostyánt az előtte álló vázáról, s az alvó asszonyra tekerte. E műve befejezése után örvendező és kérdő tekintettel nézett végig a jelenlevőkön.

Ezután önmagát is feldíszítette a borostyánnal, s a mély meggyőződés hangján ismételgette:

- Én nem is vagyok ember, hanem faun.

Petronius nem volt részeg. Nero viszont, aki eleinte, hogy "mennyei" hangját kímélje, keveset ivott, a végén egyik serleget a másik után hajtotta fel, s egészen elázott. Sőt, tovább akart énekelni, ezúttal görög költeményeit, de elfelejtette, s tévedésből egy anakreoni dalt énekelt. Az éneket Pythagoras, Diodoros és Terpnos kísérték, mivel azonban egyiküknek sem ment, abbahagyták. Nero pedig mint műértő és esztéta, elragadtatva magasztalta Pythagoras szépségét, s a kezét csókolgatta. Ilyen szép kezet csak valamikor régen látott... kiét is?

S ujját verejtékes homlokához emelve gondolkozott. Kis idő múlva arcán a félelem kifejezése jelent meg.

Aha! Az anyjáét! Agrippináét!

S hirtelen komor látomások vették hatalmukba.

- Azt mondják - motyogta -, hogy holdvilágos éjszakákon a tengeren jár-kel Baiae és Baula körül... Csak jár-kel, mintha keresne valamit. S ha egy csónakhoz ér, belenéz, aztán továbbmegy, de a halász, akire ránézett, meghal.

- Témának nem rossz - jegyezte meg Petronius.

Vestinus pedig, nyakát gém módjára kinyújtva, titokzatosan suttogta:

- Az istenekben nem hiszek, de a szellemekben igen... jaj!

Nero azonban oda sem figyelt, csak tovább beszélt:

- Pedig a lemures[81] ünnepeit megszenteltem. Nem akartam őt látni! Már ötödik éve. El kellett, el kellett őt ítélnem, mert orgyilkost küldött rám, s ha meg nem előztem volna, ma nem hallhattátok volna énekemet.

- Hála neked, Caesar, e város és az egész világ nevében! - kiáltotta Domitius Afer.

- Bort! És hadd szóljanak az üstdobok!

Újra kitört a zaj. Lucanus borostyánba burkoltan túl akarta harsogni a lármát, s hangosan kiáltozta:

- Nem vagyok ember, hanem faun, s az erdőben lakom. Echo... ooo!

A végén leitta magát Caesar, a férfiak mind és a nők is. Vinicius is legalább olyan részeg volt, mint a többiek, s ráadásul a gyönyörvágy mellett felébredt benne a civódási vágy is, mint mindig, valahányszor túlment a mértéken. Feketés arca még sápadtabb lett, s a nyelve botladozott már, mikor hangosan, sőt parancsoló hangon mondta:

- Add a szád! Ma vagy holnap, mindegy!... Elég volt már ebből! Caesar azért vett el Auluséktól, hogy nekem ajándékozzon, érted?! Holnap alkonyatkor elküldök érted! Megértetted?... Caesar nekem ígért, még mielőtt elhozatott volna... Enyém leszel!... Add a szád! Nem akarok holnapig várni... gyorsan add a szád!

S átölelte, de Akté mindjárt védelmére kelt. Lygia maga is védekezett ereje maradványaival, mert úgy érezte, hogy elpusztul. De hiába erőlködött, hogy mindkét kezével lefejtse magáról az ifjú szőrtelen karjait, hiába rimánkodott panasztól és félelemtől remegő hangon, hogy ne viselkedjék így, s legyen irgalommal iránta. A borgőzös lehelet egyre közelebbről áradt arcába, s az ifjú arca közvetlenül az övé mellé simult. Ez már nem volt a lelkének kedves, régi jó Vinicius, hanem egy részeg, gonosz szatír, aki rémülettel és undorral töltötte el.

De ereje egyre fogyott. Hiába hajolt hátra, s fordította el arcát, hogy elkerülje csókjait, az ifjú felállt, két karjába kapta, fejét mellére vonta, s lihegve nyomta száját Lygia elsápadó ajkaira.

De e pillanatban valami rettenetes erő olyan könnyedén fejtette le karját a leány nyakáról, mintha gyermekkarok lettek volna, őt magát pedig úgy tolta félre, mint egy száraz gallyacskát vagy levélkét. Mi történt? Vinicius megdörzsölte csodálkozó szemét, s egy óriást látott maga mellett, az Ursus nevű lygiust, akit Aulusék házánál ismert meg.

A lygius nyugodtan állt ott, de olyan furcsán nézett Viniciusra kék szemével, hogy az ifjúnak a vér megfagyott ereiben. Aztán karjára vette királykisasszonyát, s egyenletes, halk léptekkel hagyta el a tricliniumot.

Akté nyomban utánuk ment.

Vinicius egy pillanatig megkövülten ült helyén, de aztán felugrott, s az ajtó felé rohant:

- Lygia! Lygia!

De az érzéki vágy, a megdöbbenés, a vad düh meg a bor elernyesztette lábát. Egyszer-kétszer megtántorodott, majd megragadta egy bacchánsnő mezítelen karját, s hunyorgatva kérdezte:

- Mi történt itt?

Az pedig felkapott egy boroskancsót, s mosolygó, ködös szemmel adta át neki:

- Igyál!- kínálta.

Vinicius kiitta, s elvágódott.

A vendégek túlnyomó része már az asztal alatt hevert, mások tántorgó léptekkel járkáltak a tricliniumban, megint mások horkolva aludtak az asztal melletti kereveteken, álmukban visszaadva a megivott bor fölöslegét. S a részeg consulokra és senatorokra, az ittas lovagokra, költőkre és filozófusokra, a részeg táncosnőkre és patríciusasszonyokra, erre az egész, még mindenható, de már lélektelen, még koszorúval ékesített és nekivadult, de már kimúló világra a mennyezet alatt kifeszített aranyhálóból hullott, egyre hullott a rózsa.

Odakint már hajnalodott.

 

NYOLCADIK FEJEZET

Ursust senki sem tartóztatta fel, még azt sem kérdezték tőle, mit csinál. Azok a vendégek, akik még nem feküdtek az asztal alatt, már nem ültek helyeiken, a cselédség tehát, látván az óriást, karján a vendég hölggyel, azt hitte, egy rabszolga viszi ki elázott úrnőjét a lakomáról. Különben is Akté is velük ment, s az ő jelenléte eloszlatott minden gyanút.

Így mentek ki a tricliniumból a szomszéd szobába, onnan pedig az Akté lakásához vezető folyosóra.

Lygiát annyira elhagyta minden ereje, hogy teljes súlyával Ursus karjára nehezedett. De mihelyt megcsapta a tiszta, hűvös reggeli levegő, kinyitotta szemét. Kint egyre világosabb lett. Kis idő múlva az oszlopsorban haladva egy mellékporticusba fordultak be, mely nem az udvarra, hanem a palota kertjébe vezetett, ahol a píniák és ciprusok csúcsa már vöröslött a hajnalpírtól. Az épület e része üres volt s a zene hangjait és a lakmározók ordítozásait egyre homályosabban hallották. Lygia úgy érezte, mintha a pokolból ragadták volna ki, s hozták Isten ragyogó világára. Tehát mégis volt valami amaz undorító tricliniumon túl is. Az ég, a hajnalpír, a világosság és a csend. A leányon hirtelen erőt vett a sírás, s az óriás vállához simulva, zokogva ismételgette:

- Haza. Ursus, haza. Aulusékhoz!...

- Oda megyünk! - felelte Ursus.

Ehelyett azonban egy kis atriumba jutottak, amely Akté lakásához tartozott. Itt Ursus leültette Lygiát a szökőkút közelében álló márványpadra. Akté pedig vigasztalgatta, s igyekezett rábeszélni, hogy feküdjék le, biztosította, hogy egyelőre semmiféle veszély nem fenyegeti, mert a részeg vendégek a lakoma után estig aludni fognak. De Lygia sokáig nem bírt megnyugodni, s tenyerét halántékára szorítva hajtogatta, mint egy gyerek:

- Haza, Aulusékhoz!...

Ursus készen volt rá. Igaz, hogy a kapukban ott álltak a praetorianusok, de ő úgyis átjut. A katonák nem tartóztatják fel a távozókat. A kapu előtt nyüzsög a sok gyaloghintó. Az emberek most már csoportosan távoznak. Senki sem tartóztatja fel őket. Ők is kimennek a tömeggel együtt, s egyenesen hazatérnek. Különben is, mit neki! Amit a királykisasszony parancsol, annak meg kell lenni. Azért van ő itt.

Lygia pedig egyre ismételgette:

- Igen, Ursus, megyünk.

Akténak kellett hát okosnak lennie mindkettőjük helyett. Igen, kijutnak! Senki sem tartóztatja fel őket. De a Caesar házából nem szabad megszökni, s aki megteszi, az Caesar felségét sérti meg. Eljutnak, de este a centurio, katonái élén, már megviszi a halálos ítéletet Aulusnak meg Pomponia Graecinának, Lygiát pedig visszaviszik a palotába, s akkor már igazán nincs menekülés számára. Ha Aulusék házukba fogadják, biztos halál vár rájuk.

Lygia keze lehanyatlott. Nem volt mit tenni. Választani kellett Plautiusék vagy a saját veszte között. Mikor a lakomára ment, remélte, hogy Petronius és Vinicius kikéri őt Caesartól, és visszaadják Pomponiának, most azonban már tudta, hogy Caesar éppen az ő rábeszélésükre vette el őt Auluséktól. Nem volt hát menekvés, legfeljebb a csoda menthette meg ebből a szakadékból. Csoda és az Isten hatalma.

- Akté - szólt kétségbeesve -, hallottad, mit mondott Vinicius, hogy Caesar neki ajándékozott, s hogy ma este rabszolgákat küld értem, s elvitet a házába?

- Hallottam - felelte Akté.

S karját széttárva, elhallgatott. Az a kétségbeesés, amellyel Lygia beszélt, nem keltett visszhangot benne. Hiszen ő maga is Nero szeretője volt. Jó szíve volt ugyan, de az ilyen viszony gyalázatát nem bírta érzékelni. Mint volt rabszolganő, nagyon is hozzászokott a rabság törvényeihez, s ezenfelül Nerót még most is szerette. Ha Caesar vissza akarna térni hozzá, ő boldogan nyújtaná feléje kezét. Most hát világosan megértvén, hogy Lygiának vagy a szép, fiatal Vinicius szeretőjévé kell válnia, vagy saját maga és Aulusék vesztét idézheti elő, semmiképpen sem fért a fejébe, hogyan habozhat.

- Caesar házában sem lehetnél nagyobb biztonságban, mint Viniciusnál - mondta végre.

S eszébe jutott, hogy noha igazat mondott, szavai ezt jelentették: "Törődj bele sorsodba, s légy Vinicius ágyasa." De Lygia még most is ajkán érezte az ifjú állati gerjedelemtől parázsként izzó csókjait, s már a puszta visszaemlékezésre is arcába szökött a vér szégyenében.

- Soha! - kiáltotta kirobbanva. - Nem maradok sem itt, sem Viniciusnál, soha!

Akté csodálkozott ezen a kitörésen.

- Annyira gyűlölöd Viniciust? - kérdezte.

De Lygia nem bírt felelni, mert ismét sírva fakadt. Akté a keblére vonta, s úgy csitította. Ursus lihegve szorította össze hatalmas ökleit, mert királykisasszonyát kutyahűséggel szerette, s nem bírta nézni könnyeit. Félvad lygius szívében vágy ébredt, hogy visszamenjen a terembe, s megfojtsa Viniciust, sőt ha kell, Caesart is, de ezt nem merte felajánlani úrnőjének, nem tudván biztosan, hogy ez a cselekedet, amelyet az első pillanatban annyira egyszerűnek látott, méltó-e a Megfeszített Bárány követőjéhez.

Akté pedig, Lygiát magához ölelve, ismét megkérdezte:

- Annyira gyűlölöd Viniciust?

- Nem - felelte Lygia -, nem szabad őt gyűlölnöm, mert keresztény vagyok.

- Tudom, Lygia. Tudom a tarsusi Pál leveleiből is, hogy nektek nem szabad sem gyalázatba esnetek, sem jobban félnetek a haláltól, mint a bűntől, de mondd meg nekem, a ti tanaitok megengedik, hogy öljetek?

- Nem.

- Akkor hogyan teheted ki Aulusék házát Caesar bosszújának?

Pillanatnyi csend állt be. Lygia előtt ismét feneketlen mélység nyílt meg.

De a fiatal szabadosnő tovább beszélt:

- Azért kérdezlek, mert sajnállak, és sajnálom a jó Pomponiát, meg Aulust, meg gyermeküket. Én régóta itt lakom ebben a házban, s tudom, milyen veszéllyel fenyeget Caesar haragja. Nem! Nem szabad innen megszöknötök. Egyetlen út marad, kikönyörögni Viniciustól, hogy adjon vissza Pomponiának.

Lygia azonban térdre hullott, hogy máshoz könyörögjön. Kis idő múlva Ursus is letérdelt, s mindketten imádkoztak itt a Caesar házában a hajnalpír fényében.

Akté most először látott ilyen imádkozást, s nem bírta szemét levenni Lygiáról, aki tőle oldalvást térdelt, s felemelt fejjel és kézzel nézett az égre, mintha onnan várna menedéket. A hajnal fénye megvilágította sötét haját és fehér peplumát, s szeméből is visszaverődött, úgyhogy a hajnali fényben olyan volt, mint maga a fény. Ebben az elsápadó arcban, a nyitott szájban, a felemelt karban és a magasba meredő szemben valami földöntúli elragadtatás látszott. S Akté most már megértette, miért nem lehet Lygia senkinek az ágyasa. Nero volt szeretője előtt mintha egy függöny sarka lebbent volna fel, amely egy egészen más világot takart el, mint amilyenhez ő hozzászokott. Ámulatba ejtette ez az imádság itt, a bűn és a gyalázat házában. Még az előbb azt hitte, hogy Lygia számára nincs menekvés, most pedig már kezdte hinni, hogy történhetik valami rendkívüli dolog, hogy érkezhet olyan hatalmas segítség, amelynek maga Caesar sem szegülhet ellene, hogy az égből szárnyas hadseregek ereszkednek le megsegítésére, vagy a nap teríti ki alá sugarait, s felvonja magához. Sok csodáról hallott már, melyek a keresztények körében történtek, s most azt gondolta, hogy mindez bizonyára igaz, ha ez a lány így imádkozik.

Lygia pedig felállt, s arcán ragyogott a reménység. Ursus szinten felemelkedett, s a padka mellett leguggolva leste úrnője szavát.

De a leány szemét ellepte a köd, s két kövér könnycsepp gördült végig arcán.

- Isten áldja meg Pomponiát és Aulust - mondta. - Nem szabad veszedelmet hoznom rájuk, így hát soha többé nem látom őket.

Aztán Ursushoz fordult, s megmagyarázta, hogy most már egyedül ő, Ursus, marad meg neki, tehát neki kell vállalnia, hogy atyja és gyámja lesz egyaránt. Auluséknál nem kereshetnek menedéket, mert reájuk vonnák Caesar haragját. De ő, Lygia, nem maradhat sem Caesar, sem Vinicius házában. Vigye hát el őt Ursus, vigye ki a városból, s rejtse el valahová, ahol sem Vinicius, sem szolgái rá nem találhatnak. Ő, Lygia, bárhová elmegy vele, akár a tengeren vagy a hegyeken túlra is, a barbárokhoz, ahol nem ismerik a rómaiak nevét, s ahova Caesar hatalma el nem ér. Vigye hát el, s mentse meg, mert most már egyedül csak ő, Ursus, marad meg neki.

A lygius készen volt erre is, s engedelmessége jeléül lehajolt, s átölelte a leány lábát. De Akté csodát várt, s így most arcán csalódottság tükröződött. Hát csak ennyit tett az az imádság? Caesar házából megszökni annyi, mint felségsértést elkövetni, ami nem maradhat bosszulatlanul, s ha Lygia el tudna is rejtőzni, Caesar Aulusékon tölti ki bosszúját. Ha szökni akar, szökjék el Vinicius házától. Akkor Caesar, aki nem szeret mások ügyeivel foglalkozni, talán nem is segíti Viniciust az üldözésben, és semmi esetre sem lesz belőle felségsertés.

De hiszen Lygia is így gondolkozott. Aulusék, sőt Pomponia sem fogja tudni, hol van ő. De ő nem Vinicius házától szökik meg, hanem útközben. Vinicius részegen megmondta neki, hogy estefelé elküldi érte rabszolgáit. Bizonyára igazat beszélt, amit józan állapotban nem tett volna. Talán Vinicius, esetleg Petroniusszal együtt, már a lakoma előtt találkozott Caesarral, s kieszközölték tőle az ígéretet, hogy este kiadja Lygiát. S ha ma elfeledkeznének róla, biztosan holnap küldenek érte. De Ursus majd megmenti. Eljön. Kiemeli a gyaloghintóból, mint ahogy kivitte a tricliniumból, aztán elmennek világgá. Ursusszal senki el nem bír. Vele el nem bánna az a szörnyű atléta sem, aki tegnap birkózott a tricliniumban. De mivel Vinicius esetleg igen sok rabszolgát küld, Ursus azonnal elmegy Linus püspökhöz, s tőle kér tanácsot és segítséget. A püspök megkönyörül rajta, nem hagyja őt Vinicius kezében, s meghagyja a keresztényeknek, hogy menjenek Ursusszal segítségére. Kiszabadítják és elszöktetik, aztán meg már Ursus ki tudja őt vinni a városból, és el tudja rejteni a római hatalom elől.

S arcát már ellepte a pír, s el is mosolyodott. Újra feléledt benne a bizakodás, mintha a menekülés reménye máris valósággá vált volna. Egyszerre Akté nyakába vetette magát, s gyönyörű ajkát annak arcához szorítva suttogta:

- Ugye, nem árulsz el bennünket, Akté?

- Anyám árnyékára - felelte az -, nem árullak el, csak arra kérd Istenedet, hogy Ursus el tudjon venni tőlük.

De az óriás gyermeki kék szeme boldogan ragyogott. Ő ugyan hiába törte szegény fejét, semmit sem bírt kisütni, de az ilyesmit, azt igen, azt meg tudja tenni. Akár nappal, akár éjjel, neki mindegy!... Elmegy a püspökhöz, mert a püspök az égből olvassa ki, mit kell és mit nem szabad tenni. De keresztényeket így is össze tudna szedni. Kevés ismerőse van talán, akár rabszolga, akár gladiátor vagy szabad ember, akár a Suburrán, akár a hidakon túl? Összeszedhetne ezret vagy akár kétezret is. S kiszabadítja úrnőjét, meg a városból is ki tudja vinni, s elmenni vele. Elmennek akár a világ végére, akár oda, ahova valók, ahol senki sem hallott Rómáról.

Azzal maga elé meredt, mintha valami régen, nagyon régen elmúlt, nagyon távoli dolgokat keresne, aztán megszólalt:

- Az erdőbe? Hej, micsoda erdő, micsoda fenyves!...

De csakhamar felocsúdott látomásaiból.

Igen, nyomban elmegy a püspökhöz, s estefelé már vagy száz embere fogja lesni a gyaloghintót, még ha nem rabszolgák, hanem praetorianusok kísérnék is. Senkinek sem ajánlatos az ő ökle alá kerülnie, még ha vasvért volna is rajta... Mert a vas tán olyan erős? Ha jól odavág a vasra, a fej sem bírja ki alatta.

De Lygia gyermeki, nagy komolysággal emelte fel ujját:

- Ursus! "Ne ölj!" - figyelmeztette.

A lygius buzogányszerű kezét tarkójára tette, s dörmögve dörzsölte nyakát nagy zavarában. Hiszen el kell őt ragadnia... "az ő világosságát..." Lygia maga mondta, hogy most Ursus következik soron... No, majd vigyáz, amennyire csak tőle telik. De hátha akaratlanul is megesik?... Hiszen el kell őt vennie tőlük! No, ha mégis megesnék, ő úgy levezekli, úgy kikönyörgi az Ártatlan Báránykától, hogy a Megfeszített Bárányka megkönyörül szegény fején... Hiszen ő nem akarja a Báránykát megbántani, de ha olyan súlyos az ökle...

S az arcáról sugárzó nagy megindultságot leplezni akarván, meghajolt, s így szólt:

- Én hát megyek a szent püspökhöz.

Akté pedig átölelte Lygia nyakát, és sírva fakadt. Újra megértette, hogy van egy világ, ahol még a szenvedésben is több a boldogság, mint Caesar házának minden fényűzésében és gyönyörében, megint megnyílt előtte az örök fényesség kapuja, de ugyanakkor megértette, ő nem méltó arra, hogy ezen a kapun belépjen.

 

KILENCEDIK FEJEZET

Lygia sajnálta Pomponia Graecinát, akit teljes szívéből szeretett, meg Aulusék egész házát, de kétségbeesése elmúlt. Sőt, bizonyos gyönyörűséget is érzett a gondolatra, hogy íme, igazságáért föláldozza a kényelmet és jómódot, s ismeretlen, bujdosó életre adja magát. Talán volt abban valami gyermeki kíváncsiság is, hogy ugyan milyen is lesz az az élet valahol a távoli országokban, barbárok és vadállatok között, de még több volt benne a mélységes, bizakodó hit, hogy úgy viselkedik, úgy cselekszik, ahogyan az isteni Mester parancsolta, s ezentúl Ő maga fog őrködni felette, mint engedelmes, hű gyermeke fölött. Akkor pedig mi baj érheti? Ha szenvedést hoz reája, azt elviseli az Ő nevében. Ha váratlanul meg kell halnia, Ő veszi magához, s ha majd valamikor, Pomponia is meghal, együtt lesznek az örökkévalóságban. Még Anluséknál gyakran törte gyermeki fejecskéjét, hogy íme ő, keresztény létére, semmit sem tehet azért a Megfeszítettért, akiről Ursus olyan megindultan tud beszélni. De most itt a pillanat. Lygia szinte boldognak érezte magát, s boldogságáról beszélt Akténak, de az nem bírta őt megérteni. Lemondani mindenről, a házról, a gazdagságról, a városról, a kertekről, szentélyekről, porticusokról, mindenről, ami szép, lemondani erről a napfényes országról s a szívéhez közel álló emberekről - és miért? Azért, hogy elrejtőzzék egy szép, fiatal lovag szerelme elől?... E dolgok sehogyan sem fértek Akté fejébe. Néha megérezte ugyan, hogy van bennük igazság, sőt lehet bennük valami titokzatos, óriási boldogság is, de erről nem bírt magának világosan számot adni, különösen mivel Lygiára még olyan élmény várt, amely rosszul is végződhetett, sőt amelynek következtében egyenesen életét veszthette. Akté természeténél fogva félénk volt, s remegve gondolt rá, mit hozhat az este. De aggályairól nem akart Lygiának szólni, mivel pedig közben teljesen kivilágosodott, s a nap bekandikált az atriumba, kérlelte Lygiát, hogy térjen nyugovóra, mert arra feltétlenül szüksége van az álmatlanul töltött éjszaka után. Lygia nem ellenkezett, s mindketten átmentek a tágas cubiculumba, amely Akténak Neróhoz való korábbi viszonya révén fényűzően volt berendezve. Ott lefeküdtek egymás mellé, de Akté, fáradtsága ellenére, nem bírt elaludni. Régóta szomorú és boldogtalan volt már, de most valami nyugtalanság szállta meg, amilyent eddig sohasem érzett. Eddig az életet csak nehéznek és kilátástalannak érezte, most azonban hirtelen úgy látta, hogy becstelen is.

Fejében egyre nagyobb zűrzavar támadt. A világossághoz vezető ajtó hol megnyílt, hol bezárult, de amikor megnyílt, a fény annyira elvakította, hogy semmit sem látott tisztán. Inkább csak sejtette, hogy ama világosságban valami olyan mérhetetlen boldogság van, amelyhez képest minden más annyira semmiség, hogyha például Caesar eltávolítaná Poppaeát, s ismét őt szeretné meg, még az is nyomorult hiábavalóság volna. Egyszerre átvillant az agyán, hogy az a Caesar, akit ő szeretett, s akit önkéntelenül is valamiféle félistennek képzelt, éppen olyan silány ember, mint bármelyik rabszolga, ez a palota pedig a maga numidiai márványból készült oszlopsoraival semmivel sem jobb, mint egy rakás kő. De végül is ezek az érzések, amelyeket nem tudott magának megmagyarázni, már fárasztották. Szeretett volna elaludni, de az emésztő nyugtalanság miatt nem jött álom a szemére.

Végül azt hívén, hogy Lygia szintén nem alszik, hiszen annyi fenyegető veszedelem és bizonytalanság vár rá, feléje fordult, hogy kissé meghányják-vessék a leány esti szökését.

De Lygia nyugodtan aludt. A sötét cubiculumba, a lazán összevont függöny résein át behatolt néhány fényes sugár, s bennük arany porszemek örvénylettek. E világosságnál Akté megpillantotta a leány finom arcocskáját, feje alá tett mezítelen karját, behunyt szemét és kissé szétnyílt ajkait. Egyenletesen lélegzett, de úgy, ahogy az ember álmában lélegzik.

"Alszik. Ő tud aludni! - gondolta Akté. - Hiszen még gyermek!"

De csakhamar eszébe villant, hogy íme, ez a gyermek mégis inkább a szökést választja, mint azt, hogy Vinicius szeretője legyen, inkább a nyomort, mint a gyalázatot, inkább a bujdosást, mint a Carinae közelében pompázó házat meg a szép ruhákat, ékszereket és lakomákat, a lant és citera hangját.

- Miért?

S egyre Lygiát nézte, mintha alvó arcából akarná kiolvasni a választ. Nézte szeplőtlenül tiszta homlokát, szemöldökének szelíd íveit, sötét szempilláit, szétnyílt ajkait s nyugodt lélegzéstől hullámzó szűzi keblét, aztán megint azt gondolta: "Milyen más ő, mint én!"

S csodának, valamiféle isteni látomásnak, istenek szerelmének látta Lygiát, aki százszorta szebb, mint Caesar kertjének minden virága, mint palotájának minden szobra. De irigység nem volt szívében. Sőt, ha arra gondolt, hogy Lygiát milyen veszedelmek fenyegetik, nagy szánalom fogta el. Valami anyai érzés ébredt benne. Nemcsak olyannak látta őt, mint egy gyönyörű álom, hanem egyúttal nagyon kedvesnek is, s ajkát a leány sötét hajához értetve, csókjaival borította el.

Lygia pedig nyugodtan aludt, mintha otthon lett volna Pomponia Graecina oltalma alatt. S elég sokáig aludt. Már dél elmúlt, mikor kinyitotta kék szemét, s csodálkozva nézett széjjel a cubiculumban.

Nyilván azon csodálkozott, hogy nincs otthon Auluséknál.

- Te vagy az, Akté? - kérdezte végre, mikor a homályban megpillantotta a görög leány arcát.

- Én, Lygia.

- Már este van?

- Nem, kislányom, de dél már elmúlt.

- S Ursus nem jött vissza?

- Ursus nem is mondta, hogy visszajön, csak annyit mondott, hogy estefelé a keresztényekkel lesni fogja a gyaloghintót.

- Igaz.

Ezután elhagyták a cubiculumot, s átmentek a fürdőbe, ahol Akté megfürdette Lygiát, elvitte reggelizni, majd kimentek a palota kertjébe, mert most nem fenyegette őket az a veszély, hogy bárkivel is találkozhatnak, hiszen a Caesar és előkelőbb udvari emberei még aludtak. Lygia életében most látta először ezt a pompás kertet, tele ciprussal, píneával, tölggyel, olajfával és mirtusszal, amelyek között a szobrok légiója fehérlett, nyugodtan csillogtak a halastavak tükrei, s egész rózsaligetek virultak a szökőkutak vizétől permetezve. A varázslatos barlangok bejáratát benőtte a borostyán vagy vadszőlő, a tavakban ezüstös hattyúk úszkáltak, a fák és szobrok között az afrikai sivatag szelídített gazellái sétálgattak, s a világ minden ismert országából hozatott tarka madársereg röpködött.

A kert üres volt, csak itt-ott dolgoztak a rabszolgák, ásóval a kezükben s halkan dudorászva, mások, kiknek pillanatnyi pihenőjük volt, a halastavak partján vagy a tölgyek árnyékában üldögéltek a fák levelein átszűrődő napsugarak remegő fényében, végül néhányan a rózsákat vagy a sáfrány halványlila virágait öntözték. Akté és Lygia elég sokáig sétáltak; megnézegették a kert minden csodáját, s bár Lygia nem volt ura gondolatainak, még túlságosan gyermek volt ahhoz, hogy le tudta volna győzni érdeklődését, kíváncsiságát és ámulatát. Még az is eszébe villant, hogyha Caesar jó ember lenne, ebben a palotában s ebben a kertben nagyon boldog lehetne.

De végül kissé elfáradtak, leültek a ciprusok sűrűjében csaknem teljesen elrejtett padkára, s beszélgetni kezdtek arról, ami leginkább nyomta a szívüket, vagyis Lygia esti szökéséről. Akté korántsem volt olyan nyugodt a szökés sikere felől, mint Lygia. Sőt, néha úgy látta, hogy ez az eszeveszett szándék semmiképpen sem sikerülhet. Egyre jobban sajnálta Lygiát. Az is eszébe ötlött, hogy százszorta biztonságosabb volna, ha megkísérelnék Viniciust megnyerni maguknak. Kis idő múlva már ki is kérdezte Lygiát, hogy mióta ismeri Viniciust, s mit gondol, nem lehetne-e rábírni, hogy adja őt vissza Pomponiának.

De Lygia szomorúan ingatta barna fejecskéjét.

- Nem. Vinicius otthon, Auluséknál, egészen másképp viselkedett, nagyon jó volt, de a tegnapi lakoma óta félek tőle, s inkább elszököm a lygiusokhoz.

Akté tovább faggatta:

- De Auluséknál ugye kedves volt neked?

- Igen - felelte Lygia, fejét lehajtva.

- Hiszen te nem vagy rabszolga, mint én voltam - jegyezte meg Akté némi gondolkozás után. - Téged Vinicius elvehetne feleségül. Te túsz vagy, és a lygius király lánya. Aulusék úgy szeretnek, mint édesgyermeküket, s biztos vagyok felőle, hogy szívesen lányukká fogadnának. Vinicius elvehetne feleségül, Lygia.

De a leány halkan s még szomorúbban felelte:

- Én inkább elszököm a lygiusokhoz.

- Lygia, akarod, hogy most mindjárt elmenjek Viniciushoz, felköltsem, ha alszik, s megmondjam neki azt, amit éppen most neked mondtam? Igen, drágám, megyek, s megmondom neki: "Vinicius, ő királylány és a híres Aulus kedves gyermeke; ha szereted őt, add vissza Auluséknak, aztán vedd őt feleségül, s úgy vidd el házuktól."

De a leány olyan halkan, hogy Akté alig hallotta, ismét csak azt felelte:

- Inkább elmegyek a lygiusokhoz...

S két könnycsepp csillant meg lesütött szempilláin.

De a beszélgetést közeledő léptek zaja szakította meg, s mielőtt Akté megnézhette volna, ki közeledik, a pad előtt megjelent Sabina Poppaea néhány rabszolganőből álló kísérettel. Két rabszolganő aranyvázas strucctoll legyezőt tartott feje fölé, s könnyedén legyezték és a még erős őszi napsütéstől is védték, előtte pedig egy ébenfekete etiópiai rabnő, tejtől dagadó mellel, aranybojtos bíborba burkolt gyermeket vitt a karján. Akté és Lygia felálltak, azt hívén, hogy Poppaea elmegy mellettük anélkül, hogy figyelemre méltatná őket, de az megállt előttük, s így szólt:

- Akté, a csörgőket rosszul varrtad fel a bábura, a gyermek letépett egyet, s a szájához vitte, szerencse, hogy Lilith még jókor észrevette.

- Bocsáss meg, divina - felelte Akté, s két karját mellén keresztbe téve meghajolt.

De Poppaea most már Lygiát nézte.

- Micsoda rabszolganő ez? - kérdezte kis idő múlva.

- Ez nem rabszolganő, isteni Augusta, hanem Pomponia Graecina neveltje, a lygiusok királyának leánya, akit atyja túszul adott át Rómának.

- S látogatóba jött hozzád?

- Nem, Augusta. Tegnapelőtt óta itt lakik a palotában.

- Ott volt tegnap a lakomán?

- Ott, Augusta.

- Kinek a parancsára?

- Caesaréra...

Poppaea most még figyelmesebben szemügyre vette Lygiát, a leány pedig lehajtott fejjel állt előtte, s hol kíváncsian feltekintett sugárzó szemével, hol megint betakarta azt szemhéjával... Egyszerre apró ránc jelent meg Augusta szemöldökei között. Féltékeny volt szépségére és hatalmára, s állandó rettegésben élt, hogy egy szerencsés versenytársa valamikor, valahogyan el ne veszítse őt, mint ahogy ő elveszítette Octaviát. Ezért aztán a palotában minden szép arc gyanút keltett benne. Egyszerre szakértő szemmel mérte végig Lygia minden idomát, megbecsülte arcának minden részecskéjét, és megijedt. "Valóságos nimfa - mondta magában, - Ezt Venus szülte." S hirtelen eszébe villant az, ami eddig soha eszébe nem jutott semmiféle szépség láttára: hogy ő, Poppaea, sokkal idősebb! Megremegett benne megsebzett önimádata, nyugtalanság fogta el, s különféle félelmek suhantak végig agyán. "Hátha Nero nem látta, vagy smaragdon át nézte, s nem tudta értékelni. De mi történhetik, ha napfényes, világos nappal találkozik vele, s ilyen csodálatosan szépnek látja?... S ráadásul még nem is rabszolganő! Királyleány, igaz, hogy barbár, de mégis királyleány!... Ó, halhatatlan istenek! Ő is van olyan szép, mint én, és fiatalabb!" S szemöldökei között a redő még mélyebb lett, szeme pedig fényt lövellt aranyszínű szempillái alól.

De Lygiához fordulva, színlelt nyugalommal kérdezte:

- Beszéltél a Caesarral?

- Nem, Augusta.

- Mért szeretsz jobban itt lenni, mint Auluséknál?

- Nem szeretek jobban, domina. Petronius beszélte rá Caesart, hogy vegyen el Pomponiától, de én akaratom ellenére vagyok itt, domina!

- S szeretnél visszamenni Pomponiához?

Ez utóbbi kérdést Poppaea lágyabb és szelídebb hangon mondta, Lygiában tehát hirtelen felvillant a remény.

- Domina! - kiáltott feléje nyújtva kezét. - Caesar megígérte, hogy Viniciusnak ajándékoz rabszolgául, te azért emelj szót érettem, s adj vissza Pomponiának.

- Egyszóval Petronius beszélte rá Caesart, hogy vegyen el Aulustól, s adjon Viniciusnak?

- Igen, domina. Vinicius azt mondta, hogy még ma elküld értem, de te, jó domina, könyörülj meg rajtam.

Azzal lehajolt, megragadta Poppaea köntöse szélét, s szívdobogva várta válaszát. Poppaea pedig egy darabig gonosz mosollyal nézett rá, aztán így szólt:

- Akkor hát megígérem, hogy még ma Vinicius rabszolgája leszel.

S eltűnt, mint egy szép, de gonosz látomás. Lygia és Akté már csak a gyermek hangját hallották, aki nem tudni, miért, hangosan felsírt.

Lygia szeme is könnybe lábadt, de csakhamar megfogta Akté kezét, s így szólt:

- Menjünk vissza. A segítséget csak onnan kell várni, ahonnan meg is jöhet.

Visszamentek az atriumba, s estig el sem mozdultak onnan. Mikor besötétedett, s a rabszolgák behozták a négyágú, lobogó mécseseket, mind a ketten nagyon halványak voltak. Beszélgetésük minduntalan megakadt. Mind a ketten folyton hallgatóztak, nem közeledik-e valaki. Lygia egyre azt hajtogatta, hogy nagyon sajnálja itt hagyni Aktét, mivel azonban Ursus már bizonyára vár rá a sötétben, jobb szeretné, ha minden még ma megtörténnék. De lélegzete azért mégis gyorsabb és hangosabb lett a megindultságtól. Akté lázasan összekapkodta minden kéznél levő ékszerét, s a peplum sarkába kötve könyörgött Lygiának, hogy ne utasítsa vissza ezt az ajándékot és a menekülés eszközét. Néma, tompa csend állt be, melyben mintha folyton hallottak volna valamit. Mind a ketten mintha a függöny mögül hallottak volna suttogást, máskor meg távoli gyermeksírást vagy kutyaugatást.

Egyszerre nesztelenül félrehúzódott a pitvar felőli függöny, s az atriumban, mint valami kísértet, jelent meg egy himlőhelyes arcú, magas, feketés férfi. Lygia azonnal felismerte Atacinust, Vinicius felszabadított rabszolgáját, aki Auluséknál is gyakran megfordult.

Akté felsikoltott, de Atacinus mélyen meghajolt, s így szólt:

- Üdv az isteni Lygiának Marcus Viniciustól, aki lakomával várja lombokkal díszített házában.

A leány ajka teljesen elfehéredett.

- Megyek - mondta.

S búcsúzóul átölelte Akté nyakát.

 

TIZEDIK FEJEZET

Vinicius háza csakugyan fel volt díszítve mirtusz- és borostyánlombokkal, melyekből füzéreket fontak a falakra és az ajtók fölé. Az oszlopokat vadszőlőlombbal fonták körül. Az atriumban nappali világosság volt, s nyílása fölé az éjszakai hideg miatt bíborszínű gyapjúfüggönyt feszítettek ki. Nyolc és tizenkét ágú mécsesek égtek, volt közöttük edény, fa, állat vagy madár alakú, vagy illatos olajjal telt lámpát tartó szobor, melyet alabástromból vagy márványból faragtak, vagy aranyozott korinthusi rézből kovácsoltak. Nem voltak ugyan olyan csodásak, mint Apolló templomának ama híres mécsese, melyet Nero szokott volt használni, de ezek is szépek, és mind híres mesterek művei. Némelyiken alexandriai üvegből vagy Indus-parti áttetsző szövetből készült vörös, kék, sárga vagy lila ernyő volt, úgyhogy az egész atriumot át- meg átjárták a különböző színű sugarak. Mindenütt nárdusillat terjengett, amelyet Vinicius Keleten megszokott és megszeretett. A ház belsejében rabszolgák és rabszolganők jöttek-mentek, s ott is ragyogott a fény. A tricliniumban négy személyre terített asztal állt, mert a lakomára Viniciuson és Lygián kívül Petronius és Chrysothemis is hivatalos volt.

Vinicius mindenben követte Petronius utasítását, aki azt tanácsolta, hogy ő maga ne menjen Lygiáért, hanem küldje el Atacinust a Caesartól kapott engedéllyel, ő maga pedig otthon fogadja őt, mégpedig nagyon udvariasan, sőt a tiszteletadás jeleivel.

- Tegnap részeg voltál - mondta Petronius. - Láttalak, úgy bántál vele, mint egy kőfejtő az albai hegyekből. Ne légy túlságosan tolakodó, s el ne feledd, hogy a jó bort lassan kell inni. Tudd meg azt is, hogy jó megkívánni, de még jobb kívánatosnak lenni.

Chrysothemisnek e tekintetben némileg eltérő véleménye volt, de Petronius, Vesta-szüzének és galambocskájának nevezte őt, megmagyarázta, hogy milyen különbségnek kell lennie a képzett cirkuszi kocsihajtó és egy ifjú legényke között, aki először ül a quadrigába. Aztán Viniciushoz fordulva, folytatta:

- Nyerd meg a bizalmát, vidítsd fel, s légy hozzá nagylelkű. Nem szeretnék szomorú lakomát látni. Akár esküdj meg neki Hadesre, hogy visszaadod Pomponiának, az aztán a te dolgod lesz, hogy másnap már inkább ott maradjon nálad, mintsem visszatérjen Aulusékhoz.

Aztán Chrysothemisre mutatva, hozzátette:

- Én öt év óta napról napra többé-kevésbé így viselkedem ezzel az én félénk gerlicémmel szemben, s nem panaszkodhatom kegyetlenségére...

Ezért Chrysothemis rákoppintott pávatoll legyezőjével, s így szólt:

- Talán nem ellenkeztem, te szatír?!

- Csak az elődömre való tekintettel...

- Talán nem hevertél a lábam előtt?

- Hogy ujjaira gyűrűt húzzak.

Chrysothemis önkéntelenül lábára nézett, melynek ujjain valóban ékszerek csillogtak, s Petroniusszal együtt elnevették magukat. De Vinicius nem hallgatta vitájukat. Szíve nyugtalanul dobogott a mintás szíriai papi köntös alatt, melyet Lygia fogadására öltött fel.

- Már el kellett indulniuk a palotából - mondta mintegy önmagának.

- El - felelte Petronius. - Addig talán elmondanám a tyanai Apollonius jóslatait vagy Rufinus históriáját, amelyet nem is tudom, miért, nem fejeztem be.

De Viniciust éppen olyan kevéssé érdekelte a tyanai Apollonius, mint Rufinus históriája. Gondolatai Lygiánál jártak, s noha érezte, hogy szebb dolog itt fogadni őt a házában, mint pribék módjára érte menni a palotába, egy-egy pillanatra mégis sajnálta, hogy nem ment el, ha másért nem, azért, hogy hamarabb megláthassa, s a sötétben mellette ülhessen a kétszemélyes gyaloghintóban.

Közben a rabszolgák kosfejekkel díszített háromlábú bronzserpenyőket hoztak be tele parázzsal, s arra szórták az apró mirha- és nárdusszemeket.

- Most fordulnak be Carinae felé - kezdte ismét Vinicius.

- Nem bírja ki, kiszalad elibük, s képes elkerülni őket - jegyezte meg Chrysothemis.

Vinicius tétován elmosolyodott.

- De igenis kibírom! - vágott vissza.

De orrcimpái már kitágultak, és szuszogni kezdett, mire Petronius vállat vonva jelentette ki:

- Nincs benne egy sestertius ára filozófus. Sosem fogok tudni embert faragni Mars e fiából.

Vinicius azonban nem is hallotta.

- Már a Carinaen vannak!...

S azok valóban befordultak a Carinae felé.

A lampadariinak[82] nevezett rabszolgák mentek elöl, a pedisequi nevűek a gyaloghintó két oldalán, Atacinus pedig közvetlenül mögöttük haladva vigyázott a menetre.

De lassan haladtak, mert a lámpások a teljesen sötét városban nem világították meg eléggé az utat. Emellett az utcák a palota közelében teljesen kihaltak voltak, csak itt-ott suhant el egy-egy ember lámpással a kezében, távolabb viszont annál nagyobb élénkség uralkodott. Csaknem minden sikátorból hármasával, négyesével jöttek elő emberek, mindnyájan fáklyák nélkül s mindnyájan fekete palástban. Egyesek együtt mentek tovább a menettel, s összekeveredtek a rabszolgákkal, mások nagyobb csoportokban közeledtek az ellenkező irányból. Némelyek tántorogtak, mint a részegek. Néha olyan nehéz volt előbbre jutni, hogy a lampadariik kiáltozni kezdtek:

- Helyet Marcus Vinicius nemes tribunusnak!

Lygia a félretolt függöny mögül látta ezeket a sötét csoportokat, s reszketett az izgalomtól. Hol a remény, hol a félelem lett úrrá rajta. "Ez ő! Ez Ursus meg a keresztények! Most mindjárt megtörténik - mondta reszkető ajakkal. - Ó, Krisztusom, segíts meg! Ó, Krisztusom, ments meg!"

Atacinus eleinte nem törődött ezzel a rendkívüli élénkséggel, de most már ő is nyugtalankodni kezdett. Volt ebben valami különös. A lámpavivőknek egyre gyakrabban kellett kiáltaniuk: "Helyet a nemes tribunus gyaloghintajának!" Ismeretlen emberek mindkét oldal felől annyira közel nyomultak a gyaloghintóhoz, hogy Atacinus megparancsolta a rabszolgáknak, hogy botokkal kergessék el őket.

A menet éléről egyszerre nagy zaj hallatszott, s egy szempillantás alatt minden fáklya kialudt. A gyaloghintó körül tolongás, zűrzavar, verekedés támadt.

Atacinus megértette: ez nyílt támadás.

S egyszerre megdermedt. Mindenki tudta, hogy Caesar az augustianusok[83] élén merő kedvtelésből részt vesz banditatámadásokban Suburrán és egyéb városrészekben is. Az is köztudomású volt, hogy az ilyen éjszakai kalandokból gyakran daganatokkal és kék foltokkal tért haza, de aki védekezett, arra biztos halál várt, még ha senator volt is. A vigileknek, a város őreinek háza nem volt messze, de az őrség az ilyen esetekben süketnek és vaknak tettette magát. Eközben a gyaloghintó körül dúlt a harc; az emberek ölre mentek egymással, verekedtek, földhöz verték és taposták egymást. Atacinusnak eszébe ötlött, hogy mindenekelőtt Lygiát és önmagát kell megmentenie, a többieket pedig sorsukra bízni. Karjaiba is ragadta a leányt, s igyekezett kijutni a sötétségben.

De Lygia kiabálni kezdett:

- Ursus! Ursus!

Fehér ruha volt rajta, tehát könnyen meg lehetett látni. Atacinus szabad kezével igyekezett hirtelen ráteríteni saját palástját, mikor egyszerre rettenetes fogó ragadta meg nyakát, s fejére sziklaként zuhant le valami borzalmas, romboló tömeg.

Egyszerre úgy zuhant a földre, mint a Iuppiter oltára előtt letaglózott ökör.

A rabszolgák nagyrészt a földön hevertek, vagy a vaksötétben a falak szegletein zúzták össze magukat. A színhelyen nem maradt más, mint a kavarodásban összetört gyaloghintó. Ursus Suburra felé vitte Lygiát, társai pedig útközben mindjobban széjjeloszolva igyekeztek utána.

De a Vinicius háza előtt összeverődött rabszolgák tanácskozni kezdtek. Nem mertek bemenni. Rövid tanácskozás után visszamentek a támadás színhelyére, ahol néhány hullát találtak, s közöttük Atacinusét is. Ez még remegett, de egy erősebb görcsös vonaglás után megmerevedett, s többé nem mozdult.

Ekkor felszedték, hazavitték, s megint megálltak a kapu előtt. Mégiscsak jelenteni kellett uruknak, hogy mi történt.

- Jelentse Gulo - suttogta néhány hang. - Az ő arca is vérzik, mint a mienk, s urunk szereti őt. Gulónak nem olyan veszélyes, mint nekünk.

Gulo, az öreg germán rabszolga, aki valamikor Viniciust dajkálta, s akit az ifjú anyjától, Petronius húgától örökölt, így szólt:

- Én megjelentem, de menjünk be mindnyájan. Ne egyedül rám essék egész haragja.

Vinicius pedig már valóban türelmetlen volt. Petronius és Chrysothemis kinevették, ő azonban gyors léptekkel járkált az atriumban, s folyton ezt ismételgette:

- Már itt kellene lenniük!... Már itt kellene lenniük!

S menni akart, de a másik kettő visszatartotta.

S íme, a pitvar felől hirtelen léptek hangzottak. Az atriumba csapatostul rontottak be a rabszolgák, s gyorsan a fal mellé sorakozva felemelték kezüket, s jajveszékelve kiáltozták:

- Aaaaa!... a!...

Vinicius hozzájuk ugrott.

- Hol van Lygia? - kiáltotta rettenetesen elváltozott hangon.

- Aaaa!...

Erre Gulo előlépett véres arcával, s gyorsan, sírva panaszolta:

- Íme, a vér, uram! Mi védelmeztük! Íme, a vér, uram, íme, a vér!...

De nem fejezhette be, mert Vinicius megragadta a bronz gyertyatartót, s egyetlen csapással széjjelzúzta a rabszolga koponyáját, aztán fejéhez kapva, ujjait hajába mélyesztette, s hörgő hangon jajgatta:

- Me miserum! Me miserum!

Arca elkékült, szeme beesett, s szájából kibuggyant a hab.

- Korbácsot! - rikoltotta végül, nem emberi hangon.

- Uram! Aaaa!... Kegyelmezz! - jajgatták a rabszolgák.

De Petronius arcán az undor kifejezésével kelt fel.

- Gyere, Chrysothemis! - mondta. - Ha húst akarsz látni, feltöretek neked egy mészárszéket a Carinaen.

S kilépett az atriumból. A házban pedig, mely borostyándíszben készült a lakomára, kis idő múlva felhangzott a korbács suhogása és a jajgatás, amely csaknem reggelig tartott.

 

TIZENEGYEDIK FEJEZET

Vinicius ezen az éjszakán le sem feküdt. Kevéssel Petronius távozása után, hogy a megkorbácsolt rabszolgák jajgatása sem fájdalmát, sem dühét nem enyhítette, összeszedett egy csomó más szolgát, s azok élén már késő éjszaka elindult Lygia keresésére. Bejárta az Esquilinus városrészt, majd a Suburrát, a Vicus Sceleratust és minden szomszédos sikátort. Azután körüljárva a Capitoliumot, Fabricius hídján átjutott a szigetre, majd bejárta a város Tiberisen túli részét. De hiábavaló hajtóvadászat volt ez, hiszen neki magának sem volt rá reménye, hogy Lygiát megtalálja, s ha mégis kereste, legfeljebb azért, hogy ezt a rettenetes éjszakát kitöltse valamivel. S valóban, csak hajnal felé vetődött haza, amikor a városban már megjelentek a zöldségárusok szekerei és öszvérei, s a pékek már kinyitották boltjaikat. Mikor visszatért, eltakaríttatta Gulo holttestét, melyhez eddig senki sem mert nyúlni, majd a rabszolgákat, akiktől Lygiát elragadták, ergastulumba küldötte falusi birtokára, ami jóformán a halálbüntetésnél is kegyetlenebb volt, végül az atriumban egy leterített padra vetve magát, zűrzavarosan töprengett, hogy mi módon találhatná meg s hozhatná vissza Lygiát.

Lemondani róla, elveszíteni, soha többé nem látni, azt lehetetlennek tartotta, s már puszta gondolatára is elfogta az őrjöngés. A fiatal katona erőszakos természete életében most először ütközött ellenállásba, egy törhetetlen, idegen akaratba, s egyszerűen nem bírta felfogni, hogyan merészel valaki az ő kívánságának útjába állni. Vinicius szívesebben elviselte volna, hogy az egész világ és ez a város romba dőljön, minthogy ő el ne érje, amit akart. Kiragadták kezéből a gyönyör serlegét, mikor az már majdnem az ajkát érte, ő tehát úgy látta, hogy ezzel valami hallatlan dolog történt, amely bosszúért kiált az isteni és emberi törvényekhez.

De mindenekelőtt nem bírt és nem akart beletörődni sorsába, mert soha életében semmit sem kívánt annyira, mint Lygiát. Úgy érezte, hogy nem tud nélküle élni. Önmagának sem tudott választ adni arra, mit csinálna nélküle holnap, s hogyan élhetne a következő napokon. Egy-egy pillanatban már szinte tébolyszerű düh fogta el Lygia ellen. Magáévá akarta tenni, hogy verhesse, hajánál fogva vonszolhassa a cubiculumokba, s kitölthesse rajta bosszúját, máskor meg rettenetes vágyódást érzett a hangja, alakja, szeme után, s úgy érezte, szívesen feküdne lábai előtt. Hívta, ujját harapdálta, s fejéhez kapkodott. Minden erejével kényszerítette magát, hogy nyugodtan gondolkozzék, miként szerezhetné őt vissza, de nem bírt. Ezer meg ezer ötlet villant eszébe, de egyik őrültebb volt a másiknál. Végül felvillant benne a gondolat, hogy senki más nem szabadíthatta ki, csak Aulus, s Aulusnak legalábbis tudnia kell, hol rejtőzik.

S felugrott, hogy Aulusékhoz rohanjon. Ha nem adják őt vissza, ha fenyegetéseitől sem ijednek meg, akkor elmegy Caesarhoz, bevádolja a vén hadvezért engedetlenségéért, s rábírja Caesart, ítélje őt halálra, előbb azonban kiszedi belőlük, hogy Lygia hol tartózkodik. De még ha önként visszaadják, akkor is bosszút áll rajtuk. Igaz, hogy házukba fogadták és ápolták, de mindegy. Ezzel az egy sérelemmel minden hálától felmentették. S ekkor bosszúszomjas, gyűlölködő lelke gyönyörűséggel gondolt rá, mennyire kétségbeesik majd Pomponia Graecina, ha a centurio megviszi az öreg Aulusnak a halálos ítéletét. Mert abban csaknem bizonyos volt, hogy a halálos ítéletet kieszközli. Ebben Petronius is segítségére lesz. Különben Caesar maga sem tagad meg semmit barátaitól, az augustianusoktól, hacsak személyes ellenszenv vagy saját gerjedelme miatt nem.

S hirtelen szinte a lélek is megdermedt benne egy rettenetes gondolatra.

Hátha maga Caesar ragadta el Lygiát?

Mindenki tudta, hogy Caesar unalmában gyakran keresett szórakozást éjszakai rablókalandokban. Még Petronius is részt vett ilyen mulatságokban. Igaz, hogy ezeknek fő célja az volt, hogy nőket fogdossanak össze, s katonaköpönyegen dobálják fel, amíg el nem ájulnak. Mindazonáltal maga Nero nevezte el ezeket a kirándulásokat "gyöngyhalászatnak", megtörtént ugyanis, hogy a szegénynép által sűrűn lakott városrészekben az ifjúság és szépség valódi gyöngyszemeire bukkantak. Ilyenkor a sagatio, amint a katonaköpönyegen való labdázást nevezték, valódi nőrablássá változott, mert az "igazgyöngyöt" vagy a Palatinusra küldték, vagy Caesar számtalan villáinak egyikében helyezték el, vagy végül odaajándékozta valamelyik hívének. Ez megtörténhetett Lygiával is. Caesar szemügyre vette őt a lakomán, s Vinicius egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy ő is a legszebbnek találta az eddig látott nők közül. Nem lehetett másképp! Igaz ugyan, hogy Lygia ott volt a palotában, Nero tehát nyíltan elvehette volna őt magának, de Petronius helyesen állapította meg, hogy Caesar a gaztettek elkövetésében gyáva volt, s ha nyíltan cselekedhetett is, inkább titokban dolgozott. Ezúttal erre kényszeríthette őt a Poppaeától való félelem is. Viniciusnak most eszébe jutott, hogy Aulusék talán mégsem merték volna erővel elragadni a leányt, akit Caesar neki ajándékozott. De ki is merészelt volna ilyesmit? Vagy talán az az óriás lygius, az a kék szemű rabszolga, aki a tridiniumba is be mert jönni, hogy Lygiát a karján vigye ki? De hol rejtőzött volna el vele, hova vitte volna magával? Nem, egy rabszolgától nem telik ki ilyesmi. Ezek szerint senki más nem tehette csak Caesar.

E gondolatra Vinicius szeme előtt elsötétült a világ, homlokát kiverte a verejték. Ebben az esetben Lygiát egyszer s mindenkorra elvesztette. Mert bárki más kezéből kiragadhatta volna őt, csak éppen Neróéból nem. Most már az előbbinél sokkal jogosabban elmondhatta: "Vae misero mihi!"[84] Képzelete elébe varázsolta Lygiát Nero karjai között, s életében először értette meg, hogy vannak gondolatok, amelyeket az ember el nem viselhet. Csak most érezte igazán, mennyire megszerette. Miként a vízbe futó embernek egy pillanat alatt egész élete elvonul emlékezetében, úgy vonult el most őelőtte Lygia. Maga előtt látta, és minden szavát hallotta. Látta a szökőkútnál, látta Auluséknál, és látta a lakomán. Megint közel érezte magához, érezte hajának illatát, testének melegét s az ártatlan ajkairól rabolt csókok gyönyörét. Most százszorta szebbnek, kívánatosabbnak, édesebbnek, sokkal inkább a minden halandók és istenségek közül kiválasztott egyetlenének érezte, mint valaha, s ha elgondolta, hogy mindaz, ami annyira a szívébe gyökerezett s vérévé és életévé vált, most talán Neróé, olyan rettenetes, szinte fizikai fájdalmat érzett, hogy kedve lett volna fejét az atrium falába verni, amíg össze nem zúzódik. Érezte, hogy ebbe bele lehet őrülni, s biztosan bele is őrült volna, ha ott nincs a bosszú gondolata. De míg az előbb azt hitte, hogy nem bírna élni, ha Lygiát vissza nem szerezné, most úgy érezte, hogy addig meg nem halhat, amíg bosszút nem áll érte. Ez az egyetlen gondolat jelentett számára bizonyos könnyebbséget. "Én leszek a Cassius Chaereád" - ismételgette Neróra gondolva. S egy pillanat múlva az impluviumot környező virágvázákból felkapott egy marék földet, s rettenetes esküt tett Erebusra, Hecatéra és saját házi lareseire, hogy bosszúját véghezviszi.

S valóban megkönnyebbült. Legalább volt miért élnie, és mivel megtöltenie napjait és éjszakáit. Ezután elvetette azt a gondolatot, hogy Aulusékhoz megy, s a Palatinusra vitette ki magát. Útközben arra gondolt, hogy ha nem engedik Caesar elé, vagy meg akarják motozni, hogy nincs-e nála fegyver, az annak a jele lesz, hogy Caesar ragadta el Lygiát. Fegyvert azonban vitt magával. Szinte öntudatát vesztette, csak a bosszú tekintetében őrizte meg, mint az egy gondolat által lenyűgözött emberek. Nem akarta, hogy az idő előtt meghiúsuljon. Ezenfelül mindenekelőtt Aktét akarta látni, mert azt hitte, hogy tőle megtudhatja az igazságot. Időnként átvillant agyán a gondolat, hogy talán Lygiát is láthatja, s e gondolatra megremegett. Mert hátha Caesar rabolta el anélkül, hogy tudta volna, ki az, s még ma visszaadja neki? De ezt a feltevést hamar elvetette. Ha vissza akarták volna küldeni neki, azt már tegnap megtették volna. Csakis Akté magyarázhatott meg mindent, először tehát vele kell találkoznia.

Mikor ebben megbizonyosodott, rászólt a rabszolgákra, hogy siessenek, útközben pedig zűrzavarosan hol Lygiára, hol a bosszúra gondolt. Hallotta, hogy az egyiptomi Ptah isten papjai arra hoznak betegséget, akire akarnak, s elhatározta, hogy ennek a módját megtudakolja. Keleten azt is hallotta, hogy a zsidóknak van valami varázsigéjük, amellyel ellenségük testét fekélyekkel boríthatják. Rabszolgái között volt tíz-egynéhány zsidó, elhatározta tehát, hogy amint hazatér, addig korbácsoltatja őket, amíg e titkukat el nem árulják. De a legnagyobb kéjjel a rövid, római kardra gondolt, mert annak nyomán vastag sugárban ömlik a vér, miként a Caius Caliguláé, mely lemoshatatlan vérfoltokat hagyott a porticus oszlopán. E pillanatban kész lett volna egész Rómát kiirtani, s ha valamiféle bosszúszomjas istenek megígérték volna neki, hogy rajta és Lygián kívül minden ember elpusztul, beleegyezett volna.

A kapu előtt összeszedte minden józanságát, s mikor megpillantotta a praetorianus őrséget, elgondolta, hogyha a belépésnél a legkisebb nehézséget okozzák neki, az annak a jele lesz, hogy Lygia a Caesar akaratából a palotában van. De a primipilaris centurio barátságosan rámosolygott, néhány lépést közeledett feléje, s így szólt:

- Üdv neked, nemes tribunus. Ha Caesar előtt kívánsz fejet hajtani, rossz pillanatot választottál, s nem tudom, beszélhetsz-e vele.

- Mi történt? - kérdezte Vinicius.

- Az isteni kis Augusta tegnap váratlanul megbetegedett, Caesar és Augusta Poppaea mellette vannak az orvosokkal együtt, akiket az egész városból összehívtak.

Ez fontos esemény volt. Caesar, mikor ez a leánykája született, szinte őrjöngött a boldogságtól, s extra humanum gaudiummal[85] fogadta őt. Még korábban a senatus a legünnepélyesebben az isteneknek ajánlotta Poppaea anyaságát. Fogadalmi áldozatokat mutattak be, s Antiumban, ahol a szülés lefolyt, pompás mérkőzéseket rendeztek, s ezenfelül szentélyt építettek mindkét Fortuna tiszteletére. Nero, aki semmiben sem tudott mértéket tartani, mérhetetlenül szerette ezt a gyermeket, s Poppaea szívének szintén kedves volt, már csak azért is, mert megszilárdította helyzetét, s befolyását ellenállhatatlanná tette.

A kis Augusta egészségétől és életétől függhetett az egész birodalom sorsa, de Viniciust annyira lefoglalta saját személye, saját ügye és szerelme, hogy a centurio hírére szinte ügyet se vetve, jelentette ki: - Csak Aktéval akarok találkozni...

S bement.

De Akté is a gyermekkel volt elfoglalva, úgyhogy Viniciusnak sokáig kellett várnia. Csak délfelé került elő fáradt és sápadt arccal, s Vinicius láttára még jobban elhalványodott.

- Akté! - kiáltotta Vinicius, s a leányt kezénél fogva az atrium közepe felé vonta. - Hol van Lygia?

- Éppen tőled akartam megkérdezni - felelte a leány s szemrehányással nézett az ifjú szemébe.

De az ifjú, noha elhatározta, hogy nyugodtan faggatja ki Aktét, ismét a fejéhez kapott, s a kíntól és haragtól vonagló arccal ismételgette:

- Eltűnt! Elragadták útközben!

De csakhamar erőt vett magán, s arcát Akté arcához közelítve, összeszorított fogakkal mondta:

- Akté... Ha kedves az életed, ha nem akarsz valami borzalmas szerencsétlenség okozója lenni, akkor felelj őszintén: nem Caesar rabolta el őt?

- Caesar tegnap ki sem mozdult a palotából.

- Anyád árnyékára, az összes istenekre kérlek! Nincs itt a palotában?

- Anyám árnyékára, Marcus, nincs a palotában, s nem Caesar rabolta el. A kis Augusta tegnap megbetegedett, s Caesar el nem mozdul bölcsője mellől.

Vinicius fellélegzett. Amit a legszörnyűbbnek képzelt, immár nem fenyegette.

- Akkor hát - mondta, s öklét összeszorítva ült le egy padra -, akkor Aulusék ragadták el, s ha úgy van, jaj nekik!

- Aulus Plautius ma reggel itt járt. Velem nem találkozhatott, mert a gyermeknél voltam, de Epaphroditustól meg a Caesar cselédsége közül másoktól is kérdezősködött Lygia felől, aztán kijelentette, hogy majd még visszajön, mert velem is akar beszélni.

- Csak a gyanút akarta elterelni magáról. Ha nem tudta volna, mi történt Lygiával, akkor az én házamban kereste volna.

- Néhány szó üzenetet írt egy táblácskára, abból láthatod, ő csak annyit tudott, hogy Lygiát Petronius és a te kívánságodra vitette el Caesar az ő házától, s mivel sejtette, hogy innen hozzád viszik, ma reggel nálad járt, ahol megmondták neki, mi történt.

Azzal bement a cubiculumba, s egy táblácskával tért vissza, amelyet Aulus hagyott ott neki.

Vinicius elolvasta, s elhallgatott. Akté azonban mintha leolvasta volna gondolatait komor arcáról, mert kis idő múlva így szólt:

- Nem, Marcus, az történt, amit maga Lygia akart.

- Te tudtad, hogy el akar szökni! - robbant ki Vinicius. De a leány csaknem szigorúan nézett rá ködös szemével:

- Azt tudtam, hogy nem akar ágyasod lenni.

- Hát te mi voltál egész életedben?

- Én azelőtt rabszolga voltam.

De Vinicius tovább háborgott. Caesar neki ajándékozta Lygiát, tehát nem kell törődnie vele, hogy mi volt azelőtt. Megtalálja, ha kell, a föld alatt is, s azt csinál belőle, amit akar. Igenis! Az ágyasa lesz! S annyiszor korbácsoltatja meg, ahányszor kedve tartja. S ha megunja, odalöki bármelyik rabszolgájának, vagy kézimalmot hajtat vele valamelyik afrikai birtokán. Most felkutatja és meg is találja, csak azért, hogy összezúzza, összetapossa és megalázza.

S egyre jobban felizgatva magát, annyira elvesztett minden mértéket, hogy Akté is látta, sokkal többet fenyegetőzik, mint amennyit képes volna megtenni, s hogy a harag és a szenvedés beszél belőle. A szenvedés szánalmat keltett volna benne, de ez a túlzott ingerültség kimerítette türelmét, úgy, hogy végül megkérdezte, miért jött ide hozzá.

Vinicius egyelőre nem talált szavakat, hogy válaszoljon. Azért jött hozzá, mert úgy akarta, mert azt hitte, hogy Aktétól megtud valamit, de tulajdonképpen csak Caesarhoz jött, s mivel vele nem találkozhatott, jött el Aktéhoz. Lygia azzal, hogy megszökött, ellene szegült Caesar akaratának, ő tehát kieszközli, hogy Caesar kerestesse az egész városban és országban, még ha az összes légiókat kellene is ehhez felhasználni, s a birodalom minden házát átkutatni. Petronius támogatni fogja kérését, s a kutatás már ma megkezdődik.

Erre Akté így felelt:

- Vigyázz, hogy végleg el ne veszítsd, éppen akkor, amikor Caesar parancsára megtalálják.

Vinicius összehúzta szemöldökét.

- Mit jelent ez? - kérdezte.

- Hallgass rám, Marcus! Tegnap Lygiával itt voltunk a kertben, s Poppaeával találkoztunk. Vele volt a kis Augusta, akit a szerecsen Lilith vitt a karján. Este a gyermek megbetegedett, s Lilith azt állítja, hogy megigézték, mégpedig az az idegen leány igézte meg, akivel a kertben találkoztak. Ha a gyermek felgyógyul, feledésbe megy a dolog, de ellenkező esetben maga Poppaea vádolja meg őt igézéssel, s akkor bárhol találják is meg, nem lesz menekvés számára.

Pillanatnyi csend következett, azután Vinicius szólalt meg:

- Hátha valóban megigézte? Engem is megigézett.

- Lilith azt állítja, hogy a gyermek azonnal felsírt, mikor mellettünk elhaladt. S ez igaz is! Felsírt. Bizonyára már betegen hozták ki a kertbe. Marcus, keresd magad, ahol akarod, de amíg a kis Augusta fel nem gyógyul, ne beszélj róla Caesarral, hogy a fejére ne vond Poppaea bosszúját. Eleget sírt már az ő szeme miattad, az összes istenek őrizzék meg most szegény fejét.

- Te szereted őt, Akté? - kérdezte Vinicius komoran.

Akté szemében megcsillant a könny.

- Igen! Nagyon megszerettem.

- Mert neked nem gyűlölettel fizetett, mint nekem.

Akté kis ideig ránézett, mintha haboznék, vagy mintha ki akarná fürkészni, hogy őszintén beszélt-e, aztán így szólt:

- Ó, lobbanékony, vak ember! Szeretett téged!

Vinicius e szavak hatására úgy ugrott fel, mint egy megszállott. Nem igaz! Gyűlölte. Honnan tudhatja Akté?! Lygia egyetlen napi ismeretség után megvallotta neki? Micsoda szerelem az, amely jobb szereti a bujdosást, a szegénység gyalázatát, a bizonytalan holnapot s esetleg a nyomorúságos halált is, mint egy lombdíszbe öltözött házat, ahol szerelmese lakomával várja! Jobb, ha nem is hall ilyesmit, mert még meg talál őrülni. Ő oda nem adta volna azt a leányt e palota minden kincséért, s lám, mégis elszökött. Micsoda szerelem az, amely fél a gyönyöröktől, s fájdalmat szül? Ki bírja ezt felfogni? Ki értheti meg? Ha nem remélné, hogy megtalálja, tőrt döfne magába! Szerelmet adni szokás, nem elvenni. Voltak pillanatok Auluséknál, amikor ő maga is hitt közeli boldogságában, de most már tudja, hogy Lygia gyűlölte és gyűlöli, s úgy is hal meg, gyűlölettel a szívében.

De most a mindig félénk és szelíd Akté robbant ki felháborodva. Hát hogyan akarta Vinicius megnyerni Lygiát? Ahelyett hogy Aulus és Pomponia előtt fejet hajtva, tőlük kérte volna őt, alattomosan ragadta el szüleitől. Nem feleségévé, hanem ágyasává akarta tenni, őt, a tisztes ház neveltjét s egy király leányát. Ide hozatta, a bűn és gyalázat házába, az ő ártatlan szemét bemocskolta e parázna tivornya látásával, úgy bánt vele, mint egy utcai nővel. Nyilván elfelejtette, milyen ház Aulusék háza, és kicsoda Pomponia Graecina, aki Lygiát felnevelte? Nyilván nincs elég esze megítélni, hogy azok más nők, mint Nigidia, mint Calvia Crispinilla, mint Poppaea, s mint mindenki, akivel itt a Caesar házánál találkozik? Mikor Lygiát megpillantotta, nem látta, hogy az egy tiszta leány, aki inkább választja a halált, mint a gyalázatot? Honnan tudja, milyen istenekben hisz Lygia, s hogy nem tisztábbak-e, nem jobbak-e azok a parázna Venusnál vagy Irisnél, akit az erkölcstelen római nők tisztelnek? Nem! Lygia nem tett neki vallomást, de mondta, hogy tőle, Viniciustól vár segítséget, reménykedett, hogy Vinicius kieszközli Caesartól, hogy hazamehessen, s visszaadja őt Pomponiának. S mikor erről beszélt, úgy lángolt, mint egy leányka, aki szeret és bízik. Az ő szíve Viniciusért dobogott, de Vinicius maga rémítette meg őt, megbántotta és felháborította, most hát csak kerestesse a Caesar katonáival, de tudja meg, hogy ha Poppaea gyermeke meghal, Lygiára esik a gyanú, s az elkerülhetetlenül a vesztét jelenti.

Vinicius haragján és fájdalmán kezdett erőt venni a megindultság. Lelke mélyéig megrázta a hír, hogy Lygia szerette. Eszébe jutott, hogy Aulusék kertjében milyen piruló arccal és ragyogó szemmel hallgatta szavait. Most úgy érezte, hogy a leány akkor csakugyan kezdte őt megszeretni, s e gondolatra egyszerre olyan boldogságot érzett, amely százszorta nagyobb volt, mint amire vágyott. Elgondolta, hogy valóban az övé lehetett volna engedelmesen, s még szerette volna is. Íme, befonta volna ajtaját, s megkente volna farkaszsírral, aztán mint felesége letelepedett volna tűzhelye mellé a juhbőrre. Íme, hallhatta volna szájából a szentséges szavakat: "Ahol te Gaius vagy, ott én Gaia vagyok",[86] s örökké az övé maradt volna. Miért nem cselekedett hát így? Hiszen készen volt rá. De most már ő nincs, s talán meg sem találja, ha pedig megtalálja, elvesztheti, de ha nem vesztené is el, ő, Vinicius, most már sem Auluséknak, sem Lygiának nem kell. S haragjában haja ismét felborzolódott, de most már nem Aulusék, nem is Lygia ellen forrongott, hanem Petronius ellen. Mindennek ő az oka. Ha ő nincs, most Lygiának nem kellene bujdosnia, hanem az ő menyasszonya lenne, és semmiféle veszedelem nem fenyegetné drága életét. De íme, megtörtént, s most már késő helyrehozni azt, ami rossz, s amit helyrehozni nem lehet.

- Késő!

S úgy érezte, hogy lába előtt feneketlen mélység indult meg. Nem tudta, mit tegyen, hogyan viselkedjék, hova menjen. Akté mint a visszhang ismételte meg: "késő", s e szó az idegen szájból halálos ítéletnek hangzott. Csak egyet tudott, hogy meg kell találnia Lygiát, mert ha nem, valami nagy baj történik vele.

