[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1531-1540. ] < - > [ 1551-1560 ]

1541-1550. Miller-Miscellana

1541. - -: Commentatio de Titulo Haereditarii Austriae Imperatoris a Nobili Hungaro. Anno 1804. concinnata, nunc edita. 20 f., csonka. Quart. Lat. 245.
Cenz. pld. 1810. - Megj, név nélkül, Pest 1810. A kiadás kéziratunktól néhány jelentéktelen eltérést mutat.

1542. - -: u. a. Paraphrasis Statistica de Titulo Haereditarii... címen. 1805. 19 f. Quart. Lat. 2181.
U. a. Paraphrasis ... cimen Miller: Opera omnia c. gyűjt. Quart. Lat. 63. 12. k. ff. 81-101. (
1546. sz.)

1543. - -: Commercium Litterarium. Lat., m., ném. és fr. 1779-1817. 1-15. k. Quart. Lat. 781.

1544. - -: u. a. Lat., m. és ném. 1813-1823. 206 f. Oct. Lat. 5. [122. o.

1545. - -: Consignatio Oblatorum ad erigendum Fundum Musei Nationalis in Schedis Bancalibus factorum. 19. sz. eleje. 9 f. Quart. Lat. 429.
Megj.: Acta Literaria Musei Nationalis Hungarici. T. I. Budae 1818. 47-64. l.

1546. - -: Opera omnia varii argumenti. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-19. k., autogr. másolatok. Quart. Lat. 63.
A kötetek történeti dolgozatokat, kereskedelemre, pénzügyi és jogi kérdésekre, továbbá iskolafejlesztésre és az insurrectiókra vonatkozó munkákat tartalmaznak.
5. k. ff. 205-228. Gedanken über die Nationaltracht der Frauenzimmer in Ungern und einige andere Gegenstünde wider das berüchtigte Buch Ninive. 1790. - Megj.: H. n, 1790. A kiadásból kéziratunk latin nyelvű bevezetése és magyarázó jegyzetei hiányoznak.
7. k. ff. 113-163. Schedium de praesenti statu Fabricarum et Manufacturarum in Hungaria, atque modo promovendi Rem Sericeam, Magno-Varadini 1793. - Megj.: Nagyvárad 1793. név n. V. ö.: u. i. 11. k. ff. 228-57.
8. k. ff. 71-113. Projectum Statisticum de uniendo Magno Principatu Transsilvaniae cum Hungaria. 1793.
8. k. ff. 114-141. Meletema iuridico-politicum in Clausulam Articuli XXXI. Aureae Bullae Hungarorum.
8. k. ff. 152-163. Epicherema Politicum de Religione et Regis Apostolici circa Eamdem autoritate.
8. k. ff. 164-187. Paraphrasis Juridico-Politica de Forma Regiminis Monarchici in Hungaria. 1794.
8. k. ff. 188-211. Vindiciae Censurae Librorum in Hungaria. 1795.
11. k. ff. 30-49. Kurze Nachricht von der Seidencultur in [!] Biharer Comitat. 1803. - Megj.: a Patriotische Wochenblatt für Ungarn c. lapban (szerk.: Joh. Car. Lübeck.) Pest 1804. I. 129-143. l.
11. k. ff. 228-257. Zustand der Manufacturen, und Fabriken wie auch des Seidenbaues in Ungern. 1804. - Miller: Schedium de praesenti statu fabricarum et manufacturarum in Hungaria c. művét (ld. ugyanitt 7. k. ff. 113-163.) Grellmann: Statistische Aufklärungen über wichtige Theile und Gegenstünde der österreichischen Monarchie (Göttinga 1797.) c. munkájában németre fordított kivonatban közölte és megjegyzésekkel kísérte. Ennek másolata Miller kézirata.
12. k. ff. 103-123. Museum Hungaricum Excelsorum Procerum, et Inclytorum Statuum, ac Ordinum examini propositum. 1805. - Budán é. n. hasonló címen megjelent mű korábbi változata. Ld. Fol. Lat. 58. ff. 56-64. (
384. sz.)
15. k. ff. 97-99. Generositas Nobilitatis Bihariensis erga Militiam in Comitatu existentem. - Megj.: Vereinigte Pester-Ofner Ztg. 1804. No. 57. 740. l.
16. k. ff. 47-106. Ve[r]such patriotischer Vorschlüge zur Aufnahme der ungarischen Sprache. - Megj.: Pest 1806.
17. k. ff. 56-81. u. a. mint Fol. Lat. 58. ff. 56-64. (384. sz.) Ld. ott.
17. k. ff. 82-157. Elaborata Varia pro systematica organisatione Musei Nationalis. 1811.
17. k. ff. 228-249. Enarratio Accessionum, quas Museum Nationale Hungaricum Anno 1809. fecerat. - Megj.: Vereinigte Ofner-Pester Ztg. 1812.
18. k. ff. 53-71. Reine Wahrheiten über die ungrische grüfliche [123. o. Széchényische Reichs-Bibliothek von ihrer Entstehung bis auf das Jahr 1805.
19. k. ff. 4-190. A Magyar Nemzeti Múzeumra vonatkozó munkák. Megjelentek: Acta litteraria Musei Nationalis Hungarici. Tomus I. Budae 1818. - A gyűjtemény ezeken kivül még néhány kisebb múzeumi vonatkozású kéziratot tartalmaz.

1547. Millitairisches Taschenbuch für Einen Officier, Besonders der leichten Cavalerie. 1801. 180 f. Oct. Germ. 37.

1548. Mindennapi jegyzetek 1827-1859. 698 f. Quart. Hung. 2846.

1549. Miscella Historica Rerum Hungaricarum. Lat., m. és fr. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 114 f. Quart. Lat. 344.
ff. 81-83. Passio Vagy is nagy öszve Gyülekezett, melly az Berlini Királyi Residentionalis Városban 1807. Esztendőben tartatott.
ff. 84-100. Gastermann: De regali coronatione. 1811.

1550. Miscellana. [!] Lat. és m. 18. sz. vege-19. sz. eleje. 29 f. Fol. Lat. 3980.
Pasquillusok, gúnyiratok, ünneplőversek.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1531-1540. ] < - > [ 1551-1560 ]