[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 251-260. ] < - > [ 271-280 ]

261-270. Bessenyei-Bibanco

261. Bessenyei György: Beszéd az országnak Tárgyárul. 18. sz. vége. 13 f., autogr. Quart. Hung. 475.
ff. 7-13. megj.: a Tud. gyűjt. 1823. évi I. köt. 3-10. l.-on, kisebb stiláris eltérésekkel. A teljes szöveget közli az Irod. tört. Közl. 1934. 291-298. l.

262. - -: A bihari remete vagy a világ igy megyen. 1804. 183 f., autogr. Quart. Hung. 150.

263. - -: 1) A bihari remete vagy a Világ igy megyen. - 2) A Társaságnak eredete és országlása. Puszta Kovátsiban 1802, 1804. 68 f. - Másolat 1826-ból. Quart. Hung. 1451.
Az 1) megj.: Debrecen 1894, a 2) Sárospataki Füzetek 1904.; v. ö. E. Ph. K. 1891, 527-536. l.

264. - -: Magyar Országnak törvényes állása. 1804. 247 f., autogr. Quart. Hung. 75.
Megj.: Magyar Irodalmi Ritkaságok 55-56-57. sz. Bpest 1941.

265. - -: Természet világa vagy a józan okosság. 1794. 300 f. autogr. Quart. Hung. 149.

266. - -: u. a. 1801. 39 f., autogr. Quart. Hung. 151.
A Quart. Hung. 149. és 151. alapján készült első kiadás: Bp. 1898, Régi Magyar Könyvtár 7. k. - A két kézirat változat egymáshoz képest, a 149. sz. teljesebb, a 151. sz. az eredeti forma, mely nyomtatás számára készült.

267. Bethlen Elek: Királyi Hertzeg Maximilián mellett való szolgálatomról tett feljegyzéseim. 1809-1810. 24 f. Fol. Hung. 1243.
Megj.: Hadtört. Közl. 1928. - Leírja az 1809-i erdélyi országgyűlést.

268. Betrachtungen und Vorschläge in Betreff der Hebung des ungarischen Handels. 1790. 6 f. Fol. Germ. 627. [23. o.

269. Bezerédj István gyászjelentése. Hidján, martius 7-kén 1856. Rajta Csengery Antalnak az özvegyhez írt részvétfogalmazványa. 1 f. An. lit.

270. Bibanco J[ulius] E[manuel]: Die Wechselgeschäfte und das ungarische Wechselgesetz ... Pest 1841. 1-3. k. Fol. Germ. 1087.
Cenz. pld. - Megj.: Buda 1841.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 251-260. ] < - > [ 271-280 ]