[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2331-2340. ] < - > [ 2351-2360 ]

2341-2350. Szemere-Szendrey

2341. Szemere Pál kézirattöredéke. Pest, mártius 3. 1848. 1 f., Obernyik Károly kezeírása. An.. lit.
Esztétikai fejtegetés.

2342. - - Petőfi Sándorhoz. Levél. Péczel, aug. 29. 1846. 2 f., autogr. P. E. 25.
Megj.: Havas VI. k. 142-143. l.

2343. A' szemétdombról. Kiválogatta, rakásra hordta és megszerezte U[ngváry] J[ános]. 19. sz. második fele. 1-3. k. Quart. Hung. 1363.
1. k. ff. 20-23. Cabet: Utazás Icariába c. művére vonatkozó megjegyzések.
1. k. ff. 26-28. A Magyar Aristokrátia.
1. k. ff. 70-75. Följegyzések (1848-ról és az abszolutizmusról).
1. k. ff. 87-90. Magyar Ország 1863. év Januárius 1-ső napján.
1. k. f. 90. Lugoson a Világosnál 1849ik év Augustus közepén történtek után. (A fogságba kerültek neveivel).
2. k. f. 10. A Rácz 1849-ben.
2. k. ff. 12-26. Magyar-horvát viszonyról levél.
2. k. ff. 46-48. A Magyarok búcsúja a Horvátoktól. 1850. Kanisai (Deák Ferenc). Másolat a Pesti Napló 1850. évi jeil. 19-i számából.
2. k. ff. 49-56. Széchenyi nyilt levele Helmeczi Mihályhoz, a Jelenkor szerkesztőjéhez és a Jelenkor szerkesztőjének válasza. 1843. - Megj.: Széchenyi István munkái. Bp. 1887. VII. k. Hirlapi cikkei. 1. k.449-514. l.
2. k. f. 56, Széchenyi István Sátoraljaujhelyen mondott beszédéből részletek. Kijegyzés a Pesti Hirlap 1846. évi aug. 9-i számából.

2344. Szendrey Ignác gazdasági vonatkozású cikkei az 1840-es évekből. Fogalmazványok. 15 drb. 57 f., autogr. P. E. 162.
Megj.: A Magyar Gazda 1841-1845. évfolyamaiban.

2345. - -: Oeconomia ruralis specialis et generalis. Tanulmányi jegyzet. Lat., 219 f., autogr. P. E. 163.

2346. - - Szendrey Júliához. Levél. Erdőd Jan. 6. 848. - 2 f., autogr. P. E. 187.
Megj.: Mikes L. és Dernői Kocsis L.: Szendrey Júlia ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása. Bp. 1930. 253-255. l.

2347. Szendrey Júlia: Börne naplójából. Fordítás. 3 f., autogr. P. E. 204.

2348. - -: A gólyák. Mesetöredék. Fogalmazvány. 1 f., autogr. P. E. 129.

2349. - - Gyulai Pálhoz. Levél. Pest, oct. 23. 861. - 4 f., autogr. P. E. 156.
Petőfi műveinek kiadásáról. [191. o.

2350. - -: Három rózsabimbó c. versének német fordítása. 4 f. P. E. 211.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2331-2340. ] < - > [ 2351-2360 ]