CÍMLAP
Tóth Béla
A magyar anekdotakincs
MVGYOSZ hangoskönyvek

TARTALOM, ISMERTETŐTartalom

Bevezetés (Tóth Béla)

Árpád és a gót követ
Géza fejedelem istenei
Szent Gellért és a magyar népdal
Endre és Béla Várkonyban
Béla herceg párbaja
Szent László nemesei
Makó és Jeruzsálem
A kétértelmű válasz
A hamélai patkányűző
Pázmán apród
Nagy Lajos és Szereday
Nagy Lajos és a kalandos
Cserei Balázs
A grammatikusoknak a császár sem parancsol
Zsigmond és a doktorok
Hunyadi János eredete
Guta
Két ígéret
Sok-e az ellenség?
Hunyadi János Rigómezőn
Hunyadi János ajándéka
Hunyadi János dicsérete
A csukamáj
A csóri csuka
Mátyás király és a tettető
A királyok vitézsége
Mátyás király szavajárása
Mátyás király csodálatos sajátsága
Mátyás király árpát árul
A három kérdés
Mátyás király forrása
A király orra
Mátyás király egy trufája
Mátyás király meg a kolozsvári bíró
Egyszer volt Budán kutyavásár
Az aranycsészés kamarás
A szószaporító
Király Mátyás és Mátyás király
Kicsoda féljen?
Kinizsi, az óvatos
Kinizsi sírja
Kinizsi Pál csele
Bakács Tamás mondása
Szenyesi Mátyás
Orvosság szemfájás ellen
Kövesd Kopácsyt
A pápa és a tállyai bor
Báthori vendégsége
A csicsvai könyv
Boldog Isten, mire jutánk!
Kücsük Mehemed pasa levele
Zrínyi Miklós anekdotája
Zrínyi Ilona Munkácson
Rákóczi művészetkedvelése
Sajt és szabadság
Kollonich jelszava
Lóra katona, kapura hajdú, likra nemes ember!
Mikes Kelemen anekdotáiból
A lőcsei kalendáriom anekdotáiból
Egy paraszt prókátorrá lészen
Gyermekágyas asszonyról
A pataki deák hollója
A pozsonyi varga
Furcsa hamispénzverők
Hadik András kesztyűi
Ultima ratio regis
A búcsúzó szimfónia
Voltaire és gróf Fekete János
Rákóczi unokája
Gróf Teleky Sámuel
Szirmay Antal anekdotáiból
Gyarmathy Mihály síremléke
Az új magyar nyelv
Töredékek debreceni professzor Hatvani Istvánnak életéből
Hany Istók
Kempelen sakkozó automatája
József császár Gagyban
Azon magam is csudálkozom
Viereck, a hentes
A burgonya Magyarországon
Napóleon és az erdélyi úr
Hát kend az az Alvinczy?
Simonyi óbester
A szamosújvári Rubens-kép
Révai beköszöntője
Blaskovics András, az erki pap
Bolond Istók Debrecenben
József nádor és Mezzofanti
Bihari
Debrecenben mindenki doktor
Csokonai és Bessenyei
A vers meg a poéta
Csokonai a szakácskönyvvel
Angyal Bandi
A legkönnyebb korona
"Mir wer'n 's scho' mach'n"
Quod licet Jovi, non licet bovi
A magyar vendégszeretet
A dunai köd
Gyíkleső és fokos
Bolondozol te, Pál!
A Szentpétery vörös nadrága
A korszellem
A hintóbélés
Jancsó Pál életéből
Gróf Széchenyi Ferenc
A fordulópont
A kályhaellenző mögött
"Majd eltartanak a jó barátaim"
Széchenyi utazásaiból
A klasszikusok
Széchenyi és Deák
A csata napja
A sans-culotte
Széchenyi ötleteiből
Széchenyi és a szivar
A fagylalt és a pacal
A német-magyar szótárból
Báró Eötvös József és az angol
Széchenyi anekdotáiból
A szegény ángliusok
Mi a röstelleni való?
Az olcsó szivar
Gróf Sándor Móricról
Sobri
A gyújtó történetéből
Az első magyar országgyűlési gyorsíró
A rétori szólásmód
Ki beszél itt németül?
Gróf Sándor Móric és Metternich
Mikor egy a kettő
Kossuth Lajos ifjúságából
Kossuth és a dohány
Józsa Gyuri
A két Bolyai
A legnagyobb magyar
A fáklyás zene
A magyar cirkuszi király
A jeles cikk
Forró Elek, a székely huszár
Néha használ a káromkodás
Minden kornak van istene
A kecskeméti páholy
Lerovás
Parázsó
Aszalay József anekdotáiból
Wesselényi
Híres állatok
Helmeczy Mihály
Deák Ferenc gyermekkorából
Arany János ifjúságából
Thewrewk
Liszt Ferenc a negyvenes években
A szarv
A hibátlan könyv
A zseb
József nádor szójátéka
Milyen a filozófia?
Déryné naplójából
Kopácsy József hercegprímás
Petőfi mint korrektor
Petőfi és Kappel Emília
"Paraplüi revolúció"
Bernát Gazsi
Degré, az olasz
A Lánchíd kőoroszlánjai
Lesz-e tél?
A hadifoglyok
Arany János, a nótárius
A magyar szem
Ha különb
Az utolsó csepp
A nyomós ok
A népkegy
A tanú
Kossuth és az őrszem
Az ellőtt kengyel
Mikor a szerezsán is éljent kap
Ki éljen?
A huszár lova
Gróf Teleki Sándor
Az öreg huszárkáplár
A gavallér huszárok
A honvédek és a hadifoglyok
A cigány honvéd
Guyon Richárd
Guyon Richárd és a branyiszkói pap
Görgey
A huszár imádsága
Mit ér, ha nem hiszik el!
Bem apó
A kezes
Kés mellé villa való
Báró Mednyánszky László
Damjanich
Gróf Leiningen
Haynau kegyelme
A tor
Allaga Imre
A leghelyesebb megoldás
Ferenc József és a debreceni kocsis
Hova lettek a zsandárok?
Ki az ellenség?
Duncan Ingraham
Leiter Jakab
Bernát Gazsi tréfáiból
Bernát Gazsi mondásaiból
Ameddig lehet
"De nem ingyen"
A mák
A német és a francia
A spártai válasz
A legjobb tanács
A debreceni színház
A medve, mikor kacsa
Mikor könnyű a nehéz
A Csokonai-szobor szakértője
Andrássy és Munkácsy
Egy szem gyöngy története
Hyrtl
Simor és az osli plébános
Vaszary Kolos és a Gyuri inas
A fenyegetés
A bácskaiak próbája
A telegráfhivatalban
A radikálisok
Az arckép
A trónörökös Kisbéren
Égiháború a szerkesztőségben
Kozma Sándorról
A philadelphiai kormánybiztos
Az eleven katalógus
Hogy lő Jellencsik?
Az elveszett dinamit
Fekete
Albrecht főherceg és a kun ember
Zsoldos altábornagy mint kém
Rotschild és Rácz Pali
A meleg mint békéltető
A fogoly huszárok
A vagyon
Rajta! Rajta! Szuronyt szegezz!
Tompa és a kocsisa
A szánúton
Nem hallgatsz, te sváb?
A régi Hontból
A császár embere
Carwer és a négykrajcáros
A legelső gőzhajó Magyarországon
Az úrgomba-leves
A szászok elnyomása
Nyáry Pálról
A halál tréfája
A legrosszabb napokból
A tilalom és az engedelem
Fitos
A magyar áldomás
Arany János haragja
Két szépírásos levél
Aki az Istennél is okosabb
A protekció
Az almádi csárda
A magyar hite
Orbán Balázsról
Ipolyi Arnoldról
Prielle Kornéliáról
A zágoni csepp
Bolyai Farkas koporsója
A szamár
A kárpótlás
A megnyert fogadás
"Egyikünk itt marad!"
A veszélyes vadászat
Milyen úr a szolgabíró?
A falu jegyzője
Sámuel könyvéből
A gyümölcsfa
A cigándiak kára
A magyar svábok
Az öreg pincér
A császár nagyanyja
Ferenczy István Rómában
A jutalom
Deák Ferenc reggelije
Hogy lett Munkácsyból festő
Wahrmann kardja
Hogy zsákmányol a magyar poéta?
Klics
A német doktorátus
A jutalomjáték
A mecénás gulyás
Mátyás király és a veres barátok
A szép juhászné
Bartha Jánosról
Haynau, a takarékos
Rákóczi koponyái
"Körülbelül"
Született filozófus
A mindenhalló ember
A magyar király feje
Nagybotú Lőrinc
Vida György tréfái
A Bach-huszár
Az ázsiai barbárság