S tógáját gépiesen maga köré vonva menni készült, anélkül hogy Aktétól elbúcsúzott volna, de ekkor félrehúzódott a pitvart az atriumtól elválasztó függöny, s egyszerre Pomponia Graecina gyászruhás alakját látta maga előtt.

Nyilván ő is értesült már Lygia eltűnéséről, s úgy vélvén, hogy neki könnyebb lesz Aktéval találkoznia, mint Aulusnak, most hírekért jött hozzá.

De Viniciust megpillantva, feléje fordította apró, sápadt arcát, s kis idő múlva megjegyezte:

- Isten bocsássa meg neked, Marcus, a sérelmet, melyet nekünk és Lygiának okoztál.

Az ifjú pedig lehorgasztott fejjel, bűntudatosan, boldogtalanul állt ott, nem értvén, miféle isten bocsásson és bocsáthat meg neki, és miért beszél Pomponia megbocsátásról, holott inkább a bosszúról kellene beszélnie.

S végül is tanácstalanul távozott, feje tele volt nehéz gondolatokkal, óriási gonddal és álmélkodással.

Az udvaron és a tornác alatt nyugtalan embercsoportok álldogáltak. A palotabeli rabszolgák között senatorokat és lovagokat lehetett látni, akik a kis Augusta egészsége felől tudakozódtak, hogy lássák őket a palotában, s legalább a rabszolgák előtt kimutassák részvétüket. Az "istennő" betegségének híre nyilván nagyon gyorsan elterjedt, mert a kapuban egyre újabb alakok tűntek fel, a boltíven túl egész tömegek látszottak. Az érkezők némelyike, látván, hogy Vinicius távozik, tőle kérdezte meg, mi újság, de az a kérdésekre nem is válaszolva, ment egyenesen előre, amíg Petronius, aki ugyancsak érdeklődni jött, szinte mellével nem érintette, s fel nem tartóztatta.

Viniciusnak Petronius láttára kétségkívül felforrt volna dühe, s bizonyára elkövetett volna valami sértést Caesar palotájában, ha Aktétól nem olyan megtörten, kimerülten és lesújtva távozik, hogy pillanatnyilag még veleszületett lobbanékonysága is elhagyta. Mindazonáltal félretolta Petroniust, s tovább akart menni, de az szinte erővel tartotta vissza.

- Hogy van az isteni gyermek? - kérdezte.

De ez az erőszak ismét fellobbantotta s egy pillanat alatt felháborította Viniciust.

- Nyelné el a pokol őt is, meg ezt az egész házat! - felelte fogait összeszorítva.

- Hallgass, szerencsétlen! - figyelmeztette Petronius, körülnézve, s gyorsan hozzátette: - Ha tudni akarsz valamit Lygiáról, gyere velem. Nem! Itt nem mondok semmit! Gyere velem, a gyaloghintóban elmondom, mit gondolok.

S vállát átölelve, sietve kivezette a palotából.

S éppen ez volt neki a legfontosabb, mert semmiféle újságot nem tudott. Mivel azonban talpraesett ember volt, s tegnapi felháborodása ellenére őszinte részvétet érzett Vinicius iránt, végül némileg felelősnek is érezte magát mindenért, ami történt, máris tett bizonyos lépéseket, s mikor beültek a gyaloghintóba, így szólt:

- Minden kapuhoz odaállítottam rabszolgáimat, hogy figyeljenek, s pontos leírást adtam nekik a leányról és amaz óriásról is, aki Caesarnál kivitte őt a lakomáról, mert semmi kétség, ő szabadította ki Lygiát. Ide hallgass! Lehetséges, hogy Aulusék valamelyik falusi birtokukon akarják őt elrejteni, s ha így van, tudni fogjuk, milyen irányba szöktették. Ha pedig a kapuknál nem vennék észre, az annak a bizonyítéka lesz, hogy a városban maradt, s akkor még ma megkezdjük a kutatást.

- Aulusék nem tudják, hol van - felelte Vinicius.

- Biztos vagy benne?

- Találkoztam Pomponiával. Ők is keresik.

- Tegnap nem juthatott ki a városból, mert éjjel a kapuk be vannak zárva. Két emberem őrködik minden kapunál. Az egyiknek az a feladata, hogy Lygiát és az óriást nyomon kövesse, a másik pedig azonnal visszajön s jelenti. Ha a városban van, megtaláljuk, mert a lygiust már a magasságáról is könnyű felismerni. Szerencséd, hogy nem Caesar ragadta el, s biztosíthatlak, hogy nem ő, mert a Palatinuson nincs előttem titok.

De Viniciusból most már inkább a fájdalom robbant ki, mint a harag, s a megindultságtól szaggatott hangon elmondta Petroniusnak, mit hallott Aktétól, s milyen új veszedelmek fenyegetik Lygiát. Olyan rettenetes veszedelmek, hogy ha a szökevények kézre kerülnek is, a leggondosabban el kell őket rejteni Poppaea elől. Ezután keserűen a szemére hányta Petroniusnak a tanácsokat, melyeket ő adott. Ha ő nem lett volna, minden másképpen történt volna. Lygia Auluséknál lenne, s ő, Vinicius, mindennap láthatná, s boldogabb lehetne, mint Caesar. S beszéde folyamán mindjobban nekihevülve, egyre nagyobb megindultság vett rajta erőt, úgyhogy végül a fájdalom és a veszett düh könnyei kibuggyantak szeméből, s végigperegtek arcán.

Petronius pedig éppenséggel nem számítva arra, hogy a fiatalember ennyire tudjon szeretni s kívánni valakit, a kétségbeesés könnyeit látva, bizonyos csodálkozással mondta magában:

"Ó, Cyprus hatalmas úrnője, egyedül te uralkodol isteneken és embereken!"

 

TIZENKETTEDIK FEJEZET

De mikor Petronius háza előtt kiszálltak a gyaloghintóból, az atrium felügyelője jelentette, hogy a kapukhoz kiküldött rabszolgák közül még egyik sem tért vissza. A felügyelő élelmet és új parancsot küldött nekik, hogy korbácsbüntetés terhe alatt éberen vigyázzanak mindenkire, aki a városból távozik.

- Látod - jegyezte meg Petronius -, kétségkívül a városban vannak még, s ha így van, akkor meg is találjuk őket. De te is őriztesd embereiddel a kapukat, mégpedig azokkal, akiket Lygiáért küldtél volt, mert azok könnyen felismerik.

- Azokat elküldtem a falusi ergastulumokba - felelte Vinicius -, de tüstént visszavonom a parancsot, hadd menjenek a kapukhoz.

S néhány sort vetve egy viasszal bevont táblácskára, átadta Petroniusnak, aki azt azonnal elküldte Vinicius házába.

Ezután bementek a belső porticusba, s egy márványpadra telepedve beszélgetni kezdtek.

Az aranyhajú Euniké és Iras bronzzsámolyokat toltak lábuk alá, aztán asztalkát helyeztek a pad mellé, s csodaszép, vékony nyakú volaterraei és caerei kancsókból bort töltögettek a serlegekbe.

- Van-e embereid között, aki ismeri azt az óriás lygiust? - kérdezte Petronius.

- Atacinus meg Gulo ismerte, de Atacinus tegnap meghalt a gyaloghintó mellett, Gulót pedig magam öltem meg.

- Sajnálom - mondta Petronius. - Ő dajkált téged is meg engem is.

- Pedig fel is akartam szabadítani - felelte Vinicius -, de most már mindegy. Beszéljünk Lygiáról. Róma valóságos tenger...

- A gyöngyöt a tengerből halásszák... Bizonyára sem ma, sem holnap nem találjuk meg, de hogy megtaláljuk, az bizonyos. Most engem okolsz, hogy rossz módot ajánlottam, pedig a mód önmagában jó volt, csak akkor romlott el, amikor rossz irányba fordult. Hiszen magától Aulustól hallottad, hogy családjával együtt Szicíliába akart költözni. A leány tehát úgyis messze esett volna tőled.

- Utánuk mentem volna - vágott vissza Vinicius -, de mindenesetre biztonságban lett volna, most azonban, ha az a gyerek meghal, Poppaea maga is elhiszi, de Caesarral is elhiteti, hogy Lygia az oka.

- Úgy van. Ez engem is nyugtalanít. De hát az a kis bábu még meggyógyulhat. Azonban még ha meghalna is, találunk valami módot.

Itt Petronius egy darabig gondolkozott, aztán így szólt:

- Poppaea mintha a zsidók vallását követné, s hisz a rossz szellemekben. Caesar babonás... Ha hírét terjesszük, hogy Lygiát a gonosz szellemek rabolták el, mindenki elhiszi, különösen azért, mert ha sem Caesar nem ragadta el, sem Aulus Plautius, akkor valóban titokzatos módon tűnt el. A lygius egymaga nem tehette meg ezt. Feltétlenül voltak segítőtársai, s egy rabszolga egyetlen nap alatt hogyan szedhetett volna össze annyi embert?

- A rabszolgák egész Rómában támogatják egymást.

- S a város bármelyik napon véresen fizethet meg ezért. Igen, támogatják egymást, de nem egyik a másik ellen, itt pedig világos volt, hogy a tieidre hárul a felelősség, s őket sújtja a büntetés. Ha felveted a tieid előtt a gonosz lelkek gondolatát, nyomban bizonyítani fogják, hogy tulajdon szemükkel láttak, mert ez egy csapásra tisztázza őket előtted... Kérdezd csak meg valamelyiket, nem látta-e, hogy Lygiát valaki a levegőbe emelve vitte, s megesküszik nyomban Zeus pajzsára, hogy igen, úgy volt.

Vinicius szintén babonás volt, s egyszerre nyugtalanul nézett Petroniusra.

- De ha Ursusnak nem lehettek segítőtársai, viszont egymagában nem rabolhatta el Lygiát, akkor hát ki rabolta el?

De Petronius elnevette magát.

- Látod, elhiszik - mondta -, hiszen félig-meddig már te is hiszed. Ilyen ez a mi világunk, mely gúnyt űz az istenekből. Elhiszik s nem fogják keresni, mi meg közben elrejtjük őt messze a várostól valamelyik villádban, vagy az enyémben.

- De mégis, ki segíthetett Lygiának?

- A hittestvérei - felelte Petronius.

- Mifélék? Milyen istenséget tisztel ő? Ezt nekem jobban kellene tudnom, mint neked.

- Rómában csaknem minden nő más és más istenséget tisztel. Kétségtelen, hogy Pomponia annak az istenségnek tiszteletében nevelte fel, akit ő maga is tisztel, de hogy melyik az, azt nem tudom. Egy dolog biztos. Azt senki sem látta, hogy Pomponia valamelyik szentélyünkben a mi isteneinknek mutatott volna be áldozatot. Még azzal is megvádolták, hogy keresztény, de az lehetetlen. A házi bíróság tisztázta őt ez alól a vád alól. A keresztényekről azt mondják, nem elég hogy a szamárfejet imádják, hanem ellenségei az emberi nemnek, s a leggyalázatosabb gonosztetteket követik el. Ezek szerint Pomponia nem lehet keresztény, mert erényei ismeretesek, s az emberi nem ellensége nem bánna úgy a rabszolgákkal, ahogyan ő.

- Sehol sem bánnak velük úgy, mint Auluséknál - vágott közbe Vinicius.

- Na látod. Pomponia beszélt nekem valami istenről, aki állítólag egyetlen, mindenható és könyörületes. Hogy hova tette a többit, az az ő dolga, elég az hozzá, hogy ez az ő Logosa nem lehetne valami nagyon mindenható, sőt nagyon is nyomorúságos istennek kellene lennie, ha csak két imádója volna: Pomponia és Lygia, no meg ráadásul az az ő Ursusuk. Többen kell lenniük e hittestvéreknek, s azok segítették Lygiát.

- Az a hit megbocsátást parancsol - jegyezte meg Vinicius. - Akténál találkoztam Pomponiával, s ő mondta: "Isten bocsássa meg neked azt a sérelmet, amelyet Lygiának és nekünk okoztál."

- Úgy látszik, az ő istenük amolyan nagyon jóindulatú curatorféle. Hát csak bocsásson meg neked, s bocsánata jeléül adja vissza a leányt.

- Már holnap egy hekatombát[87] áldoznék neki. Nem kell nekem sem étel, sem fürdő, sem alvás. Sötét lacernát[88] öltök, s végigkóborlom a várost, hátha álöltözetben ráakadok. Beteg vagyok!

Petronius bizonyos szánalommal nézett rá. Vinicius szeme valóban karikás volt, szemgolyói láztól csillogtak; mivel reggel nem borotválkozott, serkedő szakálla sötét sávként fogta körül erősen kirajzolódó állkapcsait, a haja zilált volt, s valóban betegnek látszott. Iras meg az aranyhajú Euniké szintén részvéttel nézték, de ő mintha nem is látta volna őket, s Petroniusszal együtt annyira nem törődtek azzal, hogy ott vannak, mint ahogy nem törődtek volna a körülöttük ólálkodó kutyákkal.

- Lázad van - mondta Petronius.

- Úgy van.

- Hallgass hát rám... Nem tudom, mit rendelne neked az orvos, de tudom, hogy én mit tennék a helyedben. Íme, ameddig amaz elő nem kerül, egy másikban keresném meg mindazt, amit ezzel elvesztettem. Villádban pompás testeket láttam. Ne mondj ellent... Tudom, mi a szerelem, s tudom, ha az ember egyre vágyik, azt senki más nem helyettesítheti. De egy szép rabszolganőben mindig megtalálhatja az ember legalább a pillanatnyi szórakozást.

- Nem kell! - felelte Vinicius.

De Petronius, aki valóban szerette öccsét, s őszintén igyekezett valahogyan enyhíteni szenvedését, elgondolkozott, hogy miként is tehetné ezt meg.

- Talán a tieid nem hatnak rád az újság varázsával - folytatta kis idő múlva -, de (s most Eunikére, majd Irasra tekintett, s végül az aranyhajú görög leány csípőjére tette kezét) nézd meg ezt a Charist. Alig néhány napja, hogy az ifjabb Fonteius Capito három csodaszép clazomenaei fiút kínált érte, mert ennél szebb testet maga Scopas is aligha teremtett. Magam sem tudom, miért maradtam iránta mindmáig közönyös, hiszen Chrysothemis nemigen tartott vissza tőle! Nos, neked ajándékozom, vidd el magaddal!

De az aranyhajú Euniké e szavak hallatára egyszerre sápadt lett, mint a fal, s riadt szemmel meredt Viniciusra, mintha visszafojtott lélegzettel várná válaszát.

De az hirtelen felugrott, fejét két keze közé szorította, s úgy hadarta, mint akit valami betegség emészt; s hallani sem akar semmiről.

- Nem!... Nem!... Nem kell! Senki más nem kell... Köszönöm, de nem kell! Megyek, megkeresem őt a városban. Adass nekem egy galliai csuklyás lacernát. Elmegyek a Tiberis túlsó partjára. Legalább Ursust láthatnám!...

S gyorsan kiment. Petronius pedig, látván, hogy az ifjú csakugyan nem bír veszteg megülni, nem is próbálta visszatartani. Vinicius válaszát azonban csakúgy vette, mint pillanatnyi ellenszenvet minden nővel szemben, aki nem Lygia, másrészt nem akarván, hogy nagylelkűsége kárba vesszen, így szólt Eunikéhez:

- Euniké, megfürdesz, megkened magad olajjal, átöltözöl, aztán elmégy Vinicius házába.

De a leány térdre borult előtte, s összetett kézzel könyörgött, hogy ne küldje el a háztól. Ő nem megy el Viniciushoz, inkább fát hord itt a hypocaustumba, mint hogy ott első rabszolganő legyen. Nem akar! Nem bír! S könyörög, szánja meg. Inkább korbácsoltassa meg mindennap, csak ne küldje el a házától.

S részint a félelemtől, részint a megindultságtól remegve, mint a falevél, nyújtotta feléje kezét. Petronius elámulva hallgatta. Egy rabszolganő, aki vonakodik teljesíteni a parancsot, s azt mondja: "Nem akarok, nem bírok!", olyan hallatlan dolog volt Rómában, hogy Petronius egyelőre nem akart hinni a fülének. Végül összehúzta szemöldökét. Sokkal finomabb volt, semhogy kegyetlen lehetett volna. Rabszolgáinak, különösen a tivornyák idején, sokkal több szabadságuk volt, mint más házakban, de ennek az volt a feltétele hogy szolgálatukat példaszerűen látják el, s uruk parancsát ugyanúgy tiszteletben tartják, mint az istenekét. Ha azonban e két kötelesség ellen vétettek, nem takarékoskodott az általános szokás szerint alkalmazott büntetésekkel. Mivel pedig ezenfelül semmiféle ellenkezést és semmi egyebet sem tűrt, ami nyugalmát megzavarta, egy darabig a térdeplő leányra nézett, aztán így szólt:

- Behívod Teiresiast, s magad is visszajössz vele.

Euniké könnyes szemmel, reszketve állt fel s kiment. Kis idő múlva már vissza is jött a krétai Teiresiasszal, az atrium felügyelőjével.

- Elviszed Eunikét - parancsolta Petronius -, s adsz neki huszonötöt, de úgy, hogy a bőrét meg ne sértsed.

Azzal átment a könyvtárba, s egy rózsaszínű márványasztalhoz ülve, Trimalchio lakomája című művén kezdett dolgozni.

De Lygia szökése és a kis Augusta betegsége sokkal jobban lekötötte gondolatait, semhogy sokáig dolgozhatott volna. Különösen ama betegség volt nagyon fontos esemény. Eszébe jutott, hogyha Caesar elhiszi, hogy Lygia igézte meg a kis Augustát, akkor a felelősség reá is áthárulhat, mert az ő kérésére hozták a leányt a palotába. Mindazonáltal számított rá, hogy első találkozásuk alkalmával sikerült valami módon megmagyaráznia Caesarnak e vád egész képtelen voltát, meg aztán számított Poppaeának iránta való gyengéd érzelmeire is, melyeket gondosan titkolt ugyan, de nem annyira, hogy ő észre ne vette volna. Csakhamar azonban egy vállrándítással intézte el minden félelmét, s elhatározta, hogy lemegy a tricliniumba, eszik valamit, aztán elviteti magát még egyszer a palotába, majd a Mars-mezőre, s végül Chrysothemishez.

De útban a triclinium felé, a cselédségi folyosó bejáratánál hirtelen megpillantotta a rabszolgák között a fal mellett Euniké karcsú alakját, s eszébe jutván, hogy Teiresiasnak nem adott egyéb parancsot, mint hogy a leányt korbácsolja meg, ismét összeráncolta szemöldökét, s tekintetével a felügyelőt kereste.

Mivel azonban a cselédség között nem találta, Eunikéhez fordult:

- Megkaptad a verést?

A leány pedig ismét lába elé vetette magát, egy pillanatra ajkához szorította tógája szélét, s aztán így felelt:

- Igen, uram, megkaptam! Igen, uram!...

S hangjában mintha öröm és hála zengett volna. Szemmel látható volt, hogy azt hiszi, a verést a háztól való eltávolítás helyett kapta, s hogy most már itt maradhat. Petronius mindjárt megértette, milyen szenvedélyes ellenállásról van itt szó, s elcsudálkozott, de sokkal gyakorlottabb ismerője volt az emberi természetnek, semhogy ki ne találta volna, hogy ennek legfeljebb a szerelem lehet az indítóoka.

- Tán szeretőd van itt a házban? - kérdezte.

A leány pedig ráemelve könnyes kék szemét, alig hallhatóan felelte:

- Igen, uram!...

S kék szemével, hátravetett aranyfürtjeivel s arcán a félelem és a remény kifejezésével olyan szép volt, s olyan könyörgőn nézett urára, hogy Petronius, aki mint filozófus maga is a szerelem hatalmát hirdette, s mint esztéta tisztelt minden szépséget, bizonyos szánalmat érzett iránta.

- Melyik a szeretőd? - kérdezte, fejével a szolganép felé intve.

De feleletet nem kapott, ellenben Euniké homlokát egészen ura lábához hajtotta, s úgy maradt mozdulatlanul.

Petronius végignézett a rabszolgákon. Voltak közöttük csinos és szálas ifjak is, de egyetlen arcból sem tudott kiolvasni semmit, ellenben mindegyiken valami furcsa mosoly ült. Ezután még egy pillantást vetett a lábánál heverő Eunikére, aztán szótlanul indult a tricliniumba.

Étkezés után a palotába vitette magát, onnan Chrysothemishez, s ott maradt késő éjszakáig. De mikor visszatért, magához hívatta Teiresiast.

- Euniké megkapta a verést? - kérdezte.

- Igen, uram. De nem engedted, hogy a bőrét megsértsék.

- Mást nem parancsoltam rá vonatkozólag?

- Nem, uram - felelte az atriensis nyugtalanul.

- Akkor jó. Ki a szeretője a rabszolgák közül?

- Senki, uram.

- Mit tudsz róla?

Teiresias kissé bizonytalan hangon kezdett beszélni:

- Euniké éjszakánként sosem hagyja el a cubiculumot, ahol az öreg Acrisionnal és Iphisszel alszik; s miután te megfürödtél, uram, sosem marad a fürdőben... A többi rabszolganők kinevetik, és Dianának hívják.

- Elég - vágott közbe Petronius. - Rokonom, Vinicius, akinek reggel odaajándékoztam Eunikét, nem fogadta el, így hát itthon marad. Elmehetsz.

- Beszélhetek még Eunikéről, uram?

- Azt parancsoltam, hogy mondj el róla mindent, amit tudsz.

- Az egész família ama szűz szökéséről beszél, akinek át kellett volna költöznie a nemes Viniciushoz... Távozásod után Euniké hozzám jött, s azt mondta, ismer egy embert, aki meg tudja őt találni.

- Á! - kiáltotta Petronius. - Ki az az ember?

- Nem ismerem, uram, de úgy gondoltam, ezt jelentenem kell neked.

- Jól van. Az az ember várjon holnap itt a házamban a tribunusra, akit majd megkérsz nevemben, hogy reggel keressen fel.

Az atriensis meghajolt és távozott.

Petronius pedig önkéntelenül Eunikére gondolt. Eleinte természetesnek vette, hogy Euniké csak azért szeretné, ha Vinicius visszaszerezné Lygiát, mert akkor neki nem kellene a leányt helyettesítenie Vinicius házában. De csakhamar eszébe ötlött, Euniké talán saját szeretőjét ajánlja, s ez a gondolat kellemetlen érzést keltett benne. Az igazságot nagyon egyszerűen megtudhatta volna ugyan, ha behívatja Eunikét, de már későre járt az idő, Petronius pedig a Chrysothemisnél tett hosszú látogatás után fáradtnak érezte magát, és sietett lefeküdni. Mindazonáltal a cubiculum felé menet, nem tudni, miért, eszébe jutott, hogy Chrysothemis szeme sarkában ma apró ráncokat vett észre. Az is eszébe jutott, hogy Chrysothemis szépségének nagyobb volt a híre Rómában, mint amennyit megérdemelt volna, és hogy Fonteius Capito, aki három clazomenaei ifjút ajánlott neki Eunikéért, nagyon is olcsón akart a leányhoz jutni.

 

TIZENHARMADIK FEJEZET

Másnap Petronius alig fejezte be öltözködését az unctuariumban, mikor megérkezett a Teiresias által meghívott Vinicius. Már tudta, hogy a város kapuitól nem jött semmiféle hír, s ez, ahelyett hogy megörvendeztette volna, mint annak bizonyítéka, hogy Lygia a városban van, még jobban leverte, mert arra gondolt, hogy Ursus, amint kiszabadította, azonnal kivihette őt a városból, még mielőtt Petronius rabszolgái lesbe álltak volna a kapuknál. Igaz, hogy ősszel, amikor a napok rövidülnek, korábban zárták a kapukat, de ki is nyitogatták a városból távozók számára, ilyenek pedig elég sokan akadtak. De a városból való kijutásnak más módjai is voltak, s ezeket például a szökni kívánó rabszolgák jól ismerték. Vinicius kiküldte ugyan embereit a vidékre vezető valamennyi útra, valamint a kisebb városok őrségeihez is a megszökött rabszolgapárról szóló hirdetménnyel, s pontos személyleírást adott Ursusról és Lygiáról, s egyúttal közölte a szökevények kézre kerítéséért kitűzött jutalom összegét is. Nagyon is kétséges volt azonban, hogy ez az üldözés utolérheti-e őket, de ha utolérné is, vajon a helyi hatóságok okosnak tartják-e majd, hogy Viniciusnak a praetor által meg sem erősített magánkövetelésére feltartóztassák őket. De hát az ilyen jóváhagyás megszerzésére nem volt idő. Vinicius a maga részéről rabszolgának öltözve egész napon át kereste Lygiát a város minden sikátorában, de a legkisebb nyomra sem bukkant, és semminemű útmutatást sem kapott. Látta ugyan Aulus embereit, de azok mintha szintén a leányt keresték volna, ami megerősítette abban a feltevésben, hogy nem Aulusék ragadták el őt, s hogy ők sem tudják, mi történt vele.

Mikor tehát Teiresias közölte vele, hogy van egy ember, aki vállalja Lygia felkutatását, lélekszakadva sietett Petroniushoz, s alig üdvözölték egymást, azonnal amaz ember felől tudakozódott.

- Mindjárt meglátjuk - nyugtatta meg Petronius. - Az a férfi Euniké ismerőse. A leány különben mindjárt itt lesz, hogy tógámat redőkbe szedje, s ő majd közelebbit mond róla.

- Az, akit tegnap nekem akartál ajándékozni.

- Az, akit tegnap visszautasítottál, amiért egyébként nagyon hálás vagyok, mert ez a legkitűnőbb vestiplica az egész városban.

S jóformán még be sem fejezte a mondatot, mikor a vestiplica valóban belepett, s fogta az elefántcsont díszítésű karszéken összehajtogatva heverő tógát, hogy Petronius vállára borítsa. Arca derűs és csendes volt, szemében öröm ragyogott.

Petronius ránézett, s nagyon szépnek találta. Kis idő múlva, mikor a leány becsavarta a tógába, s kezdte azt redőkbe szedni, közben pedig le-lehajolt, hogy a redőket végigvezesse, észrevette, hogy karjai gyönyörű halvány rózsaszínűek, keble és vállai pedig mint a gyöngyház vagy alabástrom áttetsző fénye.

- Euniké - kérdezte -, itt van az az ember, akiről tegnap Teiresiasnak beszéltél?

- Itt van, uram.

- Hogy hívják?

- Chilon Chilonidesnek, uram.

- Kicsoda ő?

- Orvos, bölcs és jós, aki az emberi sorsokban olvas, s meg tudja mondani a jövőt.

- Neked is megmondta a jövődet?

Eunikét úgy elöntötte a pír, hogy füle és nyaka is vörös lett.

- Meg, uram.

- S mit jósolt?

- Hogy fájdalomban és boldogságban lesz részem.

- A fájdalomban már részed volt tegnap Teiresias keze által, most hát a boldogságnak is meg kell jönnie.

- Már megjött, uram.

- S mi az?

A leány halkan suttogta:

- Itt maradtam.

Petronius a leány aranyhajára tette kezét.

- Ma jól elrendezted a redőket, meg vagyok veled elégedve, Euniké.

Erre az érintésre a leány szemét egy pillanat alatt elborította a boldogság köde, s keble gyorsan hullámzott.

De Petronius Viniciusszal együtt átment az atriumba, ahol már várt rájuk Chilon Chilonides, s amint megpillantotta őket, mélyen meghajolt. Petronius szája mosolyra húzódott, mikor arra gondolt, hogy tegnap azt hitte, ez az ember talán Euniké szeretője. Az előtte álló férfi senkinek sem lehetett a szeretője. Ebben a furcsa figurában volt valami ocsmány is, meg nevetséges is. Még nem volt öreg, kócos szakállában és göndör hajában alig bújt meg egy-egy ősz szál. Hasa horpadt, háta görnyedt, úgyhogy az első pillanatra púposnak látszott, púpja fölött pedig hatalmas fej éktelenkedett, arca majoméhoz, de egyúttal rókáéhoz is hasonló, tekintete szúrós. Sárgás arcbőrét pattanások tarkították, orrát pedig teljesen ellepték, mintegy tanúságul az italok iránti túlzott hajlandóságának. Elhanyagolt ruházata, mely kecskeszőrből készült, sötét tunikából és ugyanolyan, de lyukas palástból állt, csak színlelt nyomorúságra vallott. Petroniusnak ez alak láttára Homérosz Thersitese jutott eszébe, mély meghajlását tehát egy kézmozdulattal viszonozva így szólt:

- Üdv neked, isteni Thersites! Hogy vannak a daganataid, amelyeket Ulyssestől kaptál Trója alatt, s ő maga is mit mivel az elysiumi mezőkön?[89]

- Nemes Petronius - felelte Chilon Chilonides -, Ulysses, ki a legbölcsebb a halottak között, üdvözletét küldi általam neked, ki legbölcsebb vagy az élők között, de egyszersmind kérését is, hogy új palásttal borítsd be daganataimat.

- Hecate Triformisra! - kiáltott fel Petronius. - Ez a válasz megér egy palástot...

De a további beszélgetést megszakította a türelmetlen Vinicius, mert egyenesen megkérdezte:

- Tisztában vagy vele, mire vállalkozol?

- Ha két pompás ház két famíliája semmi egyébről nem beszél, s nyomukban fél Róma ugyanazt visszhangozza, valóban nem nehéz tudni - felelte Chilon. - Tegnap éjjel elraboltak egy szüzet, aki Aulus Plautius házában nevelkedett, a neve Lygia, helyesebben Kallina. Akkor rabolták el, mikor rabszolgáid, uram, Caesar palotájából a te insuládra kísérték őt át. Én pedig vállalkozom rá, hogy felkutatom őt a városban, vagy pedig ha már elhagyta volna a várost, ami nem nagyon valószínű, megmutatom neked, nemes tribunus, hova szökött, és hol rejtőzik.

- Jól van! - felelte Vinicius, mert tetszett neki a pontos válasz. - Micsoda eszközeid vannak ehhez?

Chilon ravaszul elmosolyodott:

- Eszközeid neked vannak, uram, nekem csak eszem van.

Petronius szintén elmosolyodott, mert egészen meg volt elégedve vendégével.

"Ez az ember megtalálhatja azt a leányt" - gondolta.

Vinicius közben összehúzta összenőtt szemöldökét, s így szólt:

- Nyomorult, ha haszonlesésből becsapsz, halálra korbácsoltatlak!

- Én filozófus vagyok, uram, egy filozófus pedig nem lehet haszonleső, különösen nem az olyan haszonra, amilyent nagylelkűen ígérsz.

- Ah, tehát filozófus vagy? - kérdezte Petronius. - Euniké azt mondta, orvos vagy és jövendőmondó. Honnan ismered Eunikét?

- Tanácsért járt nálam, mert már hallotta híremet.

- Mire kért tanácsot?

- Szerelmi ügyben, uram. Ki akart gyógyulni egy viszonzatlan szerelemből.

- És kigyógyítottad?

- Én többet tettem, uram, olyan amulettet adtam neki, amely a viszontszerelmet biztosítja. Paphosban, Cyprus szigetén van egy szentély, ahol Venus övét őrzik. Két fonalszálat adtam neki ebből az övből egy mandula héjába zárva.

- S busásan megkérted az árát?

- A viszontszerelmet sosem lehet túlfizetni, mivel pedig nekem a jobb kezemről hiányzik két ujjam, egy rabszolga-scribára gyűjtök, aki leírná gondolataimat, s megőrizné tanításaimat a világ számára.

- Melyik iskolához tartozol, isteni bölcs férfiú?

- Cinikus vagyok, uram, mert lyukas a palástom, sztoikus vagyok, mert türelmesen viselem a nyomort, peripatetikus vagyok, mert gyaloghintóm nem lévén, gyalog járok egyik borméréstől a másikig, s útközben tanítom azokat, akik hajlandók egy-egy korsó bort fizetni.[90]

- A korsó mellett viszont rhetorrá válsz?

- Herakleitos azt mondta: "Minden folyik", s tagadhatod-e, uram, hogy a bor folyadék?

- S azt hirdeti, hogy a tűz istenség, s ez az istenség viszont ott ég az orrodon.

- Az isteni apollóniai Diogenes viszont azt hirdette, hogy a dolgok lényege a levegő, s minél melegebb a levegő, annál tökéletesebb lényeket hoz létre, s a legmelegebből születik a bölcsek lelke. Mivel pedig ősszel hűvös idők járnak, ergo: az igazi bölcsnek borral kell a lelkét melegítenie... Mert azt sem tagadhatod, uram, hogy még egy korsó leggyatrább capuai vagy telesiai vinkó is széjjeláraszthatja a meleget a csenevész emberi test minden csontjában.

- Hol a te hazád, Chilon Chilonides?

- A pontusi Euxinus partján. Mesembriai vagyok.

- Nagy ember vagy, Chilon!

- És félreismert! - tette hozzá a bölcs mélabúsan. De Vinicius ismét elvesztette türelmét. Most, hogy a remény megvillant a szeme előtt, szerette volna, ha Chilon nyomban elindul dolga után, ezt az egész beszédet tehát haszontalan időpazarlásnak tekintette, s haragudott is miatta Petroniusra.

- Mikor kezded meg a keresést? - kérdezte a görögtől.

- Máris megkezdtem - felelte Chilon. - S míg itt vagyok, és szíves kérdéseidre felelgetek, akkor is keresem. Légy csak bizalommal, tiszteletre méltó tribunus, s tudd meg, ha egy sarukötőd veszne el, én megtalálnám, vagy megmondanám, ki vette fel az utcán.

- Végeztél már hasonló szolgálatokat? - kérdezte Petronius.

A görög az égre emelte szemét:

- Manapság sokkal kevesebbre becsülik az erényt és a bölcsességet, semhogy egy filozófus is ne legyen kénytelen egyéb életlehetőségeket is keresni.

- Melyek a te életlehetőségeid?

- Mindent tudni, s újságokkal szolgálni azoknak, akik erre vágynak.

- És akik megfizetnek érte?

- Ah, uram, íródeákot kell vennem. Másként velem együtt meghal bölcsességem is.

- Ha eddig egy ép palástra valót sem szedtél össze, akkor érdemeid nem lehetnek valami bokrosak.

- Szerénységem tiltja, hogy érdemeimet hangoztassam. De gondold meg, uram, hogy ma nincsenek már olyan jótékony emberek, akiknek az érdemet aranyba foglalni éppen olyan kedves dolog volna, mint egy puteolibeli osztrigát lenyelni. Nem az én érdemeim csekélyek, hanem az emberi hála az. Ha olykor megszökik egy értékes rabszolga, ki találja meg, ha nem atyám egyetlen fia? Ha a falakon feliratok jelennek meg az isteni Poppaeáról, ki mutat rá a tettesekre? Ki böngészi ki a könyvárusoknál a Caesarról szóló verset? Ki súgja be, mit beszélnek a senatorok és a lovagok házaiban? Ki kézbesíti a leveleket, amelyeket nem akarnak rabszolgákra bízni; ki hallgatja ki az új híreket a borbélyműhelyek ajtaja előtt; ki előtt nincs titkuk a borárusoknak és péklegényeknek; kiben bíznak meg a rabszolgák, s ki lát keresztül minden házon az atriumtól a kertig? Ki ismer minden utcát, sikátort és búvóhelyet; ki tudja, mit beszélnek a thermákban, a cirkuszban, a piacokon, a gladiátoriskolákban, a rabszolga-kereskedők fészereiben, sőt az arenariákban is?

- Az istenekre, elég, nemes bölcs - kiáltotta Petronius -, mert megfulladunk érdemeid, erényeid, bölcsességed és ékesszólásod árjában! Elég! Tudni akartuk, ki vagy, és megtudtuk!

De Vinicius örült, mert elgondolta, hogy ez az ember, akár a vadászkutya, ha egyszer elengedik a vad nyomán, addig abba nem hagyja, amíg a rejtekhelyet fel nem kutatja.

- Jól van - mondta. - Szükséged van útmutatásra?

- Fegyverre van szükségem.

- Milyen fegyverre? - kérdezte Vinicius csodálkozva.

A görög kinyújtotta egyik kezét, a másikkal pedig olyan mozdulatot tett, mintha pénzt számlálna.

- Ma ilyen idők járják, uram - mondta sóhajtva.

- Te leszel hát az a szamár - jegyezte meg Petronius -, aki aranyzsákokkal akarja bevenni a várat.

- Én csak szegény filozófus vagyok, uram - felelte Chilon alázatosan -, az arany a tiétek.

Vinicius egy erszényt dobott feléje, melyet a görög röptében elkapott, noha a jobb kezéről valóban hiányzott két ujja.

Aztán fejét felkapva, így szólt:

- Uram, máris többet tudok, mint gondolnád. Nem üres kézzel jöttem ide. Tudom, hogy a szüzet nem Aulusék ragadták el, mert már beszéltem is cselédeikkel. Tudom, hogy nincsen a Palatinuson, ahol mindenkit a kis Augusta betegsége foglal el, s talán már azt is kezdem sejteni, miért keresitek őt inkább az én segítségemmel, mintsem a vigilek vagy Caesar katonáinak segítségével. Tudom, hogy szökését egy rabszolga segítette elő, aki ugyanabból az országból származik, amelyből ő. Ez a rabszolga nem kaphatott segítséget a rabszolgáktól, mert ők összetartanak, s nem segítették volna őt a te rabszolgáid ellen. Neki csak hittestvérei segíthettek...

- Hallod, Vinicius? - vágott közbe Petronius. - Nem szóról szóra ezt mondtam én is?

- Nagy tisztesség számomra - alázatoskodott Chilon. - A szűz, uram - folytatta aztán ismét Viniciushoz fordulva -, kétségkívül ugyanazt az istenséget imádja, akit a római nők legerényesebbje, az a valóságos matrona stolata: Pomponia. Azt is hallottam, hogy Pomponia házi bíróság előtt állt bizonyos idegen istenségek imádásáért, de azt már nem bírtam a szolgáitól kipuhatolni, hogy milyen istenségről van szó, s hogy hívják annak követőit. Ha ezt megtudhatnám, elmennék hozzájuk, én lennék mindnyájuk közül a legvallásosabb, s megnyerném bizalmukat. De te, uram, aki, ha jól tudom, szintén jó néhány napot töltöttél a tiszteletre méltó Aulus házában, tudsz-e valami felvilágosítást nyújtani ebben a dologban?

- Nem - felelte Vinicius.

- Hosszasan kikérdeztetek sok mindenféle dolog felől, tiszteletre méltó uraim, én pedig feleltem kérdéseitekre, engedjétek hát meg, hogy most én kérdezzek. Nem láttál, nemes tribunus, semmiféle szobrocskát, amulettet, áldozati tárgyat vagy jelvényt Pomponián vagy a te isteni Lygiádon? Nem láttad, hogy bizonyos jeleket rajzoltak egymás között, amelyeket csak ők értettek?

- Jeleket?... Várj csak!... Igen! Láttam egyszer, hogy Lygia egy halat rajzolt a homokba.

- Halat? Ááá! Óóó! Egyszer tette ezt, vagy többször?

- Egyszer.

- S bizonyos vagy benne, uram, hogy... halat rajzolt? Óó!...

- Igen! - felelte Vinicius érdeklődve. - Talán érted, mit jelent ez?

- Hogy értem-e?! - kiáltotta Chilon.

S búcsúzásul meghajolva, hozzátette:

- Fortuna hintse reátok egyforma bőséggel minden ajándékát, tiszteletre méltó uraim.

- Adass magadnak egy palástot - vetette oda Petronius búcsúzóul.

- Ulysses mond neked köszönetet Thersites helyett - felelte a görög.

S ismét meghajolva távozott.

- Mit szólsz e nemes bölcshöz? - kérdezte Petronius Viniciustól.

- Azt, hogy megtalálja Lygiát! - felelte Vinicius örvendezve. - De azt is kijelentem, hogy ha a latroknak országuk volna, ő király lehetne közöttük.

- Az kétségtelen. Közelebbről meg kell ismerkednem ezzel a sztoikussal, de addig is kifüstöltetem utána az atriumot.

Chilon Chilonides pedig, új palástjába burkolózva, annak redői alatt tenyerében labdázott a Viniciustól kapott erszénnyel, s gyönyörködött súlyában és csörgésében egyaránt. Lassan lépkedve vissza-visszanézett, hogy Petronius házából nem lesnek-e utána, elhaladt Lygia porticusa előtt, s mikor a Clivus Virbius sarkára ért, bekanyarodott Suburra felé.

"Be kell térni Sporushoz - mondta magában -, s inni egyet Fortuna tiszteletére. Most végre megtaláltam, amit olyan régóta keresek. Fiatal és heves, bőkezű, akár Cyprus bányái, s azért a lygius pintyőkéért odaadná fél vagyonát. Úgy van, ilyent kerestem már régóta. De azért óvatosan kell vele bánni, mert ahogy a szemöldökét ráncolja, az semmi jót nem ígér! Ah! Farkaskölykök uralkodnak ma a világon!... Petroniustól már nem félnék annyira. Ó, istenek! A kerítő mesterség ma mégiscsak jobban jövedelmez, mint az erény? Hah! Halat rajzolt neked a homokba? Fúljak meg egy falat kecskesajttól, ha tudom, mit jelent! De majd megtudom. Mivel azonban a halak a vízben élnek, a víz alatt pedig nehezebb keresni, mint a szárazon, ergo: azért a halért külön meg kell fizetnie. Még egy ilyen erszény, és máris sutba dobhatom a koldustarisznyát, és vásárolhatnék egy rabszolgát... De mit szólnál ahhoz, Chilon barátom, ha azt tanácsolnám, hogy ne rabszolgát, hanem rabszolganőt vegyél?... Ismerlek, tudom, hogy ráállsz!... Ha szép lenne, mint például Euniké, magad is megifjodnál mellette, s még szép jövedelmet is hajtana. Szegény Eunikének eladtam két fonalszálat saját ócska palástomból... Ostoba leány, de azért elfogadnám, ha Petronius nekem ajándékozná... Úgy bizony, Chilon fia Chilon... Apádat, anyádat elvesztetted!... Árva vagy, vigasztalásul tehát legalább egy rabszolganőt vegyél magadnak. Mivel pedig annak valahol laknia is kell, Vinicius bérel neki lakást, s ott te is meghúzódhatol, öltözködnie is kell, tehát Vinicius kifizeti ruháját, meg ennie is kell, tehát táplálni is Vinicius fogja. Ó, be nehéz is az élet! Hol vannak azok az idők, amikor egy obulusért annyi szalonnás babot vehetett az ember, amennyi a két markában elfért, vagy egy akkora darab véres kecskehurkát, mint egy tizenkét éves kamasz karja!... No de itt van már az a tolvaj Sporus! A bormérésben a legkönnyebb megtudni egyet-mást."

Így elmélkedve lépett a bormérésbe; s egy korsó "sötétet" rendelt, de látva a kocsmáros gyanakvó tekintetét, előkapart az erszényből egy aranyat, az asztalra tette, és így szólt:

- Sporus, ma látástól vakulásig együtt dolgoztam Senecával, s íme, az én barátom mivel jutalmazott meg útravalóul.

Sporus kerek szeme még jobban kitágult erre a látványra, s a bor csakhamar ott volt Chilon előtt, az pedig belemártva ujját, egy halat rajzolt az asztalra, majd megkérdezte:

- Tudod, mit jelent ez?

- Ez a hal? Hát hal! A hal, az hal!

- Buta vagy, ámbár annyira felvizezed a bort, hogy a hal is megteremhetne benne. Ez egy jelkép, amely a filozófusok nyelvén azt jelenti: Fortuna mosolya. Ha kitaláltad volna, talán te is vagyont szereztél volna. Tiszteld a filozófiát, mert ha nem, más bormérést választok, amire személyes jó barátom, Petronius, már régóta igyekszik rábeszélni.

 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET

Chilon a következő néhány napon sehol sem mutatkozott. Vinicius, mióta megtudta Aktétól, hogy Lygia szerette, százszorta jobban vágyott rá, hogy megtalálja, a maga erejéből kereste tehát, mert nem akart, de nem is tudott volna a kis Augusta betegsége miatt mélységes rémületben élő Caesarhoz fordulni segítségért.

Mit sem használtak a szentélyekben bemutatott áldozatok, imádságok és fogadalmak, sem a doktorok tudománya, sem a varázsszerek, amelyek a végső szükségben szintén sorra kerültek. A gyermek egy hét múlva meghalt. Az udvar és Róma gyászba borult. Caesar, amint a gyermek születésekor az örömtől, most a kétségbeeséstől őrjöngött, s szobáiba zárkózva két napig nem evett semmit, s noha a palota csak úgy rajzott a senatorok és augustianusok tömegétől, akik siettek részvétüket nyilvánítani, Caesar senkit sem akart látni. A senatus rendkívüli gyűlésre ült össze, amelyen a meghalt gyermeket istennővé nyilvánították, s elhatározták, hogy szentélyt emelnek számára, s ahhoz külön papot rendelnek. Más templomokban is újabb áldozatokat mutattak be a halott tiszteletére, értékes fémekből megöntötték a szobrait, a temetés pedig egyetlen végtelen ünnepély volt, amelyen a nép megbámulta Caesar mérhetetlen fájdalmának szemmel látható jeleit, s vele együtt sírt, kezét kinyújtotta az ajándékokért, s mindenekfelett szórakoztatta a rendkívüli látványosság.

Petroniust nyugtalanította ez a haláleset. Róma-szerte ismeretes volt már, hogy Poppaea varázslatnak tulajdonítja azt. Ugyanezt mondták vele együtt az orvosok, akik ezzel akarták menteni minden igyekezetük sikertelenségét, a papok, akiknek áldozatai hiábavalóknak bizonyultak, a kuruzslók, akik életükért reszkettek, meg az egész nép. Petronius most már örült, hogy Lygia megszökött, mivel azonban Auluséknak nem kívánt rosszat, önmagának meg Viniciusnak pedig jót kívánt, így hát amint a Palatinusról leszedték a gyászt jelentő ciprust, sietett a senatorok és augustianusok számára készített fogadásra, hogy meggyőződjék róla, mennyire adott hitelt Nero a varázslatról szóló híreknek, s elejét vehesse az ebből fakadó következményeknek.

Nerót ismerve, azt is el tudta képzelni, hogy az, ha nem hisz is a varázslatban, úgy fog tenni, mintha hinne, egyrészt azért, hogy ezzel megcsalja saját fájdalmát, meg hogy valakin bosszút állhasson, végül pedig, hogy elejét vegye minden olyan híresztelésnek, mintha az istenek kezdenék őt büntetni gaztetteiért. Petronius nem hitte, hogy Caesar akár a saját gyermekét is tudná mélységesen és őszintén szeretni, noha igen hevesen szerette, abban azonban bizonyos volt, hogy a fájdalmat túlozni fogja. S valóban, nem is tévedett. Nero szemét egyetlen pontra meresztve, megkövült arccal hallgatta a senatorok és lovagok vigasztaló szavait, s látszott, hogyha valóban szenved is, gondolatai egyszersmind azt feszegetik, hogy milyen hatást kelthet fájdalma a jelenlevőkben, Niobét pózolja, s színpadiasan játssza meg a szülői fájdalmat, mint egy komédiás. De így sem tudta megállni, hogy megtartsa a hallgatag, szinte megkövült fájdalom kifejezését, mert időnként olyan mozdulatokat tett, mintha homokot szórna a fejére, máskor meg tompán nyöszörgött, mikor pedig megpillantotta Petroniust, felugrott, s tragikus hangon kiáltozta, hogy mindenki meghallja:

- Eheu!... Te is oka vagy halálának! A te tanácsodra került e falak közé a gonosz szellem, amely egyetlen tekintetével kiszívta az életet melléből... Jaj nekem!... Bár sose látnák szemeim Helios világosságát... Jaj nekem! Eheu! Eheu!...

S hangja kétségbeesett jajveszékeléssé erősödött, de Petronius e pillanatban elhatározta, hogy mindent egyetlen kockára tesz fel, azzal kezét kinyújtva letépte a selyemkendőt Nero nyakáról, melyet az mindig ott viselt, s Caesar szájához szorította.

- Uram! - mondta komolyan. - Gyújtsd fel Rómát és az egész világot fájdalmadban, de hangodat őrizd meg nekünk!

Elámultak a jelenlevők, egy pillanatra maga Nero is meglepődött, egyedül Petronius maradt rendületlen. Nagyon jól tudta ő, mit csinál. Hiszen jól emlékezett rá, hogy Terpnosnak és Diodorosnak egyenes parancsuk volt, hogy Caesar száját betömjék, valahányszor túlságosan felemeli hangját, ami annak bármilyen módon megárthat.

- Caesar - folytatta változatlan komolysággal és szomorúsággal -, mérhetetlen kárt szenvedtünk, legalább ez a kincsünk maradjon meg vigasztalásunkra!

Nero arca megremegett, s szeméből csakhamar megeredt a könny, egyszerre kezével Petronius karjára támaszkodott, fejét barátja mellére hajtotta, s zokogva ismételgette:

- Csak te gondoltál erre, Petronius, mindnyájatok közül, csak te! Egyedül te!

Tigellinus sárga lett az irigységtől. Petronius pedig így felelt:

- Menj Antiumba! Ő ott jött a világra, ott áradt reád az öröm, ott találod meg a vigasztalást is. Hadd frissítse fel a tengeri levegő isteni torkodat; melled szívja be a sós nedvességet. Mi, a hívek, mindenhova veled megyünk, s míg fájdalmadat barátságunkkal gyógyítgatjuk, te gyógyítgass minket énekeddel.

- Igen! - felelte Nero fájdalmasan. - Himnuszt írok hozzá, s meg is zenésítem.

- Azután Baiaeban megtalálod a nap meleg sugarait...

- S végül Görögországban a feledést.

- Görögországban, a költészet és az énekek hazájában!

S a megkövesült, komor hangulat fokozatosan felengedett, mint ahogy elvonulnak a napot eltakaró felhők, s megindult a beszélgetés, mely színleg még telítve volt szomorúsággal, de már a jövő terveivel is, az utazásokkal, a művészi fellépésekkel, sőt Tiridates, Armenia királya bejelentett látogatásával együtt járó fogadásokkal. Tigellinus még megkísérelte, hogy ismét az igézésre terelje a beszédet, de Petronius most már biztos volt győzelmében, tehát nyíltan szembenézett e kihívással.

- Úgy véled, Tigellinus, hogy az igézet árthat az isteneknek? - kérdezte.

- Caesar maga beszélt róla - felelte az udvaronc.

- Azt a fájdalom mondta, nem Caesar, de mi a te véleményed erről?

- Az istenek sokkal hatalmasabbak, semhogy az igézetek árthatnának nekik.

- Akkor hát tagadnád Caesar és családja isteni mivoltát?

- Peractum est![91] - dörmögte a közelben álló Eprius Marcellus a cirkusz közönségének kiáltását, amit akkor hallat, ha a gladiátor az arénában olyan sebet kap, hogy kegyelemdöfésre már nincs szükség.

Tigellinus magába fojtotta haragját. Közte és Petronius között régóta folyt a versengés Nero kegyeiért, s Tigellinusnak megvolt az az előnye, hogy Nero vele szemben csak kevéssé vagy egyáltalán nem feszélyezte magát, mostanáig azonban, valahányszor összemérték erőiket, Petronius mindenkor legyőzte őt eszével és szellemességével.

Most is így történt. Tigellinus elhallgatott, de jól emlékezetébe véste azokat a senatorokat és lovagokat, akik, mihelyt Petronius visszavonult a terem belsejébe, nyomban köréje sereglettek, úgy vélekedvén, hogy a történtek után kétségkívül ő lesz Caesar első kedvence.

Petronius pedig, a palotából távozva, Viniciushoz vitette magát, s miután elmondta neki a Caesarral és Tigellinusszal történteket, így szólt:

- Nemcsak Aulus Plautius és Pomponia meg a mi kettőnk fejéről hárítottam el a veszedelmet, hanem Lygia fejéről is, akit már csak azért sem fognak keresni, mert rábeszéltem azt a rőt szakállú majmot, hogy utazzék Antiumba, onnan pedig Neapolisba vagy Baiaeba. S el is utazik, Rómában ugyanis eddigelé nem mert nyilvánosan fellépni a színházban, de tudom, hogy régóta készül erre Neapolisban. Azután Görögországról ábrándozik, ahol minden nevezetesebb városban énekelni szeretne, hogy aztán a görögöcskéitől kapott valamennyi koszorújával együtt diadalmenetben vonuljon be Rómába. Ezalatt pedig mi nyugodtan kereshetjük Lygiát, és biztos helyre el is rejthetjük. No, a tiszteletre méltó filozófusunk még nem jelentkezett?

- A te tiszteletre méltó filozófusod csaló. Nem! Nem jelentkezett, a színét sem láttam, és nem is fogjuk többé látni!

- Nekem viszont jobb véleményem van, ha nem is a becsületességéről, de az eszéről. Egyszer már eret vágott pénzeszsákodon, eljön hát másodszor is, ha másért nem, azért, hogy ismét eret vágjon rajta.

- Csak vigyázzon, hogy én meg ne csapoljam az ő vérét!

- Ne tedd! Légy türelmes iránta, amíg kétségkívül meg nem győződöl arról, hogy csaló. Ne adj neki több pénzt, ellenben ígérj gavalléros jutalmat arra az esetre, ha biztos hírt hoz róla. Csinálsz te valamit a saját szakálladra is?

- Két szabadosom, Nimphidius és Demas keresik hatvan emberem élén. A rabszolgáknak megígértem, hogy amelyik megtalálja, szabad lesz. Ezenfelül embereket küldtem ki a Rómából kivezető valamennyi útra, egyenesen azzal az utasítással, hogy a csárdákban kérdezősködjenek a lygius és a leány felől. Magam is éjjel-nappal a várost járom, a vakszerencsében bízva.

- Ha bármit megtudsz, értesíts, mert nekem Antiumba kell utaznom.

- Jól van.

- Ha pedig bármelyik reggel arra ébredsz, hogy egy leányért nem érdemes ennyit kínlódnod és szaladgálnod, akkor gyere el Antiumba. Ott bőven akad nő is, szórakozás is.

Vinicius gyors léptekkel kezdett fel s alá járkálni, Petronius pedig egy darabig nézte, aztán így szólt:

- Mondd meg őszintén, nem mint forrófejű ifjú, aki belelovalja magát valamibe, s önmagát izgatja, hanem mint józan ember, aki barátjával beszél: neked még mindig olyan fontos Lygia?

Vinicius egy pillanatra megállt, s úgy nézett Petroniusra, mintha még sosem látta volna, aztán megint nekiindult. Látszott rajta, hogy kitörését fékezi. Végül tehetetlensége érzetében, a fájdalomtól, a haragtól és az olthatatlan vágyakozástól két könnycsepp gyülemlett meg szemében, s ezek világosabban beszéltek Petroniusnak, mint a legékesebben szóló szavak.

Némi gondolkodás után tehát így szólt:

- A világot nem Atlas, hanem a nő tartja a vállán, s néha játszik is vele, mint egy labdával.

- Úgy van - hagyta rá Vinicius.

Aztán elbúcsúztak. De e pillanatban jelentette egy rabszolga, hogy Chilon Chilonides várakozik az előszobában, s bebocsáttatást kér az úr színe elé.

Vinicius azonnal bebocsáttatta. Petronius pedig felkiáltott:

- Hah! Nem megmondtam? Herculesre! Csak nyugalom; mert különben ő kerít téged hatalmába, nem te őt.

- Üdv és tisztelet a nemes lelkű katonai tribunusnak, s neked is, uram! - köszönt Chilon, mikor belépett. - Szerencsétek legyen egyenlő híretekkel, híretek pedig járja be a világot Hercules oszlopaitól az Arsacidák határáig.

- Üdv neked, ó, erény és értelem kútfeje! - felelte Petronius.

De Vinicius színlelt nyugalommal kérdezte:

- Mi jót hoztál?

- Az első alkalommal a reményt hoztam, uram, most pedig a bizonyosságot, hogy a szüzet megtaláljuk.

- Ez azt jelenti, hogy eddig még nem találtad meg?

- Úgy van, uram, de megtaláltam, hogy mit jelent a jel, amit neked rajzolt; tudom, kik azok az emberek, akik kiszabadították, s tudom, melyik istenség hívei között kell őt keresni.

Vinicius fel akart ugrani székéről, de Petronius kezét a karjára tette, s Chilonhoz fordulva szólt:

- Folytasd!

- Egészen bizonyos vagy felőle, uram, hogy a szűz halat rajzolt a homokba?

- Igen! - robbant ki Vinicius.

- Akkor hát ő keresztény, s a keresztények szabadították ki.

Pillanatnyi csend lett.

- Ide hallgass, Chilon - szólalt meg végül Petronius. - Rokonom szép összeg pénzt szánt neked a leány megkereséséért, de ugyancsak szépszámú korbácsütést is, ha be akarnád csapni. Az első esetben nem egy, hanem három scribát is vehetsz magadnak, de az utóbbiban mind a hét bölcs filozófiája s ráadásul a magadé sem lesz elég gyógyító írra.

- A szűz keresztény, uram! - ismételte meg a görög.

- Gondolkozz, Chilon! Nem vagy te ostoba ember! Tudjuk, hogy Junia Silana és Calvia Crispinilla azzal vádolta Pomponia Graecinát, hogy a keresztények babonáját vallja, de azt is tudjuk, hogy a házi bíróság felmentette e vád alól. Te netán ismét ezzel akarnád vádolni? Vajon azt akarod velünk elhitetni, hogy Pomponia s vele együtt Lygia is az emberi nem ellenségei közé, a kút- és szökőkút-megmérgezők közé, olyan emberek közé tartoznak, akik szamárfejet imádnak, gyermekeket gyilkolnak, s a legocsmányabb paráznaságot űzik? Gondold meg, Chilon, hogy e tézis antitézise nem a hátadon koppan-e majd?

Chilon széttárta karját annak jeléül, hogy ez nem az ő hibája, majd így folytatta:

- Uram! Mondd ki görögül e mondatot: Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó.

- Rendben van, nos, kimondom, hát aztán?

- Most vedd minden szó kezdőbetűjét, s rakd össze úgy, hogy egy szót alkossanak.

- Hal! - mondta ki Petronius elámulva.

- Íme, ezért lett a hal a keresztények jelképe - felelte Chilon büszkén.

Pillanatnyi csend lett. A görög érvelésében volt valami, ami annyira meglepte őket, hogy nem bírták legyőzni megdöbbenésüket.

- Vinicius - kérdezte Petronius -, nem tévedsz te, Lygia csakugyan halat rajzolt?

- Minden föld alatti istenre, itt meg lehet őrülni! - kiáltotta az ifjú nekihevülve. - Ha madarat rajzolt volna, azt mondanám, hogy madarat rajzolt!

- Tehát keresztény! - ismételte meg Chilon.

- Ez azt jelenti - jegyezte meg Petronius -, hogy Pomponia és Lygia kutakat mérgeznek, meggyilkolják az utcákon összefogdosott gyermekeket, és paráználkodnak! Ostobaság! Te, Vinicius, huzamosabban laktál náluk, míg én csak rövid ideig voltam ott, de eléggé ismerem Aulust meg Pomponiát, sőt Lygiát is ahhoz, hogy kijelentsem: ez ostobaság, ez rágalom! Ha a hal a keresztények jelképe, amit természetesen nehéz volna megcáfolni, s ha ők keresztények, akkor Proserpinára mondom, a keresztények nyilván nem olyanok, amilyeneknek tartjuk őket.

- Úgy beszélsz, uram, mint Socrates - felelte Chilon. - Ki vallatott ki valamikor egy keresztényt? Ki ismerte meg tanaikat? Amikor három évvel ezelőtt Neapolisból Róma felé vándoroltam (ó, miért is nem maradtam ott!), egy férfiú, egy Glaucus nevű orvos csatlakozott hozzám, akiről azt mondták, hogy keresztény, s ennek ellenére meggyőződtem róla, hogy jó és erényes ember.

- Vajon nem ettől az erényes embertől tudtad meg most, mit jelent a hal?

- Sajnos, uram! Útközben az egyik csapszékben valaki átdöfte ezt a derék szívet, feleségét és gyermekét pedig elrabolták a rabszolga-kereskedők, s én az ő védelmükben vesztettem el ezt a két ujjamat. De mivel a keresztények körében bőven történnek csodák, remélem, még kinőnek.

- Hogyan, talán kereszténnyé lettél?

- Tegnap óta, uram! Tegnap óta! Az a hal tett azzá. Látod, mennyi erő lakozik benne! Néhány nap múlva a buzgók között is én leszek a legbuzgóbb, hogy beavassanak minden titkukba, s ha minden titkukat ismerem, tudni fogom, hol rejtőzik a szűz. Akkor aztán a kereszténységem talán kifizetődőbb lesz, mint a filozófiám. Mercuriusnak is fogadalmat tettem, hogyha segít megtalálnom a szüzet, két egyidős és egyazon méretű üszőt áldozok neki, s még a szarvaikat is megaranyoztatom.

- Szóval a te tegnapi kereszténységed és régebbi filozófiád megengedi, hogy higgy Mercuriusban?

- Mindig abban hiszek, amiben hinnem szükséges, s egyúttal ez a filozófiám is, amely az istenek, különösen Mercurius ízlésének bizonyára meg is felel. Szerencsétlenségemre, tudjátok, tiszteletre méltó uraim, milyen gyanakvó isten ő? Nem bízik ő még a legfeddhetetlenebb filozófus ígéretében sem, s talán jobb szeretné az üszőket is előre, pedig az igen nagy kiadás volna. Nem mindenki Seneca, s nekem nem telik ilyesmire, ha azonban a tiszteletre méltó Vinicius szíves volna arra az összegre, amit ígért... valamicskét...

- Egyetlen obulust sem, Chilon! - jelentette ki Petronius. - Egyetlen obulust sem! Vinicius bőkezűsége felülmúlja reményeidet, de majd csak akkor, ha Lygiát megtalálod, vagyis ha megmutatod nekünk a rejtekhelyét. Mercurius kénytelen lesz hitelezni neked azt a két üszőt, bár nem csodálom, hogy ehhez semmi kedve, s ebben is csak nagy eszét ismerem fel.

- Hallgassatok meg, tiszteletre méltó uraim! A felfedezésem óriási, mert noha a szüzet eddigelé nem találtam meg, megtaláltam az utat, amelyen őt keresnünk kell. Íme, széjjelküldtétek a rabszolgákat és szabadosokat szerte a városba és a vidékre, de adott-e valamelyikük is valami útmutatást? Nem! Egyedül csak én adtam. De ennél még többet is mondok. Rabszolgáitok között lehetnek keresztények is, akikről nem tudtok, mert ez a babona már mindenfelé elterjedt, s ezek, ahelyett hogy segítenének, még elárulnak benneteket. Az is baj, hogy engem itt látnak, éppen ezért, tiszteletre méltó Petronius, parancsolj hallgatást Eunikének, te pedig, ugyancsak tiszteletre méltó Vinicius, terjeszd hírét, hogy kenőcsöt adtam el neked, amelytől, ha a ló lábát bekenik, győz a cirkuszi futtatáson... Egyedül én fogom a szökevényeket keresni, s egyedül én fogom őket megtalálni, ti pedig bízzatok bennem, s tudjátok meg, hogy bármit kapnék előre, az csak ösztönzésemre lenne, mert mindig nagyobb jutalmat fogok remélni, s annál biztosabb leszek benne, hogy a megígért jutalom el nem kerül. Ó, igen! Mint filozófus megvetem a pénzt, ámbár Seneca, sőt Musonius vagy Cornutus nem veti meg, pedig ők nem vesztették el ujjaikat senki védelmében, tehát maguk írhatnak, s neveiket maguk adhatják tovább ivadékaiknak. De a rabszolgán kívül, akit meg akarok venni, meg Mercuriuson kívül, akinek az üszőt felajánlottam (pedig tudjátok, mennyire megdrágult a szarvasmarha), maga a keresés is rengeteg költséggel jár. Hallgassátok csak meg türelmesen. Íme, e néhány nap óta a lábam kisebesedett a folytonos gyaloglástól. Betértem a bormérésekbe, hogy az emberekkel beszéljek, a péküzletekbe, a mészárszékekbe, az olajárusokhoz meg a halászokhoz. Bejártam az összes utcákat és sikátorokat, jártam a megszökött rabszolgák rejtekhelyein, csaknem százast elvesztettem morajátékban; jártam a mosodákban, szárítókban és kifőzésekben, találkoztam öszvérhajcsárokkal és szobrászokkal, emberekkel, akik a hólyagbajokat gyógyítják, és fogakat húznak, beszéltem aszaltfüge-árusokkal, jártam a temetőkben, s tudjátok, miért? Azért, hogy mindenütt halat rajzoljak, aztán az emberek szemébe nézzek, s halljam, mit szólnak e jelhez. Sokáig nem vettem észre semmit, míg végre egy öreg rabszolgát pillantottam meg egy szökőkútnál, s láttam, hogy vizet méreget és sír. Odamentem hát hozzá, s megkérdeztem, miért sír. Erre letelepedtünk a szökőkút lépcsőjére, s ő elmondta, hogy egész életében élükre rakosgatva gyűjtögette a sestertiusokat, hogy szeretett fiát kiváltsa, de mikor ura, egy bizonyos Pansa meglátta a pénzt, elvette, s fiát tovább is rabszolgaságban tartja. "S ezért sírok - folytatta az öreg -, mert bár folyton mondogatom: legyen meg az Isten akarata, én szegény bűnös ember mégsem bírom könnyeimet visszatartani." Ekkor mintha előérzetem diktálta volna, ujjamat a vízbe mártva egy halat rajzoltam elé, ő pedig mindjárt rámondta: "Nekem is Jézusban a reménységem." Akkor megkérdeztem: "A jelről ismertél meg?" S máris megfelelt: "Úgy van, békesség neked." Erre faggatni kezdtem, s a jóember mindent kibeszélt. Ura, ama Pansa, maga is a nagy Pansa szabadosa, s a Tiberisen köveket szállít Rómába, amelyeket rabszolgák és bérmunkások raknak ki a tutajokról, s éjjelenként cipelnek az épülő házakhoz, hogy nappal ne akadályozzák az utcai forgalmat. Sok keresztény is dolgozik ott, s köztük az ő fia is, akit azért akart kiváltani, mert az a munka igen nehéz. De Pansa jobbnak látta megtartani a pénzt is meg a rabszolgát is. Azzal megint sírva fakadt, s vele együtt én is, úgyhogy könnyeink összefolytak, ami annál könnyebb volt számomra, mert jó szívem van, meg a lábamba is nyilallott a rengeteg gyaloglástól. Mindjárt elpanaszoltam neki, hogy csak néhány napja érkeztem Neapolisból, tehát nincs egyetlen ismerősöm sem a testvérek között, s nem tudom, hol szoktak összegyülekezni az együttes imádkozáshoz. Csodálkozott, hogy a neapolisi keresztények nem adtak nekem levelet a római testvérekhez, de megmagyaráztam, hogy a levelet útközben ellopták tőlem. Erre felszólított, hogy éjszaka menjek el a folyóhoz, ő majd megismertet a testvérekkel, azok pedig elvezetnek az imaházakba, meg a vénekhez, akik a keresztény közösség dolgait intézik. Erre úgy megörültem, hogy mindjárt odaadtam neki a fia kiváltásához szükséges összeget, abban a reményben, hogy a nagylelkű Vinicius kétszeresen visszafizeti nekem...

- Chilon - vágott közbe Petronius -, elbeszélésedben a hazugság úgy úszik az igazság színén, mint az olaj a vízen. Nem tagadom, fontos híreket hoztál. Még azt is megállapítom, hogy nagy lépéssel előbbre jutottunk a Lygia felkutatásához vezető úton, de híreidet ne burkold hazugságokba. Mi a neve annak az öregnek, akitől megtudtad, hogy a keresztények a hal jeléről ismerik meg egymást?

- Euricius, uram. Szegény, szerencsétlen aggastyán! Glaucusra, arra az orvosra emlékeztetett, akit a rablók ellen védelmeztem, s főleg ez indított meg annyira.

- Azt elhiszem, hogy megismerkedtél vele, s hogy ezt az ismeretséget ki is tudod használni, de pénzt nem adtál neki. Nem adtál neki egyetlen ast sem, érted? Nem adtál semmit!

- De segítettem neki a vedret cipelni, s nagy részvéttel beszéltem a fiáról. Igen, uram! Mi maradhatna rejtve Petronius átható tekintete előtt? Pénzt tehát nem adtam neki, vagyis adtam, de csak lélekben, gondolatban, ami, ha igazi filozófus volna, elég is lenne neki... Mégpedig azért adtam, mert a lépést szükségesnek és hasznosnak tartom. Képzeld csak el, uram, mennyire felém hajlítana ő minden keresztényt, mennyire egyengetné utamat hozzájuk, s milyen bizalmat keltene bennük irántam.

- Ez igaz - ismerte el Petronius -, s meg is kellett volna tenned.

- Hiszen éppen azért jöttem, hogy megtehessem.

Petronius Viniciushoz fordult:

- Számláltass ki neki ötezer sestertiust, de csak lélekben, gondolatban...

Vinicius azonban így szólt:

- Egy legényt adok melléd, aki elviszi az összeget, te meg majd azt mondod Euriciusnak, hogy a legény neked rabszolgád, s előtte számolod le az öregnek a pénzt. Mivel azonban fontos hírt hoztál, ugyanennyit kapsz te is. Este gyere el a fiúért és a pénzért.

- Íme, egy valódi Caesar! - áradozott Chilon. - Engedd meg, uram, hogy művemet neked ajánljam, de engedd meg azt is, hogy ma csak a pénzért jelentkezzem, mert Euricius megmondta nekem, hogy valamennyi tutajt kirakták már, s újabbakat csak néhány nap múlva vontatnak fel Ostiából. Béke veletek! Így búcsúznak egymástól a keresztények... Veszek magamnak egy rabszolganőt, akarom mondani, rabszolgát. A halakat horoggal fogják, a keresztényeket pedig hallal. Pax vobiscum! Pax!... Pax!... Pax!...[92]

 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

Petronius - Viniciusnak:

"Bizalmas rabszolgám útján Antiumból küldöm e levelet, s noha kezed inkább a kardhoz meg a lándzsához szokott, hogysem a tollhoz, remélem, minden felesleges halogatás nélkül ugyane küldönc útján válaszolsz. Jó nyomokon és teljes jó reménységben hagytalak ott, remélem tehát, vagy máris eloltottad vágyaid szomját Lygia karjai között, vagy hamarosan eloltod, még mielőtt a téli vihar elindul a Soracte csúcsáról Campania felé. Ó, Viniciusom, kívánom, hogy Cyprus arany istennője legyen a mestered, te pedig légy ama lygius hajnalpír mestere, aki annyira menekül a szerelem napja elől. S el ne feledd, hogy a márvány, még ha a legdrágább is, önmagában semmi, valódi értéke, csak akkor lesz, ha a szobrász keze mesterművé formálja. Légy te ez a szobrász, carissime![93] Szeretni nem elég, szeretni tudni kell, s tudni kell másokat is megtanítani a szerelemre. Hiszen a kéjt érzi a plebs[94] is, sőt az állat is, az igazi ember azonban éppen abban különbözik tőlük, hogy a kéjt mintegy nemes művészetté alakítja, s ennek tudatában élvezi, teljes isteni értékét tudatossá teszi magában, s ezáltal nemcsak teste, hanem lelke is megtelik vele. Amikor itt néha életünk meddő voltára, bizonytalanságára és az unalomra gondolok, eszembe ötlik, hogy nem te választottál-e jobban, mert talán nem a Caesar udvara, hanem a háború és a szerelem az a két dolog, amiért érdemes születni és élni.

