Rövidítések

1. Levéltári, kézirattári és múzeumi jelzetek

EOL = Evangélikus Országos Levéltár (Budapest),

AGE = Archivum Generalis Ecclesiae

FkG = Franziskanerkloster Güssing

A = Archiv

B = Bibliothek

MNM TKcs = Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest), Történelmi Képcsarnok

MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest

Magyar Kancelláriai Levéltár

A 57 = Libri Regii (A 57)

Batthyány család hercegi ágának levéltára

P 1313 = A Batthyány család törzslevéltára (P 1313)

AA = Acta Antiqua (1-16. cs.)

Gen. = Genealógiák (149. cs.)

Kéziratok = Kéziratok (267-268. cs.)

Major. = Majoratus (17-63. cs.)

Memor. = Memorabilia (106-113. cs.)

Vegy. följ. = Vegyes följegyzések, memoriálék (269. cs.)

P 1314 = Misszilisek (P 1314)

P 1315 = Batthyány I. Ádám iratai (P 1315)

Itiner. = Batthyány Ádám itineráriuma az 1641, 1644-1648, 1650-1652 és 1654. évekről: 1. cs., ff. 119-178.

P 1320 = Batthyány családtagok iratai (P 1320)

1/b. cs. = Batthyány II. Ferenc

1/c. cs. = Batthyány Ferencné Lobkovicz Poppel Éva

1/d. cs. = Batthyány Borbála (Forgách Zsigmondné)

P 1322 = A Batthyány család körmendi központi igazgatósága (P 1322)

Föld. fam. = A földesúri familiára, illetve az uradalmi alkalmazottakra vonatkozó iratok (44-62. cs.)

Instr. = Instrukciók (35-41. cs.)

Lelt. = Leltárak (111-118. cs.)

Tiszt. = Tiszttartókkal való levelezés (26. cs.)

Udv. ell. = A földesúri udvartartás ellátására vonatkozó iratok (63. cs.)

Vall. = A földesúri kegyúri jog gyakorlásával kapcsolatos és vallásügyi vonatkozású iratok (172-174. cs.)

P 1336 = A Batthyány család vegyes iratai (P 1336)

P 1337 = A Batthyány-levéltár iratai (P 1337)

MTAK Kt = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest), Kézirattár

OSzK Kt = Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Kézirattár

ÖNB Ms = Österreichische Nationalbibliothek (Wien), Handschriftensammlung

ÖStA = Österreichisches Staatsarchiv (Wien)

HHStA = Haus-, Hof-, und Staatsarchiv

HKA = Hofkammerarchiv

PFK = Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

2. Folyóiratok és könyvsorozatok

Adattár = Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, utóbb: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez.

AtSz = Agrártörténeti Szemle

BF = Burgenländische Forschungen

ÉTTK = Értekezések a Történeti Tudományok Köréből

ItK = Irodalomtörténeti Közlemények

KtF = Könyvtártörténeti Füzetek

LK = Levéltári Közlemények

LSz = Levéltári Szemle

MIÖG = Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung

MÖStA = Mitteilungen des Österreichisen Staatsarchivs

MKsz = Magyar Könyvszemle

MNy = Magyar Nyelv

MÖStA = Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs

MTÉ = Magyar Történeti Életrajzok

OSzKÉvk = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve

Sz = Századok

TSz = Történelmi Szemle

TT = Történelmi Tár

3. Bibliográfiai rövidítések (szakirodalom, forráskiadványok, kéziratok és könyvkatalógusok)

Adattár 11 = Iványi Béla: A magyar könyvkultúra múltjából. S. a. rend. Herner János-Monok István. Szeged, 1983 (Adattár, 11).

Adattár 13/1 = Magyarországi magánkönyvtárak, I: 1533-1657. S. a. rend. Varga András. Bp.-Szeged, 1986 (Adattár, 13/1).

Adattár 13/2 = Magyarországi magánkönyvtárak, II: 1588-1721. S. a. rend. Farkas Gábor, Varga András, Katona Tünde, Latzkovits Miklós, Szeged, 1992 (Adattár, 13/2).

Adattár 17/1 = Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig, I: Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc és Ungvár. S. a. rend. Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Szeged, 1991 (Adattár, 17/1).

Adattár 17/2 = Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig, II: Nagyszombat. S. a. rend. Farkas Gábor. Szeged, 1997 (Adattár, 17/1-2).

Adattár 18/1 = Lesestoffe in Westungarn, I: Sopron (Ödenburg) 1535-1721. Hg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Red. István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler. Szeged, 1994 (Adattár, 18/1 = BF, Sonderband 14).

Adattár 18/2 = Lesestoffe in Westungarn, II: Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchenstein (Fraknó) 1535-1740. Hg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald Pickler. Szeged, 1996 (Adattár, 18/2 = BF, Sonderband 15).

Adattár 29/1 = Iványi Béla: A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei: I: 1527-1625, előszó Mályusz Elemér. S. a. rend. Szilasi László, munkatársak Beke Éva, Molnár Klára. Bp., 1990 (Adattár, 29/1).

Andritsch 1965 = Andritsch, Johann: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Graz (1586-1782), Graz, 1965 (Forschungen zur Geschichtlichen Lendeskunde der Steiermark, 22).

Apponyi = Apponyi Sándor: Hungarica, Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok / Ungarn betreffende im auslande gedruckte Bücher und Flugschriften, I-IV, Bp.-München, 1902-1927.

Bán 1977 = Bán Péter: A nyugat-dunántúli Batthyány-uradalmak birtokigazgatási rendszere a XVII. század első felében, in: AtSz, 21(1977), 24-71.

Barlay 1977/1 = Barlay Ö. Szabolcs: 400 éves francia levelek és könyvszámlák, Batthyány Boldizsár és Jean Aubry barátsága, in: MKsz, 93(1977), 156-166.

Barlay 1977/2 = Barlay Ö. Szabolcs: Elias Corvinus és magyarországi barátai, in: MKsz, 93(1977), 345-353.

Barlay 1979 = Barlay Ö. Szabolcs: Boldizsár Batthyány und sein Humanisten-Kreis, Die ersten Jahrzehnten der Güssinger Bibliothek, in: MKsz, 95(1979) 231-251.

Barlay 1986 = Barlay Ö. Szabolcs: Romon virág, Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. Bp., 1986.

Barta 1981 = Barta Gábor: A társadalmi és gazdasági fejlődés főbb vonásai 1526-1734 között, in: Szentgotthárd, Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmányok. Szerk. Kuntár Lajos, Szabó László. Szombathely, 1981.

Batthyány 1991 = Batthyány Zsigmond: Őseim. Bp., 1991.

Bedy 1934 = Bedy Vince: A felsőörsi prépostság története. Veszprém, 1934 (A Veszprémi Egyházmegye multjából, 3).

Bedy 1938 = Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938, (Győregyházmegye múltjából, 3).

Békefi 1966/II = Békefi Antal: A vasi várak zenei élete a török megszállás idején: II: A Batthyány család váraiban: Németújvárott, Rohoncon, Szalónakon, Körmenden és Borostyánkő várában, in: Vasi Szemle, 20(1966), 5-41.

BiblCarm = Bibliotheca Carmelitana notis criticis et dissertationibus illustrata, I-II, Aurelianis, 1752.

BiblWidm = Graff, Theodor: Bibliographia Widmanstadiana, Die Druckwerke der Grazer Offizin Widmanstetter 1586-1805, Graz, 1993.

BiblZrin = A Biblioteca Zriniana története és állománya. Írták és összeáll. Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván, Monok István, Orlovszky Géza, Bp. 1991 (Zrínyi-könyvtár, IV).

Bingel = Bingel, Hermann: Das Theatrum Europaeum, Lübeck, 1909. - Reprint: Wiesbaden, 1969.

BLRep = A herceg Batthyány család levéltára: Repertórium, összeállította Zimányi Vera. Bp., 1962 (Levéltári leltárak, 16).

BMC = British Museum General Catalogue of Printed Books: Photolitographic edition to 1955, 1-263. London, 1960-1966.

BSB = Bayerische Staatsbibliothek, Alphabetisches Katalog 1501-1840, Bd. 1-60. München, 1987-1990 = OPAC, http:// www.bsb.badw-muenchen.de.

Csánki = Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, I-III, V. Bp., 1890-1913.

DDB = Deutsche Drucke des Barock 1600-1720: Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Abteilung A: Bibliotheca Augusta, Bd. 1-15; Abteilung B: Mittlere Aufstellung, Bd. 1-20; Abteilung C: Helmstedter Bestände, Bd. 1-6; Abteilung D: Sonderbestände, Bd. 1-2; Registerbände. Begründet von Martin Bircher. München, 1977-1996.

