[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 421-430. ] < - > [ 441-450 ]

431-440. Csiky-Czinderi

431. Csiky Sándor vegyes iratai. 18-19. sz. 193 f. Fol. Hung. 1126.
ff. 1-2. Repraesentatio Incl. Comitatus Trencsiniensis ad suam Majestatem sacratissimam. 1831 dec. 10.
ff. 37-38. Projectum articulorum anni 1826 et 1827 Diaetae.
f. 39. Maximae pro Regno Hungariae seu projectum in opprimendam Nobilitatem Hungaram vergens.
ff. 54-65. Az 1835ik Esztendő Julius 23ki Barsi Gyülés folyamattyának Környülállásos leirása.
ff. 76-79. Felvilágosítás. Eger Várossában 1839ik évben tartott Városi Tisztválasztás tárgyában.
f. 80. Actio Fisci Regii ut A[ctoris] contra et adversus Egregios Florianum Rudnyanszky, Ignatium Sebestyén, Antoníum Ambró, Josephum Mariassy et Joannem Szabó velut I[ncattos].
f. 81. Actio Fisci Regii ut A[ctoris] contra et adversus Egregium Ludovicum Kossuth velut I[ncattum]. - U. a. mint Fol. Hung. 1388. f. 128. (
329. sz.)
f. 82. Alexy Mihály levele Csiky Sándorhoz, Pest 1837 márc. 12. (Emliti a Törvényhatósági Tudósítások ügyét.)
ff. 83-83. V. Ferdinánd latinnyelvű válaszirata az 1837 jun. 9-i feliratra.
ff. 85-87. Pest megye 1837 jun. 14-i közgyülésének jegyzőkönyve.
ff. 89-108. Wesselényi M. védelemiratának ismertetése.
ff. 109-110. Wesselényi M. perére vonatkozó irat.
ff. 111-114. Beszéd az 1839/40-i országgyülésről.
ff. 118-121. Sokszorosított közlés a konzervativ párt összejövetelének eredményéről. Pest 1846 nov. 14.
ff. 122-123. Az 1847 márc. 15-én Pesten tartott ellenzéki tanácskozmány határozatai.
ff. 124-131. Az ellenzéki nyilatkozathoz csatolt kisérő levél szövege. 1847. - Ld. Deák F. Beszédei, 2. kiad. II. k. 163. l. [37. o.
f. 132. Az Egerben 1848 máj. 27-én tartott tisztujítás tisztikarának névsora.
f. 134. Egy Brüsselben é. n. kelt irat, mely az egyházat és a törvényhatóságokat buzditja, hogy mindenben ragaszkodjanak a 48-as törvényekhez.
ff. 137-138. Németnyelvü hivatalos irat Csiky Sándor igazolási ügyével kapcsolatban. 1854.
ff. 139-140. Csiky S. kérvénye a helytartótanácshoz vagyonának a kincstári zárlat alóli feloldása ügyében és a kérvény elutasítása.
ff. 144-145. Széchenyi Istvánnak a Magyar Tudós Társasághoz Döblingből 1858 nov. 6-án intézett levelének másolata. - Ld. jelen katalógusunkban Széchenyi István felszólalása a M. Tud. Akadémiához ... c. alatt is.
ff. 149-150. A Széchenyi-szobor felállítására vonatkozó íratok.
ff. 152-156. Csiky Sándorra vonatkozó iratok 1861-ből.
f. 157. 1861 május 5-én Egerben tartott "képviselői ülés" jegyzőkönyvének részletes kivonata.
ff. 159-162. 1861 December 31én. Egy magyar országi alkotmányos év. (Ujságcikk másolata.)
ff. 163-164. Csiky Sándor képviselő: Módosítási javallatok. Pest 1861 máj. 20.
ff. 165-166. Szabadelvű politikai irat é. n. [1861], mely a 48-as törvények azonnali életbeléptetését követeli.
ff. 169-171. Eger város irata Csiky S. képviselőhöz 1861 jul. 13. a törvénytelen adóbehajtással kapcsolatban.
ff. 173-174. Eger város irata Csiky S.-hoz a szerb vajdaság különszakitása ellen.
ff. 176-177. Fogalmazvány Eger sérelmeiről és kivánságairól. 1860 jul. 29.
f. 178. Eger megrendeli Deák F. arcképét Csiky S. által.
f. 182-183. A Slovenské Noviny szerkesztőjének levele Csiky S.-hoz ujságjának szelleme felől.

432. Csipke-bokor. Versgyűjtemény. Lat., m. és ném. Összegyűjtötte Nagy Iván. 1790-1836. 78 f. Fol. Hung. 1330.

433. Csokonai Vitéz Mihály hála-éneke Gr. Széchényi Ferenchez 1802. 2 f., autogr. Fol. Hung. 333.
Megj.: Csokonai V. M. összes művei. Kiadták Harsányi I. és Gulyás J. Bp. é. n. I. 2. k. 415-417. l.

434. - -: Az Istenek osztozása. Vers. 3 f. An. lit.
Megj.: Csokonai V. M. összes müvei. Kiadták Harsányi I. és Gulyás J. Bp. é. n. II. 1. k. 200-211. l.

435. Csoma Antonius: Index actorum et articulorum Dietae 1790/91. 18. sz. 57 f. .Fol. Lat. 655.
U. a. mint Fol. Lat. 4001. ff. 2-69. (
969. sz.)

436. A Csongrád vármegyei levéltárból akta-másolatok. 1792-1823. 57 f. - A másolatok 1845-ben készültek. Fol. Hung. 1043.

437. Csontos István vegyes tárgyú kéziratai. 1827. 12 f. Oct Hung. 251.
ff. 5-12. Lekiáltás Kassáról. (Védekezés a külföldiek vádjai ellen, hogy a magyar nemzet tudatlan és müveletlen s a magyar nyelv tökéletlen.) [38. o.

438. Csorba Sámuel, Alsó Borsai: 1) Vörösmarty Mihályhoz 1-i Febr. 1827. - 2) Gróf Nádasdy Mihály ... hamvai felett. Július 10-kén 1827. Versek. 4 f. An. lit.
Cenz. pld.

439. Csorba Simon följegyzései az 1849-i román pusztitásokról. 1849. 8 f. Quart. Hung. 2585.

440. Czinderi Pál somogyi alispán beszéde az országgyűlésre készülő követekhez. 1796. 2 f. Fol. Hung. 332.
U. a. mint: Fol. Hung. 164. ff. 470-473. (
1361. sz.) és Fol. Hung. 944. ff. 57-60. (1746. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 421-430. ] < - > [ 441-450 ]