Települési és szakkönyvtári ellátás
a statisztika tükrében

(1998-)


Szerkesztő: Somogyi József


OSZK Könyvtári Intézet
2005

 

Tartalom

Előszó

Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári trendek a statisztikai adatok tükrében (1998-2002)
Bevezető
Országos adatok
Régiós és megyei adatok
A gazdálkodás adatai
Régiós és megyei változások
A megyei könyvtárak adatai
Összefoglaló

Táblázatok
A táblázatok elé...
I. A települési könyvtárak népességre vetített adatai
II. A települési könyvtárak gazdálkodási adatai és mutatói
III. A települési könyvtárak egyéb adatai és mutatói
IV. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként
V. A megyei könyvtárak néhány fontosabb adata és mutatója
VI. A magyarországi (települési, munkahelyi és szak-) könyvtárak adatai és mutatói
VII. A szak- és munkahelyi könyvtárak néhány 2002. és 2003. évi adata és mutatója


Előszó

E kiadvány megkísérli a magyarországi - és azon belül különösen a települési - könyvtári ellátás változásának bemutatását. A legjellemzőbb idősoros adatokat közli a statisztikából válogatva. Az abszolút adatok és a belőlük generált viszonyszámok közreadása - remélhetőleg - nem csak hátratekintésre alkalmas, hanem trendek kitapintására és - amennyiben lehetséges - prognosztizálásra.

Kiadványunk tervezése közben a potenciális használók azon - talán nem is olyan ritka - habitusa lebegett a szemünk előtt, amely maga szereti "bogarászni" az adattáblákat, és a számok tanulmányozása során maga vonhatja le következtetéseit.

Bárki, aki indíttatva érzi magát - és ennek az indíttatásnak az elérése számunkra már fél siker -, tegye közzé ezeket a következtetéseket, szóljon hozzá, szívesen vesszük véleményét.

2004 novemberében

Somogyi József szerkesztő
Könyvtári Intézet

 

Vidra Szabó Ferenc:
Könyvtári trendek a statisztikai adatok tükrében
(1998-2002)


Bevezető

A Könyvtári Intézet munkatársai időről időre kísérletet tesznek arra, hogy a statisztikai adatok segítségével rámutassanak azokra az eltérésekre és tendenciákra, amelyek a különböző helyzetű könyvtárakat jellemzik. Korábban két tanulmányt is publikáltunk ebben a témában, mind a két alkalommal tíz-tíz év változásait bemutatva.[1] Jelen dolgozatunkban elsősorban a mai helyzetre koncentrálunk, illetve az elmúlt öt év változásait vesszük alaposabban szemügyre.

Elemzésünk - reményeink szerint - segítséget nyújthat a minőségmenedzsment szemlélet és gyakorlat minél szélesebb elterjedéséhez, különös tekintettel a tudatos teljesítményértékeléshez, a különböző régiók, megyék és könyvtárak adatinak összevetéséhez. Munkánkkal esősorban a különböző időpontokban és helyszíneken elért eredmények eltéréseire, kiugró értékeire, a trendek irányultságára hívjuk fel a figyelmet, és kevésbé vállalkozunk arra, hogy az egyes eltérések sokrétű okait feltárjuk. Mindezen feladatok az egyes könyvtárakra várnak, csakúgy mint a lemaradás okai megszüntetésének és a felzárkózás módszereinek összegyűjtése, kidolgozása és alkalmazása.

A könyvtárakra vonatkozó adatokat az évente megjelenő könyvtári statisztikai kiadványokból vettük. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezek az alapadatok mindenki számára hozzáférhetőek nyomtatott[2] és elektronikus formában[3] is, tehát az elemzések az egyéni igényeknek megfelelően kiegészíthetők, bővíthetők, finomíthatók.

 

Országos adatok

A jelenlegi helyzet

Megbízható adataink több évre, sőt évtizedre visszamenőleg, elsősorban a települési könyvtárakra vonatkozólag vannak. Az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a munkahelyi-, szak- és felsőoktatási könyvtárak (továbbiakban: szakkönyvtárak) adatszolgáltatói megbízhatósága, teljesen kiesett viszont a látókörünkből az iskolai könyvtárak területe, mivel ezzel a feladattal az Oktatásügyi Minisztérium foglalkozik.

A legfrissebb - 2002-es - adatok szerint 2853 települési- és 632 szakkönyvtárt tartunk nyilván (1. táblázat). Meg kell jegyeznünk, hogy a könyvtárak valós száma ennél alighanem több is és kevesebb is. Több azért, mert az utóbbi évek igen alapos felderítési munkája ellenére még mindig vannak "lappangó" könyvtárak, amelyek nem szolgáltatnak adatokat, és amelyek létezéséről nem is tudunk. Ezek az intézmények elsősorban kisebb szakkönyvtárak, amelyek születését, átalakulását és megszűnését szinte lehetetlen nyomon követni. A statisztikákban közölteknél ugyanakkor valójában kevesebb önálló könyvtár található az országban, hiszen a könyvtárak nyilvánosságát szabályozó törvény megjelenése óta lehetőség van arra, hogy az intézmények külön egységei önállóan is nyilvánossá válhassanak, annak ellenére, hogy szervezetileg az anyaintézményhez tartoznak. Ez a jelenség főleg a felsőoktatási intézmények könyvtárainál figyelhető meg, ahol például a tanszéki könyvtárak önállóan is szerepelhetnek a listán. Ennek a helyzetnek a tisztázása az elkövetkezendő időszak egyik fontos feladata.

1. táblázat

A könyvtárak alapadatai

2002

 

Települési könyvtárak

Szakkönyvtárak

Együtt

A könyvtárak száma

2 853

632

3 485

A szolgáltató helyek száma

3 449

1 641

5 090

Összes alapterület (m2)

422 155

291 385

713 540

Főfoglalkozású könyvtárosok száma

3 348

2 780

6 128

Az állomány nagysága (db)

45 559 575

65 812 196

111 371 771

Az éves állománygyarapodás mértéke (db)

1 235 791

1 262 568

2 498 359

Beiratkozott olvasók száma

1 426 804

649 980

2 076 784

A könyvtárhasználatok száma

19 327 705

12 505 701

31 833 406

A kölcsönzések száma

10 676 355

3 640 283

14 316 638

A kölcsönzött dokumentumok száma

34 398 836

8 960 501

43 359 337

Az állománygyarapításra fordított összeg (ezer Ft)

1 707 788

4 756 795

6 464 583

A könyvtárak számánál finomabb mutatónak számít a szolgáltató helyek száma, hiszen ez független a szervezeti hovatartozástól, és lényegében azt mutatja meg, hogy a használó hány helyen fér hozzá könyvtári szolgáltatáshoz. Adataink szerint a települési könyvtárak 3449, míg a szakkönyvtárak 1641 szolgáltató helyet tartanak nyilván, tehát - leszámítva az iskolai könyvtárakat - összesen több mint ötezer helyszínen vehetünk igénybe könyvtári szolgáltatást.

Az ötezer könyvtári részlegben összesen hétszázezer négyzetméternyi alapterületen több mint hatezer főfoglalkozású könyvtáros van a segítségünkre, hogy a százmilliónál is több dokumentum közül a kétmillió beiratkozott olvasó megtalálja az éppen neki valót...! A táblázat adatait szemlélve azonban máris jelentős különbségeket fedezhetünk fel a két típus között. A magyarázat kézenfekvő: a települési könyvtárak között jelentős a száma az aprófalvas települések kicsiny intézményeinek, míg a másik csoportban inkább a többmilliós állománnyal rendelkező országos hatáskörű szakkönyvtárak dominálnak.

A legszembetűnőbb különbség az állomány nagyságának tekintetében van, hiszen a szakkönyvtárak összességében mintegy húszmillióval nagyobb állománnyal rendelkeznek, és az éves állománygyarapítás meghaladja, az állománygyarapításra fordított összeg pedig többszöröse a települési könyvtárak hasonló adatainál. Az adatokban jól tükröződik a kétféle könyvtárhasználói magatartás is: a települési könyvtárakban még ma is inkább a kölcsönzés a meghatározó, a szakkönyvtárakban viszont a helyben használat.

A 2. táblázatból még szemléletesebben kiolvashatóak ezek a markáns különbségek: a települési könyvtárakban átlagosan csak tizenötezer dokumentumot találunk egy intézményben, míg a szakkönyvtárakban átlagosan százezret. A szakkönyvtárakba átlagosan több mint kétszer annyi olvasó iratkozik be, és majdnem háromszor annyian látogatják, mint a másik típushoz tartozót, ugyanakkor a kölcsönzési alkalmak és a kölcsönzött dokumentumok számának átlaga alig különbözik. Azt kell mondanunk, hogy az egy főfoglalkozású könyvtárosra jutó átlagos könyvtárhasználatok számában az egyéb különbségek ellenére nincs akkora eltérés, mint amekkorát vártunk: a települési könyvtárakban 5800 használat jut egy könyvtárosra, a szakkönyvtárakban pedig 4500.

2. táblázat

Viszonyszámok

2002

 

Települési könyvtárak

Szak-könyvtárak

Együtt

Állomány/a könyvtárak száma

15 969

104 133

31 957

Állomány/a szolgáltató helyek száma

13 210

40 105

21 881

Beiratkozott olvasó/a könyvtárak száma

500

1 028

596

Beiratkozott olvasó/a szolgáltató helyek száma

414

396

408

A könyvtárhasználatok száma/ a könyvtárak száma

6775

19 788

9 134

A könyvtárhasználatok száma/ a szolgáltató helyek száma

5604

7 621

6 254

A kölcsönzések száma/a könyvtárak száma

3 742

5 760

4 108

A kölcsönzések száma/a szolgáltató helyek száma

3 095

2 218

2 813

Kölcsönzött dokumentum/a könyvtárak száma

12 057

14 178

12 442

Kölcsönzött dokumentum/a szolgáltató helyek száma

9 974

5 460

8 519

Főfoglalkozású könyvtárosok száma/a könyvtárak száma

1,17

4,40

1,76

Főfoglalkozású könyvtárosok száma/a szolgáltató helyek száma

0,97

1,69

1,20

A könyvtárhasználatok száma/a főfoglalkozású könyvtárosok száma

5 773

4 498

5 195

Változások, tendenciák

A rendszerváltozás első tíz évében a legtöbb könyvtári jellemző kedvezőtlen tendenciát mutatott: jelentősen csökkent a szolgáltató helyek, és az év folyamán leltárba vett állományegységek száma (3. táblázat). Ebben az időszakban szintén csökkent - bár nem jelentősen, a beiratkozott olvasók, a kölcsönzők és a kölcsönzött állományegységek száma. Ugyanakkor valamelyest nőtt a könyvtárak alapterülete és a könyvtári állomány nagysága, valamint ugrásszerűen megnőtt - csaknem tízszeresére - az állománygyarapítás éves összege, amely jelenség az időszakra jellemző infláció és könyváremelkedés függvényében egyáltalán nem meglepő.

3. táblázat

A települési könyvtárak adatai

1989-1999

 

1989

1999

Eltérés
(%)

Az év folyamán leltárba vett állomány

1 556 810

1 141 647

73

Szolgáltató helyek száma

4 284

3 273

76

Beiratkozott olvasók száma

1 534 160

1 364 488

88

Kölcsönzők száma

11 517 232

10 386 900

90

Kölcsönzött állományegységek száma

36 697 415

34 899 956

94

Alapterület (m2)

364 750

383 418

105

Könyvtári állomány

40 802 376

43 355 549

106

Állománygyarapítás összege (ezer Ft)

142 357

1 368 162

966

4. táblázat

Trendek a települési könyvtárakban

1998-2002

 

1989

1998

1999

2000

2001

2002

A könyvtárak száma

n.a.

2 775

2 586

2 573

2 590

2 853

A szolgáltató helyek száma

4 325

3 315

3 273

3 132

3 242

3 449

Alapterület (m2)

364 750

395 348

383 418

388 754

409 056

422 155

Állománygyarapodás (db)

1 556 810

1 201 687

1 141 647

1 164 266

1 129 405

1 235 791

Beiratkozott olvasók száma

1 554 351

1 350 225

1 364 488

1 357 449

1 388 016

1 426 804

Könyvtárhasználatok száma

n.a.

15 947 560

16 478 045

16 560 559

17 947 709

19 327 705

Kölcsönzések száma

11 516 654

10 301 179

10 386 900

10 266 301

10 519 752

10 676 355

Kölcsönzött dokumentumok száma

37 040 082

35 210 119

34 899 956

34 494 389

34 321 118

34 398 836

Állománygyarapításra fordított összeg (ezer Ft)

141 689

1 139 856

1 368 162

1 213 279

1 594 820

1 707 788

Amennyiben az elmúlt öt év tendenciáit vizsgáljuk, szemünkbe ötlik, hogy az utóbbi egy-két évben a korábbi kedvezőtlen trendek megváltoztak, és több területen is javulás tapasztalható! (4. táblázat.)

A könyvtárak és a szolgáltató helyek száma a rendszerváltozástól kezdődően egészen 2000-ig folyamatosan csökkent, az utóbbi időben viszont a csökkenés megállt, sőt növekedést is tapasztalhatunk. Meg kell azonban jegyezni, hogy a változás mögött valószínűleg nem az új könyvtárak létesítésének hulláma áll, hanem az, hogy egyre több könyvtár nyeri el a nyilvános címet, és ezzel automatikusan bekerül a statisztikai adatgyűjtés rendszerébe, valamint több olyan könyvtár ismét megkezdte a működését, amely korábban évekig zárva volt (1. grafikon).

1. grafikon
A szolgáltató helyek száma

A könyvtárak összes alapterülete egyenletes emelkedést mutat, amelynek valószínűleg az a magyarázata, hogy a kilencvenes évek könyvtárbezárási hullámát a meglévő könyvtárak korszerűsítése és bővítése, új épületek átadása ellensúlyozni tudta (2. grafikon).

