[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2521-2530. ] < - > [ 2541-2550 ]

2531-2540. Ugocsa-Ungarns Staatsgeschäfte

2531. Ugocsa megye közgyűlésének jegyzőkönyve. 1809. 140 f. Fol. Hung. 989.

2532. Ugocsa vármegyének 1810-ből való jegyzőkönyvei. 66 f. Fol. Hung. 938.

2533. Az újabb magyar közéletet kísérő hazafias és politikai Holmi-versek gyűjteménye. 19. sz. 280 f. Quart. Hung. 1431.

2534. Az újabbkori szerb mozgalmakat illető okmányok másolatgyűjteménye. Jegyzetekkel és regesztákkal ellátta Thim József. 19. sz. 200 f. Fol. Ill. Serb. 4.
V. ö.: Thim J.: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. 2. k. Bp. 1930. VIII. 1. (Mo. újabbk. tört. forr.)

2535. Ujfalusy Nep. János: Felelet ezen kérdésre: Honnan vette eredetét törvényeinkben az ősi javak elidegenítésének korlátozása? miképen gyakoroltatott az korszakonként? s a polgári társaságra nézve általjában mik voltak annak hasznos és káros következései minden oldalról? 1839. 21 f. Quart. Hung. 1162.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1839.

2535/a. - -: A magyar nemességnek eredetéről. 4 f. Fol. Hung. 695.

2536. Ujházy Ferenc: országlattan vagy politica. 25 f. Quart. Hung. 1083.

2537. - -: Polgári jog. 1846. 190 f. Quart. Hung. 1084.

2538. Ujváry Mihály drámai kisérletei, naplótöredékei és vegyes írásai. 1827-1851. 236 f. Quart. Hung. 1371.
f. 40. Volney: Életbölcseség-ből jegyzetek.
f. 100. Remény Andor: Hazafias ügy a Nemzeti nyelvre nézve. 1827.
ff. 101-103. Desőfi [Dessezvffy] József: G. Széchenyi Istvánhoz. (Figyelő 1830. febr. 5.)
ff. 108-109. Székely Sándor: Döbrentei Gáborhoz.
ff. 135-142. Napló.

2539. - -: Felséges cs. k. Főherceg, magyar ország Nádorához 1830-ki országgyűléskor. 4 f. Quart. Hung. 598.

- - ld. még: Chlamny László.

2540. Ungarns Staatsgeschäfte und Verwaltung betreffende Documente. 16-18. sz. 3 füzet. Fol. Germ. 890.
3. füz. f. 2. Resolutio Regia 1790. Ném. [A koronázásról.]
3. füz. f. 14-16. Vota Deputatorum Regni, adhuc Principi Leopoldo II. per C. Judicem Curiae Carolum Zichy scripto Latino exhibita, et in German. conversa. 1790.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2521-2530. ] < - > [ 2541-2550 ]