[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1911-1920. ] < - > [ 1931-1940 ]

1921-1930. Poétai gyűjtemény.-P[ompéry]

1921. Poétai gyűjtemény. Le iratott 1815dik Esztendőben. 1-2. k. Oct. Hung. 50.
1. k. Kováts Josef Munkái. Részben megj.: Kováts J. versei, Pest 1817. Ld. még: Oct. Hung. 340. (
1321. sz.) 590. (1322. sz.) 595. (1324. sz.) és 56. (1323. sz.)

1922. Poetische Materien zu Einem Kalender... auf dass Jahr 1796. Ofen. 22 f. Oct. Germ. 83.
Cenz. pld. törl. 1795.

Politica cum observationibus ... Ld. Reviczky Josephus: Politica ...

1923. Politikai és történeti vonatkozású iratok. 18-19. sz. 11 f. Fol. Hung. 1785.
ff. 9-11. Országgyűlési ellenzék nyilatkozata. 1847. jun. 5. Megj.: Deák Ferenc beszédei. Bp. 1903. 2. bőv. kiad. 2. k. 163-169. l.

1924. Politikai röpiratok másolatai az 1830-as évekből. 44 f. Quart. Hung. 1584.
1) Veselényi Miklós: Születés s polgári helyzet körüli előitéletek. Irta - - . Másolta Kolósy János Posonyba Mart. 31-én 1833. Wesselényi : Balitéletekről. Bukarest [Lipcse] 1833. c. művének 3. fejezete. Ld. még: Quart. Hung. 2845. (
2702. sz.)
2) Az Umrisse einer Reform in Ungarn [London 1833] szerzőjéhez [Andrássy Károlyhoz] intézett politikai vallástételem.
3) U. a. német nyelven: Mein politisches Glaubensbekenntniss. An den Verfasser der Umrisse einer Reform in Ungarn.
4) A gr. Kendefy Ádám 1834 febr. 10-én bekövetkezett titokzatos halála következtében támadt zavargások leírása. U. a. mint: Fol. Hung. 1031. ff. 35-36. (2621. sz.) és Fol. Hung. 1990. ff. 125-128. (2619. sz.) - Megj.: Kölcsey F., Balogh J. ... beszédei ... és két erdélyi történet 1834-ben. c. füzet 14-17. lapján.

1925. Politische Pasquille aus dem 18.-19. Jahrhundert. 2 drb. 3 f. Quart. Germ. 602.
Köztük: Das grosse Piquenic. 1812-1813. 1 f. (Az európai állapotok szatirája.)

1926. Pólya Josephus - Grünhut Jacobus Carolus: Summa Observationum quas sinceras de Cholera Orientali a die 25. Mensis Julii usque 20. Mensis Septembris anni 1831. in ... Civitate Pest collectas sistunt - - et - - 1831. 74 f. Fol. Lat. 1712.
Megj.: Pest 1831. A kiadott mű 50-54. és 57-62. lapjai és táblázatai a kéziratban nem szerepelnek.

1927. P[ompéry] J[ános] K[ossuth] L[ajos] üdvözlésére készült beszéde. Miskolczon. Nyárutó [aug.] 12én 1840. 2 f. An. lit. [157. o.

1928. - -: Különféle dolgozatok. 185 f. Quart. Hung. 2645.
ff. 35-40. A magyar falu. A nép számára. Vers.
ff. 88-99. Az 1843-ik évi országgyűlésen Köz írásra bocsájtott irományok.
ff. 100-103. Komoly hang a Pasquillusok lombjai közül. - Megjelent az 1839-ki (borsodi) tisztújítás után.
ff. 114-117. és 132-133. Töredékek országgyűlési ülésekről.
ff. 134-175. Posonyi levelek 1844.

1929. - -: Magyar országgyűlés 1847-ben. 1847. nov. 12.-1848. márc. 15. 19 f. Quart. Hung. 2644.

1930. - -: Naplójegyzetek. 1848-49. 53 f., csonka. Oct. Hung. 965.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1911-1920. ] < - > [ 1931-1940 ]