2. grafikon
Alapterület

A beiratkozott olvasók száma a rendszerváltozás első tíz évében folyamatosan és egyenletesen csökkent, az utóbbi években viszont ez a tendencia is megfordulni látszik, és ismét emelkedés tapasztalható (3. grafikon).

3. grafikon
Beiratkozott olvasók száma

A kölcsönzések, valamint a kölcsönzött dokumentumok száma a vizsgált időszak első tíz évében szintén jelentősen csökkent, majd a kölcsönzési alkalmak száma az utóbbi években ismét emelkedni kezdett, a kölcsönzött dokumentumok számának alakulása viszont inkább stagnáló képet mutat. (4. grafikon, 5. grafikon)

4. grafikon
Kölcsönzések száma

5. grafikon
Kölcsönzött dokumentumok száma

A könyvtárhasználati alkalmak számáról a korábbi évekből nincsenek megbízható adataink, a közelmúlt statisztikai adatai viszont jól tükrözik a mindennapi könyvtárosi tapasztalatot, amely szerint a szolgáltatások igénybe vétele a kölcsönzésről egyre inkább a helyben használatra tolódik át: ezek a mutatók az utóbbi öt évben egyenletesen és jelentősen emelkednek (6. sz. grafikon)

6. grafikon
Könyvtárhasználatok száma

Az állománygyarapításra fordított összeg az első tíz év alatt közel tízszeresére emelkedett: 1989-ben 142 millió forint volt, 1999-ben pedig egymilliárd 368 millió forint. Az előző évtized elejének árrobbanását - ha némileg csökkentett tempóban is - mégis jól követte a könyvtárak állománygyarapítási összege. A csúcs mindkét területen 1992-ben volt, amikor a könyvárak az előző évhez képest 65 százalékkal, az állománygyarapítás összege pedig 57 százalékkal nőtt - az összesített árindex (az infláció) viszont ebben az időszakban már túljutott a robbanáson, és növekedése mérséklődött. Az évtized végére mind az árindex, mind pedig a könyvárak emelkedése megszelídült, sőt a könyvárak növekedési üteme alacsonyabb lett az összesített árindexnél. Az 1998-as évet mindenképpen kiugrónak kell tekinteni, mert ekkor az előző évhez képest majdnem ötven százalékkal nőtt a gyarapításra fordított összeg. A kiugró jelenség egyik magyarázata alighanem abban rejlik, hogy ebben az évben lépett be többféle könyvtár-támogatási rendszer, mint például az érdekeltségnövelő támogatás vagy a felzárkóztató pályázat. Az évtized végére az infláció éves szinten tíz százalékra, a könyvárak emelkedése 6 százalékra csökkent, ugyanakkor a könyvtárak állománygyarapításra fordított összege az előző évhez képest 20 százalékos emelkedést mutatott. A legutóbbi években mind az infláció, mind a könyváremelkedés tovább csökkent, az állománygyarapítás összege viszont a 2000-es mélypont után, egyenletesen emelkedik (7. grafikon)

7. grafikon
Állománygyarapításra fordított összeg (ezer Ft)

A gazdálkodási adatok változásai

A könyvtárak gazdálkodási adatait a korábbiaknál is óvatosabban kell kezelni. Ha az időbeli változásokat nézzük, mindenképpen figyelembe kell venni az inflációt, amely nem egyenes arányban oszlik meg minden területen. Mást jelent a könyvek beszerzési árának szempontjából, mást az energiaárak vagy a bérek vonatkozásában. Az egy könyvtárra jutó éves összköltségek 1998 és 1999 között jelentősen emelkedtek, majd két éves visszaesést tapasztalhattunk, végül a 2002-es év ismét jelentős emelkedést mutat (5. táblázat).

5. táblázat

 

1998

1999

2000

2001

2002

Átlag költségvetés (ezer Ft)

3 067

3 413

4 247

4 398

4 754

A könyvtárhasználat költsége (Ft)

534

536

660

635

702

A dokumentumkölcsönzés költsége (Ft)

242

253

317

332

394

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya (Ft)

13,39

15,50

11,10

14,00

12,59

A fenntartói finanszírozás aránya (Ft)

80,84

81,65

81,79

81,94

80,26

Átlag költségvetés: éves összköltség (ezer Ft)/a könyvtárak száma

A könyvtárhasználat költsége: éves összköltség/a könyvtárhasználatok száma

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összköltség/kölcsönzött dokumentumok száma

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összköltség

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összköltség

Az egy könyvtárhasználatra jutó költség az elmúlt öt évben szinte egyenletesen emelkedett, mindössze 2000 és 2001 között volt némi visszaesés, míg az egy dokumentumkölcsönzésre jutó költség növekedése egyenletes volt. Amennyiben összevetjük a könyvtárak éves összköltségét, valamint az állománygyarapításra fordított összegnek az arányát, jelentős hullámzást tapasztalunk: a legmagasabb értéket 1999-ben találjuk, a mélypont 2000-ben volt, amelyet ismét egy emelkedés, majd ismét csökkenés követett. A könyvtárak összköltségvetése, országos szinten, a vizsgált időszakban minden évben emelkedett, az ingadozást az állománygyarapításra fordított összeg változásai befolyásolták. (Lásd: 4. táblázat.) A táblázat utolsó sorában található adatok azt mutatják, hogy a fenntartó milyen arányban veszi ki részét a könyvtár finanszírozásából, vagy - más megközelítésben - a könyvtár milyen mértékben kényszerül egyéb bevételi forrásokhoz jutni: pályázni, működési bevételt emelni stb. Mint az adatokból kitűnik, 1998-tól kezdődően egészen 2001-ig fokozatosan növekedett a fenntartó szerepvállalása, az utolsó évben viszont jelentősen csökkent.

 

Régiós és megyei adatok[4]

A jelenlegi helyzet

Ismerve a hazai viszonyokat, nem meglepő, hogy az egyes megyék adottságai nagymértékben különböznek egymástól. A 6. táblázat szemléletesen mutatja a különbözőségeket, melyeket nagymértékben befolyásol az egyes megyék településszerkezete.

6. táblázat

A települési könyvtárak adatai megyénként 1.

2002

A könyvtárak száma

A szolgáltató helyek száma

Alapterület (m2)

Főfoglalkozású
könyvtárosok

10.000 lakosra számítva

10.000 lakosra számítva

100 lakosra számítva

10.000 lakosra számítva

Csongrád

1,44

Hajdú

2,06

Pest

2,89

Tolna

2,86

Hajdú

1,54

Pest

2,07

Hajdú

2,97

Pest

3,00

Pest

1,69

Békés

2,51

Komárom

3,42

Komárom

3,15

Jász

1,86

Csongrád

2,64

Fejér

3,73

Győr

3,22

Békés

1,88

Jász

2,67

Szabolcs

4,05

Szabolcs

3,29

Bács

2,24

Bács

2,71

Győr

4,53

Heves

3,33

Komárom

2,40

Komárom

2,89

Jász

4,72

Hajdú

3,46

Fejér

2,46

Fejér

2,99

Borsod

4,88

Baranya

3,52

Borsod

3,57

Heves

3,96

Csongrád

5,04

Fejér

3,64

Heves

3,58

Borsod

4,06

Bács

5,09

Borsod

3,73

Szabolcs

3,65

Szabolcs

4,36

Baranya

5,14

Somogy

3,75

Győr

4,12

Győr

5,08

Heves

5,17

Bács

3,87

Tolna

4,32

Tolna

5,85

Tolna

5,23

Vas

3,89

Nógrád

5,79

Baranya

6,35

Békés

5,66

Zala

3,90

Veszprém

5,98

Nógrád

6,50

Somogy

6,25

Veszprém

3,99

Baranya

6,03

Veszprém

6,95

Veszprém

6,35

Nógrád

4,30

Somogy

7,22

Somogy

7,98

Zala

6,57

Békés

4,44

Zala

8,00

Vas

8,60

Nógrád

6,59

Jász

4,55

Vas

8,08

Zala

8,86

Vas

6,96

Csongrád

4,90

Nyilvánvaló, hogy az aprófalvas dunántúli megyékben több könyvtárt találunk, mint az óriásfalvas alföldi megyékben. Nem ennyire kézenfekvő az összefüggés az alapterület tekintetében, hiszen joggal várhatnánk el, hogy a nagyobb lélekszámú óriásfaluban nagyobb alapterületű kulturális intézmény legyen, ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy az alapterület szempontjából is szinte ugyanaz a rangsor, mint a könyvtárak és a szolgáltató helyek számának szempontjából, vagyis a legjobb mutatókat a dunántúli megyék adják: Vas, Zala, Veszprém és Somogy. Keletről furcsa módon egyedül Nógrád megye furakodott be az "elit" csapatba, pedig általában nem szokott az élmezőnybe tartozni. Érdekes helyzete van Pest megyének, amelyik mind a négy szempontból a leghátrányosabbak között található. Magyarázatul szolgálhat, hogy ebből a megyéből hiányzik a megfelelő nagyságrendű megyei könyvtár, sőt hiányoznak az igazán nagyméretű városok is, amelyek felfelé húzhatnák az adatokat.

7. táblázat

A települési könyvtárak adatai megyénként 2.

2002

Állomány-gyarapodás

Állomány-gyarapításra fordított összeg

Beiratkozott olvasók száma

Kölcsönzött dokumentumok száma

1.000 lakosra számítva

1 lakosra számítva (Ft)

100 lakosra számítva (%)

1 lakosra számítva

Megye

 

Megye

 

Megye

 

Megye

 

Komárom

100

Csongrád

134

Komárom

12,17

Komárom

2,64

Békés

104

Borsod

143

Győr

12,98

Tolna

2,70

Borsod

105

Hajdú-Bihar

144

Pest

13,34

Nógrád

2,73

Hajdú

108

Baranya

149

Vas

13,44

Győr

2,91

Baranya

112

Nógrád

156

Borsod

13,77

Szabolcs

3,18

Pest

114

Szabolcs

159

Baranya

14,21

Fejér

3,34

Fejér

119

Komárom

162

Tolna

14,38

Pest

3,38

Bács-Kiskun

124

Békés

171

Heves

14,97

Baranya

3,39

Jász

126

Győr

176

Szabolcs

15,20

Bács

3,40

Heves

127

Bács

177

Hajdú

15,32

Heves

3,42

Nógrád

135

Jász

185

Fejér

15,52

Békés

3,56

Vas

135

Pest

198

Csongrád

15,79

Vas

3,56

Csongrád

137

Veszprém

199

Jász

17,02

Zala

3,56

Tolna

147

Fejér

200

Bács

17,10

Veszprém

3,59

Veszprém

157

Tolna

202

Békés

17,24

Borsod

3,62

Győr

159

Vas

205

Somogy

17,58

Csongrád

3,63

Zala

180

Heves

211

Zala

17,74

Hajdú-Bihar

3,78

Somogy

181

Somogy

271

Nógrád

17,93

Somogy

4,00

Szabolcs

217

Zala

278

Veszprém

18,64

Jász

4,28

Kevésbé kellene befolyásoló tényezőnek lennie a településszerkezetnek a lakosokra számított állománynövekedés szempontjából. A 7. táblázatban mégis azt látjuk, hogy mintha a dunántúli megyék lakosainak több és drágább új könyv járna, mint a keleti megyékben lakóknak. Zala és Somogy megye mindkét szempontból az élen jár, de kedvezőek a mutatói Vas megyének, Győr-Moson-Sopron megyének és Veszprém megyének is. Az állománygyarapodás tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg vezet: ezer lakosra 217 új dokumentum jut, azonban ha a ráfordított összeget is megnézzük, akkor ugyancsak elszomorító képet kapunk, hiszen lakosonként mindössze évi 159 forint jut erre a célra, szemben például az élen járó Zala megyével, ahol ez az összeg 278 forint.

Nógrád megye részletes elemzést érdemelne, annyira ellentmondásosak a mutatói. Egyértelműen az élmezőnyben helyezkedik el a lakosok számához viszonyított könyvtárak száma, a könyvtári alapterületek nagysága, valamint a beiratkozott olvasók aránya tekintetében, ugyanakkor nagyon kedvezőtlen a helyzete az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg, valamint a kölcsönzött dokumentumok tekintetében. Valószínűleg a könyvtárépületek megmaradtak azokból az időkből, amikor a helyi bányászat és ipar még a fénykorát élte, a lakosságban is megmaradt még a könyvtár-látogatási kedv, de mindezekhez nem párosul megfelelő nagyságrendű állománygyarapítási összeg, melynek következtében az állomány egyre jobban elavul, és mindez megmutatkozik a kölcsönzött dokumentumok számának lecsökkenésében.

Jelen dolgozatunk kereteit meghaladja, hogy valamennyi megyét külön elemzés tárgyává tegyünk, ám a fenti adatsorok segítségével a helyi viszonyokat jól ismerő szakemberek bátran megtehetik ezt.

 

A gazdálkodás adatai

Az egy könyvtárra jutó átlagos költségvetést - legalábbis a táblázat adataiból úgy tűnik - legjobban az adott térség településszerkezete határozza meg. Az aprófalvas régiókban (Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország) ez a mutató konzekvensen alacsony, míg az alföldi régiókban magas. A többi mutató függetlennek látszik a településszerkezettől. A könyvtárhasználat és a dokumentumkölcsönzés költségének szóródása sokkal alacsonyabb, mint az átlagos költségvetésé, és az eltérések magyarázatára sem könnyű érveket találni. Mindenesetre szembetűnő, hogy Nógrád és Veszprém megyében mindkét érték meglehetősen magas - tehát egy-egy könyvtárhasználat illetve dokumentumkölcsönzés viszonylag sokba kerül. A könyvtárhasználat átlagos költsége magasnak tűnik még Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében, saját régióján belül viszont alacsony Zala megyében (8. táblázat).

