[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1351-1360. ] < - > [ 1371-1380 ]

1361-1370. Külömb külömb alkalmatosságokban-Laing

1361. Külömb külömb alkalmatosságokban mondott Jeles Beszédek és írott Nevezetes Levelek, Mellyeket munkáson öszve szerezvén, nagyobb részént más nyelvekből által-tévén ... kibotsátotta Mészáros Ignátz. 19. sz. 473 f. Fol. Hung. 164.
ff. 419-462. megyei iratok, beszédek magyar forditásban, II. József rendeleteinek visszavonásával, ll. Lipót trónraléptével, a korona hazahozatalával kapcsolatban (Pest, Pozsony, Nyitra, Gömör, Heves, Bihar, Zágráb, Baranya megyékből.)
ff. 466-467. II. Lipót záróbeszéde az országgyűlésen, 1791.
ff. 467-468. Batthyány prímás felelete ugyanerre, 1791.
ff. 469-470. Sándor Lipót nádor beszéde ugyanekkor.
ff. 470-473. Czindery Pál alispán beszéde Somogy megye gyűlésén Kaposvárott 1796 okt. 20. U. a. mint Fol. Hung. 332. (
440. sz.) és Fol. Hung. 944. ff. 57-60. (1746. sz.)

1362. Külömb-külörnb-féle Dalok és Énekek. 19. sz. 40 f., másolatok. Oct. Hung. 591.

1363. Külömb-külömb-féle versek.19. sz. eleje. 1-2. k. Oct. Hung. 360.

1364. Külömb-külömb-féle versek. 19. sz. 55 f. Oct. Hung. 476.

1365. Különféle feljegyzések 1848-49-ből. 19. sz. 36 f. Oct. Hung. 368.
Különféle naplószerű feljegyzések között vannak szabadságharcra vonatkozóak is, valamint néhány vers ezekből az időkből. Pl.:
f. 31. [Sárosy Gyula] Farsangi dall. Vers.
ff. 30-31. Klapka tábornok bajtársainak Hamburgban.
f. 29. Görgey-ellenes vers [cím nélkül.]

1366. Különféle feljegyzések magyar, latin és német nyelven. 19. sz. 211 f. Fol. Hung. 1004.
Különböző megyei iratok, főleg az alkotmányos sérelmek ügyében 1823. - Országgyűlési pasquillusok.

1367. Különféle versek és dalok, irattak a 19-ik században. 19. század eleje. 26 f. Quart. Hung. 239.
f. 12. A Szegén paraszt Ember Sorsáról.

1368. Különféle versek gyűjteménye. 19. sz. 164 f. Oct. Hung. 568.
Közte több pasquillus a 19. sz. elejéről. [107. o.

1369. Lacunarium nonnulorum Actorum Liberas, Regiasque Civitates Soproniensem, et Quinque-Ecclesiensem concernentium. Lat. és ném. 18. sz. 70 f. Fol. Lat. 649.

1370. Laing Samuel: Observations on the social and political state of Denmark and the Duchies of Sleswick and Holstein in 1851... By - - Esq. London 1852. 27 f. más., Pulszky F.-né irása. Oct. Angl. 6.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1351-1360. ] < - > [ 1371-1380 ]