Dehio 1976 = Dehio-Handbuch: Die Kunstdenkmäler Österreichs: Burgenland. Hg. von Adelheid Schmeller-Kitt. Wien-München, 1976.

Desics 1929 = Desics Ignác: A vasvár-szombathelyi székeskáptalan története főbb vonásaiban, in: A szombathelyi egyházmegye története (1777-1929). Szerk. Géfin Gyula. Szombathely, 1929-1935, II, 297-332.

Dézsi 1898 = Szenci Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. S. a. rend. Dézsi Lajos. Bp., 1898.

Eckhardt 1943a = Eckhardt Sándor: Batthyány Boldizsár a francia udvarnál, in: Magyarságtudomány, 2(1943), 36-44.

Eckhardt 1943b = Eckhardt Sándor: A körmendi Balassi-emlékek, in: Egyetemes Philológiai Közlemények, 67(1943), 26-48: 33.

Esterházy P. = Esterházy Pál: Mars Hungaricus. S. a. rend. Iványi Emma, bev. Hausner Gábor. Bp., 1989 (Zrínyi-könyvtár, III).

ETE = Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából / Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Hungaria religionis illustrantia, I-V. Szerk. Bunyitay Vince, Rapaics Rajmund, Karácsonyi János, Kollányi Ferenc és Lukcsics József. Bp., 1900-1912.

Evans 1979 = Evans, R. J. W.: The Making of the Habsburg Monarchy 1550-1700, An Interpretation, Oxford, 1979. - 3. utánnyomat bibliográfiai kiegészítéssel: 1991.

Farkas 1879 = Farkas, Seraphinus: Scriptores Ord. Min. S. P. Francisci Provinciae Hungariae Reformatae nunc S. Mariae. Pozsony, 1879.

Fazekas 1993 = Fazekas István: A győri egyházmegye katolikus alsópapsága 1641-1714 között, in: TSz, 35(1993), 101-131.

Fazekas 1996 = Fazekas István: Batthyány Ádám és gyermekei, in: Gyermek a kora újkori Magyarországon, "adott Isten hozzánk való szeretetéből ... egy kis fraucimmerecskét nekünk". Szerk. Péter Katalin. Bp., 1996 (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19), 91-114.

Fazekas 1999 = Fazekas István: Die Rekatholisierung [recte: Bekehrung] Adam Batthyánys im Jahr 1629, in: Reformation und Gegenrefomation im pannonischen Raum. Red. Gustav Reingrabner, Gerald Schlag. Eisenstadt, 1999 (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 102), 297-304.

Fejes 1996 = Fejes Judit: Az Esterházyak házassági politikája 1645 után, in: Gyermek a kora újkori Magyarországon, "adott Isten hozzánk való szeretetéből ... egy kis fraucimmerecskét nekünk". Szerk. Péter Katalin. Bp., 1996, (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19), 115-166.

Fellner-Kretschmayer, I/1 = Fellner, Thomas-Kretschmayer, Heinrich: Die österreichische Zentralverwaltung, Abteilung I: Von Maximilian I bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei (1749), Bd. 1: Geschichtliche Übersicht. Wien, 1907 (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs, 6).

Ferrarius 1637 = Ferrarius, Sigismundus OP: De Rebus Ungaricae Provinciae Sac. Ordinis Praedicatorum. Viennae, 1637. - Vö. n° 74, 151.

Fiedler 1959 = Fiedler, Karl: Pfarrer, Lehrer und Förderer der ev. Kirche A. u. H. B. im Burgenlande. Eisenstadt, 1959 (BF, 40).

Fógel 1913 = Fógel József: II. Ulászló udvartartása 1490-1516. Bp., 1913.

Fógel 1917 = Fógel József: II. Lajos udvartartása 1516-1526. Bp., 1917.

Folnai 1653 = Folnai Ferenc: Praedikatzioia, mellyet praedikállot Rohonczon, Szent Iván havának 9. napján 1653. esztendöben, midön ... groff Aurora Catharina Formintin asszszonynak, ... teste ... temetö hellyére, ... késértetett, Bécs, 1653. - Vö. n° 396(1).

Galla 1940 = Galla Ferenc: Marnavics Tomkó János boszniai püspök magyar vonatkozásai. Bp., 1940.

