[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2551-2560. ] < - > [ 2571-2580 ]

2561-2570. Über Piringer's-Vadnay

2561. Über Piringer's Banderien Ungarns. Auszug aus den Vaterländischen Blättern für den österreichischen Kaiserstaat. No 19. am 6. März 1811. 3 f. Fol. Germ. 1001.
A fentemlített folyóirat Literarische Notizen c. cikkének egy része, szószerinti másolatban. (113-114. l.)

2562. [Ürményi] Ürmenyi [József]: Jus publicum Hungariae. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-2. k. Quart. Lat. 2051.

2563. - -: Repraesentatio dd° 18 Julii 1812 ... de Emendando re Literaria in Hungaria. 111 f. Fol. Lat. 2704.

2564. - - und dessen Familie betreffende Akten. 1788-1812. 6 drb. Fol. Germ. 1027.

2565. - - Josephum et familiam eius concernentes litterae et acta. 1790-1840. 37 f. Fol. Lat. 2978.

Vachott Imre ld. Vahot Imre.

2566. Vachott Sándor feleségéhez intézett levelei felesége másolatában. Hozzácsatolva néhány verse és "Némi fölvilágositás sorsom felől". c. irata. 57 f. Quart. Hung. 1954.

2567. Vachott Sándorné 1) kegyelmi kérvénye, Pest [1854] szept. 23., fogalm., s a katonai és polgári Kormányzó kegyelmi leirata. Ném. Pest, [1854] szept. 30. 3 f. - 2) Felhívás Vachott Sándor özvegye és árvái gyámolitására. Pesten Mart. 19-én 1866. Eötvös J. fogalmazványa és kézirása, Deák F. ajánló soraival. 2 f. An. lit.
A 2)-höz ld. még: An. lit. (
634. sz.)

2568. A váci növendék papság önképző magyar Egyletére vonatkozó adatok. 1845, 1846. 17 f. Fol. Hung. 1332.

2569. Vadnay Károly: 1)Marcius 15-dikén 1860. 2) Egy kérdésre. Marc. 19. 1860. Versek. 2 f. An. lit.

2570. - -: A muszka-világból. Irva 1876-ban. 20 f. An. lit.
Megj.: Vadnai K.: Elmúlt idők. Emlékezések. Bp. 1886. 57-73. l. [207. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2551-2560. ] < - > [ 2571-2580 ]