8. táblázat

 

2002

Megye

Átlag költségvetés

A könyvtárhasználat költsége

A dokumentum-kölcsönzés költsége

Az állomány-gyarapításra fordított összeg aránya

A fenntartói finanszírozás aránya

Pest

7 692

899

385

15,16

79,97

Fejér

5 855

875

431

13,85

85,61

Komárom

5 179

883

471

12,99

83,69

Veszprém

3 134

923

522

10,62

71,97

Győr

3 383

889

479

12,60

81,97

Vas

2 167

849

492

11,70

81,64

Zala

2 253

780

506

15,41

86,30

Baranya

2 025

696

361

12,22

80,57

Somogy

2 362

716

426

15,88

81,58

Tolna

3 181

665

508

14,72

82,46

Borsod

3 452

604

340

11,65

84,17

Heves

3 624

743

380

16,28

85,71

Nógrád

2 713

895

576

9,94

79,78

Hajdú

8 170

562

334

11,45

82,23

Jász

8 632

949

376

11,52

84,22

Szabolcs

3 053

627

347

14,44

73,53

Bács

6 000

641

395

13,17

83,55

Békés

8 405

673

443

10,86

80,73

Csongrád

10 413

529

414

8,94

83,85

Az éves költségvetésen belül az állománygyarapításra fordított összeg aránya jelentősen lemarad az országos átlagtól Csongrád és Nógrád megyében, a legmagasabb értéket Heves, Somogy, Zala és Pest megyében találjuk. A fenntartói finanszírozás aránya viszont Veszprém és Szabolcs megyékben a legalacsonyabb, míg Zala és Fejér megyékben a legmagasabb.

 

Régiós és megyei változások

Ha az elmúlt egy év változásait szemügyre vesszük, azt tapasztaljuk, hogy 2001-hez képest 2002-ben összesen 265-tel több működő könyvtárt regisztráltak. A statisztikai adatszolgáltatásba frissen belépő könyvtárak azonban nem egyenletesen oszlanak meg a különböző megyékben, hanem elsősorban az aprófalvas területeken összpontosulnak (9. táblázat). Baranya megyében például 71 új adatszolgáltató könyvtár van, Borsodban 34, Somogyban pedig 32, ugyanakkor az alföldi megyékben, mint például Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Békés, Bács-Kiskun alig találni növekedést, sőt Csongrád megyében egy könyvtárral kevesebbet jelentettek, mint korábban.

9. táblázat

Megye

Települési könyvtárak száma

 

2001

2002

Különbség
(2002-2001)

Db.

Bács-Kiskun

112

119

7

Baranya

155

226

71

Békés

69

74

5

Borsod-Abaúj-Zemplén

206

240

34

Budapest

12

6

-6

Csongrád

61

60

-1

Fejér

102

103

1

Győr-Moson-Sopron

152

175

23

Hajdú-Bihar

81

83

2

Heves megye

107

115

8

Jász-Nagykun-Szolnok

79

79

0

Komárom-Esztergom

72

74

2

Nógrád

102

124

22

Pest

157

170

13

Somogy

207

239

32

Szabolcs-Szatmár-Bereg

198

200

2

Tolna

97

104

7

Vas

194

214

20

Veszprém

209

216

7

Zala

218

232

14

Összesen

2590

2853

263

A korábban már vázolt tendenciák természetesen nem egyforma mértékben jelentkeztek az ország valamennyi régiójában. A 10-11. táblázatból kiolvashatjuk, hogy öt év alatt milyen változások következtek be az egyes régiókban, azokon belül pedig az egyes megyékben.

10. táblázat

 

A könyvtárak száma 10,000 lakosra számítva

A szolgáltató helyek száma 10,000 lakosra számítva

Alapterület (m2) 100 lakosra számítva

Főfoglalkozású könyvtárosok 10,000 lakosra számítva

Megye

1998

2002

Változás (%)

1998

2002

Változás (%)

1998

2002

Változás (%)

1998

2002

Változás (%)

Pest

1,68

1,69

100,6

2,04

2,07

101,5

2,63

2,89

109,9

2,48

3,00

121,0

Fejér

2,44

2,46

100,8

2,69

2,99

111,2

3,69

3,73

101,1

3,26

3,64

111,7

Komárom

2,42

2,40

99,2

2,81

2,89

102,8

3,52

3,42

97,2

2,87

3,15

109,8

Veszprém

6,40

5,98

93,4

7,44

6,95

93,4

6,02

6,35

105,5

3,36

3,99

118,8

Győr

4,08

4,12

101,0

4,32

5,08

117,6

6,83

4,53

66,3

3,14

3,22

102,5

Vas

7,69

8,08

105,1

8,43

8,60

102,0

6,02

6,96

115,6

3,54

3,89

109,9

Zala

7,87

8,00

101,7

8,75

8,86

101,3

5,23

6,57

125,6

3,95

3,90

98,7

Baranya

3,56

6,03

169,4

3,84

6,35

165,4

3,83

5,14

134,2

3,51

3,52

100,3

Somogy

7,23

7,22

99,9

8,04

7,98

99,3

5,79

6,25

107,9

3,43

3,75

109,3

Tolna

4,53

4,32

95,4

4,69

5,85

124,7

4,83

5,23

108,3

2,73

2,86

104,8

Borsod

3,27

3,57

109,2

3,80

4,06

106,8

4,13

4,88

118,2

3,20

3,73

116,6

Heves

3,55

3,58

100,8

4,07

3,96

97,3

4,40

5,17

117,5

3,33

3,33

100,0

Nógrád

5,69

5,79

101,8

6,28

6,50

103,5

6,60

6,59

99,8

3,99

4,30

107,8

Hajdú

1,53

1,54

100,7

2,06

2,06

100,0

2,81

2,97

105,7

3,18

3,46

108,8

Jász

1,93

1,86

96,4

2,96

2,67

90,2

4,58

4,72

103,1

4,36

4,55

104,4

Szabolcs

3,23

3,65

113,0

3,51

4,36

124,2

3,46

4,05

117,1

2,74

3,29

120,1

Bács

2,21

2,24

101,4

2,77

2,71

97,8

4,77

5,09

106,7

3,76

3,87

102,9

Békés

1,85

1,88

101,6

2,28

2,51

110,1

5,49

5,66

103,1

4,20

4,44

105,7

Csongrád

1,40

1,44

102,9

2,69

2,64

98,1

4,48

5,04

112,5

4,50

4,90

108,9

11. táblázat

 

Beiratkozott olvasó/100 lakos

Állománygyarapodás (db/1000 lakos)

Állománygyarapítás összege (Ft/1 lakos)

Kölcsönzött dokumentumok száma (db/lakos)

Megye

1998

2002

Változás (%)

1998

2002

Változás (%)

1998

2002

Változás (%)

1998

2002

Változás (%)

Pest

12

13

111

110

114

104

105

198

188

3,11

3,38

108,7

Fejér

14

16

109

122

119

98

125

200

159

3,35

3,34

99,7

Komárom

12

12

103

120

100

84

122

162

132

2,99

2,64

88,3

Veszprém

19

19

98

165

157

95

131

199

153

3,59

3,59

100,0

Győr

13

13

99

112

159

142

108

176

163

3,51

2,91

82,9

Vas

13

13

103

161

135

83

107

205

192

3,88

3,56

91,8

Zala

17

18

104

177

180

102

161

278

172

3,03

3,56

117,5

Baranya

14

14

99

123

112

92

78

149

192

2,98

3,39

113,8

Somogy

17

18

103

165

181

110

187

271

145

3,99

4,00

100,3

Tolna

14

14

103

145

147

101

126

202

160

3,00

2,70

90,0

Borsod

11

14

123

130

105

81

84

143

171

3,66

3,62

98,9

Heves

15

15

101

115

127

111

107

211

198

3,65

3,42

93,7

Nógrád

15

18

122

155

135

87

121

156

130

3,01

2,73

90,7

Hajdú

16

15

97

96

108

112

95

144

152

3,95

3,78

95,7

Jász

14

15

109

148

126

85

131

185

141

4,57

4,28

93,7

Szabolcs

16

17

109

127

217

171

91

159

175

3,22

3,18

98,8

Bács

15

17

112

133

124

93

128

177

138

3,56

3,40

95,5

Békés

17

17

101

156

104

67

116

171

148

3,63

3,56

98,1

Csongrád

16

16

99

132

137

103

94

134

143

4,51

3,63

80,5

A beiratkozott olvasók aránya országosan 8 százalékponttal nőtt, azonban éppen azokban a régiókban volt a legerőteljesebb növekedés, amelyekben korábban kedvezőtlen képet mutattak az adatok: Pest megyében, valamint az Észak-Magyarországi régió (8. grafikon).

8. grafikon
Beiratkozott olvasók/100 lakos

Az ezer lakosra számított éves állománygyarapodás mértéke hasonló képet mutat, hiszen az öt évvel korábbi időszakban - Pest megye után - a legrosszabb mutatóval rendelkező észak-alföldi régióban volt a legintenzívebb az előrelépés: az országos 5 százalékpontos növekedési aránnyal szemben 26 százalékpont (9. grafikon)

9. grafikon
Állománygyarapodás (db/100 lakos)

Ugyanakkor az országos tendenciákkal szemben három régióban (Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Kelet-Dunántúl) csökkenést figyelhetünk meg! Érdemes kiemelni a Nyugat-Dunántúli régiót, hiszen a lakosságra vetített állománygyarapítás mértékének szempontjából öt évvel ezelőtt is az első volt, amely pozícióját sikerült megtartania. Az egy lakosra jutó állománygyarapítás összege tekintetében ugyancsak a Nyugat-Dunántúli régió mutatja a legmagasabb összeget (214 Ft/lakos), és a növekedés aránya is itt a második legmagasabb (egyedül Pest megye előzi meg) (10. grafikon).

10. grafikon
Állománygyarapodás összege (Ft/lakos)

Összességében a régiónkénti változásokról elmondhatjuk, hogy egyrészt a korábban kedvezőtlen helyzetű területek sokat behoztak hátrányukból (Pest megye, Észak-Magyarország, Észak-Alföld), másrészt megfigyelhetjük, hogy egyes korábban is kedvező helyzetű területek sikeresen megőrizték, illetve növelték kedvező pozíciójukat (Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl).

Azonban ha alaposabban szemügyre vesszük a táblázatunkat, azt is látjuk, hogy a régiókon belül óriási eltéréseket mutatnak az egyes megyék, mind a fejlődés ütemét, mind pedig a legutóbbi statisztikai adatgyűjtés eredményét tekintve. A fejlődés mindhárom mutató alapján az észak-alföldi régióban mindhárom mutató alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legdinamikusabb, az észak-magyarországi régióban főleg Heves megye jeleskedik, Nyugat-Dunántúlon pedig Zala megye mutat kiugró értékeket.

Ha csak a 2002-es adatokat nézzük, látható, hogy az egy főre jutó beiratkozott olvasók tekintetében saját régióján belül Veszprém megye, Zala megye, Somogy megye és Nógrád megye mutat kiugró értéket (11. grafikon). az ezer főre számított éves állománygyarapodás tekintetében Szabolcs, Somogy és Veszprém megye jeleskedik (12. grafikon), és a lakosságra vetített állománygyarapítás összege tekintetében ugyancsak Zala és Somogy megyék vannak jó pozícióban (13. grafikon).

11. grafikon
Beiratkozott olvasók (%)
2002

12. grafikon
Állománygyarapodás 1000 lakosra számítva
2002

13. grafikon
Állománygyarapodás összege (Ft/lakos)
2002

 

A megyei könyvtárak adatai

Az eddigieknél is nehezebb feladatra vállalkozunk, ha nem csak a megyék vagy régiók, hanem az egyes könyvtárak mutatószámait akarjuk összevetni. Elemzésünk utolsó fejezetében mégis erre teszünk kísérletet, hangsúlyozva, hogy ezek az összehasonlítások csupán iránymutatásul szolgálnak, és semmiképpen nem alkalmasak értékítélet kialakítására.

Az elemzésünk tárgyául kiválasztott mutatók ráadásul önmagukban is problémásak. Az első két megvizsgált mutató azt jelzi, hogy az egyes könyvtárakban hogyan viszonyul egymáshoz az állománygyarapítás, illetve a fenntartói támogatás összege a könyvtár összköltséghez, a harmadik pedig a könyvtárak zsúfoltságára ad jelzőszámot, vagyis azt mutatja, hogy egy négyzetméter alapterületre átlagosan hány darab dokumentum jut.

Az adott év pénzügyi támogatottsága - tudjuk jól - mindig sok mindentől függ, például az éppen elnyert különböző pályázati és célzott támogatásoktól, a megvalósuló beruházásoktól stb. Ugyanakkor a zsúfoltság mutatószáma sem biztos, hogy a lényegre mutat, hiszen csupán a dokumentumok számán alapul, és nem veszi figyelembe a dokumentum fizikai megjelenésének terjedelmét. Tehát a következő elemzések csupán tájékozódó jellegűek, esetleg kiindulópontot jelenthetnek más, több szempontú elemzésekhez.

