[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2271-2280. ] < - > [ 2291-2300 ]

2281-2290. Szalay-Szász

2281. - - levele Mr. Blackwellhez, Kárffy Titusz másolatában és megjegyzésével. A levél kelte Rorschach, 1852 jan. 31 s id. Gróf Zichy Ödön birtokában lévő Blackwell "Emlékiratai"-ból másolat. Ném. 3 f. Quart. Germ. 965.
Megj.: Szalay L. levelei. Közrebocsátotta Br. Szalay G. Bp. 1913. 173-176. l.

2282. - - szerződése Heckenasttal a "Magyar polgári törvény a jog philosophiai és az összehasonlító jogtan szempontjából" c. mű kiadására, 4 kötetben. Ném. Pest, 1848. jan. 13. 2 f. An. lit. [186. o.

2283. - - Trefort Ágoston, B. Eötvös József és Csengery Antal 1845 máj. 25-i szerződése a Pesti Hirlap szerkesztésére nézve. 1 f. An. lit.
Megj. facsimilében: Szalay L. levelei. Közrebocsátotta Br. Szalay G. Bp. 1913. 113-114. l. - V. ö.: u. o. 15. l.

2284. - - versei Virág Benedekhez. 2 drb. 2 f. An. lit.
1) T. T. Virág Benedek Urnak Nevenapjára 21 Mart. 1828. - Megj.: Főv. Lapok. 1879. évi 264. sz. 1270. l.
2) T. T. Virág Benedek Urat üdvözli Szalay László. November elsőjén 1828. - V. ö.: P. Thewrewk Á., Magyarorsz. és a Nagyvilág. 1873. évi 27. sz. 338. l.

2285. - - Lászlóra vonatkozó iratok. Ném. 7 drb. 9 f. An. lit.
Szerződése Cottával és küliöldi tartózkodására, valamint hazatérésére vonatkozó hivatalos iratok, az 1855-1858 közötti évekből.

2286. Szalay Péter: Egy igaz Hazafinak óhajtása. 1802. 9 f. Quart. Hung. 29.

2287. Szalkay Gergely: Emlékek a VI. honvéd-zászlóalj történeteiből. 1851. 92 f., 2 pld., gépiratos másolat a Balatoni Muzeum eredetijéről. Fol. Hung. 2087.

2288. Szántó Gábor: Magyar tudósok tisztelete és nagyobb pártfogása. 6 f. Quart. Hung. 684.

2289. Szántófy Anton: Kanzelreden 1832-1850. 170 f. Quart. Germ. 809.
ff. 1-5. Kanzelrede bei Gelegenheit der Beendigung des 40-ten Regierungsjahres Sr. M. Franz I. 4. Mürz 1832.
ff. 159-170. Priesterliche Festrede gehalten am Tage des Heil. Stephan, ersten Königs der Ungarn, im J. 1850. (Intelem az állam és az uralkodó irántí kötelességek hű teljesítésére.)

2290. legid. Szász Károly állami altitkári kinevezése. 1848. 4. 24. 2 f., Eötvös József sk. aláírásával. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2271-2280. ] < - > [ 2291-2300 ]