[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 741-750. ] < - > [ 761-770 ]

751-760. Fekete-Festetits

751. - - u. a., 49 f. Halitzky András által a Nemz. Múzeum számára készített más. Quart. Germ. 123.

752. Fekete János: Washington halálára. Vers. 19. sz. 1 f. Quart. Hung. 740.

753. Fekete János gróf költeménye Alexandra Pavlovna halálára. 1) Ő Császári Herczegsége El felejthetetlen Palatinusnénk halálára versek. - 2) Stances sur la mort de son Altesse Impériale l'Archiduchesse Alexandrine Paulowna. 2 drb., 1 lev. mell., a levél kelte: 23 Martii 1801. 5 f. An. lit.

754. Fekete Lajos: Magyar orvosi Történettan vagy az orvosi tudomány története Magyar Országon. 1869. 1-2. k. Quart. Hung. 1836.
Szól az egyes orvosok 48-as szerepéről is. V. ö.: Quart. Hung. 1287. (
755. sz.)

755. - -: XIX. századi magyar orvosok. 100 f. Fol. Hung. 1287.
V. ö.: Quart. Hung. 1836. (
754. sz.)

756. Felelet azon kérdésre, Mellyik vólna azon legalkalmatosabb mód, melly szerént egy tökélletes Magyar Szókönyvet lehetne késziteni. 1817. 4. f. Quart. Hung. 19. [60. o.

757. Felelet a kir. természetvizsgáló egyesülettől feltett következő kérdésre: Adassék elő a természettudományok nagy jelentősége a két magyar testvérhaza anyagi és szellemi boldogsága kifejlődésére, mutattassanak egyszersmind utak és módok, a melyekkel lehetne hazánkban általjában, nem az iskolákban egyedül, hanem a nép között is a boldogító természettudományokat legczélszerűbben, azaz legsikeresebben és leghasznosabban elterjeszteni. 19. sz. 68 f. Quart. Hung. 1163.
Megj.: Pest 1846.

758. Felix Emericus - Mudrony Johanes - Gegus Johanes: Documentum fidelitatis, et sincerrimi amoris erga... Josephum Antonium Hungariae Palatinum... Dum diem Connubio sacram... die 24ta Augusti 1819... celebraret. Vers. 2 f. Fol. Lat. 1584.

Felsőbüki Nagy Pál ld. Nagy Pál.

759. Fényképgyűjtemény 1848/49-i szereplőkről. 14 drb. Duod. Hung. 61.

760. Festetits Georgius: Leges Dominis Practicantibus in instituto Oeconomico Keszthelyiensi praescriptae. Keszthely 1800. 4 f. Quart. Lat. 1663.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 741-750. ] < - > [ 761-770 ]