[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ]

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

An. - Analecta

An. Lit. - Analecta Literaria

ang. - angol

autogr. - autográf

B. Szabó: Naplók - Bártfai Szabó László: Naplók, emlékiratok és feljegyzések Magyarország történetéhez 1815-1867. Háborús Felelősség I. k. 1928/29.

cenz. pld. - cenzura-példány

cenz. pld. törl. - cenzura-példány törlésekkel

dipl. irat. - diplomáciai iratok

E. Ph. K. - Egyetemes Philologiai Közlöny

é. n. - év nélkül

egyk. - egykorú

f. - folio

ff. - foliis

fogalm. - fogalmazvány

ford. - fordította, fordításában

fr. - francia

Gulyás: M. I. É. M. - Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. I-VI. k. Bp. 1939-1944.

Havas - Petőfi S. összes művei. I-VI. k. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Havas A. Bp. 1892-1896.

h. n. - hely nélkül

hn. - helynév

I. T. - Irodalomtörténet

I. T. K. - Irodalomtörténeti Közlemények

k. n. - kelet nélkül

lat. - latin

lengy. - lengyel

m. - magyar

M., Mo. - Magyarország

más. - másolat

megj. - megjelent

Mo. újabbk. tört. forr. - Magyarország újabbkori történetének forrásai.

ném. - német

ny. - nyelven, nyelvű

ny. n. - nyomda nélkül

ol. - olasz

or. - orosz

ö. m. - összes művei

P. E. - Petőfi Ereklyetár

R. M. Kvt. - Régi Magyar Könyvtár

soksz. - sokszorosítás

sz. - század, szám

Szinnyei: M. I. É. M. - Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. k. Bp. 1891-1914.

szlov. - szlovák

sztl. - számozatlan

Varjas - Petőfi S. összes költeményei. I. k. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Varjas B. Bp. 1948.

[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ]