[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 391-400. ] < - > [ 411-420 ]

401-410. Cseh-Csengery

401. Cseh Sándor költeményei Erdélyben. M. és lat. (Öszveszedte Ponori Thewrewk József.) 1810. 23 f. Fol. Hung. 130.

402. A cseleji Kolosi-család hagyatékából származó versek és prózai művek gyűjteménye. M., lat., ném. és szlov. 18-19. sz. 1-3. köt. Quart. Hung. 1581.
1. k. ff. 36-42. [Vachott] Vachot Sándor: A külföldi [!] rabja (másolat.) Megj.: Vachott S. össz. költ. Pest 1856. 107-117. l.
f. 67. Die letzten Zehn vom vierten Regiment der Polnischen Armee, von Julius Mózer. (Az osztrolenkai csatára vonatkozó vers.)
f. 68. Körner-nek Hartzba készitett Éneke németül, mely után el is esett. Magyarúl Szemere Pál ur forditotta.
ff. 86-87. Hálás öröm Első Ferentz 40ik éves Királyságára Szabados János által.
ff. 88-92. Kézy Mózes: Elegia Lónyay Gábor halála alkalmával. Lat.1817.
f. 102. Protestatio solemnis ex parte Comitatus Ugocensis Legatis suis missa.
f. 106. Latin pasquillusok.
ff. 107-108. Franc. Abaffy ad Filium Vendelinum ex Carceribus Budensibus, Vendelinus Abaffy ad Patrem Franciscum Abaffy Captivum.
2. k. f. 2. Bars Vármegye Nótája.
f. 11. Magyar Védsereg (Guerilla) dala. 1849. Esztendőbe.
ff. 17-18. In Laudem B. Ignatii Ötvös [Eötvös] ... concinnatum carmen. (Pasqu.)
ff. 19-22. Az 1825. Esztendőben tartatott Ország-Gyülésre küldetett követekre tett Jegyzések.
ff. 23-24. Zemplénmegyei választási pamflet.
ff. 25-34. Ostorozdÿ Benyus: Mixtura. (Politikai pamflet). Változata az Oct. Hung. 353. (
1714. sz.)-nak.
f. 92. Classificatio Diaetalis.
ff. 96-97. F[erenc] névnapi üdvözlet. (Pasqu.)
f. 109. Zemplénből Julius 6-an 1848. (Petőfi-ellenes irat.)
f. 110. Följegyzések az 1839-i országgyűléssel kapcsolatban.
3. k. ff. 31-32. Musikalisches Quodlibet über den Landtag 1825.

403. Csengery Antal Deák Ferencre vonatkozó vegyes jegyzetei. 1832-1867. 361 f. Fol. Hung. 1661. [34. o.

404. - - fogalmazványai. 3 drb. 3 f., autogr. An. lit.

405. - - följegyzései. 1) Beust látogatása Deáknál. 1866. dec. 20. 2) Deák látogatása Csengerynél. Pest, 1867. jun. 11. 2 drb. 6 f., autogr. An. lit.
Megj.: Csengery A. hátrahagyott iratai és feljegyzései. Közzétette Csengery L. Bp. 1928. 84-94. l. (Mo. újabbk. tört. forr.)

405/a. - -: Följegyzések, iratok. 19. sz. 169 f. Fol. Hung. 1665.
A Lamberg haláláról szóló rész sajtó alatt. Kiadja: Tolnai G.

406. - - jegyzetei. 1) Lustkandl Venzel mint magyar publicista. 2) Felirati javaslat fogalmazvány. 3) Törvényjavaslat a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1866-1868. 63 f. Fol. Hung. 1660.
1) Megj.: "Észrevételek L. V. ily czimü munkájára: "Das ungarisch-österreichische Staatsrecht" a magyar közjog történelmének szempontjából." Bpesti Szemle 1865. I. 3-170. l. A kézirat Csengery irása, aláirva Deák Ferencz.
2) Megj.: Deák F. beszédei 2. kiad. 4. k. 124-128. l. A kézirat Csengery írása, Deák javításaival.

407. - - különböző jegyzetei, levélfogalmazványai stb. 1847-1866. 546 f. Quart. Hung. 2419.
Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései (Bpest 1928) c. műben megtalálhatók a kéziratok egyes szövegrészei, de a kéziratok és a kiadás sorrendje, valamint sok helyen a fogalmazás is eltéréseket mutat.

408. - - különböző jegyzetei, naplófeljegyzések, levélfogalmazványok, beszédfogalmazványok stb. 19. sz. Számozatlan, autogr. Quart. Hung. 2420.

409. - - leveleinek ... másolatai. 19. sz., 95 f. Quart. Hung. 2422.

410. - - szerződése Heckenast Gustávval a "Magyarország szónokai és státusférfiai" kiadására. Pesten, május 7-én 1850. 1 f., Csengery kézírása. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 391-400. ] < - > [ 411-420 ]