A háborúban szerencsés voltál, légy hát szerencsés a szerelemben is, s ha kíváncsi vagy, mi történik Caesar udvaránál, majd időnként értesítelek. Itt vagyunk hát Antiumban, s ápoljuk mennyei hangunkat, Rómát azonban változatlanul gyűlöljük. Télire Baiaeba készülünk, hogy majd a nyilvánosság előtt fellépjünk Neapolisban, melynek lakói - mint görögök - jobban tudnak bennünket értékelni, mint a Tiberis partvidékét lakó farkasnemzedék. Összesereglenek majd az emberek Baiaeból, Pompeiből, Puteoliból, Cumaeból és Stabiaeból, tapsokban és koszorúkban nem lesz hiányunk, s ez majd ösztönzésül szolgál nekünk achaiai utunkhoz.

S a kis Augusta emlékezete? Hát igen, még mindig siratjuk. Olyan csodás saját szerzeményű himnuszokat zengünk hozzá, hogy a szirének irigységükben mind elrejtőznek Amphitrité[95] legmélyebb barlangjaiba. Ezzel szemben a delfinek szívesen hallgatnák énekünket, ha a tenger zúgása nem zavarná őket. Fájdalmunk még mindig nem csillapodott le, mutogatjuk is azt az embereknek mindenféle alakban, ahogyan csak eltanultuk a szobroktól, szorgosan ügyelve, hogy melyik áll jól nekünk, s hogy az emberek tudják-e ezt a szépséget értékelni. Ah, kedvesem! Pojácákként és komédiásokként halunk meg.

Mind itt vannak az augustianusok, férfiak és nők egyaránt, nem számítva amaz ötszáz szamárkancát, melyeknek tejében Poppaea fürdik, és a tízezer rabszolgát. Néha még vidámak is vagyunk. Calvia Crispinilla öregszik; azt mondják kikönyörögte Poppaeától, hogy közvetlenül utána ő is megfürödhessék. Lucanus arcul ütötte Nigidiát, mert azzal gyanúsítja, hogy viszonya van egy gladiátorral. Sporus kockajátékon elvesztette a feleségét Senecio javára. Torquatus Silanus Eunikéért felajánlott nekem négy pej paripát, amelyek az idén kétségkívül megnyerik a versenyt. Nem fogadtam el! És neked is köszönöm, hogy nem fogadtad el őt. Ami Torquatus Silanust illeti, szegény nem is sejti, hogy ő már inkább árnyék, mint ember. Halála már eldöntött dolog. S tudod, mi a bűne? Az, hogy az isteni Augustus dédunokája. Nincs kegyelem számára. Ilyen ez a mi világunk!

Amint tudod, ide vártuk Tiridatest. Közben Vologesustól sértő hangú levelet kaptunk. Miután elfoglalta Armeniát, kérte, hogy hagyják ezt meg neki, Tiridates számára, mert amúgy sem adja vissza. Tiszta komédia! Elhatároztuk hát, hogy legyen háború. Corbulo olyan hatalmat kap, mint annak idején a nagy Pompeius a kalózok elleni háborúban. Voltak ugyan pillanatok, mikor Nero habozott, attól tartott ugyanis, hogy Corbulo ha győz, óriási hírnévre tehet szert. Még azon is gondolkoztunk, hogy a fővezérséget ne ajánljuk-e fel Aulusunknak. Poppaea azonban ellenezte, mert Pomponia erényessége nyilván szálka a szemében.

Vatinius rendkívüli gladiátormérkőzéseket ígér nekünk, melyeket Beneventumban akar megrendezni. No nézd, mit el nem érnek napjainkban a cipészek, a ne sutor ultra crepidam[96] példaszó ellenére. Vitellius egy cipész ivadéka, Vatinius pedig éppen közvetlen fia! Ő talán még maga is húzta a szurkos fonalat! Aliturus, a histrio, tegnap pompásan játszotta Oedipust. Mint zsidótól meg is kérdeztem, hogy zsidó és keresztény mindegy-e? Azt felelte, hogy a zsidók vallása öröktől fogva való, a kereszténység pedig egy új szekta, amely nemrég keletkezett Iudeában. Tiberius idejében megfeszítettek ott egy embert, akinek hívei napról napra szaporodnak, s őt magát istennek tartják. Azt hiszem, semmiféle más istent el nem ismernek, különösen pedig a mieinket. Pedig nem értem, mit ártana ez nekik.

Tigellinus most már nyíltan kimutatja, hogy ellenségem. Egyelőre nem bír velem, egy előnye azonban mindenesetre van velem szemben. Jobban törődik az életével, s ugyanakkor nagyobb lator is, mint én, ami közelebb viszi őt a Rőtszakállúhoz. Ők ketten előbb-utóbb szót értenek egymással, s akkor én következem sorra. Hogy ez mikor lesz, nem tudom, de mivel előbb-utóbb be kell következnie, tehát az időpont nem fontos. Addig is mulassunk jól. Az élet önmagában nem volna rossz, csak a Rőtszakállú ne volna. Őmiatta az ember néha már önmagától is undorodik. Hiába próbálnám a kegyeiért való versengést cirkuszi mérkőzésnek, valamiféle játéknak vagy versenynek tekinteni, amelyben a győzelem önimádatunkat táplálja. Igaz, hogy gyakran én is így magyarázom magamnak, s néha mégis úgy érzem, én is csak olyan vagyok, mint Chilon, és semmivel sem jobb. Ha már nem lesz rá szükséged, küldd el őt nekem. Megszerettem épületes mondásait. Üdvözöld nevemben isteni keresztény leánykádat, vagy inkább kérd meg nevemben, hogy veled szemben ne legyen hal. Értesíts hogyléted és szerelmed felől, tudj és taníts szeretni. Ég veled!"

M. C. Vinicius - Petroniusnak:

"Lygia még mindig nincs meg! Ha nem remélném, hogy rövidesen megtalálom, nem kapnál választ, mert ha az ember megutálja az életét, akkor írni sincs kedve. Meg akartam győződni róla, hogy Chilon nem csap-e be, azon az estén tehát, mikor eljött az Euriciusnak szánt pénzért, katonapalástot öltöttem, s észrevétlenül követtem őt és a fiút, akit mellé adtam. Mikor a helyszínre értek, egy kikötőoszlop mögé rejtőzve a távolból figyeltem őket, s meggyőződtem róla, hogy Euricius nem költött alak. Lent a folyó partján néhány tucat ember fáklyafénynél köveket rakott ki egy hatalmas gályából, s hordott a partra. Láttam, hogy Chilon feléjük ment, s szóba elegyedett egy öregemberrel, aki kis idő múlva a lábához borult. A többiek körülfogták őket, s csodálkozó kiáltásokat hallattak. Szemem láttára adta át a fiú a zacskót Euriciusnak, aki azt elkapva, felemelt kézzel imádkozott, s mellette térdelt egy másik, nyilván a fia. Chilon még beszélt valamit, amit azonban már nem hallottam jól. Aztán megáldotta a két térdelőt meg a többieket is, keresztjeleket írva a levegőbe, amit azok nyilván tisztelnek, mert valamennyien térdet hajtottak. Szerettem volna lemenni közéjük, s három olyan erszényt ígérni annak, aki kiadja nekem Lygiát, de féltem, hogy elrontom Chilon munkáját, így hát némi gondolkozás után hazamentem.

Ez legalább tizenkét nappal elutazásod után történt. Azóta már többször volt nálam. Ő maga mesélte, hogy nagy tekintélyre tett szert a keresztények között. Azt mondta, hogy Lygiát eddig azért nem találta meg, mert még Rómában is rengeteg sok a keresztény, úgyhogy nem ismerik egymást mindnyájan, s nem tudhatják, mi minden történik közöttük. Amellett nagyon óvatosak és szűkszavúak, ő azonban kezeskedik róla, hogy csak sikerüljön a presbitereknek nevezett vénekhez férkőznie, azoktól minden titkot ki fog szedni. Néhánnyal már megismerkedett, s megpróbálta kitapogatni őket, de csak óvatosan, hogy a sietséggel valahogyan gyanút ne keltsen, és el ne rontsa a dolgot. S ámbár nehéz várni, mert az embernek fogytán a türelme, érzem, hogy igaza van, és várok.

Azt is megtudta, hogy közös imádkozóhelyeik vannak, gyakran a város kapuin kívül, lakatlan házakban, sőt a kavicsbányákban is. Ott végzik Krisztus-tiszteletüket, énekelnek és lakomáznak. Számos ilyen helyük van. Chilon azt hiszi, hogy Lygia szándékosan más helyekre jár, mint Pomponia, mégpedig azért, hogy Pomponia bírói vizsgálat esetén bátran esküt tehessen rá, hogy nem ismeri a leány rejtekhelyét. Lehet, hogy a presbiterek ajánlották neki ezt az óvatosságot. Ha Chilon megismeri e helyeket, együtt fogok járni vele, s ha az istenek megengedik, hogy Lygiát meglássam, Iuppiterre esküszöm, ezúttal nem menekül a kezem közül.

Folytonosan azok az imahelyek járnak az eszemben. Chilon nem akarja, hogy vele járjak. Fél, de én nem bírok otthon megülni. Azonnal ráismerek, még ha álruhát vagy fátyolt viselne is. Ők éjszakánként szoktak ott összegyülekezni, de én éjjel is megismerem. Mindenütt megismerném hangját és mozdulatait. Magam is álöltözetben megyek oda, s figyelni fogom, ki megy be, és ki megy ki. Folyton rá gondolok, tehát megismerem. Chilonnak holnap kell idejönnie, s akkor elmegyünk. Fegyvert is viszek magammal. A vidékre küldött rabszolgáim közül néhányan már visszatértek, de eredménytelenül. Most azonban már bizonyos vagyok felőle, hogy ő itt van a városban, s talán nem is olyan nagyon messze. Magam is sok házat megszemléltem bérbevétel ürügye alatt. Nálam sokkal jobb dolga lesz, mert ott töméntelen sok szegény ember lakik. Én igazán semmit sem fogok sajnálni tőle. Azt írod, jól választottam; igen, a gondot és gyötrelmet. Először a városban levő házakba megyünk, csak azután a kapukon kívüliekbe. A remény minden naptól vár valamit, másképp nem is lehetne élni. Azt mondod, tudni kell szeretni, én is tudtam Lygiával szerelemről beszélni, de most csak vágyakozom, csak várom Chilont, mert itthon kibírhatatlan az élet. Ég veled!"

 

TIZENHATODIK FEJEZET

Chilon azonban elég sokáig nem mutatkozott, úgyhogy Vinicius végül már nem tudta, mire vélje a dolgot. Hiába magyarázgatta magának, hogy ha a kutatásoktól biztos és kedvező eredményt várnak, akkor azok lassan is haladnak. Vére és lobbanékony természete egyaránt lázadozott az értelem hangja ellen. Ölbe tett kézzel tétlenül ülni, nem tenni semmit, csak várni, ez annyira ellenkezett egész lényével, hogy semmiképpen sem bírt vele megalkudni. Merthogy sötét rabszolgaköntösben végigjárta a város összes sikátorait, s ráadásul még hiába is, abban tisztára önámítást, saját tétlenségének becsapását látta, s ez nem bírta kielégíteni. Szabadosai, csupa talpraesett ember, akiket elküldött, hogy ők is kutassanak, nem bizonyultak olyan ügyeseknek, mint Chilon. Közben pedig Lygia iránti szerelme mellett kifejlődött benne a mindenáron nyerni akaró játékos makacssága is. Vinicius mindig ilyen volt. Kora ifjúságától kezdve mindig mindent véghezvitt, amit akart, az olyan ember szenvedélyével, aki nem ismeri azt, hogy valami ne sikerüljön, s hogy valamiről le kelljen mondania. A katonai fegyelem egy időre korlátok közé szorította ugyan önkényét, de egyúttal beléoltotta azt a meggyőződést, hogy minden parancsot, amit alantasainak kiadott, teljesíteni kell, az a körülmény pedig, hogy huzamosabb ideig tartózkodott Keleten, a hajlékony és rabszolgai engedelmességhez szokott emberek között, csak megerősítette abban a hitében, hogy az ő "akarom" szavának nincsenek korlátjai. Most tehát önimádata is súlyos sérelmet szenvedett. Emellett ezekben az ellentétekben, ebben az ellenállásban és magában Lygia szökésében is volt valami, amit semmiképpen nem értett, valami rejtély, amelynek megoldásán halálra gyötörte magát. Érezte, hogy Akté igazat mondott, s hogy ő Lygia számára nem volt közömbös. De ha így van, akkor miért választotta a bujdosást és a nyomort, az ő szerelme, becéző gyöngédsége és az ő annyi gyönyört ígérő háza helyett? E kérdésre nem talált választ, ehelyett csak valami homályos érzésre jutott el, hogy közte és Lygia között s az ő fogalmaik között, azután az ő meg Petronius világa, valamint Lygia és Pomponia világa között van valami különbség, valami mélységes félreértés, olyan mélységes, mint egy szakadék, amelyet semmi ki nem tölthet, ki nem egyenlíthet. Ilyenkor úgy érezte, hogy Lygiát el kell veszítenie, s erre a gondolatra elvesztette lelke egyensúlyának ama maradványát is, amelyet Petronius meg akart benne őrizni. Voltak pillanatok, amikor maga sem tudta, szereti-e Lygiát vagy gyűlöli, csak azt érezte, hogy meg kell őt találnia, mert inkább elviselné, hogy őt magát nyelje el a föld, semhogy a leányt többé ne lássa, és a magáévá ne tegye. Képzelete néha olyan tisztán eléje varázsolta őt, mintha valóban előtte állt volna: eszébe jutott minden szó; amit a leánynak mondott, s amit tőle hallott. Közben a keblén, a karjai között érezte, s ilyenkor fellángolt benne a megkívánás. Szerette és hívta. S ha arra gondolt, hogy Lygia szerette őt, s hogy önszántából is teljesített volna mindent, amit ő kívánt tőle, mérhetetlen fájdalom vett rajta erőt, s a gyöngédség hatalmas hulláma árasztotta el szívét. De voltak pillanatai, mikor elsápadt a vak dühtől, s kéjelgett abban a gondolatban, hogy megalázza őt, meg hogy milyen kínokat eszel ki számára, ha megtalálja. Nem elég, hogy bírni akarta, hanem összetaposott rabszolgaként akarta bírni, de ugyanakkor érezte, hogy ha választania kellene aközött, hogy rabszolgája legyen-e Lygiának, vagy pedig soha életében ne lássa őt többé, inkább a rabszolgája akart volna lenni. Voltak napjai, amikor arra gondolt, hogy milyen nyomokat hagy majd a korbács Lygia testén, s ugyanakkor már csókolgatta volna is azokat a nyomokat. Néha azt is érezte, hogy boldog lenne, ha megölhetné őt.

Ebben a tépelődésben, fáradtságban, bizonytalanságban és gyötrődésben megromlott az egészsége, s még szépsége is megfonnyadt. Értetlen és kegyetlen rabtartóvá lett. A rabszolgák, sőt a szabadosok is reszketve közeledtek hozzá, s mikor minden ok nélkül zúdultak rájuk az éppolyan kegyetlen, mint igazságtalan büntetések, titokban kezdték meggyűlölni. Ő pedig megérezte ezt is, meg magárahagyatottságát is, s annál kegyetlenebbül állt bosszút rajtuk. Csakis Chilonnal szemben fékezte magát, hogy valahogyan abba ne hagyja a keresést, az pedig, ezt látván, kezdett föléje kerülni, s egyre követelőzőbb lett. Eleinte minden ottléte alkalmával biztosította Viniciust, hogy a dolog könnyen és gyorsan fog menni, de most már ő maga talált ki mind újabb és újabb nehézségeket, s noha tovább is kezeskedett a kétségtelen eredményért, nem titkolta, hogy a kutatás még sokáig elhúzódik.

Végül, napokig tartó hosszas várakozás után, megjelent, de ábrázata olyan komor volt, hogy az ifjú elsápadt láttára, s hozzá ugorva alig bírta kinyögni a kérdést:

- Nincs a keresztények között?

- Dehogynem, uram - felelte Chilon -, de ott találtam Glaucust, az orvost is.

- Miről beszélsz? Ki az?

- Elfelejtetted már, uram, amaz aggastyánt, akivel együtt vándoroltam Neapolisból Somába, s akinek védelmében vesztettem el ezt a két ujjamat, ami miatt nem bírom a tollat kezembe fogni? A haramiák, akik elrabolták feleségét és gyermekeit, kést döftek belé. Haldokolva hagytam egy Minturnae melletti fogadóban, és sokáig sirattam. Sajnos! Meggyőződtem róla, hogy ma is él, s a római keresztény közösséghez tartozik.

Vinicius nem értette, miről van szó, csak azt látta, hogy ama Glaucus bizonyos akadályt jelent Lygia megtalálásában, elfojtotta tehát forrongó haragját, s Chilonra támadt:

- Ha védelmezted, hálásnak kell lennie, és segítenie kell munkádban.

- Ah, tiszteletre méltó tribunus! Még az istenek sem mindig hálásak, hát még az emberek. Úgy van, hálával tartoznék nekem. Szerencsétlenségemre az öregnek részint kora, részint sok fájdalma miatt meggyengült az elméje, s ezért nemcsak hogy nem hálás, hanem, amint éppen hittestvéreitől megtudtam, azzal vádol, hogy összebeszéltem a haramiákkal, s én vagyok oka szerencsétlenségének. Íme, ez a jutalom két ujjam elvesztéséért!

- Bizonyos vagyok felőle, vén lator, hogy úgy van, ahogy ő mondja - jegyezte meg Vinicius.

- Akkor többet tudsz, uram, mint ő maga - felelte Chilon méltóságteljesen -, mert ő csak feltételezi, hogy így volt, ami azonban nem akadályozza abban, hogy a keresztényekkel rettenetes bosszút állasson rajtam. Ő kétségtelenül megtenné, amazok meg kétségtelenül segítenének neki. Szerencsére nem tudja nevemet, az imahelyen pedig, ahol találkoztunk, nem látott meg. Én azonban nyomban megismertem, s az első pillanatban nyakába akartam borulni. Csak óvatosságom tartott vissza, meg az a szokásom, hogy minden lépésemet jól megfontolom, mielőtt megtenném. Mikor tehát az imaházból kijöttünk, szorgosan kérdezősködtem felőle, s ismerősei megmondták, hogy ő az, akit útitársa elárult, mikor Neapolis felől jöttek... Hiszen másként nem tudtam volna, hogy ezt állította.

- Mi közöm nekem ehhez?! Azt mondd el, mit láttál az imaházban?

- Neked semmi, uram, de nekem éppen annyi közöm van hozzá, amennyi a tulajdon bőrömhöz. Mivel pedig szeretném, ha tudományom túlélne, inkább lemondok a nekem ígért jutalomról, hogysem éltemet kockáztassam a nyomorúságos mammonért, amely nélkül mint vérbeli filozófus meg tudok élni, s az isteni igazságot is tudom keresni.

De Vinicius baljós arccal közelített hozzá, s fojtott hangon kérdezte:

- S ki mondta, hogy Glaucus kezétől hamarább elér a halál, mint az enyémtől? Honnan tudod, kutya, hogy nem kaparnak-e el nyomban itt a kertemben?

Chilon gyáva volt, s Viniciusra pillantván azonnal megértette, hogy még egy vigyázatlan szó, s kétségkívül vége.

- Keresni fogom, uram, és meg is találom! - jelentette ki gyorsan.

Csend lett, melyben csak Vinicius gyors lihegése meg a kertben dolgozó rabszolgák távoli éneke hallatszott.

A görög csak kis idő múlva kezdett ismét beszélni, miután meggyőződött róla, hogy az ifjú patrícius már kissé lecsillapodott:

- A halál suhant el mellettem, de én olyan nyugalommal néztem rá, akár Socrates. Nem, uram. Nem mondtam én, hogy lemondok a szűz kereséséről, csak azt akartam megmondani, hogy a keresés most már veszedelmekkel jár számomra. Annak idején kételkedtél benne, hogy van a világon egy bizonyos Euricius, s noha tulajdon szemeddel meggyőződtél róla, hogy atyám fia igazat mondott, íme, most azzal gyanúsítasz, hogy Glaucust én találtam ki. Sajnos, nem úgy van! Ha Glaucust én találtam volna ki, ha teljes biztonsággal járhatnék-kelhetnék a keresztények között, mint ahogyan régebben tettem, szívesen lemondanék arról a vén rabszolganőről, akit három nappal ezelőtt vettem, hogy hajlott koromban és rokkantságomban oltalmazóm legyen. De Glaucus él, uram, s ha engem megpillantana, te többé nem látnál, s akkor ki keresné meg számodra a szüzet?

Ismét elhallgatott, letörölgette könnyeit, majd így folytatta:

- De hogyan keressem, amíg Glaucus él, holott minden pillanatban találkozhatom vele, ha pedig találkozom, elpusztulok, s velem együtt kútba esik eddigi kutatásaim minden eredménye?

- Hova akarsz kilyukadni? Mi itt a segítség, s mit kívánsz tenni? - kérdezte Vinicius.

- Aristoteles arra tanít, uram, hogy a kisebb dolgokat fel kell áldozni a nagyobbakért, Priamus király pedig gyakran mondogatta, hogy az öregség nagyon súlyos teher. Nos, a vénség meg a sok szerencsétlenség terhe már régóta nyomja Glaucust, oly súlyosan, hogy a halál valóságos jótétemény volna számára. Mert Seneca szerint mi a halál, ha nem megváltás?

- Hülyéskedj Petroniusszal, de ne velem, s mondd, mit akarsz?

- Ha az erény hülyéskedés, akkor engedjék meg nekem az istenek, hogy örökké hülye maradjak. El akarom tenni láb alól Glaucust, mert amíg ő él, uram, addig életem is meg a keresés is folytonos veszedelemben van.

- Fogadj hát fel embereket, akik agyonverik, majd megfizetem őket.

- Megnyúznak, uram, s később kihasználják titkodat. Annyi a lator Rómában, uram, ahány szem homok az arénában, s mégis, el nem hiszed, milyen rátartiak, ha a tisztességes ember kénytelen bérbe venni latorságukat. Nem, tiszteletre méltó tribunus! Hátha a vigilek tetten érnék a gyilkosokat? Azok kétségkívül megmondanák, ki bérelte fel őket, s az neked kellemetlen volna. Engem azonban el nem árulnak, mert nevemet nem kötöm az orrukra. Rosszul teszed, hogy nem bízol bennem, mert becsületességemet nem is tekintve, gondold csak el, itt két dologról van szó: az én tulajdon bőrömről meg a jutalomról, amit ígértél.

- Mennyire van szükséged?

- Ezer sestertiusra. Mert figyelembe kell venned, uram, hogy tisztességes latrokat kell keresnem, akik, ha az előleget felvették, nem tűnnek el vele nyomtalanul. Jó munkáért jó fizetség jár! Magamnak is elkelne valami Glaucusért hullatandó könnyeim felszárítására. Az istenek legyenek tanúim, hogy mennyire szerettem. Ha ma megkapom az ezer sestertiust, Glaucus lelke két nap múlva a Hadesben lesz, s ha a lelkek megőrzik az emlékezőtehetséget és a gondolkozás adományát, csak ott tudja meg, mennyire szerettem. Még ma találok embereket, s előre megmondom nekik, hogy holnap estétől kezdve Glaucus minden napi életéért száz sestertiust vonok le díjukból. Van egy ötletem is, azt hiszem, csalhatatlan.

Vinicius még egyszer megígérte neki a pénzt, de megtiltotta, hogy Glaucusról beszéljen, ellenben kikérdezte, hogy időközben merre járt, mit látott, és mire jött rá. Chilon azonban nem sok újsággal szolgálhatott. Még két imaházban volt, s jól szemügyre vett mindenkit, különösen a nőket, de egyet sem talált, aki Lygiához hasonlított volna. A keresztények azonban már maguk közül valónak tekintik, s mióta pénzt adott Euricius fiának kiváltására, Chrestos nyomdokain járó emberként tisztelik. Azt is megtudta tőlük, hogy egyik nagy törvényhozójuk, egy bizonyos tarsusi Pál. Rómában van fogságban mert a zsidók bepanaszolták; el is határozta, hogy megismerkedik vele. De legjobban megörvendeztette egy másik hír, tudniillik az, hogy az egész szekta legfőbb papja, aki Krisztus tanítványa volt, s akire Krisztus rábízta a világ összes keresztényeinek kormányzását, néhány nap múlva szintén Rómába érkezik. Természetesen minden keresztény akarja majd látni, és tanítását hallani. Nagy összejövetelek is lesznek, amelyeken ő, Chilon is részt vesz, sőt mi több, mivel a tömegben könnyű elrejtőzni, magával viszi Viniciust is. Akkor aztán biztosan megtalálják Lygiát. Ha egyszer Glaucust eltették láb alól, ez már nem is lesz valami veszedelmes dolog. Bosszút állni ugyan a keresztények is tudnak, de általában békés emberek.

Itt Chilon bizonyos csodálkozással mesélte, ő sosem vette észre, hogy a keresztények parázna dorbézolásokat csaptak volna, kutakat és szökőkutakat mérgeztek volna meg, vagy hogy az emberi nem ellenségei volnának, és gyermekhússal táplálkoznának. Nem! Ezt ő nem látta. Kétségkívül akadnak közöttük, akik jó pénzért elteszik Glaucust láb alól, de tanaik - amennyire ő ismeri - semmiféle gonosztettre nem buzdítanak, sőt a sérelmek megbocsátását követelik.

Viniciusnak erre eszébe jutott, mit mondott neki Pomponia Graecina Akténál, s Chilon szavait általában nagy örömmel hallgatta. Noha Lygia iránti érzelmei a gyűlölet színezetét öltötték, mégis megkönnyebbülést érzett, hallván, hogy a tanok, melyeket a leány is meg Pomponia is vallanak, sem nem gonoszak, sem nem erkölcstelenek. Mindazonáltal valami homályos érzés támadt benne, hogy éppen ez az ismeretlen és titokzatos Krisztus-tisztelet emelt válaszfalat közé és Lygia közé, kezdett tehát félni ezektől a tanoktól, de ugyanakkor gyűlölte is őket.

 

TIZENHETEDIK FEJEZET

Chilonnak valóban fontos volt, hogy Glaucust eltétesse láb alól, mert az előrehaladott korban volt ugyan, de egyáltalán nem volt magával tehetetlen aggastyán. Amit Chilon Viniciusnak mondott, annak jelentős része igaz volt. Annak idején ismerte Glaucust, el is árulta, kiszolgáltatta a haramiáknak, megfosztotta családjától és vagyonától, s gyilkosok kezére adta. E dolgok emlékét azonban könnyen viselte, mert haldokolva hagyta őt el, de nem egy fogadóban, hanem Minturnae közelében a mezőn, s csak egyetlen dologgal nem számolt, azzal, hogy Glaucus kigyógyul sebeiből, s eljut Rómába. Mikor tehát megpillantotta őt az imaházban, az első pillanatban természetesen megrémült, s valóban le akart mondani a további kutatásról, de aztán Vinicius még jobban megijesztette. Megértette, hogy választania kell a Glaucustól való félelme és a hatalmas patrícius bosszúja között, akinek kétségkívül segítségére sietett volna a másik, még hatalmasabb patrícius, Petronius is. Így aztán nem habozott többé. Úgy vélekedett, hogy jobb, ha az embernek apró ellenségei vannak, mint ha nagyok, s noha gyáva természete kissé húzódozott a véres eszközöktől, mégis úgy döntött, hogy Glaucust feltétlenül meg kell öletnie bérgyilkosokkal.

Most csak az emberek megválasztása volt fontos, s éppen ezekre vonatkozott az az ötlete, amit Viniciusnak megemlített. Mivel éjszakáit többnyire a bormérésekben töltötte, s a minden hit és becsület nélküli hajléktalan emberek között hált, könnyen találhatott olyanokat, akik minden munkára vállalkoznak, de még könnyebben, akik ha pénzt szimatoltak nála, mindjárt rajta kezdték volna el a munkát, vagy pedig az előleg felvétele után kizsarolták volna tőle a többit is, azzal a fenyegetéssel, hogy a vigilek kezébe adják. Egyébként Chilon bizonyos idő óta undorodott a csőcseléktől, a Suburrában és a Transtiberis gyanús hazaiban tanyázó sötét és félelmetes figuráktól. Mivel azonban mindent a saját mértéke szerint mért, és sem a keresztényeket, sem tanaikat nem ismerte meg mélyebben, azt hitte, közöttük is talál engedelmes eszközöket, s mert ezeket becsületesebbeknek tartotta másoknál, elhatározta, hogy hozzájuk fordul, s az ügyet úgy adja elő, hogy ne csak pénzért vállalják a dolgot, hanem hitbuzgóságból is.

E célból estefelé elment Euriciushoz, akiről tudta, hogy szívvel-lélekkel híve neki, s mindent megtesz, hogy segítsen rajta. Mivel azonban természeténél fogva óvatos ember volt, esze ágában sem volt valódi terveit kiteregetni, hiszen azok nyílt ellentétben álltak volna az aggastyánnak az ő, Chilon erényességébe és istenfélelmébe vetett hitével. Ő mindenre kész embereket akart szerezni, s csak azokkal állapodott volna meg oly módon, hogy a dolgot saját érdekükben örökre titokban tartsák.

A vén Euricius, miután fiát kiváltotta, bérbe vett egy elárusítóbódét, amilyenekkel tele van a Circus Maximus környéke, s ott olajbogyót, babot, tésztát és mézes vizet árusított a cirkuszi versenyek nézőinek. Chilon otthon találta, amint éppen bódéját rendezgette be, s miután Krisztus nevében köszöntötte, elmondta neki, hogy mi járatban van. Ő szolgálatot tett az öregnek, most hát számított rá, hogy az is jóval fizet. Két vagy három erős, bátor emberre van szüksége, hogy segítségükkel elhárítson bizonyos veszedelmet, amely nemcsak őt, Chilont, hanem az összes keresztényeket fenyegeti. Ő szegény ember ugyan, hiszen csaknem egész vagyonát odaadta Euriciusnak, de azoknak az embereknek megfizetné faradságukat azzal a feltétellel, hogy megbíznak benne, és híven teljesítik, amit ő mond.

Euricius és fia, Quartus, szinte térden állva hallgatták, hiszen jótevőjüknek ismerték. Mindjárt ki is jelentették, hogy ők maguk is készek megtenni mindent, amit tőlük kíván, mert hiszik, hogy egy ilyen szent férfiú nem kívánhat olyasmit, ami Krisztus tanításával ellentétben állana.

Chilon biztosította őket, hogy úgy is van, s az égre emelte tekintetét, mintha imádkoznék, valójában azonban azon gondolkozott, nem volna-e jó elfogadni ajánlkozásukat, ami által megtakaríthatna ezer sestertiust. De rövid gondolkozás után elvetette a tervet. Euricius aggastyán volt, de talán nem is annyira kora viselte meg, mint inkább a gondok és a betegség. Quartus pedig tizenhat éves, márpedig Chilonnak gyakorlott és erős emberekre volt szüksége. Ami az ezer sestertiust illeti, abban reménykedett, hogy egy most támadt ötlete révén sikerül annak lényeges részét megtakarítania.

Azok még egy ideig erősködtek, de mikor Chilon határozottan elutasította őket, beletörődtek Quartus pedig így szólt:

- Ismerek, uram, egy Demas nevű péket, akinek kézimalmában rabszolgák és bérmunkások dolgoznak. Ezek egyike olyan erős, hogy négyet is kitesz, mert magam láttam, hogyan emelgette a malomköveket, melyeket négyen sem bírtak megmozdítani.

- Ha az az ember istenfélő, és kész feláldozni magát testvéreiért, akkor ismertess meg vele - felelte Chilon.

- Az az ember keresztény, uram - felelte Quartus -, mert Demasnál nagyrészt keresztények dolgoznak. Vannak ott éjszakai és nappali munkások, s az az éjszakaiak között dolgozik. Ha most odamennénk, éppen estebédnél találnánk őket, s akkor kényelmesen elbeszélgethetnél vele. Demas az Emporium[97] közelében lakik.

Chilon szívesen ráállt. Az Emporium az Aventinus-hegy lábánál épült, tehát nem volt nagyon messze a Circus Maximustól. Meg sem kellett kerülni a hegyeket, hanem a folyó partján a Porticus Aemilián át is oda lehetett jutni, ami lényegesen megrövidítette az utat.

- Öreg vagyok - jegyezte meg Chilon, mikor az oszlopsorba értek -, s néha kihagy az emlékezetem. Igen! Krisztus urunkat egyik tanítványa árulta el! De az áruló neve e pillanatban nem jut eszembe...

- Júdás, uram, aki fel is akasztotta magát - felelte Quartus, s magában kissé csodálkozott, hogyan lehet ezt a nevet elfelejteni.

- Ó, igaz, Júdás! Köszönöm! - kapott rajta Chilon.

S kis ideig szótlanul mentek egymás mellett. Mikor az Emporiumhoz értek, az már be volt zárva, elhaladtak hát mellette, s a magtárakat megkerülve, melyekből gabonát adtak ki a népnek, balra fordultak, a Via Ostiensis mentén a Testacius-dombig és a Forum Pistoriumig sorakozó házacskák felé. Ott megálltak egy faépület előtt, melynek belsejéből kézimalmok zörgése hallatszott ki. Quartus belépett a házba, Chilon azonban nem szeretett sok ember előtt mutatkozni, s közben állandó rettegésben volt, hogy valami végzet összehozhatja Glaucus orvossal, ő tehát kint maradt.

"Kíváncsi vagyok arra a Herculesre, aki itt molnárlegényként szolgál - mondta magában, a ragyogó holdvilágra tekintve -, ha lator és okos ember, akkor egy kevés pénzembe fog kerülni, ha pedig erényes keresztény és ostoba, akkor ingyen megcsinál mindent, amit kívánni fogok tőle."

További elmélkedését megszakította Quartus megjelenése, aki egy másik férfi társaságában lépett ki a házból. E férfiún csak egy exomis nevű tunika volt, melynek olyan a szabása, hogy jobb karját és jobb mellét szabadon hagyta. Ezt az öltözetet, amely teljes mozgási szabadságot biztosít, főleg a munkások viselték, Chilon a jövevényre pillantva megelégedéssel lélegzett fel, mert ilyen kart és ilyen mellkast még soha életében nem látott.

- Íme, uram - jelentette Quartus -, itt a testvér, amit látni akartál.

- Krisztus urunk békessége veled - szólalt meg Chilon -, te pedig, Quartus, mondd meg testvérünknek, hogy teljes bizalmat és hitelt érdemlek-e, aztán Isten nevében térj haza, mert felesleges, hogy agg atyádat magára hagyjad.

- Szent férfiú ez - mondta Quartus -, minden vagyonát odaadta, hogy engem, akit nem ismert, kiválthassanak a rabságból. Megváltó urunk adjon neki érte mennyei jutalmat.

Az óriás munkás e szavak hallatára lehajolt, s kezet csókolt Chilonnak.

- Mi a neved, testvér? - kérdezte a görög.

- A szent keresztségben az Urbanus nevet kaptam, atyám.

- Testvérem, Urbanus, van-e időd, hogy nyugodtan elbeszélgess velem egy kicsit?

- Munkánk éjfélkor kezdődik, s csak most főzik számunkra az estebédet.

- Akkor hát elég időnk van. Kimegyünk a folyópartra, s ott meghallgatod, amit mondok.

Elmentek, s leültek egy szegélykőre a mély csendben, amelyet csak a malomkövek távoli zúgása és az alant csörgedező víz csobogása zavart meg. Chilon szemügyre vette a munkás arcát, amelynek kifejezése kissé fenyegető és szomorú volt ugyan, mint amilyen általában a Rómában élő barbároké, de Chilon ennek ellenére jóindulatúnak és őszintének látta.

"Úgy van! - mondta magában. - Ez egy jó és ostoba ember, aki ingyen megöli Glaucust."

Aztán megkérdezte:

- Urbanus, szereted-e Krisztust?

- Szívemből, lelkemből szeretem - felelte a munkás.

- Hát testvéreidet meg azokat, akik megtanítottak az igazságra és a Krisztusban való hitre?

- Azokat is szeretem, atyám.

- Akkor békesség veled.

- Veled is, atyám.

Megint csend lett - csak a távolban zúgtak a malomkövek, s lent csobogott a víz.

Chilon belebámult a hold ragyogó fényébe, s lassú, fojtott hangon kezdett beszélni Krisztus haláláról. Mintha nem is Urbanusnak mondta volna, csak úgy önmaga elmélkednék azon a kínhalálon, vagy mintha ennek az alvó városnak vallaná meg az Úr halálának titkát. Volt ebben valami megindító, s egyúttal ünnepélyes is. A munkás sírt, s mikor Chilon amiatt kezdett fájdalmasan sóhajtozni, hogy az Úr halála pillanatában senki sem volt mellette, aki ha nem is a keresztre feszítéstől, de legalább a katonák és zsidók okozta bántalmazástól megmentette volna, a barbár férfiú óriási öklei kezdtek összeszorulni a bánattól s az elfojtott dühtől. A halál csak megindította, de mikor arra a csőcselékre gondolt, amely gúnyt űzött a keresztre feszített Bárányból, egyszerű lelke felháborodott, s vad bosszúvágy vett rajta erőt.

S Chilon hirtelen megkérdezte:

- Urbanus, ugye, tudod, ki volt Júdás?

- Tudom, tudom, de ő felakasztotta magát! - kiáltotta a munkás.

S hangjában mintha sajnálkozás lett volna afelett, hogy az az áruló maga rótta ki magára a büntetést, s nem kerülhet az ő kezébe.

Chilon pedig tovább beszélt:

- De ha nem akasztotta volna fel magát, s ha valamelyik keresztény találkoznék vele a szárazon vagy a tengeren, nem kellene-e megbosszulni rajta a Megváltó kínjait, vérét és halálát?

- Ki nem állana rajta bosszút, atyám?!

- Békesség veled, hű szolgája a Báránynak. Igen! A saját sérelmeit mindenkinek szabad megbocsátania, de kibocsáthatja meg az Úron esett bántalmat? De miként a kígyó kígyót nemz, a gonoszság gonoszságot, az árulás árulást, azonképpen Júdás kígyómérgéből új Júdás született, s miként amaz kiadta a zsidóknak és a római katonáknak a Megváltót, akként ez, aki közöttünk él, a farkasoknak készül kiadni Krisztus juhait, s ha senki meg nem akadályozza ezt az árulást, ha senki idejében össze nem tapossa a kígyó fejét, mindnyájunkra pusztulás vár, s velünk együtt elvész a Bárány tisztelete is.

A munkás háborgó nyugtalansággal nézett rá, mintha nem értené, amit hall, a görög pedig fejét palástja sarkával betakarva, mintegy síri hangon ismételte meg:

- Jaj nektek, igaz Isten szolgái, jaj nektek, keresztény férfiak és nők!

S ismét csend lett, megint csak a malomkövek zúgását, a molnárlegények tompa danáját és a víz csobogását lehetett hallani.

- Ki az az áruló, atyám? - kérdezte végül a munkás. Chilon lehorgasztotta fejét. - Ki az? Júdás fia, az ő kígyómérgének szülötte, aki adja a keresztényt, és eljár az imaházakba, csak azért, hogy testvéreit bevádolhassa Caesarnál, mondván, hogy nem akarják Caesart istennek elismerni, hogy megmérgezik a szökőkutakat, gyerekeket gyilkolnak, s el akarják pusztítani ezt a várost, annyira, hogy kő kövön ne maradjon, íme, néhány nap múlva parancsot kapnak a praetorianusok, hogy fogják el a véneket, nőket és gyermekeket, s végezzenek velük, mint ahogy halálra adták Pedanius Secundus rabszolgáit. S mindezt a második Júdás mívelte. De ha az elsőt senki sem büntette meg, ha senki sem állt bosszút rajta, ha Krisztust senki sem védelmezte meg kínhalála órájában, ki kívánja majd ezt megbüntetni, ki tapossa el a kígyó fejét idejében, mielőtt még Caesar meghallgatná, ki pusztítja el, ki menti meg a testvéreket és a Krisztusba vetett hitet a pusztulástól?

Urbanus pedig, aki eddig a kőkorláton ült, most hirtelen felállt, s így szólt:

- Én, atyám!

Chilon szintén felállt, egy darabig a munkás arcát nézte, amint azt a hold megvilágította, majd kinyújtotta kezét, s Urbanus fejére tette.

- Menj a keresztények közé - mondta ünnepélyesen -, menj az imaházakba, a testvérektől kérdezősködj Glaucus, az orvos után, s ha megmutatják, Krisztus nevében öld meg!...

- Glaucus? - ismételte meg a munkás, mintha emlékezetébe akarná vésni a nevet.

- Ismered talán?

- Nem, nem ismerem. Rómában ezrével vannak keresztények, s nem mindnyájan ismerik egymást. De holnap éjjel az Ostrianumban gyülekeznek össze a testvérek, férfiak és nők egyaránt, mind valamennyien ott lesznek, mert megérkezett Krisztus nagy apostola, aki ott fog tanítani. Ott majd a testvérek megmutatják nekem Glaucust.

- Az Ostrianumban? - kérdezte Chilon. - De hát az a kapukon kívül van. A férfiak és nők is, mindnyájan? Éjjel? Az Ostrianumban, a kapukon kívül?

- Igen, atyám. Az a mi temetőnk, a Via Salaria és a Nomentana között. Avagy nem tudod, hogy ott fog tanítani a nagy apostol?

- Két napig nem voltam otthon, így nem kaptam meg a levelét, azt pedig nem tudtam, hol az Ostrianum, mert nemrég érkeztem ide Korinthusból, ahol a keresztény közösséget vezetem. De ha a Krisztus megihletett, fiam, elmégy éjszaka az Ostrianumba, ott a testvérek között megkeresed Glaucust, s mikor hazafelé megy a városba, megölöd, amiért megbocsáttatnak minden bűneid. Most pedig béke veled...

- Atyám...

- Mit kívánsz, hű szolgája a Báránynak?

A munkás arcán zavar tükröződött. Csak nemrégen ölt meg egy embert, talán kettőt is, pedig a Krisztus tanítása tiltja az emberölést. Nem önvédelemből ölte meg, pedig azt sem szabad! Nem haszonlesésből, amitől oltalmazza meg a Krisztus... A püspök maga adott neki embereket segítségül, de megtiltotta, hogy öljenek, s ő akaratlanul is ölt, mert az Isten fölöttébb nagy erővel büntette meg... S most súlyosan vezekel... Mások énekelnek a malomkő mellett, ő pedig bűnére, a Bárány bántalmazására gondol... Ó, mennyit imádkozott, mennyit sírt már! Mennyit könyörgött a Báránynak bűnbocsánatért! S érzi, hogy még nem vezekelte le eléggé... S íme, most ismét megígérte, hogy megöli az árulót... És jól is van! Csak a saját sérelmeinkért szabad megbocsátanunk, tehát megöli, akár az összes testvérek, férfiak és nők szeme láttára, akik holnap az Ostrianumban lesznek De előbb ítéljék el Glaucust a testvérek vénei, a püspök vagy az apostol. Mert ölni nem nagy dolog, egy árulót megölni pedig még kedves dolog is, mintha az ember farkast vagy medvét ölne meg, de hátha Glaucus ártatlanul veszne el? Hogyan vegyen ő a lelkiismeretére egy új gyilkosságot, új bűnt, a Bárány újabb megbántását?

- Ítélkezésre most nincs idő, fiam - felelte Chilon -, mert az áruló az Ostrianumból egyenesen Caesarhoz megy Antiumba, vagy elrejtőzik egy bizonyos patrícius házában, akinek szolgálatában áll, de adok neked egy jelet, ha ezt Glaucus megölése után megmutatod, a püspök meg a nagy apostol is megáldja cselekedetedet.

Azzal elővett egy pénzdarabot, aztán kést keresgélt az övében, s mikor megtalálta, a sestertiusra rákapart egy kereszt jelet, s átadta a munkásnak...

- Íme, Glaucus ítélete, neked pedig a jel. Ha ezt Glaucus elpusztítása után megmutatod a püspöknek, azt a régebbi gyilkosságodat is megbocsátja, amelyet akaratlanul követtél el.

A munkás önkéntelenül is kinyújtotta kezét a pénzért, de nagyon is frissen élt emlékezetében első gyilkossága, s éppen ezért mintha valami félelmet érzett volna.

- Atyám - mondta szinte könyörgő hangon -, avagy lelkiismeretedre veszed-e ezt a cselekedetet, s magad hallottad-e, mikor Glaucus elárulta testvéreinket?

Chilon megértette, hogy valamiféle bizonyítékokat kell szolgáltatnia, neveket kell említenie, mert ellenkező esetben ennek az óriásnak gyanú lopózhat a szívébe. S hirtelen szerencsés gondolat ötlött eszébe.

- Ide hallgass, Urbanus - mondta -, én Korinthusban lakom, de Kosban születtem, s itt Rómában Krisztus tanaira tanítok egy szolgálóleányt, aki honfitársam, a neve Euniké. Ez a leány mint vestiplica szolgál Caesar egyik barátjának, Petroniusnak a házánál. Nos, abban a házban hallottam, Glaucus vállalta, hogy valamennyi keresztényt kiadja, s ezenfelül Caesar egy másik bizalmasának, Viniciusnak is megígérte, hogy a keresztények között felkutat egy szüzet...

Itt abbahagyta, s megdöbbenve látta, hogy Urbanus szeme egyszerre megvillan, mint egy vadállaté, s arca dühös, fenyegető kifejezést ölt.

- Mi bajod? - kérdezte szinte ijedten.

- Semmi, atyám. Holnap megölöm Glaucust!...

De a görög elhallgatott; kis idő múlva megfogta a munkás két karját, úgy fordította, hogy a holdfény egyenesen az arcára essék, s figyelmesen szemügyre vette. Szemmel láthatólag habozott, hogy tovább faggassa-e, és kiszedjen belőle mindent, vagy pedig egyelőre elégedjék meg azzal, amit megtudott, vagy amit megsejtett.

Végül is győzött veleszületett óvatossága. Egyszer-kétszer nagyot sóhajtott, aztán a kezét a munkás fejére téve, ünnepélyesen, nyomatékkal kérdezte:

- Azt mondtad, hogy a szent keresztségben az Urbanus nevet kaptad?

- Igen, atyám.

- Akkor hát békesség veled, Urbanus.

 

TIZENNYOLCADIK FEJEZET

Petronius - Viniciusnak:

"Baj van veled, carissime! Venus nyilván megzavarta értelmedet, elvette eszedet, emlékezőtehetségedet, és azt, hogy a szerelmen kívül bármi másra is tudj gondolni. Olvasd el valamikor, amit levelemre válaszoltál, s rájössz, mennyire közömbössé vált értelmed minden iránt, ami nem Lygia, mennyire csak vele foglalkozik, állandóan hozzá tér vissza, s folyton fölötte kering, akár a vércse kiszemelt áldozata fölött. Polluxra! Találd meg őt minél hamarabb, mert másként, hacsak a tűz hamuvá nem éget, átváltozol egyiptomi szfinxszé, aki - amint mondják - beleszeretett a halvány arcú Isisbe, s minden más iránt süket és közömbös, csak az éjszakát várja, hogy kőszemével kedvesében gyönyörködhessék.

Szaladgáld be esténként a várost álöltözetben, sőt járj el filozófusoddal a keresztény imahelyekre. Minden dicséretre méltó, ami reményt ad, és agyonüti az időt. De barátságunk kedvéért tégy meg még egy dolgot: azt mondják, hogy az az Ursus, Lygia rabszolgája, roppant erejű ember, béreld hát fel Krotont, s mindig hármasban járjatok. Ez biztonságosabb és okosabb is: A keresztények, ha Pomponia Graecina és Lygia is közéjük tartozik, semmi esetre sem latrok, amilyeneknek általában tartják őket, de azért Lygia elrablásakor megmutatták, hogyha az ő nyájukhoz tartozó báránykáról van szó, akkor nem tréfálnak. Tudom, ha Lygiát megpillantod, nyomban el is akarod majd ragadni, nem bírván türtőztetni magad, de csupán Chilonidesszel hogyan viszed ezt véghez? Viszont Kroton elbánik velük, ha tíz olyan lygius védelmezné is a leányt, mint Ursus. Ne engedd, hogy Chilon kihasználjon, ellenben Krotontól ne sajnáld a pénzt. Ez a legjobb tanács, amit adhatok.

Itt már nem beszélnek a kis Augustáról, sem arról, hogy igézés ölte meg. Poppaea még emlegeti néha, de a Caesar gondolatait egészen más dolgok foglalják le. Egyébként ha igaz, hogy az isteni Augusta ismét másállapotban van, akkor a másik gyermek emléke nála is nyomtalanul szertefoszlik. Már tíz-egynéhány nap óta Neapolisban, illetőleg Baiaeban vagyunk. Ha képes volnál bármiről gondolkozni, akkor itteni tartózkodásunk visszhangja kétségkívül füledbe jutna, mert bizonnyal egész Róma erről beszél. Nos, egyenesen Baiaeban álltunk meg, ahol mindenekelőtt reánk nehezedett az anya emléke és a lelkiismeret-furdalás. De tudod-e, hova jutott már a Rőtszakállú? Oda, hogy már az anyagyilkossága is csak verstéma számára, no és jó ok arra, hogy tragikus bohócjeleneteket produkáljon. Régebben valóban érzett lelkiismeret-furdalásokat, de csak azért, mert gyáva. Miután azonban meggyőződött róla, hogy a világ most is éppen úgy a lába előtt hever, mint régebben, s egyetlen isten sem állt bosszút rajta, csak azért adja a lelkiismeret-furdalástól gyötört embert, hogy a világot megindítsa sorsa iránt. Néha éjjel felriad, s azt mondja, hogy a fúriák üldözik, felkölt bennünket, hátratekinget, egy Orestes szerepét játszó ripacs pózába vágja magát, görög verseket szaval, s lesi, hogy csodáljuk-e. S mi természetesen csodáljuk! S ahelyett, hogy szemébe mondanánk: »Menj aludni, ripacs!«, mi is tragédiára hangoljuk magunkat, s védjük a nagy művészt a fúriáktól. Castorra! Legalább annyit bizonyára hallottál te is, hogy Neapolisban már nyilvánosan fellépett. Összeterelték Neapolis és a szomszéd városok minden görög csavargóját, s azok a fokhagyma- és verejtékszag olyan kellemetlen kigőzölgésével töltötték meg az arénát, hogy hálát adtam az isteneknek, hogy nem az első sorokban, az augustianusok között kellett ülnöm, hanem a Rőtszakállúval a színpad mögött voltam. S elhiszed-e, hogy félt? Valóban félt! Megfogta a kezemet, s a szívére szorította, amely csakugyan gyorsított ütemben vert. Zihálva lélegzett, s mikor ki kellett lépnie, sápadt lett, mint a pergamen, s homlokát belepte a verejték. Pedig tudta, hogy minden sorban készenlétben ott ülnek a praetorianusok botokkal, hogy szükség esetén azokkal serkentsék a lelkesedést. De erre nem volt szükség. Nincs az a Karthágó vidéki majomcsapat, amely úgy tudna sivalkodni, ahogy az a csőcselék üvöltött. Hidd el, a fokhagymaszag egészen a színpadig terjengett. Nero pedig hajlongott, kezét a szívére szorongatta, csókokat dobált és sírt. Aztán mintegy ittasan rohant közénk, akik a színpad mögött vártuk, s úgy kiáltotta: »Mit jelent minden diadal ehhez képest?« Amott pedig a csőcselék folyton ordított és tapsolt, tudván, hogy tapsának bére a ripacs-cézár kegye, ajándékai, lakomák, lutrijegyek és újabb bohócmutatványai. S én nem is csodálkozom rajta, hogy tapsoltak, hiszen ilyesmit még sosem láttak. Ő pedig folyton azt hajtogatta: »Lám, a görögök! Lám, a görögök!« S azt hiszem, ettől kezdve még jobban meggyűlölte Rómát. Rómába természetesen azonnal különfutárokat küldtek a diadal hírével, s e napokban várjuk a senatus hálanyilatkozatait. Mindjárt Nero első fellépése után különös eset történt itt. A színház hirtelen összeomlott, de már csak akkor, mikor az emberek kimentek. Ott voltam az eset színhelyén, s nem láttam, hogy akár csak egy holttestet is kiemeltek volna a romok alól. Sokan még a görögök közül is az istenek haragjának tekintik ezt a caesari hatalom meggyalázásáért, de ő, ellenkezőleg, azt állítja, hogy ez az istenek kegye, akik nyilván oltalmukba vették az ő énekét, és mindazokat, akik hallgatják. Ezért az áldozatok minden templomban, ezért a nagy hálálkodások, az ő számára pedig újabb ösztönzés az achaiai úthoz. Néhány nappal ezelőtt azonban megvallotta nekem, félve gondol rá, mit szól majd ehhez a római nép, egyrészt az iránta érzett szeretetből, másrészt a gabonaosztogatás és a mérkőzések miatt, amelyektől Caesar hosszas távolmaradása esetén eleshetik.

Mégis megyünk Beneventumba, hogy megnézzük ama cipészi pompát, amellyel Vatinius fog dicsekedni, onnan pedig Helena isteni testvéreinek oltalma alatt Görögországba. Ami engem illet, megfigyeltem valamit: ha az ember őrültek között van, maga is megőrül, sőt bizonyos varázst is talál az őrületben. Görögország, meg az utazás ezer citerával, valamiféle bacchusi diadalmenet mirtuszlombbal, vadszőlővel és fűzfavesszőkkel koszorúzott nimfák és bacchánsnők között, a szekerekbe fogott tigrisekkel, virágok, thyrsusok, koszorúk, evoé-kiáltások, zene, költészet és a tapsoló Hellas, ez mind szép, de nekünk ennél merészebb elképzeléseink, is vannak. Egy mesebeli, keleti birodalmat akarunk alapítani, a pálmák, a napsütés, a poézis, az álommá varázsolt valóság és a csupa gyönyörré változtatott élet országát. Kedvünk támadt elfelejteni Rómát, s a világ mérlegének nyelvét valahol Görögország, Ázsia és Egyiptom között elhelyezni, s nem úgy élni, mint az emberek, hanem mint az istenek, nem ismerni a hétköznapiságot, aranygályákon bolyongani az archipelaguson, bíborszínű vitorlák árnyékában, átváltozni Apollóvá, Osirisszé és Baallá egy személyben, rózsaszínűen pompázni a hajnalpírban, aranyosan a napfényben, ezüstösen a holdvilágban, uralkodni, énekelni és álmodni... S elhiszed-e, hogy én, akinek még van egy sestertius ára józan eszem s egy as ára ítélőképességem, hagyom, hogy magukkal ragadjanak ezek a fantáziák, s hagyom azért, mert ha lehetetlenek is, de legalább nagyok és rendkívüliek... Ez a mesebeli birodalom mégis olyasvalami lenne, amit valamikor, sok évszázad múlva, az emberek álomnak hinnének. Ha Venus nem ölti magára egy ilyen Lygia vagy legalábbis egy Euniké-féle rabszolganő alakját, az élet - ha a művészet fel nem ékesíti - önmagában meddő, s igen gyakran majomábrázata van. De a Rőtszakállú már csak azért sem valósítja meg eszméit, mert a költészetnek, a Keletnek ama mesebeli királyságában nincs helye sem az árulásnak, sem az aljasságnak, sem a halálnak, őbenne pedig a költő külszíne alatt selejtes komédiás, ostoba szekérhajtó és sekélyes zsarnok húzódik meg. S valóban, addig is megfojtjuk az embereket, ha bármilyen módon utunkban állanak. A szegény Torquatus Silanus már árnyék. Néhány nappal ezelőtt vágta fel ereit. Lecanius és Licinius rettegve vállalják a consulságot, az öreg Thraseát sem kerülheti el a halál, mert mer becsületes lenni. Tigellinusnak eddigelé nem sikerült kieszközölnie a parancsot, hogy vágjam fel az ereimet. Még szükség van rám, nemcsak mint arbiter elegantiaera, hanem mint olyan emberre is, akinek ízlése és tanácsai nélkül az achaiai kirándulás esetleg rosszul üthetne ki. Többször gondolok azonban arra, hogy előbb-utóbb mégiscsak ez lesz a végem, s tudod, abban az esetben mi fontos nekem: az, hogy a Rőtszakállú ne jusson hozzá ahhoz a mirhaserlegemhez, amelyet ismersz és csodálsz. Ha halálom pillanatában mellettem leszel, neked adom, ha pedig távol leszel, összetöröm. De addig is előttünk van még a cipészi Beneventum, az olympusi Görögország és a Fátum, amely ismeretlen és előre láthatatlan utat jelöl ki mindannyiunk számára. Járj jó egészséggel, és béreld fel Krotont, mert ha nem, ismét elragadják tőled Lygiát. Ha Chilonidesre többé nem lesz szükséged, küldd el nekem, bárhol lennék is. Hátha csinálhatok még belőle egy második Vatiniust, s hátha a consularis urak és senatorok éppúgy fognak reszketni előtte, mint ama kaptafás lovag előtt. Érdemes volna megérni ezt a látványt. Ha Lygiát visszaszerzed, értesíts, hogy egypár hattyút és egypár galambot áldozhassak értetek Venus itteni kerek szentélyében. Nemrég álmomban láttam Lygiát, az öledben ült, s a csókjaidat leste. Gondoskodj róla, hogy álmom valóra váljék. Egeden sohase legyen felhő, s ha lesz is, rózsaszínű és rózsaillatú legyen. Légy jó egészséggel, ég veled!"

 

TIZENKILENCEDIK FEJEZET

Alig fejezte be Vinicius az olvasást, mikor a könyvtárba bejelentés nélkül besurrant Chilon, mert a szolgáknak parancsuk volt, hogy őt a nap és éjszaka minden órájában engedjék be.

- Nagylelkű ősöd, Aeneas isteni anyja legyen hozzád oly kegyes - mondta -, mint amilyen Maia isteni fia[98] volt énhozzám.

- Ez azt jelenti?... - kérdezte Vinicius az asztaltól felugorva.

Chilon pedig felkapta fejét, s így szólt:

- Heuréka![99]

Az ifjú patrícius annyira izgatott volt, hogy hosszabb ideig egyetlen szót sem bírt szólni.

- Láttad őt? - kérdezte végre.

- Láttam Ursust, és beszéltem is vele.

- S tudod, hol rejtőznek?

- Nem, uram. Más talán puszta önzésből is értésére adta volna a lygiusnak, hogy tudja, kicsoda ő, más talán igyekezett volna őt kifaggatni, hogy hol lakik, s vagy kapott volna egy ökölcsapást, amitől minden földi dolog iránt közömbössé vált volna, vagy pedig felkeltette volna az óriás gyanúját, amivel azt érte volna el, hogy a szűz számára talán még aznap éjjel más búvóhelyet kerestek volna. Én nem ezt tettem, uram. Nekem elég tudnom, hogy Ursus egy molnárnál dolgozik az Emporium mellett, a neve Demas, mint a te szabadosodé, s ez azért elég nekem, mert most már bármelyik bizalmasabb rabszolgád nyomon követheti reggel Ursust, s megtudhatja, hol a búvóhelyük. Én csak azt a biztos hírt hozom neked, uram, hogy ha Ursus itt van, akkor az isteni Lygiának is Rómában kell lennie, a másik hír pedig az, hogy ma éjjel csaknem bizonyosan az Ostrianumban lesz...

- Az Ostrianumban? Hol van az? - vágott közbe Vinicius, mert nyilván azonnal rohanni akart a mondott helyre.

- Egy régi temető a Via Salaria és a Nomentana között. Ama keresztény pontifex maximus,[100] akiről már szóltam neked, uram, s akit csak jóval későbbre vártak, már ma megérkezett, s éjszaka ott fog keresztelni és tanítani abban a temetőben. Bujkálnak tanaikkal, mert noha egyelőre nincsen semmiféle edictum,[101] amely azt tiltaná, a lakosság gyűlöli őket, tehát óvatosnak kell lenniük. Maga Ursus mondta, hogy ma éjjel mind egy szálig ott gyülekeznek össze az Ostrianumban, mert mindegyik látni és hallani akarja azt a férfiút, aki Krisztus első tanítványa volt, s akit ők apostolnak neveznek. Mivel pedig náluk a nők a férfiakkal együtt hallgatják a tanításokat, így a nők közül legfeljebb Pomponia nem lesz ott, mert ő sehogyan sem tudná megmagyarázni Aulusnak, aki a régi isteneket tiszteli, hogy éjszaka miért hagyta el a házat. Lygia azonban, aki Ursus és a közösség véneinek oltalma alatt van, kétségkívül elmegy a többi nővel együtt.

Vinicius eddig mintegy lázban égett, s csak a reménység tartotta, most azonban, hogy ez a reménység teljesülni látszott, hirtelen úgy elgyengült, mint a vándor, mikor az emberfeletti nehézségekkel járó bolyongás után célhoz ér. Chilon ezt észre is vette, s elhatározta, hogy kihasználja.

- A kapukat ugyan őrzik embereid, uram, s a keresztények ezt nyilván tudják is, de nekik nincs szükségük a kapukra. S a Tiberisnek sincs szüksége rájuk, s noha a folyó elég messze van azoktól az utaktól, érdemes egy kis kerülőt tenni, hogy az ember láthassa a "nagy apostolt". Egyébként ezer meg ezer módjuk lehet, hogy kijussanak a kapukon, s tudom, hogy van is. Az Ostrianumban megtalálod, uram, Lygiát, de ha ő nem lenne is ott, amit nem hiszek, akkor is ott lesz Ursus, mert megígérte nekem, hogy meggyilkolja Glaucust. Ő maga mondta, hogy ott lesz, és megöli, hallod, nemes tribunus? Nos, vagy nyomon követed őt, s megtudod, hol lakik Lygia, vagy megfogatod embereiddel mint gyilkost, s ha a kezedben van, kiszeded belőle, hol rejtette el Lygiát. Én tehát megtettem a magamét! Más azt mondaná, uram, hogy tíz korsó kitűnő bort kellett meginnia Ursusszal, amíg kiszedte titkát, más azt mondaná, hogy ezer sestertiust vesztett el vele scriptae duodecimben,[102] vagy hogy kétezerért vette meg a híreket... Tudom, hogy kétszeresen megadnád nekem, én azonban annak ellenére, egyszer az életben... de mit is mondok... mint életemben mindig, most is becsületes leszek, remélem ugyanis, hogy, amint a nagylelkű Petronius mondta, minden kiadásomat és reményemet fölülmúlja a te nagylelkűséged.

De Vinicius katona volt, s hozzászokott, hogy ne csak minden helyzetnek megtalálja a nyitját, hanem cselekedjék is, így hát hamarosan úrrá lett pillanatnyi gyengeségén, s kijelentette:

- Az én nagylelkűségemben nem fogsz csalódni, de előbb eljössz velem az Ostrianumba.

- Én, az Ostrianumba? - kérdezte Chilon, mert semmi kedve sem volt odamenni. - Én, nemes tribunus, megígértem, hogy megmutatom Lygiát, de nem ígértem, hogy el is ragadom őt... Képzeld el, uram, mi történnék velem, ha ama lygius medve, miután Glaucust széttépte, rájönne, hogy nem egészen igazságosan tépte szét? Avagy nem engem tartana-e, persze helytelenül, az elkövetett gyilkosság tettesének? Ne feledd, uram, hogy minél nagyobb filozófus valaki, annál nehezebb a műveletlen nép kérdéseire megfelelnie, mit felelhetnék hát neki, ha megkérdezné, miért vádoltam Glaucust? Ha azonban azzal gyanúsítasz, uram, hogy becsaplak, azt mondom, csak akkor fizess ki, ha megmutatom, hol lakik Lygia; vagy pedig nagylelkűségednek csak csekély részecskéjét mutasd meg nekem, hogy arra az esetre, ha te, uram, valami baleset áldozatává lennél (amitől az istenek őrizzenek meg), ne maradjak teljesen jutalmazatlanul. Ezt a te szíved soha el nem viselné.

Vinicius egy márványlapon álló ládikához lépett, kivett belőle egy erszényt, s odadobta Chilonnak.

- Ezek scrupulumok[103] - jegyezte meg. - Ha Lygia a házamban lesz, kapsz egy ugyanilyen erszényt tele aureusokkal.[104]

- Ó, Iuppiter! - kiáltotta Chilon.

De Vinicius összehúzta szemöldökét.

- Itt kapsz enni, aztán kipihenheted magad. Estig nem mozdulsz innen, éjszaka pedig elkísérsz az Ostrianumba.

A görög arcán egy darabig félelem és habozás tükröződött, de aztán mégis megnyugodott, s így szólt:

- Ki tudna neked ellenállni, uram? Fogadd e szavakat jó jelként, mint hasonló nagy hősünk fogadta azokat Ammon templomában. Ami engem illet, ezek a "scrupulusok" (s itt megrázta az erszényt) eloszlatják az én skrupulusaimat, arról nem is szólva, hogy társaságod mily nagy szerencse és gyönyörűség számomra...

De Vinicius türelmetlenül félbeszakította, s az Ursusszal folytatott beszélgetés részletei felől faggatta. Egy dolog egészen világos volt: vagy az, hogy Lygia rejtekhelyét még az éjjel felfedezik, vagy hogy magát Lygiát is elrabolhatják az Ostrianumból hazafelé vezető úton. S Viniciust kitörő öröm töltötte el erre a gondolatra. Most már úgyszólván bizonyos volt, hogy Lygiát visszaszerzi, s ettől a leány iránti haragja és sértődöttsége is csaknem teljesen eltűnt. Ezért a nagy örömért megbocsátotta minden bűnét. Most már csak úgy gondolt rá, mint egy kedves lényre, aki után vágyódik, s aki mintha hosszú utazás után térne vissza. Kedve lett volna összecsődíteni a rabszolgákat, hogy díszítsék fel a házat füzérekkel. E pillanatban még Ursusra sem haragudott. Kész volt mindenkinek mindent megbocsátani. Chilont, akitől eddigelé - minden szolgálata ellenére - szinte irtózott, most először látta mulatságos s egyúttal rendkívüli embernek. Derűs lett a háza, derűs a szeme meg az arca is. Újra érezni kezdte az ifjúság és az élet gyönyöreit. A régi, komor szenvedés nem érzékeltette vele eléggé, mennyire megszerette Lygiát. Ezt csak most értette meg igazán, mikor számított rá, hogy visszanyeri őt. A leány utáni vágy úgy ébredezett benne, mint ahogy a föld ébredezik tavasszal, ha a nap felmelegíti, de vágyódása most mintha már nem lett volna olyan vak és eszeveszett, hanem inkább derűs és gyöngéd. Törhetetlen erőt érzett magában, s meg volt győződve róla, ha csak meglátja is Lygiát, többé el nem veszi tőle a világ valamennyi kereszténye, de még maga Caesar sem.

Chilon azonban az ifjú örömétől felbátorodva szót emelt, s tanácsokat adott. Az ő véleménye szerint az ügyet még nem volt szabad végleg megnyertnek tekinteni, s a legnagyobb óvatosságra volt szükség, amely nélkül még minden veszendőbe mehetett. Könyörgött is Viniciusnak, hogy ne ragadja el Lygiát az Ostrianumból. Szerinte fejükön csuklyával, befödött arccal kell odamenniük, s meg kell elégedniük azzal, hogy valami homályos szegletből vegyenek szemügyre minden jelenlevőt. Ha aztán megpillantják Lygiát, a legbiztosabb lesz a távolból követni, megtudni, melyik házba tér be, s másnap hajnalban nagy rabszolgacsapattal körülfogatni a házat, s a szüzet fényes nappal hazavinni. Mivel a leány túsz, s így tulajdonképpen Caesar oltalma alá tartozik, meg lehet ezt tenni anélkül, hogy a törvény szigorától kellene tartaniuk. Ha pedig Lygiát nem találnák az Ostrianumban, Ursust követik nyomon, s az eredmény ugyanaz lesz. A temetőbe nem mehetnek nagyszámú kísérettel, mert könnyen felhívhatnák a figyelmet magukra, s akkor a keresztényeknek elég volna eloltaniuk minden fáklyát, mint az első rablásnál tették, azután a sötétben elbújni rejtekhelyeikbe, amelyeket csak ők ismernek. Ezzel szemben fel kell fegyverkezni, s ezenfelül vagy két biztos és erős embert vinni kíséretül, hogy adandó esetben legyen, aki megvédje őket.

Vinicius mindenben igazat adott neki, s ugyanakkor eszébe jutott Petronius tanácsa is, s azonnal megparancsolta rabszolgáinak, hogy vezessék elébe Krotont. Chilon mindenkit ismert Rómában, mikor tehát a híres atléta nevét meghallotta, akinek emberfeletti erejét gyakran megcsodálta az arénában, nagyon megnyugodott, s kijelentette, hogy elmegy az Ostrianumba. Úgy látta, hogy Kroton segítségével már sokkal könnyebb lesz megszereznie a nagy aureusokkal telt erszényt.

Jó reménységgel foglalt hát helyet az asztalnál, amelyhez kis idő múlva az atrium felügyelője invitálta meg, s evés közben elmesélte a rabszolgáknak, hogy uruk csodatevő balzsamot vásárolt tőle, amellyel elég a legsilányabb gebe patáit bekenni, hogy a versenyen minden más lovat messze maga mögött hagyjon. Egy keresztény embertől tanulta meg, hogyan kell ezt a balzsamot készíteni, mert a keresztények vénei még a thessaliaiaknál is jobban értenek a varázslatokhoz és csodákhoz, pedig Thessalia híres a boszorkányairól. A keresztények nagyon megbíznak benne, s hogy miért, azt mindenki azonnal kitalálja, aki tudja, mit jelent a hal. Beszélgetés közben figyelemmel fürkészte a rabszolgák arcát, hogy hátha talál közöttük keresztényt, amiről aztán értesítheti Viniciust. Mikor azonban ez a reménye hiúnak bizonyult, alaposan nekilátott az ételnek és italnak, s nem fukarkodott a szakács dicséretével, sőt biztosította, hogy igyekszik őt megvenni Viniciustól. Jókedvét csak az zavarta, hogy éjszaka el kell mennie az Ostrianumba, azonban azzal vigasztalta magát, hogy álöltözetben lesznek, sötét lesz, s két olyan férfiú társaságában megy, akik közül az egyik mint erőművész egész Róma bálványa, a másik pedig patrícius és magas rangú katona. "Ha Viniciust felismerik is - mondta önmagának -, nem mernek rá kezet emelni, ami pedig engem illet, emberek legyenek a talpukon, ha csak az orrom hegyét is meglátják."

Ezután visszaemlékezett a munkással folytatott beszélgetésére, s ez az elmélkedés új reménységgel töltötte el. Semmi kétsége nem volt aziránt, hogy az a munkás Ursus volt. Vinicius elbeszéléséből tudta, meg ama rabszolgák is mondták, akik Lygiát a Caesar palotájából elkísérték, milyen rendkívül erős ember az. Mikor tehát Euriciustól nagyon erős emberek felől tudakozódott, semmi különös nem volt abban, hogy Ursust említették meg. Azután Ursus zavara és izgalma, mikor Viniciust és Lygiát említette, semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy ez a két személy nagyon is érdekli. A munkás maga is említette, hogy egy ember meggyilkolása miatt vezekel, márpedig Ursus megölte Atecinust, végül személyleírása is teljesen megfelelt annak, amit Vinicius a lygiusról mondott. Csupán a név ébreszthetett kétséget, Chilon azonban már tudta, hogy a keresztények a keresztségben gyakran más nevet vesznek fel.

