[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2741-2750. ] < -

2751-2760. Kazinczy-A Magyar Nemzeti Múzeum

2751. - -: A' Művészség' Barátjaihoz. I. Magyar Pantheon. Az 1825., 1826., 1827. Pozsonyban tartott Országgyűlés' emlékezetére ... Kiadta Ponori Thewrewk József. II. Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern. Von Aloys Freyherrn von Mednyánszky. III. Zweyhundert vier und sechzig Donau-Ansichten ... herausgegeben von Adolph Kunike. [1827.] 4 f., autogr. An. lit.
Megj.: Felső Magyar-Országi Minerva. 1827. 3-ik negyed. 1339-1343. l.

2752. - -: A' Palatinus Senatusa 1805. 1 f., autogr. An. lit.
A teljhatalmat nyert József nádor senatus-ába rendelt nyolc fő- és négy köznemes névsora, utána a nádornak Péchy Imre bihari alispánhoz e .tárgyban intézett latinnyelvű levelének (Pozsony, 1805. nov. 7.) másolata. - V. ö. Kazinczy F. levelezése. Közzéteszi Váczy J. 3. k. Bp. 1892. 471-472. l.

2753. - -: A' Szigeti hős Zrínyi képe eránt. 1824. 6 f., autogr. An. lit.
Megj.: Művészet c. folyóirat. 1905. 64-67. l.

2754. - -: Textus pro Meditatione Paschalium. M. [1808.] 1 f., autogr. An. lit.
A párbajozás ellen. V[ay] Á[brahám] számára készült. V. ö. Kazinczynak Vay Ábrahámhoz intézett levelét 1808. ápr. 5-ről az Orsz. Széchényi Könyvtár kézirattárának Irodalmi Levelestárában.

2755. - -: Usus fructus a' köz anya [Török Lajosné] halála olta, 1817. August. 8d. 1829 körül. 1. f., csonka, autogr. An. lit.
Vagyonügyi feljegyzés. - V. ö. Váczy János: Kazinczy F. (Költők és írók. Szerk. Ferenczy Z.) Bp. 1909. 168. és 174. l.

2756. - - verseinek másolatai. 3 drb. 6 f. An. lit.
Köztük: Gróf Széchényi Istvánhoz. Novemb. 1828. ("Kazinczy önkéziratáról leírta Pesten, Martius' 27d. 1829. S[tettner] G[yörgy]". - Megj.: Kazinczy F. összes munkái. Kiadja Abafi L. 2. k. Bp. 1879. 71-74. l., 274. 1. jegyz. (Abafi feltevése, hogy a vers 1831-ben készült volna, ezek szerint téves.)

2757. - - verskéziratai. 12 drb. 26 f., autogr. An. lit.
Megj.: Kazinczy F. összes munkái. Kiadja Abafi L. Bp. 1879.

2758. Kertbeny Károly: Autográf-gyűjtemény. 1-2. k. Quart. Hung. 2510.
1. k. 57. f.: Marx Károly sajátkezű rövid önéletrajza 1867-ig.

2759. Levél a Népek egy barátjától II. József császárhoz. 1785. Másolat 1836. 29 Junius. 32 f. Quart. Hung. 1965.

2760. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében álló Kazinczy és Berzsenyi szobrok felállításának iratai. M. és ném. 1859-1871. 63 drb. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2741-2750. ] < -