Garas 1953 = Garas Klára: Magyarországi festészet a XVII. században. Bp., 1953 (Magyarországi barokk festészet, I).

HAB = Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, OPAC, http://www.hab.de.

Hajszányi 1973 = Hajszányi, Paul: Güssing in historischer Schau, in: Stadterhebung Güssing, 1973, Festschrift. Hg. von Franz Glavanits, Graz, 1973, 19-166.

HHBÖ, III = Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich, Band 3: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg. Bearb. von Helmut W. Lang, Wilma Buchinger, Konstanze Mittendorfer. Hildesheim-Zürich-New York, 1996.

Holl 1980 = Holl Béla: Ferencffy Lőrinc, Egy magyar könyvkiadó a XVII. században. Bp., 1980.

Homma 1937 = Homma, Josef-Karl: Pinkafeld, Festschrift anläßlich des Stadterhebungsfeier am 26. September 1937, Oberwart, 1937.

Homma-Prickler-Fleischer 1960 = Homma, Josef-Karl-Prickler, Harald-Fleischer, Julius: Pinkafeld, Ein Gang durch seine Geschichte, Wirtschaft und Kultur, Pinkafeld, 1960.

Horn 1996 = Horn Ildikó: Nemesi árvák, in: Gyermek a kora újkori Magyarországon, "adott Isten hozzánk való szeretetéből ... egy kis fraucimmerecskét nekünk". Szerk. Péter Katalin. Bp., 1996 (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19), 51-90.

Horváth 1982 = Horváth Mária: Egy növényjegyzék hátteréből, Adalékok a németújvári (güssingi) könyvtár alapításának körülményeihez, in: Magyar Nyelv, 78(1982), 191-203.

Horváth 1990 = Horváth Mária: Namen und Sprachen in der Familie des Ádám Batthyány (1609-1659), in: Mundart und Name in Sprachkontakt, Festschrift für Maria Hornung zum 70. Geburststag. Wien, 1990 (Beiträge zur Sprachwissenschaft, 8) = Nyelvek és nevek Batthyány I. Ádám családjában, in: Névtani Értesítő, 11(1986), 19-27; 16(1994), 31-35.

Hubay = HubaY Ilona: Magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban 1480-1718. Bp., 1948 (Az OSzK Kiadványai, XXVIII).

Illés 1868 = Illés Ferenc: A németújvári - Vasmegye - sz. Ferenczrendü szerzetesek alapitványi okirata gróf Batthyányi Ádámtól 1649-ből, in: Magyar Sion, 6(1868), 923-926.

Iványi 1942 = Iványi Béla: A körmendi levéltár memorabiliái / Acta Memorabilia in tabulario gentis principum de Batthyány reperibilia. Körmend, 1942 (Körmendi Füzetek, 2).

Iványi 1943 = Iványi Béla: Pázmány Péter kiadatlan levelei / Epistolae ineditae cardinalis Petri de Pázmány. Körmend, 1943 (Körmendi Füzetek, 3).

Jedlicska 1910 = Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s Gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Bp., 1910.

Jenei 1960 = Jenei Ferenc: Ismeretlen irodalmi levelek a Batthyány-levéltárból, in: ItK, 74(1960), 687-692.

Kametler 1961 = Kametler, Bibiana, Graf Adam I. von Batthyany, Dissertation zu Erlangung des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien, 1961 (doktori disszertáció): ÖNB, 949970-C; OSzK, OD 34.296. (Filmen: OSzK, FM7/434, 102. tek.)

Kanizsai Pálfi jkv./Prot. = Synodi generales per Hungariam celebrati Calviniana (Kanizsai Pálfi János jegyzőkönyve/Das Protokollbuch von Johannes Pálfi von Kanizsa), 1612-1658: Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Batthyány-gyűjtemény, Cat. VI (Religionaria), Tit. III, k/1. Filmen: OSzK, FM1/2494. Részletes leírása: RMKT, XVII/8, 529-530. Első felét (1628-ig) kiadta Thury Etele: MPEtA, VII, 115-197; VIII, 1-105; IX, 35-112. Ezeknél a részeknél a kiadott szövegre hivatkozok.

Karácsonyi 1922-1924 = Karácsonyi János: Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, I-II. Bp., 1922-1924.

Katona 1979 = Katona Imre: Bruegel és a Batthyányak. Bp., 1979 (Gyorsuló idő).

