Biográfiai táblázat

1605k. született a nassaui Siegenben. Apja Johannes Bisterfeld, jelentékeny református teológus, maga is több mű szerzője, rámista
1619k. herborni tanulmányok, jó kapcsolat Johann Heinrich Alsteddel, a teológia tanárával
1619január 19. Apja halála a dordrechti zsinaton, ahol Alsteddel együtt Nassau küldöttei voltak
1623Peregrinációs útját Bázelben októberben kezdte, Johann Buxtorfiusnál héber tanulmányok
1624Genfben áprilisban iratkozott be a teológiára, Johannes Deodatus volt a tanára, a Disputatio de Deo az ő elnöklete alatt
1625Oxfordi tanulmányok, elmélyedés a szent nyelvekben, megismerkedés Bacon műveivel
1626-28Leideni teológiai tanulmányok, Andreas Rivetus volt a pártfogó tanára, akinek könyvét (Catholicus orthodoxus) franciáról latinra fordította, ez 1630-ban jelent meg.
1627Disputál Johann Polyandernél Leidenben
1629Bredában (Észak-Brabant) lelkész, itt szerzett tudomást Bethlen Gábor meghívásáról Bornemisza Ferenctől
 Herbornban a filozófia professzora, négy ismert disputáció az ő elnökletével
 Feltehetően ebben az évben kötött házasságot Alsted lányával, Annával
 Üdvözlőverse Alsted Encyclopediájához
 Novemberben Erdélybe érkezett Johann Heinrich Alsteddel és M. Philipp Ludwig Piscatorral. A filozófia professzora a gyulafehérvári főiskolán
1630Emlékverse Bethlen Gábor halálára nyomtatásban is megjelent
1631Februárban a német professzorok benyújtották az akadémiára vonatkozó tervezetüket Brandeburgi Katalinnak
 Levél Andreas Rivetusnak augusztusban, ebben Tolnai Dali Jánost ajánlotta neki, valamint jelezte távozási szándékát Erdélyből
1632Lánya született
1634Ő is aláírója volt a John Dury angol teológushoz szóló erdélyi válaszlevélnek a protestáns egyházak uniójáról
 Verse Szenci Molnár Albert halálára
 Metafizikai kézirata már ismert a Hartlib-körben
1635Első műve - az Elementa logica - megjelent a gyulafehérvári nyomdában. Ennek előszavában azt írta, hogy ez egy nagyobb műnek a rövidített változata
1636November körül elkezdte megírni és tíz hónap alatt elkészült a De uno Deóval, az unitáriusok ellen írt elméleti művével
1637Ősszel megbeszélések Henrik Meerbotiusszal, a hesseni chiliaszta teológussal, aki megbízást kapott az erdélyi érdekek svédországi képviseletére
 Meghívás Samuel Hartlib Antilia nevű társaságába
 Keresztúri Pál Christianus Lactens című művében üdvözlőverse a Rákóczi fiúkhoz
 Gyászverse Móric hesseni választófejedelem halálára
1638Üdvözlőverse Geleji Katona István Praeconium evangelicum című művéhez
 Áprilisban Danckán keresztül Hamburgba utazott, első politikai szerepvállalása, I. Rákóczi György megbízására tárgyalásokat folytatott Hamburgban, Hágában és Párizsban a francia, svéd és angol követekkel egy lehetséges Habsburg-ellenes szövetségről
 Júliusban fogadta XIII. Lajos francia király
 Az év második felében személyes találkozások: John Dury, Johann Adolf Tassius, Joachim Jungius, Hugo Grotius, Gisbert Voetius, Andreas Rivetus, Ludwig Camerarius tartoztak tárgyalópartnerei közé
 November 15. apósa, Alsted halála Gyulafehérvárott
 Decemberben Rákóczi György levelet írt neki Párizsba, hogy Alsted helyére szerezzen másik professzort
 Ugyanekkor tartózkodás Amsterdamban, kapcsolat Johann Moriaennel és Johann Rulitiusszal
1639Az év legelején megjelent Leidenben az Elzeviereknél fent említett vitaműve, a De uno Deo... Mysterium Pietatis
 Januárban Amsterdamban érte Alsted halálhíre, mivel márciusban újra itt volt, nem tudni, hogy Erdélybe utazott-e közben
 Ugyanekkor tárgyalásokat folytatott Svédország követével, Johann Adler Salviusszal
 Valamikor ennek az évnek a folyamán (vagy 1640-ben) feleségének és egyik lányának a halála
 Nyáron újabb politikai tárgyalásokat vezetett Franciaországban, személyes találkozás francia tudósokkal, köztük Marin Mersenne-nel
 Ősszel visszatért Erdélybe és átvette a teológia oktatását is