"Ha Ursus megöli Glaucust - elmélkedett magában Chilon -, az még jobb lesz, de ha nem ölné is meg, az is jó lesz, mert azt fogja mutatni, mennyire nehezükre esik a keresztényeknek embert ölni. Lám, Glaucust úgy festettem le, mint Júdás édesfiát és minden keresztények árulóját; olyan ékesszólással beszéltem, hogy még a kő is megindultan ígérte volna meg, hogy Glaucus fejére esik, s mégis milyen nehezen sikerült rábírnom azt a lygius medvét az ígéretre, hogy ráteszi a mancsát... Habozott, vonakodott, nagy bűnbánatára és vezeklésére hivatkozott. Úgy látszik, náluk az nem szokás... A saját sérelmekért meg kell bocsátani, a másokét sem nagyon szabad megbosszulni, ergo gondold meg, Chilon barátom, mi fenyegethet? Glaucusnak nem szabad bosszút állania rajtad... Ha Ursus nem öli meg Glaucust olyan nagy bűnért, amilyen az összes keresztények elárulása, akkor annál kevésbé öl meg téged egy olyan kis bűnért, amilyen egy keresztény elárulása. Egyébként ha egyszer e nekihevült gúnárnak megmutatom ama gerle fészkét, máris mosom kezeimet, s visszaköltözöm Neapolisba. A keresztények is beszélnek valamiféle kézmosásról, úgy látszik, ez valami olyan mód, amivel az ember befejezheti a velük való ügyét. Jó emberek azok a keresztények, s lám, mennyi rosszat mondanak róluk! Ó, istenek, hát van igazság ezen a világon? Én szeretem tanukat, mert tiltja az ölést. De ha tiltja az emberölést, akkor nyilván lopni, csalni sem enged, meg a hamis tanúskodást is tiltja, akkor pedig nem mondhatnám, hogy valami nagyon könnyű megtartani. Úgy látszik, arra tanít, hogy nemcsak meghalni kell becsületesen, amint a sztoikusok mondják, hanem élni is. Ha valamikor megszedem magam, s olyan házam lesz, mint ez, és ennyi rabszolgám, akkor talán magam is keresztény leszek mindaddig, amíg hasznát látom. Mert a gazdag ember mindent megengedhet magának, még azt is, hogy erényes legyen... Igen! Ez gazdagoknak való vallás, nem értem hát, miért van közöttük mégis annyi szegény ember. Mi hasznuk belőle; hogy erényesek, s miért tűrik, hogy az erény megkösse a kezüket? Egyszer már gondolkoznom kell ezen. Addig is hála neked, Hermes, hogy megengedted megtalálnom azt a borzot... De ha ezt azért a két egyéves fehér üszőért tetted, amelyeknek a szarvát is meg kell aranyoztatnom, akkor nem ismerek rád. Szégyelld magad, Argos legyőzője! Hogy egy ilyen okos isten ne lássa előre, hogy nem kap semmit! Felajánlom neked hálámat, s ha hálámnál többre becsülsz két szarvasmarhát, akkor magad vagy a harmadik, s a legjobb esetben is csak pásztor lehetnél, nem pedig isten. Jól vigyázz, hogy mint filozófus be ne bizonyítsam az embereknek, hogy nem létezel, mert akkor senki sem vinne neked több áldozatot. A filozófusokkal nem árt jóban lenni."

Amíg így elbeszélgetett önmagával és Hermesszel, végignyújtózott a padon, palástját feje alá tette, s mikor a rabszolgák leszedték az edényt, elaludt. Csak akkor ébredt fel, illetőleg keltették fel, mikor Kroton megérkezett. Ekkor átment az atriumba, s kedvteléssel szemlélgette az exgladiátor, lanista hatalmas alakját, mely óriási tömegével szinte az egész atriumot megtöltötte. Kroton már megalkudott a vállalkozás díjában, s éppen azt mondta Viniciusnak:

- Herculesre! Jó, hogy ma küldtél értem, uram, mert holnap Beneventumba megyek, ahova a nemes Vatinius hívott meg, hogy a Caesar jelenlétében megbirkózzam egy bizonyos Sifaxszal, a legerősebb szerecsennel, akit Afrika valaha is világra hozott. Elképzelheted, uram, hogyan fog összeroppanni a gerince karjaim között, de ezenfelül egy ökölcsapással fekete állkapcsát is összezúzom.

- Polluxra! - felelte Vinicius. - Meg vagyok győződve róla, hogy meg is teszed, Kroton.

- S jól is teszed - tette hozzá Chilon. - Igen!... Azonfelül zúzd össze az állkapcsát is! Ez jó ötlet, s hozzád méltó cselekedet. Hajlandó vagyok fogadni, hogy összezúzod az állkapcsát. De addig is kend be tagjaidat olajjal, Herculesem, és övezd fel magad, mert jegyezd meg, hogy valódi Cacusszal lehet dolgod. A tiszteletre méltó Vinicius által keresett leányka őrizője állítólag roppant erejű ember...

Chilon csak azért beszélt így, hogy Kroton becsvágyát fűtse, de Vinicius még megtoldotta:

- Úgy van. Én magam nem láttam ugyan, de hallottam, hogy a bikát a szarvánál fogva vonszolja, ahova éppen akarja.

- Jaj! - nyögött fel Chilon, mert nem képzelte, hogy Ursus ennyire erős lehet.

De Kroton megvetőleg elmosolyodott.

- Vállalkozom rá, tiszteletre méltó uram, hogy ezzel a kezemmel elragadom, akit éppen mondasz, s ezzel a másikkal megvédem magam hét olyan lygius ellen, s a leányzót elhozom a házadba, még ha Róma minden kereszténye mint megannyi calabriai farkas vetné is utánam magát.

- Ne engedd meg neki, uram! - kiáltotta Chilon. - Majd megdobálnak kövekkel, s akkor mit ér az ő ereje? Nem jobb a házból elvinni a szüzet, s nem kockáztatni sem az ő, sem a magunk életét?

- Ezt kell tenni, Kroton! - jelentette ki Vinicius.

- Te fizetsz, te parancsolsz! De el ne feledd, uram, hogy holnap Beneventumba megyek.

- Itt a városban is ötszáz rabszolgám van - felelte Vinicius.

Azzal intett nekik, hogy elmehetnek, maga pedig a könyvtárba ment, s a következő levelet írta Petroniusnak:

"Chilon megtalálta Lygiát. Ma este vele és Krotonnal az Ostrianumba megyek, és vagy azonnal elragadom a leányt, vagy holnap a házából. Az istenek áldjanak meg minden jóval. Járj egészséggel, carissime, mert a nagy örömtől nem bírok többet írni."


S az írónádat letéve, gyors léptekkel járkált fel s alá a szobában, mert a lelkét eltöltő nagy öröm mellett a láz is emésztette. Elmondta magában, hogy Lygia holnap itt lesz, ebben a házban. Még nem tudta, hogyan fog vele bánni, de érezte, hogy ha a leány szeretni fogja, akkor ő a szolgája lesz. Eszébe jutott, amit Akté mondott, hogy Lygia szerette őt, s ez végképp megindította. Akkor hát csupán arról lesz szó, hogy bizonyos szűzi szemérmet kell leküzdenie, meg valamiféle fogadalmakat, amelyeket nyilván a keresztény vallás követel. De ha így van, akkor amint Lygia itt lesz az ő házában, s akár a rábeszélésnek, akár az erőszaknak enged, el kell mondania magában: "Megtörtént!", s azután már engedelmes lesz, s szeretni fogja őt.

De Chilon megjelenése elvágta e boldog elmélkedés fonalát.

- Uram - kezdte a görög -, íme, mi jutott még eszembe: hátha a keresztényeknek vannak bizonyos jegyeik vagy jelszavaik, amelyek nélkül senkit be nem engednek az Ostrianumba? Tudom, hogy az imaházakban így van, s hogy ilyen jegyet kaptam én Euriciustól; engedd hát meg, hogy elmenjek hozzá, s pontosan kikérdezzem, és ellássam magam ilyen jegyekkel, ha szükség lesz rá.

- Helyes, bölcs és nemes férfiú - felelte Vinicius vidáman. - Beszéded nagy körültekintésre vall, és ezért dicséretet érdemelsz. Elmégy hát Euriciushoz, vagy ahova akarsz, de azt az erszényt, amelyet tőlem kaptál, itt hagyod ezen az asztalon.

Chilon sosem vált meg szívesen a pénztől, most is fintort vágott hát, de azért engedett a parancsnak s távozott. A Carinae nem volt messze a cirkusztól, amely mellett Euricius boltja volt, így hát még jóval alkonyat előtt vissza is tért.

- Íme, itt a jegyek, uram. Ezek nélkül nem engedtek volna be. Pontosan tudakozódtam az út felől is, s ugyanakkor megmondtam Euriciusnak, hogy a jegyekre csak barátaim számára van szükségem, én ugyanis nem megyek el, mert öreg vagyok már, s az nekem igen messze van, ellenben holnap találkozom a nagy apostollal, s ő elmondja nekem beszéde legszebb részleteit.

- Hogyan, nem leszel ott? Ott kell lenned! - jelentette ki Vinicius.

- Tudom, hogy ott kell lennem, de csuklyát húzok a fejemre, s nektek is ezt tanácsolom, mert különben elriaszthatjuk a madárkákat.

Kis idő múlva csakugyan készülődni kezdtek, mert odakint már alkonyodott. Csuklyás gall palástot öltöttek, s lámpást fogtak a kezükbe. Ezenfelül Vinicius fel is fegyverezte magát és társait rövid, görbe késsel. Chilon parókát tett a fejére, amellyel Euriciushoz menet látta el magát, s gyorsan elindultak, hogy a távoli Porta Nomentanát elérjék, még mielőtt bezárnák.

 

HUSZADIK FEJEZET

A Vicus Patríciuson a Viminalis mentén haladtak a régi Porta Viminalisig. Azon a síkságon jártak, amelyen később Diocletianus pompás fürdőt építtetett. Elhagyták Servius Tullius falainak maradványalt, s már pusztább helyeken át jutottak el a Via Nomentanára. Ott pedig balra fordulva, Salaria felé tartottak, s dombos vidékre jutottak, mely tele volt homokbányákkal, sőt itt-ott temetőkkel is. Közben egészen besötétedett, s mivel a hold még nem kelt fel, az utat elég nehéz lett volna megtalálniuk, ha a keresztények - amint Chilon előre látta - maguk nem jelezték volna. S valóban, jobbra-balra és elöl, mindenütt sötét alakokat láttak, amint óvatosan igyekeztek a homokos szurdékok felé. Némelyikük kezében lámpás volt, amit azonban igyekeztek palástjukkal eltakarni de akik az utat jobban ismerték, azok a sötétben baktattak előre. Vinicius gyakorlott katonaszeme mozgásuk után megkülönböztette a fiatalabb férfiakat a botra támaszkodó öregektől és a gondosan hosszú stólájukba burkolózó nőktől. A ritkán meg-megforduló járókelők meg a városból kifelé igyekvő falusiak ezeket az éjszakai vándorokat nyilván a homokbányákba siető munkásoknak vagy temető-testvéreknek nézték, akik néha éjszakánként szertartásos agapékat[105] rendeztek. Amint azonban a fiatal patrícius és társai előbbre haladtak, körös-körül egyre gyakrabban villantak fel a lámpások, s egyre több embert láttak. Egyesek halkan énekeltek, s Viniciusnak úgy tetszett, hogy énekeik tele vannak vágyakozással. Énekükből néha a fülébe jutott egy-egy szófoszlány vagy mondat, mint: "Ébredj fel, alvó", vagy "Kelj fel halottaidból", máskor meg férfiak és nők egyaránt Krisztus nevét ismételgették. De Vinicius nem nagyon figyelte a szavakat, mert az járt eszében, hogy hátha Lygia is ott van a sötét alakok között. Némelyek, közelükben haladva el, "Béke veletek!" vagy "Dicsőség a Krisztusnak!" szavakkal köszöntek, őt pedig elfogta a nyugtalanság, s szíve hevesebben kezdett dobogni, mert úgy érezte, hogy Lygia hangját hallja. A sötétben minduntalan megtévesztette egy-két hasonló alak vagy mozdulat, mikor aztán tévedésére rájött, kezdett nem hinni szemének.

De az utat nagyon hosszúnak találta. Jól ismerte ezt a vidéket, a sötétben azonban nem tudott tájékozódni. Minduntalan felbukkantak a város körüli keskeny átjárók, majd falak maradványai meg épületek, amelyekre nem bírt visszaemlékezni. Végre a hold korongjának széle felvillant a meggyülemlett fellegek fölött, s jobban megvilágította a vidéket, mint a homályos lámpások. Végül valami felfénylett a távolban, mintha pásztortűz vagy fáklyaláng lett volna. Vinicius Chilonhoz hajolt, s megkérdezte, ez-e az Ostrianum.

Chilonra az éjszaka, a várostól való távolság és ezek a kísérteties alakok nyilván erős hatással voltak, kissé türelmetlenül felelte hát:

- Nem tudom, uram, sosem voltam az Ostrianumban. Azonban valahol a városhoz közelebb is dicsérhetnék Krisztust.

Kis idő múlva pedig, érezvén, hogy szüksége van a beszélgetésre és bátorsága felszítására, hozzátette:

- Úgy gyülekeznek, akár a haramiák, pedig nem szabad ölniük, hacsak az a lygius alávalóan be nem csapott.

Viniciusnak Lygián járt az esze, azonban őt is csodálatba ejtette ez a titokzatosság és óvatosság, amellyel Lygia hittestvérei gyülekeztek, hogy legnagyobb papjukat meghallgassák, tehát így szólt:

- Mint minden vallásnak, ennek is vannak közöttünk hívei, de a keresztények zsidó szekta. Miért gyülekeznek itt, holott a Tiberisen túl vannak zsidó templomok, ahol a zsidók fényes nappal szoktak áldozni?

- Nem, uram. A zsidók éppen a legádázabb ellenségeik. Hallottam, hogy már a jelenlegi Caesar előtt csaknem háborúra került a sor közöttük és a zsidók között. Claudius Caesar már annyira megunta ezeket a zavargásokat, hogy kifizetett minden zsidót, ezt az edictumot azonban már érvénytelenítették. De a keresztények elrejtőzködnek a zsidók és a lakosság elől, amely - mint tudod - gonosztettek elkövetésével vádolja és gyűlöli őket.

Egy darabig szótlanul mentek, de aztán Chilon, akinek félelme annál nagyobb lett, minél jobban eltávolodtak a város kapujától, megszólalt:

- Euriciustól hazafelé menet egy borbélytól kölcsönvettem egy parókát, s az orromba benyomtam két szem babot. Remélem, nem ismernek fel. De ha felismernének, sem ölnek meg. Nem rossz emberek ezek! Sőt, nagyon derék emberek, s én szeretem és becsülöm őket.

- Ne akard őket idő előtt megnyerni magadnak dicséreteiddel - felelte Vinicius.

Most egy szűk szurdékba jutottak, melyet kétoldalt töltésfélék szegélyeztek, s ezek fölött egy helyen keresztülhaladt az aquaeductus.[106] Közben a hold felbukkant a felhők mögül, s a szurdék-út végén egy falat pillantottak meg, melyet a holdfénytől ezüstösen csillogó sűrű borostyán bontott. Ez volt az Ostrianum.

Vinicius szíve hevesebben kezdett dobogni.

A kapuban két fossor[107] elszedte a jegyeket. Kis idő múlva Vinicius és társai egy minden oldalról fallal körülvett tágas helyen voltak. Imitt-amott különálló síremlékek álltak, s középütt volt a tulajdonképpeni hypogaeum, vagyis kripta, melynek alsó része már a föld felszíne alá süllyedt; ebben voltak a sírboltok, a kripta bejárata előtt pedig szökőkút csobogott. Nyilvánvaló volt, hogy túlságosan nagy tömeg nem férne be a hypogaeumba. Vinicius mindjárt gondolta is, hogy a szertartás a szabad ég alatt, az udvaron fog lefolyni, ahol rövidesen igen nagyszámú tömeg gyűlt össze. Ameddig a szem ellát, egyik lámpás a másik mellett villogott, de sok embernek nem is volt lámpása. Alig néhány fedetlen fej látszott, a többin, az árulóktól való félelem vagy talán a hűvös idő miatt, csuklya volt, s a fiatal patrícius félve gondolt rá, hogy ha ez végig így marad, akkor ebben a tömegben a bágyadt fény mellett lehetetlen lesz Lygiát felismernie.

De a kripta mellett egyszerre meggyújtottak néhány szurkos fáklyát, s kisebb máglyába rakták. Most már világosabb lett. A tömeg csakhamar egy furcsa himnuszfélét kezdett énekelni, előbb halkan, azután hangosabban. Vinicius soha életében nem hallott ilyen éneket. Ugyanaz a vágyakozás, amely már útközben meglepte, amint az egyes emberek énekéből kizengett, csendült meg ebben a himnuszban is, csak sokkal világosabban és erősebben, s a végén már annyira magával ragadó és hatalmas volt, mintha nemcsak az emberek vágyakoztak volna, hanem ez az egész temető, a dombok, a mélyutak és az egész vidék. Olyan volt ez, mint valami segítségkérés, a sötétségben eltévedt ember alázatos könyörgése a menekülésért. A felfelé néző szemek mintha láttak volna valakit fent a magasban, s a kinyújtott kezek mintha könyörögtek volna, hogy szálljon alá. Mikor az ének halkult, mintha pillanatnyi várakozás következett volna, de olyan magával ragadó, hogy Vinicius és társai önkéntelenül is felnéztek a csillagok felé, félve, hogy valóban valami rendkívüli dolog fog történni, s hogy valaki csakugyan leszáll onnan. Vinicius Kis-Ázsiában, Egyiptomban, sőt Rómában is számtalan különféle templomot látott és vallást ismert meg, rengeteg éneket hallott, itt azonban csak most először látott olyan embereket, akik nem azért hívják énekükkel az istenséget, mert valami meghatározott szertartást akarnak elvégezni, hanem szívük mélyéből s olyan őszinte vágyakozással, ahogyan a gyermek vágyakozik apja vagy anyja után. Csak a vak nem látta, hogy ezek az emberek nemcsak tisztelik istenüket, hanem teljes szívükből szeretik is, ezt pedig Vinicius eddig soha, egyetlen országban, egyetlen szertartásnál, egyetlen templomban sem látta, mert akik Rómában és Görögországban még tiszteletet adtak az isteneknek, ezt azért tették, hogy segítségüket megnyerjék, vagy mert féltek tőlük, de az senkinek eszébe sem jutott, hogy szeresse is őket.

S ámbár gondolatai Lygia körül jártak, s feszülten figyelt, hogy a leányt felismerje a tömegben, mégis lehetetlen volt nem látnia azokat a rendkívüli, különös dolgokat, amelyek körülötte végbementek. Közben néhány fáklyát vetettek a tűzre, s az vörös fénnyel árasztotta el a temetőt, és elhomályosította a lámpások világát. Ebben a pillanatban a hypogaeumból kilépett egy aggastyán, s vállán csuklyás palásttal, de födetlen fejjel, fellépett a máglya mellett heverő kőre.

Láttára hullámzani kezdett a tömeg. Vinicius mellett suttogó hangok hallatszottak: "Petrus! Petrus!..." Egyesek letérdeltek, mások kezüket nyújtottak feléje. Olyan mély csend lett, hogy hallani lehetett a fáklyákról lehulló minden apró zsarátnok neszét, a Via Nomentanán haladó szekerek távoli zörgését s a szél susogását a temető mellett sorakozó néhány pínia lombjai között.

Chilon Viniciushoz hajolt, s úgy súgta:

- Ő az. A Krisztus első tanítványa, egy halász!

Az aggastyán pedig felemelte fejét, s a keresztjelével köszöntötte az összegyűlteket, akik most térdre borultak. Vinicius és társai, nem akarván elárulni magukat, követték a többiek példáját. Az ifjú egyelőre nem bírta összeegyeztetni benyomásait, mert úgy érezte, hogy az előtte álló ember olyan parasztféle, de egyben rendkívüli is, s ami fő, rendkívülisége éppen egyszerűségéből fakad. Az aggastyánnak nem volt mitra a fején, sem tölgykoszorú a homlokán, sem pálmaág a kezében, sem aranytáblácska a mellén, sem hímzett csillagokkal díszített vagy fehér köntöse, vagyis nem volt rajta semmiféle olyan jel, amilyeneket a keleti, az egyiptomi és görög papok vagy a római flamenek viseltek. Viniciust most ugyanaz a különbség ütötte meg, amelyet akkor érzett, mikor a keresztények énekét hallotta, mert ezt a "halászt" nem a szertartásokban járatos főpapfélének látta, hanem egy egyszerű, idős és rendkívül tiszteletreméltó tanúnak, aki messziről jött, hogy elmondjon itt valami igazságot, amelyet látott, amelyet meg is tapintott, s amelyet elhitt, mint ahogyan a természetes dolgokat elhiszi az ember, s mivel elhitte, meg is szerette. Arcából a meggyőződés akkora ereje sugárzott, amilyen csak magában az igazságban van. Vinicius pedig mint szkeptikus, nem akarván átengedni magát az aggastyán varázsának, lázas kíváncsisággal várta, mit fog mondani a titokzatos "Chrestos" e társa, s milyenek azok a tanok, amelyeket Lygia és Pomponia Graecina vall.

Közben Péter beszélni kezdett, eleinte úgy, mint az atya, aki gyermekeit inti, és tanítja, hogy miként éljenek. Megparancsolta nekik, hogy mondjanak le a fényűzésről meg az élvezetekről, s szeressék a szegénységet, a tiszta erkölcsöket, az igazságot, hogy türelmesen viseljék el a sérelmeket és üldöztetést, engedelmeskedjenek feljebbvalóiknak és a hatóságoknak, óvakodjanak az árulástól, csalástól és rágalmazástól, s végül hogy jó példával járjanak egyik a másik előtt, sőt a pogányok előtt is. Vinicius szemében csak az volt jó, ami visszaadhatta neki Lygiát, ellenben minden rossz volt, ami akadályként állhatott kettőjük közé - e tanácsok némelyike tehát bántotta, sőt haragra is ingerelte, mert úgy érezte, hogy mikor az aggastyán a tisztaságot és a vágyak elleni harcot követeli, ezzel nemcsak az ő szerelmét merészeli elítélni, hanem Lygiát is ellene hangolja, s ellenállásra buzdítja. Megértette, hogy ha a leány itt van az egybegyűltek között, hallja e szavakat, s azokat a szívébe fogadja, akkor e pillanatban őrá, Viniciusra csak mint e tanok ellenségére és méltatlan emberre gondolhat. E gondolatra elfutotta a méreg. "Mi újat hallottam? - mondta magában. - Hát ez lenne az az új tanítás? Ezt már mindenki tudja, mindenki hallotta. Hiszen a szegénységet és a szükségletek korlátozását akarják a cinikusok is, hiszen az erényt mint régi jó dolgot hirdette Socrates is, hiszen bármelyik sztoikus, meg Seneca is, akinek ötszáz citromfa asztala van, a mértékletességet dicséri, az igazságot hirdeti, az ellentéteknél türelmességet, a balsorsban pedig állhatatosságot követel, de mindez csak olyan, akár az állott gabona, amelyet már csak az egerek esznek meg, az embereknek nem kell, mert a régiségtől dohos." De a harag mellett még mintha csalódást is érzett volna, mert ő valami ismeretlen, boszorkányos titkok felfedését vagy legalábbis egy csodálatosan ékesszóló rhetor szónoklatát várta, ehelyett azonban csupa rendkívül egyszerű, dísztelen szót hallott. Csak azon a mély csenden és figyelmen csodálkozott, amellyel ez a tömeg a beszédet hallgatta. Az aggastyán pedig tovább beszélt ezeknek a lelkesen hallgató embereknek, hogy legyenek jók, csendesek, igazságosak, szegények és tiszták, nem azért, hogy életükben békességük legyen, hanem hogy haláluk után örökké élhessenek a Krisztusban, olyan vidámságban, olyan dicsőségben, olyan virágzó örömben, amilyenben itt a földön soha senkinek sem volt része. S bár Viniciusra az előbbiek kellemetlenül hatottak, most lehetetlen volt meg nem értenie, hogy mégiscsak van valami különbség az aggastyán tanítása és aközött, amit a cinikusok, a sztoikusok és egyéb filozófusok mondanak, azok ugyanis a jóságot és az erényt mint az életben egyedül gyakorlati értékű okos dolgokat ajánlották, ez azonban halhatatlanságot ígért értük, mégpedig nem valami silány halhatatlanságot a föld alatt, unalomban, meddőségben és pusztaságban, hanem nagyszerű, csaknem az istenekéhez hasonló örök életet. S erről úgy beszélt, mint egészen biztos dologról. Ilyen erős hit mellett tehát az erény szinte határtalan értékre tett szert, az élet csapásai pedig semmiségeknek látszottak, hiszen a határtalan boldogságért pillanatnyilag szenvedni egészen más, mint csak azért szenvedni, mert ez a természet rendje. De az öreg tovább beszélt, hogy az erényt és az igazságot önmagukért kell szeretni, mert az öröktől fogva élő legfőbb jó és legfőbb erény az Isten, aki tehát ezeket szereti, az Istent szereti, s ezáltal ő maga is az Isten szeretett gyermekévé válik. Vinicius ezt nem értette meg jól, de azt már régebbről tudta abból, amit Pomponia Graecina Petroniusnak mondott, hogy ez az Isten a keresztények felfogása szerint mindenható, mikor tehát most azt hallotta, hogy még a legfőbb jó és legfőbb igazság is, önkéntelenül is arra gondolt, hogy egy ilyen demiurgosszal szemben Iuppiter, Saturnus, Apolló, Iuno, Vesta és Venus nem lehetnének mások, mint egy nyomorúságos, lármás csürhe, amelyben mind együttesen is, meg külön-külön a maguk szakállára is latorkodnak. De a legjobban akkor álmélkodott az ifjú, mikor az öreg azt magyarázta, hogy az Isten az örök szeretet is, aki tehát szereti az embereket, az az Isten legfőbb parancsolatát teljesíti. De nem elég az embernek csupán a saját honfitársait szeretnie, mert az Istenember mindenkiért ontotta vérét, s a pogányok között is talált már olyan választottakat, mint Cornelius centurio, s nem elég csak azokat szeretni, akik jót tettek velünk, mert Krisztus megbocsátott a zsidóknak is, akik őt halálra adták, meg a római katonáknak is, akik a keresztre szegezték, tehát nem elég megbocsátani azoknak, akik bántanak bennünket, hanem szeretni is kell őket, s a rosszért jóval kell nekik fizetnünk, nem elég a jókat szeretni, hanem a rosszakat is szeretni kell, mert csakis szeretettel lehet kigyomlálni belőlük a gonoszt. Chilon e szavaknál arra gondolt, hogy munkája hiábavaló volt, mert Ursus nemcsak ezen az éjjelen, hanem sohasem meri megölni Glaucust. De vigasztalásul mindjárt a másik következtetést is levonta az aggastyán tanításából, hogy tudniillik Glaucus sem öli meg őt, még ha felfedezné és felismerné is. Vinicius már nem gondolt arra, hogy az aggastyán szavaiban nincsen semmi újság, hanem álmélkodva tette fel magának a kérdést: micsoda Isten, micsoda tanítás, micsoda nép ez? Mindaz, amit hallott, egyszerűen nem fért a fejébe. Hallatlanul új fogalmak voltak ezek számára. Érezte, hogyha netán ő is követni akarná e tanítást, máglyába kellene raknia és hamuvá égetnie egész gondolkozásmódját, szokásait, jellemét, egész eddigi természetét, aztán merőben új élettel, tökéletesen új lélekkel kellene megtelnie. Úgy látta, hogy a tan, mely azt parancsolja neki, hogy szeresse a parthusokat, szíriaiakat, görögöket, egyiptomiakat, gallokat és britanniaiakat, hogy bocsásson meg ellenségeinek, fizessen nekik jóval a rosszért, és szeresse őket - merő őrület, de ugyanakkor érezte, hogy ebben az őrületben is van valami sokkal hatalmasabb, mint minden eddigi filozófiában. Úgy vélte, hogy őrült volta miatt megvalósíthatatlan, s megvalósíthatatlansága folytán isteni. Lelkében elvetette, de érezte, hogy valami bódító illat árad felőle, mint a virágos rétről, s ha valaki ezt az illatot egyszer beszívta, mindent elfelejt, s csak ez után vágyakozik, akárcsak a lotophagusok[108] országában. Látta, hogy nincs benne semmi valóság, de a valóság hozzá képest mégis valami olyan haszontalan semmiség, amellyel nem érdemes értelmét foglalkoztatnia. Új világok, roppant térségek és fellegek vették körül, amelyekről eddig fogalma sem volt. Ez a temető az ő szemében mintha őrültek gyülekezőhelye lett volna, de ugyanakkor rettenetes és titokzatos is, ahol, mint valami misztikus nyoszolyán, születik valami, ami eddig nem volt a világon. Ismét összegezte magában mindazt, amit az aggastyán az első perctől kezdve az életről, az igazságról, a szeretetről és Istenről mondott, s gondolatai kápráztak a fénytől, mint ahogy a szem káprázik a szakadatlanul egymást követő villámlásoktól. Mindezeket Lygia iránti szerelmén át mérlegelte, mint általában az olyan emberek, akiknek élete egyetlen szenvedéllyé válik, s e villámlások fényénél egy dolgot látott világosan: azt, hogy ha Lygia itt van a temetőben, ha e tanokat vallja, hallgatja és érzi, akkor sosem lesz az ő szeretője.

Mióta Auluséknál megismerte, most először érezte meg, hogy még ha most visszaszerezné is, akkor sem nyeri őt vissza. Eddig soha ilyesmi nem jutott eszébe, de most sem tudott magának számot adni róla, mert ez nem is annyira világos bizonyosság, mint inkább valami jóvátehetetlen kár, valamiféle szerencsétlenség zavaros megérzése volt. Nyugtalanság kelt benne, amely csakhamar viharos haraggá változott általában a keresztények, különösen pedig az aggastyán ellen. Az a halász, akit első pillantásra parasztnak nézett, most szinte félelemmel töltötte el, s mintha titokzatos végzete lett volna, aki kérlelhetetlenül s egyúttal tragikusan dönti el sorsát.

A fossor észrevétlenül ismét néhány fáklyát dobott a tűzre, a szél már nem zúgott a píneák lombjai között, a láng egyenesen tört a magasba élével a derült égbolton szikrázó csillagok felé fordulva, az aggastyán pedig a Krisztus haláláról megemlékezve, most már csak Róla beszélt. Mindenki lélegzet-visszafojtva hallgatta, még nagyobb csend lett, mint volt, annyira, hogy szinte a szívek dobogása is hallatszott. Az az ember látta! S úgy beszélt, ahogyan csak az tud, akinek minden perc annyira az emlékezetébe vésődött, hogy ha a szemét behunyta, akkor is maga előtt látta. Elmondta, hogy mikor a Kereszttől visszatért, Jánossal együtt két nap és két éjszaka ültek egy fogadóban étlen, álmatlan, fájdalomban és félelemben gyötrődve, kétségek között, s fejüket tenyerükbe hajtva tűnődtek azon, hogy ő meghalt. Ó, jaj, milyen nehéz volt az! Milyen nehéz! Már a harmadik nap virradt, a hajnal fehérre festette a falakat, ő pedig Jánossal együtt ott ült a fal tövében tanácstalanul, reményét vesztve. Ha az álom elnyomta őket (mert az Úr kínszenvedése előtti éjszakát is átvirrasztották), azonnal felserkentek újra, s tovább sopánkodtak. Alig kelt fel a nap, egyszerre lebontott hajjal, lélekszakadva rohant be a magdalai Mária, s úgy kiabálta: "Elvitték az Urat!", amit ők meghallva felugrottak, s rohantak a helyszínre. János, aki fiatalabb volt, elsőnek ért oda, s mikor meglátta az üres sírt, nem mert bemenni. Csak mikor már mind a hárman ott voltak a nyílásnál, ő, aki ezt most elmondja, belépett, s megpillantotta a kövön a lepedőt meg a kötelékeket, de a testet nem látta sehol.

Nagyon megijedtek hát, mert azt hitték, hogy a papok rabolták el Krisztust, s még nagyobb gyötrelmek között tértek haza mindketten. Aztán jöttek a többi tanítványok is, s nagy jajveszékelést csaptak hol együtt, hogy könnyebben meghallja őket a Seregek Ura, hol pedig egyik a másik után. Lelkük elalélt, hiszen ők azt remélték, hogy a Mester megváltja Izraelt, s íme, már harmadnapja, hogy meghalt, nem értették tehát, hogy az Atya mért hagyta el Fiát, s jobb szerették volna többé meg nem pillantani a napot, hanem meghalni, olyan nehéznek érezték e terhet.

E rettenetes napokra való visszaemlékezés még most is két könnycseppet csalt az aggastyán szemébe. A tűz fényénél jól látták, miként gördültek le ősz szakállán. Kopasz, öreg feje reszketett, s hangja elhalt mellében. Vinicius így szólt magában: "Ez az ember igazat beszél, s azt siratja!" - s az egyszerű szívű hallgatók torkát is fojtogatta a fájdalom. Gyakran hallottak már Krisztus kínszenvedéséről, s tudták, hogy a szomorúság után öröm következik, de hogy most az apostol mondta, aki tulajdon szemével látta, ennek hatására zokogva tördelték kezüket, s mellüket verték. De lassanként lecsillapodtak, mert győzött bennük a kíváncsiság, hogy tovább hallgassák a beszédet. Az aggastyán behunyta a szemét, mintha jobban akarta volna látni a távoli dolgokat, s tovább beszélt:

- Amint tovább így siránkoztak, ismét berohant a magdalai Mária azzal, hogy látta az Urat. Ő a nagy fényességtől nem ismerte meg, s azt hitte, hogy a kertész az, de az Úr rászólt: "Mária!" Erre ő is felkiáltott: "Rabboni!", s a lábához borult. Az Úr erre meghagyta neki, hogy menjen a tanítványokhoz, ő maga pedig eltűnt. De ők, a tanítványok, nem hitték el, s mikor felzokogott az örömtől, egyesek korholták, mások pedig azt hitték, hogy a fájdalom zavarta meg értelmét, mert azt is mondta, hogy a sírban angyalokat látott, holott ők, mikor másodszor is odamentek, a sírt üresen találták. Azután estefelé eljött Kleofás, aki egy másikkal útban volt Emmaus felé, s mindketten sietve visszatértek azzal, hogy "Feltámadt az Úr bizonnyal!". S zárt ajtók mögött vitatkoztak, mert féltek a zsidóktól. Ekkor Ő megállt a szoba közepén, holott az ajtó meg sem csikordult, s mikor látta, mennyire megrémültek, megszólalt: "Békesség nektek." És láttam Őt, mint ahogy látták mindnyájan. Olyan volt, mint a világosság és mint a szívünk boldogsága, mert elhittük, hogy feltámadt, és hogy a tengerek kiszáradnak, a hegyek elporladnak, de az Ő dicsősége soha el nem múlik... S nyolc nap múlva Didymus Tamás ujját az Úr sebeibe bocsátotta, s megérintette oldalát, aztán a lábához borulva kiáltotta: "Én Uram és én Istenem!" Ő pedig azt felelte: "Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem láttak és hittek!" S ezeket a szavakat hallottuk, s szemünk látta Őt, mert ott volt közöttünk.

Vinicius hallgatta, s valami furcsa dolog történt vele. Egy pillanatra elfelejtette, hol van, elvesztette valóságérzetét, mértékérzetét és ítélőképességét. Két képtelenség között állt. Nem bírt hinni abban, amit az aggastyán mondott, viszont érezte, vaknak kellene lennie, vagy saját értelmét kellene megtagadnia, hogy elhiggye, ez az ember, aki azt mondta: "láttam" - hazudik. Volt valami a megindultságában, könnyeiben, egész alakjában meg az elmondott események részleteiben is, ami lehetetlenné tett minden gyanút. Vinicius néha úgy érezte, hogy álmodik. De körös-körül látta a csendes tömeget, a lámpások bűze megcsapta orrát, a közelben égtek a fáklyák, s oldalt egy kövön állt egy öregember, már közel a sírhoz, kissé reszkető fejjel, s ez az öreg, bizonyságot téve, ismételgette: "Láttam!"

S elmondott nekik mindent tovább, egészen a mennybemenetelig. Időnként pihenőt tartott, mert nagyon részletesen beszélt, de érezni lehetett, hogy minden legkisebb részlet úgy bevésődött emlékezetébe, mint egy kőbe. Hallgatói mind mintha megittasodtak volna. Fejükről ledobták a csuklyát, hogy jobban halljanak, s hogy egyetlen szót se vesztegessenek el, mert azok mindegyike felbecsülhetetlen értéket jelentett számukra. Mintha valami emberfeletti erő átröpítette volna őket Galileába, s ott járnának a tanítványokkal együtt az ottani ligetekben és vizek partján, s ez a temető átváltozott volna a Genezáret tavává, a parton pedig, a reggeli ködben ott állna Krisztus, úgy, amint akkor, mikor János a csónakban felkiáltott: "Ott van az Úr!", Péter pedig beugrott a vízbe, hogy úszva minél előbb a szeretett lábak elé boruljon. Az arcokból végtelen elragadtatás, önfeledtség, boldogság és határtalan szeretet sugárzott. Látszott, hogy Péter hosszas elbeszélése alatt némelyeknek látomásuk volt, mikor pedig arról kezdett beszélni, hogy a mennybemenetelkor az Úr lába alatt miként zárultak össze a felhők, és takarták el Őt az apostolok szeme elől, minden szem önkéntelenül az ég felé tekintett, s pillanatnyi várakozás következett, mintha ezek az emberek azt remélték volna, hogy még egyszer megpillantják, vagy ismét leszáll a földre az égi mezőkről, hogy lássa, miként legelteti az agg apostol a rábízott juhokat, s megáldja őt is meg nyáját is.

S az emberek számára most nem létezett Róma, sem az őrült Caesar, nem voltak szentélyek, istenek, pogányok, csak Krisztus volt, aki betöltötte a földet, a tengert, az eget és a világot.

A Via Nomentana mentén elszórt távoli házakban a kakasok éjfélre kukorékoltak. Chilon e pillanatban megrántotta Vinicius palástja szárnyát, s odasúgta:

- Uram, ott az aggastyán közelében látom Urbanust s mellette egy leányt.

Vinicius mintha álmából ocsúdott volna fel, s a mutatott irányba tekintve megpillantotta Lygiát.

 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET

A fiatal patrícius minden csepp vére megremegett a leány láttára. Megfeledkezett a tömegről, az aggastyánról, a hallott és látott felfoghatatlan dolgok fölött érzett ámulatáról, s csakis Lygiát látta maga előtt. Íme, annyi erőfeszítés után, a nyugtalanság, a vergődés, a szenvedés hosszú napjai után végre megtalálta! Életében most érezte először, hogy az öröm is úgy törhet az emberre, mint a vadállat, s mellére nehezedve elfojthatja a lélegzetét. Ő, aki eddig azt hitte, hogy Fortunának kötelessége az ő valamennyi kívánságát teljesíteni, most alig mert hinni tulajdon szemének és szerencséjének. E hitetlenkedés nélkül lobbanékony természete még valami meggondolatlan cselekedetre ragadta volna, de előbb meg akart győződni, hogy nem ama csodáknak folytatásáról van-e szó, amelyek fejét teljesen megtöltötték, s nem álmodik-e. De nem, semmi kétség, Lygiát látta, s alig tíz-egynéhány lépés választotta el tőle. A leány teljes fényben állt, ő tehát kedve szerint legeltethette rajta szemét. A kámzsa lecsúszott Lygia fejéről, s szétzilálta haját, ajka kissé szétnyílt, s tekintete az apostolon csüggött, arcára kiült a feszült figyelem és elragadtatás kifejezése. Sötét gyapjúpalást volt rajta, tehát úgy volt öltözve, mint a nép bármelyik gyermeke, de Vinicius sosem látta őt szebbnek, s a lelkében kavargó minden zűrzavar és e csaknem rabszolgaöltözet ellenére meglepte e gyönyörű patríciusi fej nemessége. Forró tűzként áradt végig benne a szerelem, tele vágyakozással, rajongással, tisztelettel és megkívánással. Érezte a gyönyört, amit a leány látása jelent neki, s úgy itta be, mint hosszas szomjazás után az éltető vizet. Amint az óriás lygius mellett állt, kisebbnek látta, mint eddig, csaknem gyermekded volt, s azt is észrevette, hogy lesoványodott. Egész lénye szinte áttetsző volt, s olyan hatást tett rá, mint egy virág, amelynek lelke van. De annál inkább magáénak kívánta ezt a lényt, amely annyira más volt, mint mindazok a nők, akiket Keleten vagy Romában ismert, és az övéi voltak. Érezte, hogy odaadná érte valamennyit s ráadásul még Rómát és az egész világot is.

Egészen belefeledkezett volna Lygia nézésébe, ha Chilon meg nem rángatja palástja szárnyát attól való félelmében, hogy olyasmit talál tenni, ami szerencsétlenséget hozhatna rájuk. Közben a keresztények imádkozni és énekelni kezdtek. Kis idő múlva felzendült a Maranata,[109] aztán a nagy apostol a szökőkút vizével megkeresztelte azokat, akiket a presbiterek mint a keresztség felvételére előkészítetteket elébe állítottak. Vinicius azt hitte, ennek az éjszakának sosem lesz vége. Már ment volna minél hamarabb Lygia után, hogy útközben vagy a lakásáról elragadhassa.

Végre egyesek kezdtek elszállingózni a temetőből, s ekkor Chilon odasúgta: - Menjünk ki, uram, a kapu elé, mert nem vettük le kámzsánkat, s a nép figyel bennünket.

S valóban így is volt. Mikor az apostol beszéde alatt mindenki hátratolta kámzsáját, hogy a beszédet jobban hallja, ők nem követték a többiek példáját. Chilon tanácsa helyesnek látszott. A kapunál állva megfigyelhették az összes távozókat, Ursust különben sem volt nehéz megismerni óriási méreteiről és alakjáról.

- Menjünk utánuk - szólt Chilon -, meglátjuk, melyik házba térnek be, aztán holnap, jobban mondva még ma, rabszolgáiddal elállítod, uram, a ház minden bejáratát, s elviszed őt.

- Nem! - vágta oda Vinicius.

- Mit kívánsz tenni, uram?

- Követjük őt a házba, s most mindjárt elragadjuk: ezt vállaltad, Kroton?

- Igen - felelte a birkózó -, s rabszolgád leszek, uram, ha el nem töröm a derekát annak a bivalynak, aki őrzi.

De Chilon óva intette, s az összes istenekre könyörgött nekik, hogy ne tegyék. Hiszen Krotont csak azért hozták magukkal, hogy megvédje őket, ha a nép fölfedné kilétüket, nem pedig azért, hogy a leányt elragadják. Ha így kettesben ragadják el, maguk is életüket kockáztatják, s ezenfelül a leányt is elveszthetik, mert másutt rejtőzik el, vagy elhagyja Rómát. S akkor mi lesz? Miért ne menjenek biztosra, miért veszélyeztessék önmagukat, és kockáztassák az egész vállalkozás sikerét?

Vinicius, noha legnagyobb erőfeszítésébe került, hogy a leányt mindjárt ott a temetőben karjába ne zárja, mégis érezte, hogy a görögnek igaza van, s talán meg is fogadta volna tanácsát, ha nincs ott Kroton, akinek sürgős volt a jutalom.

- Hallgattasd el, uram, ezt a vén bakkecskét - mondta -, vagy engedd meg, hogy öklömet a fejére eresszem. Egyszer Buxentumban, ahova Lucius Saturninus hívott meg mérkőzésekre, egy fogadóban hét részeg gladiátor támadott meg, de egyik sem menekült a kezemből ép bordákkal. Nem mondom, hogy most a tömegből ragadjuk el a leányt, mert köveket hajigálhatnának a lábunk elé, de ha egyszer otthon lesz, elragadom én, s elviszem, ahova akarod.

Vinicius nagy örömmel hallgatta e szavakat, s így válaszolt:

- Herculesre, így is lesz! Holnap esetleg nem találnánk otthon, s ha megrémítenénk őket, kétségkívül megszöktetnék valahova.

- Úgy nézem, az a lygius szörnyen erős ember! - sopánkodott Chilon.

- Nem tőled kívánják, hogy lefogd a kezét - felelte Kroton. De még sokáig kellett várniuk, s a kakasok már pitymallatra kukorékoltak, mikor meglátták, hogy Ursus lép ki a kapun s nyomában Lygia. Még néhány ember kísérte őket. Chilon úgy nézte, hogy felismeri közöttük a nagy apostolt: mellette ment egy másik aggastyán, de az sokkal alacsonyabb volt az apostolnál, aztán két korosabb nő és egy ifjú legény, aki lámpásával világított nekik. E maroknyi csoport után mintegy kétszáz főnyi tömeg következett. Vinicius, Chilon és Kroton elvegyültek a tömegben.

- Úgy van, uram - jegyezte meg Chilon -, a te szüzed erős őrizet alatt van. Ő van vele, a nagy apostol, mert nézzed, uram, ott elöl, hogy letérdel előtte mindenki.

Az emberek csakugyan térdre hullottak, de Vinicius oda se nézett. Lygiát egy pillanatra sem tévesztve szem elől, egyre a leány elrablása járt az eszében, s a háborúkban hozzászokván mindenféle cselhez, katonai pontossággal latolgatta fejében az egész haditervet. Érezte, hogy vakmerő lépésre szánta el magát, de tudta, hogy a vakmerő vállalkozások sikerrel szoktak járni.

Az út azonban hosszú volt, ő tehát néha azokra a szakadékokra is gondolt, amelyeket a Lygia által vallott furcsa tudomány vágott közöttük. Most már mindent megértett, ami a múltban történt, meg azt is, hogy miért. Ehhez elég éleslátása volt. Íme, ő eddig nem ismerte Lygiát. Ő csak a minden más leánynál szebb szüzet látta benne, aki iránt lángra gyúltak érzékei, most azonban megtudta, hogy ez a tudomány minden más nőtől merőben más lénnyé tette, s az a reménye, hogy ezt a leányt is elragadják érzékei, a megkívánás, a gazdagság, a gyönyör, nem más, mint csalóka ábránd. Végre megértette azt, amit eddig sem ő, sem Petronius nem értett, hogy az az új vallás valami olyasmit csepegtetett az emberek lelkébe, amit az ő világuk nem ismert, és hogyha Lygia szeretné is, keresztényi igazságaiból semmit fel nem áldozna érte; és ha van is számára gyönyör, az egészen más, mint amelyet ő és Petronius, Caesar egész udvara és egész Róma hajszol. Minden más nőt, akit ismert, a szeretőjévé tehetett, de Lygia csak áldozat lehet.

S e gondolatra égető fájdalmat és haragot érzett, de megérezte azt is, hogy ez a harag tehetetlen. Azt lehetőnek tartotta, hogy Lygiát elrabolják, s csaknem bizonyos is volt benne, hogy ez sikerül, de abban sem kételkedett, hogy ama tanokkal szemben ő maga, egész bátorsága és hatalma semmit sem jelent, s hogy Lygiával el nem bánik. Ez a római katonai tribunus meg volt győződve róla, hogy az a kard és ököl, amely az egész világot uralma alá hajtotta, örökre uralkodni is fog a világon, de életében most először látta, hogy íme, még afölött is lehet valami, s ámulva tette fel magának a kérdést: mi hát az?

De nem tudott rá világosan megfelelni, csak agyán végigsuhantak a képek: a temető, az összegyűlt tömeg és Lygia, amint egész lelkével csügg az aggastyán szavain, az pedig beszél az Istenember kínszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, aki megváltotta a világot, s boldogságot ígért neki a Styx túlsó partján. S míg erre gondolt, fejében nagy zűrzavar támadt.

De e zűrzavarból kivezette Chilon sopánkodása, aki sorsára panaszkodott, mert hát ő azt vállalta, hogy Lygiát felkutatja, amit élete kockáztatásával meg is tett, sőt meg is mutatta. Mit akarnak hát még tőle? Vállalta ő, hogy elragadja a leányt? De kicsoda is kívánhatna ilyesmit egy rokkant öregembertől, akinek két ujja hiányzik, s aki egész életét a bölcselkedésnek, tudományoknak és erénynek szentelte? S mi lesz, ha egy olyan tiszteletre méltó úr, amilyen Vinicius, valami bajba keveredik Lygia elrablása közben? Az igaz, hogy az isteneknek őrködniük kellene választottaik fölött, de hányszor előfordult már, hogy az istenek ostáblát játszottak, ahelyett, hogy azt figyelték volna, mi megy végbe a világon? Fortuna istenasszonynak, amint tudjuk, be van kötve a szeme, ő tehát nappal sem lát, hát még éjjel! Történjék csak valami, történjék meg, hogy az a lygius medve egy malomkövet, egy hordó bort, vagy ami még rosszabb, egy hordó vizet hajítson a nemes Viniciusra, s ki kezeskedik arról, hogy a szegény Chilonra jutalom helyett nem felelősségre vonás vár-e? Ő, a szegény bölcs, maga is megszerette a nemes Viniciust, akár Aristoteles Macedóniai Sándort, s ha a nemes Vinicius átadná neki azt az erszényt, amelyet szeme láttára csúsztatott öve mellé, mikor hazulról eljöttek, akkor - baj esetén - legalább volna mivel nyomban segítségről gondoskodni, vagy akár a keresztényeket is megnyerni maguknak. Ó, mért is nem hallgatják meg az aggastyán tanácsát, amelyet az óvatosság és a tapasztalat diktál?

Vinicius e szavak hallatára elővette öve mellől az erszényt, s Chilon markába dobta: - Nesze, és hallgass.

A görög érezte, hogy az nehéz, s ebből nyomban bátorságot merített.

- Minden reményem abban van - mondta -, hogy Hercules vagy Theseus még nagyobb tetteket is végrehajtott, s mi más az én legjobb, személyes barátom, ha nem Hercules? Téged pedig, tiszteletre méltó uram, nem nevezlek félistennek, mert egész isten vagy, s a jövőben sem feledkezel el szegény, hűséges szolgádról, akinek szükségleteiről időnként gondoskodni kell, mert ő maga, ha könyveibe temetkezik, semmire sem gondol... Néhány ölnyi kertecske meg egy házikó, akár a legkisebb porticusszal is, csak hogy a nyári hőségtől védjen, méltó ajándék volna egy ilyen adakozóhoz. Én pedig közben, a távolból fogom csodálni hősi tetteiteket, s könyörgök Iuppiternek, hogy segítsen meg benneteket, ha pedig valami történnék, olyan zajt csapok, hogy fél Róma összeszalad segítségetekre. Milyen rossz, göcsörtös út ez! Az olaj kifogyott lámpásomból, s ha Kroton, aki éppen olyan nemes, mint amilyen erős, karjára venne, s elvinne a kapuig, először mérlegelni tudná, hogy könnyen elbírja-e majd a leányt, másodszor pedig Aeneashoz hasonlóan járna el, s annyira megnyerné valamennyi becsületes isten kegyét, hogy a vállalkozás sikere felől már teljesen nyugodt volnék.

- Inkább vinném egy rühes birka egy hónapos hulláját - felelte a birkózó -, de ha nekem adod azt az erszényt, amit a tiszteletre méltó tribunus dobott a markodba, akkor elviszlek a kapuig.

- Ficamítanád ki a lábad nagyujját! - felelte a görög. - Így hallgattad meg ama tiszteletre méltó aggastyán tanítását, aki a szegénységet és az irgalmasságot mondta a két legfőbb erénynek?... Nem megparancsolta világosan, hogy szeretned kell engem? Látom már, sosem lesz belőled amolyan tucatkeresztény sem, és hogy könnyebb a nap sugarainak áthatolniuk a Mamertinus-börtön falain, mint az igazságnak a te vízilókoponyádon.

Kroton pedig, akinek állati ereje volt ugyan, de ezzel szemben semmiféle emberi érzés nem volt benne, így szólt:

- Ne félj, nem leszek kereszténnyé! Nem akarom elveszíteni a kenyeremet.

- Igen, de ha csak konyítanál a filozófiához, tudnád, hogy az arany nyomorult hiábavalóság!

- Te gyere ellenem a filozófiáddal, én meg csak egyet ütök fejemmel a hasadba, s meglátjuk, ki győz.

- Ugyanezt mondhatta volna az ökör is Aristotelesnek - vágott vissza Chilon.

Szürkülni kezdett. A hajnal halvány fénnyel vonta be a falak szegélyeit. Az út menti fák, az épületek s a szerteszórt síremlékek kezdtek előtünedezni a sötétségből. Az út már nem volt egészen üres. A zöldségárusok, zöldséggel alaposan megrakott szamaraikat és öszvéreiket terelve, igyekeztek a kapuk felé, hogy kapunyitásra odaérjenek. Itt-ott hússal és vaddal megrakott szekerek kerekei csikorogtak. Az úton és kétoldalt a talaj mentén könnyű ködréteg terjengett, mint a derűs idő előhírnöke. Az emberek ebben a ködben, távolabbról nézve, kísérteteknek látszottak. Vinicius elmerülten nézte Lygia karcsú alakját, amely minél jobban hajnalodott, annál ezüstösebb fényben úszott.

- Uram! - szólalt meg Chilon. - Sértenélek, ha azt hinném, hogy bőkezűséged bármikor is véget ér, de most, hogy megfizettél, nem gyanúsíthatsz azzal, hogy a magam érdekében szólok. Íme, ismét csak azt tanácsolom, ha megtudtad, melyik házban lakik az isteni Lygia, térj haza rabszolgákért és gyaloghintóért, s ne hallgass Krotonra, erre az elefántormányra, aki csak azért vállalkozik rá, hogy egymaga elrabolja a szüzet, mert pénzes zsákodat szeretné kifacsarni, mint egy túrós zacskót.

- Adósod vagyok egy hátbavágással, ami azt jelenti, hogy meghalsz - felelte Kroton.

- Adósod vagyok egy tömlő cephaloniai borral, ami azt jelenti, hogy épségben maradok! - vágott vissza az öreg.

Vinicius nem felelt, mert már a kapuhoz közeledtek, ahol furcsa látvány tárult eléjük. Íme, két katona letérdelt, mikor az apostol odaért, az pedig kezét egy pillanatra a katonák vassisakjára tette, aztán keresztet rajzolt föléjük. A fiatal patríciusnak soha eszébe nem jutott volna, hogy már a katonák között is lehetnek keresztények, s ámulva gondolt rá, hogy miként a tűzvész a városban egyre újabb házakra terjed át, nyilván akképpen ejt rabul ez az új tan is egyre újabb és újabb lelkeket, s hihetetlen módon terjed. Ez már Lygiára való tekintettel is feltűnt neki, mert meggyőződött róla, hogy ha a leány ki akarna szökni a városból, bizonyára akadnának az őrség között, akik titokban elősegítenék menekülését. Áldott is érte minden istent, hogy ez nem történt meg.

Mikor kijutottak a falon kívül fekvő, beépítetlen területekről, a keresztények apró csoportokban kezdtek szétszéledni. Most már távolabbról és óvatosabban kellett követniük Lygiát, hogy feltűnést ne keltsenek. Chilon panaszkodott, hogy sebes a lába, és beleállt a nyilallás, s mindinkább hátramaradozott, amivel Vinicius nem törődött, úgy vélvén, hogy a gyáva és tehetetlen görögre már úgysem lesz szüksége. Ő akár azt is megengedte volna neki, hogy menjen, ahova akar, de a tiszteletre méltó bölcset hiába tartotta vissza óvatossága, a kíváncsiság viszont nyilván hajtotta, mert folyton követte őket, sőt időnként közeledett is hozzájuk, s egyre korábbi tanácsait ismételgette, meg azt a véleményét is hangoztatta, hogy az apostol mellett haladó öreget, ha kissé magasabb volna, Glaucusnak vélné.

De még sokáig mentek ki a Transtiberisre, s már a napfelkelte közeledett, mikor a kis csoport, amelyhez Lygia is tartozott, szétoszlott. Az apostol, az öregasszony és a legényke a folyó mentén felfelé tartottak, az alacsony termetű aggastyán, Ursus és Lygia pedig beosontak egy keskeny vicusba, s miután még vagy száz lépést haladtak, beléptek egy ház pitvarába. A házban két bolt volt, az egyik egy olajárusé, a másik egy madárkereskedőé.

Chilon mintegy ötven lépéssel Vinicius és Kroton után haladt, s most egyszerre megállt, mintha földbe gyökerezett volna a lába, s a falhoz lapulva pisszegni kezdett nekik, hogy térjenek vissza hozzá.

Azok meg is tették, mert tanácskozniuk kellett.

- Menj - parancsolta Vinicius -, nézd meg, annak a háznak a hátsó fele nem nyílik-e egy másik utcára?

Chilon, noha az imént még nyilallásra panaszkodott, úgy eliramodott, mintha a bokáin Mercur-szárnyak nőttek volna, s rövidesen vissza is tért.

- Nem - jelentette -, csak egy kijárat van.

Aztán összetette kezét, s így folytatta:

- Iuppiterre, Apollóra, Vestára, Cybelére, Isisre, Osirisre, Mithrasra, Baalra, Kelet és Nyugat valamennyi istenére könyörgök, uram, mondj le erről a szándékodról... Hallgass rám...

De nyomban abba is hagyta, mert észrevette, hogy Vinicius arca elsápadt az indulattól, s szeme szikrázott, mint a farkasé. Elég volt rápillantani, s tisztán látszott, hogy a világon semmi vissza nem tarthatja ettől a vállalkozástól. Kroton már jó előre teleszívta herculesi mellkasát, s fejletlen koponyáját ide-oda ingatta, mint a ketrecbe zárt medve. Egyébként a legkisebb nyugtalanság sem látszott arcán.

- Én megyek be elsőnek - mondta.

- Utánam jössz - szólt rá Vinicius parancsoló hangon.

S egy pillanat múlva mindketten eltűntek a sötét pitvarban. Chilon beugrott a legközelebbi utcácskába, s egy ház szeglete mögül leste, hogy mi fog történni.

 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET

Vinicius csak a pitvarban látta, hogy milyen nehéz fába vágta a fejszéjét. A ház néhány emeletes, nagy épület volt, amilyent Rómában ezrével építettek a lakbérhaszon kedvéért, de rendszerint gyorsan s olyan selejtesen, hogy alig akadt esztendő, amikor néhány ilyen ház a lakók fejére nem omlott. Valósággal nagyon magas, keskeny méhkasok voltak ezek, tele kamrácskákkal és zugokkal, amelyekben tömegesen fészkelt a szegény lakosság. A városban, ahol számos utcának neve sem volt, ezeket a házakat nem számozták meg, tulajdonosaik rabszolgákra bízták a lakbérek beszedését, azokat pedig a hatóságok nem kötelezték, hogy a lakók nevét bejelentsék, s így gyakran maguk sem ismerték őket. Egy ilyen házban nagyon nehéz volt valakit kérdezősködés útján megtalálni, különösen, ha a háznak kapusa sem volt.

Vinicius és Kroton egy folyosó alakú, hosszú pitvaron át egy négy oldalról beépített kis udvarra jutottak, amely mintegy közös atriuma volt az egész háznak. A középen álló szökőkút vízsugara egy földbe épített kőmedencébe hullott alá. Mindegyik fal mellett részint fából, részint kőből épült lépcső vezetett felfelé a tornácra, s onnan lehetett a lakásokba jutni. Alul is lakások voltak, némelyiknek faajtaja is volt, de a legtöbbet csak túlnyomórészt elnyűtt, rongyos vagy foltozott gyapjúfüggöny választotta el az udvartól.

Még korán volt, az udvaron egy lelket sem lehetett látni. Nyilván mindenki aludt még a házban, kivéve azokat, akik most értek haza az Ostrianumból.

- Mit tegyünk, uram? - kérdezte Kroton, megállva.

- Várjunk itt, hátha jelentkezik valaki - felelte Vinicius. - Felesleges, hogy az udvaron meglássanak bennünket.

Ugyanekkor azonban arra gondolt, hogy Chilon tanácsa helyes volt. Ha volna néhány tucat rabszolgája, megszállhatná a kaput, amely nyilván az egyetlen kijárata a háznak, s át lehetne kutatni minden lakást, így pedig mindjárt el kell találni Lygia lakását, mert ha nem, a keresztények, akikben itt bizonyára nincs hiány, figyelmeztethetik, hogy keresik. Ilyen szempontból veszélyes is lett volna idegen emberektől kérdezősködni. Vinicius egy darabig azon gondolkozott, ne menjenek-e haza rabszolgákért, mikor az egyik lakás függönye mögül egy ember lépett elő, kezében szitával, s a szökőkút felé tartott.

Az ifjú első szempillantásra megismerte Ursust.

- Ez a lygius! - súgta Vinicius.

- Most mindjárt összetörjem a csontját?

- Várj.

Ursus nem vette őket észre, mert a pitvar homályában álltak, s nyugodtan öblögette a kút vizében a szitában levő zöldséget. Nyilvánvaló volt, hogy a temetőben eltöltött éjszaka után most reggelit akart belőle készíteni. Munkáját hamarosan elvégezte, fogta a nedves szitát, s eltűnt a függöny mögött. Kroton és Vinicius nyomon követte, remélve, hogy egyenesen Lygia lakásába jutnak.

Mennyire csodálkoztak hát, látva, hogy a függöny nem a lakásba nyílik, hanem egy másik sötét folyosóba, melynek végén néhány ciprusból és egy-két mirtuszbokorból álló kiskert látszott, majd egy kis házikó, mely hátával a szomszéd ház tűzfalához simult.

Mindketten azonnal rájöttek, hogy ez kedvező körülmény számukra.

Az udvaron könnyen összecsődülhettek a ház összes lakói, ellenben a félreeső, kis magányos ház megkönnyítette vállalkozásukat. Gyorsan végeznek a védőkkel, vagyis Ursusszal, Lygiát elragadják, s ugyancsak gyorsan kijutnak vele az utcára, ott meg már könnyen segítenek magukon. Remélték, hogy senki sem tartóztatja fel őket, de ha ez megtörténnék is, megmondják, hogy Caesar megszökött túszáról van szó, végső esetben Vinicius leleplezi magát a vigilek előtt, és segítségül hívja őket.

Ursus már éppen belépett volna a házikóba, mikor fülét megütötte a léptek zaja, megállt hát, a szitát letette a mellvédre, ő maga pedig visszafordult, s feléjük ment.

- Mit kerestek itt? - kérdezte.

- Téged! - felelte Vinicius.

Azzal Krotonhoz fordulva gyorsan, de halkan adta ki az utasítást:

- Öld meg!

Kroton mint a tigris ugrott rá, s egyetlen pillanat alatt, még mielőtt a lygius magához térhetett és ellenségeit felismerhette volna, átölelte őt acélkarjaival.

Vinicius sokkal jobban megbízott Kroton emberfeletti erejében, semhogy a harc végét bevárta volna, kikerülte hát őket, s az ajtóhoz ugorva, betaszította azt, s egy sötét szobába jutott, melyet csak a tűzhely lángja világított meg. A tűz fénye egyenesen Lygia arcára esett. A tűzhely mellett ülő másik személy amaz aggastyán volt, aki a leány és Ursus társaságában hagyta el az Ostrianumot.

Vinicius oly hirtelen toppant be, hogy mielőtt Lygia felismerhette volna, az ifjú már karjába kapta, s ismét az ajtó felé ugrott vele. Az aggastyánnak sikerült ugyan elállnia útját, de az ifjú egyik kezével Lygiát magához szorítva, a másik, szabad kezével eltaszította az öreget. Eközben az ifjú fejéről lecsúszott a kámzsa, s az ismerős, de e pillanatban rettenetes arc láttára a vér megfagyott Lygia ereiben, s a szó torkán akadt. Segítségért akart kiáltani, de nem bírt. Az ajtótokot is hiába igyekezett megragadni, hogy ellenállhasson. Ujjal lecsúsztak a kőről, s eszméletét vesztette volna, ha meg nem pillantja azt a borzalmas képet, amely akkor tárult szeme elé, amikor Vinicius kirohant vele a kertbe.

Íme, Ursus egy embert tartott karjai között, kinek teste egészen hátrahanyatlott, feje lecsuklott, s szája vérben ázott. Mikor megpillantotta őket, öklével még egyszer lesújtott arra a fejre, s egy szempillantás alatt veszett vadállatként rohant Vinicius felé. "Ez a halál!" - villant át az ifjú patrícius agyán.

S aztán, mintegy álmában, hallotta Lygia kiáltását "Ne ölj!"

Ezután karját mintha villámcsapás fejtette volna le Lygiáról, végül a föld forogni kezdett vele, s szeme előtt elsötétült a világ.

..................................................................................................................................................

Chilon azonban a ház szöglete mögé bújva tovább várta, hogy mi történik, mert a kíváncsiság harcra kelt benne a félelemmel. Arra is gondolt, hogy ha sikerül elrabolniuk a leányt, akkor jó lesz Vinicius közelében lennie. Urbanustól már nem félt, mert biztos volt benne, hogy Kroton megöli. Ellenben arra számított, hogy ha a néptelen utcákon sokadalom támadna, ha a keresztények vagy bármilyen más emberek ellenszegülnének Viniciusnak, akkor ő, mint a hatóság képviselője, a Caesar akaratának végrehajtójaként szól hozzájuk, s végső esetben a fiatal patrícius segítségére hívja a vigileket az utcai csőcselék ellen, s ezzel kiérdemli újabb kegyeit. Lelkében még mindig úgy vélekedett, hogy Vinicius cselekedete oktalan, tekintettel azonban Kroton rettenetes erejére, el tudta képzelni, hogy esetleg mégis sikerül. "Ha bajba jutnának, a tribunus maga viszi majd a leányt, s Kroton csinál neki utat." A várakozást azonban kezdte sokallani, s a messziről szemmel tartott pitvar csendje is nyugtalanította.

"Ha nem találnak rá a rejtekhelyére, és zajt csapnak, akkor elriasztják."

Ez a gondolat nem is volt számára kellemetlen, jól tudta ugyanis, hogy Viniciusnak akkor megint szüksége lesz rá, s ő ismét kipréselhet belőle nagyobb összegű sestertiusokat.

"Bármit tesznek - gondolta magában -, nekem teszik, noha ezt egyikük sem tudja... Istenek, istenek, csak azt engedjétek meg..."

S hirtelen abbahagyta, mert mintha valaki előbukkant volna a pitvarból. A falhoz lapult tehát, s lélegzetét visszafojtva figyelt.

S nem tévedett, a pitvarból félig előbújt egy fej, s körülnézegetett.

De csakhamar eltűnt.

"Ez Vinicius vagy Kroton - gondolta Chilon -, de ha elragadták a leányt, az miért nem sikoltozik, s miért kémlelnek ki az utcára? Emberekkel úgyis találkozniuk kell, mert mire kijutnak a Carinaera, már élénk forgalom lesz a városban. Mi ez? A halhatatlan istenekre!..."

S egyszerre minden maradék haja égnek meredt. Ursus jelent meg az ajtóban Kroton holttestével a vállán, még egyszer körülnézett, aztán futásnak eredt az üres utcán a folyó felé.

Chilon olyan laposan simult a falhoz, mint egy darab vakolat.

"Ha meglát, végem!" - villant át agyán.

De Ursus gyorsan elrohant a sarokház mellett, s a következő ház mögött eltűnt. Chilon szintén nem várt tovább, hanem a keresztutcán futásnak eredt, foga vacogott, gyorsasága pedig egy ifjúnak is becsületére vált volna.

"Ha visszatérőben a távolból megpillant, utolér és megöl - gondolta magában. - Ments meg, Zeus, ments meg, Apolló, ments meg, Hermes, ments meg, keresztények istene! Itt hagyom Rómát, visszatérek Mesembriába, csak mentsetek meg e démon kezei közül."

S a lygiust, aki Krotont megölte, most valóban emberfeletti lénynek hitte. Amint futott, az járt az eszében, hogy ez talán valami istenség, aki egy barbár ember alakját öltötte magára. E pillanatban hitt minden mítoszban és a világ minden istenében, akikből máskor gúnyt űzött. Az is átvillant az agyán, hogy Krotont talán a keresztények istene ölte meg, s a haja minden szála ismét égnek meredt a gondolatra, hogy ő egy ilyen hatalommal húzott ujjat.

Csak akkor nyugodott meg némileg, mikor néhány sikátoron végigfutott, s a távolban munkásokat pillantott meg, amint feléje közeledtek, lélegzete már akadozott, leült tehát egy ház küszöbére, s palástja sarkával törölgette verejtékes homlokát.

- Öreg vagyok, s békességre van szükségem - mondta.

A szembejövő emberek befordultak egy mellékutcába, s ő ismét egyedül maradt. A város még aludt. Reggelenként a gazdagabb városrészekben korábban indult az élet, mert a gazdag emberek rabszolgáinak hajnalban kellett kelniük, míg azokban a negyedekben, ahol az állam által eltartott, tehát semmittevő szabad nép lakott, elég későn keltek, különösen télen. Chilon, miután jó ideje ült már a küszöbön, kellemetlen hideget érzett, felállt tehát, s meggyőződvén róla, hogy a Viniciustól kapott erszényt nem vesztette el, most már lassúbb léptekkel indult a folyó felé.

"Talán valahol megtalálom Kroton testét - gondolta magában. - Istenek! Ha ember ez a lygius, egyetlen év alatt sok millió sestertiust kereshetne, mert ha Krotont úgy megfojtotta, akár egy kölyökkutyát, akkor ki birkózhatnék meg vele? Valahányszor fellépne az arénában, annyi aranyat kapna, amennyi a testsúlya. Ez jobban őrzi azt a lányt, mint a Cerberus a poklot. Bár nyelné el a pokol! Nem szeretnék vele összeakadni. Félelmetes ember. De hát mihez is fogjak? Rettenetes dolog történt. Ha Kroton csontjait összetörte, akkor Vinicius lelke is nyilván ott nyöszörög amaz átkozott ház fölött, s várja temetését Castorral. Hiszen ő patrícius, a Caesar barátja, Petronius rokona, Róma-szerte ismert úr és katonai tribunus. Ennek a halálát nem viszik el szárazon... Hátha elmennék például a praetorianusok táborába vagy a vigilekhez?"

Itt elhallgatott, s gondolkodóba esett, de kis idő múlva megszólalt:

- Jaj nekem! Ki vezette őt abba a házba, ha nem én?... Szabadosai és rabszolgái tudják, hogy jártam hozzá, s egyesek azt is tudják, hogy miért. Mi lesz, ha meggyanúsítanak, hogy szándékosan mutattam meg neki a házat, amelyben halálát lelte? Még ha későbben a bíróságon kiderülne is, hogy én nem akartam a halálát, akkor is azt mondják, hogy én voltam az oka... Ő patrícius, tehát büntetés nélkül semmiképpen meg nem úszom. Ha pedig csendben itt hagynám Rómát, s elköltöznék valahova messzire, azzal még nagyobb gyanúba keverednék.

Így is rossz volt, meg amúgy is. Csak arról volt szó, hogy a két rossz közül a kisebbet válassza. Róma óriási város, s Chilon most mégis úgy érezte, hogy még szűk is lehet neki. Mert bárki más egyenesen elmehetett volna a vigilek praefectusához, elmondhatta volna, mi történt, s még ha valamelyes gyanú esett volna is rá, nyugodtan várhatta volna a vizsgálatot. De Chilon egész múltja olyan volt, hogy akár a város praefectusával, akár a vigilekével bármiféle közelebbi ismeretség nagyon is kellemetlen következményekkel járhatna számára, s ezenfelül minden gyanút is alátámaszthatna, ami csak a hivatalnokok eszébe jut.

Másfelől elszökni annyit jelentett volna, mint meggyőzni Petroniust arról, hogy Viniciust elárulták, és összebeszélés folytán gyilkolták meg. Pedig Petronius hatalmas úr volt, akinek az egész országban rendelkezésére állhatott a rendőrség, s kétségtelenül gondoskodott volna arról, hogy a bűnösöket akár a világ végén is felkutassák. Mindazonáltal Chilonnak eszébe jutott, hogy nem volna-e legjobb egyenesen elmenni hozzá, s elmondani, mi történt. Igen! Ez lesz a legjobb. Petronius nyugodt ember, s Chilon legalább afelől biztos lehetett, hogy végighallgatja. Petronius elejétől fogva ismerte a dolgot, tehát könnyebben hitelt is adhatna neki, mint a praefectusok.

De ahhoz, hogy elmenjen hozzá, pontosan kellett volna tudnia, hogy mi történt Viniciussal, márpedig Chilon ezt nem tudta. Látta ugyan a lygiust, amint Kroton holttestével a folyó felé osont, de egyebet semmit. Lehet, hogy Viniciust megölték, de az is lehet, hogy csak megsebesült, vagy foglyul ejtették. Chilonnak csak most jutott eszébe, hogy a keresztények bizonyára nem mertek volna megölni egy ilyen hatalmas urat, egy augustianust és magas rangú katonát, mert az ilyen cselekedet könnyen általános üldözést vonhatott volna maga után. A legvalószínűbb az volt, hogy erővel fogva tartják, s így Lygiának ideje legyen más helyen elrejtőzni.

Ez a gondolat lelket vert Chilonba.

"Ha az a lygius sárkány az első pillanatban szét nem tépte, akkor él, ha pedig él, akkor ő maga fogja tanúsítani, hogy nem árultam el, akkor pedig nemcsak hogy semmi nem fenyeget, de (ó, Hermes, ismét számíthatsz a két üszőre!) még újabb tér nyílik meg előttem... Megmondhatom valamelyik szabadosának, hol találhatja meg urát, az aztán, ha akar, mehet a praefectushoz, csak az a fontos, hogy én ne menjek... Petroniushoz is elmehetek, s jutalomra is számíthatok... Kerestem Lygiát, most majd Viniciust keresem, aztán megint Lygiát... Mindenekelőtt azonban meg kell tudnom, él-e, vagy sem."

Itt eszébe villant, hogy éjszaka felkereshetné Demas péket, s megkérdezhetné Ursustól. De ezt a gondolatot nyomban elvetette. Úgy gondolta, jobb, ha semmi dolga sincs Ursusszal. Nagyon helyesen sejtette, hogy ha Ursus nem ölte meg Glaucust, akkor nyilván meggyónta ezt a szándékát a keresztények vénei közül valamelyiknek, s az figyelmeztette, hogy ez nem tiszta dolog, s valami áruló lehetett, aki ilyesmire rá akarta bírni. Egyébként elég volt Ursusra gondolnia, hogy egész testén végigfusson a hideg. Ellenben elhatározta, hogy estefelé Euriciust elküldi hírekért abba a házba, ahol a dolog végbement. Közben azonban ennie kellett, meg kellett fürödnie, és pihennie egyet. Az álmatlanul eltöltött éjszaka, a gyalogút az Ostrianumba, aztán a menekülés a Transtiberisről valóban szerfölött kimerítette.

Csak egy dolog vigasztalta meg mindig, az, hogy két erszény is volt nála, az egyik, amelyiket otthon kapott Viniciustól, a másik pedig, amelyet a temetőből való visszatérés közben dobott oda neki. Tekintettel erre a szerencsés körülményre, valamint arra a sok megrázkódtatásra, amin átment, elhatározta, hogy bőségesen étkezik, és jobb bort is iszik hozzá, mint rendesen.

S mikor végre elérkezett a bormérések nyitásának órája, ezt olyan alaposan meg is tette, hogy a fürdőről teljesen elfeledkezett. Mindenekelőtt álmos volt, s ez annyira elvette minden erejét, hogy tántorogva ment haza a Suburrán levő lakására, ahol a Vinicius pénzén vásárolt rabszolganő várta.

Ott belépett a cubiculumba; mely sötét volt, mint egy róka odúja, végigvágta magát fekhelyén, s nyomban elaludt.

Csak estefelé ébredt fel, vagyis a rabszolganő költötte fel azzal, hogy valaki keresi, és sürgősen beszélni kíván vele.

Az éber Chilon egyszerre magához tért, felkapta kámzsás palástját, rászólt a leányra, hogy húzódjék félre, s előbb óvatosan kinézett a szabadba.

És megdermedt! A cubiculum ajtaja előtt ugyanis az óriás Ursust pillantotta meg.

Egyszerre érezte, hogy feje és lába hideg, mint a jég, szívverése eláll, háta pedig borsódzik, mintha hangyák rajai mászkálnának rajta... Az első pillanatban nem bírt megszólalni, később azonban nagy fogvacogva kibökte, vagyis inkább kinyögte:

- Syra, nem vagyok itthon... nem ismerem... ezt... a jóembert...

- Megmondtam neki, uram, hogy itthon vagy, de alszol - felelte a leány -, ő azonban követelte, hogy költselek fel...

- Ó, istenek!... Ezért...

De Ursus mintha a huzavona miatt türelmét vesztette volna, a cubiculum ajtajához lépett, s lehajolva bedugta fejét s bekiáltott:

- Chilon Chilonides!

- Pax tecum! Pax, pax[110] - felelte Chilon. - Ó, keresztények legjobbika! Úgy van, Chilon vagyok, de ez tévedés... Nem ismerlek!

- Chilon Chilonides! - ismételte meg Ursus. - Urad, Vinicius hív, hogy velem együtt jöjj hozzá.

 

HUSZONHARMADIK FEJEZET

Viniciust kínzó fájdalom ébresztette fel. Az első pillanatban nem tudta, hol van, és mi történik vele. A feje zúgott, s a szemét mintha köd homályosította volna el. Lassanként azonban visszatért öntudata, s végül ama ködön át három fölébe hajló emberi alakot pillantott meg. Kettőt megismert: az egyik Ursus, a másik pedig az az öreg, akit fellökött, mikor a leányt vitte. A harmadik idegen volt, ez a bal kezét fogta, s amint könyökétől a válláig és a kulcscsontjáig végigtapogatta, olyan éles fájdalmat okozott neki, hogy Vinicius, azt hívén, ez a bosszúnak valami módja, összeszorított fogai közül sziszegte:

- Öljetek meg.

De azok mintha nem is hallották volna, talán nem figyeltek a szavára, vagy éppenséggel a szenvedés megnyilvánulásának vették. Ursus gondterhelt, de egyúttal fenyegető, barbár arccal állt ott, s hosszú csíkokra tépett fehér vászondarabokat tartott, az öreg pedig így szólt az ifjú karját tapogató férfiúhoz:

- Bizonyos vagy felőle, Glaucus, hogy a fejseb nem halálos?

- Úgy van, tiszteletre méltó Crispus - felelte Glaucus. - Mikor mint rabszolga a hajóhadnál szolgáltam, aztán mikor Neapolisban laktam, számos sebet kezeltem, s e foglalkozásom hasznából végül kiváltottam magamat és családomat... A fejseb könnyű. Mikor ez az ember (s itt fejével Ursus felé intett) kiragadta tőle a leányt, s őt magát a fiúhoz lökte, ez, estében nyilván maga elé tartotta karját, azt kificamította és eltörte ugyan, de azáltal megmentette fejét és életét.

- A testvérek közül már nem egyet ápoltál - felelte Crispus -, s jó orvos hírében állsz... Azért küldtem érted Ursust.

- Aki útközben bevallotta, hogy még tegnap kész lett volna engem meggyilkolni.

- Nekem már korábban bevallotta ezt a szándékát, én pedig, ismervén téged és a Krisztus iránti szeretetedet, megmagyaráztam neki, hogy nem te vagy az áruló, hanem az az ismeretlen, aki rá akarta őt beszélni a gyilkosságra.

- Gonosz szellem volt, s én angyalnak néztem - jegyezte meg Ursus sóhajtva.

- Majd máskor elmondod - vetette közbe Glaucus -, most a sebesülttel kell törődnünk.

Azzal igyekezett Vinicius karját helyreigazítani, s noha Crispus az ifjú arcát folyton vízzel fröcskölte, az minduntalan ájuldozott a fájdalomtól. Ez azonban szerencsés körülmény volt számára, mert így legalább nem érezte a lába helyreigazításával, sem eltört karja összeillesztésével járó fájdalmat. Glaucus az eltört csontot két homorú deszka közé szorította, s gyorsan és erősen bekötözte, hogy mozdulatlanná tegye.

De a beteg az operáció után ismét magához tért, s Lygiát pillantotta meg maga mellett.

Közvetlenül ágya mellett állt, kezében rézvederrel, melybe Glaucus minduntalan belemártotta a spongyát, s a beteg fejét mosogatta.

Vinicius csak nézte, s nem hitt a szemének. Azt hitte, az álom vagy a láz hozza elé ezt a drága látomást, s csak hosszas hallgatás után bírta suttogva kimondani:

- Lygia!...

E hangra Lygia kezében megremegett a veder, de feléje fordította szomorú tekintetét.

- Békesség neked! - felelte halkan.

Csak állt kinyújtott kézzel, s arcán részvét és fájdalom tükröződött.

Az ifjú pedig úgy nézett rá, mintha telíteni akarná vele szemét, úgy, hogy mikor becsukja, a képe akkor is ott maradjon a szemhéja alatt. Nézte az arcát, mely sápadtabb és soványabb volt, mint azelőtt, nézte sötét haja csigáit, szegényes munkásruháját, nézte makacsul, úgy, hogy tekintetétől a leány hófehér homloka kezdett rózsaszínűvé válni. Vinicius előbb arra gondolt, hogy ő ezt a leányt még mindig szereti, azután meg, hogy sápadtságának és ennek a szegényes öltözékének ő, Vinicius az oka, hiszen ő ragadta ki a házból, ahol szerették, ahol bőségben és kényelemben élt, ő taszította ebbe a nyomorúságos odúba, s öltöztette ebbe a sötét darócruhába.

Mivel pedig szerette volna a legdrágább aranykelmékbe öltöztetni, s a világ minden ékszerével felékesíteni, megdöbbent, elfogta a rémület és szánalom, s olyan lelkiismeret-furdalást érzett, hogy szívesen Lygia lábához borult volna, ha meg bírt volna mozdulni.

- Lygia - mondta -, nem engedtél megölni.

A leány pedig gyengéden felelte:

- Az Úr adja vissza egészségedet.

Vinicius most végigélte azokat a sérelmeket is, amelyeket régebben okozott Lygiának, s azt is, amelyet most akart elkövetni, a leány szavai tehát valóságos balzsamként hatottak rá. E pillanatban nem gondolt rá, hogy a leány ajkán át a keresztény tanok szólhatnak, csak azt érezte, hogy a szeretett nő beszél hozzá, s hogy válaszában van valami személyes gyöngédség és emberfeletti jóság, amely őt lelke mélyéig megrázza. S miként az imént a fájdalomtól, most a megindultságtól hagyta el ereje. Valami óriási, de egyúttal édes gyöngeség ömlött el rajta. Mintha feneketlen mélységbe zuhanna lefelé, de élvezte, ezt a zuhanást, s nagyon boldognak érezte magát. A lankadtság pillanatában arra is gondolt, hogy íme, egy istenség áll itt mellette.

Közben Glaucus befejezte fejsebének kimosását, s gyógyító írt tett rá. Ursus kivette Lygia kezéből a vedret, a leány pedig fogta az asztalon álló serleget, melyben vizes bor volt, s a sebesült ajkához tartotta. Vinicius mohón kiitta, s ettől nagyon megkönnyebbült. A kötözés befejezése után fájdalma csaknem teljesen elmúlt. A sebek és zúzódások kezdtek megnyugodni. Teljes öntudata visszatért.

- Adj még innom - kérte.

Lygia az üres serleggel átment a szomszéd szobába, Crispus viszont, miután Glaucusszal néhány rövid szót váltott, az ágyhoz lépett, és így szólt:

- Vinicius, az Isten nem engedte meg, hogy gonosz cselekedetet kövess el, ellenben megtartotta életedet, hogy lélekben magadba szállj. Akihez képest az ember csak por, fegyvertelenül a kezünkbe adott, de a Krisztus, akiben hiszünk, azt parancsolta, hogy ellenségeinket is szeressük. Bekötöztük hát sebeidet, s mint Lygia is mondta, imádkozni fogunk, hogy az Isten adja vissza egészségedet, de tovább nem ápolhatunk. Maradj hát békességgel, s gondolkozz rajta, méltó dolog volna-e Lygiát tovább üldöznöd, akit megfosztottál gyámjaitól és hajlékától, meg minket, akik a gonoszért jóval fizettünk neked?

- El akartok hagyni? - kérdezte Vinicius.

- El akarjuk hagyni ezt a házat, amelyben utolérhet a város praefectusának üldöző karja. Társad életét vesztette, te pedig, aki a tieid között hatalmas vagy, sebesülten fekszel. Nem mi vagyunk ennek az okai, de a törvény szigora minket sújtana...

- Az üldözéstől ne féljetek - mondta Vinicius. - Én megvédelek.

Crispus nem akarta neki megmondani, hogy itt nemcsak a praefectusról és a rendőrségről van szó, hanem benne sem bíznak, s az ő további üldözésével szemben is biztosítani akarják Lygiát.

- Uram - folytatta az öreg -, jobb kezed ép, itt van a tábla, s itt a stílus, írj szolgáidnak, hogy estenden jöjjenek érted a gyaloghintóval, s vigyenek haza, ott kényelmesebb lesz neked, mint itt, a mi szegény hajlékunkban. Mi itt egy szegény özvegyasszonynál lakunk, aki csakhamar hazajön fiával. Az a legény majd elviszi leveledet, nekünk meg más menedéket kell keresnünk.

Vinicius elsápadt, mert megértette, hogy el akarják választani Lygiától, s ha őt most megint elveszíti, talán soha az életben nem látja többé... Megértette ugyan, hogy kettőjük között nagy dolgok mentek végbe, s ha ezek révén meg akarja őt nyerni, új utakat kell keresnie, amelyek felől még nem is volt ideje gondolkozni. Megértette azt is, hogy bármit mondana is ezeknek az embereknek, ha megesküdnék is, hogy Lygiát visszaadja Pomponia Graecinának, joguk van el nem hinni, s nem is hinnék. Hiszen ezt megtehette volna már régen; ahelyett, hogy Lygiát üldözi, elmehetett volna Pomponiához, megesküdhetett volna neki, hogy lemond Lygia üldözéséről, s akkor Pomponia maga kutatta volna fel, s vitte volna haza. Nem! Érezte, hogy semmi ilyenfajta ígéret vissza nem tarthatja őket, és semmiféle ünnepélyes esküt el nem fogadnak, annyival is kevésbé, mert hiszen ő, nem lévén keresztény, legfeljebb a halhatatlan istenekre esküdhetnék, akikben ő maga sem igen hitt, amazok meg rossz szellemeknek tartották.

Mindazonáltal kétségbeesetten igyekezett bármilyen módon kibékíteni Lygiát is meg gyámjait is - de ehhez időre volt szüksége. Az is fontos volt neki, hogy legalább néhány napig láthassa. S mint ahogy a fuldokló minden deszkaroncsban vagy evezőben a menekülést látja, ő is azt hitte, hogy e néhány nap alatt mondhat valami olyant, ami közelebb viszi őt a leányhoz, esetleg kitalál valamit, vagy valami kedvező dolog történik.

Összeszedte tehát gondolatait, s így szólt:

- Hallgassatok meg, keresztények. Tegnap együtt voltam veletek az Ostrianumban, s hallottam tanaitokat, de ha nem ismerném is őket, cselekedeteitek meggyőztek róla, hogy becsületes, jó emberek vagytok. Mondjátok meg amaz özvegynek, aki itt lakik, hogy maradjon itt, maradjatok itt ti is, és engedjétek meg, hogy én is itt maradjak. Ez az ember (s itt Glaucusra mutatott), aki orvos, vagy legalábbis ért a sebekhez, mondja meg, ma el lehet-e engem vinni... Beteg vagyok, s karom el van törve, annak pedig legalább néhány napig mozdulatlanul kell pihennie: éppen ezért kijelenteni, hogy nem mozdulok innen, ha csak erővel ki nem visztek.

Itt abbahagyta, mert összezúzott melléből kifogyott a lélegzet, Crispus pedig így szólt:

- Teveled szemben, uram, senki sem alkalmaz erőszakot, csak mi visszük el innen bőrünket.

Erre az ellenkezéshez nem szokott ifjú összeráncolta homlokát, s így szólt:

- Hadd pihenjek egy kicsit.

Kis idő múlva aztán megint megszólalt:

- Kroton felől, akit Ursus megfojtott, senki sem fog kérdezősködni. Neki ma Beneventumba kellett volna mennie, ahova Vatinius hívta meg, azt fogják tehát hinni, hogy oda távozott. Mikor Krotonnal együtt beléptünk ebbe a házba, senki sem látott, csupán egy görög, aki velünk volt az Ostrianumban. Megmondom, hol lakik, hívassátok ide, én majd megparancsolom neki, hogy hallgasson, mert azt az embert én fizetem. Házam népének is megírom, hogy én is Beneventumba utaztam. Ha az a görög máris bejelentette volna a dolgot a praefectusnak, megmondom neki, hogy Krotont én öltem meg, s az én kezemet ő törte el. Atyám és anyám árnyékára mondom, így cselekszem! Itt maradhattok hát biztonságban, mert senkinek egy haja szála sem görbül. Hozassátok ide gyorsan azt a görögöt, a neve: Chilon Chilonides!

- Akkor hát Glaucus melletted marad, uram - felelte Crispus -, s az özveggyel együtt fog gondozni.

Vinicius még jobban összehúzta szemöldökét.

- Jól figyelj, öreg férfiú, mit mondok - hangsúlyozta. - Hálával tartozom neked, s úgy látom, jó és becsületes ember vagy, de nem mondod azt, ami a lelkeden fekszik. Te attól tartasz, hogy ide találom rendelni rabszolgáimat, s elvitetem Lygiát? Nem így van talán?

- Úgy van! - felelte Crispus, kissé nyersen.

- Akkor hát vedd tudomásul, hogy Chilonnal a ti jelenlétetekben fogok beszélni, s előttetek írom meg a levelet a házamnak, hogy elutaztam. Később már más küldöncöket, mint titeket, nem találok... Ezt vedd fontolóra, s ne ingerelj tovább.

Felháborodott, arca összehúzódott a haragtól, aztán indulatosan mondta:

- Netán azt hitted, eltagadom; hogy azért akarok itt maradni, hogy Lygiát láthassam?... Ezt a bolond is kitalálná, hiába is tagadnám. De erőszakkal többé nem próbálkozom... Neked azonban mást mondok. Ha Lygia itt nem marad, akkor ezzel az ép kezemmel szaggatom le karom kötelékeit, sem ételt, sem italt magamhoz nem veszek, s halálom szálljon reád és testvéreidre. Miért kötöztél be, miért nem ölettél meg?

S elsápadt a haragtól és gyöngeségtől. De Lygia a szomszéd szobából hallotta Vinicius szavait, s meg volt győződve róla, hogy az ifjú meg is teszi, amit mond, fenyegetéseitől tehát megijedt. Semmiképpen nem akarta, hogy meghaljon, így, sebesülten és védtelenül, csak szánalmat keltett benne, de nem félelmet. Mióta megszökött, itt élt, olyan emberek között, akik állandó vallási rajongásban éltek, s csak az áldozatokra, önfeláldozásra és a végtelen irgalmasságra gondoltak, ő maga is annyira megittasult hát ettől az új ihlettől, hogy az pótolta számára a házat, a családot, az elveszett boldogságot, s ő is ama keresztény szüzek egyike lett, akik később megváltoztatták a világ régi lelkületét. Vinicius sokkal erősebben beleszólt életébe, és sokkal jobban ráerőszakolta magát, semhogy elfeledkezhetett volna róla. Napok hosszat rágondolt, s gyakran könyörgött Istennek egy olyan pillanatért, amelyben a tanítás sugallatát követve, jóval fizethetne neki a rosszért, könyörülettel az üldözésért, amelyben megtörhetné, meghódíthatná a Krisztus számára, és megmenthetné. Nos, e pillanatban úgy érezte, elérkezett az idő, s hogy imádsága meghallgattatott.

Ihletett arccal lépett hát Crispushoz, s beszélni kezdett, de mintha valami más hang szólt volna belőle:

- Crispus, hadd maradjon itt közöttünk, s mi is vele maradunk, amíg Krisztus meg nem gyógyítja.

A vén presbiter pedig, ki megszokta, hogy mindenben Isten sugallatát keresse, látván a leány elragadtatását, mindjárt arra gondolt, hogy talán valami felsőbb hatalom beszélt belőle, szíve megrettent tehát, s meghajtotta ősz fejét.

- Legyen, amint mondod - felelte.

Vinicius az egész idő alatt le nem vette róla szemét, s Crispusnak ez a gyors engedelmessége nagyon is mély hatással volt rá. Azt gondolta, hogy Lygia a keresztények között valamiféle Sibylla vagy papnő, akit engedelmesség és tisztelet övez. S önkéntelenül ő is átvette ezt a tiszteletet. A szerelemhez most valami félelem is járult, amely mellett szerelme önmagában valósággal vakmerőségnek látszott. Emellett nem bírt megalkudni a gondolattal, hogy egymáshoz való viszonyuk megváltozott, hogy most már nem Lygia függ az ő akaratától, hanem ő a leányétól, hogy íme, itt fekszik betegen, megtörten, s most már nem támadó, hódító erő, hanem a Lygia oltalma alatt áll, mint egy védtelen gyermek. Büszke, önkényes természete számára az ilyen viszony minden más teremtéssel szemben megaláztatást jelentett volna számára - most azonban nemcsak hogy ilyesmit nem érzett, hanem hálás volt Lygiának, mintha úrnője lett volna. Hallatlan érzések voltak ezek benne, amelyek még egy nappal előbb a fejébe se fértek volna, sőt még ebben a pillanatban is ámulatba ejtik, ha tisztán számot tudott volna adni magának róluk. De ő most nem kérdezte, miért van ez így, mintha a legtermészetesebb dolog lenne, csak nagyon boldog volt, hogy ott maradhat.

S hálásan meg akarta köszönni Lygiának - de a hálával még egy másik érzés is párosult, melyet annyira nem ismert, hogy meg sem tudta volna nevezni. Ez az érzés az alázat volt. De az előbbi felbuzdulás annyira kimerítette, hogy nem bírt beszélni, csak a szemével köszönte meg, amelyben ragyogott az öröm, hogy itt maradhat mellette, hogy láthatja holnap, holnapután s talán még sokáig. Örömét azonban megzavarta a félelem, hogy el ne veszítse, amit visszanyert, s ez a félelem oly nagy volt, hogy mikor Lygia kis idő múlva ismét odanyújtotta neki a vizet, őt pedig elfogta a vágy, hogy megragadja a leány kezét, nem merte megtenni, mert félt. Félt ő, ugyanaz a Vinicius, aki a Caesar lakomáján erőszakkal csókolta a leány száját, a lakoma után pedig azzal biztatta magát, hogy hajánál fogva vonszolja a cubiculumba, vagy megvesszőzteti.

 

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET

De már attól is félt, hogy valami rosszkor jövő segítség meg találja rontani örömét. Chilon tudtul adhatta eltűnését a város praefectusának, vagy otthon, szabadosainak, s abban az esetben a vigilek támadása a ház ellen valószínűnek látszott. Átvillant ugyan agyán a gondolat, hogy akkor Lygiát elfogathatná s bezárhatná hazába, de úgy érezte, hogy ezt nem szabad, s nem is bírná megtenni. Önkényeskedő, vakmerő, elég romlott s szükség esetén irgalmat nem ismerő ember volt, de nem volt sem tigellinus, sem Nero. A katonaélet meghagyott benne bizonyos igazságérzetet, hitet és elég lelkiismeretességet ahhoz, hogy megértse, ez szörnyen aljas cselekedet lenne. Egészséges állapotában, dührohamában talán képes lett volna megtenni, de így, betegen, megindultságában, csak az volt számára fontos, hogy senki se álljon közéjük.

Csodálkozva vette észre, hogy mióta Lygia védelmébe vette, azóta sem ő maga, sem Crispus nem kívánt tőle semmiféle fogadkozást, mintha biztosak lettek volna afelől, hogy szükség eseten megvédi őket valami természetfölötti erő. Vinicius fejében - amióta az Ostrianumban az apostol tanítását és elbeszélését hallotta - kezdett összezavarodni és elmosódni a lehetséges és lehetetlen közötti különbség, ő maga is hajlandó volt tehát elhinni, hogy ez is megtörténhetik. De mikor a dolgokat józanabbul megfontolta, maga is visszaemlékezett, mit mondott nekik a görögről, s ismét követelte, hogy hozzák elébe Chilont.

Crispus beleegyezett, s elhatározták, hogy Ursust küldik érte. Vinicius, aki az Ostrianum előtti utolsó napokban többször is eredménytelenül küldözte rabszolgáit Chilonért, pontosan megmagyarázta a lygiusnak, hogy hol van Chilon lakása, majd néhány szót írt egy táblácskára, aztán Crispushoz fordulva szólt:

- Azért írtam e sorokat, mert Chilon gyanakvó és ravasz ember, s mikor én hívattam, gyakran azt mondatta embereimnek, hogy nincsen otthon. De ezt mindig olyankor tette, mikor nem volt semmi kedvező híre számomra, s félt haragomtól.

- Csak találjam meg, majd elhozom én, akár akarja, akár nem - fogadkozott Ursus.

Azzal vette palástját, s gyorsan távozott.

Rómában még pontos utasítások alapján sem volt könnyű megtalálni valakit, de Ursusnak segítségére volt az erdei ember ösztöne, meg az, hogy alaposan ismerte Rómát, úgyhogy bizonyos idő múlva már Chilon lakásán volt.

De nem ismerte meg. Megelőzőleg csak egyszer látta életében, s akkor is éjszaka. Végül ama határozott és magabiztos öregember, aki rá akarta beszélni Glaucus meggyilkolására, egy cseppet sem hasonlított ehhez a rémülettől kétrét görnyedt göröghöz, olyannyira, hogy senki sem mondta volna, hogy az a két ember azonos. Chilon, miután rájött, hogy Ursus teljesen ismeretlen embernek nézi, csakhamar lecsillapodott első rémületéből. A tábla s rajta Vinicius írása még jobban megnyugtatta. Legalább az a gyanú sem eshetett rá, hogy szándékosan juttatta Viniciust csapdába. Arra is gondolt, hogy a keresztények nyilván azért nem ölték meg Viniciust, mert nem mertek kezet emelni egy ilyen előkelő személyiségre.

"Akkor hát Vinicius szükség esetén engem is megvédelmez - nyugtatta meg magát -, hiszen csak nem azért hívat, hogy megölessen."

Mikor tehát némi bátorságot öntött lelkébe, megkérdezte:

- Jóember, vajon barátom, a nemes Vinicius nem küldött értem gyaloghintót? Meg van dagadva a lábam, s nem bírok olyan messzire gyalog elmenni.

- Nem - felelte Ursus. - Gyalog megyünk.

- S ha megtagadom?

- Azt ne tedd, mert el kell jönnöd.

- S el is megyek, de saját jószántamból. Másképp senki sem kényszeríthetne, mert szabad ember vagyok, s a város praefectusa jó barátom. Mint bölcsnek ugyancsak vannak eszközeim az erőszak ellen, s az embereket el tudom varázsolni fákká és állatokká. De elmegyek... elmegyek! Csak kissé melegebb palástot és csuklyát öltök, hogy e városrész rabszolgái fel ne ismerjenek, mert másként minduntalan feltartóztatnának kézcsókjaikkal.

Azzal más palástot öltött, s fejére bő gall csuklyát húzott, hogy Ursus fel ne ismerje vonásait, ha világosabb vidékre érnek.

- Hová vezetsz? - kérdezte útközben.

- A Transtiberisre.

- Csak rövid ideje vagyok Rómában, s ott még sosem jártam, de nyilván ott is vannak emberek, akik szeretik az erényt.

Ursus naiv ember volt, de mivel hallotta Vinicius elbeszéléséből, hogy a görög ott volt vele az Ostrianumban, s látta azt is, hogy Krotonnal együtt beléptek a házba, amelyben Lygia lakott, egy pillanatig hallgatott, majd így szólt:

- Ne hazudj, öregember, mert ma ott voltál Viniciusszal az Ostrianumban és a mi kapunk előtt.

- Ah! - felelte Chilon. - Akkor hát a ti házatok a Tiberisen túl van? Nemrégen vagyok Rómában, s nem tudom, hogy hívják az egyes városnegyedeket. Úgy van, barátom! Ott voltam a kaputok előtt, s az erény nevében könyörögtem Viniciusnak, hogy ne menjen be. Az Ostrianumban is voltam, de tudod, miért? Nos, már régóta azon fáradozom, hogy Viniciust megtérítsem, s azt akartam, hogy meghallgassa a legfőbb apostolt. Világosodjék meg a lelke és a tied is. Hiszen keresztény vagy, s kívánod, hogy az igazság győzedelmeskedjék a tévelygés fölött?

- Úgy van - felelte Ursus alázatosan.

Chilon bátorsága teljesen visszatért.

- Vinicius hatalmas úr és Caesar barátja - mondotta. - Ő még gyakran hallgat a gonosz szellem kísértésére, de ha egy haja szála meggörbül, Caesar bosszút áll minden keresztényen.

- Minket nagyobb hatalom védelmez.

- Helyes! Helyes! De mit szándékoztok tenni Viniciusszal? - kérdezte Chilon megújuló nyugtalansággal.

- Nem tudom. Krisztus irgalmasságot követel.

- Ezt nagyon helyesen mondtad. Ezt soha el ne felejtsd, mert különben úgy fogsz sisteregni a pokolban, mint a hurka a serpenyőben.

Ursus felsóhajtott, Chilon pedig arra gondolt, hogy ezzel az emberrel, aki első indulatában olyan rettenetes, mindenkor azt teheti, amit akar.

Mivel pedig tudni akarta, hogyan folyt le Lygia elrablása, a szigorú bíró hangján faggatta tovább:

- Mit míveltetek Krotonnal? Mondd, de ne hazudj.

Ursus ismét sóhajtott:

- Ezt majd elmondja Vinicius.

- Ez azt jelenti, hogy leszúrtad, vagy bunkóval vágtad agyon?

- Én fegyvertelen voltam.

A görög elámult e barbár férfi roppant erején.

- Bocsásson meg neked Pluto... akarom mondani, Krisztus!

Egy darabig szótlanul mentek tovább, aztán Chilon szólalt meg:

- Én nem árullak el, de a vigilektől őrizkedj.

- Én Krisztustól félek, nem a vigilektől.

- Ez helyes is. Nincs súlyosabb bűn, mint a gyilkosság. Majd imádkozom érted, de még nem tudom, az én imádságom is használ-e valamit, hacsak meg nem esküszöl, hogy soha többé egy ujjal sem illetsz senkit.

- Én így sem öltem szándékosan - felelte Ursus.

Chilon azonban minden oldalról biztosítani kívánta magát, tehát tovább is igyekezett undort kelteni Ursusban a gyilkosság iránt, és rábírni, hogy esküdjék meg. Vinicius felől is kérdezősködött, de a lygius kelletlenül felelgetett, mondván, hogy majd magától Viniciustól megtud mindent, amit tudnia kell. Így beszélgetve tették meg a hosszú utat, mely a görög lakását a Transtiberistől elválasztotta, s odaértek a házhoz. Chilon szíve ismét nyugtalanul kezdett dobogni. Félelmében úgy látta, mintha Ursus mohó pillantásokat vetne feléje. "Gyenge vigasz - gondolta magában -, hogy akaratlanul öl meg, jobb szeretném, ha előbb meglegyintené a guta, s vele együtt minden lygiust, amit adj meg, Zeusom, ha ugyan van hozzá hatalmad." Így elmélkedve, egyre erősebben burkolózott gall palástjába, mondván, hogy fél a hidegtől. Végül, mikor átmentek a folyosón meg az első udvaron, s a ház kertecskéjéhez vezető folyosóra értek, hirtelen megállt, és így szólt:

- Várj, hadd szippantok egy kis levegőt, másként nem bírnék majd Viniciusszal beszélni, s neki üdvös tanácsokat adni.

Azzal megállt, mert noha egyre biztatta magát, hogy semmi veszedelem nem fenyegeti, mégis arra a gondolatra, hogy mindjárt ama titokzatos emberek elé kerül, akiket az Ostrianumban látott, a lába kissé remegni kezdett alatta.

Eközben a házból kiszűrődő énekhangok ütötték meg a fülét.

- Mi ez? - kérdezte.

- Azt mondod, keresztény vagy, s nem tudod, hogy nálunk az a szokás, hogy minden étkezés után énekkel magasztaljuk a Megváltót? - felelte Ursus. - Miriam meg a fia biztosan hazatért, s lehet, hogy az apostol is itt van, mert mindennap meglátogatja az özvegyet és Crispust.

- Vezess egyenesen Viniciushoz.

- Ő is ott van, ahol a többiek, mert az az egyetlen nagyobb szoba, a többi csupa apró cubiculum, ahova csak hálni járunk. No, menjünk, ott majd megpihensz.

S beléptek. A szobában már félhomály volt, mert a felhős, téli estén a néhány mécses világa nem bírta eloszlatni a homályt. Vinicius inkább megsejtette, mintsem megismerte Chilont a kámzsás alakban, ő pedig, amint a szoba szögletében megpillantotta az ágyat s azon Viniciust, egyenesen hozzá sietett - mintegy abban a meggyőződésben, hogy mégiscsak mellette lesz a legnagyobb biztonságban.

- Ó, uram, miért is nem fogadtad meg tanácsomat?! - kiáltotta kezét összetéve.

- Hallgass - szólt rá Vinicius -, és ide figyelj!

Azzal élesen a szemébe nézett, s lassan, nyomatékkal beszélt, mintha azt akarta volna, hogy Chilon minden szavát parancsnak vegye, s örökre emlékezetébe vésse:

- Kroton rám vetette magát, hogy meggyilkoljon és kiraboljon, érted? Erre én megöltem, ezek az emberek pedig bekötözték sebeimet, amelyeket a vele való harcban kaptam.

Chilon azonnal megértette, hogyha Vinicius így beszél, azt azért teszi, mert így egyezett meg a keresztényekkel, s ha így van, akkor megköveteli, hogy higgyenek neki. Ezt egyébként az ifjú arcából is látta, tehát sem kételkedést, sem csodálkozást nem mutatva, egy pillanat alatt az égre emelte tekintetét, s úgy kiáltotta:

- Vérbeli lator volt ő, uram. Ugye intettelek, hogy ne bízzál benne? Hiába igyekeztem tanítani, csak falra hányt borsó volt. Nincs is számára elég kemény kínszenvedés a Hadesben. Mert aki nem lehet becsületes ember, annak latornak kell lennie, s kinek nehezebb tisztességes emberré válnia, mint a latornak? De hogy valaki jótevőjére, egy ilyen nagylelkű úrra támadjon... Ó, istenek!...

Itt azonban észbe kapott, hogy útközben Ursus előtt kereszténynek mondta magát, s elhallgatott.

Vinicius pedig így szólt:

- Ha a kés nem lett volna nálam, megölt volna.

- Áldott legyen a pillanat, amikor azt tanácsoltam, hogy legalább egy kést vigyél magaddal.

De Vinicius fürkésző pillantással kérdezte:

- Mit csináltál ma?

- Hogyan? Nem mondtam volna még, hogy fogadalmakat tettem egészséged érdekében?

- S egyebet semmit?

- S éppen hozzád készültem látogatóba, mikor ez a jóember megérkezett, s jelentette, hogy hívatsz.

- Íme egy táblácska, ezt elviszed házamba, megkeresed szabadosomat, s átadod neki. Azt írom, hogy elutaztam Beneventumba. Demasnak a magad nevében megmondod, hogy ma reggel utaztam el, mert Petronius sürgős levélben hívott.

Aztán nyomatékkal ismételte meg:

- Elutaztam Beneventumba, érted?

- Elutaztál, uram! Hiszen reggel búcsúztam tőled a Porta Capenánál, s azóta is annyira vágyakozom utánad, hogy ha nagylelkűséged meg nem könyörül rajtam, halálra zokogom magam, miként Zethos boldogtalan felesége Itylos miatti fájdalmában.

Vinicius beteg volt ugyan, s meg is szokta a görög szerfölötti hajlékonyságát, de egy mosolyt mégsem bírt elnyomni. Annak is örült, hogy Chilon ilyen egyszeriben megértette, s így szólt:

- Akkor hát hozzáírom, hogy könnyeidet szárítsák fel. Add csak a mécsest.

Chilon, most már teljesen megnyugodva, néhány lépéssel a kandallóhoz lépett, s párkányáról levett egy mécsest.

De mikor e mozdulatra a kámzsa lecsúszott fejéről, s a fény egyenesen arcára esett, Glaucus felugrott a padról, s gyorsan hozzálépve megállt előtte:

- Kaifás, nem ismersz meg? - kérdezte.

S hangja olyan ijesztő volt, hogy a jelenlevők mind összeborzadtak.

Chilon felemelte a mécsest, de szinte abban a pillanatban a földre ejtette, aztán kétrét görnyedve nyögte:

- Nem vagyok Kaifás... nem vagyok!... Kegyelem!

Glaucus pedig a vacsorázok felé fordult, s így szólt:

- Íme, az ember, aki elárult s elveszejtett engem is meg családomat is!

Történetét ismerték a keresztények mind, és Vinicius is, aki csak azért nem jött rá, hogy kicsoda Glaucus, mert kötözés közben minduntalan elájult, s nem hallotta a nevét. De Ursus számára a Glaucus szavait követő rövid pillanat olyan volt, mint a villámlás a sötétségben. Mikor Chilont felismerte, egyetlen ugrással mellette termett, s karját megragadva hátracsavarta, s felkiáltott:

- Ő beszélt rá, hogy öljem meg Glaucust!

- Kegyelem! - jajgatott Chilon. - Visszaadom!... Uram, ments meg! - kiáltotta, fejét Vinicius felé fordítva. - Benned bíztam, emelj szót értem!... Elviszem a leveledet... Uram, uram!...

De Vinicius, aki a legnagyobb közönnyel nézte a történteket, először azért, mert Chilon minden viselt dolgával tisztában volt, másodszor pedig, mert szíve nem ismerte a könyörületet, így szólt:

- Kaparjátok el a kertben, a levelet majd elviszi más.

Chilon úgy érezte, hogy e szavak végítéletét jelentik.

Csontjai ropogtak Ursus rettenetes kezében, s szemét a fájdalomtól elöntötte a könny.

- Istenetekre kérlek, kegyelmezzetek! - kiáltotta. - Keresztény vagyok! Pax vobiscum! Keresztény vagyok, s ha nem hisztek nekem, kereszteljetek meg még egyszer, még kétszer, akár tízszer is! Glaucus, ez tévedés! Hallgassatok meg! Vessetek rabszolgaságra... Ne öljetek meg! Kegyelem!

S hangja a fájdalomtól egyre gyengébbé vált. Ekkor az asztal mellől egyszerre felemelkedett Péter apostol; egy darabig ingatta mellére horgasztott ősz fejét, szeme be volt hunyva, de aztán kinyitotta, s a beállott csendben megszólalt:

- Íme, Megváltónk így szólt hozzánk: "Ha testvéred vétkezett ellened, dorgáld meg, s ha megbánta, bocsáss meg neki. S ha egy nap hétszer vetkeznék is ellened, ha mind a hétszer hozzád fordul, mondván: »Megbántam!«, bocsáss meg neki!"

Erre még nagyobb csend lett.

Glaucus sokáig állt, arcát tenyerébe rejtve, de aztán kezét leeresztette, s így szólt:

- Isten bocsássa meg neked, Kaifás, a sérelmemet, úgy, ahogy én megbocsátom Krisztus nevében.

Ursus pedig eleresztette a görög karját, s nyomban hozzátette:

- Úgy könyörüljön meg rajtam Megváltóm, ahogy én is megbocsátok neked.

Az pedig a földre rogyott, s kezére támaszkodva forgatta fejét, mint a hálóba akadt vad, körülkémlelt, s várta, honnan éri a halál. Még nem hitt szemének és fülének, s nem merte remélni, hogy bocsánatot nyer.

Lassan azonban kezdett visszatérni öntudata, s elkékült ajka remegett még a rémülettől. Közben az apostol így szólt:

- Menj el békével!

Chilon felkelt, de még nem bírt szólni. Önkéntelenül Vinicius ágyához lépett, mintha még mindig nála keresne oltalmat, eddig ugyanis még nem volt ideje meggondolni, hogy az, noha szolgálatait igénybe vette, s mintegy társa volt a vállalkozásban, elítélte őt, míg azok, akik ellen szolgált, megbocsátottak neki. Erre a gondolatra csak később jutott el. Most tekintetéből csak ámulat és hitetlenkedés tükröződött. Noha érezte már, hogy megbocsátottak neki, igyekezett irháját minél hamarabb menteni ezek közül az érthetetlen emberek közül, akiknek jósága éppúgy megrémítette, mint ahogy megrémítette volna kegyetlenségük. Attól tartott, ha tovább itt marad, megint valami váratlan dolog történhetik, megállt hát Vinicius ágya mellett, s szaggatott hangon mondta:

- Add, uram, a levelet! Add a levelet!

S a feléje nyújtott táblácskát elkapva, meghajolt a keresztények felé, majd Vinicius felé is, aztán a fal mellett meggörnyedve surrant ki a szobából.

Mikor a sötét kertbe ért, ismét égnek meredt a haja a rémülettől, mert biztos volt benne, hogy Ursus utánajön, s agyonüti a sötétben. Menekült volna minden erejéből, de lába felmondta a szolgálatot, kis idő múlva pedig egészen megbénult, mert Ursus valóban ott állt mellette.

Chilon arccal a földre borult, s siránkozni kezdett:

- Urbanus... Krisztus nevében...

De Urbanus így szólt:

- Ne félj. Az apostol azt parancsolta, vezesselek ki a kapun, hogy a sötétben el ne tévedj, s ha gyenge vagy, hazakísérlek.

Chilon feltekintett.

- Mit mondasz? Mit?... Nem ölsz meg?

- Nem, nem öllek meg, s ha túl erősen megragadtalak s megropogtattam csontjaidat, bocsáss meg.

- Segíts felállnom - szólt a görög. - Nem ölsz meg? Mi? Vezess ki az utcára, onnan már továbbmegyek magam.

Ursus könnyedén felemelte, mint egy pelyhet, s lábra állította, aztán a sötét átjárón át kivezette a másik kis udvarra, melyből az előszobába s onnan az utcára lehetett jutni. A folyosón Chilon megint elmondta magában: "Most már végem!" Csak akkor nyugodott meg, mikor az utcára értek, s így szólt:

- Innen már elmegyek magam.

- Békesség veled!

- Veled is, veled is!... Hadd pihenek meg.

S mikor Ursus eltávozott, mélyen fellélegzett. Kezével megtapintotta derekát és bordáit, mintha így akart volna meggyőződni róla, hogy él, aztán gyors léptekkel elindult.

De ötven-hatvan lépés után megint megállt, s így szólt:

- De miért is nem öltek meg?

S noha Euriciusszal már beszélt a keresztény tanokról, noha a folyó partján Urbanusszal is beszélgetett, ennek s mindannak ellenére, amit az Ostrianumban hallott, nem talált feleletet erre a kérdésre.

 

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET

Vinicius szintén nem tudott számot adni magának a történtekről, s lelke mélyén csaknem úgy álmélkodott, mint Chilon. Mert azt, hogy ezek az emberek ővele úgy bántak, ahogy bántak, s ahelyett, hogy bosszút álltak volna rajta a támadásért, gondosan bekötözték sebeit, részben az általuk vallott tanoknak, még inkább Lygiának, de valamelyest saját személye jelentőségének is tulajdonította. De ahogy Chilonnal szemben viselkedtek, az teljességgel túlhaladta azt, amit ő a megbocsátás mértékéről el tudott képzelni. Ő is önkéntelenül feltette magának a kérdést: miért nem ölték meg ezek a görögöt? Hiszen büntetlenül megtehették volna. Ursus elásta volna a kertben, vagy éjjel kivitte volna a Tiberisbe, amely akkoriban, Caesar éjjeli rablókalandjai idején, reggelenként olyan gyakran vetett hullákat a partra, hogy nem is kutatták, hogyan kerültek oda. Emellett Vinicius szerint a keresztények nemcsak megölhették Chilont, de meg is kellett volna őt ölniük. Pedig az irgalmasság nem volt teljesen idegen attól a világtól, amelyben az ifjú patrícius élt. Hiszen az athéniak oltárt is emeltek neki, s hosszú ideig nem voltak hajlandók meghonosítani Athénban a gladiátorviadalokat. Előfordult, hogy Rómában is kegyelmet kaptak a legyőzöttek, mint például Callicrates, Britannia királya, akit Claudius vitt fogságba, de bőségesen ellátta, s szabadon élt a városban. De a személyes sérelmek megbosszulása Vinicius és mindenki más szerint is helyes és indokolt dolog volt. S ennek elhanyagolása ellentétben állt egész lelkületével. Mert hallotta ő is az Ostrianumban, hogy az ellenséget is szeretni kell, de ezt csak elméletnek tartotta, amelynek az életben nincs semmi jelentősége. Még most is megfordult az eszében, hogy Chilont talán azért nem ölték meg, mert valami ünnepi időszak vagy olyan holdforduló volt, amikor a keresztényeknek nem szabad ölniük. Hallotta ő, hogy vannak olyan időszakok, amikor egyes nemzeteknek háborút sem szabad kezdeniük. De akkor miért nem adták a görögöt az igazságszolgáltatás kezébe, miért mondta az apostol, hogy ha valaki hétszer vetkezik ellened, hétszer is meg kell bocsátani neki, s miért mondta Glaucus Chilonnak: "Isten bocsásson meg neked, úgy, ahogy én megbocsátok"? Hiszen Chilon olyan szörnyű sérelmet okozott neki, amilyent csak ember okozhat embernek, s ha elgondolta, hogy mit tenne ő azzal, aki például Lygiát megölné, lelke már a puszta gondolatra is úgy felforrt, mint a víz a fazékban, s nem ismert olyan kínokat, amelyekkel meg ne bosszulta volna! Amaz pedig megbocsátott! S Ursus is megbocsátott, holott ő valójában Rómában bárkit büntetlenül megölhetett volna, ha utána megöli a rex nemorensist,[111] s elfoglalja helyét... Mert vajon Kroton legyőzőjének helyt tudna-e állni az a gladiátor, aki most viseli ezt a méltóságot, amelyhez csak az előző "király" megölése útján lehet eljutni? Mindezekre a kérdésekre csak egyetlen válasz volt. Nos, ezek azért nem öltek, mert volt bennük valami akkora jóság, hogy hasonló még nem volt ezen a világon, és határtalan emberszeretet, amely azt parancsolja, hogy feledkezzünk el saját balsorsunkról, önmagunkról és boldogságunkról, és csak másokért éljünk. Hogy ezért milyen jutalmat várhattak, azt Vinicius hallotta ugyan az Ostrianumban, de nem fért a fejébe. Ezzel szemben úgy érezte, hogy nagyon nyomorúságos lehet az a földi élet, amelynek kötelessége mindenről lemondani a más számára, ami jó és élvezetes. Így aztán abban, amit e pillanatban a keresztényekről gondolt, a legnagyobb csodálkozás mellett volt valami szánalom és egy csöpp megvetés is. Úgy érezte, hogy ezek bárányok, amelyeket előbb-utóbb felfalnak a farkasok, márpedig az ő római természete nem engedte meg, hogy elismeréssel adózzék azoknak, akik fel hagyják magukat falni. De egy dolog meglepte. Íme, amint Chilon távozott, valami mélységes öröm ragyogott minden arcon. Az apostol Glaucushoz lépett, kezét fejére tette, s így szólt:

- Krisztus győzedelmeskedett benned!

Az orvos pedig felnézett a magasba, s szeméből olyan hit és vidámság sugárzott, mintha valami váratlan, nagy boldogság áradt volna ki rá. Vinicius azonban, aki legfeljebb a kielégített bosszúvágy örömét értette volna meg, láztól kitágult szemével úgy nézett rá, mint valami tébolyultra. De látta, mégpedig nem minden belső felháborodás nélkül, hogy ezután Lygia királynői száját ennek a rabszolga formájú embernek a kezéhez szorította, s úgy érezte, hogy a világ rendje teljesen felborult. Azután bejött Ursus, s elmondta, hogyan kísérte ki Chilont az utcára, s hogyan kért tőle bocsánatot azért, hogy csontjait megropogtatta, amiért az apostol megáldotta őt is, Crispus pedig kijelentette, hogy a mai nap nagy győzelem napja. Vinicius e győzelemről hallva, teljesen elvesztette gondolatainak fonalát.

De mikor Lygia csakhamar ismét odanyújtotta neki a hűsítő italt, egy pillanatra fogva tartotta a leány kezét, s megkérdezte:

- S te is megbocsátottál nekem?

- Mi keresztények vagyunk. Nekünk nem szabad haragot tartogatnunk szívünkben.

- Lygia - mondta -, bárki legyen is a te istened, százökrös áldozattal tisztelem meg, csak azért, mert a tied.

- Majd megtiszteled szívedben, ha megszeretted - felelte a leány.

- Csak azért, mert a tied... - ismételte meg Vinicius halkabban.

S behunyta szemét, mert megint nagyon elgyengült.

Lygia kiment, de csakhamar visszatért, s hozzálépve föléje hajolt, hogy meggyőződjék róla, alszik-e. Vinicius megérezte közelségét, kinyitotta szemét, és elmosolyodott, de Lygia gyöngéden szemére tette kezét, mintha így akarta volna álomra kényszeríteni. Erre végtelen boldogság töltötte el, de ugyanakkor betegebbnek is érezte magát. S valóban így is volt. Közben teljes éjszaka lett, s meghozta a magasabb lázat. Ettől nem bírt elaludni, s tekintetével követte Lygia minden mozdulatát. Időnként félálomba merült, ilyenkor mindent látott és hallott, ami körülötte történt, de a valóság összekeveredett benne lázas látomásaival. Látta például, hogy egy régi, elhagyatott temetőben torony alakú szentély áll, melynek Lygia a papnője. Nem vette le róla tekintetét, de a torony csúcsán látta őt, kezében lanttal, teljes fényben. Olyan volt, mint azok a Keleten látott papnők, akik éjszakánként a hold tiszteletére himnuszokat énekelnek. Ő maga erőlködve kúszott utána a kígyózó lépcsőkön, hogy elrabolja, utána kúszott Chilon, s fogvacogva ismételgette rémületében: "Uram, ne tedd, mert e szűz papnő, akiért Ő bosszút áll..." Vinicius nem tudta, ki az az Ő, de érezte, hogy szentségtörést készül elkövetni, s őt is rettenetes félelem szállta meg. De mikor elérte a torony tetejét övező korlátot, Lygia mellett egyszerre megjelent az ősz szakállú apostol, s így szólt: "Ne emelj rá kezet, mert ő az enyém." S e szavak után a leánnyal együtt elindult a holdfény nyomán, mintegy az ég felé, ő, Vinicius pedig kezét feléjük nyújtva könyörgött, hogy vigyék őt is magukkal.

Erre felébredt, magához tért, s maga elé bámult. A magas tűzhelyen már csak gyenge parázs izzott, de még elég fényt árasztott. A többiek mind ott ültek a tűz körül és melegedtek, mert az éjszaka hűvös volt, s a szoba is elég hideg. Vinicius látta szájukból áradó párás leheletüket. Középen ült az apostol, lába mellett alacsony zsámolyon Lygia, távolabb Glaucus, Crispus, Miriam s a sor végén Ursus, a másikon Nazarius, Miriam fia, egy szép ábrázatú fiatal legényke, kinek hosszú fekete hajfürtjei a vállára omlottak.

Lygia tekintete az apostolon csüggött, úgy hallgatta, a többiek arca is feléje fordult, ő pedig halkan beszélt valamit. Vinicius bizonyos babonás félelemmel nézett rá, s félelme alig volt kisebb annál, amit lázálmában érzett. Eszébe villant, hogy amit lázas állapotban látott, az igaz, és ez a távoli partokról érkezett agg jövevény valóban elveszi tőle Lygiát, s elviszi valami ismeretlen utakra. Meg volt győződve arról is, hogy az öreg róla beszél, s talán tanácsokat ad, miként válasszák el őket egymástól, ő ugyanis lehetetlennek tartotta, hogy valaki másról is beszélhessen, most hát egész öntudatát összeszedve figyelte Péter szavait.

De nagyon tévedett, az apostol ugyanis megint a Krisztusról beszélt.

"Ők csak ebben a névben élnek!" - gondolta Vinicius.

Az aggastyán pedig beszélt Krisztus elfogatásáról.

- Jött egy csapat katona a papok szolgáival, hogy elfogják. Mikor a Megváltó megkérdezte, kit keresnek, azt felelték: "A názáreti Jézust!" De mikor Ő azt mondta: "Én vagyok!", leborultak előtte, s nem mertek rá kezet emelni, csak miután még egyszer megkérdezték, akkor fogták el.

Az apostol itt abbahagyta, majd kezét a tűz felé nyújtva, így folytatta:

- Hideg éjszaka volt, mint a mai, de felforrt a szívem, kirántottam hát kardomat, hogy megvédjem Őt, s levágtam a főpap szolgájának fülét. S védtem volna tovább is, jobban, mint tulajdon életemet, de ő így szólt hozzám: "Tedd hüvelyébe kardodat. A poharat, melyet nekem Atyám adott, ne igyam-e meg?" Ekkor elfogták, és megkötözték...

Itt az apostol elhallgatott, fejét tenyerébe hajtotta, hogy a további elbeszélés előtt emlékeinek áradatát lecsillapítsa. De Ursus nem bírt magával, felugrott, a tüzet megigazította a piszkavassal, hogy arany szikrazápor lövellt ki belőle, s a láng is élénkebben felcsapott, aztán leült, s felkiáltott:

- Hadd történt volna akármi... hej!

De hirtelen abbahagyta, mert Lygia a szájára tette ujját. Csak hangosabban lihegett, s érezni lehetett, hogy lelke háborog, s hogy noha mindig kész volt az apostol lábát csókolni, ezt az egy cselekedetét lelke mélyén mégsem helyeselheti, mert ha véletlenül az ő szeme láttára emelt volna valaki kezet a Megváltóra, ha ő lett volna ott vele azon az éjjelen, hej, röpködtek volna a szilánkok... Már a puszta gondolatra is könnybe borult a szeme egyrészt a fájdalomtól, másrészt a lelki tusakodástól, mert egyrészt elgondolta, hogy nemcsak ő maga védelmezte volna a Megváltót, hanem összekurjantotta volna a lygiusokat, csupa szálas legényt, másrészt azonban tudta, hogy ha ezt megteszi, engedetlenséget követett volna el a Megváltóval szemben, s akadályozta volna abban, hogy a világot megváltsa.

Ezért nem bírta elnyomni könnyeit.

Péter kis idő múlva levette tenyerét arcáról, s tovább kezdett beszélni, de Vinicius ismét lázas félálomba merült. Amit most hallott, összezavarodott elméjében azzal, amit az apostol előző éjszaka az Ostrianumban mondott ama napról, amikor Krisztus megjelent a Genezáret partján. Látta is a szélesen terjengő tavat, rajta a halászbárkát, s benne Pétert és Lygiát. Ő maga teljes erejéből úszott, de eltört karja annyira fájt, hogy nem érhette őket utol. A vihar arcába vagdosta a habokat, úgy, hogy már fuldoklott, s könyörögve kiáltott segítségért. Ekkor Lygia letérdelt az apostol elé, az pedig megfordította a csónakot, s feléje nyújtotta az evezőt, amit ő megragadott, s a bennülők segítségével felkapaszkodott a csónakba, aztán összerogyott.

De azután úgy érezte, mintha felállván látta volna, hogy rengeteg ember úszik a csónak után. A hullámok tajtékkal árasztották el fejüket, némelyiknek már csak a keze látszott ki a habokból, de Péter minduntalan kimentette a fuldoklókat, beemelte őket a csónakba, mely valami csoda folytán egyre nagyobbá lett. Csakhamar akkora tömeg volt már benne, mint amennyi az Ostrianumban összegyűlt, sőt később még nagyobb is. Vinicius csodálkozott, hogyan férnek el, s attól félt, hogy valamennyien elmerülnek. De Lygia igyekezett őt megnyugtatni, s a távoli parton valami világosságot mutatott neki, amely felé eveztek. Itt Vinicius látomásai ismét összekeveredtek azzal, amit az Ostrianumban az apostoltól hallott, hogy Krisztus megjelent egyszer a tó partján. Most tehát egy alakot látott ama parti fényben, amely felé Péter a hajót kormányozta. S amint közelebb és közelebb értek, az idő egyre csendesebbé vált, a hullámok elsimultak, s a világosság erősödött. A tömeg ájtatos himnuszba fogott, a levegő megtelt nárdusillattal, a víz szivárványszínben játszott, s mintha a fenekéről liliomok és rózsák tekintettek volna felfelé. Végre a csónak orra enyhén a homokparthoz ütközött. Ekkor Lygia kézen fogta őt, s így szólt: "Gyere, elvezetlek!" S vezette a világosság felé.

..................................................................................................................................................

Vinicius ismét felébredt, de látomásai csak lassan foszlottak szét, s nem egyszerre nyerte vissza valóságérzetét. Egy ideig még úgy érezte, hogy a tó partján van, s hogy nagy tömeg veszi körül, amelyben - nem tudni, miért - Petroniust kereste, s csodálkozott, hogy nem találja. A tűzhelynél már nem ült senki, de a tűz élénk fényt vetett a szobára, s ez teljesen visszaadta öntudatát. Az olajfaágak lomhán izzottak a rózsaszín hamu alatt, ellenben a píneahasábok, amelyeket nyilván frissen dobtak a parázsra, fényes lángot vetettek, s ennek világánál Vinicius megpillantotta az ágya közelében ülő Lygiát.

A leány látása lelke mélyéig megindította. Visszaemlékezett rá, hogy az előző éjszakát a leány az Ostrianumban töltötte, egész nap itt sürgött-forgott az ő sebeinek kezelésénél, s íme, most, mikor mindnyájan nyugovóra tértek, egyedül ő virraszt ágyánál. Könnyű volt azonban kitalálni, hogy bizonyára fáradt, mert mozdulatlanul ült, s szeme be volt hunyva. Vinicius nem tudta, alszik-e, avagy gondolataiba mélyedt. Nézte a leány arcélét, lehunyt szempilláit, ölében összekulcsolt kezét, s pogány fejében nagy nehezen kezdett megfogamzani az a tudat, hogy az idomaira annyira büszke, öntelt, görög és római mezítelen szépség mellett van a világon valami más, valami új, valami végtelenül tiszta szépség is, amelyben lélek van.

Ott még nem tartott, hogy ezt keresztényi szépségnek nevezze, de ha Lygiára gondolt, már nem tudta őt elválasztani a tanoktól, melyekben hitt. Sőt azt is megértette, hogy ha mindenki nyugovóra tért, csak éppen Lygia virrasztott mellette, éppen ő, akit annyira megbántott, ezt azért teszi, mert vallása parancsolja. De noha ez a gondolat csodálattal töltötte el ama vallás iránt, egyúttal kellemetlen is volt számára. Jobban szerette volna, ha Lygia ezt az iránta való szerelemből, arcáért, szeméért, szoborszerű alakjáért, egyszóval mindazért tette volna, amiért nyakát annyiszor ölelték át hófehér görög és római karok.

De hirtelen megérezte, hogyha Lygia olyan lenne, mint a többi nő, akkor valami már nem tetszenék neki benne. Erre elámult, s maga sem tudta, mi történik vele, mert észrevette, hogy benne is valami új érzések, új hajlandóságok támadnak, amelyek teljesen idegenek attól a világtól, amelyben eddig élt.

Közben Lygia kinyitotta szemét, s látva, hogy Vinicius nézi, hozzálépett, s így szólt:

- Itt vagyok melletted.

Ő pedig így felelt:

- Álmomban láttam a lelkedet.

 

HUSZONHATODIK FEJEZET

Másnap elgyengülve ébredt, de feje tiszta volt, s nem volt láza. Úgy érezte, hogy suttogás ébresztette fel, de mikor kinyitotta szemét, Lygia nem volt mellette, csak Ursust látta, amint a tűzhely mellett görnyedve, a szürke hamut kapargatva parazsat keresett, s mikor megtalálta, fújva élesztgette, de mintha nem is a szájával, hanem kovácsfújtatóval fújta volna. Viniciusnak eszébe jutott, hogy ez az ember tegnap agyonszorította Krotont, s ekkor az arénakedvelőhöz méltó érdeklődéssel vizsgálgatta egy ciklopsznak is becsületére váló roppant hátát s oszlopszerű, hatalmas lábszárait.

"Hála Mercuriusnak, hogy ki nem tekerte a nyakamat - gondolta magában. - Polluxra! Ha a többi lygiusok is olyanok, mint ez, akkor a dunai légióknak valamikor nehéz dolguk lehet velük!"

Fennhangon pedig így szólt:

- Hé, rabszolga!

Ursus kihúzta fejét a tűzhelyből, elmosolyodott, s szinte barátságosan felelte:

- Isten adjon neked, uram, jó napot és jó egészséget, de én szabad ember vagyok, nem rabszolga.

Viniciusnak kedve támadt kifaggatni Ursust Lygia hazája felől, e szavak tehát kellemesen érintették, mert egy szabad emberrel való beszélgetés, még ha egyszerű ember is, kevésbé csorbította római és patríciusi méltóságát, mint ha egy rabszolgával ereszkedik szóba, akinek emberi mivoltát sem a törvény, sem a szokás nem ismerte el.

- Hát te nem Auluséké vagy? - kérdezte.

- Nem, uram. Én Kallinát szolgálom, mint ahogy anyját is szolgáltam, de a magam jószántából.

Azzal fejét ismét a tűzhelybe dugta, hogy megfújja a parazsat, amelyre meg előzőleg már fát dobott, de csakhamar megint előbújt, s így szólt:

- Nálunk nincsenek rabszolgák.

Vinicius azonban megkérdezte:

- Lygia hol van?

- Csak most ment ki. Én főzök neked reggelit, uram. Egész éjjel itt virrasztott melletted.

- Miért nem váltottad fel?

- Mert ő így akarta, az én dolgom pedig az, hogy engedelmeskedjem.

De szeme itt elborult, s kis idő múlva hozzátette:

- Ha nem engedelmeskednék neki, akkor, uram, te már nem élnél.

- Sajnálod talán, hogy nem öltél meg?

- Nem, uram. Krisztus nem akarja, hogy öljünk.

- Hát Atacinus? Hát Kroton?

- Nem lehetett másképpen - dörmögte Ursus.

S panaszosan nézte kezét, amely nyilván pogány maradt, jóllehet lelke felvette a keresztséget.

Azután a bögrét a tűzhelyre állította, ő maga pedig leguggolt, s elgondolkodó tekintetével a tűzbe meredt.

- Te vagy az oka, uram - szólalt meg végre. - Miért emeltél kezet reá, a király lányára?

Viniciusban az első pillanatban felforrt a büszkeség, hogy egy paraszt és barbár nemcsak ilyen bizalmasan mer hozzá szólni, hanem még korholja is. A tegnapelőtt éjszaka óta tapasztalt rendkívüli és valószínűtlen dolgokhoz még egy csatlakozott. De gyenge volt, rabszolgái sem voltak kéznél, így hát uralkodott magán, meg különben is győzedelmeskedett benne a vágy, hogy Lygia életéről megtudjon bizonyos részleteket.

Mikor tehát lecsillapodott, elkezdte Ursust faggatni a lygiusoknak Vannius és a suevusok elleni háborújáról. Ursus örömmel felelgetett, de nem sok újat tudott mondani azonfelül, amit Aulus Plautius már elmondott Viniciusnak. Ursus nem vett részt a harcban, mert ő a túszul adott nőkkel együtt Atelius Hister táborába került. Csak annyit tudott, hogy a lygiusok megverték a suevusokat és jazigokat, de vezérük és királyuk elesett egy jazig nyíltól. Mindjárt ezután kapták a hírt, hogy a semnonok felgyújtották az erdőségeket határaikon, s ők azonnal visszafordultak, hogy sérelmükért bosszút álljanak, a túszok pedig Ateliusnál maradtak, aki eleinte királyokat megillető tiszteletet adatott nekik. Később meghalt Lygia anyja. A római vezér nem tudta, mitévő legyen a gyermekkel. Ursus vissza akarta őt vinni hazájukba, de az a vadállatok és vad törzsek miatt nagyon veszélyes út lett volna, mikor tehát híre jött, hogy egy lygius követség van Pomponiusnál, hogy felajánlja neki segítségüket a markomannok ellen, Hister elküldte őket Pomponiushoz. Mikor odaértek, kiderült, hogy semmiféle követség nem járt ott - így aztán ott maradtak a táborban, ahonnan Pomponius Rómába vitte őket, s miután a diadalmenet is megtörtént, a gyermeket átadta Pomponia Graecinának.

Vinicius ebből az elbeszélésből csak apróbb részleteket nem ismert, mégis nagy örömmel hallgatta Ursus szavait, mert patríciusi gőgjének hízelgett, hogy íme, egy szemtanú is igazolja Lygia királyi származását. Mint királylány, a Caesar udvaránál egy sorba kerülhetett a legelőkelőbb családok leányaival, annyival is inkább, mert az a nép, melynek apja a királya volt, eddigelé sosem viselt háborút a rómaiak ellen, s noha barbárok voltak, veszélyesekké is válhattak Rómára nézve, hiszen Atelius Hister maga mondta, hogy "megszámlálhatatlan tömegű" harcosaik vannak.

Egyébként ezt a véleményt Ursus teljességgel megerősítette, mert mikor Vinicius a lygiusok felől kérdezősködött, így felelt:

- Mi erdőkben élünk, de annyi a föld nálunk, hogy senki sem tudja, hol a rengeteg vége, s töméntelen sok az ember benne. Vannak ott fából készült várak is, s azokban töméntelen gazdagság, mert amit a semnonok, markomannok, vandálok és quadok világszerte zsákmányolnak, azt mi elszedjük tőlük. Ők pedig nem mernek bennünket megtámadni, csak az erdőket gyújtják fel, mikor felőlük fúj a szél. Mi nem félünk sem tőlük, sem a római Caesartól.

- Az istenek a rómaiakat tették meg a föld uraivá - felelte Vinicius nyersen.

- Az istenek rossz szellemek - felelte Ursus egyszerűen -, s ahol nincsenek rómaiak, ott nincs római uralom.

Megigazította a tüzet, s mintegy önmagának mondta:

- Mikor Caesar Kallinát az udvarába vitette, s én azt hittem, hogy ott valami sérelem érheti, el akartam menni messze az erdőségekbe, hogy elhozzam a lygiusokat a királylány segítségére. S a lygiusok meg is indultak volna a Duna felé, mert jó nép az, bár pogány. Legalább megvittem volna nekik az "örvendetes hírt". De ha Kallina visszatér Pomponiához, én úgyis a lábához borulok, s megkérem, engedjen el hozzájuk, mert Krisztus nagyon messze született, s ők nem hallottak róla... Jobban tudta Ő, mint én, hogy hol kell a világra jönnie, de ha véletlenül nálunk, a rengetegben született volna meg, mi biztosan nem adtuk volna kínhalálra, hanem szépen neveltük volna a Kisdedet, s gondoskodtunk volna, hogy sem vadban, sem gombában, sem hód-prémben, sem borostyánban sose szenvedjen hiányt. S amit a suevusoktól vagy a markomannoktól zsákmányoltunk volna, azt mind neki adtuk volna, hogy bőségben és kényelemben élhessen.

Így beszélgetve, a tűzhelyre tette a Viniciusnak reggelire készülő borlevessel telt edényét, aztán elhallgatott. Gondolatai még egy darabig nyilván a lygius őserdőkben röpködtek, csak mikor a borleves fortyogni kezdett, öntötte ki egy lapos tálba, s miután kellően lehűtötte, így szólt:

- Glaucus azt ajánlja, uram, hogy minél kevesebbet mozgasd még az egészséges kezedet is, Kallina tehát megparancsolta, hogy én etesselek.

Lygia megparancsolta! Erre nem volt felelet. Viniciusnak eszébe sem jutott, hogy ellenkezzék Lygia akaratával, mintha a Caesar leánya vagy istennő lett volna, nem felelt hát egy szót sem. Ursus pedig leült az ágya mellé, s a borlevest egy kis csuporral méregetve, Vinicius szája elé tartotta. S mindezt oly nagy gonddal s kék szemében olyan jóságos mosollyal végezte; hogy Vinicius tulajdon szemének nem hitte, hogy ez ugyanaz a rettenetes titán, aki tegnap összeroppantotta Krotont, s reá is rátört, mint a vihar, és széjjel is szedte volna, ha Lygia meg nem könyörül rajta. Az ifjú patrícius életében most először gondolkozott el azon, hogy mi is mehet végbe egy ilyen egyszerű paraszt, egy szolga, egy barbár ember lelkében.

De Ursus mint dajka éppen olyan ügyetlennek bizonyult, amilyen gondos volt. A bögre teljesen eltűnt herculesi markában, úgyhogy Vinicius szájának már nem maradt egy csepp hely sem. Többszöri sikertelen kísérlet után az óriás mély gondokba merülve jelentette ki:

- Eh, könnyebb egy bölényt kivonszolni a bozótból...

Viniciust mulattatta a lygius zavara, de éppen annyira foglalkoztatta megjegyzése is. Gyakran látott ő a cirkuszban rettenetes "urokat", amelyeket az északi erdőségekből hozattak, a legderekabb bestiariusok is félve vadásztak rájuk, s nagyságban, erőben csak az elefánt múlta felül őket.

- Megpróbáltad már az ilyen vadállatok szarvát megragadni? - kérdezte ámulva.

- Amíg húsz tavasz el nem múlt felettem, addig féltem - felelte Ursus -, de azután gyakran megtörtént.

S megint hozzálátott Vinicius etetéséhez, de most még ügyetlenebbül, mint azelőtt.

- Meg kell kérnem Miriamot vagy Nazariust - mondta. De Lygia halvány arcocskája már ki is bukkant a függöny mögül.

- Mindjárt segítek - ajánlkozott.

S csakhamar elő is jött a cubiculumból, ahol már nyilván készült lefeküdni, mert csak a régiek által capitiumnak nevezett feszes tunika volt rajta, s keblét teljesen eltakarta. A haja is le volt bontva. Vinicius szíve hevesebben kezdett dobogni, mikor meglátta, s szemrehányást tett neki, hogy még mindig nem feküdt le, de a leány vidáman felelte:

- Éppen most készültem megtenni, de előbb kisegítem Ursust.

Azzal fogta a bögrét, letelepedett az ágy szélére, s etetni kezdte Viniciust. Az ifjút ez egy kissé megalázta, de ugyanakkor nagyon boldognak is érezte magát. Mikor a leány föléje hajolt, Vinicius érezte a testéből áradó melegséget, s lebontott fürtjei az ifjú mellére hullottak, úgyhogy elsápadt az indulattól, de e zűrzavar és a megkívánás eksztázisa közepette azt is megérezte, hogy íme, ez egy drága s mindenekfelett imádott lény, akihez képest az egész világ semmi. Régebben csak megkívánta, most teljes szívével megszerette. Régebben, az életben és az érzelmekben egyaránt, a kérlelhetetlen, vak önzés vezette, mint akkor minden embert, s csak magára gondolt, most azonban már kezdett Lygiával is törődni.

Kis idő múlva kijelentette, hogy nem eszik többet, s noha Lygia jelenlétében és bámulásában mérhetetlen gyönyörűségét lelte, így szólt:

- Elég. Menj aludni, isteni Lygiám.

- Ne nevezz így - felelte a leány -, nem méltó dolog ilyent hallgatnom.

De azért rámosolygott, azután kijelentette, hogy az álom kiment a szeméből, fáradtságot nem érez, s addig nem is tér nyugovóra, amíg Glaucus vissza nem jön. Vinicius úgy hallgatta szavait, mint a zenét, s ugyanakkor szíve egyre jobban megindult, megtelt egyre nagyobb elragadtatással és hálával, értelme pedig azon töprengett, hogy miként mutassa ki ezt a háláját.

- Lygia - mondta rövid szünet után -, én ezelőtt nem ismertelek, de most már tudom, hogy hibás úton akartalak elérni, azért hát azt mondom: menj vissza Pomponia Graecinához, s légy meggyőződve, hogy ezentúl senki sem emel rád kezet.

De a leány arca hirtelen elszomorodott.

- Boldog volnék, ha csak messziről láthatnám őt, de most már nem mehetek vissza hozzá.

- Miért? - kérdezte Vinicius csodálkozva.

- Mi, keresztények, Akté útján tudjuk, mi történik a Palatinuson. Nem tudod talán, hogy Caesar röviddel szökésem után s mielőtt Neapolisba utazott, magához hívatta Aulust és Pomponiát, s abban a hitben, hogy ők segítettek szökésemben, haragjával fenyegette meg őket? Szerencsére Aulus megmondhatta neki: "Tudod, uram, hogy hazugság soha el nem hagyta számat; nos, esküszöm, hogy nem segítettük őt szökésében, s éppen úgy nem tudjuk, mint te, hogy mi történt vele." S Caesar elhitte, később el is felejtette - én pedig, a vének tanácsára, sosem írtam meg anyámnak, hol vagyok, mert így mindig bátran megesküdhetett rá, hogy semmit sem tud rólam. Te talán nem tudod ezt megérteni, Vinicius, de nekünk akkor sem szabad hazudnunk, ha életünkről volna szó. Ilyen a mi vallásunk, s ahhoz akarjuk hajlítani szívünket, én hát nem láttam Pomponiát, amióta elhagytam házát, ő pedig csak néhanapján, távoli szóbeszéd útján hallotta, hogy élek, és biztonságban vagyok.

S nagy vágyakozás foghatta el, mert szeme megtelt könnyel, de csakhamar lecsillapodott, s így szólt:

- Tudom, Pomponia is vágyik utánam, de nekünk van olyan vigaszunk, amilyen másoknak nincsen.

- Igen - felelte Vinicius -, a ti vigaszotok Krisztus, de én ezt nem tudom megérteni.

- Tekints reánk, a mi számunkra nincs elválás, nincsen fájdalom és szenvedés, s ha mégis volna, az is örömmé változik. Még a halál is, amely számotokra az élet végét jelenti, számunkra az élet kezdete, s nem egyéb, mint egy alacsonyabb rendű boldogság átváltozása magasabb rendűvé, egy kevésbé nyugodt boldogság átalakulása nyugodtabb és örökkévaló boldogsággá. Gondold meg, micsoda vallás lehet az, amely még ellenségeink számára is irgalmasságot követel tőlünk, amely tiltja a hazugságot, megtisztítja lelkünket a haragtól, s halálunk után mérhetetlen boldogságot ígér.

- Hallottam mindezt az Ostrianumban, s láttam, miként viselkedtetek velem és Chilonnal szemben, s mikor erre gondolok, most is azt hiszem, hogy álmodom, és sem szememnek, sem fülemnek nem szabad hinnem. De most felelj meg egy másik kérdésemre: boldog vagy?

- Boldog! - felelte Lygia. - Én hiszek Krisztusban, tehát nem lehetek boldogtalan.

Vinicius úgy nézett rá, mintha az, amit mondott, végképp meghaladta volna az emberi értelem határát.

- S nem szeretnél visszatérni Pomponiához?

- Teljes szívemből szeretnék, s vissza is térek hozzá, ha az lesz Isten akarata.

- Akkor hát azt mondom, tedd meg, s én a lareseimre esküszöm, nem emelek rád kezet.

Lygia egy darabig elgondolkozott, aztán így szólt:

- Nem. Nem hozhatok veszedelmet szeretteimre. Caesar nem szereti a Plautius családot. Ha visszatérnék... hiszen tudod, hogy terjed a hír Rómában a rabszolgák útján, az én visszatérésem hírétől is hangos lenne a város, s kétségkívül Nero is tudomást szerezne róla rabszolgáitól. Akkor pedig megbüntetné Aulusékat, de legalábbis engem ismét elvenne tőlük.

- Úgy van - hagyta rá Vinicius, szemöldökét összehúzva -, az lehetséges. Már csak azért is megtenné, hogy megmutassa, az ő akaratának teljesednie kell. Igaz, hogy csak megfeledkezett rólad, vagy nem akart a dologra gondolni, mondván, hiszen nem rajta esett sérelem, hanem rajtam. De az is lehet, hogy elvenne ugyan Auluséktól, de nekem adna, s én akkor visszaadnálak Pomponiának.

De Lygia szomorúan kérdezte:

- Vinicius, szeretnél engem megint a Palatinuson látni?

Az ifjú pedig összeszorította fogát, s úgy felelte:

- Nem. Igazad van. Ostobaság! Nem!

S egyszerre mintha feneketlen mélységet látott volna maga előtt. Patrícius, katonai tribunus és hatalmas ember volt, de hát annak a világnak, amelyhez tartozott, minden hatalmassága fölött egy őrült állt, akinek sem akaratát, sem rosszindulatát nem lehetett előre látni. Legfeljebb csak a keresztények tehették meg, hogy ne féljenek tőle, ne számoljanak vele, mert az ő számukra ez az egész világ, ebben minden elválás, szenvedés, sőt, maga a halál is semmiség volt. Egyébként mindenkinek reszketnie kellett tőle. Egész terjedelmében feltárult előtte az idők borzalma, amelyben éltek. Íme, nem adhatta vissza Lygiát Auluséknak, mert félnie kellett, hogy a szörnyetegnek eszébe juthat ellene fordítani haragját, s ugyanez okból, ha most feleségül venné, őt is, önmagát is, meg Aulusékat is veszélynek tenné ki. Egy pillanatnyi rossz hangulat elég ahhoz, hogy mindnyájan elvesszenek. Vinicius életében most először érezte, hogy vagy a világnak kell újjászületnie és megváltoznia, vagy az élet válik teljesen lehetetlenné. Megértette azt is, ami az imént még egészen homályos volt számára, hogy ilyen időkben csakis a keresztények lehetnek boldogok.

De mindenekelőtt fájdalom fogta el, mert megértette, hogy ő maga bogozta úgy össze Lygia és a saját életét, hogy ebből a zűrzavarból szinte nincs is kivezető út. S e fájdalom hatása alatt így szólt:

- Tudod-e, hogy boldogabb vagy nálam? Neked a szegénységben s ebben az egy szobában, az egyszerű emberek között, megvolt a vallásod, a Krisztusod, nekem meg csak te vagy, s mikor elvesztettelek, olyan voltam, mint a koldus, akinek sem hajléka, sem kenyere. Te az egész világnál drágább vagy nekem. Kerestelek, mert nem bírtam nélküled élni. Nem kellett nekem sem lakoma, sem alvás. Ha nem reméltem volna, hogy megtalállak, kardomba dőltem volna. De félek a haláltól, mert akkor nem nézhetnélek. Hidd el, ha mondom, nem bírok nélküled élni, s eddig is csak a remény tartotta bennem a lelket, hogy megtalállak és meglátlak. Emlékszel még Auluséknál folytatott beszélgetéseinkre? Egyszer egy halat rajzoltál nekem a homokba, s én nem tudtam, mit jelent az. Emlékszel, hogyan labdáztunk? Én már akkor is az életemnél jobban szerettelek, s te is kezdted már sejteni, hogy szeretlek... Odajött Aulus, Libitinával ijesztett, s megszakította beszélgetésünket. Pomponia búcsúzásul azt mondta Petroniusnak, hogy az Isten egy, mindenható és könyörületes, de nekünk eszünkbe sem jutott, hogy a ti istenetek Krisztus. Adjon vissza nekem téged, s megszeretem, bár úgy vélem, Ő a rabszolgák, az idegenek és a nyomorultak istene. Te itt ülsz mellettem, s csak Rá gondolsz. Gondolj rám is, mert ha nem, gyűlölni fogom Őt. Nekem csak te vagy az istenségem. Áldott a te atyád és anyád, áldott a föld, mely szült téged. Szeretném átölelni a lábadat, s úgy imádkozni hozzád, neked hódolni, neked áldozni, előtted meghajolni: - ó, háromszorosan isteni Lygiám! Nem tudod, mert nem is tudhatod, mennyire szeretlek...

Azzal tenyerét végighúzta elsápadó homlokán, s behunyta szemét. Természete sosem ismert gátat, sem a haragban, sem a szerelemben. Indulatosan beszélt, mint aki nem bír uralkodni magán, és semmiképpen nem számol sem a szavakkal, sem az érzelmeivel. De lelke mélyéből és őszintén beszélt. Érezhető volt, hogy szívében meggyülemlett a fájdalom, az elragadtatás, a megkívánás és az imádat, s most bőséges szóáradatban robbant ki. Lygia káromlást látott e szavakban, de szíve mégis úgy dobogott, mintha széjjel akarta volna vetni a keblét szorító tunikát. Nem bírta legyőzni az ifjú és szenvedései iránt érzett könyörületét. Megindította az a tisztelet, amivel az ifjú beszélt vele. Érezte, hogy végtelenül szeretik és imádják, érezte, hogy ez a hajlíthatatlan, veszedelmes ember most testestül-lelkestül az övé, mint egy rabszolga, s az ifjú alázatának és saját hatalmának érzete boldogsággal töltötte el. Emlékei egy pillanat alatt feléledtek. Most megint az a pogány istenséghez hasonló, pompás, gyönyörű Vinicius volt számára, aki Auluséknál a szerelemről beszélt neki, s mintegy álomból ébresztette fel akkor még félig gyermeki szívét; ugyanaz, akinek csókjait még ajkán érezte, s akinek öleléséből Ursus ragadta ki a Palatinuson, mintha tűzből mentette volna meg. Csakhogy most, sasarcán az elragadtatás és fájdalom kifejezésével, sápadt homlokával, könyörgő szemével, sebesülten, a szerelemtől megtörve, tele imádattal és alázattal, olyannak látta, amilyennek akkor kívánta volna látni, s meg is szerette volna teljes szívével, vagyis most drágább volt neki, mint bármikor máskor.

S hirtelen megérezte, hogy eljöhet a pillanat, mikor az ifjú szerelme átöleli, és elragadja, mint a vihar, s e gondolatnál ő is megérezte, amit az imént Vinicius, hogy szakadék szélén áll. Hát ezért hagyta el Aulusék házát? Ezért keresett menedéket a szökésben? Ezért bujkált annyi ideig a nyomornegyedekben? Ki hát az a Vinicius? Augustianus, katona és Nero udvaronca! Hiszen részt vett a Caesar erkölcstelen tivornyáiban, hiszen erről tanúskodott az a lakoma is, amelyet Lygia nem bírt elfeledni; hiszen a többiekkel együtt eljárt a szentélyekbe, s áldozatokat mutatott be a gyalázatos isteneknek, akikben talán nem hitt, de mégis megadta nekik a hivatalos tiszteletet. Hiszen üldözte őt csak azért, hogy rabszolgává és szeretőjévé tegye, s egyúttal beletaszítsa a fényűzés, a bűn és gyalázat ama szörnyű világába, amely bosszúért kiált az égre. Igaz, hogy most mintha megváltozott volna, de hiszen csak az imént mondta, hogy ha ő, Lygia, többet fog Krisztusra gondolni, mint őrá, akkor kész Krisztust meggyűlölni. Lygia úgy érezte, hogy a Krisztus iránti szerelmén kívül minden más szerelemnek már puszta gondolata is bűn Krisztus és tanai ellen, mikor tehát rájött, hogy szívében egyéb érzelmek és vágyak is ébredhetnek, elfogta a saját jövője és szíve miatti félelem.

A belső tépelődés e pillanatában jött be Glaucus, hogy a beteget megvizsgálja és bekötözze. Vinicius arcára egy szempillantás alatt kiült a harag és türelmetlenség kifejezése. Mérges volt, hogy megzavarták Lygiával való beszélgetését, s Glaucus kérdéseire szinte megvetően válaszolgatott. Hamarosan mérsékelte ugyan magát, de ha Lygia abban bizakodott, hogy az Ostrianumban hallottak megfelelő hatást gyakorolhattak az ifjú szívós természetére, e tévhitnek most el kellett oszlania. Csak vele szemben változott meg, de ettől az egy érzéstől eltekintve megmaradt nyers és önző, igazi római farkasszíve, amely nemcsak a szelíd keresztény tanok befogadására, hanem a hálára sem volt alkalmas.

Lygia végül is nyugtalanul és belső gondokkal távozott mellőle. Nemrégen imádságában Krisztusnak ajánlotta fel kristálytiszta, derűs szívét. Most ez a derű zavarossá vált. A virág kelyhébe mérges féreg furakodott be, s most ott zúgott. Még az alvás sem hozott megkönnyebbülést, pedig két éjszakát álmatlanul töltött. Azt álmodta, hogy az Ostrianumban Nero, augustianus kísérete, bacchánsnők, corybantusok és gladiátorok élén, rózsakoszorús szekérrel gázol végig a keresztény tömegeken, Vinicius pedig őt kapja karjába, behúzza a quadrigába, s melléhez szorítva suttogja: "Gyere velünk!"

 

HUSZONHETEDIK FEJEZET

Ettől kezdve ritkábban mutatkozott a közös szobában, s ritkábban közelített Vinicius ágyához. De nyugalma nem tért vissza. Látta, hogy az ifjú könyörgő tekintettel követi mozdulatait, hogy minden szavát mint valami nagy kegyet várja, hogy szenved, de panaszkodni nem mer, mert fél, hogy el találja őt riasztani magától, hogy egyedül ő jelenti számára az örömet és egészséget, s erre szíve megtelt könyörülettel. Csakhamar rájött, hogy minél jobban igyekszik őt kerülni, annál jobban sajnálja, s ugyanakkor annál gyöngédebb érzelmek támadnak benne az ifjú iránt. Nyugalma elhagyta. Néha azzal biztatta magát, hogy mindig mellette kellene lennie, először is azért, mert az isteni tan azt parancsolja, hogy a rosszért jóval fizessen, másodszor pedig mert a vele való beszélgetés közelebb hozhatná az ifjút ezekhez a tanokhoz. De lelkiismerete azonnal megfelelt rá, hogy ez ámítás, mert ami Vinicius felé vonzza, az nem más, mint az ifjú varázsa és szerelme. Ily módon örökös tusakodásban élt, amely napról napra erősbödött. Néha úgy érezte, hogy háló veszi körül, melyet át akar szakítani, de egyre jobban belebonyolódik. Azt is be kellett vallania önmagának, hogy napról napra jobban kívánja őt látni, hangja egyre kedvesebb a fülének, hogy minden erejével küzdenie kell az ellen, hogy hosszasan elüldögéljen ágyánál. Mikor közeledett hozzá, s erre az ifjú arca fellángolt, az ő szívét is elárasztotta az öröm. Egy napon könnyek nyomait látta az ifjú szemében, s most első ízben támadt az a gondolata, hogy azokat a könnyeket csókjaival is felszáríthatná. E gondolattól megrémült, érezte, hogy megveti magát, és végigsírta az egész éjszakát. Az ifjú pedig türelmes volt, mintha esküt tett volna rá, hogy türelmét el nem veszíti. Ha olykor megvillant a szemében a türelmetlenség, az önkény és a harag, csakhamar megfékezte a villanásokat, aztán nyugtalanul nézett a leányra, mintha bocsánatot akarna kérni tőle, Lygiát pedig ez még jobban megragadta. Sosem érezte ő, hogy ennyire szeretik, s ha erre gondolt, bűnösnek, de egyszersmind boldognak is érezte magát. S Vinicius valóban megváltozott. Glaucusszal folytatott beszélgetéseiben kevesebb volt a büszkeség. Gyakran elgondolta, hogy ez a szegény rabszolga orvos, az idegen, vén Miriam, aki olyan gondosan ápolta, meg Crispus, akit mindig imádságba merülve látott, mégiscsak emberek. Csodálkozott, hogy ilyen gondolatai vannak, de mégiscsak voltak. Ursust idővel megszerette, s mostanában naphosszat elbeszélgetett vele, mert beszélhettek Lygiáról, az óriás pedig ki nem fogyott az elbeszélésekből, s míg a legalantasabb szolgálatot végezte a beteg körül, ő is kezdett hozzá ragaszkodni. Lygia mindig egészen másfajta, százszorosan magasabb rendű lény volt az ifjú szemében, mint azok, akik körülvették. Mindazonáltal kezdte az egyszerű és szegény embereket is jobban megnézni, amit eddig sohasem tett, s fel is fedezett bennük olyan figyelemre méltó tulajdonságokat, amelyekről eddig soha eszébe nem jutott, hogy egyáltalán létezhetnek.

Csupán Nazariust nem állhatta, mert azt hitte, ez a fiú elég vakmerő ahhoz, hogy szerelmes legyen Lygiába. Sokáig türtőztette magát, hogy ellenszenvét ki ne mutassa, mikor azonban egyszer a fiú két fürjet hozott Lygiának, amelyeket saját keresményéért vásárolt a piacon, Viniciusban felébredt a quirisek ivadéka, akinek szemében egy ilyen idegen nemzetbéli jöttment annyit sem jelentett, mint a leghitványabb féreg. Hallván, hogy Lygia megköszöni az ajándékot, rettenetesen elsápadt, s mikor a fiú kiment, hogy vizet hozzon a fürjének, megszólalt:

- Hogyan tűrheted, Lygia, hogy ez ajándékokat hozzon neked? Nem tudod talán, hogy e nép fiait a görögök zsidó kutyáknak nevezik?

- Nem tudom, hogy hívják őket a görögök - felelte a leány -, de azt tudom, hogy Nazarius keresztény, s nekem testvérem.

Azzal csodálkozva és szemrehányással nézett az ifjúra, mert már elszokott az ilyen kitörésektől, Vinicius pedig összeszorította fogát, hogy oda ne vágja neki, hogy az effajta testvéreit halálra korbácsoltatná, vagy elküldené falura, hogy ott mint compeditusok[112] ássák a földet az ő szicíliai szőlőiben... De megfékezte magát, elnyomta haragját, s csak később szólalt meg:

- Bocsáss meg, Lygia, te az én szememben királyleány és Aulusék fogadott gyermeke vagy.

S annyira erőt vett magán, hogy mikor Nazarius ismét megjelent a szobában, megígérte neki, hogy amint hazamegy villájába, ad neki egypár pávát vagy flamingót, amelyekkel tele volt a kertje.

Lygia megértette, mennyi önmegtagadásába kerülhet Viniciusnak minden ilyen győzelem, amit maga fölött arat. De minél gyakrabban aratott ilyen győzelmeket, annál közelebb jutott hozzá Lygia szíve. A Nazariusszal kapcsolatos érdeme azonban kisebb volt, mint ahogy Lygia gondolta. Vinicius pillanatnyilag fellobbanhatott ellene, de nem lehetett rá féltékeny. Miriam fia a valóságban nem sokkal többet jelentett a szemében, mint egy kutya, s ezenfelül a fiú még szinte gyermek volt, ha tehát szerette is Lygiát, csak tudat alatt és szolga módjára szerethette. Nagyobb harcokba került a fiatal tribunusnak, hogyha csak hallgatólagosan is, de elfogadja azt a tiszteletet, amely az itteni emberek körében a Krisztus nevét és tanait övezte. E tekintetben furcsa dolgok mentek végbe Viniciusban. Hiszen mégiscsak olyan tanok voltak ezek, amelyekben Lygia hitt, ő tehát már csak azért is hajlandó volt őket elismerni. Azután minél egészségesebb lett, minél jobban visszaemlékezett az Ostrianumban töltött éjszaka óta végbement események egész sorára, s arra a sok fogalomra, amelyek azóta hatoltak agyába, annál inkább ámulatba ejtette e tanok emberfeletti ereje, amellyel az emberi lelkeket olyan mélységesen átformálták. Megértette, hogy van bennük valami rendkívüli, ami eddig nem volt a világon, s érezte, hogy ha ez a vallás elterjedne az egész világon, s beleplántálná szeretetét és irgalmasságát, akkor alighanem valami ahhoz hasonló korszak következnék, amikor még nem Iuppiter, hanem Saturnus kormányozta a világot. Nem is mert kételkedni sem Krisztus természetfölötti származásában, sem feltámadásában, sem egyéb csodáiban. Az ezekről bizonyságot tévő szemtanúk sokkal szavahihetőbb emberek voltak, és sokkal jobban undorodtak a hazugságoktól, semhogy feltételezni lehetett volna, hogy fűt-fát összehordanak. Elvégre a római szkepticizmus megengedte magának azt, hogy az istenekben ne higgyen, de a csodákban hitt. Vinicius valami furcsa talánnyal állt szemben, amelyet nem bírt megoldani. Másfelől úgy látta, hogy az a vallás annyira ellentétes a dolgok fennálló rendjével, gyakorlati megvalósítása annyira lehetetlen, s az egész olyan őrületes, mint egyetlen más vallás sem. Az ő felfogása szerint az emberek Rómában meg az egész világon lehettek rosszak, de a világrend jó volt. Ha például Caesar tisztességes ember lenne, ha a senatus nem feslett erkölcsű, alja emberekből állott volna, hanem olyanokból, mint Thrasea, mi egyebet lehetne még kívánni? Hiszen a római béke és a római uralom jó dolog, az emberek osztályozása helyes és igazságos. Ellenben ez a vallás, Vinicius értelmezése szerint, lerombolna minden rendet, minden felsőbbséget, és megszüntetne minden különbséget. S akkor mi történnék akár csak a római fennhatósággal és az állammal is? Avagy a rómaiak lemondhatnak az uralkodásról, vagy megtehetik azt, hogy a legyőzött népek csordáját magukkal egyenlőnek tekintsék? Ez már sehogy sem fért az ő patríciusi fejébe. Emellett, ami őt illeti, ez a vallás ellenkezett egész képzeletvilágával, szokásaival, jellemével és életfelfogásával. Sehogy sem bírta elképzelni, hogyan élhetne ő, ha például elfogadná ezt a vallást. Félt tőle, csodálta, de felvételétől egyszerűen visszariadt a természete. Végül is megértette, hogy semmi más, csak ez a vallás választotta őt el Lygiától, s ha erre gondolt, egész lelkével gyűlölte.

De azzal már tisztában volt, hogy ez a vallás adta Lygiának azt a kimondhatatlan, rendkívüli szépséget, amely az ő szívében a szerelmen kívül tiszteletet, a megkívánáson kívül imádatot is keltett, s Lygiát az ő szemében a világon mindennél drágább lénnyé tette. S ilyenkor megint kedve lett volna szeretni Krisztust. És világosan érezte, hogy vagy megszereti Őt, vagy meggyűlöli, de közömbös nem maradhat iránta. Közben pedig mintha két ellentétes irányú hullám taszította volna, ingadozott gondolataiban, ingadozott érzelmeiben, nem tudott választani, de meghajtotta fejét, s hallgatólagosan tisztelte ezt az istent, akit nem bírt felfogni, tisztelte csak azért, mert Lygia istene volt.

Lygia pedig látta, mi megy végbe az ifjúban, hogyan hajlik, töredezik, természete hogyan utasítja el ezt a vallást, s ha ez egyfelől halálosan bántotta, másfelől a szánalom, a részvét és a hála ellenállhatatlan erővel hajlította szívét az ifjú felé azért a hallgatólagos tiszteletért, amit Krisztus iránt tanúsított. Eszébe jutott Pomponia Graecina és Aulus. Pomponia számára az örök fájdalom és a soha fel nem száradó könnyek forrása volt az a gondolat, hogy a síron túl nem találja meg Aulust. Lygia csak most kezdte jobban megérteni ezt a keserűséget és ezt a fájdalmát. Ő is talált egy drága lényt, s őt is az fenyegette, hogy örökre el kell válnia tőle. Néha azzal áltatta még magát, hogy Vinicius szíve csak megnyílik a krisztusi igazság előtt, de ez az önámítás nem tarthatott sokáig. Sokkal jobban ismerte és értette már őt. Vinicius - és keresztény! Ez a két fogalom még az ő tapasztalatlan fejében sem fért meg egymás mellett. Ha a komolyan gondolkozó és állhatatos Aulus nem lett azzá az okos és tökéletes Pomponia befolyására, akkor hogyan lehetne azzá Vinicius? Erre nem volt válasz, vagyis az egyetlen válasz csak az lehetett: nincsen számára sem remény, sem menekvés.

De Lygia ijedten döbbent rá, hogy az ifjú feje fölött függő kárhozatos ítélet nemhogy visszariasztaná őt Viniciustól, hanem már maga a szánalom is még drágábbá teszi őt számára. Néha elfogta a vágy, hogy őszintén beszéljen vele sötét jövőjéről, de mikor egyszer leült melléje, s elmondta, hogy a keresztény valláson kívül nincs élet, ő, most már jobb erőben lévén, egészséges könyökére támaszkodva, fejét hirtelen a leány ölébe hajtotta, s így szólt: "Te vagy az élet!" Erre Lygiának elállt a lélegzete, öntudatát vesztette, s feje búbjától a lábáig végigfutott benne a gyönyör remegése. Lygia az ifjú fejét két kezébe fogva igyekezett felemelni, de ekkor ő maga is közelebb hajolt hozzá annyira, hogy ajka az ifjú haját érintette, s egy darabig kábultan viaskodtak önmagukkal és szerelmükkel, mely egymás felé vitte, taszította őket.

Lygia végül felállt és elmenekült, mert feje szédült, s ereiben mintha tűz folyt volna. De ez volt ama csepp, amely végül is kicsurrantotta a színültig telt poharat. Vinicius nem is sejtette, milyen drágán kell megfizetnie ezt a boldog pillanatot, de Lygia érezte, hogy most már neki van szüksége segítségre. Ezt az estét követő éjszakát sírva és imádkozva, álmatlanul töltötte, de úgy érezte, nem méltó arra, hogy imádkozzék, s nem is találhat meghallgatást. Másnap korán kijött a cubiculumból, kihívta Crispust a borostyánnal és fonnyadt lonccal befuttatott kerti lugasba, s kiöntötte előtte egész lelkét. Kérte, engedje meg, hogy elhagyja Miriam házát, mert már nem hízik önmagában, s nem bírja legyőzni szívében Vinicius iránti szerelmét.

Crispus szigorú és örökös vallási hevületben élő öregember volt, jóvá is hagyta Lygiának azt a szándékát, hogy Miriam házát elhagyja, de arra már nem talált szavakat, hogy ezért a - felfogása szerint - bűnös szerelemért megbocsásson. Szíve felháborodott a puszta gondolatra, hogy az a Lygia, akit szökése óta oltalmazott, akit megszeretett, akit ő erősített meg a hitben, s akire eddigelé úgy nézett, mint a keresztény hit talaján kivirult és semmiféle földi lehelettől meg nem fertőzött fehér liliomra, íme, másféle, mint mennyei szerelem számára is helyet talált szívében. Eddigelé hitte, hogy a világon sehol sem dobogott tisztább szív Krisztus dicsőségére. Neki akarta őt ajánlani, mint gyöngyszemet, mint ékszert, mint saját kezének drága művét, a most érzett csalódás tehát megdöbbentette, és keserűséggel töltötte el.

- Menj, könyörögj Istenhez, hogy bocsássa meg bűneidet - mondta komoran. - Menekülj, amíg a gonosz szellem, amely behálózott, a teljes romlásba nem visz, s amíg meg nem tagadod a Megváltót. Az Isten meghalt érted a keresztfán, hogy önvérével váltsa meg lelkedet, de te inkább az iránt gyúltál szerelemre, aki ágyasává akart tenni. Az Isten csodával mentett ki kezéből, de te megnyitottad szívedet a tisztátalan vágy számára, s megszeretted a sötétség fiát. Kicsoda ő? Az Antikrisztus barátja és szolgája, a feslettség és gonoszság részestársa. Hova visz ő magával, ha nem abba a szakadékba, abba a Szodomába, amelyben ő maga is él, s amelyet az Isten fog elpusztítani haragjának tüzével? Én pedig azt mondom: bár haltál volna meg, bár omlottak volna fejedre a ház falai, mielőtt ama kígyó becsúszott kebledbe, s benyálazott erkölcstelensége mérgével!

S egyre jobban nekihevült, mert Lygia bűne nemcsak haraggal töltötte el, hanem undorral és megvetéssel is az emberi, de különösen a női természettel szemben, mert íme, a nőt még a keresztény tanok sem óvhatják meg Éva gyarlóságától. Az mit sem számított az ő szemében, hogy Lygia eddigelé megőrizte tisztaságát, hogy menekülni akart ettől a szerelemtől, s hogy azt töredelmes bűnbánattal vallotta be. Crispus angyallá akarta őt tenni, s felvinni olyan magasságokba, ahol már csak a Krisztus iránti szerelemről lehet szó, s íme, ő megszeretett egy augustianust! Ennek már a puszta gondolata is irtózattal töltötte el szívét, amelyet még megsokszorozott a csalódás és a kiábrándulás érzete. Nem! Ezt nem bocsáthatta meg neki! Az irtózat szavai égették ajkát, akár az izzó parázs; még viaskodott önmagával, hogy ki ne mondja, de sovány karjaival ott hadonászott a megrémült leány előtt. Lygia bűnösnek érezte, ugyan magát, de nem ennyire. Sőt azt hitte, hogy ha elmegy a háztól, azzal győzedelmeskedik a kísértésen, és enyhíti bűnét... Crispus egészen összezúzta, rámutatott lelkének annyira silány és gyalázatos voltára, amit ő eddigelé nem is gyanított. Sőt azt hitte, hogy az öreg presbiter, aki - mióta megszökött a Palatinusról, mintha apja lett volna - valami kis irgalmat mutat majd iránta, megvigasztalja, s egy kis lelket önt bele s megerősíti.

- Istennek ajánlom csalódásomat és fájdalmamat - szólt -, de te a Megváltónak is csalódást okoztál, mert mintha mocsárba süllyedtél volna, melynek kigőzölgése megmérgezte lelkedet. Felajánlhattad volna Krisztusnak, mint drága edényt, mondván: "Töltsd meg, Uram, kegyelemmel!", de te inkább a gonosz szellem szolgájának ajánlottad fel. Bocsásson meg neked az Isten, és könyörüljön rajtad, mert én, amíg a kígyót ki nem veted magadból... én, aki kiválasztottnak tartottalak...

De hirtelen abbahagyta, mert észrevette, hogy nincsenek egyedül.

A fonnyadt lonc s a télen-nyáron egyformán zöldellő borostyán között két embert pillantott meg, akik közül az egyik Péter apostol volt. A másikat nem ismerte meg mindjárt, mert ciliciumnak nevezett vastag gyapjúból szőtt palástja eltakarta arcának egy részét. Crispus egy pillanatig azt hitte, hogy Chilon.

Azok pedig, hallván Crispus emelt hangját, beléptek a lugasba, s leültek a kőpadra. Péter társa ekkor felfedte sovány arcát, kopaszodó fejét, melyet oldalt göndör haj borított, vörös szemét és görbe orrát, s e csúnya, de átszellemült arcban Crispus a tarsusi Pál vonásait ismerte fel.

Lygia térdre rogyott, kétségbeesve ölelte át Péter lábát, s elkínzott fejecskéjét az apostol palástjához szorítva ott maradt anélkül, hogy szólt volna.

Péter pedig megszólalt: - Béke lelketeknek.

S látván a gyermeket lábánál, megkérdezte, mi történt. Erre Crispus elmondott mindent, amit Lygia megvallott neki, a leány bűnös szerelmét, azt, hogy menekülni akar Miriam házától, és a saját maga fájdalmát, hogy ez a lélek, akit szeplőtlen tisztaságban akart Krisztusnak ajánlani, egy olyan férfi iránti földi érzelemmel szennyezte be magát, aki részese minden gonosztettnek, amelyekben nyakig ül az egész pogány világ, s amelyek bosszúért kiáltanak az égre.

Míg Crispus beszélt, Lygia egyre erősebben ölelte az apostol lábát, mintha nála keresne menedéket, s tőle akarna kikönyörögni legalább egy parányi irgalmat.

Az apostol pedig végighallgatott mindent, majd lehajolt, összeaszott kezét a leány fejére tette, aztán tekintetét az öreg papra emelve, szólt:

- Crispus, nem hallottad-e, hogy a mi szeretett Mesterünk részt vett a kánai menyegzőn, s megáldotta a férfi és nő egymás iránti szerelmét?

Crispus keze lehanyatlott, álmélkodva nézett a beszélőre, s egy szót sem bírt szólni.

Az pedig egy pillanatig hallgatott, aztán tovább kérdezte:

- Úgy véled tán, Crispus, hogy Krisztus, aki megengedte, hogy a magdalai Mária, hozzájárulván, a lábához boruljon, s aki a parázna asszonynak megbocsátott, elfordulna ettől a gyermektől, aki tiszta, mint a mezők lilioma?

Lygia zokogva még szorosabban simult Péter lábához, mert megértette, hogy nem hiába keresett nála menedéket. Az apostol pedig felemelte a leány könnytől ázott arcát, s így szólt hozzá:

- Amíg szerelmesed szeme meg nem nyílik az igazság világossága előtt, addig kerüld őt, hogy bűnbe ne vigyen, de imádkozzál érte, s tudd meg, hogy szerelmedben nincs semmi bűn. Az az érdemed pedig, hogy védekezni akarsz a kísértés ellen, javadra számíttatik. Ne bánkódj és ne sírj, mert bizony mondom néked, a Megváltó kegyelme nem fordul el tőled, imádságaid meghallgatásra találnak, s a szomorúság után elkövetkeznek a vidámság napjai.

Azzal mindkét kezét a leány fejére tette, s szemét az égre emelve megáldotta őt. Arcáról földöntúli jóság sugárzott.

Crispus pedig megtörve, alázattal mentegette magát.

- Vétkeztem az irgalmasság ellen - mondta -, de azt hittem, hogy mivel a földi szerelmet a szívéhez engedte, megtagadta Krisztust...

Péter azonban így felelt:

- Én háromszor megtagadtam, s mégis megbocsátott, sőt rám bízta, hogy legeltessem báránykáit.

- ...meg azért - fejezte be Crispus -, mert Vinicius augustianus...

- Krisztus keményebb szíveket is megszelídített - felelte Péter.

Erre a tarsusi Pál, aki eddig hallgatott, most ujjával mellére mutatva így szólt:

- Én vagyok az, aki üldöztem s halálra hurcoltam Krisztus szolgáit. István megkövezésekor én őriztem azoknak ruháit, akik őt megkövezték; én akartam kigyomlálni az igazságot az egész emberlakta földről s íme, az Úr mégis rám bízta, hogy a föld minden részén hirdessem az Ő igazságát. S én hirdettem is: Júdeában, Görögországban, a szigeteken, meg ebben az istentelen városban is, mikor első ízben mint fogoly laktam itt. Most pedig, hogy Péter, aki nekem elöljáróm, idehívott, belépek e házba, hogy ezt a büszke fejet Krisztus lábához hajtsam, s elvessem a magot ebbe a köves talajba, amelyet termékennyé tesz az Úr, hogy teremjen bőséges gyümölcsöt.

Azzal felállt. Crispus pedig ezt a kis görnyedt emberkét e pillanatban annak látta, ami valóban volt, óriásnak, aki kimozdítja a világot sarkából, s meghódít népeket és országokat.

 

HUSZONNYOLCADIK FEJEZET

Petronius - Viniciusnak:

"Irgalmazz, carissime, s leveleidben ne utánozd sem a spártaiakat, sem Iulius Caesart. Ha legalább azt írhatnád, amit ő: veni, vidi, vici![113] - akkor még érteném ezt a rövidséget. De a te leveled végeredményben azt jelenti: veni, vidi, fugi;[114] mivel pedig az ügy ilyetén befejezése egyszerűen ellentétes természeteddel, mivel megsebesültél, s végezetül rendkívüli dolgok történtek veled, leveled magyarázatot kíván. Nem hittem tulajdon szememnek, mikor olvastam, hogy az a lygius olyan könnyűszerrel megfojtotta Krotont, mint a kaledoniai eb a farkast Hibernia szurdékaiban. Az az ember megér annyi aranyat, amennyit nyom, s csak tőle függ, hogy Caesar kedvence legyen. Amint visszatérek a városba, közelebbi ismeretséget kell vele kötnöm, s alakját bronzba öntetem. A Rőtszakállú megőrül a kíváncsiságtól, ha megmondom neki, hogy a szobor természet után készült. Itáliában is, Görögországban is egyre ritkábbak a valóban atlétai testek: ami pedig a Keletet illeti, arról nincs is mit beszélni, a germánok viszont tagbaszakadtak ugyan, de izmaikat háj borítja, s inkább a tömegük nagy, mint az erejük. Kérdezd csak meg a lygiustól, hogy ő kivétel-e, avagy hazájában sokan vannak-e hozzá hasonlóak. Hátha valamikor úgy adódik, hogy akár neked, akár nekem hivatalból viadalokat kell rendeznünk, jó volna hát tudni, hol keressük a legmegfelelőbb testű embereket.

De hála minden keleti és nyugati istennek, hogy lelkeddel együtt kerültél ki az ilyen kezekből. Nyilván azért menekültél meg, mert patrícius és consulviselt ember fia vagy, mindazonáltal a legnagyobb mértékben megdöbbent minden, ami veled történt, a temető is, ahol együtt voltál a keresztényekkel, ők maguk is, meg ahogyan veled bántak, azután Lygia szökése, végül pedig a rövid leveledből áradó szomorúság és nyugtalanság is. Világosíts fel, mert sok dolgot nem értek; s ha azt akarod, hogy őszinte legyek, hát nem értem sem a keresztényeket, nem értelek sem téged, sem Lygiát. S ne csodálkozz, hogy én, akit a magam személyén kívül csak nagyon kevés dolog érdekel a világon, ilyen mohón kérdezősködöm mindezek felől. Én is hozzájárultam mindenhez, ami történt, tehát ez bizonyos mértékig az én ügyem is. Írj gyorsan, mert magam sem tudom pontosan, mikor találkozunk. A Rőtszakállú fejében úgy változnak a szándékok, mint a tavaszi szelek. Jelenleg Beneventumban van, s onnan egyenesen Görögországba kivan menni, nem pedig Rómába visszatérni. Tigellinus azonban azt tanácsolja neki, hogy legalább egy kis időre térjen vissza, mert a nép nagyon vágyik utána (olvasd: a cirkuszi játékok és a kenyér után), s képes zavargásokat kezdeni. Nos, nem tudom, hogyan lesz. Ha Achaia győz, esetleg kedvünk kerekedik Egyiptomba is elmenni. A legszívesebben rábeszélnélek, hogy gyere ide, mert úgy vélem, ilyen lelkiállapotban, az utazás és a mi szórakozásaink valóságos ír gyanánt hatnának rád, de esetleg már nem találsz itt bennünket. Gondold meg azonban, hogy még ebben az esetben is nem volna-e jobb szicíliai birtokaidon kipihenned magad, mintsem Rómában ülnöd, írj részletesen magadról, és ég veled. Ezúttal csak jó egészséget kívánok, egyebet semmit, mert, Polluxra mondom, nem is tudom, mit kívánhatnék."


Vinicius a levelet végigolvasta, de eleinte semmi kedve nem volt válaszolni. Úgy érezte, hogy nem érdemes, mert abból senkinek semmi haszna nem lenne, semmit meg nem magyarázna, és meg nem oldana. Kedvetlen volt, s igen nyomorúságosnak érezte az életet. Emellett az volt az érzése, hogy Petronius semmiképpen sem értené meg; s hogy történt valami, ami eltávolította őket egymástól. Még önmagával sem tudott rendbe jönni. Mikor a Transtiberisről hazatért a Carinaen levő bűbájos insulájába, még gyengélkedett, ki volt merülve, s az első napokban jólesett neki a pihenés, a kényelem és a jómód, ami körülvette. De megelégedettsége csak rövid ideig tartott. Hamarosan rájött, hogy légüres térben él, hogy mindaz, ami eddig az életet érdekessé tette számára, vagy egyáltalán nem létezik, vagy pedig alig észlelhető apró méretekre zsugorodott össze. Mintha lelkében elvágták volna azokat a húrokat, amelyek eddig összekötötték az élettel, s nem tettek fel helyettük másokat. A gondolat, hogy elutazhatnék Beneventumba, azután meg Achaiába, s belevethetné magát az élet gyönyöreibe és a tomboló tivornyákba, csak meddő ürességet keltett benne. "Minek? Mi hasznom lenne belőle?" Íme, ezek voltak az első kérdések, amelyek keresztülvillantak fején. S életében szintén most először gondolt arra is, hogyha elmenne, a Petroniusszal való beszélgetés, az ő szellemessége, sziporkázása, előkelő kifejezésmódja, amely minden gondolata számára a legtalálóbb szavakat keresi ki, most talán fárasztaná.

Másfelől viszont a magány is fárasztani kezdte. Minden ismerőse Beneventumban volt Caesarral, ő tehát kénytelen volt otthon ülni egyedül, a feje tele volt gondolatokkal, a szíve érzelmekkel, amelyeket maga sem tud megérteni. Voltak azonban pillanatai, amikor úgy vélte, hogyha valakivel elbeszélgethetne mindarról, ami benne végbemegy, mindezt talán ő maga is jobban fel tudná fogni, el tudná rendezni, és jobban fel is tudná ismerni. E remény hatására néhány napi habozás után elhatározta, hogy mégis ír Petroniusnak, s bár nem volt benne biztos, hogy a levelet el is küldi, mégis megírta a következőképpen:

"Azt kívánod, hogy terjedelmesebben írjak, hát rendben van: hogy világosabb leszek-e, nem tudom, mert számos csomót magam sem tudok kibogozni. Írtam már arról, hogy a keresztények között voltam, megírtam, miként viselkedtek ellenségeikkel szemben, akik közé jogosan besorolhattak engem, meg Chilont is, végül hogy milyen jó szívvel ápoltak, meg írtam Lygia eltűnéséről is. Nem, kedvesem, nem azért kíméltek, mert consulviselt férfiú fia vagyok. Ők ilyesmire nincsenek tekintettel, hiszen megbocsátottak Chilonnak is, holott én magam biztattam őket, hogy temessék el a kertben: Olyan emberek ezek, amilyeneket a világ eddigelé nem látott, és olyan vallás, amilyent a világ nem hallott. Semmi egyebet nem mondhatok; s ha valaki a mi mértékünkkel akarná őket mérni, célt tévesztene. Azt azonban kijelentem, hogy ha eltört karommal otthon, saját házamban feküdtem volna, és saját embereim vagy akár családom tagjai ápolnak, talán nagyobb kényelem vesz körül, de felényi gondosságban sem lett volna részem, mint közöttük. Azt is tudd meg, hogy Lygia is olyan, mint a többiek. Ha testvérem vagy feleségem lett volna, akkor sem ápolhatott volna gyöngédebben. Gyakran túláradó öröm töltötte el szívemet, mert úgy gondolkoztam, hogy ilyen gyöngédséget csak a szerelem sugallhat. Gyakran kiolvastam ezt arcából és tekintetéből, s ilyenkor - elhiszed-e, hogy ezek között az egyszerű emberek között, a szegényes szobában, amely a konyhájuk és egyben a tricliniumuk is volt - boldogabb voltam, mint bármikor? Nem! Nem voltam közömbös számára, s még ma is úgy érzem, lehetetlen másképp gondolkoznom. S mégis, ugyanez a Lygia elhagyta Miriam házát, úgyhogy nem tudtam róla semmit. Most hát napok hosszat itt ülök tenyerembe hajtott fejjel, s azon gondolkozom, miért tette ezt. Talán megírtam már, magam ajánlottam fel, hogy visszaadom őt Auluséknak. Igaz, azt felelte, hogy ez már lehetetlen, azért is, mert Aulusék Szicíliába utaztak, de azért is, mert a hírek a rabszolgák száján át házról házra járva, eljutnak a Palatinusra is, Caesar tehát ismét elvehetné őt Auluséktól. Ez igaz! Ő azonban már tudta, hogy többé nem követelőzöm vele szemben, az erőszak útját elvetem, s mivel őt sem el nem feledhetem, sem nélküle nem élhetek, megkoszorúzom ajtómat, s úgy viszem be házamba, s ültetem tűzhelyem mellé a szentelt bőrre... S mégis megszökött! Miért? Hiszen már semmi sem fenyegette. Ha nem szeretett, eltaszíthatott volna. Egy nappal korábban egy furcsa emberrel, egy bizonyos tarsusi Pállal ismerkedtem meg. Elbeszélgetett velem Krisztusról és tanításairól, s olyan meggyőzően beszélt, hogy úgy éreztem, szavai, anélkül hogy akarná, porrá zúzzák világunk minden alapját. Ugyanez az ember meglátogatott Lygia szökése után, s így szólt: »Ha az Isten megnyitja szemedet a világosság előtt, s leveszi róla a hályogot, amint levette az enyémről, akkor majd megérzed, hogy Lygia helyesen cselekedett, s akkor talán újra meg is találod.« S íme, e szavak értelmén töröm a fejem, mintha a delphi Pythiától[115] hallottam volna. Néha úgy érzem, mintha már értenék valamit. Ők szeretik az embereket, s ennek folytán a mi életünknek, isteneinknek és... gonoszságainknak ellenségei, ő tehát elmenekült tőlem, mert én ehhez a világhoz tartozom, s velem olyan életet kellene megosztania, amelyet a keresztények bűnösnek tartanak. Most majd azt mondod, hogy elutasíthatott volna, tehát nem kellett eltávoznia. De hátha ő is szeret engem? Akkor a szerelme elől akart elmenekülni. Ennek puszta gondolatára is kedvem volna széjjelküldeni rabszolgáimat, hogy kiáltsák be Róma valamennyi sikátorába: »Lygia, gyere vissza!« De én már nem értem, miért tette ezt. Hiszen én nem tiltanám meg neki, hogy higgyen a Krisztusában, még magam is oltárt emeltem volna neki az atriumban. Mit árthatna nekem egy új isten, s miért ne hihetnék benne én, aki a régiekben már úgysem nagyon hiszek? Egészen biztosan tudom, hogy a keresztények sosem hazudnak, márpedig ők azt állítják, hogy feltámadt. Ember ezt nem tehette volna meg. Ama tarsusi Pál, aki római polgár, de mint zsidónak vannak régi héber könyvei, azt mondja, hogy Krisztus eljövetelét már évezredekkel előbb megjövendölték a próféták. Mindezek rendkívüli dolgok, de vajon nem rendkívüli dolgok vesznek-e körül bennünket mindenfelől? Hiszen még mindig beszélnek a tyanai Apolloniusról. Amit Pál mond, hogy nincsen egész sereg isten, csak egy van, azt okos dolognak tartom. Állítólag Senecának is ez a véleménye, s előtte sokan voltak már ilyenek. Krisztus létezett, keresztre feszíttette magát, hogy megváltsa a világot, és feltámadt halottaiból. Mindez egészen bizonyos, s én nem látom be, miért ragaszkodjam az ellenkező véleményhez, s miért ne állíthatnék neki oltárt, ha például Serapisnak is kész volnék egyet építtetni. Még az sem esnék nehezemre, hogy a többi isteneket megtagadjam, hiszen egyetlen értelmesebb elme sem hisz bennük. De azt hiszem, a keresztényeknek ez még mind nem elég. Nem elég tisztelni Krisztust, hanem a tanai szerint kell élni is; itt állsz csak meg, mintegy a tenger partján, amelyen gyalog kell átgázolnod. Ha megígérném is nekik, ők maguk megéreznek, hogy ez az én számból csak üres szavak zengése. Pál ezt nyíltan meg is mondta nekem. Tudod, mennyire szeretem Lygiát, tudod, nincs olyan dolog, amit meg ne tennék érte. De még az ő kívánságára se bírnám a Trasimenus-tó vizét a markomba fogni, a Soractét vagy a Vezúvot a vállamra emelni, fekete szememet sem bírnám kékre változtatni, amilyen a lygiusoké. Ha követelné, szeretném megtenni, de hát ez már meghaladja az én erőmet. Nem vagyok filozófus, de olyan ostoba sem vagyok, amilyennek néha talán hittél. Én hát azt mondom: nem tudom, miként segítenek magukon a keresztények, hogy élhessenek, azt azonban tudom, hogy ahol az ő vallásuk kezdődik, ott végződik a római uralom, Róma, az élet, ott vége a legyőzöttek és győzők, a gazdagok és szegények, az úr és rabszolga közötti különbségnek, ott végződik a hivatal és Caesar, a törvény és az egész világrend, s mindezek helyét elfoglalja a Krisztus és valamiféle irgalom, amilyen eddig nem volt, meg valamiféle jóság, amely ellentétben áll az emberrel és a mi római ösztöneinkkel. Az igazat megvallva, engem jobban érdekel Lygia, mint az egész Róma és uralma, süllyedne el inkább az egész világ, csak ő lenne itt a házamban. De ez más kérdés. A keresztényeknek nem elég az, hogy szóban megegyezünk, éreznünk is kell, hogy így van jól, s megkövetelik, hogy semmi egyéb ne legyen szívünkben. De - az istenek a tanúim - nem bírom. Érted, mit jelent ez? Van valami a természetemben, ami visszariad ettől a vallástól, s ha szájam dicsőítené is, ha parancsolataihoz alkalmazkodnék is, az eszem, a lelkem csak azt mondaná, hogy mindezt csak szerelmemért, Lygiáért teszem, s ha ő nem volna, semmitől sem volnék annyira távol, mint éppen ettől. S ugye, milyen furcsa, egy ilyen tarsusi Pál megérti ezt, s egyszerűsége és alacsony származása ellenére is megérti Péter, az a vén theurgos is, aki legnagyobb közöttük, s a Krisztus tanítványa volt. S tudod, mit csinálnak? Imádkoznak értem, s kérnek számomra valamit, amit ők kegyelemnek neveznek, rám pedig csak nyugtalanság száll, s egyre nagyobb vágyakozás Lygia után.

Nemde megírtam neked, hogy titokban ment el, de mielőtt elment volna, itt hagyott nekem egy keresztet, amelyet ő maga kötözött össze puszpánggallyacskákból? Mikor felébredtem, itt találtam ágyam mellett. Most itt van a larariumomban, s magam sem tudom, miért közeledem hozzá mégis olyan tisztelettel és félelemmel, mintha valami isteni volna benne. Szeretem ezt a keresztet, mert az ő keze kötözte, s gyűlölöm, mert elválaszt bennünket egymástól. Néha úgy hiszem, hogy valami varázslat van ebben, és hogy Péter, a theurgos, noha egyszerű halásznak mondja magát, nagyobb, mint Apollonius és mindenki más, aki előtte volt, s hogy ő babonázott meg itt mindenkit, Lygiát, Pomponiát és engem is.

Azt írod, hogy előző levelemből kiérzik a nyugtalanság és a szomorúság. A szomorúság onnan van, hogy ismét elvesztettem őt, a nyugtalanság pedig onnan, hogy mégiscsak megváltozott bennem valami. Őszintén mondom, nincs semmi, ami ellentétesebb volna természetemmel, mint ez a vallás, s mégis, amióta találkoztam vele, nem ismerek magamra. Varázslat vagy szerelem?... Circe érintéssel átváltoztatta az emberek testét, nekem pedig a lelkemet cserélték ki. Ezt legfeljebb Lygia tehette meg, vagyis Lygia a maga furcsa vallása által. Mikor visszajöttem tőlük házamba, ott senki sem számított rám. Azt hitték, Beneventumban vagyok, s nem jövök egyhamar haza, otthon tehát rendetlenséget, részeg rabszolgákat és lakomázást találtam, amit az én tricliniumomban rendeztek maguknak. Inkább várták a halált, mint engem, de attól nem rémültek volna meg annyira, mint tőlem. Tudod, milyen erősen kézben tartom házamat, így aztán mindenki, aki élt, térdre vetette magát, egyesek el is ájultak rémületükben. S tudod, mit tettem? Nos, az első pillanatban vesszőért és tüzes vasért akartam kiáltani, de csakhamar valami szégyenérzet vett rajtam erőt, s akár hiszed, akár nem, megsajnáltam a nyomorultakat. Vannak közöttük öreg rabszolgák is, akiket még nagyapám, M. Vinicius, Augustus idejében hozott a Rajna partjáról. Bezárkóztam magányosan a könyvtárba, s ott még furcsább gondolataim támadtak, hogy tudniillik azok után, amiket a keresztények között hallottam és láttam, nem méltó dolog úgy bánnom a rabszolgákkal, mint eddig, és hogy azok is emberek. Néhány napig halálos rémületben éltek, mert azt hitték, azért halogatom a dolgot, hogy minél kegyetlenebb büntetést találjak ki számukra, én pedig nem büntettem meg őket, mert - nem bírtam! Harmadnapra összehívtam őket, s azt mondtam: »Megbocsátok nektek, ti pedig hűséges szolgálattal igyekezzetek hibátokat jóvátenni!« Erre térdre rogytak, s könnyben ázva, sóhajtozva nyújtották felém kezüket, uruknak és atyjuknak neveztek, én pedig - szégyenkezve vallom be - szintén elérzékenyültem. Úgy éreztem, hogy e pillanatban Lygia bájos arcát látom, amint könnyben úszó szemmel köszöni meg ezt a cselekedetemet. És, pro pudor!,[116] éreztem, hogy az én szemem is nedves... S tudod, mit vallok még be? Azt, hogy nem bírom nélküle, azt, hogy rossz nekem egyedül, hogy egyszerűen boldogtalan vagyok, és szomorúbb, mintsem gondolnád... De ami a rabszolgáimat illeti, egy dolog gondolkodóba ejtett. Attól, hogy megbocsátottam nekik, nemcsak hogy vérszemet nem kaptak, nemcsak hogy a fegyelem meg nem lazult, hanem a félelem sosem sarkallta őket olyan buzgó szolgálatra, mint a hála. Nemcsak szolgálnak, de úgy hiszem; egymással versenyezve igyekeznek gondolataimat kitalálni. Mindezt azért említem, mert egy nappal azelőtt, hogy a keresztényektől eljöttem, azt mondtam Pálnak, hogy az ő tanaitól széjjelhullana a világ, mint a hordó abroncs nélkül, amire ő azt felelte: »A szeretet erősebb abroncs a félelemnél.« Most pedig látom, hogy ez a vélemény bizonyos esetekben helyes lehet. Meggyőződtem erről a klienseimnél is, akik megtudván, hogy hazajöttem, idesereglettek, hogy üdvözöljenek. Tudod, hogy sosem voltam hozzájuk túlságosan fukar; de még atyám elvből fölényesen bánt velük, s engem is ehhez szoktatott. Nos, most, mikor ezeket a kopott palástokat és kiéhezett arcokat láttam, megint mintha szánalmat éreztem volna. Enni adattam nekik, s el is beszélgettem velük, némelyiküket nevén szólítottam, másoktól feleségük és gyermekeik iránt érdeklődtem, s megint könnyeket láttam a szemekben, s megint úgy éreztem, hogy Lygia ezt látja, örül neki, s megdicsér érte... Nem tudom, értelmem botladozik-e, vagy a szerelem zavarja össze érzékeimet, csak annyit tudok, mindig úgy érzem, hogy Lygia a távolból néz, s félek olyasmit elkövetni, ami őt megszomoríthatná vagy sérthetné. Úgy van, Caiusom! Mégiscsak elváltoztatták a lelkemet, s néha jó nekem így, de máskor meg gyötör ez a gondolat, mert attól tartok, hogy elvették régi bátorságomat, régi energiámat, s talán már nem is csak a tanácskozásra, az ítélkezésre, a lakomákra vagyok alkalmatlan, hanem a háborúra is. Ez kétségkívül varázslat! S annyira megváltoztattak, hogy elmondom, mi jutott eszembe, mikor még betegen feküdtem: nos az, hogyha Lygia olyan lenne, mint Nigidia, Poppaea, Crispinilla és a mi többi elvált asszonyaink, ha ugyanolyan szennyes, kegyetlen és könnyű lenne, mint ők, akkor nem szeretném úgy, ahogy szeretem. De ha azért szeretem őt, ami elválaszt egymástól, elképzelheted, micsoda káosz támad a lelkemben, micsoda sötétségben élek, mennyire nem látok magam előtt biztos utakat, s mennyire nem tudom, mihez fogjak. Ha az életet a forráshoz hasonlíthatom, akkor az én forrásomban víz helyett nyugtalanság folyik. Az a remény éltet, hogy talán még viszontlátom; s néha úgy érzem, ennek be is kell következnie... De hogy mi lesz velem egy vagy két év múlva, nem tudom, s el sem képzelhetem. Rómából nem megyek el. Nem bírnám elviselni az augustianusok társaságát S emellett szomorúságomban és nyugtalanságomban egyetlen enyhülést az a gondolat jelent, hogy közel vagyok Lygiához, hogy Glaucus, az orvos útján, aki megígérte, hogy meglátogat, vagy a tarsusi Pál útján olykor talán megtudok valamit róla. Nem! Nem mennék el Rómából akkor sem, ha Egyiptom kormányzását ígérnék is nekem. Azt is tudd meg, hogy egy szobrásszal sírkövet csináltattam Gulónak, akit haragomban megöltem. Későn jutott eszembe, hogy hiszen a karján hordott engem, s ő tanított meg rá először, hogyan kell a nyílvesszőt az íjra illeszteni. Nem tudom, emléke miért ébredt fel most bennem, de ez az emlék mintha megbánás, mintha lelkiismeret-furdalás volna... Ha csodálkozol, tudd meg, hogy én is éppúgy csodálkozom rajta, de a színigazat írom. Ég veled."

 

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET

Vinicius már nem kapott választ e levelére. Petronius nem írt, mert elkészült rá, hogy Caesar bármelyik napon elrendelheti a Rómába való visszatérést. Ennek híre el is terjedt a városban, s nagy örömet keltett a csőcselék körében, hiszen már annyira vágytak a cirkuszi játékok meg a gabona- és olajosztás után, amelyekből óriási készleteket halmoztak fel Ostiában. Végül Helios, Nero szabadosa bejelentette a senatusban, hogy Caesar hazatér. De Nero, a Misenum-foknál udvarával együtt hajókra szállva, lassan haladt hazafelé, mert közben kiszálltak a part menti városokban, részint, hogy megpihenjenek, részint, hogy Caesar felléphessen a színházban. Minturnaeban, ahol szintén nyilvánosan énekelt, tíz-egynéhány napot töltött; sőt azon gondolkozott, ne térjen-e vissza Neapolisba, s ne ott várják-e be a tavaszt, amely egyébként a szokásosnál korábban érkezett, és melegebb volt. Vinicius ez alatt az egész idő alatt házában bezárkózva élt, Lygiára és amaz új dolgokra gondolva, amelyek lelkét elfoglalták, s számára eddig idegen új fogalmakat és érzelmeket vittek bele. Csak Glaucust, az orvost látta időnként, akinek minden látogatása benső örömmel töltötte el, mert Lygiáról beszélgethetett vele. Glaucus nem tudta ugyan, hol talált a leány menedéket, de biztosította Viniciust, hogy a vének gondos oltalma alatt áll. Egy alkalommal, Vinicius szomorúságán megindulva, elmondta neki, hogy Péter apostol megfeddte Crispust azért, mert Lygiának szemére hányta földi szerelmét. Az ifjú patrícius ezt hallván, elsápadt a megindultságtól. Ő maga is sokszor érezte, hogy ő sem közömbös Lygia számára, de gyakran kétségeskedett és bizonytalankodott is, most azonban először hallotta egy idegen, mégpedig keresztény ember szájából vágyainak és reményeinek igazolását. Hálája első pillanatában rohanni akart Péterhez, mikor azonban megtudta, hogy nincs a városban, mert a környéken tanít, Glaucusnak könyörgött, hogy hozza el őt hozzá, s megígérte, hogy ezért gazdagon megajándékozza a közösség szegényeit. Azt is hitte, hogy ha Lygia szereti őt, akkor minden akadály elhárult, mert ő bármely pillanatban kész megadni a tiszteletet Krisztusnak. De Glaucus, noha igyekezett őt rábeszélni, hogy keresztelkedjék meg, nem merte biztosítani, hogy ezáltal mindjárt Lygiát is megnyeri, s megmagyarázta neki, hogy a keresztséget magáért a kereszténységért és a Krisztus iránti szeretetért kell kívánni, nem pedig más célokért. "Szükséges, hogy az ember lelke is kereszténnyé legyen" - mondta, Vinicius pedig, bár minden akadály háborgást keltett benne, már kezdte megérteni, hogy Glaucus mint keresztény ember úgy beszél, ahogyan beszélnie kell. Maga sem volt tisztában azzal, hogy a természetében beállott legmélyrehatóbb változások egyike az, hogy míg régen minden embert és minden dolgot csupán saját önzésen keresztül mért fel, most lassanként hozzászoktatta magát a gondolathoz, hogy más szem másképpen nézhet, más szív másképpen érezhet, és hogy az igazság nem mindig azonos az ő egyéni érdekével.

Gyakran vágyott a tarsusi Pál után is, akinek szavai kíváncsivá tették és nyugtalanították. Előre rendezgette az érveket, amelyekkel majd megcáfolja Pál tanait, gondolatban ellenkezett vele, de mégis szerette volna látni és hallani. De Pál elutazott Ariciába, s mikor aztán Glaucus látogatásai is egyre ritkábbak lettek, Vinicius teljesen magára maradt. Ekkor ismét kezdte végigjárni a Suburrával szomszédos sikátorokat és a Transtiberis szűk utcácskáit, reménykedve, hogy legalább messziről megpillantja Lygiát, de mikor ez a reménye is megcsalta, kezdett erőt venni rajta az unalom és a türelmetlenség. Végül elérkezett az az idő is, hogy régi természete ismét olyan erővel szólalt meg benne, amilyennel dagály idején a hullám tér vissza a partra, amelyet elhagyott. Úgy érezte, hogy ostobaság volt feleslegesen megtömnie fejét olyan dolgokkal, amelyek ilyen szomorúságot hoztak rá, s hogy mindent el kell fogadni az élettől, amit csak lehet. Elhatározta, hogy elfelejti Lygiát, vagy legalábbis rajta kívül keresi a gyönyört és az élvezeteket. Érezte azonban, hogy ez az utolsó kísérlet, s vakon és az őt annyira jellemző hévvel és energiával vetette magát az élet árjába. S az élet mintha maga is biztatta volna erre. A télen kihalt, elnéptelenedett város kezdett újraéledni a reménységtől, hogy Caesar hamarosan visszatér. Ünnepélyes fogadásra készültek. Közben közeledett a tavasz, az albai hegyek csúcsáról jövő afrikai szelek fuvallatára eltűnt a hó. A kerti pázsitokat ibolya borította. A Fórumokon és a Marsmezőn nyüzsgött a sok ember az egyre erősödő napsütésben. A Via Appia megszokott városszéli kocsisétányán megindult a díszes járművek forgalma. Már kirándulók is kijártak az albai hegyekbe. A fiatal nők, azzal az ürüggyel, hogy Iunónak akarnak tiszteletet adni Lanuviumban, vagy Dianának Ariciában, kiszöktek házukból, hogy a városon kívül keressenek élményeket, társaságot, találkákat és gyönyöröket. Itt Vinicius egy napon a pompás díszfogatok között megpillantotta Petronius Chrysothemisének carrucáját, mely előtt két molossusi vadászkutya futott, s a kocsit az ifjak és a hivataluk által Rómában tartott öreg senatorok serege vette körül. Chrysothemis maga hajtotta a kocsi elé fogott négy apró korzikai lovat, mindenfelé osztogatta mosolyát és arany ostornyelének könnyed legyintéseit, de mikor Viniciust megpillantotta, megállította a carrucát, az ifjút maga mellé ültette, s elvitte lakomájára, mely egész éjszaka tartott. Vinicius úgy leitta magát a lakomán, hogy azt sem tudta, mikor vitték haza, arra azonban emlékezett, hogy mikor Chrysothemis Lygia felől kérdezősködött, ő megsértődött, s már részegen az asszony fejére öntött egy serleg falernumi bort. Most, hogy erre már józan fejjel visszagondolt, még mindig haragot érzett. De egy nappal később Chrysothemis, a sértést nyilván elfelejtve, meglátogatta őt házában, majd ismét magával vitte a Via Appiára, azután Viniciusnál vacsorázott, s vacsora közben bevallotta, hogy nemcsak Petroniust, hanem annak lantosát is már régen megunta, s most szabad a szíve. Egy hétig együtt mutatkoztak, de ez a viszony nem ígérkezett tartósnak. S noha a falernumi borral történtek óta Lygia neve többé nem került szóba közöttük, Vinicius mégsem bírta őt elfelejteni. Mindig az volt az érzése, hogy a leány szeme rajta függ, s ez mintha félelemmel töltötte volna el. Hiába haragudott önmagára is, nem bírt megszabadulni sem attól a gondolattól, hogy Lygiának szomorúságot okoz, sem a fájdalomtól, mely e gondolatból fakadt. Az első féltékenységi jelenet után, amelyet Chrysothemis rögtönzött neki azért, mert két szíriai leányt vásárolt, gorombán elkergette őt magától. Nem hagyta ugyan mindjárt abba a gyönyörök hajhászását és a kicsapongást, sőt mintegy Lygia bosszantására, folytatta tovább, de a végén rájött, hogy szüntelen Lygiára gondol, hogy egyedül ő a mozgatója minden rossz és minden jó cselekedetének, s hogy Lygián kívül valóban semmi sem érdekli. Ilyenkor aztán rossz lett a szája íze, és elfogta a fáradtság. A gyönyöröket megutálta, s csak a lelkiismeret-furdalás maradt meg utánuk. Érezte, milyen nyomorulttá süllyedt, s ez az új érzése mérhetetlen ámulatba ejtette, mert régebben mindent jónak tartott, ami neki kedvezett. Végül is elvesztette fesztelenségét, önbizalmát, s teljes révületbe menekült, amelyből még Caesar hazaérkezésének híre sem bírta felrázni. Most már semmi sem érdekelte, s még Petroniushoz sem ment el mindaddig, amíg nagybátyja meg nem hívta, s el nem küldte érte saját gyaloghintóját.

Bár Petronius szeretettel fogadta, ő, mikor megpillantotta, kérdéseire kelletlenül felelgetett, végül azonban a régóta magába fojtott érzelmek és gondolatok kirobbantak, s bő szóáradatban törtek ki belőle. Még egyszer részletesen elmondta Lygia felkutatása és a keresztények között töltött idő történetét, mindent, amit ott látott és hallott, ami agyán és szívén átvillant, s végül elpanaszolta, milyen káoszba süllyedt, ami elrabolta nyugalmát, józan eszét és ítélőképességét. Semmi sem izgatja, semmi sem ízlik neki, nem tudja, mihez tartsa magát, és miként viselkedjék. Kész Krisztust tisztelni is meg üldözni is, megérti tanainak magasztosságát, s ugyanakkor leküzdhetetlenül irtózik is tőlük. Érzi, hogy ha Lygiát megszerezné is, nem lehetne teljesen az övé, mert osztoznia kellene rajta Krisztussal. Végül is úgy él, mintha nem élne: reménytelenül, jövő nélkül, a boldogságba vetett hit nélkül, s mindenfelől sötétség veszi körül, amelyből tapogatózva keresi a kivezető utat, de nem találja.

Míg beszélt, Petronius elnézte megváltozott arcát, kezét, melyet beszéd közben furcsán nyújtott maga elé, mintha valóban az utat keresné a sötétben - aztán elgondolkozott. Egyszerre felállt, s Viniciushoz lépve az ifjú hajfürtjeit kezével a füle mögé simította.

- Tudod, hogy halántékodnál van néhány ősz hajszálad?

- Az lehet - felelte Vinicius. - Azon sem csodálkoznék, ha hamarosan egészen megőszülnék.

Aztán csend lett. Petronius okos ember volt, és sokszor gondolkozott már az emberi lélek és az élet rejtelmein. De az élet abban a világban, amelyben mindketten éltek, lehetett boldog avagy boldogtalan, de bensőleg általában nyugodt volt. Ahogy a villámcsapás vagy a földrengés ledönthetett templomokat, éppen úgy a boldogtalanság elpusztíthatta az életet, amely azonban önmagában minden bonyodalomtól mentes, harmonikus, egyenes vonalakból állt. Ellenben amit Vinicius most mondott, abban valami más volt, s Petronius most először állott szemben egy csomó olyan lelki problémával, amelyeket eddigelé senki sem oldott meg. Ahhoz elég értelmes volt, hogy megértse azok súlyát, de a feltett kérdésekre minden okossága ellenére sem tudott válaszolni, s végül is hosszas hallgatás után így szólt:

- Ez alighanem varázslat.

- Magam is azt hittem - felelte Vinicius. - Sokszor gondoltam rá, hogy mind a kettőnket elvarázsoltak.

- Hátha elmennél például Serapis papjaihoz? - kérdezte Petronius. - Az kétségtelen, hogy közöttük is van egy csomó csaló, mint a papok között általában, de vannak olyanok is, akik furcsa titkok mélyére tudnak hatolni.

De bizonytalan hangon, meggyőződés nélkül beszélt, hiszen maga is érezte, milyen nyomorúságosan, milyen nevetségesen hangzik az ilyesmi az ő szájából.

Vinicius homlokát dörzsölte:

- Varázslat! - mondta. - Láttam varázslókat, akik ismeretlen alvilági erőket használtak fel haszonlesésből, meg olyanokat is, akik ezt ellenségeik kárára tették; de a keresztények szegénységben élnek, ellenségeiknek megbocsátanak, az alázatot, az erényt és az irgalmasságot hirdetik, mi hasznuk volna hát a varázslatokból, s miért alkalmaznák őket?

Petroniust már bosszantotta, hogy értelme semmire sem tud választ találni, de ezt nem akarta beismerni, s csak hogy mondjon valamit, kijelentette:

- Ez egy új szekta...

Kis idő múlva pedig hozzátette:

- A paphosi ligetek isteni lakójára! Hogy elrontja mindez az életet! Te csodálod ezeknek az embereknek erényeit és jóságát, én pedig azt mondom, hogy gonoszok, mert ellenségei az életnek, akár a betegségek, sőt maga a halál. Éppen elég ellensége van az életnek amúgy is, semmi szükség még a keresztényekre is. Számold csak össze: a betegségek, Caesar, Tigellinus, a Caesar versei, a cipészek, akik a régi quirisek ivadékain uralkodnak, a szabadosok, akik helyet foglalnak a senatusban. Castorra mondom, elég volt! Ez egy pusztító, undorító szekta! Megpróbáltad-e lerázni magadról ezt a szomorúságot, s egy kicsit élvezni az életet?

- Meg - felelte Vinicius.

Petronius elnevette magát.

- Ah, áruló! - kiáltotta. - A rabszolgák útján gyorsan szállnak a hírek: elcsábítottad Chrysothemist!

Vinicius kelletlenül legyintett.

- Mindenesetre köszönöm - mondta Petronius. - Küldök neki egy pár gyöngyhímes sarut; ami az én szerelmi levelezőmben azt jelenti: "Mehetsz." Kétszeres hálára köteleztél; egyszer azért, mert nem fogadtad el Eunikét, másodszor, mert megszabadítottál Chrysothemistől. Ide hallgass: olyan embert látsz magad előtt, aki reggelenként felkelt, megfürdött, lakomákra járt, volt egy Chrysothemise, szatírákat írogatott, néha még a prózát is átszövögette versekkel, de aki emellett unta magát, mint Caesar, s gyakran nem tudott megszabadulni komor gondolataitól. S tudod, miért volt ez így? Azért, mert a távolban kerestem azt, ami közel volt hozzám... A szép nő annyi aranyat ér, amennyit nyom, de az olyan nő, aki emellett még szeret is, szinte megfizethetetlen. Ilyent Verres minden kincséért sem vásárolhatsz. Most hát azt mondom magamban: életemet megtöltöm boldogsággal, miként a serleget a világ legpompásabb borával, s iszom, amíg kezem le nem hanyatlik, és ajkam el nem halványodik. Hogy mi lesz aztán? Bánom is én! Íme, ez az én legújabb filozófiám.

