[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2731-2740. ] < - > [ 2751-2760 ]

2741-2750. Garamtáji-Kazinczy

2741. Garamtáji Béla: Purgatorium vagy Restauratio előtti gondolatjai egy Cortesnek irta- -1845-iki Augustusban. Gúnyvers. 10 f. An. lit.

2742. Gory Zsigmond: Mindennapi jegyzések a Magyar Nemes FellKelő Gyalog Seregnek Hadi történetei felől. 1809. Damonyán 1810. 100 f. Quart. Hung. 272.

2743. Gyulai Pál: Romhányi. 116 f. Oct. Hung. 678.
V. ö. a 846. sz. jegyzetével.

2744. Horvát István : A Magyar Rendes Katonaságnak és Felkelő Nemes Seregnek néhány Vitéz és Ditső tettei az 1809-dik Esztendei Háborúban. Németből Magyarázta - -. 1812. 21 f. Fol. Hung. 619.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1812.

2744/a. - - Mindennapija, az az: Minden napra szolgáló Jegyző könyve. 1805-1809. 1-9. k. Quart. Hung. 466.
Széchy Károly másolatából kivonatosan közölve az ITK. 1912. évfolyamának számaiban.

2745. - -: Verbőczi István emlékezete [és egyéb iratok]. 102 f. Fol. Hung. 754.

2746. Katona József: Bánk-bán. Magyar Ország Nádor Ispánya. Eredeti Magyar Dráma. Szerzette - -. 1818. 64 f. autogr.? Oct. Hung. 717.
Kiadta Császár Elemér az ITK. XXIII. évf. 1913. 193-314. lapjain.

2746/a. Kazay János beszéde a hazatért insurgensekhez. 1810. 2 f. Fol. Hung. 367.

2747. Kazinczy Ferenc: Bajom Döbrenteivel. 1829. 8 f., autogr. An. lit.
f. 2. Azokhoz, a' kik ezt, most vagy később, olvashatnák, és nem tudván a' történteket, rajta megbotránkozhatnának. - Megj.: Kazinczy F. levelezése. Közreadja Váczy J. 20. k. Bp. 1910. 593-594. l.
f. 3-5. Döbrenteinek Kazinczy tiszteletét. Levél. Pesten, 1829. Martius 23d. - Megj. u. o. 230-232. l. (téves, 1827-es évszámmal).
f. 5. Tekint. Kiss Károly Hadnagy Úrhoz, Budán. Levél. Pesten 1829. Martius 27d. - Megj. u. o., 21. k. Bp. 1911. 33-34. l.

2748. - - beszéd-fogalmazványa. 2 f., autogr. An. lit.
A sátoraljaújhelyi ref. egyház levéltárában található eredetiről közzétette Váczy J.: Kazinczy F. levelezése. 11. k. Bp. 1901. 211-213. l., a következő címen: Kazinczy az ujhelyi ref. eccl. gyülekezethez. Beköszöntő beszéd, tartatott az Ujhelyi Reform. Templomban. Febr. 6d. 1814.

2749. - -: Cs. K. Kamarás és Majór Nagy-Ajtai Cserey Farkas barátomhoz. [1810]. 6 f., autogr. An. lit.
Megj.: Kazinczy F. összes munkái. Kiadja Abafi L. 2. k. Bp. 1879. 40-44. l., 256-259. l. jegyz. [221. o.

2750. Kazinczy Ferenc kisebb kéziratai. Följegyzések. 2 drb. 2 f., autogr. An. lit.
Az egyik feljegyzés szerint Kazinczy hiteles tudósitásból tudja, "hogy Kossuth, Boronkai Sigmond, Sos Pál és kivált Pintér az Udvarnál deferálva vannak ob malversationes et imposturas".

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2731-2740. ] < - > [ 2751-2760 ]