Kempelen = Kempelen Béla: Magyar nemes családok, I-XI. Bp., 1911-1932.

Kincses 1993 = "Im küttem én orvosságot": Lobkowitz Poppel Éva levelezése, 1622-1640 [recte: 1641]. S. a. rend., bev. Kincses Katalin. Bp., 1993 (Régi magyar történelmi források, 3).

Király 1995= Király Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig. Bp., 1995 (Humanizmus és reformáció, 22).

Koeman = Koeman, C.: Atlantes Neerlandici, Bibliography of terrestial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1800, I-VI, Amsterdam, 1967-1985.

Koltai 1996 = Koltai András: Lobkowitz Poppel Éva végrendelete 1640-ből, in: Irodalomismeret, 7(1996), 1-2. sz., 56-64.

Koltai 1997 = Koltai András: Batthyány Ádám imádságoskönyve, in: MKSz, 113(1997), 187-200.

Koltai 2000 = Koltai András: A Batthyány család körmendi központi levéltárának kutatástörténete, in: LK, 71(2000), 207-231.

Koltai 2001 = Koltai András: Komédia és diskurzus, Batthyány Ádám följegyzései a császári udvarról (1635-1641), in: LK, 72(2001).

Koppány 1984 = Koppány Tibor: Batthyány I. Ádám építkezései, 1629-1659, in: TSz, 27(1984), 539-555.

Kovács J. L. 1975 = Kovács József László: Molnár Albert Magyarországon, Első letelepedési kísérlet 1613-1615, in: Studia Litteraria (Szeged), 13(1975), 11-21.

Kovács J. L. 1988 = Kovács József László: Batthyány Ádám - egykorú levelek tükrében, in: Somogy, 16(1988), 1. sz., 73-77.

Kovács S. I. 1985 = Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi. Bp., 1985.

KtF I = Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721, Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsanna, Herner János, Kokas károly, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1981 (Könyvtártörténeti Füzetek, I).

KtF III = Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721, Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Monok István. Szeged, 1983 (Könyvtártörténeti Füzetek, III).

KtF VI = Magángyűjtemények Magyarországon 1535-1721, Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Monok István, Németh Noémi, Szerk. Monok István. Szeged, 1989 (Könyvtártörténeti Füzetek, VI).

KtF XI = Inézményi és magángyűjtemények 1589-1750, Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina, Szeged, 2001 (Könyvtártörténeti Füzetek, XI).

Magyar 1976 = Magyar, Arnold OFM: Güssing, Ein Beitrag zur Kultur- und Religiongeschichte des Südburgenlandes bis zur Gegenreformation, Graz, 1976.

Magyar 1980 = Magyar, Arnold OFM: 340 Jahre Franziskaner in Güssing 1638-1978, Güssing, 1980.

Makár 1961 = Makár János: Kanizsai Pálfi János élete és munkássága, New Brunswick, 1961.

Malomfalvay 1654 = Malomfalvay Gergely: Halottas predikatzjo, mellyet ... groff Formontin Aurora Katalin Aszszonynak síralmas temetésén, ... prédikállott, Bécs, 1654. - Vö. n° 396(4).

Mayer = Mayer, Anton: Wiens Buchdruckergeschichte 1482-1882, I-II. Wien, 1883-1887.

Mayr 1953 = Mayr, Karl Josef: Evangelisches Leben in Wien am Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich, 68-69(1953), 113-143.

MNT = A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor, Bp., I-X. Bp., 1895-1898.

MNyHB = Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból. S. a. rend. Kecskeméti Gábor, bev. Kecskeméti Gábor, Nováky Hajnalka. Bp., 1988.

Monok 1996 = Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660. Szeged, 1996 (A Kárpát-medence Koraújkori Könyvtárai, I).

MoT, III = Magyarország története tíz kötetben, III/1-2: 1525-1686. Szerk. Pach Zsigmond Pál-R. Várkonyi Ágnes; Bp., 1987.

MPEtA = Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár, I-XV. Szerk. Stromp László (I-VI), Thury Etele (VII), Pokoly József (VIII-X), Zsinka Ferenc (XI-XIII), Mályusz Elemér (XIV-XV). Bp., 1902-1934 (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai).

MURt = Magyar udvari rendtartás, Utasítások és rendeletek 1617-1708. S. a. rend., bev. Koltai András, Bp. 2001. (Millenniumi magyar történelem, Források).

