[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1611-1620. ] < - > [ 1631-1640 ]

1621-1630. Napi-Neichel

1621. Napi jegyzetek. Ismeretlen naplójának töredéke. 1837 júl. 5 - 1837 nov. 2. 338 f. Oct. Hung. 493.

1622. Naplóföljegyzések a magyar szabadságharc idejéből. [Veszprém] 1848-1866. 19. sz. végi gépirat és kézirat. 116 f. Oct. Hung. 858.

1623. Naplójegyzetek az 1826-i országgyülésről. 1826 jan. 1 - ápr. 14. 17 f. Fol. Hung. 1570.

1624. Napoleon 1809-iki, a magyarokhoz intézett kiáltványának egyk. másolata. 2 f. An. lit.
U. a. mint Quart. Hung. 625. ff. 39-40. (
1443. sz.) Ld. ott.

1625. Napoleont dicsőítő költemény a 18. századból. Lat. 1 f. An. lit.

1626. Der National-Ungar 1840. als Piissimum Desiderium Ungarns dargestellt von J. N. B. 94 f. Fol. Germ. 1191.

1627. Negotia Croatica sub Generalibus Regni Hungariae Comitiis Anno 1790 Statibus et Ordinibus pro discussione proposita. 18. sz. 35 f. Fol. Lat. 1069.

1628. Negotia Miscellanea ad Rem Judiciariam Hungariae pertinentia. Lat. és m. 18. sz. 153 f. Fol. Lat. 1881.
ff. 95-99. Bitto Stephanus: Proiectum ad accelerationem Iustitiae in Foris Hungaricis pertinens, anno anno 1792 Deputationi Regnicolari luridicae praesentatum.
ff. 109-136. Olgyai Gáspár: Observationes in Jus Publicum Regni Hungariae. Authore [Stephano] Rosenman ... Anno 1792. - Megj. év és h. nélkül 1792. [131. o.

1629. Negyvennyolcas iratok. 1) A magyar kormány meghatalmazása Görgey-hez. 2) Az osztrák-magyar kérdés. [Dobolyi Sándortól?] 3) Az osztrák ház bűneinek elősorolása. Felelet az Ost Deutsche Post 1849 jún. 2-iki cikkére, fogalmazvány. 4) Jegyzőkönyvi kivonat a szerbekkel való kiegyezés tárgyában. 5) A nemzetiségi törvény [Szemere], 1849 jún. 25., csatolva a kibékülési terv: 1849 jún. 25. 6) Szemere Bertalan utasitása és 7) Erdély reorganisatiójára vonatkozó javaslata. 8) Bugát [Pál] kiáltványa a magyar néphez. Összesen 42 f. Gépiratos másolatok a Borsod-Miskoici Múzeum eredetijeiről. Fol. Hung. 2084.

1630. Neichel Franciscus: Ad ... Palatinum Josephum Dum Albam Regiam reviseret Mense Octobri 1803. Vers. 4 f. Quart. Lat. 731.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1611-1620. ] < - > [ 1631-1640 ]