[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2601-2610. ] < - > [ 2621-2630 ]

2611-2620. Vasváry-Vegyes jegyzetek.

2611. - - vegyes jegyzetei, töredékei, apróbb iratai. 1845 körül. 117 f. Quart. Hung. 1126.

2612. Vay Ábrahám beszéde Zemplin vármegye közgyűlésén (katonaállitás és az adónak pengő ezüst pénzben történő fizetése tárgyában). 1811 körül. 1 f. Fol. Hung. 738.

2613. Vay Josephus: Reflexiones Infrascripti ad Recensionem Operis Piringeriani Ephemeridibus Viennensibus Anno 1816 sub Numeris 104. et sequentibus insertam. Pestini 3 Martii 1817. 17 f. Quart. Lat. 2586.

2614. - -: u. a. 18 f. Quart. Lat. 2376.
Ld. még Quart. Lat. 2163. ff. 1-13. (
1009. sz.)

2615. Vegyes dolgozatok különböző szerzőktől. (Csengery Antal hagyatéka.) 315 f. Fol. Hung. 1666.
ff. 29-106. Skizzen aus dem 1818-ger Siebenbürgisch Walachen Ausrottungs Krieg. Memoiren des Freiherrn Stefan Kemény junior. Megj.?
ff. 107-116. Nagy Pál védirata. 1830.
ff. 117-126. Toldy István: Az északamerikai egyesült államok függetlenségi nyilatkozata.
ff. 136-146. Nagyszeben városának memoranduma sérelmek ügyében Ferencz Józsefhez. 1863.
f. 198. A lengyelek köszönő irata a magyarokhoz. 1831. Lat.

2616. Vegyes fogalmazványok, levelek, részben Szemere Bertalantól, részben idegen kéztől. M., ném. és fr. 6 drb. 15 f. An. lit.

2617. Vegyes följegyzései ismeretlen szerzőnek 1848/49-ből. 38 f. Oct. Hung. 368.
f. 2. Nemzetőrségbe való fölvételről.
ff. 19-21. "1849iki némely észrevételek."
ff. 29-30. Görgey-ellenes vers.
ff. 30-31. Klapka tábornok bajtársainak. Vers.
ff. 31-32. Sárosy Gyula: Farsangi Dall.

2618. Vegyes iratok és nyomtatványok. Különb. nyelveken. 23 drb. Apponyi és Benkendorf család vegyes irat.
Köztük: Übersetzung aus Aurel Dessewfy's Werken, die dem König [210. o. Louis-Philippe vorgelegt worden ist. Fr. 3 f. - Eredetije megj: Külpolitika és hazafiság cimen, Gr. Dessewffy Aurél Összes Művei. Sajtó alá rend. Ferenczy J. Bp. 1887. 49-52. l.

2619. Vegyes iratok Marczali Henrik könyvtárából. 19. századi másolatok. 676 f. Fol. Hung. 1990.
f. 12. Beke Sámuel zilahi lelkész beszéde I. Ferenc halálakor.
ff. 32-38. Niczky János és Skerlecz József vasmegyei követek országgyülési utasítása. 1825.
ff. 44-50. Követi jelentés az országgyülésről. Sopron 1827.
ff. 51-60. Nagy Pál védekező beszéde. Sopron 1830.
ff. 63-66. Wesselényi Miklós beszédje Szatmár vm. közgyülésén a lengyelek ügyében.1831. - U. a. mint Fol. Hung.1084. 2) (
2704. sz.) - Ld. ott.
ff. 67-72. Wesselényi M. beszéde Közép-Szolnok megye rendjeihez a jobbágyokért felállított "Jóltévő Intézetről". 1831. - U. a. mint Fol. Hung. 1084. 1) (2704. sz.) - Ld. ott.
ff. 73-74. Wesselényi M. előadása édes anyja életéről. 1831.
ff. 125-128. Gr. Kendefy Ádám hirtelen Halála s ezt követett Kolosvári Revolutio 1834. U. a. mint: Fol. Hung. 1031. ff. 35-36. (2621. sz.) és Quart. Hung. 1584. 4) (1924. sz.) Ld. ott.
ff. 138-139. Wesselényi M. beszéde a kolozsvári közgyűlésen 1834. márc. 23. "a kolozsvári revolutio° alkalmával. U. a. mint Fol. Hung. 1031. ff. 36-37. (2621. sz.) Megj.: Kölcsey F., Balogh J. ... beszédei ... és két erdélyi történet 1834-ben c. füzet 10-14. lapján.
ff. 140-144. Felső Bükki Nagy Pál Úrnak a Jobbágyok ügyéért beszéde 10ik November 1834. - U. a. mint Quart. Hung. 2149. (1613. sz.) Megjelenést és utalásokat ld. ott.
f. 152. Borsiczky Trencsén Vármegye Követe példákkal mutatja meg hogy midőn a Kormányt valamely ügy interessálja mint a Vesselényié, akkor a Királyi Táblától igazságos Itéletet nem várhatni, Junius 22-én az Országos Ülésben. 1835. - U. a. mint Fol. Hung. 1034. (1553. sz.) és Fol. Hung. 1031. f. 41. (2621. sz.)
ff. 156-157. Beöthy Ödön Bihar Vármegyei Követ Küldőitől vett utasitása következtében pártolja Vesselényi ügyét a kerületi ülésben 16ik Juny 1835. - U. a. mint Fol. Hung. 1034. (1553. sz.)
ff. 162-676. Kossuth, Wesselényi és az országgyűlési ifjak perére vonatkozó iratok (egykorú másolatok).
Közben: ff. 448-464. az 1861-i országbírói értekezlet által a magyar hiteltörvények tárgyában kiküldött választmány javaslata.

2620. Vegyes jegyzetek. M., ném., lat., fr. 19. sz. 200 f. Oct. Hung. 880.
ff. 117-124. Repraesentatio regnicolaris juridicae deputationis 1802.
ff. 147-200. Geschichte der französischen Revolution vom Jahre 1789-1830.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2601-2610. ] < - > [ 2621-2630 ]