 Bekapcsolódott a fejedelem külügyeinek intézésébe, elsősorban a francia, svéd és német levelezés tartozott hozzá
 Kapcsolata Johann Amos Comeniusszal, aki megküldi neki Prodromus Pansophiae című, Londonban kiadott művét
 Állandó távozási szándék Erdélyből, Leidenben fenntartották neki a filozófia és teológia professzorátusát
1640Megjelent a Pallas Dacica című színdarabja abból az alkalomból, hogy Rákóczi Zsigmond befejezte tanulmányait. Bisterfeld egy nagyívű utószóval koronázta meg művét
 Intenzív levelezés Rivetusszal
1641Februárban elfogadta a leideni egyetem teológiai professzori állását
 Áprilisban elkészült Alsted Prodromusának az Indexével
 Júniusban Kolozsvárott az unitáriusokkal zajló nyilvános vita vezetője a fejedelmi család színe előtt
 Júliusban Rákóczi levele a leideni egyetem kurátorainak, melyben elutasította Bisterfeld távozását
 Az Elementa Logica második kiadása
 Kiadta Comenius Vestibulumát és előszót írt hozzá
1643Júniusban házassága Stenzel Annával, egy gazdag kolozsvári szász református család lányával, ezt különösen Lorántffy Zsuzsanna pártfogolta
1645Ősszel részt vett a linzi béke előkészítésében, Fogarason tárgyalások a franciákkal
 Egyre szorosabb kapcsolat Rákóczi Zsigmonddal
 Az Elementa Logica harmadik kiadása új előszóval
1646Kiadta Marcus Friedrich Wendelin Medulla Priscae Latinitatis című művét
 Június 8-22. részvétele a szatmárnémeti református zsinaton, aláírása szerepel a határozatokon
 Augusztusban elutazott Munkácsra
 Októberben megjelent Bethlen Péter temetésén Bátorban
 Novemberben elutazott Sárospatakra
 Nemesi oklevelet nyert Lorántffy Zsuzsannától, birtokkal Tövisen
 Valamikor ennek az évnek a folyamán pestisben meghalt egyetlen lánya, Rebecca
1647Az ő költségén és Csaholczi Pap János, valamint Bihari Ferenc szerkesztésében megjelent az Index vocabulorum, mely Comenius Januájához készült szójegyzék
 Június 26-27-én részt vett a kolozsvári Farkas utcai református templom felavatásakor rendezett ünnepségeken
 Novemberben Johann Othusius Hollandus érkezett hozzá öt diákkal
1648Áprilisban részt vett I. Rákóczi György temetésén Gyulafehérvárott
1649A Phosphorus Catholicus megjelent Bredában
 Októberben lánya született, Susanna
 Újabb meghívást kapott a filozófia és teológia professzorának a leideni egyetemre
 Rákóczi Zsigmond tanácsadója a kozák tárgyalásokon
 Többször közvetített II. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna között vitás ügyekben
 Kolozsvárott próbálta elsimítani a puritánusok ügyében kirobbant vitát
1650Előkészítette Rákóczi Zsigmond esküvőjét
1651Elejére elkészült Rákóczi György sírversével, ami a következő évben rákerült a fejedelem síremlékére is
 Június 12-én Sárospatakra utazott Rákóczi Zsigmond és Pfalzi Henrietta esküvőjére
 Június 26-án az esküvő Sárospatakon, Comenius végezte az esketést
 November 26-27-én tartózkodás Szamosújváron
1652A Beata beatae virginis Ars megjelent Gyulafehérvárott
 Február 4. meghalt Rákóczi Zsigmond, temetésén április 28-án Gyulafehérvárott beszédet mondott
 Nézeteltérése Comeniusszal Drabik Miklós jóslatainak az ügyében
1653A Philosophia Primae Seminarium megjelent Gyulafehérvárott
 Békítő-közvetítő szerepe a szász nemzet és II. Rákóczi György között
1654A Gladii Spiritus ignei megjelent Gyulafehérvárott
 A Scripturae Sacrae megjelent Leidenben, kiadója Adrian Heerebord
 John Dury Svájcból újra felvette vele a kapcsolatot
 Októberben komoly beteg
1655Apácai Csere János neki és Csulai Györgynek ajánlotta a Magyar encyclopaediát
 Januárban Bisterfeld végrendelkezett
 Február 5-én meghalt Bisterfeld
 Február 16-án eltemették a gyulafehérvári református templomban, beszédet Isaacus Basirius tartott felette
 November végén meghalt Bisterfeld lánya is, ezzel könyvtára egy része a gyulafehérvári kollégiumra szállt
Hátra Kezdőlap Előre