[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1061-1070. ] < - > [ 1081-1090 ]

1071-1080. Kecskeméthy-Kehrer

1071. Kecskeméthy Aurél a "Független" c. lap ügyében irt folyamodványa és a helytartósági döntés. 1863 okt. - 2 drb. 4 f. An. lit.

1072. - - naplója. 1851 ápr. 24 - 1877 ápr. 18. 181 f. Oct. Hung. 653.
Megj.: Bpest 1909. Sajtó alá rendezte Rózsa Miklós.

1073. Kecskeméti Csapó Dániel által egybegyűjtött vegyes iratok. Lat., m. és ném. 1792-1840. 1-2. k. Másolatok. Quart. Hung. 10.
1. k.
ff. 12-42. A Peleskei Notáriusnak pokolba menetele. 1792. Megj.: Basiliae 1792.
ff. 91-96. Wesselényi Miklós beszéde. 1834. dec. 9. U. a. mint An. lit. (
2707. sz.) - Ld. ott.
ff. 96-97. A magyar országgyűlési ifjúság Wesselényi Miklóshoz. 1834. szept. 18. - Megj.: Kardos S.: Wesselényi M. Bp. 1905. 260-261. l.
ff. 98-100. A magyarországi ifjúság levele az erdélyi ifjúsághoz.
ff. 101-103. Az erdélyi ifjúság levele a magyarországihoz. 1834. jul. 11.
ff. 103-104. A székelyek elnyomatása Erdélyben.
ff. 111-118. Országgyűlési tudósítások 1833 febr. 26-27. 20. sz.
ff. 119-123. Deák F. beszéde 1840 febr. 5. ujoncok megajánlásárói. - Megj.: Deák F. Beszédei. Bp. 1903. 2. bőv. kiad. 428-433. l.
f. 127. Wesselényi Miklós törvénybe idéztetése.
ff. 128-131. Kölcsey F. javallata a nemzeti nyelv ügyében adott főrendű válaszra teendő válaszüzenetnek. Megj.: Kölesey Összes művei Bp. [1943]. 1088-92. l.
f. 136. Tanuvallomási kérdőpontok Wesselényi ügyében.
ff. 137-142. Palóczi borsodmegyei követ beszéde a vallás tárgyában.
2. k.
ff. 9-12. Balogh János beszéde Bars m. közgyűlésén 1831.
ff. 12-19. Wesselényi M. beadványa Közép-Szolnok megyéhez jobbágyok számára felállított "jóltevő Intézet"-ről. 1831. - U. a. mint Fol. Hung. 1084. ff. 1-5. (2704. sz.) Ld. ott.
ff. 23-24. Gratiarum Actoriae Gentis Polonae ad Ungarorum Gentem Varsoviae sub dd. 4a Julii 1831 dimissae.
ff. 24-25. Rescriptum Comitatus Trencsiniensis Polonos respiciens.
ff. 26-27., 33-34. az előbbinek magyar és német fordítása.
ff. 34-40. Wesselényi M. beszédje Szatmár megye közgyűlésén a lengyelek ügyében, 1831. - U. a. mint Fol. Hung. 1084. ff. 7-9. (2704. sz.) Megjelenést és utalásokat ld. ott.
ff. 76-77. A kir. fiscus keresetlevele Tágen János követ ellen. 1833.
ff. 77-81. Kossuth L. beszéde a sátoraljaujhelyi közgyűlésen 1831. jun. 23.
ff. 94-102. Kölcsey F. beszéde az országgyűlésen az örökváltság ügyében. 1834. nov. 10. Megj.: Kölcsey Összes művei 1153-1162. l. Bp. [1943]. U. a. mint Quart. Hung. 2148. (1328. sz.) és An. lit. (1615. sz. 3.).
ff. 102-104. Kölcsey F. búcsúbeszéde. 1835. Megj.: u. o. 1171-73. l.
ff. 104-108. Kölcsey F. Beszéde a magyar nyelv ügyében, 1834. márc. 4. Megj.: u. o. 1081-1086. l.

1074. Keglevich [?] gróf külföldi utazásának naplója. 1846-1847. Ném. 1-2. k. Oct. Germ. 241.

1075. Keglevich [?] grófné naplója. Fr. 1796. 91 f. Oct. Gall. 15.
Személyes és társadalmi, politikai érdekességű feljegyzésekkel. A Széchényi Kvt. kézirattárának katalógusában eddig tévesen Keglevich Károly neve alatt szerepelt. V. ö.: Keglevich grófné: Rémarques. 1804. Quart. Gall. 51. (
1076. sz.) [84. o.

1076. - -: Rémarques. 1804. 18 f. Quart. Gall. 51.
U. attól a kéztől, mint Keylevich grófné naplója. 1796. Oct. Gall. 15.

1077. Keglevich János gróf levelező könyve. 1823-1854. Lat., ném. és m. 1-8. k. Fol. Lat. 3866.

1078. Keglevich Jánosné Zichy Adél naplója. 1822-1837. Ném. 1-15. k. Quart. Germ. 888.
Egyes részletei, m. fordításban: Keglevich Jánosné, gr. Zichy Adél grófnő Naplói a reformkorszakból. Feldolgozta és jegyzetekkel ellátta Östör József. Bp. 1938. 136. l. (Klny. a Bpi Szemléből.) - V. ö.: B. Szabó: Naplók. 417. l.

1079. Kehrer Joseph: Alte und neue Briefe, Notaten und Handschriften. Gesammelt von - -. 16.-19. sz. i iratok. 9 drb. 13 f. Fol. Germ. 1055.
Köztük:
f. 10. Durch das Bombard[ement] den 13. May 1849 von 7 Uhr Abends bis 12 Uhr Nacht abgebrante Häuser. -
ff. 11-12. A régi Aquincum tervrajza, felvette Kehrer J. 1848 nov.-ében és 1849-ben, amikor az alapfalak egy sánc építésekor feltárattak.

1080. - -: Die Erreignisse von [!] 14 und 15 ten März 1848 in der Stadt Pest, und die nachherigen Begebenheiten, von - - Chronologisch notirt als Augenzeugen. 1848-1849. 1-3. k. Quart. Germ. 713.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1061-1070. ] < - > [ 1081-1090 ]