MZt, II = Magyarország zenetörténete, II: 1541-1686. Szerk. Bárdos Kornél. Bp., 1990.

Nagy 1969 = Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Bp., 1969.

Nagy Iván = Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedéki táblákkal, I-XIII, Pest, 1857-1868. - Reprint: Bp., 1987, I-VIII. kötetben.

NUC = The National Union Catalog, Pre-1956 imprints, A cumulative author list representing Library of Congress printed card and titles reported by other American Libraries, 1-754, London, 1968-1981.

ÖKT 40 = Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberwart. Bearb. von Adelheid Schmeller-Kitt, nach Vorarbeiten von Julius Fleischer. Wien, 1974 (Österreichische Kunsttopographie, XL).

ÖNB = Österreichische Nationalbibliothek, OPAC, http://www.onb.ac.at.

Ötvös 1990 = Ötvös Péter: A németújvári ferences kolostor könyvtára, in: Vigilia, 55(1990), 745-748.

Pálffy 1997 = Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században (Minta egy készülő főkapitányi archontológiai és "életrajzi lexikonból"), in: TSz, 39(1997), 257-288.

Paulik = Paulik, Joannes: Genealogia illustris stirpus de Batthyan ex archivo ejusdem familiae Körmendiensi Diplomatice deducta. Celsissimus S. R. I. Princeps Ludovicus de Batthyan etc. hoc exemplar muneri misit Instituto Historico-Diplomatico Juridico Martini Georgii Kovachich Senquiciensis, Körmend, 1802: OSzK Kt, Fol. Lat. 95. További másoltatai: Batthyanyisches Herrschaftsarchiv Güssing, Lad. I. Fasc. 1, Nr. 1; FkG B, 1/73. - Az OSzK-példány oldalszámaira hivatkozok.

Payr 1910 = Egyháztörténeti emlékek, Forrásgyűjtemény a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület történetéhez, I. S. a. rend. Payr Sándor, Sopron, 1910.

Payr 1917 = Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története: I: A reformáció kezdeteitől az 1681-évi soproni országgyűlésig, Sopron, 1917.

Payr 1924 = Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története, I, Sopron, 1924.

Péter 1972 = Péter Katalin, A magyar főúri politika fordulata a XVII. század derekán, Rákóczy Zsigmond és Pálffy Pál. Bp., 1972 (kandidátusi disszertáció): MTAK Kt, D 5571.

Péter 1985 = Péter Katalin: Esterházy Miklós. Bp., 1985 (Magyar História, Életrajzok).

Péter 1996 = Péter Katalin: A gyermekek első tíz esztendeje, in: Gyermek a kora újkori Magyarországon, "adott Isten hozzánk való szeretetéből ... egy kis fraucimmerecskét nekünk". Szerk. Péter Katalin. Bp., 1996 (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19), 15-50.

Pethő 1753 = Pethő Gergely: Rövid magyar kronika, Kassa, 1753. - Reprint: Bp., 1993.

Pfeiffer 1987 = Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára 1630-1950. München, 1987, (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, VIII).

Hanuy 1910 = Pázmány Péter: Összegyűjtött levelei, I-II. S. a. rend. Hanuy Ferenc. Bp., 1910.

Praz 1969-1974 = Praz, Mario: Studies in Seventeenth-Century Imaginery, I-II, Roma, 1969-1974 (Sussidi eruditi, 16-17).

Prickler 1960 = Prickler, Harald: Geschichte der Herrschaft Bernstein. Eisenstadt, 1960 (BF, 41).

Prickler 1999 = Prickler Harald: Beiträge zur evangelischen Presbyterologie des 16. und 17. Jahrhunderts auf den Batthyány-Besitzungen des heutigen Südburgenlandes, in: Reformation und Gegenrefomation im pannonischen Raum. Red. Gustav Reingrabner, Gerald Schlag. Eisenstadt, 1999 (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 102), 39-93.

Pumm 1992 = Pumm, Lisbeth, Die Klosterbibliothek Güssing, Ein Zeitzeuge der Reformation und Gegenreformation im burgenländischen Raum. Wien, 1992 (diplomamunka): ÖNB, Neu Mag 1374104-C.

Radvánszky 1986 = Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI-XVII. században, I-III, 2. kiad. Bp. 1986. - A II-III. kötet az 1879. évi 1. kiadás reprintje.