- Mindig is ezt vallottad. Nincs benne semmi új!

- De van tartalma, ami eddig nem volt.

Azzal behívta Eunikét. A leány jött, haja, mint az arany, testén fehér lepel. Ez már nem a régi rabszolganő, hanem mintegy a szerelem és boldogság istennője volt.

Petronius, karját kitárva, kiáltotta:

- Jöjj!

A leány hozzá szökkent, ölébe ült, karját nyaka köré fonta, s fejét a mellére nyugtatta. Vinicius látta, hogyan ölt a leány arca lassan bíborszínt, s hogyan borul mind mélyebb ködbe a szeme. Olyanok voltak így együtt, mint a szerelem és a boldogság pompás szoborcsoportja. Petronius az asztalon a közelben álló lapos tál felé nyúlt, kivett belőle egy marék ibolyát, s lassan ráhintette Euniké fejére, keblére és stólájára, aztán válláról letolta a tunikát, s így szólt:

- Boldog aki, mint én, ilyen foglalatban találta meg a szerelmet... Néha úgy érzem, hogy mindketten istenek vagyunk... Ide nézz: alkotott-e valaha csodálatosabb vonalakat Praxiteles, Myron, Scopas vagy Lysippus? Van-e Parosban vagy Penteliconban ilyen szerelmet árasztó, meleg, rózsaszín márvány? Vannak, akik a vázák szélét koptatják el csókjaikkal, én azonban inkább ott keresem a gyönyört, ahol valóban megtalálható.

Azzal ajkát végigjártatta a leány vállain és nyakán, Euniké pedig végigborzongott, szemét hol behunyta, hol kinyitotta, s csak úgy sugárzott belőle a mérhetetlen gyönyör kifejezése. Petronius kis idő múlva felemelte finom fejét, s Viniciushoz fordulva szólt:

- Most pedig gondold el, micsodák ehhez képest a te komor keresztényeid, s ha látod a különbséget, akkor csak menj hozzájuk... De ez a látvány kigyógyít.

Vinicius táguló orrcimpákkal szívta magába a szobát megtöltő ibolyaillatot, s egészen belesápadt, elgondolta ugyanis, hogy ha ő csókolgathatná így Lygia vállát, az valami szentségtörő, de olyan mérhetetlen élvezet volna, hogy utána akár elsüllyedhetne az egész világ. De már megszokta, hogy gyorsan tudatosítsa magában, ami benne végbemegy; észrevette hát, hogy e pillanatban is Lygiára, csak Lygiára gondol.

Petronius pedig a leányhoz fordult:

- Isteni Euniké, készíttess elő nekünk koszorúkat a fejünkre, és reggelit.

Mikor pedig a leány eltávozott, így szólt Viniciushoz:

- Fel akartam szabadítani, de tudod, mit mondott? "Inkább vagyok a te rabszolgád, mint Caesar felesége." S nem akart beleegyezni. Erre a tudta nélkül szabadítottam fel. A praetor megtette nekem, hogy nem követelte az ő jelenlétét. De ő nem tudja, amint azt sem tudja, hogy halálom után ez a ház és minden ékszerem az övé lesz, kivéve a gemmákat.

Azzal felállt, végigment a szobán, majd folytatta:

- A szerelem az egyik embert jobban, a másikat kevésbé változtatja meg, de engem is megváltoztatott. Valamikor a verbénaillatot szerettem, de mivel Euniké jobban szereti az ibolyát, most én is azt szeretem a legjobban, s mióta itt a tavasz, csak ibolyaillatot lélegzünk be.

Egyszerre megállt Vinicius előtt, s megkérdezte:

- S te még mindig kitartasz a nárdusillatnál?

- Hagyj békén! - felelte az ifjú.

- Azt akartam, hogy megnézd Eunikét, s azért beszélek róla, mert talán te is a távolban keresed azt, ami közel van hozzád. Hátha a te rabszolgáid cubiculumaiban is érted dobog egy egyszerű, hűséges szív? Tégy ilyen balzsamot sebeidre. Azt mondod, Lygia szeret? Lehetséges! De micsoda szerelem az, amely lemond?! Nem azt jelenti ez, hogy van valami, ami erősebb nála? Nem, kedvesem: Lygia nem Euniké.

Vinicius azonban így felelt:

- Mindez csak merő gyötrelem. Mikor láttam, hogy csókolgatod Euniké vállát, arra gondoltam, hogy ha Lygia is így felfedné előttem az övét, akkor aztán akár a föld megnyílhatna alattunk! De már a puszta gondolatra is olyan félelem fogott el, mintha egy Vesta-szűzre törtem volna rá, vagy egy istenséget akartam volna meggyalázni... Lygia nem Euniké, csakhogy én másképpen értelmezem ezt a különbséget, mint te. Neked a szerelem az orrcimpáidat változtatta meg, tehát jobb szereted az ibolyát, mint a verbénát, nekem azonban a lelkemet cserélte ki, én tehát minden nyomorúságom és vágyam ellenére jobb szeretem, hogy Lygia olyan, amilyen, hogysem olyan lenne, mint a többiek.

Petronius vállat vont.

- Akkor hát semmi sérelem nem esik rajtad. De én ezt nem értem.

Vinicius lázasan helyeselt:

- Úgy van!... Mi már nem érthetjük meg egymást!

Ismét pillanatnyi csend állt be, aztán megint Petronius kezdte a beszédet:

- A Hades nyelné el a keresztényeidet! Eltöltöttek nyugtalansággal, s tönkretették életérzékedet. Nyelné el őket a Hades! Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy az jótékony vallás. Jótékony az, ami az embereknek boldogságot ad, vagyis a szépség, a szerelem és az erő, ők pedig mindezt hiábavalóságnak nevezik. Abban is tévedsz, hogy igazságosak, mert ha a rosszért jóval fogunk fizetni, akkor mivel fizessünk a jóért? Ha pedig ezért is meg amazért is egyazon fizetség jár, akkor miért legyenek az emberek jók?

- Nem, a fizetség nem azonos, az ő vallásuk szerint azonban csak a tálvilági életben kezdődik, amely örökkévaló.

- Ezen nem vitatkozom, mert ezt majd meglátjuk, ha ugyan megláthatunk valamit szem nélkül. Egyelőre pedig ezek mind ügyefogyottak. Ursus megfojtotta Krotont, mert tagjai olyanok, mint az acél, de lágyszívűek, márpedig a jövendő nem lehet a puháké.

- Számukra az élet a halál pillanatával kezdődik.

- Ez úgy hangzik, mintha valaki azt mondaná, hogy a nappal az éjszaka beálltával kezdődik. El akarod te rabolni Lygiát?

- Nem. Nem fizethetek neki gonosszal a jóért, s megesküdtem, hogy ezt nem teszem.

- Fel szándékozod venni a Krisztus vallását?

- Fel, de nem bírja a természetem.

- S el tudod felejteni Lygiát?

- Nem.

- Akkor menj utazni.

A rabszolgák e pillanatban jelentették, hogy a reggeli készen van, de Petronius, azt hívén, hogy jó ötlete támadt, míg a triclinium felé mentek, tovább beszélt:

- Jó darab világot bejártam, de csak mint katona, aki mindig siet rendeltetési helyére, s útját sehol meg nem szakítja. Gyere velünk Achaiába. Caesar a mai napig sem vetette el az utazás tervét. Útközben mindenütt megszakítja útját, énekel, összeszedi a koszorúkat, kifosztja a szentélyeket, s végül mint triumphator tér vissza Itáliába. Olyasmi lesz ez, mintha Bacchus és Apolló vonulna be egy személyben. Az augustianusok, férfiak és nők egyaránt, ezer citera, Castorra mondom, ezt érdemes megnézni, mert ilyent még nem látott a világ.

Azzal ledőlt Euniké mellé az asztal mellett álló padra, s míg a rabszolga a fejére illesztette a kökörcsinkoszorút, tovább beszélt:

- Mit láttál te Corbulo szolgálatában? Semmit! Megnézted alaposan a görög templomokat, úgy, mint én, akit két éven át kézről kézre adtak a vezetők? Voltál Rhodusban, hogy megnézd a helyet, ahol a kolosszus állt? Láttad a phokisi Panopéban azt az agyagot, amelyből Prometheus az embert gyúrta, vagy Spártában a tojásokat, amelyeket Léda rakott, vagy Athénban a lópatákból készült híres szarmata páncélt, Euboiában Agamemnon hajóját, vagy azt a serleget, melynek alakjához Heléna bal melle szolgált mintául? Láttad Alexandriát, Memphist, a piramisokat, Isis haját, amelyet Osiris utáni bánatában tépett ki? Hallottad Memnon sóhaját? A világ nagy, s nem minden végződik a Transtiberisen! Én elkísérem Caesart, de hazafelé otthagyom, s elutazom Cyprusba, mert ez az én aranyhajú istennőm azt kívánja, hogy Paphosban együtt áldozzunk Cyprisnek galambokat, márpedig tudnod kell, hogy amit ő akar, az meg is történik.

- Rabszolganőd vagyok - mondta Euniké.

De a férfi fejét a leány ölében nyugtatta, s mosolyogva felelte:

- Akkor hát én egy rabszolganő rabszolgája vagyok. Bámullak, isteni Eunikém, csodállak.

Majd Viniciushoz fordult:

- Gyere velünk Cyprusba. De el ne feledd, hogy még azelőtt találkoznod kell Caesarral. Baj, hogy még eddig nem voltál nála; Tigellinus képes ezt károdra kihasználni. Személyes gyűlöletet nem érez ugyan irántad, de szeretni már csak azért sem szeret, mert az unokaöcsém vagy... Majd azt mondjuk, hogy beteg voltál. Gondolkoznunk kell rajta, mit felelj, ha Lygia felől kérdezősködik. Legjobb, ha kézlegyintéssel azt feleled, hogy nálad volt, amíg meg nem untad. Ezt megérti. Mondd meg azt is, hogy a betegség itthon tartott, s lázadat növelte a bánkódás, hogy nem lehettél Neapolisban, s nem hallhattad énekét, és most csak az a remény siettette gyógyulásodat, hogy most majd meghallod. Ne félj a túlzásoktól. Tigellinus azt ígéri, hogy kitalál Caesar számára valamit, ami nemcsak nagy, de vastag is... Félek azonban, hogy engem talál elvágni. Meg kedélyállapotodtól is félek.

- Tudod, hogy vannak emberek, akik nem félnek Caesartól, s olyan nyugodtan élnek, mintha a világon sem volna? - kérdezte Vinicius.

- Tudom, kikről beszélsz: a keresztényekről.

- Úgy van. Ők az egyedüliek!... A mi életünk pedig micsoda, ha nem örökös rettegés?

- Hagyj békén a keresztényeiddel. Nem félnek Caesartól, mert ő talán nem is hallotta hírüket, de semmi esetre sem tud róluk semmit, s annyit törődik velük, mint a száraz falevéllel. Én csak azt mondom, hogy ügyefogyottak. Ezt te is érzed, s ha a természeted visszariad a vallásuktól, ez azért van, mert érzed ügyefogyottságukat. Téged más anyagból gyúrtak, hagyd hát őket békén, s nekem is hagyj békét velük. Mi tudunk élni és meghalni, de hogy ők mit tudnak, az még rejtély.

Viniciust meglepték ezek a szavak, s mikor hazatért, gondolkozóba esett afelett, hogy a keresztények jósága és irgalmassága nem lelkük ügyefogyottságát bizonyítja-e valóban. Úgy érezte, hogy az erős, kemény emberek nem tudnak így megbocsátani. Eszébe villant, hogy talán valóban emiatt irtózik annyira az ő római lelke attól a vallástól. "Tudunk élni és meghalni!" - mondta Petronius. Hát ők? Ők csak megbocsátani tudnak, de nem értik sem az igazi szerelmet, sem az igazi gyűlöletet.

 

HARMINCADIK FEJEZET

Caesar megérkezett Rómába, de dühös is volt érte, s néhány nap múlva már ismét égett a vágytól, hogy Achaiába utazhasson. Edictumot is adott ki, amelyben kijelentette, hogy távolléte nem tart sokáig, s hogy a közügyek emiatt semmiféle kárt nem szenvednek. Ezután az augustianusok társaságában, akik között Vinicius is ott volt, a Capitoliumra ment, hogy szerencsés utazásukért áldozatot mutasson be az isteneknek. De másnap, amikor Vesta templomát látogatta meg, történt valami, ami minden szándékát megmásította. Nero nem hitt az istenekben, de félt tőlük, különösen a titokzatos Vesta olyan félelemmel töltötte el, hogy az istenség és a szent tűz láttára haja hirtelen égnek meredt rémületében, fogai összekoccantak, reszketés futott végig minden tagján, s a véletlenül éppen a háta mögött álló Vinicius karjába rogyott. Gyorsan kivitték onnan, át a Palatinusra, ahol - noha azonnal teljesen magához tért - egy álló napig nem hagyta el az ágyat. Általános nagy csodálkozásra azt is kijelentette, hogy az utazást későbbi időre halasztja, mert az istenség, titkos úton, óva intette a sietségtől. Egy órával később már Róma-szerte közhírré tették a népnek, hogy Caesar, látván a polgárok bánatos arcát, irántuk érzett atyai szeretetéből itthon marad velük, hogy osztozzék örömeikben és balsorsukban. A nép örült ennek az elhatározásnak, mert most már biztosan tudta, hogy a cirkuszi játékoktól és a gabonaosztástól el nem esik, tömegek verődtek össze a Palatinus kapui előtt, s kiáltozva éltették az isteni Caesart, aki abbahagyta az augustianusaival való kockázást, s így szólt:

- Igen, el kellett halasztani; az Egyiptom és a Kelet fölötti uralom el nem kerülhet, tehát Achala sem vész el számomra. Átvágatom a korinthusi Isthmost, s Egyiptomban akkora szobrokat állítunk, hogy a piramisok elbújhatnak mögöttük. Építtetek egy hétszerte nagyobb szfinxet, mint amelyik Memphis mellett a sivatagba bámul, de a magam arcát faragtatom ki rá. A későbbi századok csak erről a szoborról és rólam fognak beszélni.

- Építettél már magadnak költeményeiddel nem hétszerte, de háromszor hétszerte nagyobb szobrot, mint a Cheops piramisa - jelentette ki Petronius.

- Hát énekemmel? - kérdezte Nero.

- Bárcsak lehetne neked akkora szobrot emelni, mint a Memnoné, de olyant, amely napfelkeltekor a te hangodon szólna! Az Egyiptomot érintő tengereken mindörökké nyüzsögnének a hajók, s rajtuk három világrész tömegei hallgatnák énekedet.

- Sajnos nincs, aki ezt meg tudná csinálni - sóhajtott fel Nero.

- De azt megteheted, hogy bazaltba véseted magad, amint a quadrigát hajtod.

- Igaz! Ezt meg is teszem!

- S megajándékozod vele az emberiséget!

- Egyiptomban feleségül veszem Lunát, aki özvegy, s igazi isten leszek.

- Nekünk pedig csillagokat adsz feleségül, s mi majd új csillagképet alkotunk, melyet Nero csillagképének fognak nevezni. Vitelliust azonban a Nílussal házasítsd össze, hogy a vízilovak ki ne vesszenek. Tigellinusnak pedig ajándékozd oda a sivatagot, hadd legyen a sakálok királya...

- Hát nekem mit szánsz? - kérdezte Vatinus.

- Áldjon meg Apis! Olyan játékokat rendeztél számunkra Beneventumban, hogy semmi rosszat nem kívánhatok neked: szabj egy pár cipőt a szfinxnek, mert a mancsai megdermednek a harmatos éjszakákon, azután majd a templomok előtt sorakozó kolosszusokat látod el lábbelivel. Mindenkinek meglesz ott a megfelelő hivatása. Például Domitius Afer, akinek becsületessége közismert, pénztáros lesz. Szeretem, Caesar, hogy Egyiptomról ábrándozol, de elszomorít, hogy elhalasztottad az utazást.

De Nero így felelt:

- A ti halandó szemetek semmit sem látott, mert az istenség az előtt marad láthatatlan, aki előtt akar. Tudjátok meg, hogy mikor Vesta szentélyében voltam, az istennő maga állt meg mellettem s a fülembe súgta: "Halaszd el az utazást." Olyan váratlanul történt ez, hogy megrémültem, pedig hálát kellene adnom az isteneknek, hogy ennyire oltalmukba fogadtak.

- Mindnyájan megrémültünk - jelentette ki Tigellinus -, Rubria Vesta-szűz pedig elájult.

- Rubria! - kapta fel a szót Nero. - Milyen hófehér a nyaka.

- De látásodra elpirul, isteni Caesar...

- Úgy van! Ezt magam is észrevettem. Csodálatos! Egy Vesta-szűz! Minden Vesta-szűzben van valami isteni, s Rubria nagyon szép.

Itt egy pillanatra elgondolkozott, aztán megkérdezte:

- Mondjátok meg, miért félnek az emberek jobban Vestától, mint a többi istentől? Mi az oka ennek? Íme, engem is elfogott a félelem, pedig főpap vagyok. Csak arra emlékszem, hogy összecsuklottam, s bizonnyal hanyatt estem volna, ha valaki fel nem fog. Ki volt az?

- Én - jelentkezett Vinicius.

- Ó, "bősz Aresem"? Beneventumban mért nem voltál velünk? Úgy hallottam, beteg voltál, s valóban, arcod megváltozott. De azt is hallottam, hogy Kroton meg akart gyilkolni? Igaz ez?

- Igaz... és eltörte a karomat, de megvédtem magam.

- Tört karral?

- Egy barbár segítségemre sietett, aki erősebb volt Krotonnál.

Nero csodálkozva nézett rá:

- Erősebb Krotonnál? Nem tréfálsz? Kroton volt a legerősebb ember, most pedig az aethiopiai Syphax az.

- Azt mondom, Caesar, amit tulajdon szememmel láttam.

- Hol van az az igazgyöngy? S nem ő lett a Liget királya?[117]

- Nem tudom, Caesar, mert aztán eltűnt a szemem elől.

- Azt sem tudod, milyen nemzetből való?

- El volt törve a karom, tehát nem kérdezhettem ki semmi felől.

- Keresd és találd meg őt nekem.

Erre Tigellinus is megszólalt:

- Én vállalkozom rá.

De Nero továbbra is Viniciushoz beszélt:

- Köszönöm, hogy felfogtál. Ha elesem, betörhettem volna a fejemet. Valamikor jó cimbora voltál, de a háború, és a Corbulo alatti szolgálat óta egy kicsit elvadultál, s valahogy ritkán látlak.

Aztán kis ideig hallgatott, majd így folytatta:

- Hogy van az a leány... akinek kissé keskeny a csípője... akibe szerelmes voltál, s akit elvettem Auluséktól, és neked adtam?

Vinicius zavarba esett, de Petronius ebben a pillanatban segítségére sietett:

- Fogadom, uram, hogy már elfelejtette - szólt. - Nem látod zavarát? Kérdezd meg, hány szeretője volt azóta, s nem kezeskedem róla, hogy erre is meg tud felelni. A Viniciusok jó katonák, de még jobb kakasok. Ezeknek egész baromfiudvar kell. Büntesd meg ezért, uram, s ne hívd meg a lakomára, amelyet Tigellinus ígér nekünk, tiszteletedre Agrippa taván.

- Nem, azt nem teszem. Bízom Tigellinusban, hogy ott baromfiudvarban éppen nem lesz hiány.

- Hiányozhatnak-e onnan a Gráciák, ahol Ámor jelen van? - felelte Tigellinus.

De Nero panaszkodni kezdett:

- Gyötör az unalom! Az istennő akaratából itt maradtam Rómában, de ki nem állhatom. Megyek Antiumba. Fojtogatnak ezek a szűk utcák, ezek a düledező házak és szennyes sikátorok. A bűzös levegő egészen a házamig és kertemig hatol. Ah, ha valamilyen földrengés elpusztítaná Rómát, ha egy haragvó isten a földdel egyenlővé tenné, majd megmutatnám, hogyan kell felépíteni egy várost, amely a világ fővárosa és az én székhelyem.

- Azt mondod, Caesar, "ha egy haragvó isten elpusztítaná a várost", így van? - kérdezte Tigellinus.

- Így, hát aztán?

- Hát te nem vagy isten?

Nero unottan legyintett, majd így szólt:

- Majd meglátjuk, mit rendezel nekünk Agrippa taván. Aztán megyek Antiumba. Ti mindnyájan kicsinyek vagytok, tehát nem értitek, hogy nekem nagy dolgokra van szükségem.

Azzal behunyta szemét jelezvén, hogy pihenni kíván. S az augustianusok valóban kezdtek is elszéledni. Petronius Viniciusszal távozott, s így szólt hozzá:

- Szóval hivatalos vagy a mulatságra. A Rőtszakállú lemondott az utazásról, de a városban jobban fog tombolni, mint bármikor, s úgy elterpeszkedik itt, mint a saját házában. Te is igyekezz a tombolásban feledést és szórakozást találni. Az ördögbe! Meghódítottuk a világot, hát jogunk van mulatni. Te, Marcusom, nagyon szép fiú vagy, s részben ennek tulajdonítom irántad való vonzalmamat. Az ephesusi Dianára! Ha látnád összenőtt szemöldöködet és arcodat, amelyen kiütközik a quirisek vére! Amazok olyanok melletted, mintha szabadosok lennének. Úgy van! Ha nincs az a vad vallás, Lygia ma már a házadban lenne. Csak próbáld meg még egyszer azt bizonygatni nekem, hogy azok nem ellenségei az életnek és az embereknek... Jól bántak veled, s azért hálás lehetsz nekik, de a te helyedben gyűlölném azt a vallást, s ott keresném a gyönyöröket, ahol meg lehet találni. Ismétlem, szép fiú vagy, s Rómában hemzseg a sok elvált asszony.

- Csak azon csodálkozom, hogy még nem fáradtál bele ezekbe a dolgokba - felelte Vinicius.

- Ki mondta ezt neked? Már régen belefáradtam, de hát én nem vagyok már olyan fiatal, mint te. Egyébként nekem vannak más kedvteléseim, amelyek nálad teljesen hiányoznak. Szeretem a könyveket, te pedig nem szereted; szeretem a költeményeket, téged pedig untatnak; szeretem a vázákat, a gemmákat, sok olyan dolgot, amire te rá sem nézel; szokott fájni a derekam, neked pedig nem; végül felfedeztem Eunikét, míg te semmi ilyesmit fel nem fedeztél... Nekem jó itthon a mesterműveim között; belőled viszont sosem faragok esztétát. Én tudom, hogy az életben már semmi többet nem találok annál, amit találtam, viszont te magad sem tudod, hogy még mindig reménykedel és keresel. Ha a halál kopogtatna ajtódon, minden bátorságod és szomorúságod ellenére is csodálkoznál, hogy meg kell halnod, hogy már itt kell hagynod ezt az árnyékvilágot; én pedig úgy fogadnám a halált, mint szükségszerűséget, azzal a tudattal, hogy nincs a világon olyan élvezet, amit meg ne kóstoltam volna. Nem sietek vele, de nem is fogok vonakodni, mindent megteszek azonban, hogy az utolsó percig vígan éljek. Vannak a világon vidám szkeptikusok is. Én a sztoikusokat ostobának tartom, de a sztoicizmus legalább megedzi az embert, ellenben a te keresztényeid szomorúságot hoznak a világra, ami olyan az életben, mint a természetben az eső. Tudod, mit tudtam meg? Azt, hogy a Tigellinus által rendezendő ünnepségeken, az Agrippa-tó partján örömházakat állítanak fel, s a legelőkelőbb római házak nőit hordják oda. Nem akadhatna közöttük legalább egy, aki elég szép lenne ahhoz, hogy megvigasztaljon? Lesznek közöttük szüzek is, akik először lépnek ki a világba... mint nimfák... Ilyen a mi római császárságunk... Már meleg van! A déli szél felmelegíti a vizeket, s már nem fogja lúdbőrössé tenni a mezítelen testet. Te pedig, Narcissus, tudd meg, hogy olyan egy sem akad, aki neked ellenállhatna. Egy sem: még Vesta-szűz sem.

Vinicius a fejét verdeste tenyerével, mint akit folyton egyetlen gondolat foglalkoztat.

- Ahhoz szerencse kellene, hogy egy ilyenre bukkanjak...

- S ki tette ezt, ha nem a keresztények!... De akiknek kereszt a jelvényük, azok nem is lehetnek másfélék. Hallgass meg: Görögország szép volt, s megteremtette a világ bölcsességét, mi megteremtettük az erejét, s mit gondolsz, mit teremthet meg az a vallás? Ha tudod, világosíts fel, mert Polluxra mondom, én nem is sejtem.

Vinicius vállat vont.

- Azt hinné az ember, attól félsz, hogy fel találom venni a keresztény vallást.

- Attól félek, hogy el találod rontani az életedet. Ha nem tudsz olyan lenni, mint Görögország, légy olyan, mint Róma: uralkodj és élvezz! A mi őrületeinkben éppen azért van bizonyos értelem, mert ez a gondolat rejlik bennük. A Rőtszakállút megvetem, mert görögnek bohóc. Ha rómainak tartaná magát, én igazat adnék neki abban, hogy megengedi magának a tobzódást. Ígérd meg, hogyha most hazamégy, s valami keresztényt találsz ott, kioltod rá a nyelvedet. Ha Glaucus, az orvos lesz az, ő még csodálkozni sem fog rajta. Viszontlátásra az Agrippa-tavon.

 

HARMINCEGYEDIK FEJEZET

Az Agrippa-tó partján zöldellő ligeteket a praetorianusok fogták körül, hogy túlságosan nagy tömegek ne zavarják Caesart és vendégeit, hiszen úgyis azt mondták, hogy aki Romában akár gazdagságával, akár értelmével, akár szépségével kitűnt, az mind megjelent e lakomán, amelyhez foghatót nem ismert a város történelme. Tigellinus kárpótolni akarta Caesart az achaiai út elhalasztásáért, s ugyanakkor fölül is akart múlni mindenkit, aki eddig vendégül látta Nerót, s be akarta bizonyítani, hogy senki sem tudja úgy felvidítani, mint ő. E célból, mikor még Caesarral Neapolisban, majd Beneventumban járt, megtette az előkészületeket, szétküldte parancsait, hogy a világ legtávolabbi széleiről is hozassanak vadat, madarakat, ritka halakat és növényeket, nem feledkezve meg a szövetekről és edényekről sem, amelyek a lakoma fényét emelhetnék. Egész tartományok jövedelme ment el az eszeveszett igények kielégítésére, de a hatalmas kedvencnek ezzel nem kellett törődnie. Befolyása napról napra növekedett. Nerónak most még talán ő sem volt kedvesebb, mint más, de egyre nélkülözhetetlenebbé vált. Petronius messze fölötte állt csiszoltságban, értelemben és szellemességben, s társalgásával is jobban tudta szórakoztatni a Caesart, de szerencsétlenségére mindebben Nerót is felülmúlta, s ezzel felkeltette féltékenységét. Nem is tudott mindenben vak eszközzé válni, s ha ízlésről volt szó, Caesar félt is tőle. Tigellinusszal szemben viszont sosem érzett feszélyezettséget. Maga a Petroniusra ruházott arbiter elegantiarum cím is bosszantotta, mert ki lehetett arra méltóbb nálánál? Tigellinusnak azonban volt annyi esze, hogy ismerje saját hiányosságait, s látván, hogy sem Petroniusszal, sem Lucanusszal, sem másokkal, akik akár származásuk, akár tehetségük, akár tudományuk révén tűntek ki, fel nem veheti a versenyt - elhatározta, hogy alkalmazkodó szolgálataival, mindenekelőtt pedig olyan pazar fényűzéssel homályosítja el őket, amely Nero képzelőtehetségét is meglepi.

A lakomát tehát egy aranyozott gerendákból összerótt, óriási tutajon rendeztette. A tutaj széleit a Vörös-tengerből és az Indiai-óceánból halászott gyöngyház- és szivárványszínű pompás kagylók díszítették. Oldalait pálmák, lótuszligetek és nyíló rózsafák szegélyezték, amelyek között illatszereket permetező szökőkutakat, istenszobrokat, valamint arany- és ezüstkalitkákban tarkabarka madarakat rejtettek el. Középütt óriási sátor, jobban mondva a szíriai bíborból készült sátornak csak az ezüstrudakra kifeszített teteje emelkedett, hogy a kilátást ne akadályozza. Alatta, mint megannyi nap, csillogtak a vendégek számára előkészített asztalok, melyek csak úgy roskadoztak az alexandriai üvegtől, kristálytól és az Itáliában, Görögországban és Kis-Ázsiában harácsolt, szinte felbecsülhetetlen értékű edényektől. A tutajt dús növényzet borította, amitől inkább szigetnek és kertnek látszott, s aranyból és bíborból font kötelekkel össze volt kötve hal, hattyú, sirály és flamingó alakú csónakokkal, amelyekben a színes evezők mellett csodaszép arcú és idomú, mezítelen evezős legények és leányok ültek, hajuk keletiesen fésülve vagy aranyhálóba szorítva. Mikor Nero Poppaeával és az augustianusokkal kikötött a tutaj főhelyén, s helyet foglalt a bíborsátor alatt, a csónakok tüstént megmozdultak, az evezők lecsaptak a vízre, az aranykötelek megfeszültek, a tutaj megmozdult, s a lakomához összegyűlt vendégekkel együtt kezdett köröket leírni a tavon. Más csónakok és apróbb tutajok is körülvették, tele citerázó és hárfázó leányokkal, kiknek rózsaszínű teste a kék ég és a víz alkotta háttér előtt, az arany hangszerek fényében, mintha magukba szívta volna a kékséget és a fényeket, s e színekben játszva pompáztak, mint megannyi virág.

A parti ligetekből és a bozótban elrejtett furcsa alkalmi épületekből szintén zene és ének hallatszott. Megzendült az egész környék, megzendültek a ligetek, s a visszhang szerteszéjjel vitte a tülkök és trombiták harsogását. Caesar, kinek egyik oldalán Poppaea, a másikon Pythagoras foglalt helyet, maga is elámult, s különösen mikor a csónakok között megjelentek a sziréneknek öltözött s pikkelyt mímelő, zöld hálóval borított fiatal rabszolganők, nem győzte dicsérni Tigellinust. De már szokásból is Petroniusra pillantott, hogy megtudja, mi az "arbiter" véleménye, az azonban jó darabig közömbösen hallgatott, csak mikor Nero egyenesen megkérdezte, akkor mondta meg véleményét:

- Úgy vélem, uram, egyetlen mezítelen szűz sokkal nagyobb hatást kelt, mint tízezer.

Caesarnak azonban tetszett az "úszó lakoma", mert újdonság volt. Egyébkent, a szokáshoz híven, olyan válogatott fogásokat tálaltak, hogy Apicius fantáziája elképedt volna láttukra, s annyifajta bort, hogy Otho, aki nyolcvanfajtát adott fel, a víz alá bújt volna szégyenletében ekkora választék láttára. A nőkön kívül csupa augustianus foglalt helyet az asztalnál, de szépség tekintetében Vinicius valamennyit elhomályosította. Arca és alakja valamikor jellegzetesen elárulta a hivatásos katonát, most azonban a belső gondok és a fizikai fájdalom, amelyen átesett, úgy kicsiszolták vonásait, mintha egy mesteri szobrász finom vésője siklott volna végig arcán. Arcbőre elvesztette régi, napsütötte árnyalatát, de a numidiai márvány aranyfényét megőrizte. Szeme nagyobb és szomorúbb lett. Csupán felsőteste tartotta meg régi, hatalmas idomait, mintha egyenesen a vért számára teremtették volna, de e légionistához méltó felsőtest fölött egy görög isten, vagy legalábbis egy rafinált patrícius finom, de egyszersmind büszke feje pompázott. Petroniusból a tapasztalat szólt, mikor azt mondta, hogy az augustianus hölgyek közül egyik sem fog tudni és akarni neki ellenállni. Mindegyik ránézett most, Poppaea sem volt kivétel, sőt Rubria, a Vesta-szűz sem, aki Caesar kívánságára jelent meg a lakomán.

A hegyekről hozatott hóban hűtött borok csakhamar felhevítették a lakomázók szívét és fejét. A parti bozótból egyre újabb, szöcske és szitakötő alakú csónakok bukkantak elő. A tó kék tükre olyan volt, mintha virágszirmokkal szórták volna tele, vagy mintha pillangók tömegei lepték volna el. A csónakok fölé itt-ott ezüst meg kék, cérnára vagy zsinegre kötött galambok és egyéb, Indiából és Afrikából hozatott madarak röppentek fel. A nap már az ég nagyobb részét befutotta, de noha a lakomát május elején rendezték, az idő meleg, sőt tikkasztó volt. A tó vize ringott a zene ütemére mozgó evezők csapásaitól, de a levegőt a szellő legkisebb fuvallata sem remegtette meg, a ligetek mozdulatlanok voltak, mintha révületben bámulták és hallgatták volna, ami a vízen végbement. A tutaj folytonosan a vízen keringett, s vitte magával az egyre részegebb és egyre lármásabb lakomázókat. A lakoma még a felénél sem tartott, s már senki sem törődött a renddel, amely szerint asztalokhoz ültek. Caesar maga adott erre példát, mert felkelt helyéről, Viniciust elküldte Rubria mellől, s maga foglalva el helyét, suttogni kezdett a leány fülébe. Vinicius Poppaea mellé került, aki karját feléje nyújtva kérte, hogy kapcsolja be meglazult vállpántját, s mikor az ifjú ezt kissé remegő kézzel megtette, az asszony szemérmes pillantást vetett rá hosszú szempillái alól, aranyos fejét pedig megrázta, mintha valamit tagadna. Közben a nap korongja nagyobb és vörösebb lett, s lassan hanyatlott alá a ligetek fáinak koronája mögé; a vendégek nagyrészt már teljesen részegek voltak. A tutaj most egészen a part mentén haladt, ahol a facsoportok és virágok között faunoknak vagy szatíroknak álcázott férfiak fuvoláztak, sípoltak és doboltak, meg nimfáknak, dryasoknak és hamadryasoknak öltözött leányok libbentek ide-oda. Végül lenyugodott a nap, s ekkor a sátor alól részeg kiáltások Lunát dicsőítették, a ligetekben pedig ezernyi lámpa gyúlt ki. A part mentén sorakozó örömházakból fénysugarak áradtak, a teraszokon pedig a legelőkelőbb római házak asszonyaiból és leányaiból újabb, ugyancsak mezítelen csoportok jelentek meg, s a legzabolátlanabb mozdulatokkal és szavakkal csalogatták magukhoz a lakomázó vendégeket. Végül a tutaj partot ért, Caesar és az augustianusok kitódultak a ligetekbe; elszéledtek a bordélyházakban, a bozótokban elrejtett sátrakban s a források és szökőkutak között mesterségesen berendezett barlangokban. Mindenkin úrrá lett a fékevesztett téboly, senki sem tudta, hova lett Caesar, ki a senator, ki a lovag, ki a táncos és a zenész. A szatírok és a faunok kurjongatva kergették a nimfákat. Thyrsus-botokkal verték le a lámpákat, hogy eloltsák. A ligetek egyes részei sötétbe borultak. De mindenütt hol hangos kiáltások, hol nevetés, hol suttogás, hol emberi mellek lázas lihegése hallatszott. Róma eddigelé valóban nem látott ehhez hasonlót.

Vinicius nem volt részeg, mint azon a lakomán, a Caesar palotájában, ahol Lygia is megjelent, de őt is elkápráztatta és elkábította mindaz, ami történt, s elkapta a gyönyör láza. Berohant az erdőbe, együtt futott a többiekkel, s kereste, hogy a dryasok közül melyik a legszebb. E lányok egyre újabb csoportjai surrantak el mellette, s énekelve és sikongatva menekültek a faunok, szatírok, a senatarok és a lovagok meg a zene hangjai elől. Végül egy csoportot pillantott meg, melyet egy Dianának öltözött szűz vezetett. Odaugrott, hogy az istennőt közelebbről megnézze, s a szíve egyszerre elalélt mellében. Íme, az istennő, akinek fejét a hold díszítette, mintha Lygia lett volna.

A leányok vad forgataga körültáncolta - aztán, nyilván hogy üldözésükre késztessék, széjjelrebbentek, mint egy őzcsorda. De ő ott maradt egy helyben, dobogó szívvel, elakadt lélegzettel mert noha látta már, hogy Diana nem Lygia volt, sőt közelről nem is hasonlított hozzá, a heves indulat elvette minden erejét. Egyszerre olyan forró vágy fogta el Lygia után, amilyent még sohasem érzett, s a szerelem újabb, heves hullámmal árasztotta el szívét. Még sohasem érezte őt olyan drágának, tisztának, s még sohasem érezte, hogy ennyire szereti, mint itt, ebben az erdőben, az őrült tivornya és féktelen paráznaság közepette. Az imént még ő maga is inni akart ebből a serlegből, s részt akart venni az érzékek szemérmetlen tombolásában, most pedig már irtózott és undorodott tőle. Érezte, hogy az undor fojtogatja, hogy mellének levegőre, szemének a csillagok tiszta fényére van szüksége, amit nem homályosít el a borzalmas liget sűrűje, s elhatározta, hogy megszökik innen. De alig mozdult meg, egy alak toppant eléje, akinek fejét fátyol borította, s kezével az ifjú vállára támaszkodva suttogta, hogy Vinicius arcát megcsapta forró lehelete: - Szeretlek!... Gyere! Nem lát meg senki. Siess!

Vinicius mintha álomból ébredt volna fel:

- Ki vagy? - kérdezte.

De a nő keble már hozzásimult, s úgy kérlelte:

- Siess! Nézd, nincs itt senki, s én szeretlek. Gyere!

- Ki vagy? - kérdezte ismét Vinicius.

- Találd ki!...

Azzal ajkát a fátyolon keresztül az ifjú ajkához szorította, s fejét maga felé húzta. Csak mikor a lélegzete elállt, kapta el arcát a Viniciusétól.

- Szeretni!... Ez az önfeledtség éjszakája!... - mondta levegő után kapkodva. - Ma szabad... Tied vagyok!

De Viniciust égette s újabb undorral töltötte el az a csók. Szíve és lelke másutt volt, s Lygián kívül semmi sem létezett számára a világon.

Azzal eltolta magától a fátyolos alakot, s így szólt:

- Bárki vagy, mást szeretek, nem kellesz nekem.

A nő hozzá hajtotta fejét:

- Lebbentsd fel fátylamat...

De e pillanatban megzizzentek a közeli mirtuszbokrok levelei, az alak eltűnt, mint egy álomkép, már csak a távolból hallatszott furcsa, baljós kacagása.

Vinicius előtt megjelent Petronius.

- Hallottam és láttam - jelentette ki.

- Menjünk innen! - sürgette Vinicius.

S elmentek. Elhaladtak a fényárban úszó bordélyházak előtt, át a ligeten, elhagyták a lovas praetorianusok kordonját, s megtalálták gyaloghintóikat.

- Benézek hozzád - jelentette ki Petronius.

S együtt ültek be. De útközben mindketten hallgattak. Csak már Vinicius házának atriumában szólalt meg Petronius:

- Tudod, ki volt az?

- Rubria? - kérdezte Vinicius, s megremegett a gondolatra, hogy Rubria Vesta-szűz.

- Nem.

- Hát ki?

Petronius halkította hangját:

- Vesta tüzét meggyalázták, mert Rubria Caesarnál volt. Veled pedig...

S még halkabban fejezte be:

- A díva Augusta beszélt.

Pillanatnyi csend lett.

- Caesar - folytatta Petronius - nem bírta leplezni előtte Rubria iránti vágyát, s ő talán így akarta megbosszulni magát, én pedig azért léptem közbe, mert ha megismerted volna Augustát, s úgy utasítottad volna el, elvesztetted volna magadat, Lygiát és talán engem is.

De Vinicius kirobbant:

- Torkig vagyok már Rómával, Caesarral, a lakomákkal, Augustával, Tigellinusszal és mindnyájatokkal! Megfulladok! Nem bírok így élni; nem bírok! Érted?

- Elveszted a fejedet, ítélőképességedet, a mérsékletet!... Viniciusom!

- Csak őt szeretem ezen a világon!

- Hát aztán?

- Nem kell más szerelem, nem kell a ti életetek, lakomáitok, szemérmetlenségeitek és gaztetteitek!

- Mi van veled? Keresztény vagy?

Az ifjú pedig fejéhez kapott, s kétségbeesett hangon ismételgette:

- Még nem! Még nem!

 

HARMINCKETTEDIK FEJEZET

Petronius vállvonogatva s nagyon elégedetlenül ment haza. Most már ő is látta, hogy Viniciusszal többé nem értik meg egymást, s hogy lélekben teljesen eltávolodtak egymástól. Valamikor Petroniusnak igen nagy befolyása volt az ifjú katonára. Mindenben példaképe volt Viniciusnak, s gyakran egy-két gúnyos szava elég volt ahhoz, hogy visszatartsa valamitől, vagy valamire rábírja. Ebből most már nem maradt meg semmi, olyannyira, hogy Petronius nem is próbálkozott meg a régi módszerekkel, mert érezte, hogy gúnyos szellemessége hatástalanul siklik le Vinicius lelkének páncélburkáról, amelyet a szerelem és a keresztények érthetetlen világával való érintkezés rakott rá. A tapasztalt szkeptikus megértette, hogy elvesztette Vinicius lelkének kulcsát. Ez nemcsak elégedetlenséggel, hanem félelemmel töltötte el, amelyet még fokoztak az éjjel végbement események. "Ha Augusta részéről ez nem csupán múló szeszély, hanem tartósabb szenvedély - gondolta Petronius -, akkor két dolog lehetséges: vagy az, hogy Vinicius nem fog tudni neki ellenállni, s akkor a legkisebb botlás is elvesztheti, vagy az, hogy ellenáll, s akkor biztosan vége van, s vele együtt talán nekem is, már csak azért is, mert rokona vagyok. Ha az Augusta ellenszenve az egész családra kiterjed, befolyása a mérleget Tigellinus felé billentheti..." Az egyik is, a másik is rossz. Petronius bátor ember volt, nem félt a haláltól, de mivel nem várt tőle semmit, nem is akarta ő maga kihívni. Hosszas gondolkozás után végül úgy döntött, hogy legjobb lesz Viniciust eltávolítani Rómából, s elküldeni utazni. Hej, ha még Lygiát is odaadhatná neki az útra, milyen boldogan megtenné! De még így is remélte, hogy nem lesz nagyon nehéz rábeszélnie. Ebben az esetben a Palatinuson hírét terjesztené, hogy Vinicius beteg, s azzal az ő fejéről is meg a magáéról is elhárítaná a veszedelmet. Az Augusta végül is nem tudta, hogy Vinicius megismerte-e őt; feltételezhette, hogy nem, tehát hiúsága egyelőre nem szenvedett sérelmet. De ez a jövőben megváltozhatott, amit feltétlenül el kellett kerülni. Petronius mindenekelőtt időt akart nyerni, mert érezte, hogy ha egyszer Caesar elindul Achaiába, akkor Tigellinus, aki semmiféle művészethez nem ért, háttérbe szorul, s elveszti befolyását. Petronius biztos volt abban, hogy Görögországban minden versenytársa fölött győzelmet arat.

Közben elhatározta, hogy vigyázni fog Viniciusra, s igyekszik őt rábeszélni az utazásra. Jó pár napig arra is gondolt, ha elérné Caesarnál, hogy a keresztényeket rendelettel űzze ki Rómából, akkor Lygiának is el kellene hagynia a várost, s vele együtt elhagyná Vinicius is. Akkor nem is volna szükség rábeszélésre. A dolog önmagában lehetséges volt. Hiszen még nem is nagyon régen, mikor a zsidók zavarogni kezdtek a keresztények iránti gyűlöletből, Claudius Caesar, nem tudván őket egymástól megkülönböztetni, a zsidókat űzte ki Rómából. Akkor hát Nero miért ne űzhetné ki a keresztényeket? Mindjárt több hely lenne Rómában. Petronius amaz "úszó lakoma" után mindennap találkozott Neróval, hol a Palatinuson, hol más házakban. Könnyű volt neki ilyesmit sugalmazni, mert Nero sosem szabódott az olyan gondolattól, amely valakinek vesztét vagy kárát okozhatta. Petronius alaposan meghányta-vetette a dolgot, s elkészítette az egész tervet. Úgy döntött, hogy lakomát ad, s azon rábeszéli Caesart a rendelet kiadására. Még azt is remélte, s nem is egészen indokolatlanul, hogy Caesar őt hízza meg a rendelet végrehajtásával. Akkor a Vinicius kedvesének kijáró figyelemmel elküldené Lygiát például Baiaeba, ott aztán szerethetnék egymást, játszhatnának keresztényesdit, amennyi csak beléjük fér.

Közben pedig gyakran meglátogatta Viniciust, először azért, mert minden római önzése ellenére sem tudott lemondani iránta való ragaszkodásáról, másodszor pedig, hogy rábeszélje az utazásra. Vinicius betegnek tettette magát, s nem mutatkozott a Palatinuson, ahol minduntalan változtak a tervek. Egy napon aztán Petronius magától Caesartól értesült, hogy három napon belül Antiumba utazik, s mindjárt közölte is a hírt Viniciusszal.

De az ifjú megmutatta az Antiumba meghívott személyek névsorát, amelyet Caesar szabadosa hozott el neki reggel.

- Rajta van az én nevem is, meg a tied is - mondta. - Ha hazamégy, ugyanezt a névsort már otthon is megtalálod.

- Ha én nem szerepelnék a meghívottak között, az azt jelentené, hogy meg kell halnom - jegyezte meg Petronius. - Nem hiszem azonban, hogy ez az achaiai út előtt bekövetkeznék. Nerónak ott nagy szüksége lesz rám.

Aztán átnézte a listát, s így szólt:

- Alig jöttünk haza Rómába, már megint itt kell hagynunk házunkat, s mehetünk tovább Antiumba. De hát muszáj! Mert ez nemcsak meghívás, hanem parancs is.

- S ha valaki nem engedelmeskednék?

- Akkor másféle meghívást kapna egy sokkal hosszabb útra, ahonnan nincs visszatérés. Milyen kár, hogy nem fogadtad meg tanácsomat, s nem utaztál el, amíg lehetett. Most el kell jönnöd Antiumba.

- Most el kell mennem Antiumba... Na látod, milyen időket élünk, s milyen alávaló rabszolgák vagyunk.

- S te ezt csak ma látod?

- Nem. Te azt bizonygattad, hogy a keresztény vallás az élet ellensége, mert béklyóba veri. De lehetnek-e súlyosabb béklyók azoknál, amelyeket mi viselünk? Azt mondtad: Görögország megteremtette a bölcsességet és a szépséget, Róma pedig az erőt. Hol van hát a mi erőnk?

- Hívd el Chilont, ma semmi kedvem filozofálni. Herculesre! Nem én teremtettem meg ezeket az időket, s nem én felelek értük. Beszéljünk Antiumról. Tudd meg, hogy ott nagy veszedelem vár rád, s talán jobb volna amaz Ursusszal megmérkőznöd, aki Krotont megfojtotta, mint odamenned, és mégis menned kell.

Vinicius hanyagul legyintett:

- Veszedelem! Mi mindnyájan a halál homályában botorkálunk, s egy-egy fej minduntalan elmerül a homályban.

- Felsoroljam mindazokat, akiknek volt egy kis sütnivalójuk, s ezért a Tiberius-, Caligula-, Claudius- és Nero-féle idők ellenére is megértek nyolcvan vagy kilencven esztendőt? Hogy mást ne említsek, ott van Domitius Afer. Bár egész életében tolvaj, lator volt, békességben vénült meg.

- Talán azért, talán éppen azért! - felelte Vinicius.

Azzal végignézte a lajstromot, majd így szólt:

- Tigellinus, Vatinius, Sextus Africanus és így tovább! Micsoda csőcselék, micsoda latrok!... S ha az ember elgondolja, hogy ezek kormányozzák a világot!... Nem méltóbb dolog volna számukra, hogy valami egyiptomi vagy szíriai istenséget hordozzanak végig a városkákon sistrumokat pengetve, s jövendöléssel vagy bukfencet hányva keressék meg kenyerüket?

- Vagy hogy tudós majmokat, számoló kutyákat vagy fuvolázó szamarat mutogassanak - tette hozzá Petronius. - Ez mind igaz, de beszéljünk fontosabb dolgokról. Hallgass ide, s jól figyelj: a Palatinuson elhíreszteltem, hogy beteg vagy, s nem hagyhatod el a házat, a neved azonban mégis itt van a lajstromon, ami azt jelenti, hogy valaki nem hitt nekem, s szándékosan gondoskodott arról, hogy rákerülj. Nerónak ez nem volt fontos, mert az ő szemében nem vagy egyéb, mint katona, akivel legfeljebb a cirkuszi versenyekről lehet beszélni, mert a költészetről és a zenéről fogalmad sincs. Nos, nyilván Poppaea volt az, aki gondoskodott róla, hogy a listára kerülj, ami azt jelenti, hogy irántad való szenvedélye nem pillanatnyi szeszély volt, hanem meg akar hódítani.

- Bátor Augusta ez a Poppaea!

- Valóban bátor, mert menthetetlenül vesztét lelheti. Bár indítaná Venus minél előbb más szerelemre, de amíg téged kíván, a legnagyobb óvatosságra van szükséged. A Rőtszakállú már közömbös iránta, ma már inkább Rubriához vagy Pythagorashoz vonzódik, de puszta hiúságból is rettenetes bosszút állna rajtatok.

- A ligetben nem tudtam, hogy vele állok szemben, de te kihallgattál, s tudod, azt feleltem neki, hogy mást szeretek, s őt nem akarom.

- Én pedig minden föld alatti istenre kérlek, ne veszítsd el még azt a maradék eszedet is, amit a keresztények meghagytak. Hogy habozhatsz, ha a valószínű és a biztos pusztulás között kell választanod? Nem megmondtam már, ha az Augusta hiúságát megsérted, nincs menekvés számodra? A Hadesre! Ha meguntad az életedet, már most vágd fel ereidet, vagy dőlj kardodba, mert ha Poppaeát megsérted, nem biztos, hogy ilyen könnyű halál vár rád. Régente kellemesebb volt veled beszélni. Mit akarsz tulajdonképpen? Mit árthat az neked? Hát akadályoz ez egy cseppet is abban, hogy tovább szeresd Lygiádat? El ne feledd, hogy Poppaea látta őt a Palatinuson, s nem lesz nehéz kitalálnia, ki miatt utasítod el ezt a magas kegyet. S akkor még a föld alól is előteremti őt. Nemcsak magadat veszted el, hanem Lygiát is, érted?

Vinicius hallgatta, de mintha máson járt volna az esze.

- Találkoznom kell vele - szólalt meg végül.

- Kivel? Lygiával?

- Igen.

- Tudod, hol van?

- Nem.

- Szóval megint keresni fogod a régi temetőkben meg a Tiberisen túl?

- Nem tudom, de találkoznom kell vele.

- Jól van. Ha keresztény is, talán kiderül, hogy okosabb, mint te, sőt bizonyára kiderül, hogy nem kívánja a vesztedet.

Vinicius vállat vont.

- Megmentett Ursus kezéből.

- Akkor siess, mert a Rőtszakállú nem fogja halogatni az utazást. A halálos ítéleteket kiadhatja Antiumból is.

De Vinicius rá sem hallgatott. Őt csak egyetlen gondolat foglalkoztatta: találkozni Lygiával, tehát a lehetőségeken kezdett gondolkozni.

Eközben olyan dolog történt, amely minden nehézséget eloszlatott. Íme, másnap váratlanul betoppant hozzá Chilon.

Ágrólszakadtan, rongyosan jött, arcáról lerítt az éhség, ruhája cafatokban lógott le róla. A cselédség azonban, melynek régebben parancsa volt, hogy a nap és éjszaka bármely szakában be kell eresztenie, nem merte feltartóztatni, úgyhogy egyenesen az atriumba ment, s Vinicius előtt megállva, így szólt:

- Az istenek tegyenek halhatatlanná, s osszák meg veled a világ fölötti uralmat.

Vinicius az első pillanatban szerette volna kidobatni, de eszébe jutott, hogy a görög talán tud valamit Lygiáról, s a kíváncsiság legyőzte benne az undort.

- Te vagy az? - kérdezte. - Mi van veled?

- Nagy baj, ó, Iuppiter fia - felelte Chilon. - Az igazi erény olyan árucikk, amely a fenének sem kell, s az igazi bölcsnek örülnie kell, ha ötnaponként egyszer vásárolhat a mészárosnál egy juhfejet, s miután padlásszobájában elrágcsálta, könnyeivel olthatja el utána szomját. Ah, uram! Mindent, amit adtál, könyvekre költöttem el Atractusnál, aztán kiraboltak, tönkretettek, a rabszolganő, akinek össze kellett volna írnia tanaimat, megszökött, s magával vitte, ami még megmaradt a te bőkezűséged ajándékából. Koldus vagyok, de elgondoltam, kihez is mehetnék, ha nem hozzád, ó, Serapis, akit szeretek, akit bálványozok, s akiért életemet kockáztattam!

- Minek és mivel jöttél?

- Segítségért, ó, Baal, s hozom neked a nyomorúságomat, könnyeimet, szeretetemet, s végül híreket, amelyeket irántad való szeretetből gyűjtögettem. Emlékszel, uram, elmondtam neked annak idején, hogy Petronius egyik rabszolganőjének átengedtem a paphosi Venus övéből egy fonálszálat? ... Most aztán utánajártam, hogy használt-e az neki, s te, ó, Napnak fia, aki tudod, mi történik abban a házban, tudod azt is, hogy kicsoda ott most Euniké. Van még egy ilyen fonálszálam. Neked tartogattam, uram.

Itt abbahagyta, mert észrevette, hogy Vinicius szemöldökein kezd meggyülemleni a harag, s meg akarván előzni a kirobbanást, így szólt:

- Tudom, hol lakik az isteni Lygia, megmutatom, uram, a házat és a sikátort.

Vinicius elnyomta izgalmát, melyet ez a hír keltett benne, s így szólt:

- Hol van ő?

- Linusnál, a keresztények főpapjánál. Ursusszal együtt van ott, Ursus pedig tovább is ahhoz a molnárhoz jár, azt pedig Demasnak hívják, mint a te dispensatorodat,[118] uram... Igen, Demasnak!... Ursus éjszaka dolgozik, ha tehát egy éjjel körülfogatod a házat, nem találjuk őt ott... Linus öregember, s rajta kívül csupán két öregasszony van a házban.

- Honnan tudod mindezt?

- Emlékszel, uram, hogy a keresztények kezében voltam, s nem bántottak. Glaucus téved ugyan abban, hogy én vagyok oka szerencsétlenségének, de szegény elhitte, a mai napig hiszi, s mégsem bántottak! Ne csodálkozz hát rajta, uram, hogy szívem megtelt hálával. Én még a régi jó időkből való vagyok. Azt gondoltam hát: elhagyjam-e barátaimat és jótevőimet? Nem volna-e szívtelenség nem érdeklődni irántuk, mi van velük, hogy szolgál egészségük, s hol laknak? A pessinusi Cybelére mondom, ezt nem tudnám megtenni. Eleinte visszatartott, hogy szándékomat félre találják érteni. De szeretetem legyőzte a félelmet, különösen az adott erőt, hogy ők olyan könnyen megbocsátanak minden sérelmükért. Mindenekelőtt azonban terád gondoltam, uram. Legutóbbi vállalkozásunk kudarccal végződött, de vajon Fortuna kedvelt fia beletörődhet-e ebbe a gondolatba? Én hát előkészítettem számodra a győzelmet. Különálló házban lakik. Úgy körülfogathatod rabszolgáiddal, hogy egy egér sem menekülhet belőle. Ó, uram, csakis tőled függ, hogy ama nagylelkű királyleány még az éjjel házadban legyen. De ha ez megtörténik, gondolj reá, ezt atyám kiéhezett s nagyon szegény fia segítette elő.

Viniciusnak fejébe szökött a vér. A kísértés még egyszer megrázta egész valóját. Igen! Ez volt a módja, mégpedig ezúttal egészen biztos módja. Ha Lygia egyszer itthon lesz nála, ki ragadhatja el tőle? Ha Lygiát a szeretőjévé teszi, mi marad más számára, mint hogy örökké a szeretője maradjon? Aztán pusztuljon minden vallás! Mit számítanak majd akkor neki a keresztények, irgalmasságukkal és komor hitükkel együtt? Avagy nem ideje már mindezt leráznia magáról? Nem ideje már, hogy kezdjen úgy élni, ahogy mások élnek? Hogy aztán Lygia mit fog csinálni, hogyan egyezteti össze sorsát a vallásával, az az ő dolga, s egyáltalán nem fontos! Mindenekelőtt az övé lesz, mégpedig már ma! De még az is kérdés, vajon Lygia lelkében megállnak-e azok a tanok ebben a számára új világban, a szenvedély és gyönyörök között, amelyeknek kénytelen lesz átadni magát? S mindez még ma megtörténhet. Elég itt tartania Chilont, s alkonyatkor kiadni a parancsokat. Aztán a vég nélküli öröm! "Mi volt az én életem? - gondolta Vinicius. - Szenvedés, ki nem elégített vágy s folytonosan felvetődő kérdések, amelyekre nem volt válasz." Így mindez kettévágódik, s mindennek vége lesz. Eszébe jutott ugyan, megígérte Lygiának, hogy nem emeli reá kezét. De mire esküdött? Nem az istenekre, mert azokban már nem hitt, nem Krisztusra, mert benne még nem hitt. Különben is, ha Lygia úgy fogja érezni, hogy sérelem esett rajta, elveszi feleségül, s így kárpótolja. Igen! Ez kötelessége, hiszen Lygiának köszönheti életét. Erre eszébe jutott a nap, mikor Krotonnal együtt behatolt a leány rejtekhelyére, látta, hogyan emelkedik Ursus ökle a feje fölé, s eszébe jutott minden, ami azután következett. Lygiát is látta rabszolgaruhában az ágya fölé hajolni, gyönyörű volt, jóságos és imádott, mint egy istenség. Erre tekintete önként a larariumra és arra a keresztre siklott, amelyet Lygia hagyott ott neki, mikor elment... S mindezért újabb merénylettel fizessen neki? Hajánál fogva vonszolja-e a cubiculumba, mint egy rabszolganőt? Hogyan tehetné meg ezt, hiszen nemcsak kívánja, hanem szereti is Lygiát, s éppen azért szereti, mert olyan, amilyen. S egyszerre rádöbbent, nem elég neki, hogy Lygia itt legyen a házában, nem elég őt erőszakkal a karjába kapnia, az ő szerelme ennél már többet kíván, Lygia hajlandóságát, szerelmét, lelkét. Áldott lesz ez a hajlék, ha ő saját jószántából lépi át küszöbét, áldott lesz az a pillanat, az a nap, s áldott az élet. Akkor mindkettőjük boldogsága olyan lesz, mint a végtelen tenger és mint a nap. De erővel elragadni annyi volna, mint örökre megölni ezt a nagy boldogságot, s ugyanakkor elpusztítani, meggyalázni, bemocskolni azt, ami a legdrágább és egyedül szeretett ebben az életben.

Már a puszta gondolatra is irtózat fogta el. Chilonra pillantott, aki rámeredt, kezét rongyai alá dugta, s nyugtalanul vakarózott. Ekkor kimondhatatlan undor fogta el, szerette volna eltaposni ezt a volt segédjét, úgy, ahogy az ember az undok férget vagy a mérges kígyót tapossa el. Kis idő múlva már tudta, mit kell tennie. De mivel semmiben sem ismert mértéket, s mindenben kemény római természete után ment, Chilonhoz fordulva így szólt:

- Nem teszem meg, amit tanácsolsz, de hogy mégse menj el a megérdemelt jutalom nélkül, háromszáz botot adatok neked a házi ergastulumomban.

Chilon elsápadt. Vinicius szép arcáról annyi hideg eltökéltség sugárzott, hogy egy pillanatig sem áltathatta magát azzal, hogy a megígért fizetség csak kegyetlen tréfa.

Egy pillanat alatt térdre rogyott hát, s összegörnyedve, szaggatott hangon jajveszékelt:

- Hogyan, Perzsia királya? Miért?... Kegyelem piramisa! Irgalom kolosszusa! Miért?... Öregember vagyok, éhes és nyomorult... Így hálálod meg szolgálataimat?

- Miként te a keresztényeknek - felelte Vinicius, s behívta a dispensatort.

De Chilon a lábához ugrott, görcsösen átölelte, s még jajgatott, bár arca már halálosan elsápadt:

- Uram! Uram!... Öregember vagyok! Ötvenet, ne háromszázat... Ötvenet elég!... Százat, ne háromszázat!... Kegyelem!

Vinicius lábával félrelökte, s kiadta a parancsot. A dispensator nyomában megjelent két erős quad rabszolga, megragadták Chilont maradék hajánál fogva, fejét becsavarták saját rongyaiba, s kivonszolták az ergastulumba.

- A Krisztus nevére! - kiáltotta a görög a folyosó ajtajában.

Vinicius egyedül maradt. A kiadott parancs felhevítette, és élénkebbé tette. Közben igyekezett összeszedni és elrendezni zilált gondolatait. Nagy megkönnyebbülést érzett, s az önmagán aratott győzelem megerősítette lelkét. Úgy érezte, nagy lépéssel közeledett Lygiához, s ezért valami jutalom jár neki. Az első pillanatban meg sem fordult az eszében, hogy Chilonnal szemben milyen súlyos igazságtalanságot követett el, s hogy ugyanazért vesszőztette meg, amiért a múltkor megjutalmazta. Ahhoz még túlságosan római volt, hogy a más fájdalma neki is fájhatott volna, s hogy egy ilyen nyomorult görög gondokat okozhatott volna neki. Még ha gondolkozott volna is rajta, akkor is úgy érezte volna, hogy helyesen cselekedett, amikor egy alávaló embert megbüntetett. De ő Lygiára gondolt, s lelkében így szólt hozzá: "Nem fizetek neked gonosszal a jóért, s ha majd valamikor megtudod, hogyan bántam el azzal az emberrel, aki rá akart beszélni, hogy kezet emeljek rád, hálás leszel nekem." De mindjárt fel is tette magának a kérdést, hogy vajon Lygia megdicsérné-e azért, amit Chilonnal tett? Hiszen az ő vallása a megbocsátást hirdeti, hiszen a keresztények megbocsátottak ennek a nyomorultnak, noha sokkal nagyobb okuk volt a bosszúra. Csak ekkor szakadt fel lelkében a kiáltás: "A Krisztus nevére!" Eszébe jutott, hogy ezzel a kiáltással szabadult meg Chilon a lygius kezétől, s erre ő is elhatározta, hogy a büntetés hátralevő részét elengedi neki.

Éppen be akarta hívni a dispensatort, mikor az magától belépett s jelentette: - Uram, az az öreg elájult, vagy talán meg is halt. Tovább vesszőztessem?

- Keltsétek életre, s hozzátok elém.

Az atrium felügyelője eltűnt a függöny mögött, de úgy látszik, az élesztés nem ment valami könnyen, mert Vinicius még jó ideig várt, s már türelmetlenkedni kezdett, mikor végre a rabszolgák bevezették Chilont, s ők maguk Vinicius intésére azonnal visszavonultak.

Chilon sápadt volt, mint a fal, s lábáról vékony erecskékben folyt a vér az atrium kövezetére. De eszméleténél volt, s térdre rogyva, kinyújtott kézzel rebegte:

- Köszönöm, uram! Nagy vagy és irgalmas.

- Kutya - kiáltott rá Vinicius -, tudd meg, hogy azért a Krisztusért bocsátottam meg neked, akinek saját életemet is köszönhetem!

- Szolgálni fogom, uram, őt is meg téged is.

- Hallgass és ide figyelj. Állj fel! Velem jössz, s megmutatod a házat, melyben Lygia lakik.

Chilon felugrott, de alig állt lábára, még halálosabban elsápadt, s elhaló hangon nyögte:

- Uram, valóban éhes vagyok... Elmegyek, uram, megyek, de nincs erőm... Adasd ide akár a kutyáid táljában levő maradékot, s aztán elmegyek!

Vinicius adatott neki ételt, egy aranyat és palástot. De Chilont a verés meg az éhség annyira elgyengítette, hogy evés után sem bírt menni, bár a haja is égnek állt a rémülettől, hogy gyengeségét Vinicius ellenállásnak vélheti, s megint megvesszőzteti.

- Csak melegítsen fel a bor - ismételgette fogvacogva -, mindjárt el tudok menni, akár a nagy Görögországba is.

Kis idő múlva csakugyan valami erőre kapott, s elindultak. Az út hosszú volt. Linus ugyanis, mint a legtöbb keresztény, a Transtiberisen lakott, nem messze Miriam házától. Chilon egy különálló kis házat mutatott Viniciusnak, melyet borostyánnal teljesen befutott kőfal vett körül. Aztán így szólt:

- Ez az, uram.

- Jól van - mondta Vinicius -, most menj dolgodra, de előbb hallgasd meg, amit mondok: felejtsd el, hogy nekem szolgáltál, felejtsd el, hol lakik Miriam, Péter és Glaucus; felejtsd el ezt a házat is, és felejts el minden keresztényt. Minden hónapban eljössz hozzám, s Demas, a szabados, kifizet neked két aranyat. De ha tovább kémkednél a keresztények ellen, agyonvesszőztetlek, vagy átadlak a város praefectusának.

Chilon hajlongva fogadkozott:

- Elfelejtem.

De mikor Vinicius az utcácska kanyarulatában eltűnt, Chilon kinyújtott kezét ökölbe szorítva, fenyegetőzve kiáltotta:

- Atéra és a Furiákra esküszöm, hogy nem felejtem el!

Aztán megint elalélt.

 

HARMINCHARMADIK FEJEZET

Vinicius egyenesen abba a házba ment, ahol Miriam lakott. A kapu előtt találkozott Nazariusszal. A fiú zavarba esett, mikor meglátta, de Vinicius barátságosan köszöntötte, s megkérte, hogy vezesse be anyja lakásába.

Miriamon kívül a lakásban találta Pétert, Glaucust, Crispust s kívülük még a tarsusi Pált is, aki éppen akkor érkezett vissza Fregellaeból. Az ifjú tribunus láttára minden arcról csodálkozás tükröződött, ő pedig így szólt:

- Köszöntelek a Krisztus nevében, akit tisztelek.

- Dicsőség az ő nevének, örökkön-örökké.

- Láttam erényeiteket, s tapasztaltam jóságotokat, tehát mint jó barát jövök.

- Mi is mint jó barátot köszöntünk - felelte Péter. - Ülj le uram, légy vendégünk, s osszad meg velünk ételünket.

- Leülök, s osztozom ételetekben, csak előbb hallgassatok meg: te, Péter, és te, tarsusi Pál, hogy megismerjétek őszinteségemet. Tudom, hol van Lygia; Linus házától jövök, amely közel van ehhez a lakáshoz. Jogom van hozzá, s e jogot Caesartól kaptam, házamban csaknem ötszáz rabszolgám van, körülfogathatnám a házat, s elragadhatnám őt, de nem tettem, és nem is teszem meg.

- Ezért megáld az Úr, s szíved megtisztul - mondta Péter.

- Köszönöm, de hallgassatok meg tovább; nem tettem meg, bár kínokban élek, s vágyak gyötörnek. Míg nem voltam veletek, kétségkívül erővel elvittem volna, hogy magamnál tartsam, de erényeitek és tanaitok, amelyeket magam ugyan nem vallok, valamit az én lelkemben is megváltoztattak, úgy, hogy most már nem merek erőszakhoz folyamodni. Magam sem tudom, miért van ez így, de így van! Úgy jövök hát hozzátok, mint akik Lygia apját és anyját helyettesítitek, s azt mondom: adjátok őt nekem feleségül, s esküszöm, nemcsak őt meg nem tiltom attól, hogy a Krisztusban higgyen, hanem magam is tanulni fogom tőle a Krisztus vallását.

Emelt fejjel, határozott hangon beszélt, de nagy megindultsággal küszködött, úgy, hogy lába remegett a csíkos palást alatt, mikor pedig szavai után csend következett, ismét ő kezdett beszélni, hogy megelőzze a kedvezőtlen választ:

- Tudom, melyek az akadályok, de szeretem őt, mint a tulajdon életemet, s noha még nem vagyok keresztény, ellenség sem vagyok, sem a tietek, sem a Krisztusé. Igazságban kívánok előttetek járni, hogy megbízhassatok bennem. E pillanatban életemről van szó, s mégis az igazat mondom. Más talán azt mondaná: "Kereszteljetek meg!", de én azt mondom: "Világosítsatok meg!" Hiszem, hogy Krisztus feltámadt, mert ezt olyan emberek mondják, akik igazságban élnek, s akik látták őt halála után. Hiszem, mert magam is láttam, hogy vallásotokból igazság, erény és irgalmasság fakad, nem pedig gonosztettek, amivel gyanúsítanak benneteket. Eddig még nem nagyon ismerem. Csak annyira, amennyit tőletek, cselekedeteitekből, amennyit Lygiától, amennyit a veletek való beszélgetésekből megismertem. S mégis, ismétlem, valami bennem is megváltozott már általa. Régebben vaskézzel tartottam szolgáimat, most nem bírom. Nem ismertem az irgalmasságot, most ismerem. Szerettem a gyönyöröket, most pedig elszöktem Agrippa taváról, mert a lélegzetem is elállt az undortól. Régebben hittem az erőszakban, ma lemondtam róla. Tudjátok meg, hogy nem ismerek magamra, de undorodom a lakomáktól, undorodom a bortól, az énektől, a citeráktól, a koszorúktól, undorodom Caesar udvarától, a mezítelen testektől és minden gonosztettől. S ha elgondolom, hogy Lygia olyan, mint a hegyi hó, akkor annál jobban szeretem, s hogy a ti vallásotoktól olyan, akkor azt is szeretem és kívánom! De mivel nem értem, és nem tudom, bírnék-e benne élni, elbírja-e a természetem, ezért bizonytalanságban és kínban, mintegy sötét börtönben élek.

Erre két szemöldöke fájdalmas redőbe húzódott homloka fölött, arcát pír lepte el, aztán egyre gyorsabban s egyre nagyobb megindultsággal beszélt tovább:

- Látjátok! Kínoz a szerelem meg a homály. Azt mondták nekem, hogy a ti vallásotokban meg nem állhat sem az élet, sem az öröm, sem a boldogság, sem a jog, sem a rend, sem a felsőbbség, sem Róma uralma. Így van-e ez? Azt mondták, hogy ti mind őrültek vagytok; mondjátok hát meg, mit hoztok? Bűn szeretni? Bűn örömet érezni? Bűn a boldogságot kívánni? Ellenségei vagytok az életnek? A kereszténynek koldusnak kell lennie? Le kellene mondanom Lygiáról? Mi a ti igazságotok? Cselekedeteitek és szavaitok olyanok, mint a tiszta víz, de mi van e víz fenekén? Látjátok, őszinte vagyok. Oszlassátok széjjel a sötétséget! Mert még azt is mondták nekem: "Görögország megteremtette a bölcsességet és a szépséget, Róma az erőt, s hát ők mit hoznak?" Mondjátok hát meg, mit hoztok? Ha ajtótokon belül világosság van, nyissátok ki nekem!

- A szeretetet hozzuk - mondta Péter.

A tarsusi Pál pedig hozzátette:

- Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólnék is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyan lettem, mint a zengő érc...

De az öreg apostol szíve megesett e vergődő lelken, amely mint a kalitkába zárt madár repes a levegő, a nap felé, feléje nyújtotta hát kezét, s így szólt:

- Aki zörget, annak megnyittatik, s az Úr kegyelme veled van, most azért megáldalak, megáldom lelkedet és szerelmedet annak nevében, aki megváltotta a világot.