12. táblázat

 

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya az éves összköltséghez viszonyítva (%)

1998

2002

Megyei könyvtárak

Állomány-gyarapítás összege
(1000 Ft)

Éves összköltség (1000 Ft)

Mutatószám (%)

Állomány-gyarapítás összege
(1000 Ft)

Éves összköltség (1000 Ft)

Mutatószám (%)

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém

7 765

39 449

19,68

13 195

178 021

7,41

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

10 347

66 819

15,49

12 582

112 583

11,18

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

10 687

73 750

14,49

18 975

128 086

14,81

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok

13 738

96 632

14,22

15 818

160 815

9,84

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen

11 203

79 857

14,03

14 607

149 380

9,78

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

14 950

107 033

13,97

17 752

191 424

9,27

Pest Megyei Könyvtár, Szentendre

7 013

512 390

13,69

11 275

117 147

9,62

Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd

7 663

59 060

12,97

8 883

115 037

7,72

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely

1 140

91 550

12,45

16 913

145 367

11,63

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár

10 751

87 795

12,25

17 610

153 065

11,50

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg

8 649

75 533

11,45

9 530

115 562

8,25

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr

9 764

91 260

10,70

12 458

153 220

8,13

Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba

10 497

105 301

9,97

13 687

194 130

7,05

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

10 017

104 599

9,58

17 088

196 455

8,70

Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét

16 411

171 713

9,56

27 636

245 814

11,24

Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza

8 224

98 841

8,32

18 919

196 310

9,64

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs

7 212

89 113

8,09

15 017

142 297

10,55

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged

12 000

203 222

5,90

18 685

274 528

6,81

Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján

4 871

87 683

5,56

5 096

148 582

3,43

A 12. táblázat és a 14. grafikon az állománygyarapítás és az összes költségvetés arányát mutatja százalékos arányban, összehasonlítva az 1998-as adatokat a 2002-essel. Az arányokban bekövetkezett legnagyobb "zuhanás" a veszprémi megyei könyvtárban érzékelhető (19,68 százalékról 7,41 százalékra!), amelynek magyarázata lehet az állománygyarapítás összegének csaknem megduplázódása csakúgy, mint a könyvtárfelújítással járó költségvetés kiszámíthatatlansága. Nagymértékű a mutatószám csökkenése Szekszárdon (5,25%), Kaposváron (4,7%), Szolnokon (4,38), Tatabányán (4,31%) és Debrecenben (4,25%). Az adatokból kitűnik, hogy a vizsgált könyvtárak között mindössze öt olyat találunk, amelyben a vizsgált időszak alatt nőtt az állománygyarapítás összegének aránya a többi költséghez viszonyítva. Egerben ez az elmozdulás alig kimutatható (0,32%), valamivel magasabb Szegeden (0,91%), közepes mértékű Nyíregyházán (1,32%) és Kecskeméten (1,68%), és a legmagasabb Pécsett (2,46%).

14. grafikon
Állománygyarapodás/éves összköltség (%)

A 13. táblázat és a 15. grafikon a fenntartói finanszírozás arányát mutatja az összköltségen belül. Látható, hogy milyen nagy az adatok szórása a különböző megyei könyvtárak között: a zalaegerszegi megyei könyvtárban 1998-ban a fenntartó az összköltségek több, mint 88 százalékát fedezte, a Veszprém megyei és a Pest megyei könyvtárban pedig ez az arány még a 60 százalékot sem érte el. A fenntartó szerepvállalásának növekedése a finanszírozásban legmagasabb arányban a veszprémi könyvtárban figyelhető meg, míg a legerőteljesebb csökkenés Nyíregyházán és Miskolcon történt.

 

13. táblázat

 

A fenntartói finanszírozás aránya az éves összköltséghez viszonyítv (%)

1998

2002

Megyei könyvtárak

A fenntartói támogatás összege
(1000 Ft)

A könyvtár éves összköltségve-tése (1000 Ft)

Mutatószám (%)

A fenntartói támogatás összege
(1000 Ft)

A könyvtár éves összköltségve-tése (1000 Ft)

Mutatószám (%)

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg

66 838

75 533

88,49

96 315

115 562

83,34

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

63 688

73 750

86,36

106 433

128 086

83,09

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs

73 597

89 113

82,59

108 255

142 297

76,08

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged

165 160

203 222

81,27

218 429

274 528

79,57

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

84 412

104 599

80,70

145 648

196 455

74,14

Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd

47 556

59 060

80,52

95 903

115 037

83,37

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár

69 842

87 795

79,55

119 033

153 065

77,77

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok

75 399

96 632

78,03

123 872

160 815

77,03

Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza

76 851

98 841

77,75

135 207

196 310

68,87

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen

61 970

79 857

77,60

112 854

149 380

75,55

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

51 712

66 819

77,39

86 217

112 583

76,58

Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét

130 975

171 713

76,28

190 407

245 814

77,46

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely

69 267

91 550

75,66

120 194

145 367

82,68

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

80 144

107 033

74,88

147 110

191 424

76,85

Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján

65 404

87 683

74,59

114 617

148 582

77,14

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr

67 081

91 260

73,51

112 807

153 220

73,62

Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba

75 787

105 301

71,97

139 750

194 130

71,99

Pest Megyei Könyvtár, Szentendre

30 324

51 239

59,18

74 464

117 147

63,56

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém

222 430

394 487

56,38

122 057

178 021

68,56

 

15. grafikon
Fenntartói finanszírozás/összköltség

A 14. táblázat és a 16. grafikon jól mutatja egyrészt a különböző helyszínek közötti arányeltolódást, másrészt azt is, hogy miként csökken a zsúfoltság egy-egy könyvtárbővítés, vagy új könyvtárépület átadása után. Békéscsabán, Salgótarjánban és Kecskeméten öt év alatt alig változott a zsúfoltsági mutató, ugyanakkor óriási mértékben csökkent Szombathelyen, Kaposvárott és Veszprémben. Tovább nőtt a zsúfoltság azokban a könyvtárakban, amelyekben korábban sem volt túl kedvező a helyzet: Tatabányán, Debrecenben, Szekszárdon, Pécsett. Lényegében nem változott a helyzet a korábban középmezőnyben elhelyezkedő könyvtárakban: Eger, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Szentendre, Szeged, Nyíregyháza, Szolnok. Ugyanakkor Győrben és Miskolcon az elmúlt öt évben valamelyest csökkent a zsúfoltság.

14. táblázat

 

Zsúfoltság
(állomány/alapterület)

1998

2002

Megyei könyvtárak

Állomány (db)

Alapterület (m2)

Mutatószám (db/m2)

Állomány (db)

Alapterület (m2)

Mutatószám (db/m2)

Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba

278 885

6 360

43,85

291 912

6 580

44,36

Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján

288 694

5 410

53,36

272 898

4 758

57,36

Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét

466 315

8 684

53,70

450 767

8 611

52,35

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém

419 430

4 700

89,24

272 580

4 700

58,00

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok

400 106

4 455

89,81

435 747

4 577

95,20

Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza

370 057

3 719

99,50

440 806

3 862

114,14

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged

864 702

8 518

101,51

885 672

8 518

103,98

Pest Megyei Könyvtár, Szentendre

140 746

1 313

107,19

158 367

1 465

108,10

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár

280 647

2 390

117,43

302 182

2 390

126,44

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs

347 760

2 851

121,98

418 216

2 851

146,69

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

444 515

3 395

130,93

307 927

4 577

67,28

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg

252 370

1 920

131,44

267 213

1 920

139,17

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

561 578

4 200

133,71

566 204

5 000

113,24

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

256 530

1 750

146,59

252 089

1 750

144,05

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

285 229

1 830

155,86

315 756

1 829

172,64

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen

274 516

1 647

166,68

293 474

1 647

178,19

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely

458 748

2 710

169,28

384 172

4 901

78,39

Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd

288 900

1 610

179,44

305 849

1 677

182,38

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr

629 266

2 800

224,74

459 238

2 370

193,77

 

16. grafikon
Zsúfoltság: állomány/alapterület (db/m2)

 

Összefoglaló

A legfontosabb mutatók alapján elmondhatjuk, hogy a hazai közkönyvtárakat érintő korábbi kedvezőtlen tendenciák szelídülni látszanak. Az utóbbi években nőtt a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak száma, a könyvtárak alapterülete, a beiratkozott olvasók száma, a kölcsönzések és a könyvtárhasználatok száma. Ugyanakkor az egyes mutatók korántsem egyenletesen oszlanak meg a különböző régiókban, megyékben és megyei könyvtárakban. Az adatsorok mögött meghúzódó magyarázatokat, az eltérések valós okait csak célzott kutatásokkal lehetne felderíteni.

Választ kellene keresni többek között arra kérdésre, hogy miként befolyásolják a fejlesztési források elosztását a helyi gazdasági, társadalmi, politikai viszonyok, a településszerkezet sajátosságai, a könyvtár marketing- és lobbi-tevékenysége, a valós partneri elvárások és igények. Tanácsos lenne többfaktorú összehasonlító módszert kidolgozni a könyvtári benchmarking elősegítésére. Ki kellene dolgozni könyvtártípusonként a fenntartó részéről minimálisan elvárható feltételrendszert. Előrejelzést kellene felvázolni a könyvtári trendek irányultságáról, a partneri elvárások várható változásairól, a könyvtári rendszer esetleges átstrukturálódásáról. Ki kellene dolgozni, hogy mindezt hogyan befolyásolják a belső (társadalmi, gazdasági) és a külső (uniós csatlakozás) körülmények változásai.

Mindezen kérdések megválaszolásához a statisztikai adatok elemzése csupán egyetlen módszer, amelyet az egyéb forrásanyagok átgondolt, szakmailag megalapozott elemzésével, valamint önálló kutatásokkal lehet teljessé tenni.

 

Táblázatok

A táblázatok elé...

Táblázatközlésünk gerincét a legfontosabbnak tartott táblázatok: az I-III. (a települési könyvtárak országos adatai) és a VI. táblázat (minden magyarországi könyvtár országosan összesített adatai) alkotják.

A IV-V. táblázat megyénként, illetve megyei könyvtáranként ad meg adatokat. Az eltérések a helyi viszonyoktól erősen függenek, így a táblázatok régiós vagy más területi összehasonlításra alkalmasak. Elegendőnek ítéltük a vizsgált időszak kezdő és a záró éve adatainak közlését.

A VII., a szakkönyvtárak táblázata csak a 2002-2003-as adatokat tartalmazza. Közlését egy folyamat kezdetének szántuk. A magyarországi szakkönyvtárak visszamenőleges adatai hiányosan állnak rendelkezésre, az adatszolgáltatói körbe történő bevonásukra csak az utóbbi időben történt módszeres kísérlet.

Felhívjuk figyelmet a táblázatok alatti értelmező megjegyzésekre.

Jó böngészést!

 


 

I. A települési könyvtárak népességre* vetített adatai

mutató

A könyvtárak száma

A szolgáltató-helyek száma

Alapterületi ellátottság

Éves összkiadás

Éves fenntartói finanszírozás

Könyvtárosi munkakörben főfoglal­kozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

Állomány

Állomány-gyarapodás

Beszerzési kvóta: állomány-gyarapításra fordított összeg

Beiratkozott olvasó

A könyvtár-használatok száma

A kölcsönzések száma

Kölcsönzött dokumentum

a lakosságra vetítve

adat-dimenzió

[szám]

[szám]

m2

Ft

Ft

db

db

Ft

[szám]

[szám]

db.

mutató-dimenzió

[szám]/
10.000
lakos

[szám]/
10.000
lakos

m2/
100
lakos

Ft/1 lakos

Ft/1 lakos

fő/
10.000
lakos

db/1 lakos

db/
1.000
lakos

Ft/1 lakos

fő/100 lakos
(%)

[szám]/
1 lakos

[szám]/
1 lakos

db/1 lakos

1998

adat
(osztandó)

2 775

3 315

395 338

7 840 780 000

6 332 921 000

3 091

43 683 742

1 240 519

1 119 792 000

1 352 411

15 980 056

10 278 001

34 991 556

adat
(osztó)

1 009

1 009

100 930

10 093 000

10 093 000

1 009

10 093 000

10 093

10 093 000

100 930

10 093 000

10 093 000

10 093 000

mutató-
szám

2,75

3,29

3,92

777

627

3,06

4,33

123

111

13,40

1,58

1,02

3,47

1999

adat
(osztandó)

2 586

3 273

383 418

8 826 391 000

7 206 663 000

3 157

43 355 549

1 141 647

1 368 162 000

1 364 488

16 478 045

10 386 900

34 899 956

adat
(osztó)

1 004

1 004

100 430

10 043 000

10 043 000

1 004

10 043 000

10 043

10 043 000

100 430

10 043 000

10 043 000

10 043 000

mutató-
szám

2,58

3,26

3,82

879

718

3,14

4,32

114

136

13,59

1,64

1,03

3,48

2000

adat
(osztandó)

2 573

3 132

388 754

10 926 555 000

8 936 931 000

4 028

43 906 434

1 164 266

1 213 279 000

1 357 449

16 560 559

10 266 301

34 494 389

adat
(osztó)

1 004

1 004

100 470

10 047 000

10 047 000

1 004

10 047 000

10 047

10 047 000

100 470

10 047 000

10 047 000

10 047 000

mutató-
szám

2,56

3,12

3,87

1 088

890

4,01

4,37

116

121

13,51

1,65

1,02

3,43

2001

adat
(osztandó)

2 590

3 242

409 056

11 391 553 000

9 334 608 000

3 262

45 052 919

1 129 405

1 594 820 000

1 388 016

17 947 709

10 519 752

34 321 118

adat
(osztó)

999

999

99 970

9 997 000

9 997 000

999

9 997 000

9 997

9 997 000

99 970

9 997 000

9 997 000

9 997 000

mutató-
szám

2,59

3,25

4,09

1 139

934

3,27

4,51

113

160

13,88

1,80

1,05

3,43

2002

adat
(osztandó)

2 853

3 449

422 155

13 563 331 000

10 886 604 000

3 348

45 559 575

1 235 791

1 707 788 000

1 426 804

19 327 705

10 676 355

34 398 836

adat
(osztó)

989

989

98 930

9 893 000

9 893 000

989

9 893 000

9 893

9 893 000

98 930

9 893 000

9 893 000

9 893 000

mutató-
szám

2,88

3,49

4,27

1 371

1 100

3,39

4,61

125

173

14,42

1,95

1,08

3,48

2003

adat
(osztandó)

2 853

3 468

424 084

16 164 758 000

13 698 131 000

3 333

45 703 049

1 178 925

1 779 414 000

1 488 353

19 399 365

10 421 068

33 562 143

adat
(osztó)