RMK, III = Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár, III: Magyar szerzőktől külföldön 1480-1711 megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok, 1-2. rész. Bp., 1896-1898.

RMK, III, P = Régi magyar könyvtár, III, Pótlások, kiegészítések, javítások, 1-5. füzet, Borsa Gedeon vezetésével összeállította Dörnyei Sándor és Szálka Irma. Bp., 1990-1996.

RMKT XVII/12 = Madách Gáspár: egy névtelen: Beniczky Péter: gróf Balassa Bálint: Listius László: Esterházy Pál és Fráter István versei. S. a. rend. Varga Imre, Cs. Havas Ágnes, Stoll Béla. Bp., 1987 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 12).

RMKT XVII/3 = Szerelmi és lakodalmi versek. S. a. rend. Stoll Béla. Bp., 1961 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 3).

RMKT XVII/7 = Katolikus egyházi énekek 1608-1651. S. a. rend. Holl Béla. Bp., 1974 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 7).

RMKT XVII/8 = Bethlen Gábor korának költészete. S. a. rend. Komlovszki Tibor-Stoll Béla. Bp., 1976 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 8).

RMKT XVII/9 = A két Rákóczi György korának költészete 1630-1660. S. a. rend. Varga Imre. Bp., 1976 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 9).

RMNy = Régi magyarországi nyomtatványok / Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum, I: 1473-1600, Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István, Kelecsényi Ákos munkája. Bp., 1971. II: 1601-1635, Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla munkája, Fazakas József, Heltai János, Kelecsényi Ákos, Vásárhelyi Judit közreműködésével. Szerk. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc. Bp., 1983. III: 1636-1655. Összeáll. Heltai János, Holl Béla, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit. Szerk. Heltai János, Bp., 2000.

S. Lauter 1989 = Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653), Pálffy Pál levelei Batthyány Ádámhoz és Borbálához. S. a. rend., bev. S. Lauter Éva, Budapest, 1989 (Régi magyar történelmi források, 1).

Schimert 1990 = Schimert, Peter: Péter Pázmány and the reconstitution of the Catholic aristocracy in Habsburg Hungary, 1600-1650, Chapell Hill NC, 1990 (doktori disszertáció).

Sommervogel = Sommervogel, Carlos: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, I-X. Bruxelles-Paris, 1890-1909.

Sós 1994 = Sós Andrea: A Batthyány család földesúri famíliájának javadalmazása a 17. században, in: Óra, nyoszolya, szablya, Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században. Szerk. Zimányi Vera. Bp., 1994 (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok, 9), 99-115.

Staud 1984-1994 = Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 1561-1773, I-IV, mutató H. Takács Marianna. Bp., 1984-1994 (A magyarországi iskolai színjátékok forrásai és irodalma, 1-3, 6).

Stoll 1994 = Stoll Béla: Balassi-bibliográfia. Bp., 1994 (Balassi-füzetek, 1).

Szabady 1938 = Szabady Béla: Draskovich György győri kanonokjai, Kanonokok arcképei a XVII-ik századbó, in: Győri Szemle, 9(1938).

Szabó P. 1989 = Szabó Péter: A végtisztesség, A főúri gyásszertartás mint látvány. Bp., 1989 (Mikrotörténelem).

Szabolcsi 1959, I = Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai, I: Tanulmányok a középkortól a XVII. századig. S. a. rend. Bónis Ferenc. Bp., 1959.

Széchényi 1654 = Széchényi György: Concio funebris pro funere ... comitissae Aurorae Catharinae Formontin ... quondam charissimae controhalis ... dicta, Viennae, 1654. - Vö. n° 3962).

Szilasi 1989 = Szilasi László, "Vitéz-e avagy ájtatos?": I. Batthyány Ádám sajátkezű bűnlajstroma s "némely fontos kicsiség". Szeged, 1989 (Peregrinatio Hungarorum, 3).

Tabernigg 1972 = Tabernigg, Theodor OFM: Die Bibliothek des Franziskanerklosters in Güssing, in: Biblos, 21(1972), 167-175.

Takács I. 1942 = Takács Ince OFM: Magyar ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra. Bp., 1942 (A Szent István Akadémia I. hittudományi és bölcseleti osztályának értekezései, III, 7).