Vinicius már amúgy is felhevülten beszélt, de most az áldást hallva Péterhez ugrott, s ekkor valami rendkívüli dolog történt. Íme, a quiriseknek ez az ivadéka, aki még nemrégen az idegent nem ismerte el embernek, megragadva a vén galileai kezét, s hálálkodva szorította ajkához.

Péter pedig megörült, mert megértette, hogy íme, az elvetett magból ismét eggyel több hullott termő talajba, s hálója eggyel több lelket kerített be.

A jelenlevők pedig, az Úr apostola iránti tisztelet e nyílt jelének örvendezve, egy emberként kiáltották:

- Dicsőség a magasságban Istennek!

Vinicius sugárzó arccal kelt fel:

- Látom - mondta -, hogy a boldogság köztetek lakozhatik, mert boldognak érzem magam, s úgy vélem, más dolgokban is meggyőztök. De azt is megmondom, ez nem Rómában lesz. Caesar Antiumba utazik, s nekem is vele kell mennem, mert parancsot kaptam. Ti tudjátok, hogy a parancs megszegése halál. De ha kegyet találtam szemetek előtt, jertek velem, s tanítgassatok igazságotokra. Biztonságosabb lesz ott nektek, mint nekem, s az emberek ama nagy nyüzsgésében, akár a Caesar udvarában is hirdethetitek igazságotokat. Azt mondják, Akté keresztény, s a praetorianusok között is vannak keresztények, mert magam láttam, Péter, hogyan térdeltek le előtted a katonák a Nomentana-kapunál. Antiumban van egy villám, ott fogunk összegyűlni, hogy Nero árnyékában hallgassuk tanításaitokat. Glaucus azt mondta, hogy ti egyetlen lélekért elmentek a világ szélére is, tegyétek hát meg értem is, amit megtettetek azokért, akikért idejöttetek a messze Júdeából, tegyétek meg, s ne hagyjátok el lelkemet!

Ők pedig, ezt hallván, tanácskoztak. Vallásuk nagy diadalára gondoltak, meg arra, mekkora jelentősége lesz a pogány világ számára annak, hogy egy augustianus s Róma egyik legősibb nemzetségének sarja megtért. Ők valóban készek voltak egyetlen lélekért is a világ végére elvándorolni, hiszen a Mester halála óta nem is tettek egyebet, tagadó válaszra tehát nem is gondoltak. De Péter e pillanatban az egész közösség pásztora volt, ő tehát nem mehetett, ellenben a tarsusi Pál, aki nemrég járt Aridában és Fregellaeben, s most ismét hosszú vándorútra készült kelet felé, hogy az ottani gyülekezeteket meglátogassa, s újból felserkentse buzgalmukat, ráállt, hogy elkíséri az ifjú tribunust Antiumba, hiszen ott könnyen találhatott a görög tengerekre induló hajót.

Vinicius pedig, bár elszomorította, hogy Péter, akinek annyi hálával tartozik, nem kíséri el, mégis hálásan megköszönte neki, azután még egy utolsó kéréssel fordult az öreg apostolhoz:

- Tudom, hol lakik Lygia, tehát elmehetnék hozzá magam, hogy amint illik, megkérdezzem, elfogad-e férjéül, ha lelkem kereszténnyé lesz, mégis téged kérlek, Péter: engedd meg, hogy láthassam őt, vagy magad vezess hozzá. Nem tudom, meddig kell Antiumban maradnom, s el ne felejtsétek, hogy a Caesar közelében senki sem lehet biztos élete felől. Már Petronius is mondta, hogy nem leszek ott valami nagy biztonságban. Hadd látom hát őt előbb, hadd lakjék jól vele szemem, s hadd kérdezzem meg, elfelejti-e nekem a rosszat, s megosztja-e velem a jót?

Péter apostol pedig jóságosan mosolyogva felelte:

- Ki az, fiam, aki ezt az igazságos örömet megtiltaná neked?

Vinicius megint az apostol kezére hajolt, mert már semmiképpen sem bírta fékezni túláradó szívét. Az apostol pedig az ifjú fejét két kezébe fogta, s így szólt:

- De te Caesartól ne félj, mert bizony mondom néked, egyetlen hajad szála meg nem görbül.

Azzal Miriamot Lygiáért küldte, de megmondta neki, el ne árulja a leánynak, kit talál itt közöttük, hadd legyen neki is nagyobb az öröme.

A ház nem volt messze, a szobában levők tehát csakhamar megpillantották a kert mirtuszai között Miriamot, amint kézen fogva vezette Lygiát.

Vinicius elébe akart futni, de a szeretett leány láttára olyan boldogság áradt el rajta, hogy minden ereje elhagyta. Ott maradt hát dobogó szívvel, elakadt lélegzettel, alig állt a lábán, s százszorta jobban meg volt indulva, mint akkor, mikor életében először hallotta a parthusok nyilait, amint füle mellett elzúgtak.

A leány mit sem sejtve sietett be, de mikor az ifjút megpillantotta, neki is földbe gyökerezett a lába. Arcát elöntötte a pír, majd szörnyen elsápadt, aztán ámuló, ijedt szemmel nézett körül a jelenlevőkön.

De csupa jóságos, derűs, sugárzó arcot látott maga körül, Péter apostol pedig hozzá lépett, s így szólt:

- Lygia, szereted-e még mindig?

Pillanatnyi csend következett. A leány ajka remegett, mint egy gyermeké, akinek sírásra görbül a szája, s aki bűnösnek érzi magát, s látja, hogy be kell vallania bűnét.

- Felelj - sürgette Péter.

Ekkor az apostol lábához rogyott, s félénk, alázatos hangon suttogta:

- Szeretem...

De Vinicius e pillanatban már ott térdelt mellette, Péter pedig, kezét mindkettőjük fejére téve, így szólt:

- Szeressétek egymást az Úrban és az ő dicsőségére, mert szerelmetek nem bűnös.

 

HARMINCNEGYEDIK FEJEZET

A kertben sétáltak, s Vinicius szíve mélyéből fakadó, kapkodó szavakkal mondta el Lygiának is, amit az imént az apostolnak mondott: vagyis lelkének nyugtalanságát, a benne végbement változásokat, s végül azt a mérhetetlen vágyakozást, amely egész lelkét eltöltötte, mióta Miriam házát elhagyta. Bevallotta Lygiának, hogy el akarta őt felejteni, de nem bírta. Napok hosszat s éjszakákon át csak rá gondolt. Mindig eszébe juttatta az a kis puszpángkereszt, amelyet Lygia hagyott ott neki, s amelyet ő larariumában helyezett el, s önkéntelenül is úgy tisztelt, mintha valami isteni volna benne. S egyre jobban vágyakozott utána, mert szerelme erősebb volt, mint ő maga, s már Auluséknál betöltötte egész lelkét... Mások élete fonalát a párkák fonják, az övét a szerelem, a vágyakozás és a szomorúság. Cselekedetei rosszak voltak, de szerelemmé fakadtak. Szerette őt Auluséknál, szerette a Palatinuson meg mikor az Ostrianumban látta, ahogy Péter szavait hallgatja, szerette, amikor Krotonnal együtt el akarta őt rabolni, meg mikor betegágya mellett virrasztott, s szerette akkor is, mikor elment tőle. Eljött hozzá Chilon, elárulta Lygia lakását, s azt tanácsolta, hogy menjen és ragadja el, de ő inkább az apostolokhoz ment, hogy tőlük kérdezze az igazságot, és kérje Lygiát... S áldott legyen a pillanat, mely ezt a gondolatot sugallta, mert íme, most mellette van, s Lygia többé nem menekül el tőle, mint ahogy elmenekült Miriam lakásából.

- Én nem tőled menekültem - mondta Lygia.

- Hát akkor miért tetted?

A leány ráemelte íriszkék szemét, aztán fejét szemérmesen lehorgasztva felelte:

- Úgyis tudod...

Vinicius szavát egy pillanatra elvette a túláradó boldogság, aztán megint beszélni kezdett arról, milyen lassan jött rá, hogy Lygia egészen más, mint a római nők, s legfeljebb csak Pomponiához hasonlít. De nem tudta jól kifejezni, hiszen maga sem volt tisztában azzal, amit érez, hogy Lygiában valami egészen újfajta szépség születik, amilyen eddig nem volt a világon, s amely nemcsak szobor, hanem lélek is. Ellenben megmondta neki azt, amivel a leányt boldoggá tette, hogy még azért is megszerette, mert elszökött tőle, s hogy szentje lesz neki tűzhelye mellett.

Aztán megragadta a leány kezét, s többet nem bírt szólni, csak nézte, nagy elragadtatással, mint élete visszanyert boldogságát, s mintha meg akarna győződni róla, hogy csakugyan megtalálta, hogy csakugyan itt van mellette; egyre csak nevét ismételgette:

- Ó, Lygia! Lygia!...

Végül faggatni kezdte, hogy mi ment végbe a lelkében, a leány pedig bevallotta, hogy már Auluséknál megszerette őt, s ha Vinicius visszavitte volna hozzájuk a Palatinusról, akkor bevallotta volna nekik szerelmét, s igyekezett volna könyörögve kibékíteni őket Viniciusszal.

- Esküszöm, Lygia, nekem eszembe sem jutott, hogy elvegyelek Auluséktól. Majd Petronius megmondja neked valamikor, hogy én már akkor megvallottam előtte, hogy szeretlek, s hogy feleségül akarlak venni. Azt mondtam neki: "Kenje be ajtómat farkashájjal, aztán üljön a tűzhelyem mellé!" De ő kinevetett, s ő adta Caesarnak az ötletet, hogy mint túszt követeljen vissza s ajándékozzon nekem. Hányszor átkoztam ezért fájdalmamban, de talán a jó sors kívánta ezt így, mert másként nem ismertem volna meg a keresztényeket, s nem értettelek volna meg téged.

- Hidd el, Marcus - felelte Lygia -, hogy Krisztus szándékosan így vitt közelebb magához.

Vinicius némi csodálkozással kapta fel fejét.

- Igaz! - felelte élénken. - Minden olyan furcsán alakult, hogy mikor téged kerestelek, a keresztényekkel találkoztam... Az Ostrianumban ámulva hallgattam az apostolt, mert ilyen dolgokat sosem hallottam. Hát te imádkoztál értem?

- Én! - bólintott Lygia.

Elhaladtak a borostyánlugas mellett, s ahhoz a helyhez közeledtek, ahol Ursus megfojtotta Krotont, s Viniciusra támadt.

- Itt - mondta az ifjú - elvesztem volna, ha te ott nem vagy.

- Ne emlegesd! - vágott közbe Lygia. - És felejtsd el Ursusnak.

- Hát bosszút állhatnék rajta azért, mert téged védett? Ha rabszolga volna, azonnal visszaadnám szabadságát.

- Ha rabszolga lett volna, Aulusék már régen felszabadították volna.

- Emlékszel - kérdezte Vinicius -, hogy vissza akartalak adni Auluséknak? De te azt felelted, hogy Caesar megtudhatja, s bosszút állhatna rajtuk érte. No látod, most aztán annyiszor látogathatod őket, ahányszor akarod.

- Miért, Marcus?

- Úgy mondtam, "most", de úgy gondoltam, hogy majd akkor látogathatod meg őket biztonságban, ha az enyém leszel. Igen!... Mert ha Caesar megkérdezné, hogy mit csináltam a rám bízott tússzal, azt felelném, hogy elvettem feleségül, s az én akaratomból jár Aulusékhoz. Ő nem marad sokáig Antiumban, mert Achaiába kívánkozik, de még ha ott maradna is, nem kell vele mindennap találkoznom. Ha a tarsusi Pál megtanít a ti igazságotokra, mindjárt megkeresztelkedem, s visszajövök ide, visszanyerem Aulusék barátságát, kik mostanában térnek vissza a városba, akkor aztán elviszlek, s leültetlek tűzhelyem mellé. Ó, carissima! Carissima!

Azzal kezét kinyújtotta, mintha az eget hívná szerelmének tanújául, Lygia pedig ráemelte csillogó tekintetét, s így szólt:

- Akkor majd én is azt mondom: "Ahol te Gaius vagy, ott én Gaia leszek."

- Nem, Lygia! - kiáltotta Vinicius. - Esküszöm, hogy nem volt még asszony, akit úgy tiszteltek férje házában, mint ahogyan téged fognak tisztelni nálam.

Egy darabig szótlanul mentek, keblükben nem fért meg az óriási boldogság, elmerültek egymás szerelmében, olyanok voltak, mint két istenség, s olyan szépek, mintha a virágokkal együtt őket is a tavasz szülte volna.

Végül megálltak a ház ajtaja mellett zöldellő ciprusfa előtt. Lygia a fa törzséhez támaszkodott, Vinicius pedig megint remegő hangon könyörögni kezdett:

- Küldd el Ursust Aulusékhoz, hadd szedje össze holmidat, gyermekjátékaidat, s vigye el hozzám.

De a leány elpirult, mint egy rózsa vagy mint a hajnal, s így felelt:

- Az illem mást parancsol...

- Tudom. Rendesen a pronuba[119] viszi át kedvence után, de tedd meg a kedvemért. Elviszem antiumi villámba, s mindig eszembe juttatnak.

Azzal összetette kezét, s könyörgő gyerek módjára ismételgette:

- Pomponia a napokban visszatér, tedd meg a kedvemért, díva, tedd meg, carissima!

- Pomponia tegye, ahogyan jónak látja - felelte Lygia, s a pronuba említésére még jobban elpirult.

S megint elhallgattak, mert a szerelem elakasztotta lélegzetüket. Lygia hátát a ciprusfának vetve állt ott, arca mint egy virág fehérlett az árnyékban, szemét lesütötte, s keble lázasan hullámzott. Vinicius arca pedig elváltozott és elsápadt. A déli csendben hallották egymás szíve dobogását, s a kölcsönös kábulatban az a ciprus, a mirtuszbokrok s a lugas borostyánja a szerelem kertjévé változott számukra.

De az ajtóban megjelent Miriam, s ebédhez hívta őket. Leültek az apostolok közé, azok meg gyönyörködve nézték őket, mint amaz új nemzedéket, amely az ő haláluk után megőrzi és tovább hinti az új tanok magvát. Péter megtörte és megáldotta a kenyeret; minden arcon békesség tükröződött, s mintha az egész szobát valami határtalan nagy boldogság töltötte volna be.

- No látod - szólalt meg végre Pál, Viniciushoz fordulva -, valóban ellenségei vagyunk mi az életnek és az örömnek?

Az ifjú pedig így felelt:

- Most tudom, mi az igazság, mert sohasem voltam olyan boldog, mint köztetek.

 

HARMINCÖTÖDIK FEJEZET

Aznap este, mikor Vinicius a Forumon át hazafelé tartott, a Vicus Tuscus bejáratánál megpillantotta Petronius aranyozott gyaloghintaját, melyet nyolc bithyniai rabszolga vitt. Kezével intett nekik, hogy álljanak meg, majd közelebb lépett a gyaloghintó függönyéhez.

- Álmod legyen kellemes és boldog! - kiáltotta nevetve, mikor az álomba merült Petroniust megpillantotta.

- Ah, te vagy az! - szólt Petronius felrezzenve. - Igen, elszundítottam, mert az éjszakát a Palatinuson töltöttem. Most meg azért jöttem ki, hogy valami olvasnivalót vásároljak antiumi tartózkodásunk idejére... Mi újság?

- A könyvesboltokat járod? - kérdezte Vinicius.

- Igen. Nem akarom feldúlni könyvtáramat, tehát az útra külön könyveket vásárolok. Úgy hallom, megjelentek Musonius és Seneca újabb művei. Keresem Persiust is, meg Vergilius eclogáinak egyik kiadását, amely még nincs meg nekem. Ó, milyen fáradt vagyok, s mennyire fáj a kezem a tekercsek leemelgetésétől... Mert ha az ember egyszer könyvesboltban van, felébred a kíváncsisága, s ezt is, azt is meg akarja nézni. Voltam Avirnusnál, Atractusnál az Argiletumon, s már azelőtt Sosiuséknál a Vicus Sandalariuson. Castorra! Milyen álmos vagyok!...

- Te a Palatinuson jártál, tehát én kérdem, mi újság? Vagy tudod, mit? Küldd el a gyaloghintót meg a könyvtekercseket, s gyere el hozzám. Beszélgetünk Antiumról meg még valamiről.

- Jól van - felelte Petronius, a gyaloghintóból kiszállva. - Hiszen tudnod kell, hogy holnapután indulunk Antiumba.

- Honnan tudnám?

- Milyen világon élsz te? Akkor hát én közlöm veled elsőként a hírt? Úgy van! Holnapután reggelre légy készen. Az olajos borsó nem használt, a kendő sem a vastag nyakon, s a Rőtszakállú berekedt. Ennélfogva szó sem lehet halogatásról. Rettenetesen átkozza Rómát meg az itteni levegőt, szeretné földig lerombolni vagy tűzzel megemészteni, s minél hamarább a tengerre vágyik. Azt mondja, a sírba viszik azok a szagok, amelyeket a szűk utcácskákból hoz feléje a szél. Ma nagy áldozatokat mutattak be minden templomban, hogy hangját visszanyerje, s jaj Rómának, de különösen a senatusnak, ha hamarosan vissza nem kapja.

- Akkor nem volna miért Achaiába utazni.

- Avagy a mi isteni Caesarunknak csak ez az egyféle tehetsége van? - kérdezte Petronius nevetve. - Fellépne az olimpiai játékokon mint költő, Trója égése című művével; mint szekérhajtó, mint zenész, mint atléta, sőt mint táncos, s annyi bizonyos, hogy minden győzelmi koszorút elvinne. S tudod, mitől rekedt be az a majom? Képzeld, tegnap Paris babérjaira támadt kedve, s eltáncolta nekünk Léda kalandját, abba beleizzadt és meghűlt. Csuromvíz volt, s olyan csúszós, mint a vízből frissen kihúzott angolna. Egymás után váltogatta az álarcokat, pörgött, mint az orsó, hadonászott, mint egy részeg matróz, hogy undorító volt látni a nagy hasát és vékony lábait. Paris két hétig tanította, de képzeld el a Rőtszakállút mint Lédát vagy hattyúistent. Ő, és hattyú! No, mondhatom! De nyilvánosan fel akar lépni ezzel a pantomimmal, előbb Antiumban, azután Rómában.

- Már azon is megbotránkoztak, hogy nyilvánosan énekelt, de elképzelni, hogy a római Caesar fellépjen mint színész! Nem, ezt Róma aligha viselné el!

- Kedvesein! Róma mindent elvisel, s a senatus hálaünnepet rendez "a haza atyjának".

Aztán még hozzátette:

- S a csőcselék még büszke is rá, hogy Caesar a bohóca.

- Mondd meg magad, lehet-e ennél jobban lealjasodni?

Petronius vállat vont.

- Te otthon élsz gondolataid között, hol Lygián, hol a keresztényeiden tűnődöl, tehát nyilván nem tudod, mi történt néhány nappal ezelőtt Nero nyilvánosan feleségül vette Pythagorast. Az ifjú volt a menyasszony. Azt hinné az ember, hogy ezzel már túlment az őrültség mértékén, nemde? No és mit szólsz hozzá, a berendelt flamenek megjelentek, s ünnepélyesen összeadták őket. Én is ott voltam! Én sokat elbírok, de bevallom, arra gondoltam, ha vannak istenek, valami jelt kellene adniuk... De Caesar nem hisz az istenekben, és igaza van.

- Akkor hát ő a főpap, isten és istentagadó egy személyben - jegyezte meg Vinicius.

Petronius elnevette magát.

- Úgy van! Ez eszembe se jutott, pedig ez olyan együttes, melynek nincs párja a világon.

Majd megállt, s így szólt:

- Mert még hozzá kell tenni, hogy ez a főpap, aki nem hisz az istenekben, ez az isten, aki gúnyt űz az istenekből, egyben fél is tőlük mint istentagadó.

- Bizonyíték erre az, ami a Vesta templomában történt.

- Micsoda világ!

- Amilyen a világ, olyan Caesar! De már nem tart sokáig.

Így beszélgetve léptek Vinicius házába. Az ifjú vidáman kiáltott a vacsoráért, aztán Petroniushoz fordulva, így szólt:

- Nem, kedvesem, a világnak újjá kell születnie.

- Mi újjá nem szüljük - felelte Petronius -, már csak azért sem, mert Nero idejében az ember olyan, mint a pillangó, a kegy napsütésében él, de az első hűvös fuvallattól elpusztul... akár tetszik neki, akár nem! Maia fiára mondom, gyakran felteszem magamnak a kérdést, milyen csodával tudott egy ilyen Lucius Saturninus kilencvenhárom esztendőt megérni, miképpen tudta túlélni Tiberiust, Caligulát és Claudiust?... De hagyjuk ezt. Megengeded, hogy gyaloghintódat elküldjem Eunikéért? Valahogy kiment az álom a szememből, s szeretném megvidámítani magam. Hozass a vacsorához egy citerást, aztán majd beszélünk Antiumról. Ezen gondolkozni kell, különösen neked.

Vinicius parancsot adott, hogy küldjenek el Eunikéért, de kijelentette, hogy Antium miatt nem kívánja a fejét törni. Törjék azok a magukét, akik nem tudnak másképpen élni, mint a Caesar kegyének sugaraiban. Nem a Palatinus a világ vége, különösen azoknak, akiknek egészen másvalami van szívükben és lelkükben.

S ezt olyan hanyagul, olyan vidáman és élénken mondta, hogy Petroniust meglepte, egy darabig ránézett tehát, aztán megszólalt:

- Mi van veled? Ma olyan vagy, mint mikor még aranyos bullát viseltél a nyakadon.

- Boldog vagyok - felelte Vinicius. - Éppen azért hívtalak ma, hogy ezt megmondjam neked.

- Mi történt?

- Olyasmi, amit az egész római birodalomért oda nem adnék.

Azzal leült, karját a szék támlájára, fejét pedig karjára nyugtatta, s amíg beszélt, sugárzott a szeme, és folyton mosolygott.

- Emlékszel-e, mikor együtt voltunk Aulus Plautiuséknál, s megláttad azt az isteni leányt, akit magad is hajnalnak és tavasznak neveztél? Emlékszel arra a Psychére, aki utolérhetetlenül legszebb az összes szüzek és minden istennőitek között?

Petronius olyan ámulva nézett rá, mintha meg akarna győződni róla, hogy a feje rendben van-e.

- Milyen nyelven beszélsz? - szólalt meg végre. - Persze hogy emlékszem Lygiára.

- Vőlegénye vagyok - mondta Vinicius.

- Micsoda?

De Vinicius felugrott, s a dispensatort hívta.

- Jöjjenek be a rabszolgák, mind valamennyi, az utolsó szálig! Gyorsan!

- A vőlegénye vagy? - ismételte meg Petronius.

De még mielőtt ámulatából felocsúdott volna, az atriumban már nyüzsgött a sok ember. Lihegve rohantak be az öregek, jöttek a javakorabeli férfiak, nők, fiatal legénykék meg leányok. Az atrium percről percre jobban megtelt: a faucesnek nevezett folyosókon különböző nyelveken hangzottak hívó kiáltások. Végül valamennyien sűrűn felsorakoztak a falak mentén és az oszlopok között, Vinicius pedig megállt az impluvium mellett, s így szólt Demashoz, a szabadosához:

- Akik e házban húsz esztendőt kitöltöttek, holnap jelentkeznek a praetornál, s visszakapják szabadságukat; akik még nem szolgáltak ki, azok kapnak három-három aranyat és egy hétig dupla ételadagot. A falusi ergastulumokba parancsot küldesz, hogy a büntetéseket engedjék el, az emberek lábáról vegyék le a béklyót, s táplálják őket bőségesen. Tudjátok meg, hogy boldog napom van ma, s azt akarom, hogy a házam is örvendezzék.

Azok egy darabig szótlanul álltak, mintha nem hinnének tulajdon fülüknek, aztán minden kéz egyszerre felemelkedett, s minden száj felkiáltott:

- Aa! Uram! Aaa!...

Vinicius egy kézmozdulatával elküldte őket, így hát, bár nagy kedvük lett volna a lábához borulva hálálkodni, gyorsan eltávoztak, s boldog örvendezéssel töltötték meg a házat a pincétől a padlásig.

- Még holnap összegyűjtöm őket a kertben, s megmondom, hogy rajzolhatnak jeleket, amilyeneket akarnak. Akik halat rajzolnak, azokat majd Lygia szabadítja fel.

De Petronius, aki soha semmin sem csodálkozott sokáig, már le is csillapodott, s megkérdezte:

- Halat? Ahá, emlékszem, Chilon mondta: az a keresztények jele.

Aztán Vinicius felé nyújtotta kezét, s így szólt:

- A boldogság mindig ott van, ahol az ember látja. Flora hintsen virágokat lábaitok elé hosszú éveken át. Kívánok mindent, amit magadnak kívánsz.

- Ezt köszönöm, mert azt hittem, le akarsz beszélni, pedig az fölösleges időpazarlás lett volna.

- Én, lebeszélni? A világért sem. Sőt azt mondom, jól teszed.

- Hah, köpönyegforgató! - kiáltotta Vinicius vidáman. - Már elfelejtetted, mit mondtál annak idején, mikor Graecinától eljöttünk?

- Nem, de megváltoztattam a nézetemet - felelte Petronius hidegvérrel.

Kis idő múlva pedig hozzátette:

- Kedvesem, Rómában minden változik! A férjek változtatják feleségeiket, az asszonyok férjeiket, miért ne változtatnám meg én is a nézetemet? Nem sok híja volt, s Nero elvette volna Aktét, akit csakis az ő kedvéért származtattak királyi vérből. Pedig mi lett volna? Neki tisztességes felesége, nekünk meg tisztességes Augustánk. Proteusra[120] és minden tengeri pusztaságára, mindannyiszor megváltoztatom a véleményemet, ahányszor ezt helyesnek és kényelmesnek fogom tartani. Ami Lygiát illeti, az ő királyi származása biztosabb, mint Akté pergamoni ősei. De te Antiumban óvakodj Poppaeától, mert ő nagyon bosszúálló.

- Eszemben sincs! A hajam szála sem görbül meg Antiumban.

- Ha azt hiszed, hogy még egyszer ámulatba ejtesz, nagyon tévedsz, de honnan ez a bizonyosság?

- Péter apostol mondta.

- Á, Péter apostol mondta! No, ez ellen nincs érv, de azért engedd meg, hogy én tegyek némi óvintézkedéseket, már csak azért is, hogy Péter apostol ne bizonyuljon rossz prófétának, mert ha Péter apostol véletlenül tévedne, elveszthetné bizalmadat, amely pedig még a jövőben is jó szolgálatokat tehet neki.

- Tégy, amit akarsz, de én hiszek neki. S ha azt hiszed, eltántoríthatsz tőle azzal, hogy folytonosan a nevét ismételgeted, nagyon tévedsz.

- Akkor hát még egy kérdés: már keresztény vagy?

- Egyelőre még nem, de a tarsusi Pál velem jön, hogy magyarázza nekem a Krisztus tanait, azután felveszem a keresztséget, mert amit mondtál, hogy ők az élet és az öröm ellenségei, az nem igaz!

- Annál jobb neked és Lygiának - hagyta rá Petronius.

Aztán vállat vont, s mintha önmagának mondta volna:

- Mégis csodálatos, hogyan tudnak azok az emberek híveket toborozni, s hogyan terjed az a szekta.

Vinicius azonban olyan hévvel felelt, mintha maga is meg lett volna keresztelve:

- Úgy van! Sok tízezerre rúg számuk Rómában. Itália városaiban, Görögországban és Ázsiában. Vannak keresztények a légiókban, a praetorianusok között, sőt a Caesar udvarában is. E tanokat vallják rabszolgák és polgárok, szegények és gazdagok, a köznép és a patríciusok. Tudod talán, hogy a Corneliusok között is van keresztény, Pomponia Graecina is az, s állítólag keresztény volt Octavia, és keresztény Akté is. Úgy van; ez a vallás elárasztja a világot, s csak ez tudja a világot újjászülni. Csak ne vonogasd a vállad, mert ki tudja, egy hónap vagy egy év múlva te is be nem fogadod-e.

- Én? - kérdezte Petronius. - Nem, Leto fiára mondom, én be nem fogadom, akkor sem, ha minden emberi és isteni igazság és bölcsesség abban volna... Az fáradságba kerülne, én pedig semmiről sem szeretek lemondani az életben... A te természetednél, amely olyan, mint a tűz meg a forró víz, könnyen előfordulhat az ilyesmi, de nálam? Nekem megvannak a magam gemmái, kámeái, vázái, és megvan a magam Eunikéje. Az Olympusban nem hiszek, de itt a földön rendezem be magamnak, s virulni fogok, amíg az isteni íjász nyilai át nem járják testemet, vagy amíg Caesar fel nem szólít, hogy vágjam fel ereimet. Én túlságosan szeretem az ibolyaillatot és a kényelmes tricliniumot, sőt szeretem isteneinket is, mint retorikai figurákat, meg Achaiát, ahova éppen készülök a mi hájas, de vékony lábú, utolérhetetlen, isteni Caesarunkkal, Augustusszal, a periodonicesszel...[121] Herculesszel, a mi Nerónkkal!...

Szinte felvidult a puszta gondolatra, hogy ő elfogadhatná a galileai halászok tanait, s halkan dúdolni kezdte:

Mirtusz lombjai közé fonom be szablyám
Úgy mint Harmodios és Aristogeiton...

De abbahagyta, mert a szolga jelentette, hogy Euniké megérkezett.

Megérkezése után mindjárt hozták a vacsorát is, s közben a citerás néhány dalt énekelt, aztán Vinicius beszámolt Petroniusnak Chilon látogatásáról, elmondta, hogy ez a látogatás adta neki az ötletet, hogy menjen el egyenesen az apostolokhoz, s hogy ez a gondolata éppen akkor támadt, amíg Chilont vesszőzték.

Petroniust ismét az álom kezdte környékezni, kezét homlokához emelte, s így szólt:

- Az ötlet jó volt, ha az eredmény jó. Ami pedig Chilont illeti, én öt aranyat adattam volna neki, de ha megvesszőztetted, hát már jobb lett volna halálra vesszőzni, mert ki tudja, hogy nem fognak-e még neki a senatorok köszöngetni, mint ahogy Kaptafa lovagunknak, Vatiniusnak köszöngetnek. Jó éjszakát.

S koszorúikat lerakva, Eunikével együtt készülődtek hazafelé. Mikor elmentek, Vinicius bement a könyvtárba, s a következő levelet írta Lygiának:


"Azt akarom, hogy mikor gyönyörű szemed kinyitod, isteni Lygiám, ez a levél kívánjon neked jó reggelt! Ezért írok ma, holott holnap találkozunk. Caesar holnapután Antiumba indul, s nekem, eheu! vele kell mennem. Mert, amint mondtam, az engedetlenséggel az ember az életét kockáztatná, nekem pedig most nem volna bátorságom meghalni. De ha nem akarod, hogy elmenjek, csak egy szót írj, s én itt maradok, aztán majd Petronius dolga lesz, hogy a veszedelmet elhárítsa fejemről. Ma, az öröm napján, megjutalmaztam minden rabszolgámat, s akik a házamnál leszolgáltak húsz évet, azokat holnap elviszem a praetorhoz, hogy felszabadítsam őket. Ezért dicséretet érdemlek tőled, kedvesem, mert úgy hiszem, ez nagyon illik ama drága tanokhoz, melyeket te vallasz, meg aztán ezt neked tettem. Holnap megmondom nekik, hogy neked köszönhetik szabadságukat, hadd legyenek neked hálásak, s magasztalják érte nevedet. Cserébe magamat adom rabszolgaságra a boldogságnak meg neked, s bár sose szabadulnék fel belőle. Átkozott legyen Antium, s átkozott a Rőtszakállú minden utazása. Háromszoros, négyszeres boldogság nekem, hogy nem vagyok olyan okos, mint Petronius, mert akkor talán Achaiába is el kellene mennem. Addig is a válás pillanatait megédesíti számomra az, hogy rád fogok gondolni. Ahányszor csak szabadulhatok, lóra ülök, s rohanok Rómába, hogy szememet látásoddal, fülemet drága hangod hallásával megvidámítsam. Valahányszor nem mehetek, rabszolgát küldök levéllel, hogy hírt halljak rólad. Köszöntelek, isteni Lygiám, s ölelem lábaidat. Ne haragudj, hogy isteninek nevezlek. Ha megtiltod, engedelmeskedem, de ma még nem bírom másképpen. Jövendő hajlékodból üdvözöllek - egész lelkemmel."

 

HARMINCHATODIK FEJEZET

Rómában köztudomású volt, hogy a Caesar útközben meg akarja látogatni Ostiát, vagy inkább a világ legnagyobb hajóját, amely éppen gabonát szállított oda Alexandriából, onnan pedig a Via Litoralison megy Antiumba. A parancsokat már néhány nappal előbb kiadták, így aztán a Porta Ostiensisnél már reggel óta tömegesen gyülekezett a helybeli és a világ minden nemzetéből való népség, hogy jóllakjék a Caesar kíséretének látásával, amelyet a római plebs sosem győzött eléggé megbámulni. Antiumig az út nem volt nehéz, sem hosszú, magában a városban pedig, amely pompásan berendezett palotákból és villákból állt, meg lehetett találni mindent, amit a kényelem, sőt a kor legigényesebb fényűzése megkívánt. Mindazonáltal Caesarnak az volt a szokása, hogy útjaira magával vitt minden olyan tárgyat, amihez ragaszkodott, a hangszerektől a házi bútorokig, a szobrokig és mozaikokig, s ezeket akkor is kirakták, ha csak rövid időre szakította meg útját, akár pihenés, akár táplálkozás végett, így aztán minden kirándulása alkalmával egész szolgahad kísérte, nem is szólva a praetorianus osztagokról és az augustianusokról, akik közül mindenkinek saját rabszolgakísérete is volt.

Aznap kora reggel a kecskebőr lábbelis, napbarnított arcú campaniai pásztorok ötszáz nőstény szamarat előre kihajtottak a kapun át, hogy Poppaeának Antiumba érkezése után már másnap meglegyen a szokásos szamártej fürdője. A csőcselék megelégedett nevetéssel bámulta a porfelhőben úszó csordát, a hosszú, lengő füleket, s élvezettel hallgatta az ostorok suhogását és a pásztorok vad kiáltozását. Miután a szamárcsorda elvonult, fiatal legények tömegei tisztogatták meg az utat nagy gonddal, s behintették virággal és fenyőtűkkel. A tömegben bizonyos büszkeséggel emlegették, hogy az út egészen Antiumig így be van hintve virággal, amelyet a környékbeli magánkertekből szedtek, sőt drága pénzen vásároltak is a Porta Mugionis környéki árusoktól. Amint a hajnali órák múltak, a tolongás percről percre növekedett. Némelyek egész családjukat elhozták, s hogy az időt valahogyan agyonüssék, kirakták a magukkal hozott elemózsiát a Ceres új templomához előkészített kövekre, s a szabad ég alatt költötték el a prandiumot. Itt-ott csoportok verődtek össze, amelyekben a mindenben járatos egyének vitték a szót. A Caesar útjával kapcsolatban beszéltek jövendő utazásairól, meg az utazásokról általában, közben a matrózok meg a kiszolgált katonák emlegették a távoli hadjárataik során hallomásból megismert országokat, ahol római ember lába még nem járt. A római bugrisok, akik a Via Appián túl még sosem jártak, bámulva hallgatták az Arábiáról és Indiáról meg a Britanniát övező archipelagusról szóló csodákat, ahol az egyik szigeten Briareus fogolyként őrizte az elaltatott Saturnust, s ahol szellemek laktak, a hiperboreusok országairól, a befagyott tengerekről s arról a nagy sziszegésről és sistergésről, amit az óceán vize hallat, mikor alkonyatkor a nap belemerül. A csőcselék körében könnyen hitelre találtak a hasonló mesék, amelyeket még olyan emberek is elhittek, mint Plinius és Tacitus. Beszéltek a hajóról is, amelyet Caesar készült megnézni, s amely két évre való búzát szállít, nem is szólva a négyszáz utasról meg ugyanolyan számú legénységről, valamint a rengeteg vadállatról, amelyeket majd a nyári viadalokhoz fognak felhasználni. Ez általános rokonszenvet keltett Caesar iránt, aki a népet nemcsak táplálta, hanem szórakoztatta is. Készültek is minél lelkesebb üdvözlésére.

Közben megjelent a praetorianusok egy numida lovas csapata. Ruhájuk sárga volt, vörös övvel, nagy fülbevalóik aranyos fényt vetettek sötét arcukra. Bambuszlándzsáik hegye mint megannyi lángocska csillogott a napfényben. Mikor ezek elvonultak, körmenethez hasonló felvonulás következett. A tömeg összeszorult, hogy minél közelebbről láthassa az átvonulást, de jöttek gyalogos praetorianus osztagok, s a kapu mindkét oldalán felsorakozva elzárták a tömeget az úttól. Elöl jöttek a szekerek, rajtuk a bíbor-, vörös és ibolyaszínű meg az arannyal átszőtt hófehér byssussátrak, keleti szőnyegek meg citrusfa asztalok, mozaiklapok meg konyhafelszerelések, kalitkákban keleti, déli és nyugati madarakkal, hogy agyvelejük és nyelvük majd Caesar asztalára kerüljön, boroskannák, gyümölcsös kosarak: az olyan tárgyakat azonban, amelyek a szekereken meggörbülhettek vagy összetörhettek volna, gyalog rabszolgák vitték. Így láttak száz meg száz embert, akik korinthusi ércből készült edényeket, szobrokat vittek, külön személyzet vitte az etruszk, megint mások a görög vázákat, külön rabszolgák az arany-, ezüst- vagy alexandriai üvegből készült edényeket. Az egyes csoportokat kisebb gyalog és lovas praetorianus csapatok választották el egymástól, de minden rabszolgacsoport fölött felügyelők; őrködtek, kezükben szíjkorbáccsal, melyeknek végein a csattogó helyett ólom- és vasdarabok voltak. A különböző tárgyakat nagy gonddal és vigyázattal cipelő emberek menete olyan volt, mint egy ünnepélyes, vallásos körmenet, s ez a hasonlatosság még növekedett, mikor Caesar és udvara hangszereit szállító emberek következtek. Voltak ott hárfák, görög, héber és egyiptomi lantok, lírák, phorminxok, citerák, sípok, hosszú, hajlított kürtök és réztányérok. Ha az ember ezt a tengernyi hangszert nézte, amint arany-, bronz- és gyöngyházszínben ragyogtak, s drágaköveik tündököltek a napfényben, azt hihette, hogy Apolló vagy Bacchus indult útra a világba. Utánuk következtek a pompás carrucák, tele komédiásokkal, festői csoportokat alkotó táncosokkal és táncosnőkkel, kezükben thyrsusbottal. Utánuk rabszolgák haladtak, akiket nem szolgálatra, hanem a puszta fényűzés kedvéért vittek magukkal, vagyis az egész Görögországból és Kis-Ázsiából összeválogatott fiatal legénykék és kislányok, hajuk hosszan leomlott, vagy aranyhálóba összefogott csigákba volt rakva, úgyhogy olyanok voltak, mint megannyi Ámor. Gyönyörű arcukat azonban vastagon borította a pipereszer, hogy finom bőrüket a campaniai szél valahogyan le ne barnítsa.

S ismét praetorianus osztag következett, kék szemű, szálas sicambriai legények, mind szakállas, szőke vagy vörös hajú. Előttük lépkedtek az imaginariinak nevezett zászlótartók, ezek vitték a római sasokat, táblákat feliratokkal, a germán és római istenek szobrocskáit, végül Caesar szobrait és mellszobrait. A katonák állatbőr öltözéke és páncélja alól kilátszott napbarnította, erős karjuk, mint megannyi harci gép, amelyek éppen az ilyen őrség felszereléséhez tartozó nehéz fegyverek forgatásához valók. A föld szinte hajladozott egyenletes, nehéz lépteik alatt, ők pedig, mintegy erejük tudatában, melyet akár a Caesarok ellen is felhasználhattak, fölényesen tekintettek végig az utcai csőcseléken, s nyilván elfelejtették, hogy sokan közülük láncba verve jöttek ebbe a városba. De csak maroknyian voltak, mert a praetorianusok fő ereje otthon maradt a táborokban, hogy a város fölött őrködjék, s a lakosságot kordában tartsa. Mikor ezek elvonultak, a következő csoportban Nero hámos tigriseit és oroszlánjait vezették, hogyha Caesarnak kedve kerekednék Dionysost utánozni, befogathassa utazószekereibe. Hinduk és arabok vezették őket hurokban végződő acélláncokon, melyeket olyan sűrűn borítottak a virágok, mintha magukat a láncokat is virágból fonták volna. Az ügyes állatszelídítők által idomított vadállatok álmatag, zöld szemüket a tömegre emelték, de néha felkapták óriási fejüket, horkolva szívták orrlyukaikba az emberszagot, s tüskés nyelvükkel végignyalták szájukat.

Jöttek még a caesari szekerek és kisebb-nagyobb arany vagy bíborszínű gyaloghintók, kirakva elefántcsonttal, igazgyönggyel vagy a drágakövek színeiben csillogva. Utánuk ismét egy kis praetorianus csapat, csupa itáliai önkéntes, római fegyverzetben, aztán megint cifra rabszolgák és legények, s végül maga Caesar, kinek közeledését messziről hirdette a tömeg kiáltozása.

A szorongásban ott volt Péter apostol is, aki életében egyszer látni akarta Caesart. Vele volt Lygia is, de arcát sűrű fátyol borította, meg Ursus, kinek ereje a legbiztosabb oltalom volt Lygia számára e nekivadult, rendetlen tömegben. A lygius felvett egyet a templomépítéshez előkészített kövek közül, s elhozta az apostolnak, hogy ráállhasson, s jobban láthasson a többieknél. A tolongó tömeg már zúgolódni kezdett, mert Ursus úgy hárította félre őket, mint a hajó a habokat, de mikor egymaga felemelte a kőtömböt, amelyet a nép közül négy vasgyúró sem bírt volna megmozdítani, a zúgolódás egyszerre csodálkozássá változott, s körös-körül felhangzott a "Macte!"[122] kiáltás. Közben azonban odaért Caesar. Egy sátor alakú szekéren ült, melyet hat fehér idumaeai mén húzott, s valamennyinek a lábain aranypatkó. A sátor oldalai szándékosan nyitva voltak, hogy a tömeg láthassa Caesart. Elfért volna alatta néhány személy, de Nero azt akarta, hogy minden figyelem őrá összpontosuljon, ezért egyedül hajtatott végig a városon, csak a lába mellett volt két torz törpe. Caesaron fehér tunika és ametisztszínű tóga volt, mely kékes fényt vetett arcára. A fején babérkoszorú. Neapolisi utazása óta erősen meghízott. Arca szétmállott, alsó állkapcsa alatt kettős toka lógott lefelé, minek következtében szája, mely amúgy is nagyon közel volt az orrához, most mintha közvetlenül orrcimpái alatt lett volna kivágva. Vastag nyakát a szokásos selyemkendő védte, amelyet minduntalan meg-megigazított kövéres, fehér kezével. Csuklóin helyenként pamatokban vöröses szőr nőtt, mint megannyi vérfolt. Nem engedte meg az epilátoroknak, hogy e szőröket kihúzgálják, mert azt hallotta, hogy attól ujjai reszketőssé válhatnának, ami hátráltatná a lantpengetésben. Arcáról, mint rendesen, fáradtsággal és unottsággal párosult mélységes hiúság tükröződött. Arca általában kegyetlen, de egyszersmind ostoba is volt. Amint elhaladt, fejét ide-oda forgatta, szemét összehunyorítva figyelte, hogyan köszöntik. Mindenütt tapsvihar fogadta, s hangzottak a kiáltások: "Üdv neked, isteni Caesar imperator! Üdv neked, győzedelmes! Üdv neked, Apolló utolérhetetlen fia, üdv neked, Apolló!" E kiáltásokat hallgatva el-elmosolyodott, de néha mintha felhő suhant volna át arcán, mert a római tömeg szeretett gúnyolódni, s számában bízva, megengedett magának csipkelődő megjegyzéseket, még az olyan diadalmas, nagy hadvezérekkel szemben is, akiket őszintén szeretett és tisztelt. Hiszen köztudomású, hogy annak idején Iulius Caesar római bevonulásakor azt kiabálták: "Polgárok, rejtsétek el feleségeiteket, mert jön a kopasz betyár!" De Nero szörnyű hiúsága nem bírta elviselni a legkisebb korholást vagy célzást sem, pedig a tömegben a magasztaló kiáltások közepette felhangzottak ilyenek is: "Rőtszakállú!... Rőtszakállú! Hova viszed lángoló szakálladat? Félsz talán, hogy Róma tüzet fog, és leég tőle?" De akik így kiabáltak, nem tudták, hogy tréfájuk rettenetes jóslatot rejt magában. Caesart egyébként nem nagyon bosszantották az ilyen hangok, annyival is kevésbé, mert nem viselt szakállt, azt ugyanis már régebben a Capitoliumi Iuppiternek ajánlotta fel egy aranyszelencében. De mások kőrakások és a templom szegletei mögé bújva kiáltoztak: "Matricida![123] Nero! Orestes! Alcmaeon!" Mások meg: "Hol van Octavia? Vesd le a bíbort!", a közvetlenül utána hajtató Poppaea felé pedig ilyen kiáltások röpültek: "Flava coma!"[124] - tudniillik az utcai nőket nevezték így. Nero érzékeny füle az ilyen szavakat is elkapkodta, s ilyenkor szeméhez emelte csiszolt smaragdját, mintha látni akarná s jól meg akarná jegyezni azokat, akiktől e kiáltások származnak. Ily módon akadt meg a szeme a kőtömbön álló apostolon. E két ember egy darabig egymásra nézett, de sem e fényes menet tagjai közül, sem a megszámlálhatatlan tömegből senkinek sem jutott eszébe, hogy e percben a föld két ura tekint egymásra, akik közül az egyik rövidesen eltűnik, mint egy véres álom, a másik pedig, az az egyszerű lacernába öltözött aggastyán, örökre birtokába veszi a világot és ezt a várost.

Közben Caesar elvonult, s közvetlenül utána nyolc afrikai vitte a pompás gyaloghintót s benne a nép szemében gyűlöletes Poppaeát. Ugyancsak ametisztszínű öltözetben volt, mint Nero, arcát vastagon borították a pipereszerek, mozdulatlanul, elgondolkozva, közömbösen ült, mint egy szép, de gonosz istenség, akit a körmenetben visznek. Nyomában megint egész udvar férfi és nő cseléd, valamint a szekerek egész sora a kényelmet szolgáló eszközökkel és a ruhatárral. A nap már jócskán túl volt a delelőn, mikor megkezdődött az augustianusok menete - ez a csillogva kígyózó, végeláthatatlan, pompás körmenet. A lusta Petronius, kit a tömeg barátságosan köszöntött, istennőnek is beillő rabnőjével együtt gyaloghintón vitette magát. Tigellinus carrucán ült, melyet fehér és bíborszínű tollakkal díszített apró lovak húztak. Látták, hogyan áll fel a szekérben, s nyakát meresztve lesi, nem jelzi-e hamarosan a Caesar, hogy üljön át hozzá. Többek között a tömeg tapssal üdvözölte Licinius Pisót, mosolyogva Vitelliust, füttyel Vatiniust. Licinius és Lecanius consulokkal szemben közömbösen viselkedtek, de Tullius Senecio, akit nem tudni, miért, szerettek, éppen úgy, mint Vestinus is, tapsot arattak. Az udvar megszámlálhatatlan sokaságból állt. Azt hihette az ember, hogy aki Rómában jobb módú, előkelőbb vagy kimagaslóbb, az mind kivándorol Antiumba. Nero sohasem utazott másképpen, mint ezer szekérrel, a vele utazók tömege pedig mindenkor meghaladta egy légió katona létszámát. Egymásnak mutogatva bámulták meg Domitius Afert meg a pudvássá vénült Lucius Saturninust; megnézték Vespasianust, aki még nem indult el júdeai hadjáratára, ahonnan már csak a császári koronáért tért vissza, meg a fiait, továbbá az ifjú Nervát és Lucanust, Annius Gallust és Quintilianust, meg rengeteg nőt, akik gazdagságukról, szépségükről, fényűzésükről és erkölcstelenségükről voltak ismeretesek. A csőcselék szeme az ismerős arcokról a lószerszámokra, a szekerekre és lovakra, a világ minden népéből származó cselédség különleges ruházatára siklott át. Nem is tudták, mire nézzenek a pompának és nagyságnak ebben az áradatában, s nemcsak a szem, de a gondolat is káprázott az arany csillogásától, a bíbor- és ibolyaszíntől, a drágakövek ragyogásától, a gyöngyök, a gyöngyház és az elefántcsont fényétől. Olyan volt ez, mintha a nap sugarai maguk is széjjelporladnának a fény e tengerében. S noha a tömegben volt elég horpadt hasú nyomorult is, akiknek szeméből kirítt az éhség, ez a látvány nemcsak az irigységet és a bírás vágyát gyújtotta meg bennük, hanem boldog büszkeséggel is eltöltötte őket, mert érezték Róma erejét és legyőzhetetlenségét, amelynek adózott és mely előtt térdet hajtott az egész világ.

S valóban, nem akadt ember a világon, aki azt merte volna hinni, hogy ez a hatalom nem marad meg századokon át, nem él túl minden nemzetet, s hogy lehet a földön valami, ami ellene szegülhet.

Vinicius a menet végén haladt, s mikor megpillantotta az apostolt és Lygiát, akikre itt nem számított, kiugrott a kocsiból, sugárzó arccal üdvözölte őket, s gyorsan beszélni kezdett, mint akinek nincs veszteni való ideje:

- Eljöttél? Nem is tudom, hogyan köszönjem meg neked, Lygia!... Az Isten nem is küldhetett volna nekem jobb jelt. Búcsúzóul köszöntelek még, de nem hosszú időre búcsúzom. Az úton elhelyezem a váltani való parthus lovakat, s minden szabadnapomon nálad leszek, amíg ki nem eszközlöm, hogy visszatérhessek. Légy egészséggel!

- Járj egészséggel, Marcus! - felelte Lygia, aztán halkabban hozzátette: - Vezéreljen Krisztus, s nyissa meg füledet Pál szavai számára.

Az ifjú pedig örült szívében, hogy Lygiának ilyen fontos az ő gyors megtérése, s így szólt:

- Ocelle mi! Legyen, amint kívánod. Pál jobb szeret embereimmel utazni, de velem van, s mesterem és társam lesz... Hajtsd fel fátyolodat, gyönyörűségem, hadd lássalak még, mielőtt elmennék. Miért rejtőztél el ennyire?

A leány felhajtotta fátyolát, megmutatta derűs arcát és gyönyörű, mosolygó szemét, majd megkérdezte:

- Baj az?

S mosolyában volt valami kislányos évődés, de Vinicius ránézett, s lelkesen mondta:

- Baj a szememnek, mert a legszívesebben halálomig egyedül csak téged nézne.

Majd Ursushoz fordult:

- Vigyázz rá, Ursus, mint a szemed fényére, mert ő nemcsak a te dominád, hanem az enyém is!

Azzal megkapta a leány kezét, s ajkához szorította, a csőcselék nem csekély ámulatára, amely nem bírta megérteni, hogy egy ilyen előkelő augustianus ilyen tiszteletet adjon egy egészen egyszerű, csaknem rabszolgaruházatú leánynak.

- Légy egészséggel!

Aztán gyorsan távozott, mert az egész caesari kíséret már jó messzire elhaladt. Péter apostol észrevétlenül keresztjellel búcsúztatta, a derék Ursus pedig mindjárt magasztalni kezdte, örvendezve, hogy ifjú úrnője olyan mohón hallgatja, és hálásan néz rá.

A kíséret elhaladt, aranyos porfelhőbe burkolózott, de ők még sokáig néztek Vinicius után, amíg hozzájuk nem lépett Demas, a molnár, akinél éjszakánként Ursus dolgozott.

Kezet csókolt az apostolnak, aztán kérlelte, hogy lépjenek be hozzá némi falatozásra, a háza közel van az Emporiumhoz, ők pedig bizonnyal éhesek és fáradtak, hiszen a nap nagy részét itt töltötték a kapunál.

Együtt indultak hát el, s miután Demas házánál kipihenték magukat, és ettek, csak estefelé tértek vissza a Transtiberisre. Az Aemilius-hídon akartak átmenni a túlsó partra, tehát a Clivus Publiuson haladtak át, mely az Aventinus-domb közepén Diana és Mercurius temploma között vezet végig. Péter apostol a magaslatról végigtekintett a környező meg a távolba vesző házakon, s hallgatásba merülve eltűnődött e város nagyságán és hatalmán, amelybe, íme, eljött, hogy az Úr igéit hirdesse. Eddigelé csak az egyes országokban, amelyeken végigvándorolt, látta a római uralmat és légiókat, de azok ennek a hatalomnak csak egyes tagjai voltak, míg az egésznek megszemélyesítőjét, Caesart, ma látta először. Ez a temérdek nagy város, mely zabolátlanul ragadozó, mohó és egyúttal csontja velejéig rothadt, de hatalma megingathatatlan, ez a testvér-, feleség- és anyagyilkos Caesar, akit az udvarnál nem csekélyebb számú véres kíséret követ nyomon, ez a feslett életű bohóc, de ugyanakkor harminc légió s azok révén az egész föld ura; ezek az aranyba és skarlátba öltözött udvaroncok, akik a holnapi napjuk felől sem biztosak, de ugyanakkor hatalmasabbak a királyoknál - mindez együttvéve mintha a gonoszság és erkölcstelenség pokoli királysága volna. S egyszerű szíve elcsodálkozott azon, hogy az Isten hogyan adhat ilyen mérhetetlen hatalmat a sátánnak, s hogyan adhatja neki a földet, hogy azt gyúrja, forgassa, tapossa, könnyeket és vért facsarjon belőle, csapkodja, mint a vihar, pusztítsa, mint az orkán, és égesse, mint a tűz. E gondolatoktól megrémült apostoli szíve, s lelkében így szólt a Mesterhez: "Uram, mihez fogjak e városban, amelybe, íme, elküldtél? Övé minden ország és tenger, övé a földön élő állat és a vízben nyüzsgő minden teremtmény, az övé minden királyság és erősség, meg harminc légió, amelyek védelmezik, én pedig, Uram, tavi halász vagyok! Mihez fogjak? S hogyan győzedelmeskedjem gonoszságán?"

Így beszélve, az égre emelte reszkető ősz fejét, s szíve mélyéből fohászkodva, nagy szomorúsággal és félelemmel könyörgött isteni Mesteréhez.

Imáját Lygia hangja szakította meg:

- Az egész város mintha tűzben égne...

S ez este valóban nagyon furcsán ment le a nap. Óriási korongja már félig lehanyatlott a Ianiculus-domb mögé, s az egész égbolt vörös fényben úszott. Arról a helyről, ahol álltak, nagy területet láttak be. Kissé jobbra látták a Circus Maximus elnyúló falait, fölötte a Palatinus egymásra torlódó palotáit, s egyenesen előttük volt a Forum Boarium és Velabrum, a Capitolium csúcsa Iuppiter templomával. De a templomok falai, oszlopai és csúcsai olyanok voltak, mintha belemerültek volna abba az arany- és bíborfénybe. A folyónak távolról látható részel vörösen hömpölyögtek, s ahogy a nap egyre mélyebbre süllyedt a hegy mögé, a fény is mind vörösebbé vált, s egyre jobban hasonlított a tűzvész fényéhez, növekedett, szélesedett, míg végül elárasztotta a hét dombot, s azokról átáradt az egész környékre.

- Mintha az egész város égne - ismételte meg Lygia.

- Isten haragja függ fölötte - mondta Péter, kezét szeme fölé tartva.

 

HARMINCHETEDIK FEJEZET

Vinicius - Lygiának:

"Rabszolgám, Phlegon, aki útján e levelemet küldöm, keresztény, tehát ő is egyike azoknak, kedvesem, akik a te kezedből kapják vissza szabadságukat. Régi szolgája házunknak, nyugodtan rábízhatom hát levelemet, nem kell attól félnem, hogy illetéktelen kezekbe jut. Laurentumból írok, ahol a nagy hőség miatt álltunk meg. Othónak pompás villája volt itt, melyet annak idején Poppaeának ajándékozott, az asszony pedig - jóllehet már elvált tőle - jónak látta megtartani ezt a szép ajándékot... Ha rád gondolok és azokra a nőkre, akik itt körülvesznek, úgy érzem., Deucalion köveiből különböző s egymáshoz egyáltalán nem hasonló emberi fajták keletkeztek, s hogy te ahhoz a fajtához tartozol, amely a kristályból támadt. Csodállak és egész lelkemmel szeretlek, úgy, ahogy veled is mindig csak rólad akarnék beszélni, s kényszerítenem kell magam, hogy az utazásról, az udvari újságokról meg arról írjak, ami velem történt. Tehát Caesar Poppaea vendége volt, aki titokban pompás lakomát készített. Egyébként nem sok augustianust hívott meg, de Petronius is, én is kaptunk meghívót. A prandium után aranycsónakon úsztunk a tengeren, amely olyan csendes volt, mintha aludt volna, és olyan kék, mint a te szemed, isteni Lygiám. Mi magunk eveztünk, mert, úgy látszik, hízelgett az Augustának, hogy consulságot viselt férfiak vagy fiaik csónakáztatják. A Caesar bíborszínű tógájában a kormány mellett állt, s az előző éjjelen a tenger tiszteletére írt ódáját énekelte, amelyhez a zenét is ő szerezte Diodoros segítségével. Más csónakokon indiai rabszolgák kísérték énekét, akik tudnak a tengeri kagylókon játszani, s körös-körül számos delfin mutatkozott, mintha valóban a zene csalta volna elő őket Amphitrite mélységeiből. S tudod-e, én mit csináltam? Rád gondoltam, és utánad vágytam, s szerettem volna felkapni ezt a tengert meg a jó időt, meg a zenét, s mindent elvinni neked. Szeretnéd, én Lygiám, ha valamikor a tengerparton laknánk, messze Rómától? Szicíliában van birtokom, s van ott egy mandulafaerdő, amely tavasszal rózsaszín virágokat nyit, s olyan mélyen lenyúlik a tenger felé, hogy az ágak végei csaknem a vizet érik. Ott foglak szeretni téged, és tisztelni azt a vallást, amelyre Pál tanít meg, mert már tudom, hogy nem ellenzi a szerelmet és a boldogságot. Akarod?... De mielőtt a választ édes ajkadról meghallom, hadd írom meg tovább, mi történt a csónakban. Mikor már messze jártunk a parttól, egyszerre feltűnt előttünk a távolban egy vitorla, s mindjárt megindult a vita, hogy egyszerű halászbárka-e az vagy az ostiai nagy hajó. Én ismertem fel elsőnek, s akkor az Augusta azt mondta, úgy látszik, az én szemeim számára nincs titok, s hirtelen az arcára eresztve fátyolát, megkérdezte, hogy így is megismerném-e? Petronius mindjárt megfelelt neki, hogy a felhő mögött még a napot sem lehet felismerni, mire Poppaea mosolyt mímelve felelte, hogy az ilyen éles szemet legfeljebb a szerelem homályosíthatja el. Aztán egymás után felsorolta az augustianus nőket, s faggatott, hogy melyikbe vagyok szerelmes. Nyugodtan felelgettem, de a végén a te nevedet említette. Mikor rólad beszélt, megint felfedte arcát, s kémlelő, gonosz szemmel nézett rám. Őszintén hálás vagyok Petroniusnak, aki ebben a pillanatban félrebillentette a csónakot, s ezzel elterelte rólam a figyelmet, mert ha ellenséges vagy gúnyos megjegyzést hallottam volna rólad, nem bírtam volna dühömet palástolni, s küszködnöm kellett volna azzal a vággyal, hogy az evezővel széjjelzúzzam ennek az álnok, gonosz nőnek a fejét... Hiszen emlékszel arra, amit elutazásunk előestéjén Linus házában mondtam el, hogy mi történt Agrippa taván? Petronius félt engem, s még ma is könyörgött, hogy ne ingereljem az Augusta hiúságát. De Petronius már nem ért meg engem, s nem tudja felfogni, hogy az én számomra rajtad kívül nincsen sem gyönyör, sem szépség, sem szerelem, és hogy Poppaea iránt csakis undort és megvetést érzek. Már nagyon megváltoztattad a lelkemet, annyira, hogy régi életemhez vissza sem bírnék térni. De azért ne félj tőle, hogy engem itt bármilyen baj érhetne. Poppaea nem szeret engem, hiszen ő senkit sem tudna szeretni, szeszélyeit pedig csakis a Caesar iránti haragja sugallja. Caesar még mindig az ő befolyása alatt áll, s talán még szereti is őt, de már nem kíméli, s nem titkolja előtte sem szemérmetlenségét, sem viselt dolgait. Egyébként mondok még valamit, ami bizonyára megnyugtat: nos, Péter búcsúzóul azt mondta nekem, hogy ne féljek Caesartól, mert a hajam szála sem görbül meg, s én hiszek neki. Egy hang is azt mondja lelkemben, hogy Péternek minden szava beteljesedik, s mivel ő megáldotta szerelmünket, tehát téged, ó, Lygia, sem Caesar, sem a Hades minden hatalma, sőt a végzet sem vehet el tőlem! Ha erre gondolok, olyan boldog vagyok, mint az égbolt, mert egyedül az boldog és nyugodt. De téged, keresztény leányt, talán bánt az, amit az égboltról és a végzetről mondok? Ha így van, bocsáss meg, mert akaratlanul vetkezem. A keresztvíz még nem mosott le, de a szívem olyan, mint az üres kehely, s a tarsusi Pálnak kell megtöltenie a boldog tudománnyal, amely annyival is boldogabb, mert a tied. Te pedig, isteni Lygiám, legalább azt tudd be javamra, hogy ama kehelyből kiöntöttem a folyadékot, mely azelőtt megtöltötte, és hogy nem vonom vissza, hanem kinyújtom, mint a szomjas ember, ha tiszta forrást talál. Hadd találjak kegyet szemed előtt. Antiumban nappalaimat és éjszakáimat azzal töltöm majd, hogy Pált hallgatom, aki már az első napon olyan hatással volt embereimre, hogy folyton köré sereglenek, mert nemcsak thaumaturgost[125] látnak benne, hanem szinte természetfölötti lényt. Tegnap észrevettem, hogy arcáról öröm sugárzik, s mikor megkérdeztem, mit mivel, azt mondta: »Magot vetek.« Petronius tudja, hogy ő itt van az embereim között, s szeretne találkozni vele, amiképpen Seneca is, aki viszont Gallustól hallott róla. De már homályosodnak a csillagok, ó, Lygia, s a hajnali »Lucifer« egyre fényesebben ragyog. A hajnal csakhamar rózsaszínűre festi a tengert - s körös-körül minden alszik, csak én gondolok rád és szeretlek. A hajnalpírral együtt köszöntelek, sponsa mea!"[126]


Jegyzetek

1. C. Petronius Arbiter - kiváló író, Nero császár bizalmasa, kit előkelő ízlése miatt "arbiter elegantiae" v. "arbiter elegantiarum" (az elegancia nagymestere) néven emlegettek. [VISSZA]

2. Az ifjak ünnepe. [VISSZA]

3. Szó szerint: sziget, itt olyan nagy kiterjedésű kertes lakóházat jelent, mely külön áll. [VISSZA]

4. Fürdős rabszolga. [VISSZA]

5. A fürdő gőzkamrája. [VISSZA]

6. A fürdő langyos medencéje. [VISSZA]

7. A látogatók nevét bejelentő rabszolga. [VISSZA]

8. Az orvostudományok istene az antik mitológiában. Rómában is volt temploma. Papjai gyógyítással foglalkoztak. [VISSZA]

9. Venus elnevezése Cyprus szigetéről, ahol temploma volt. [VISSZA]

10. Város a Peloponnesoson, itt volt Aesculapius híres szentélye és gyógyhelye. [VISSZA]

11. A fürdő fűtőhelyisége. [VISSZA]

12. Mitológiai nőalakok, Venus kísérői. [VISSZA]

13. A borbély munkáját végző rabszolga. [VISSZA]

14. Színész. [VISSZA]

15. Hideg vizes medence a fürdőben. [VISSZA]

16. A fürdőnek az a része, ahol illatos olajokkal kenik meg a fürdőzőt. [VISSZA]

17. A ruházat redőit elrendező, öltöztető rabszolganő. [VISSZA]

18. Kos görög sziget neve. [VISSZA]

19. Mennydörgő Jupiter! [VISSZA]

20. Háznép, cselédség (a rabszolgák is beletartoznak). [VISSZA]

21. Ó, jaj! [VISSZA]

22. A charisok egyike, Hypnosnak, az Álom istenének ígéri feleségül Héra. [VISSZA]

23. A mitológia szerint messze nyugaton aranyalmafát őrző istennők. [VISSZA]

24. A görög mondai hérosz és jós, Apolló fia. [VISSZA]

25. A mindent megtermékenyítő szerelem istennője. [VISSZA]

26. Talált vagy nevelt leány. [VISSZA]

27. A ciprusfa már az ókorban is a gyász jelképe. [VISSZA]

28. Olyan nő, aki csak egyszer ment férjhez, az erényes római matróna (matrona stolata) mintaképe. [VISSZA]

29. A római ház étkezőhelyisége. [VISSZA]

30. A nap istene. [VISSZA]

31. Paris trójai királyfi másik neve. [VISSZA]

32. Szemérmetlen lény. [VISSZA]

33. A rómaiak déltájban fogyasztott villásreggelije. [VISSZA]

34. Róma legfontosabb tere: itt voltak a középületek, itt folyt le a politikai élet [VISSZA]

35. A római ház legfontosabb helyisége, a család leggyakoribb tartózkodási helye. [VISSZA]

36. Függöny. [VISSZA]

37. Hálószoba. [VISSZA]

38. Utca, városrész. [VISSZA]

39. Utat nyitó rabszolgák. [VISSZA]

40. Aranyérem, melyet a római gyermekek nyakukon viseltek. [VISSZA]

41. A fák nimfái. [VISSZA]

42. Akanthus-levelek a korinthusi oszlopfők díszítése. [VISSZA]

43. A dór templom gerendázatát díszítő hármas rovátka. [VISSZA]

44. Négyes fogat. [VISSZA]

45. Helena testvérei, kiknek temploma a Forum Romanumon a lovagok szentélye volt. [VISSZA]

46. A jóságos és hatalmas Iuppiternek. [VISSZA]

47. Nyilvános szónoki emelvény a Forumon. [VISSZA]

48. Őr, rendőr. [VISSZA]

49. Római polgárok. [VISSZA]

50. Kína ókori neve. [VISSZA]

51. Kis-ázsiai, ill. egyiptomi istenségek, kiknek kultusza Rómában is elterjedt. [VISSZA]

52. Fedett oszlopcsarnok, zárt oszlopos folyosó. [VISSZA]

53. Népes római utca. [VISSZA]

54. A római ház oszlopos belső kertje. [VISSZA]

55. Petronius híres regénye, mely töredékesen maradt reánk. Egyik része, Trimalchio lakomája, egy felfuvalkodott újgazdag fényűzését állítja pellengérre. [VISSZA]

56. A hold istennője. [VISSZA]

57. Nero háza, mely a Palatinust az Esquilinusszal köti össze. [VISSZA]

58. A családfő dolgozószobája. [VISSZA]

59. A ház egyik díszes fogadóhelyisége. [VISSZA]

60. Labdaszedők. [VISSZA]

61. Homérosz: Odüsszeia, VI. ének. Devecseri Gábor fordítása. [VISSZA]

62. A lélek megszemélyesített istennője. [VISSZA]

63. Halas medence. [VISSZA]

64. Bíborszegélyes gyermektóga. [VISSZA]

65. A halál istennője. [VISSZA]

66. Görögül a hold, ill. a hold istennőjének neve. [VISSZA]

67. Császári testőrök. [VISSZA]

68. Jaj, jaj, én szerencsétlen. [VISSZA]

69. Házi szentély, a lares (házi istenek) szentélye. [VISSZA]

70. Palást, díszes hosszú ruha. [VISSZA]

71. Képtár, képgyűjtemény. [VISSZA]

72. Fenyítőház rabszolgák számára. [VISSZA]

73. Én vétkem, én igen nagy vétkem! [VISSZA]

74. Megkapta! [VISSZA]

75. Feketét: vagyis halotti áldozatot mutasson be. [VISSZA]

76. Szemem fénye (becézés). [VISSZA]

77. Húros hangszer. [VISSZA]

78. Cybele papjai. [VISSZA]

79. Lássák a consulok - hivatkozás a consulok kötelességeire a "római birodalom békéjét" fenyegető veszély esetén. [VISSZA]

80. Utalás Achilles szavaira. (Homérosz: Odüsszeia, XI. ének) [VISSZA]

81. A halottak szellemei. [VISSZA]

82. Fáklyavivő rabszolgák. [VISSZA]

83. A császár kíséretéhez tartozó előkelő udvaroncok. [VISSZA]

84. Jaj nekem, szerencsétlennek! [VISSZA]

85. Emberfölötti öröm. [VISSZA]

86. A menyasszony szaval a római menyegző szertartásában. [VISSZA]

87. Nagy (százökrös) áldozat. [VISSZA]

88. Csuklyás köpeny. [VISSZA]

89. Az antik vallásos elképzelés szerint a boldogok helye az alvilágban. [VISSZA]

90. Görög filozófiai iskolák. [VISSZA]

91. Elvégeztetett! [VISSZA]

92. Béke veletek! [VISSZA]

93. Kedvesem! [VISSZA]

94. Köznép. [VISSZA]

95. A tenger istennője. [VISSZA]

96. Varga, maradj a kaptafánál! [VISSZA]

97. Vásárcsarnok, vásártér. [VISSZA]

98. Mercurius (Hermes). [VISSZA]

99. Megtaláltam! (görög) A monda szerint Archimedes kiáltott fel így, amikor a róla elnevezett fizikai törvényt fölfedezte. [VISSZA]

100. A legelőkelőbb papi testület feje. [VISSZA]

101. Rendelet. [VISSZA]

102. Társasjáték. [VISSZA]

103. Kisebb értékű római pénz. [VISSZA]

104. Aranypénz. [VISSZA]

105. Szeretetlakoma. (görög) [VISSZA]

106. Vízvezeték. [VISSZA]

107. Jegyszedő. [VISSZA]

108. Lótuszevők [VISSZA]

109. Jöjj el, Urunk - az őskeresztények fohásza. [VISSZA]

110. Béke veled. [VISSZA]

111. A Liget királya. Diana Aricia közelében levő, tóparti szentélyének főpapját nevezték így; ez mindig szökevény rabszolga volt, s addig viselte tisztségét, míg egy másik a nyilvános birkózásban le nem győzte. [VISSZA]

112. Megbilincselt, béklyóban dolgozó rabszolga. [VISSZA]

113. Jöttem, láttam, győztem. (Iulius Caesar mondása.) [VISSZA]

114. Jöttem, láttam, megfutottam. [VISSZA]

115. Apollo jósnője, aki homályos válaszokat adott a jóslatot kérőknek. [VISSZA]

116. Ó, szemérmetesség! (felkiáltás) [VISSZA]

117. Lásd a 111. jegyzetet. [VISSZA]

118. Rabszolgafelügyelő [VISSZA]

119. Matróna, aki a menyasszonyt követte a vőlegény házába, s oktatta a feleség kötelességeire. [VISSZA]

120. Alakját változtatni tudó tengeri istenség. [VISSZA]

121. Versenygyőztes. [VISSZA]

122. Dicsőség neked! [VISSZA]

123. Anyagyilkos! [VISSZA]

124. Szőke haj! [VISSZA]

125. Csodatévő. (görög) [VISSZA]

126. Jegyesem, menyasszonyom. [VISSZA]
Kezdőlap Előre