999

999

99 870

9 987 000

9 987 000

999

9 987 000

9 987

9 987 000

99 870

9 987 000

9 987 000

9 987 000

mutató-
szám

2,86

3,47

4,25

1 619

1 372

3,34

4,58

118

178

14,90

1,94

1,04

3,36

Megjegyzés: *a népesség adata 1998-2000: Magyarország népessége, 2001-: az adatszolgáltató települések népessége

 

II. A települési könyvtárak gazdálkodási adatai és mutatói

mutató

Átlag költségvetés: éves összkiadás/a könyvtárak száma

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/a könyvtárhasználatok száma

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

adat-dimenzió (osztandó)

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

adatdimenzió (osztó)

[szám]

[szám]

db

Ft

Ft

[szám]

db

mutató-dimenzió

Ft

Ft

Ft/db

Ft/100Ft (%)

Ft/100Ft (%)

Ft

Ft/db

1998

adat (osztandó)

7 840 780 000

7 840 780 000

7 840 780 000

1 119 792 000

6 332 921 000

6 332 921 000

1 119 792 000

adat (osztó)

2 775

15 980 056

34 991 556

78 407 800

78 407 800

2 775

1 240 519

mutató-szám

2 825 506

491

224

14,28

80,77

2 282 134

903

1999

adat (osztandó)

8 826 391 000

8 826 391 000

8 826 391 000

1 368 162 000

7 206 663 000

7 206 663 000

1 368 162 000

adat (osztó)

2 586

16 478 045

34 899 956

88 263 910

88 263 910

2 586

1 141 647

mutató-szám

3 413 144

536

253

15,50

81,65

2 786 799

1 198

2000

adat (osztandó)

10 926 555 000

10 926 555 000

10 926 555 000

1 213 279 000

8 936 931 000

8 936 931 000

1 213 279 000

adat (osztó)

2 573

16 560 559

34 494 389

109 265 550

109 265 550

2 573

1 164 266

mutató-szám

4 246 621

660

317

11,10

81,79

3 473 351

1 042

2001

adat (osztandó)

11 391 553 000

11 391 553 000

11 391 553 000

1 594 820 000

9 334 608 000

9 334 608 000

1 594 820 000

adat (osztó)

2 590

17 947 709

34 321 118

113 915 530

113 915 530

2 590

1 129 405

mutató-szám

4 398 283

635

332

14,00

81,94

3 604 096

1 412

2002

adat (osztandó)

13 563 331 000

13 563 331 000

13 563 331 000

1 707 788 000

10 886 604 000

10 886 604 000

1 707 788 000

adat (osztó)

2 853

19 327 705

34 398 836

135 633 310

135 633 310

2 853

1 235 791

mutató-szám

4 754 059

702

394

12,59

80,26

3 815 844

1 382

2003

adat (osztandó)

16 164 758 000

16 164 758 000

16 164 758 000

1 779 414 000

13 698 131 000

13 698 131 000

1 779 414 000

adat (osztó)

2 853

19 399 365

33 562 143

161 647 580

161 647 580

2 853

1 178 925

mutató-szám

5 665 881

833

482

11,01

84,74

4 801 308

1 509

 

III. A települési könyvtárak egyéb adatai és mutatói

mutató

Zsúfoltság: állomány/alapterület

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/a könyvtárak száma

adat-dimenzió (osztandó)

db

m2

m2

db

adat-dimenzió (osztó)

m2

[szám]

[szám]

[szám]

[szám]

mutató-dimenzió

db/m2

m2

m2

db

1998

adat (osztandó)

43 683 742

395 338

395 338

43 683 742

3 091

adat (osztó)

395 338

2 775

3 315

2 775

2 775

mutatószám

110

142

119

15 742

1,11

1999

adat (osztandó)

43 355 549

383 418

383 418

43 355 549

3 157

adat (osztó)

383 418

2 586

3 273

2 586

2 586

mutatószám

113

148

117

16 765

1,22

2000

adat (osztandó)

43 906 434

388 754

388 754

43 906 434

4 028

adat (osztó)

388 754

2 573

3 132

2 573

2 573

mutatószám

113

151

124

17 064

1,57

2001

adat (osztandó)

45 052 919

409 056

409 056

45 052 919

3 262

adat (osztó)

409 056

2 590

3 242

2 590

2 590

mutatószám

110

158

126

17 395

1,26

2002

adat (osztandó)

45 559 575

422 155

422 155

45 559 575

3 348

adat (osztó)

422 155

2 853

3 449

2 853

2 853

mutatószám

108

148

122

15 969

1,17

2003

adat (osztandó)

45 703 049

424 084

424 084

45 703 049

3 333

adat (osztó)

424 084

2 853

3 468

2 853

2 853

mutatószám

108

149

122

16 019

1,17

 

 

IV/a. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Bács-Kiskun

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

118

53,50

2,21

119

54,40

2,19

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

148

53,50

2,77

148

54,40

2,72

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

25 529

5 350

4,77

27 038

5 440

4,97

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

428 039 000

535 000

800

840 753 000

544 000

1 546

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

348 043 000

535 000

651

749 751 000

544 000

1 378

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

201

53,50

3,76

207

54,40

3,81

Állomány

db

db/1 lakos

2 666 426

535 000

4,98

2 736 911

544 000

5,03

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

71 031

535

133

61 152

544

112

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

68 299 000

535 000

128

102 018 000

544 000

188

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

81 963

5 350

15,32

91 043

5 440

16,74

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

900 076

535 000

1,68

1 070 329

544 000

1,97

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

571 649

535 000

1,07

558 395

544 000

1,03

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 904 844

535 000

3,56

1 751 722

544 000

3,22

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

428 039 000

118

3 627 449

840 753 000

119

7 065 151

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

428 039 000

900 076

476

840 753 000

1 070 329

786

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

428 039 000

1 904 844

225

840 753 000

1 751 722

480

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

68 299 000

4 280 390

15,96

102 018 000

8 407 530

12,13

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

348 043 000

4 280 390

81,31

749 751 000

8 407 530

89,18

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

348 043 000

118

2 949 517

749 751 000

119

6 300 429

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

68 299 000

71 031

962

102 018 000

61 152

1 668

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

2 666 426

25 529

104

2 736 911

27 038

101

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

25 529

118

216

27 038

119

227

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

25 529

148

172

27 038

148

183

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

2 666 426

118

22 597

2 736 911

119

22 999

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/a könyvtárak száma

[szám]

201

118

1,70

207

119

1,74

 

IV/b. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Baranya

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

144

40,40

3,56

225

37,80

5,95

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

155

40,40

3,84

223

37,80

5,90

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

15 476

4 040

3,83

19 385

3 780

5,13

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

256 067 000

404 000

634

530 995 000

378 000

1 405

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

226 707 000

404 000

561

464 826 000

378 000

1 230

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

142

40,40

3,51

130

37,80

3,44

Állomány

db

db/1 lakos

1 873 582

404 000

4,64

2 258 582

378 000

5,98

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

49 516

404

123

40 066

378

106

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

31 394 000

404 000

78

60 503 000

378 000

160

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

57 990

4 040

14,35

54 761

3 780

14,49

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

552 118

404 000

1,37

668 755

378 000

1,77

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

393 394

404 000

0,97

421 548

378 000

1,12

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 204 389

404 000

2,98

1 231 704

378 000

3,26

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

256 067 000

144

1 778 243

530 995 000

225

2 359 978

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

256 067 000

552 118

464

530 995 000

668 755

794

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

256 067 000

1 204 389

213

530 995 000

1 231 714

431

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

31 394 000

2 560 670

12,26

60 503 000

5 309 950

11,39

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

226 707 000

2 560 670

88,53

464 826 000

5 309 950

87,54

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

226 707 000

144

1 574 354

464 826 000

225

2 065 893

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

31 394 000

49 516

634

60 503 000

40 066

1 510

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 873 582

15 476

121

2 258 582

19 385

117

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

15 476

144

107

19 385

225

86

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

15 476

155

100

19 385

223

87

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 873 582

144

13 011

2 258 582

225

10 038

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

142

144

0,99

130

225

0,58

 

 

IV/c. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Békés

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

73

39,50

1,85

75

39,60

1,89

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

90

39,50

2,28

105

39,60

2,65

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

21 702

3 950

5,49

22 390

3 960

5,65

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

334 900 000

395 000

848

718 477 000

396 000

1 814

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

281 110 000

395 000

712

583 240 000

396 000

1 473

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

166

39,50

4,20

183

39,60

4,62

Állomány

db

db/1 lakos

1 757 430

395 000

4,45

1 775 496

396 000

4,48

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

61 618

395

156

40 535

396

102

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

45 678 000

395 000

116

71 334 000

396 000

180

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

67 115

3 950

16,99

69 973

3 960

17,67

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

822 480

395 000

2,08

887 059

396 000

2,24

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

552 799

395 000

1,40

491 901

396 000

1,24

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 435 611

395 000

3,63

1 315 540

396 000

3,32

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

334 900 000

73

4 587 671

718 477 000

75

9 579 693

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

334 900 000

822 480

407

718 477 000

887 059

810

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

334 900 000

1 435 611

233

718 477 000

1 315 540

546

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

45 678 000

3 349 000

13,64

71 334 000

7 184 770

9,93

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

281 110 000

3 349 000

83,94

583 240 000

7 184 770

81,18

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

281 110 000

73

3 850 822

583 240 000

75

7 776 533

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

45 678 000

61 618

741

71 334 000

40 535

1 760

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 757 430

21 702

81

1 775 496

22 390

79

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

21 702

73

297

22 390

75

299

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

21 702

90

241

22 390

105

213

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 757 430

73

24 074

1 775 496

75

23 673

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

166

73

2,27

183

75

2,44

 

 

IV/d. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Borsod-Abaúj-Zemplén

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

240

73,50

3,27

240

68,70

3,49

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

279

73,50

3,80

264

68,70

3,84

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

30 367

7 350

4,13

32 750

6 870

4,77

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

463 135 000

735 000

630

1 023 064 000

687 000

1 489

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

414 242 000

735 000

564

913 245 000

687 000

1 329

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

235

73,50

3,20

248

68,70

3,61

Állomány

db

db/1 lakos

3 531 013

735 000

4,80

3 624 245

687 000

5,28

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

95 248

735

130

90 909

687

132

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

61 645 000

735 000

84

103 938 000

687 000

151

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

82 064

7 350

11,17

97 519

6 870

14,19

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

1 084 000

735 000

1,47

1 358 884

687 000

1,98

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

686 379

735 000

0,93

743 229

687 000

1,08

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

2 686 582

735 000

3,66

2 354 080

687 000

3,43

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

463 135 000

240

1 929 729

1 023 064 000

240

4 262 767

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

463 135 000

1 084 000

427

1 023 064 000

1 358 884

753

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

463 135 000

2 686 582

172

1 023 064 000

2 354 080

435

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

61 645 000

4 631 350

13,31

103 938 000

10 230 640

10,16

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

414 242 000

4 631 350

89,44

913 245 000

10 230 640

89,27

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

414 242 000

240

1 726 008

913 245 000

240

3 805 188

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

61 645 000

95 248

647

103 938 000

90 909

1 143

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

3 531 013

30 367

116

3 624 245

32 750

111

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

30 367

240

127

32 750

240

136

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

30 367

279

109

32 750

264

124

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

3 531 013

240

14 713

3 624 245

240

15 101

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

235

240

0,98

248

240

1,03

 

 

IV/e. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Csongrád

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

59

42,00

1,40

61

42,70

1,43

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

113

42,00

2,69

107

42,70

2,51

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

18 830

4 200

4,48

20 998

4 270

4,92

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

392 735 000

420 000

935

853 750 000

427 000

1 999

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

329 920 000

420 000

786

756 220 000

427 000

1 771

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

189

42,00

4,50

187

42,70

4,38

Állomány

db

db/1 lakos

2 141 983

420 000

5,10

2 191 540

427 000

5,13

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

55 589

420

132

46 844

427

110

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

39 324 000

420 000

94

76 288 000

427 000

179

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

66 686

4 200

15,88

68 320

4 270

16,00

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

763 816

420 000

1,82

950 680

427 000

2,23

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

471 681

420 000

1,12

447 617

427 000

1,05

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 893 069

420 000

4,51

1 627 319

427 000

3,81

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

392 735 000

59

6 656 525

853 750 000

61

13 995 902

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

392 735 000

763 816

514

853 750 000

950 680

898

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

392 735 000

1 893 069

207

853 750 000

1 627 319

525

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

39 324 000

3 927 350

10,01

76 288 000

8 537 500

8,94

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

329 920 000

3 927 350

84,01

756 220 000

8 537 500

88,58

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

329 920 000

59

5 591 864

756 220 000

61

12 397 049

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

39 324 000

55 589

707

76 288 000

46 844

1 629

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

2 141 983

18 830

114

2 191 540

20 998

104

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

18 830

59

319

20 998

61

344

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

18 830

113

167

20 998

107

196

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

2 141 983

59

36 305

2 191 540

61

35 927

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

189

59

3,20

187

61

3,07

 

 

IV/f. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Fejér

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

104

42,60

2,44

104

42,20

2,46

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

126

42,60

2,96

126

42,20

2,99

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

15 720

4 260

3,69

15 801

4 220

3,74

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

319 637 000

426 000

750

699 053 000

422 000

1 657

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

280 146 000

426 000

658

628 494 000

422 000

1 489

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

139

42,60

3,26

143

42,20

3,39

Állomány

db

db/1 lakos

1 788 088

426 000

4,20

1 920 757

422 000

4,55

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

51 774

426

122

50 161

422

119

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

53 456 000

426 000

125

90 041 000

422 000

213

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

60 422

4 260

14,18

66 051

4 220

15,65

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

680 608

426 000

1,60

687 557

422 000

1,63

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

397 926

426 000

0,93

393 268

422 000

0,93

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 425 921

426 000

3,35

1 403 741

422 000

3,33

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

319 637 000

104

3 073 433

699 053 000

104

6 721 663

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

319 637 000

680 608

470

699 053 000

687 557

1 017

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

319 637 000

1 425 921

224

699 053 000

1 403 741

498

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

53 456 000

3 196 370

16,72

90 041 000

6 990 530

12,88

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

280 146 000

3 196 370

87,65

628 494 000

6 990 530

89,91

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

280 146 000

104

2 693 712

628 494 000

104

6 043 212

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

53 456 000

51 774

1 032

90 041 000

50 161

1 795

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 788 088

15 720

114

1 920 757

15 801

122

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

15 720

104

151

15 801

104

152

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

15 720

126

125

15 801

126

125

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 788 088

104

17 193

1 920 757

104

18 469

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

139

104

1,34

143

104

1,38

 

 

IV/g. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Győr-Moson-Sopron

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

173

42,40

4,08

175

43,50

4,02

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

183

42,40

4,32

214

43,50

4,92

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

28 980

4 240

6,83

19 108

4 350

4,39

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

323 258 000

424 000

762

714 773 000

435 000

1 643

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

264 504 000

424 000

624

610 362 000

435 000

1 403

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

133

42,40

3,14

145

43,50

3,33

Állomány

db

db/1 lakos

2 042 682

424 000

4,82

2 216 197

435 000

5,09

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

47 557

424

112

66 044

435

152

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

45 704 000

424 000

108

87 203 000

435 000

200

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

55 451

4 240

13,08

58 472

4 350

13,44

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

595 383

424 000

1,40

682 116

435 000

1,57

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

379 946

424 000

0,90

410 734

435 000

0,94

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 283 333

424 000

3,03

1 184 323

435 000

2,72

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

323 258 000

173

1 868 543

714 773 000

175

4 084 417

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

323 258 000

595 383

543

714 773 000

682 116

1 048

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

323 258 000

1 283 333

252

714 773 000

1 184 323

604

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

45 704 000

3 232 580

14,14

87 203 000

7 147 730

12,20

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

264 504 000

3 232 580

81,82

610 362 000

7 147 730

85,39

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

264 504 000

173

1 528 925

610 362 000

175

3 487 783

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

45 704 000

47 557

961

87 203 000

66 044

1 320

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

2 042 682

28 980

70

2 216 197

19 108

116

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

28 980

173

168

19 108

175

109

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

28 980

183

158

19 108

214

89

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

2 042 682

173

11 807

2 216 197

175

12 664

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

133

173

0,77

145

175

0,83

 

 

IV/h. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Hajdú-Bihar

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

83

54,40

1,53

83

54,70

1,52

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

112

54,40

2,06

110

54,70

2,01

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

15 263

5 440

2,81

16 593

5 470

3,03

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

346 787 000

544 000

637

786 624 000

547 000

1 438

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

300 026 000

544 000

552

697 800 000

547 000

1 276

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

173

54,40

3,18

196

54,70

3,58

Állomány

db

db/1 lakos

1 818 165

544 000

3,34

1 884 909

547 000

3,45

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

52 354

544

96

42 589

547

78

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

51 527 000

544 000

95

77 410 000

547 000

142

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

85 502

5 440

15,72

80 603

5 470

14,74

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

963 477

544 000

1,77

1 340 246

547 000

2,45

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

650 666

544 000

1,20

635 127

547 000

1,16

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

2 151 148

544 000

3,95

1 915 044

547 000

3,50

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

346 787 000

83

4 178 157

786 624 000

83

9 477 398

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

346 787 000

963 477

360

786 624 000

1 340 246

587

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

346 787 000

2 151 148

161

786 624 000

1 915 044

411

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

51 527 000

3 467 870

14,86

77 410 000

7 866 240

9,84

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

300 026 000

3 467 870

86,52

697 800 000

7 866 240

88,71

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

300 026 000

83

3 614 771

697 800 000

83

8 407 229

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

51 527 000

52 354

984

77 410 000

42 589

1 818

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 818 165

15 263

119

1 884 909

16 593

114

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

15 263

83

184

16 593

83

200

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

15 263

112

136

16 593

110

151

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 818 165

83

21 906

1 884 909

83

22 710

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

173

83

2,08

196

83

2,36

 

 

IV/i. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adat-dimen-zió (osztó)

mutató-dimenzió

Heves

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

115

32,40

3,55

116

32,40

3,58

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

132

32,40

4,07

135

32,40

4,17

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

14 243

3 240

4,40

16 335

3 240

5,04

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

238 590 000

324 000

736

512 247 000

324 000

1 581

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

216 416 000

324 000

668

458 005 000

324 000

1 414

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

108

32,40

3,33

109

32,40

3,36

Állomány

db

db/1 lakos

1 504 222

324 000

4,64

1 556 415

324 000

4,80

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

37 231

324

115

50 893

324

157

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

34 647 000

324 000

107

62 234 000

324 000

192

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

47 971

3 240

14,81

49 827

3 240

15,38

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

544 008

324 000

1,68

585 447

324 000

1,81

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

338 180

324 000

1,04

350 477

324 000

1,08

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 182 289

324 000

3,65

1 080 893

324 000

3,34

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

238 590 000

115

2 074 696

512 247 000

116

4 415 922

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

238 590 000

544 008

439

512 247 000

585 447

875

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

238 590 000

1 182 289

202

512 247 000

1 080 893

474

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

34 647 000

2 385 900

14,52

62 234 000

5 122 470

12,15

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

216 416 000

2 385 900

90,71

458 005 000

5 122 470

89,41

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

216 416 000

115

1 881 878

458 005 000

116

3 948 319

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

34 647 000

37 231

931

62 234 000

50 893

1 223

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 504 222

14 243

106

1 556 415

16 335

95

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

14 243

115

124

16 335

116

141

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

14 243

132

108

16 335

135

121

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 504 222

115

13 080

1 556 415

116

13 417

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

108

115

0,94

109

116

0,94

 

 

IV/j. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Jász-Nagykun-Szolnok

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

80

41,50

1,93

79

41,50

1,90

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

123

41,50

2,96

110

41,50

2,65

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

19 026

4 150

4,58

20 077

4 150

4,84

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

373 927 000

415 000

901

826 042 000

415 000

1 990

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

330 165 000

415 000

796

739 553 000

415 000

1 782

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

181

41,50

4,36

193

41,50

4,65

Állomány

db

db/1 lakos

2 471 730

415 000

5,96

2 544 145

415 000

6,13

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

61 412

415

148

74 869

415

180

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

54 412 000

415 000

131

86 954 000

415 000

210

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

64 595

4 150

15,57

74 912

4 150

18,05

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

869 021

415 000

2,09

977 471

415 000

2,36

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

488 283

415 000

1,18

445 876

415 000

1,07

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 897 516

415 000

4,57

1 787 562

415 000

4,31

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

373 927 000

80

4 674 088

826 042 000

79

10 456 228

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

373 927 000

869 021

430

826 042 000

977 471

845

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

373 927 000

1 897 516

197

826 042 000

1 787 562

462

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

54 412 000

3 739 270

14,55

86 954 000

8 260 420

10,53

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

330 165 000

3 739 270

88,30

739 553 000

8 260 420

89,53

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

330 165 000

80

4 127 063

739 553 000

79

9 361 430

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

54 412 000

61 412

886

86 954 000

74 869

1 161

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

2 471 730

19 026

130

2 544 145

20 077

127

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

19 026

80

238

20 077

79

254

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

19 026

123

155

20 077

110

183

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

2 471 730

80

30 897

2 544 145

79

32 204

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

181

80

2,26

193

79

2,44

 

 

IV/k. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Komárom-Esztergom

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

75

31,00

2,42

75

31,10

2,41

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

87

31,00

2,81

106

31,10

3,41

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

10 907

3 100

3,52

10 460

3 110

3,36

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

215 228 000

310 000

694

438 558 000

311 000

1 410

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

153 879 000

310 000

496

370 861 000

311 000

1 192

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

89

31,00

2,87

96

31,10

3,09

Állomány

db

db/1 lakos

1 472 139

310 000

4,75

1 562 106

311 000

5,02

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

37 148

310

120

30 840

311

99

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

37 834 000

310 000

122

53 906 000

311 000

173

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

36 601

3 100

11,81

37 451

3 110

12,04

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

402 953

310 000

1,30

464 345

311 000

1,49

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

255 508

310 000

0,82

226 550

311 000

0,73

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

926 757

310 000

2,99

750 983

311 000

2,41

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

215 228 000

75

2 869 707

438 558 000

75

5 847 440

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

215 228 000

402 953

534

438 558 000

464 345

944

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

215 228 000

926 757

232

438 558 000

750 983

584

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

37 834 000

2 152 280

17,58

53 906 000

4 385 580

12,29

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

153 879 000

2 152 280

71,50

370 861 000

4 385 580

84,56

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

153 879 000

75

2 051 720

370 861 000

75

4 944 813

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

37 834 000

37 148

1 018

53 906 000

30 840

1 748

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 472 139

10 907

135

1 562 106

10 460

149

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

10 907

75

145

10 460

75

139

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

10 907

87

125

10 460

106

99

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 472 139

75

19 629

1 562 106

75

20 828

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

89

75

1,19

96

75

1,28

 

 

IV/l. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Nógrád

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

124

21,80

5,69

123

21,50

5,72

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

137

21,80

6,28

140

21,50

6,51

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

14 394

2 180

6,60

14 038

2 150

6,53

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

192 186 000

218 000

882

402 957 000

215 000

1 874

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

153 750 000

218 000

705

335 564 000

215 000

1 561

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

87

21,80

3,99

90

21,50

4,19

Állomány

db

db/1 lakos

1 270 968

218 000

5,83

1 324 591

215 000

6,16

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

33 764

218

155

29 422

215

137

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

26 293 000

218 000

121

35 169 000

215 000

164

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

31 932

2 180

14,65

38 751

2 150

18,02

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

379 203

218 000

1,74

353 007

215 000

1,64

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

202 547

218 000

0,93

185 460

215 000

0,86

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

656 701

218 000

3,01

558 483

215 000

2,60

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

192 186 000

124

1 549 887

402 957 000

123

3 276 073

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

192 186 000

379 203

507

402 957 000

353 007

1 141

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

192 186 000

656 701

293

402 957 000

558 483

722

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

26 293 000

1 921 860

13,68

35 169 000

4 029 570

8,73

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

153 750 000

1 921 860

80,00

335 564 000

4 029 570

83,28

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

153 750 000

124

1 239 919

335 564 000

123

2 728 163

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

26 293 000

33 764

779

35 169 000

29 422

1 195

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 270 968

14 394

88

1 324 591

14 038

94

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

14 394

124

116

14 038

123

114

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

14 394

137

105

14 038

140

100

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 270 968

124

10 250

1 324 591

123

10 769

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

87

124

0,70

90

123

0,73

 

 

IV/m. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Pest

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

171

101,80

1,68

174

108,90

1,60

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

208

101,80

2,04

224

108,90

2,06

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

26 742

10 180

2,63

29 847

10 890

2,74

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

661 163 000

1 018 000

649

1 572 313 000

1 089 000

1 444

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

587 098 000

1 018 000

577

1 340 091 000

1 089 000

1 231

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

252

101,80

2,48

319

108,90

2,93

Állomány

db

db/1 lakos

3 764 849

1 018 000

3,70

3 987 010

1 089 000

3,66

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

111 757

1 018

110

120 342

1 089

111

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

107 136 000

1 018 000

105

197 663 000

1 089 000

182

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

122 483

10 180

12,03

145 988

10 890

13,41

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

1 228 878

1 018 000

1,21

1 636 814

1 089 000

1,50

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

846 415

1 018 000

0,83

1 012 029

1 089 000

0,93

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

3 166 626

1 018 000

3,11

3 539 079

1 089 000

3,25

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

661 163 000

171

3 866 450

1 572 313 000

174

9 036 282

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

661 163 000

1 228 878

538

1 572 313 000

1 636 814

961

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

661 163 000

3 166 626

209

1 572 313 000

3 539 079

444

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

107 136 000

6 611 630

16,20

197 663 000

15 723 130

12,57

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

587 098 000

6 611 630

88,80

1 340 091 000

15 723 130

85,23

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

587 098 000

171

3 433 322

1 340 091 000

174

7 701 672

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

107 136 000

111 757

959

197 663 000

120 342

1 643

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

3 764 849

26 742

141

3 987 010

29 847

134

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

26 742

171

156

29 847

174

172

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

26 742

208

129

29 847

224

133

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

3 764 849

171

22 017

3 987 010

174

22 914

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

252

171

1,47

319

174

1,83

 

 

IV/n. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Somogy

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

240

33,20

7,23

238

33,40

7,13

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

267

33,20

8,04

264

33,40

7,90

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

19 234

3 320

5,79

20 842

3 340

6,24

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

359 699 000

332 000

1 083

637 505 000

334 000

1 909

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

286 786 000

332 000

864

570 229 000

334 000

1 707

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

114

33,20

3,43

126

33,10

3,81

Állomány

db

db/1 lakos

2 154 580

332 000

6,49

2 218 843

334 000

6,64

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

54 620

332

165

61 603

334

184

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

62 059 000

332 000

187

93 042 000

334 000

279

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

56 582

3 320

17,04

62 751

3 340

18,79

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

670 578

332 000

2,02

764 296

334 000

2,29

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

474 912

332 000

1,43

441 590

334 000

1,32

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 323 418

332 000

3,99

1 213 701

334 000

3,63

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

359 699 000

240

1 498 746

637 505 000

238

2 678 592

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

359 699 000

670 578

536

637 505 000

764 296

834

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

359 699 000

1 323 418

272

637 505 000

1 213 701

525

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

62 059 000

3 596 990

17,25

93 042 000

6 375 050

14,59

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

286 786 000

3 596 990

79,73

570 229 000

6 375 050

89,45

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

286 786 000

240

1 194 942

570 229 000

238

2 395 920

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

62 059 000

54 620

1 136

93 042 000

61 603

1 510

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

2 154 580

19 234

112

2 218 843

20 842

106

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

19 234

240

80

20 842

238

88

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

19 234

267

72

20 842

264

79

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

2 154 580

240

8 977

2 218 843

238

9 323

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

114

240

0,48

126

238

0,53

 

 

IV/o. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

185

57,20

3,23

200

56,90

3,51

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

201

57,20

3,51

239

56,90

4,20

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

19 800

5 720

3,46

22 033

5 690

3,87

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

282 523 000

572 000

494

695 540 000

569 000

1 222

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

243 645 000

572 000

426

555 498 000

569 000

976

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

157

57,20

2,74

194

56,90

3,41

Állomány

db

db/1 lakos

2 402 494

572 000

4,20

2 672 552

569 000

4,70

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

72 416

572

127

73 407

569

129

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

52 052 000

572 000

91

88 692 000

569 000

156

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

79 731

5 720

13,94

88 234

5 690

15,51

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

866 041

572 000

1,51

1 126 635

569 000

1,98

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

608 631

572 000

1,06

625 032

569 000

1,10

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 839 212

572 000

3,22

1 616 972

569 000

2,84

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

282 523 000

185

1 527 151

695 540 000

200

3 477 700

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

282 523 000

866 041

326

695 540 000

1 126 635

617

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

282 523 000

1 839 212

154

695 540 000

1 616 972

430

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

52 052 000

2 825 230

18,42

88 692 000

6 955 400

12,75

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

243 645 000

2 825 230

86,24

555 498 000

6 955 400

79,87

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

243 645 000

185

1 317 000

555 498 000

200

2 777 490

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

52 052 000

72 416

719

88 692 000

73 407

1 208

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

2 402 494

19 800

121

2 672 552

22 033

121

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

19 800

185

107

22 033

200

110

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

19 800

201

99

22 033

239

92

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

2 402 494

185

12 986

2 672 552

200

13 363

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

157

185

0,85

194

200

0,97

 

 

IV/p. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Tolna

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

111

24,50

4,53

103

24,60

4,19

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

115

24,50

4,69

140

24,60

5,69

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

11 833

2 450

4,83

12 974

2 460

5,27

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

170 675 000

245 000

697

401 970 000

246 000

1 634

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

149 774 000

245 000

611

341 933 000

246 000

1 390

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

67

24,50

2,73

76

24,60

3,09

Állomány

db

db/1 lakos

1 511 505

245 000

6,17

1 512 853

246 000

6,15

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

35 570

245

145

30 531

246

124

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

30 895 000

245 000

126

51 520 000

246 000

209

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

34 117

2 450

13,93

33 906

2 460

13,78

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

330 198

245 000

1,35

520 008

246 000

2,11

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

231 679

245 000

0,95

226 848

246 000

0,92

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

735 735

245 000

3,00

643 795

246 000

2,62

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

170 675 000

111

1 537 613

401 970 000

103

3 902 621

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

170 675 000

330 198

517

401 970 000

520 008

773

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

170 675 000

735 735

232

401 970 000

643 795

624

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

30 895 000

1 706 750

18,10

51 520 000

4 019 700

12,82

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

149 774 000

1 706 750

87,75

341 933 000

4 019 700

85,06

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

149 774 000

111

1 349 315

341 933 000

103

3 319 738

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

30 895 000

35 570

869

51 520 000

30 531

1 687

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 511 505

11 833

128

1 512 853

12 974

117

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

11 833

111

107

12 974

103

126

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

11 833

115

103

12 974

140

93

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 511 505

111

13 617

1 512 853

103

14 688

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

67

111

0,60

76

103

0,74

 

 

IV/q. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Vas

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

206

26,80

7,69

209

26,50

7,89

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

226

26,80

8,43

224

26,50

8,45

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

16 144

2 680

6,02

18 344

2 650

6,92

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

261 644 000

268 000

976

541 316 000

265 000

2 043

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

208 493 000

268 000

778

474 669 000

265 000

1 791

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

95

26,80

3,54

105

26,50

3,96

Állomány

db

db/1 lakos

1 517 918

268 000

5,66

1 576 663

265 000

5,95

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

43 276

268

161

36 187

265

137

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

28 647 000

268 000

107

56 601 000

265 000

214

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

35 005

2 680

13,06

37 163

2 650

14,02

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

558 288

268 000

2,08

637 483

265 000

2,41

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

301 619

268 000

1,13

301 839

265 000

1,14

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 039 026

268 000

3,88

1 008 338

265 000

3,81

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

261 644 000

206

1 270 117

541 316 000

209

2 590 029

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

261 644 000

558 288

469

541 316 000

637 483

849

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

261 644 000

1 039 026

252

541 316 000

1 008 338

537

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

28 647 000

2 616 440

10,95

56 601 000

5 413 160

10,46

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

208 493 000

2 616 440

79,69

474 669 000

5 413 160

87,69

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

208 493 000

206

1 012 102

474 669 000

209

2 271 144

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

28 647 000

43 276

662

56 601 000

36 187

1 564

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 517 918

16 144

94

1 576 663

18 344

86

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

16 144

206

78

18 344

209

88

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

16 144

226

71

18 344

224

82

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 517 918

206

7 369

1 576 663

209

7 544

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

95

206

0,46

105

209

0,50

 

 

IV/r. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Veszprém

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

240

37,50

6,40

216

36,80

5,87

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

279

37,50

7,44

264

36,80

7,17

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

22 560

3 750

6,02

23 666

3 680

6,43

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

654 373 000

375 000

1 745

796 605 000

368 000

2 165

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

430 358 000

375 000

1 148

630 448 000

368 000

1 713

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

126

37,50

3,36

142

36,80

3,86

Állomány

db

db/1 lakos

2 249 178

375 000

6,00

2 349 019

368 000

6,38

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

61 850

375

165

60 992

368

166

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

48 957 000

375 000

131

69 404 000

368 000

189

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

71 373

3 750

19,03

66 194

3 680

17,99

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

705 803

375 000

1,88

808 884

368 000

2,20

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

426 250

375 000

1,14

408 458

368 000

1,11

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 345 568

375 000

3,59

1 223 024

368 000

3,32

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

654 373 000

240

2 726 554

796 605 000

216

3 687 986

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

654 373 000

705 803

927

796 605 000

808 884

985

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

654 373 000

1 345 568

486

796 605 000

1 223 024

651

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

48 957 000

6 543 730

7,48

69 404 000

7 966 050

8,71

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

430 358 000

6 543 730

65,77

630 448 000

7 966 050

79,14

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

430 358 000

240

1 793 158

630 448 000

216

2 918 741

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

48 957 000

61 850

792

69 404 000

60 992

1 138

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

2 249 178

22 560

100

2 349 019

23 666

99

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

22 560

240

94

23 666

216

110

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

22 560

279

81

23 666

264

90

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

2 249 178

240

9 372

2 349 019

216

10 875

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

126

240

0,53

142

216

0,66

 

 

IV/s. A települési könyvtárak adatai és mutatói megyénként

mutató

adatdimenzió
(osztandó)

adatdimenzió
(osztó)

mutató-dimenzió

Zala

1998

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató
szám

A könyvtárak száma

a lakosságra vetítve

[szám]

[szám]/10.000 lakos

233

29,60

7,87

232

29,40

7,89

A szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]/10.000 lakos

259

29,60

8,75

254

29,40

8,64

Alapterületi ellátottság

m2

m2/100 lakos

15 494

2 960

5,23

19 485

2 940

6,63

Éves összkiadás

Ft

Ft/1 lakos

286 137 000

296 000

967

590 220 000

294 000

2 008

Éves fenntartói finanszírozás

Ft

Ft/1 lakos

221 066 000

296 000

747

516 810 000

294 000

1 758

Könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

fő/10.000 lakos

117

29,60

3,95

114

29,40

3,88

Állomány

db

db/1 lakos

1 938 046

296 000

6,55

2 030 290

294 000

6,91

Állománygyarapodás

db

db/1.000 lakos

52 334

296

177

41 156

294

140

Beszerzési kvóta: állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft/1 lakos

47 767 000

296 000

161

75 497 000

294 000

257

Beiratkozott olvasó

fő/100 lakos (%)

50 637

2 960

17,11

52 697

2 940

17,92

A könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]/1 lakos

534 927

296 000

1,81

644 747

294 000

2,19

A kölcsönzések száma

[szám]

[szám]/1 lakos

401 631

296 000

1,36

350 302

294 000

1,19

Kölcsönzött dokumentum

db

db/1 lakos

1 040 109

296 000

3,51

998 440

294 000

3,40

Átlag költségvetés: éves összkiadás/
a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

286 137 000

233

1 228 056

590 220 000

232

2 544 052

A könyvtárhasználat költsége: éves összkiadás/
a könyvtárhasználatok száma

Ft

[szám]

Ft

286 137 000

534 927

535

590 220 000

644 747

915

A dokumentumkölcsönzés költsége: éves összkiadás/kölcsönzött dokumentum

Ft

db

Ft/db

286 137 000

1 040 109

275

590 220 000

998 440

591

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya: állománygyarapításra fordított összeg/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

47 767 000

2 861 370

16,69

75 497 000

5 902 200

12,79

A fenntartói finanszírozás aránya: éves fenntartói finanszírozás/éves összkiadás

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

221 066 000

2 861 370

77,26

516 810 000

5 902 200

87,56

Átlagos fenntartói finanszírozás: éves fenntartói finanszírozás/a könyvtárak száma

Ft

[szám]

Ft

221 066 000

233

948 781

516 810 000

232

2 227 629

Beszerzési átlagár: állománygyarapításra fordított összeg/állománygyarapodás

Ft

db

Ft/db

47 767 000

52 334

913

75 497 000

41 156

1 834

Zsúfoltság: állomány/alapterület

db

m2

db/m2

1 938 046

15 494

125

2 030 290

19 485

104

Átlagterület 1.: alapterület/a könyvtárak száma

m2

[szám]

m2

15 494

233

66

19 485

232

84

Átlagterület 2.: alapterület/a szolgáltató helyek száma

m2

[szám]

m2

15 494

259

60

19 485

254

77

Átlag-állománynagyság: állomány/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

1 938 046

233

8 318

2 030 290

232

8 751

Átlag-könyvtároslétszám: könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma/
a könyvtárak száma

[szám]

117

233

0,50

114

232

0,49

 

 

V/a. A megyei könyvtárak néhány fontosabb adata és mutatója

Megyék

Megyei könyvtárak

Az állománygyarapításra fordított összeg aránya az éves összkiadáshoz viszonyítva (Ft/100 Ft[%])

1998

2003

adat (osztandó)

adat (osztó)

mutatószám

adat (osztandó)

adat (osztó)

mutatószám

Bács-Kiskun

Katona József Megyei Könyvtár

16 411 000

1 717 130

9,56

28 550 000

3 032 890

9,41

Baranya

Csorba Győző Megyei Könyvtár

7 212 000

891 130

8,09

15 747 000

1 597 020

9,86

Békés

Békés Megyei Könyvtár

10 497 000

1 053 010

9,97

13 739 000

2 286 290

6,01

Borsod-Abaúj-Zemplén

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

10 017 000

1 045 990

9,58

16 560 000

2 445 710

6,77

Csongrád

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

12 000 000

2 032 220

5,90

28 237 000

4 029 240

7,01

Fejér

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

10 751 000

877 950

12,25

18 949 000

1 788 480

10,60

Győr-Moson-Sopron

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

9 764 000

912 600

10,70

15 680 000

1 879 770

8,34

Hajdú-Bihar

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

11 203 000

798 570

14,03

14 616 000

1 912 330

7,64

Heves

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

10 687 000

737 500

14,49

17 117 000

1 644 090

10,41

Jász-Nagykun-Szolnok

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

13 738 000

966 320

14,22

16 942 000

2 118 900

8,00

Komárom-Esztergom

József Attila Megyei Könyvtár

10 347 000

668 190

15,49

15 145 000

1 477 340

10,25

Nógrád

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

4 871 000

876 830

5,56

5 307 000

1 888 170

2,81

Pest

Pest Megyei Könyvtár

7 013 000

512 390

13,69

15 252 000

1 457 340

10,47

Somogy

Megyei és Városi Könyvtár

14 950 000

1 070 330

13,97

14 938 000

2 269 590

6,58

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár

8 224 000

988 410

8,32

18 868 000

2 438 250

7,74

Tolna

Illyés Gyula Könyvtár

7 663 000

590 600

12,97

10 647 000

1 362 990

7,81

Vas

Berzsenyi Dániel Könyvtár

1 140 000

915 500

1,25

19 055 000

2 050 790

9,29

Veszprém

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

7 765 000

3 944 870

1,97

10 843 000

2 344 840

4,62

Zala

Deák Ferenc Megyei Könyvtár

8 649 000

755 330

11,45

8 177 000

1 399 920

5,84

 

 

V/b. A megyei könyvtárak néhány fontosabb adata és mutatója

Megyék

Megyei könyvtárak

A fenntartói finanszírozás aránya az éves összkiadáshoz viszonyítva (Ft/100 Ft[%])