Takáts 1915-1917 = Takáts Sándor: Rajzok a török világból, I-III. Bp., 1915-1917.

Takáts 1917 = Takáts Sándor: Zrínyi Miklós nevelőanyja. Bp., 1917.

Takáts 1929 = Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve, Bp., [1929], 2. kiad..

Takáts 1930 = Takáts: Régi idők, régi emberek, Bp., [1930], 2. kiad.

Takáts 1982 = Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. S. a. rend. Réz Pál. Bp., 1982.

Thury 1903 = Thury Etele: Felső-Örs reformácziója, in: Protestáns Szemle, 15(1903), 292-305.

Thury 1908 = Thury Etele: A dunántúli református egyházkerület története, I, Pápa, 1908.

Tóth I. Gy. 1992 = Tóth István György: Jobbágyok: hajdúk: deákok, A körmendi uradalom társadalma a 17. században. Bp., 1992 (ÉTTK, új sorozat, 115).

Tóth I. Gy. 1994 = Körmend a kora újkorban (1526-1809), in: Körmend története. Szerk. Szabó László. Körmend, 1994, 98-167.

Trid = Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum additis declarationibus Cardinalium Concilii Interpretum. Ed. Joannis Gallemart, remissionibus Augustini Barbosae, annotationibus Cardinalis de Luca, Coloniae Agrippinae, 1722.

Varga J. J. 1981 = Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon. Bp., 1981 (ÉTTK, új sorozat, 94).

VD16 = Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts, Bd. 1-25. Hg. von den Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Red. Irmgard Bezzel, Stuttgart, 1983-2000.

VD17 = Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts, Forschungsprojekt, http://www.vd17.de.

Véghely = Véghely Dezső: Történelmi adatok F. Örs, A. Örs és Lovas helységek egyházi reformátiójához: OSzKK, Fol. Hung. 1209, ff. 21-26.

Veress 1941 = Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai / Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium 1221-1864. Bp., 1941 (Olaszországi Magyar Emlékek / Monumenta Hungariae Italica, III).

VerzFB = Verzeichniss der in der Stammbaume der fürstlichen und gräflichen Familie v. Batthyány vorkommenden Familienmitglieder sammt biographischen Daten. Wien, 1896.

VMND = Verzeichnis medizinischer und naturwissenshaftlicher Drucke 1472-1830, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Reihe A: Alphabetischer Index, Bd. 1-4. Bearb. von Ursula Zachert-Ursel Zeidler. Reihe B: Chronologischer Index., Bd. 5-7. Bearb. von Ursula Zachert. Reihe C: Ortsindex, Bd. 8-10. Bearb. von Ursula Zachert. Reihe D: Systematischer Index, Bd. 11-14. Bearb. von Werner Arnold -Gisela Kabisch. München, 1976-1987. - 2. kiadás: 1990.

Weiss 1978 = Weiss, Michael OFM: Catalogus alumnorum Provinciae S. Mariae in Hungaria Ordinis Fratrum Minorum. Eisenstadt, 1978 (kézirat): Magyar Ferences Levéltár, rendezés alatt.

Werbőczy = Werbőczy István: Tripartitum, A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. Ford. Csiky Kálmán. Bev. Bónis György, Gazda István. Bp., 1990.

Wiltheim = Itinerarium Patris Joannis Gaspari Wiltheim S.J. e codice bruxellensi 6393 descriptum. Ed. A. Steffen, in: Publications de la Section Historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg, 77(1959), 1-188.

Wissgrill = Wissgrill, Franz Karl: Schauplatz des landsässigen Nieder-Oesterreichischen Adels vom Herren- und Ritterstande von dem XI. Jahrhundert an bis auf jetzige Zeiten, I-VI. Wien, 1794-1824.

Wurzbach = Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, I-LX. Wien, 1856-1891.

Zimányi 1960 = Zimányi Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez, in Sz, 94(1960), 286-302.

Zimányi 1962 = Zimányi, Vera: Der Bauernstand der Herrschaft Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Eisenstadt, 1962 (BF, 46).

Zimányi 1968 = Zimányi Vera: A rohonc-szalónaki uradalom jobbágysága a XVI-XVII. században. Bp., 1968.

4. Egyéb rövidítések

B. = Batthyány

B. Á. = Batthyány I. Ádám

P. É. = Batthyány Ferencné Lobkovicz Poppel Éva
Hátra Kezdőlap