[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 231-240. ] < - > [ 251-260 ]

241-250. Berecz-Berzeviczy

241. Berecz Károly: Petőfi Sándorra vonatkozó jegyzetek, cikktöredékek. 19. sz. második fele. 57 f. Fol. Hung. 1922.
A kézirat egy részét (ff. 4-18.) ld. nyomtatásban Berecz K.: A régi Fiatal Magyarország. Bp. 1898. 3-22. l. A kézirat foliálási sorrendje hibás.

242. Berichte von Baron Stürmer, österreichischem Gesandten in Constantinopel. Ném., fr., ol. és m. 25. Mai 1807-10. Aug. 1813. 43 f., más., Thallóczy Lajos gyűjteménye. Fol. Germ. 1240.

243. Bernát Gáspár Petőfi Sándorhoz. Levél. Pest, okt. 6., 1847., 3 drb. kelet nélkül. - 4 drb. 8. f., autogr. P. E. 30.
Megj.: Havas VI. k. 189-194. l.

243/a. - - Gyulai Pálhoz. Levél. Pest, Sept. 8. 1862. - 1 f., autogr. P. E. 152.
Mellékelve Petőfi Bernáthoz írt két levelének másolata. (Bernát kézírása.) 2 f. - a) Kelet nélkül. b) Koltó, Sept. 30.1847. Utóbbi megj.: Havas VI. k. 187-188. l.

244. Bert[h]a Sándor [felső-eőri]: Az 1830-dik esztendei Ország-gyülés rajzolatja. 1831. 61 f. Fol. Hung. 1072.
Cenz. pld. - Megj.: Bertha S.: Országgyülési tárcza 1830-ról. Pesten [21. o. 1843. - A kézirat okt. 29-ével véget ér, a kiadásban a szöveg dec. 20-ig folytatódik.

245. - -: Hazafiúi Háládatos Tisztelet-tétel melly tétetett ... Széchényi István, ... Vajay Vay Ábrahám, ... Andrássy György, ... Károlyi György Uraknak ... midőn a' Magyar Nyelv mivelését, 's terjesztését tárgyazó Intézetnek Fel állitására a' Tekintetes Karok és Rendek Kerületbeli Ülésekben November 3-án 1825-ik Esztben a' Haza óltárára szentelt ajánlásokat ... ki jelenték. - -, a' Királyi Tábla Hites Jegyzője által. Vers. 4 f. An. lit.

246. Berzeviczy [Gergely] Gregorius: Conjuratio Abbatis Martinovics. 18. sz. 16 f., csonka. Quart. Lat. 2430.
Részletesen ism.: Gaál Jenő: Berzeviczy Gergely élete és művei.1902. 50-59. l. (Magyar Közgazdasági Könyvtár. I.) A mű németnyelvű változata: [Berzeviczy G.?]: Der Majestätsprozess in Ungarn 1795. Quart. Germ. 778. (
254. sz.) és Quart. Germ. 849. (255. sz.) Ld. ott.

247. - -: Coordinatio Rei Religionalis Ecclesiasticae Superintendentiae Augustanae Confessionis Evangelicae Tibiscanae. 19. sz. eleje. 16 f. Fol. Lat. 3341.
Megj.: Lőcse 1815.

248. - -: De Conditione et Indole Rusticorum. 1802. 56 f. Quart. Lat. 834.
Megj.: Lőcse 1806. A kiadás körülményeit és a további kiadásokat ld. Szinnyei M. I. É. M. 1. k. 983.

249. - -: u. a. 61 f. Quart. Lat. 835.

250. - -: u. a. 75 f. Quart. Lat. 836.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 231-240. ] < - > [ 251-260 ]