1998

2003

adat (osztandó)

adat (osztó)

mutatószám

adat (osztandó)

adat (osztó)

mutatószám

Bács-Kiskun

Katona József Megyei Könyvtár

130 975 000

1 717 130

76,28

251 327 000

3 032 890

82,87

Baranya

Csorba Győző Megyei Könyvtár

73 597 000

891 130

82,59

133 614 000

1 597 020

83,66

Békés

Békés Megyei Könyvtár

75 787 000

1 053 010

71,97

176 784 000

2 286 290

77,32

Borsod-Abaúj-Zemplén

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

84 412 000

1 045 990

80,70

205 081 000

2 445 710

83,85

Csongrád

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

165 160 000

2 032 220

81,27

356 438 000

4 029 240

88,46

Fejér

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

69 842 000

877 950

79,55

150 224 000

1 788 480

84,00

Győr-Moson-Sopron

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

67 081 000

912 600

73,51

154 969 000

1 879 770

82,44

Hajdú-Bihar

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

61 970 000

798 570

77,60

158 883 000

1 912 330

83,08

Heves

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

63 688 000

737 500

86,36

137 200 000

1 644 090

83,45

Jász-Nagykun-Szolnok

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

75 399 000

966 320

78,03

162 432 000

2 118 900

76,66

Komárom-Esztergom

József Attila Megyei Könyvtár

51 712 000

668 190

77,39

115 252 000

1 477 340

78,01

Nógrád

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

65 404 000

876 830

74,59

151 844 000

1 888 170

80,42

Pest

Pest Megyei Könyvtár

30 324 000

512 390

59,18

111 780 000

1 457 340

76,70

Somogy

Megyei és Városi Könyvtár

80 144 000

1 070 330

74,88

189 192 000

2 269 590

83,36

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár

76 851 000

988 410

77,75

175 194 000

2 438 250

71,85

Tolna

Illyés Gyula Könyvtár

47 556 000

590 600

80,52

121 558 000

1 362 990

89,18

Vas

Berzsenyi Dániel Könyvtár

69 267 000

915 500

75,66

164 386 000

2 050 790

80,16

Veszprém

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

222 430 000

3 944 870

56,38

172 079 000

2 344 840

73,39

Zala

Deák Ferenc Megyei Könyvtár

66 838 000

755 330

88,49

130 828 000

1 399 920

93,45

 

 

V/c. A megyei könyvtárak néhány fontosabb adata és mutatója

Megyék

Megyei könyvtárak

Zsúfoltság (állomány/alapterület [db/m2])

1998

2003

adat (osztandó)

adat (osztó)

mutatószám

adat (osztandó)

adat (osztó)

mutatószám

Bács-Kiskun

Katona József Megyei Könyvtár

466 315

8 684

53,70

455 367

8 530

53,38

Baranya

Csorba Győző Megyei Könyvtár

347 760

2 851

121,98

426 390

2 851

149,56

Békés

Békés Megyei Könyvtár

278 885

6 360

43,85

295 756

6 599

44,82

Borsod-Abaúj-Zemplén

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

561 578

4 200

133,71

573 200

5 000

114,64

Csongrád

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

864 702

8 518

101,51

893 968

8 518

104,95

Fejér

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

280 647

2 390

117,43

306 227

2 390

128,13

Győr-Moson-Sopron

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

629 266

2 800

224,74

468 561

2 370

197,71

Hajdú-Bihar

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

274 516

1 647

166,68

293 348

1 647

178,11

Heves

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

256 530

1 750

146,59

273 393

1 750

156,22

Jász-Nagykun-Szolnok

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

400 106

4 455

89,81

438 446

4 577

95,79

Komárom-Esztergom

József Attila Megyei Könyvtár

285 229

1 830

155,86

322 844

1 829

176,51

Nógrád

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

288 694

5 410

53,36

275 151

4 912

56,02

Pest

Pest Megyei Könyvtár

140 746

1 313

107,19

166 574

1 465

113,70

Somogy

Megyei és Városi Könyvtár

444 515

3 395

130,93

314 957

4 577

68,81

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár

370 057

3 719

99,50

442 480

3 887

113,84

Tolna

Illyés Gyula Könyvtár

288 900

1 610

179,44

309 399

1 742

177,61

Vas

Berzsenyi Dániel Könyvtár

458 748

2 710

169,28

390 919

4 901

79,76

Veszprém

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

419 430

4 700

89,24

276 951

4 700

58,93

Zala

Deák Ferenc Megyei Könyvtár

252 370

1 920

131,44

268 674

1 920

139,93

 

 

VI. A magyarországi (települési, munkahelyi és szak-) könyvtárak adatai és mutatói

mutató

Átlagforgalom

A kölcsönzés aránya a használat-ban

A könyv-tárközi kölcsönzés igénybe vétele

A könyvtáros leterheltsége

Pályázási
kedv

A részmun-kaidő elterjedt-sége

Beiratkozott olvasó/a könyvtárak száma

Beiratkozott olvasó/a szolgáltató helyek száma*

A könyvtárhasználatok száma/a könyvtárak száma

A könyvtárhasználatok száma/a szolgáltató helyek száma*

A kölcsönzések száma/a könyvtárak száma

A kölcsönzések száma/a szolgáltató helyek száma*

Kölcsönzött dokumentum/a könyvtárak száma

Kölcsönzött dokumentum/a szolgáltató helyek száma*

Kölcsönzött dokumentum/állomány

A kölcsönzések száma/a könyvtárhasználatok száma

A könyvtárközi kölcsönzések száma**/a könyvtárhasználatok száma

A könyvtárhasználatok száma/a könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

Kölcsönzött dokumentum/a könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

A kölcsönzések száma/a könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

Pályázaton nyert állománygyarapításra fordított összeg***/összes állománygyarapításra fordított összeg

A részmunkaidős könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban dolgozók száma/az összes könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban dolgozók száma

adatdimenzió (osztandó)

[szám]

[szám]

[szám]

[szám]

db

db

db

[szám]

[szám]

[szám]

db

[szám]

Ft

adatdimenzió (osztó)

[szám]

[szám]

[szám]

[szám]

[szám]

[szám]

[szám]

[szám]

db

[szám]

[szám]

Ft

mutató-dimenzió

[szám]

[szám]

[szám]

[szám]

db

db

db/100db (%)

%

[szám]/fő

db/fő

[szám]/fő

Ft/100Ft (%)

fő/100fő (%)

1998

adat (osztandó)

1 800 697

1 800 697

21 170 051

21 170 051

12 309 147

12 309 147

40 904 468

40 904 468

40 904 468

12 309 147

60 114

21 170 051

40 904 468

12 309 147

828 582 000

1 027

adat (osztó)

3 077

4 090

3 077

4 090

3 077

4 090

3 077

4 090

852 416

211 701

21 170

4 460

4 460

4 460

32 577 440

56

mutató-szám

585

440

6 880

5 176

4 000

3 010

13 294

10 001

47,99

58,14

2,84

4 747

9 171

2 760

25,43

18,34

1999

adat (osztandó)

1 860 164

1 860 164

21 810 345

21 810 345

12 594 084

12 594 084

41 662 617

41 662 617

41 662 617

12 594 084

88 925

21 810 345

41 662 617

12 594 084

1 009 665 000

1 060

adat (osztó)

2 870

3 988

2 870

3 988

2 870

3 988

2 870

3 988

995 507

218 104

21 810

5 342

5 342

5 342

39 361 700

64

mutató-szám

648

466

7 599

5 469

4 388

3 158

14 517

10 447

41,85

57,74

4,08

4 083

7 799

2 358

25,65

16,56

2000

adat (osztandó)

1 866 709

1 866 709

22 177 866

22 177 866

12 479 615

12 479 615

41 361 715

41 361 715

41 361 715

12 479 615

102 466

22 177 866

41 361 715

12 479 615

1 040 387 000

1 591

adat (osztó)

2 975

4 360

2 975

4 360

2 975

4 360

2 975

4 360

1 023 457

221 779

22 178

6 853

6 853

6 853

45 645 440

84

mutató-szám

627

428

7 455

5 087

4 195

2 862

13 903

9 487

40,41

56,27

4,62

3 236

6 036

1 821

22,79

18,94

2001

adat (osztandó)

1 966 068

1 966 068

26 728 012

26 728 012

13 521 980

13 521 980

41 797 389

41 797 389

41 797 389

13 521 980

111 260

26 728 012

41 797 389

13 521 980

1 176 617 000

1 197

adat (osztó)

3 024

4 711

3 024

4 711

3 024

4 711

3 024

4 711

1 051 224

267 280

26 728

5 724

5 724

5 724

54 365 260

69

mutató-szám

650

417

8 839

5 674

4 472

2 870

13 822

8 872

39,76

50,59

4,16

4 669

7 302

2 362

21,64

17,35

2002

adat (osztandó)

2 076 784

2 076 784

31 833 406

31 833 406

14 316 638

14 316 638

43 359 337

43 359 337

43 359 337

14 316 638

123 720

31 833 406

43 359 337

14 316 638

1 136 030 000

1 399

adat (osztó)

3 485

5 090

3 485

5 090

3 485

5 090

3 485

5 090

1 113 718

318 334

31 833

6 128

6 128

6 128

64 645 830

75

mutató-szám

596

408

9 134

6 254

4 108

2 813

12 442

8 519

38,93

44,97

3,89

5 195

7 076

2 336

17,57

18,65

2003

adat (osztandó)

2 211 852

2 211 852

31 713 874

31 713 874

14 581 813

14 581 813

42 872 897

42 872 897

42 872 897

14 581 813

139 198

31 713 874

42 872 897

14 581 813

1 191 341 000

1 450

adat (osztó)

3 615

5 386

3 615

5 386

3 615

5 386

3 615

5 386

1 145 110

317 139

31 714

6 297

6 297

6 297

71 132 900

95

mutató-szám

612

411

8 773

5 888

4 034

2 707

11 860

7 960

37,44

45,98

4,39

5 036

6 808

2 316

16,75

15,26


Megjegyzés

* 1998-1999: a szakkönyvtárak esetében a szolgáltató helyek száma = a könyvtárak számával, mivel előbbi adatot nem gyűjtötték

** Kiszámítás: kapott + adott dokumentumok / 2 (1998: 51799 + 68429 = 120228/2 = 60114; 1999: 60191 + 117658 = 177849/2 = 88925; 2000: 100515 + 104417 = 204932/2 = 102466; 2001: 111260 + 655125 = 766385/2 = 383193, ám ez hamis, mert a másolt lapok száma eltorzítja, helyette a kapott dokumentumok adata került be; 2002: 117366 + 130074 = 247440/2 = 123720)

*** Vigyázat, az érdekeltségnövelőt az önkormányzat kapja!

 

VII. A szak- és munkahelyi könyvtárak néhány 2002. és 2003. évi adata és mutatója

mutató

adatdimenzió (osztandó)

adatdimen-zió (osztó)

mutató-dimenzió

2002

2003

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató-szám

adat
(osztandó)

adat
(osztó)

mutató-szám

Átlagforgalom

Beiratkozott olvasó/a könyvtárak száma

[szám]

649 980

632

1 028

723 499

762

949

Beiratkozott olvasó/a szolgáltató helyek száma

[szám]

649 980

1 641

396

723 499

1 918

377

A könyvtárhasználatok száma/a könyvtárak száma

[szám]

[szám]

[szám]

12 505 701

632

19 788

12 314 509

762

16 161

A könyvtárhasználatok száma/a szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]

[szám]

12 505 701

1 641

7 621

12 314 509

1 918

6 420

A kölcsönzések száma/a könyvtárak száma

[szám]

[szám]

[szám]

3 640 283

632

5 760

4 160 745

762

5 460

A kölcsönzések száma/a szolgáltató helyek száma

[szám]

[szám]

[szám]

3 640 283

1 641

2 218

4 160 745

1 918

2 169

Kölcsönzött dokumentum/a könyvtárak száma

db

[szám]

db

8 960 501

632

14 178

9 310 754

762

12 219

Kölcsönzött dokumentum/a szolgáltató helyek száma

db

[szám]

db

8 960 501

1 641

5 460

9 310 754

1 918

4 854

Kölcsönzött dokumentum/állomány

db

db

db/100db (%)

8 960 501

658 122

13,62

9 310 754

688 079

13,53

A kölcsönzés aránya a használatban

A kölcsönzések száma/a könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]

%

3 640 283

125 057

29,11

4 160 745

123 145

33,79

A könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétele

A könyvtárközi kölcsönzések száma*/a könyvtárhasználatok száma

[szám]

[szám]

85 990

12 506

6,88

92 261

12 315

7,49

A könyvtáros leterheltsége

A könyvtárhasználatok száma/a könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

[szám]

[szám]/fő

12 505 701

2 780

4 498

12 314 509

2 964

4 155

Kölcsönzött dokumentum/a könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

db

db/fő

8 960 501

2 780

3 223

9 310 754

2 964

3 141

A kölcsönzések száma/a könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban, teljes munkaidőben dolgozók száma

[szám]

[szám]/fő

3 640 283

2 780

1 309

4 160 745

2 964

1 404

Pályázási kedv

Pályázaton nyert állománygyarapításra fordított összeg/összes állománygyarapításra fordított összeg

Ft

Ft

Ft/100Ft (%)

900 978 000

47 567 950

18,94

980 692 000

53 338 760

18,39

A részmunka-idő elterjedt-sége

A részmunkaidős könyvtárosi munkakörben fő-foglalkozásban dolgozók száma/az összes könyvtárosi munkakörben főfoglalkozásban dolgozók száma

fő/100fő (%)

437

32

13,66

474

39

12,15


Megjegyzés:

Kiszámítás: kapott + adott dokumentumok / 2 (2002: 100044 + 71935 = 171979/2 = 85990, 2003: 114781 + 69941 = 184522/2 = 92261)


Jegyzetek

1. VIDRA Szabó Ferenc: Néhány könyvtári mutató alakulása 1985 és 1995 között. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1997. 6. sz.; VIDRA Szabó Ferenc: A legfontosabb könyvtári mutatók változási, 1989-1999. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2001. 4. sz.[VISSZA]

2. Könyvtári statisztika. Könyvtári Intézet, Budapest. Megjelenik: évenként. Előbb: TEKE és SZAKMA.[VISSZA]

3. Letölthető: www.ki.oszk.hu/statisztika.html [VISSZA]

4. A megyék szerinti adatelemzésekből Budapestet - speciális helyzete miatt - kihagytuk! Elemzésünk során az alábbi régiós besorolást alkalmaztuk: Közép-Magyarország: Pest megye. Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye. Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye. Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna megye. Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye. Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.[VISSZA]