[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1431-1440. ] < - > [ 1451-1460 ]

1441-1450. A Magyar Anyáknak-Magyar Nemesség

1441. A mágnások nyilatkozata Benedek táborszernagynak a Militair-Zeitungban megjelent becsületsértő kiáltványa ellen. Pesten 1861-ik évi April 15-én. 5 f., sk. aláirásokkal. An. lit.
V. ö.: Berzeviczy A.: Az abszolutizmus kora Magyarországon. III. k. Bp. 1932. 236. l.

A Magyar Anyáknak ... ld. Bárány Péter.

1442. Magyar Dalok, Deák (többnyire Pasquillusi) Versek, Z. Aranka György gyűjteménye. Maros-Vásárhelyen. 1-3. k. 18. sz. Fol. Hung. 126.

1443. Magyar emlékiratok. M. és lat. 1800-1849. 41 f. Quart. Hung. 625.
ff. 4-5. Gyülde-dal. 1846.
ff. 6-8. Kossuth Lajos: Bucsuszó. 1849 VIII. 15. Orsova. Apokrif irat, u. a. mint Quatt. Hung. 2384. (
1193. sz.) és An. lit. (1217. sz.)
ff. 10-11. A főrendiház 1843 dec. 11. ülése. Ld. Pesti Hirlap 1843, dec. 17-i 309-ik sz. 862. l.
f. 12. A pápának az 1843-i országgyűlés alatt a magyar püspöki karhoz küldött állitólagos levelének kivonata. Lat.
ff. 14-15. Széchenyi István levele Bihar vm.-hez 1836. febr. 11. Megj.: Széchenyi I. levelei 2. k. Bp. 1890. 245-246. l.
f. 16. [Bölöni] Farkas Sándor Alsó Fehér vm. követének beszéde Széchenyi I.-hoz 1835. szept, 23. U. a, mint. An. lit. (284. sz.) és Fol. Hung. 742. (285. sz.)
f. 17. Széchenyi István beszéde 1835, nov. 12. az országgyűlésen. Megj.: Széchenyi I. beszédei II. Bp. 1887. 124-125. l. [változat.]
f. 18. Magyar ifjak felhívása a pesti német polgárokhoz, hogy távolítsák el a német feliratokat. 1832. dec.
ff. 19-23. Cholera Anecdoták a szerencsétlen 1831-ki esztendőből.
f. 24. Helmeczy Jelenkora ellen. Vers. 1833.
ff. 33-36. Az 1825-26 s 27-ki Diaetára készített Pasquillus.
ff. 39-40. Bonaparte Napoleon Proclamátiója a Magyarokhoz. 1809.
[113. o.
Másolat. Először megj.: "Március Tizenötödike" c. lap 1848. nov. 24-i sz. - U. a. mint An. lit. (1624. sz.)

1444. Magyar Emlékiratok a 19. századból. 16 f. Oct. Hung. 204.
ff. 1-2. Lutsi dal. [Kortesdal Fejér vm-ből 1843.]

1445. Magyar Emlékiratok. 19. sz. 56 f. Fol. Hung. 681.
ff. 1-10. F. Nagy Pál beszéde Sopron m. közgyűlésén 1830.
ff. 11-12. Szatmár m. felirata a nádorhoz az 1836-i országgyűlés követi jelentések kinyomatásának eltiltása ügyében.
ff. 13-14. Balog János beszédje Bars m. közgyűlésén a dögvészről.
f. 15. Kölcsey Ferenc aljegyző küszöntő beszédje Szatmár m. közgyűlésén 1831 jan. 24 a mult országgyűlés követeihez. Megj.: Kölcsey összes művei 1044-1046. l.
ff. 16-17. [Kisfaludy S.:] Prologus a balatonfüredi Magyar Játékszín , megnyitása alkalmával 1831. - Ld. még: Quart. Hung. 1610. (
1127. sz.)
ff. 18-19. Wesselény M. beszédje Szatmár m. közgyűlésén a lengyelekről. - U. a. mint Fol. Hung. 1084. ff. 7-9. (2704. sz.) - Megjelenést és utalásokat ld. ott.
f. 20. Kisfaludy Pál beszédje Zala m. közgyűlésén a lengyelekről.
ff. 21-26. Károlyi György jelentése az országgyűlésről Szatmár megye rendjei előtt 1831.
f. 34. Széchenyi István felszólalása az országgyűlésen. 1840 [?].
ff. 36-39. Határozata a Karoknak és Rendeknek 1) az 1836. évi 21. törvény foganatosítása tárgyában, 2) a belkereskedés és műipar felvirágzása iránt.
ff. 40-43. Adatok Ürményi József országbiró életéhez.
ff. 44-46. Az első m. felelős minisztérium és szakosztályai.

1446. Magyar és Erdély Ország virágzását illető Tudósítás. 1813. 8 f. Oct. Hung. 972.
A Nemzeti Gazda cimen 1814-ben indulandó gazdasági folyóiratról szóló előzetes tudósitás.

1447. Magyar és latin nyelvű gúnyversek a 18. század végéről. 18 f. Quart. Hung. 183.

1448. Magyar költemények. 1) A Nemzeti Jádzó Szin felnyitatása ünneplésére Pesten folyó Év 1837. Augusztusban. 2) [Versek az 1834. országgyülés követeíre.] 2 drb. 4 f., egyk. más. An. lit.

1449. Magyar Museum c. folyóirat 1792. II. kötete utolsó negyedének cenzurai példánya. 44 f. Quart. Hung. 1245.
Megj.: Kassa 1792.

1450. Magyar Nemesség Ez előtt Szabadon adózott. Közli P. I. Tekéntetes Nemes Borsod vármegyének törvén békés bírája. Miskolc 1844. 67 f. Quart. Hung. 79.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1431-1440. ] < - > [ 1451-1460 ]