[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1441-1450. ] < - > [ 1461-1470 ]

1451-1460. A Magyar Nemzet Sérelme-Magyarország

1451. A Magyar Nemzet Sérelme - Egy alkotmányos szózat a Magyarokhoz 1832-ben. 17 f. Quart. Hung. 2627.
V. ö.: a "Deutsche Tribüne" c. lap 1831. évi 94-97, 99-101, számaiban "Die Glocke" címen megj. cikksorozattal. - Ld. még: Fol. Hung. 1034. f. 38. (1553, sz.) és Oct. Germ. 188. ff. 2-105. (
500. sz.)

1452. Magyar nyelv ügyében írt Deák és Magyar Értekezéseknek gyűjteménye, 6 drb. 1784-1815. 28 f. Fol. Hung. 17. [114. o.

1453. Magyar nyelvtani s irodalmi értekezések névtelen szerzőktől 1820-1830 körüi. 67 f. Quart. Hung. 900.
ff. 32-54.: A külföldiek és a hazánkban levő idegenek nemzetünkről nem ítélnek balul, a mire mi ő nekiek okot nem is adunk. Eszre vételek Kovacsóczy Ádám Urnak a Tud. gyűjt. 1823 esztendei kilencedik kötete 4. sz. a. fogtaltatott értekezésre.
ff. 63-66. Némely jegyzetek azon Recensióra, mellynek címje: Gróf Szécsényi [!] István mint Iró és Vélemény a Világ czimü munkáról, kiadta Balásfalvi Orosz József.
f. 67. Könyvismertetés. Toldalék-Észrevételek Gróf Szécsényi [!] István Hitel czimü munkájához. Egy Hazafitól. Pesten 1830.

1454. Magyar Psyche. 1795. 30 f. Oct. Hung. 429.
Kéziratos ujság. A f. 8v-ra bejegyezve: Cs. V. M. [Csokonai Vitéz Mihály?]

1455. A Magyar sajtó feladata a Kiegyezés előtt. 1866. 36 f. Quart. Hung. 1507.

1456. A Magyar Sajtó szerkesztő-változására vonatk. nyilatkozatok Török Jánostól és Jókai Mórtól. Pest 1857. ápr. 30. 2 drb. 3 f., autogr. An. lit.

1457. Magyar Történetre vonatkozó régi oklevelek, értekezések, levelek ... másolatai. Lat. és m. 18. sz. - 19. sz. eleje. 419 f. Fol. Lat. 3948.

1458. Magyar versek a 18-19. századból. 73 f. Quart. Hung. 1346.
ff. 54-58. Gr. D. J.: A' Szép Példa. Gróf Széchenyi Istvánhoz. Posonyban, Novemb. 4dikén 1825.
f. 72.: Fejér Pál (Vasváry Pál): *** emlékkönyvébe.

1459. Magyar versek. 19. sz. 8 drb. 18 f. Oct. Hung. 579.

1460. Magyarország jul. 20. 1860. 3 f. Pulszky-an.
Beszámoló a sárospataki kollégium háromszázados ünnepéről, Károlyi Ede pohárköszöntőjének szövegével (a nemzetiségi kérdésről).

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1441-1450. ] < - > [ 1461-1470 ]