A válogatásról (Szalay Károly)Ismertető

A magyar anekdotakincs, Tóth Béla legnépszerűbb műve eredetileg hat kötetben jelent meg 1898 és 1903 között. A mostani válogatás - Szalay Károly munkája - arra törekedett, hogy a hat kötet javát adja, érzékeltetvén az anekdotákat gyűjtő és rendszerező Tóth Béla egyéniségét; "egy népét, hazáját, múltját, történelmét szerető, morális lény magatartása tükröződik abban a tengernyi anekdotában, amit a magyar anekdota óceánjából kimeregetett" - írja Szalay. A hatalmas gyűjtemény rendezőelve kronológiai. Így olvashatjuk egymás mellett Árpád és Géza fejedelemről szóló történetkéket, a II. András királyunk korából származó Makó Jeruzsálemtől szólás anekdotikus eredetét, Hunyadi Jánosról, Mátyás királyról szóló számos anekdotát, Kinizsi cseleit, majd történeti korszakokon keresztül átvezeti olvasóit a századvég anekdotakincsébe. Miután Tóth Béla gyűjtéseit az olvasókkal együtt végezte, így állandóan bővült, gazdagodott gyűjteménye, s ennek folytán az időrend is fölbomlott, a 19. század végének anyagába betüremkedik újra Árpád és Mátyás korának anekdotavilága. Ez a gazdag és pompás anyag a mesék birodalmába éppúgy elkalauzol, mint a különböző korok gondolatvilágába. Eltűnődhetünk azon, melyik korszak embere min tudott mosolyogni, mit tartott fontosnak.

Az anekdota mint műfaj is kellemes olvasmány, de művelődéstörténeti értéke sem csekély. Ezért elsősorban - a könnyű, de elgondolkodtató olvasmányra vágyóknak, a magyar történelem iránt érdeklődőknek ajánlható a kötet

Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk