[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1821-1830. ] < - > [ 1841-1850 ]

1831-1840. Petőfi-Petőfi

1831. - -: K..... Vilmos barátomhoz. (Csak az utolsó versszak.) 1842., Könyeim. [!] I-V. 1843. Versek. 1 f., autogr. P. E. 83.
Megj.: Varjas I. k. :19-50., 60-61. l.

1832. - -: Kazinczy Gáborhoz. Verses levél. Koltó 1847. 1 f., autogr. P. E. 99.
Ld. még P. E. 11.-ben is. (
1837. sz.)
Megj.: Havas III. k. 184-185. l. [147. o.

1833. - -: Kegytelen a végzet... Emléksorok. Selmecz. Jan. 19. 839. - 1 f., autogr. P. E. 92.
Petrovich Sándor aláírással.
Szeberényi Lajos emlékkönyvébe címen megj.: Varjas I. k. 4. l.

1834. - - két verse: 1) Szabadság, szerelem ... 2) Etelkához, Alexandre Dumas père forditásában. Fr. 1865. 1 f., Dumas kezeírása. An. lit.
Egy lap Rózsaághi Antalné Bálintfy Etelka emlékkönyvéből.
1) u. a. mint Fol. Hung. 1783. f. 21. (
2447. sz.) Teleki Sándor emigrációs naplójából emléklapok. - V. ö.: Fodor E.: Idősb Dumas Sándor és a magyarok. Pécs 1939. 50. l. (Specimina 145.)

1835. - - Kossuth Lajoshoz. Levél. Debreczen, januárius 13. 1849.2 f., autogr. P. E. 126.
Megj.: Havas VI. k. 219-221. l.

1836. - - költeményei 1845-1846-ból. (1. Három szív története..2. A jó öreg kocsmáros. 3. Czipruslombok Etelke sírjáról: XXXIV. Mi bűvösbájos hang? XXXV. Messze vándoroltam, elhunyt édes lelkem! 4. Az utósó ember. 5. Ifjuság. 6. A szeretőm nyalka gyerek ... 7. Ismerjetek meg! 8. Felhő és csillag. 9. A hűtelen barátokhoz. 10. Én és a nap. 11. Búm és örömem. 12. Egy fiatal iróhoz. 13. Felsülés. 14. Egy asszonyi állathoz. 15. A négy ökrös szekér. 16. Én magyar nemes vagyok ... 17. Gyermekkori barátnémhoz. 18. Virágos kert a költő szíve ... 19. Alku. 20. Sorshuzás előtt. 21. S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe. 22. A. B. emlékkönyvébe. 23. M. E. kisasszony emlékkönyvébe. 24. S. K. emlékkönyvébe. 25. A zsiványság vége. 26. A költő s a szőlővessző. 27. Hegyen űlök ... 28. Lehel. 29. Örök ölelkezés. 30. Forrás és folyam. 31. A jegygyürű. 32. A hazáról. 33. Szerelem átka ... 34. Szerelem gyöngyei: XL. Megpenditem, hónapok multával ... 35. Jókai Mórhoz. 36. Remény. 37. A csárda romjai. 38. Változás. 39. A sivatag koronája. 40. Hogy van, hogy azt a sok gazembert ... 41. Pusztai találkozás. 42. Álmaim. 43. Szernere Pálhoz. 44. Az őrült. 45. Álmos vagyok és még sem alhahatom ...) 51 f., autogr. P. E. 93.
Megj.: (1-32.) Havas II. k. 260-284. l., (33.) u. o. I. k. 121-128. l., (34-43.) u. o. II. k. 328-344. l., (44.) u. o. II. k. 348-351. l., (45.) u. o. III. k. 538-539. l.

1837. - - költeményei. 1847. (Egy barátom az ifjuság ..., Ha férfi vagy, légy férfi ..., Kutyakaparó., Szomorú éj., Palota és kunyhó., A kutyák dala., A farkasok dala., A XIX. század költői., Egressy Etelke., Szent sír., Ide, kis lyány... , Arany Jánoshoz., Három fiú., Magyar vagyok., Keserű élet, édes szerelem., A Tisza., A felhők., Csuklyában jár a barát..., A magyar ifjakhoz., A szél., Édes öröm, ittalak rnár..., Ujonnan visszajött a régi baj..., A nép nevében., Háború volt..., De mért is gondolok rá?..., Az árva lyány., Két sohaj., Mi volt nekem a szerelem?, Tedd le, bojtár, a subádat..., Világosságot!, Szőke asszony, szőke asszony..., Katona-élet., A szerelem., A virágok., Kit feledni vágytam..., [148. o. Az itélet., Első esküm., A türelemről., F. A. emlékkönyvébe., Rongyos vitézek., Zöld Marczi., Ha én kedvesemről gondolkodom..., Tűz., Hol a leány, ki lelkem röpülését..., Röpül az úti por..., Bányában., Birom végre Juliskámat..., A majtényi síkon., Te az enyim, én a tied..., Arany Laczinak., Milly szép a világ!, Sári néni., A csonka torony., Lennék én folyóviz..., A gólya., Puszta föld ez, a hol most járok., Utazás az alföldön., Kérdezd; szeretlek-e?, Bucsúpohár., Hires szépség., Mi lárma ez megint?, Hozzám jösz-e?, Fölszedtem sátorfám., Muzsám és menyasszonyom., Az időhöz., Az erdőnek rnadara van..., Tompa Mihálynál., Alkony., Panyó Panni., Széphalmon., A munkácsi várban., Meleg dél van..., Arnott az a hegy.. , Látom kelet leggazdaabb virányit..., Kard és láncz., Válasz, kedvesem levelére., Jó ideje lement a nap., A betegséggel szomszéd a halál..., (Törölve.) Az elhagyott zászló., Már, galambom, engedj meg..., Koronázás., (Törölve.) Augusztus 5dikén., Levél Arany Jánoshoz., T. M. kisasszonyhoz., A költészet., Az én Pegazusom., Ismét könny!, Falu végén kurta kocsma..., A vándor legény., Ne bántson ez meg..., Homér és Oszián., Tarka élet., O. B. kisaszszonyhoz. , Szép levél., (Törölve.) Megbántott a rózsám ... , Jó költőnek tartanak..., A csillagos ég., Csak ugy omlanak most hozzám... Szivem., A szájhősök., Valahogy., Illyen óriást, mint..., Ősz elején., Bucsu a nőtlenségtől., A kisbéres., Azokon a szép kék hegyeken túl..., A sivatag lakói., Beszél a fákkal a bús őszi szél... , Az ember., A mióta én megházasodtam..., September végén., Elértem, a mit ember érhet el..., Kazinczy Gáborhoz., Az utósó virágok., Egykor és most!, A szerelem országa., Menny és föld., Csendes élet., Az volt a nagy, nagy munka..., Hintón és gyalog., Mi a szerelem?, Bölcselkedés és bölcseség., Meddig alszol még, hazám?, Tiz pár csókot egy végbül ..., A rab., A hold elégiája., A koldus sirja., Ez már aztán az élet!, El innét, el a városból..., Arany Jánosnál., Dicsérsz, kedves..., Nézek, nézek kifelé..., Szép napkeletnek..., Oh ne bántsd a költőt..., Őszi éj., Bíró, bíró, hivatalod..., Rózsabokor a domboldalon..., Pató Pál ur., Egy apához., Állj meg, feleségem..., Az éj., Okatootáia., Mosolyogj rám!, A magyar politicusokhoz., Feleségem neve napján., Csendes tenger rónaságán ... , Honvágy., Czakó temetésén., Vasuton., A haraghoz., Kinn a ménes, kinn a pusztán..., Még alig volt reggel..., Szilveszter éje 1847-ben. I-IV.) 99 f., autogr. P. E. 11.
Megj.: U. o. III. k. 4-257. és 551-555. l.
A törölt verseket Ferenczi Zoltán ismertette: Petőfi-Muzeum. 1890. 65-90. h.

1838. - - költeményei. 1848. (A téli esték., Feleségek felesége., Egy könyvárus emlékkönyvébe., Adorján Boldizsárhoz., Van-e egy marok föld..., Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?, Egy emlék a kórházban., Szeretlek én, szeretlek téged..., Minek nevezzelek?, Álmodva., (Törölve.) A rab oroszlán., A jó tanító., A puszta, [149. o. télen., Szerelemnek rózsafája..., Ne feledd a tért., Hideg, hideg van ott kinn..., A völgy s a hegy., Olaszország., Rózsavölgyi halálára., Az országgyüléshez., Anyárn tyúkja., A tél halála., 1848., (Törölve.) Kemény szél fuj ... , Beaurepaire., Nemzeti dal., 15dik marczius 1848., A szabadsághoz., Bordal., Föltámadott a tenger., A királyokhoz., Van-e mostan ollyan legény..., Készülj, hazám! Megint beszélünk s csak beszélünk..., A király és a hóhér., Rákóczi., Feleségem és kardom., A tavaszhoz., A magyarok istene., A conservativok., (Törölve.) Illyen asszony való nékem., A ledőlt szobor., Már mi nékünk ellenségünk..., Kis fiú halálára., Bánk bán., Ausztria., Mit nem beszél az a német..., Fekete-piros dal., Miért kisérsz..., A király esküje., Föl!, Megjött az idő..., (Törölve.) Toborzó., (Törölve.) A gyáva faj, a törpe lelkek..., Két ország ölelkezése., Uton vagyok s nem vagy velem..., Szülőföldemen., A marcziusi ifjak., Kis-Kunság., A magyar nép., Dobzse László., A nemzetgyüléshez., Ismét magyar lett a magyar..., Miért zárjátok el az utamat?, Kun László krónikája., Ma egy éve..., Lenkei százada., Respublica., Három madár., A nemzethez., Béranger legujabb dala., Vörösmartihoz., (Törölve.) Forradalom., Hány hét a világ?, Vérmező., Itt benn vagyok a férfikor nyarában..., Golyók sivítnak, kardok csengenek..., (Törölve.) A hegyek közt., A bokor a viharhoz., Jőj el, végre, valahára..., Hallod-e szív, szívem?, Mit daloltok még, ti jámbor költők?, A székelyekhez., Tudod, midőn először ültünk..., Élet vagy halál!, A vén zászlótartó., Bucsú., Ti ákáczfák a kertben..., Tiszteljétek a közkatonákat!, 1848., Hideg idő, hűs őszi éj..., Millyen lárma, millyen vígadalom!, Itt alszik a költő..., Hogy volna kedvem..., Szeretlek, kedvesem!, Itt van az ősz, itt van ujra., Elpusztuló kert ott a vár alatt..., A csárnpás legény., (Törölve.) Itt a nyilam, mibe lójjem?, Csatadal., Egész világ a harczmezőn., (Törölve.) Akasszátok föl a királyokat!, Kont és társai., Fiam születésére., Vesztett csaták, csufos futások!, Az év végén., A nagy-szombati csata., (Törölve.) - 65 f., autogr. P. E. 8.
Megj.: U. o. III. k. 257-440., 556-565. és 578-580. l.
A törölt verseket Ferenczi Zoltán ismertette: id. h.

1839. - - költeményei 1849. (Európa csendes, ujra csendes..., Négy nap dörgött az ágyu..., Csatában., Bizony mondom, hogy győz most a magyar..., Pacsirtaszót hallok megint., Péter bátya., Az erdélyi hadsereg., Ki gondolná, ki mondaná..., Vajda-Hunyadon., A székelyek., Szüleim halálára., A honvéd., Föl a szent háborúra!, Szőrnyű idő...) 12 f., autogr. P. E. 12.
Megj.: U. o. 441-466. l.

1840. - - költeményei, Paraphrasen címen ford.: Molitor Ágost. 2 f. Fol. Germ. 1200.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1821-1830. ] < - > [ 1841-1850 ]