Vita Zsigmond
Művelődés és népszolgálat

Az enyedi kohó
Bethlen Gábor könyvtára és Utasításai

Bethlen Gábor-arcképek az enyedi kollégiumban
Enyed pusztulása és A nagyenyedi két fűzfa
A Bethlen Kollégium diákkönyvtárosai a XVII-XIX. században
Az első erdélyi házi múzeumok és a múzeumi gondolat kialakulása

Az építkező kollégium a XVIII. században
Bod Péter könyvtára
Voltaire tanítása a Bethlen Kollégiumban
A XVIII. századi Erdély képe Hermányi Dienes József munkáiban
Orvostörténeti vonatkozások Hermányi Dienes József munkáiban
Egy kantiánus erdélyi professzor a XIX. század elején
Hegedűs Sámuel egészségtani előadásai a Bethlen Kollégiumban
Szász Károly, a műszaki értelmiség nevelője
Erdélyi ifjúsági olvasótársaságok a reformkorban
Adatok néhány erdélyi falusi és kisvárosi olvasóegyletről a reformkorban

A Kolozsvári Nevelői Kör története
A könyvkiadás és az írói tiszteletdíjak alakulása Erdélyben a XIX. század első felében
Ifjabb Zeyk Miklós, a természettudós és humanista nevelő
Az utolsó bajnok
Hídvégi Mikó Imre jelmondata és könyvtára
Arany János erdélyiek között Nagykőrösön
A nagyenyedi vármegyei kórház alapítása és fejlődése a XIX. században
Vidéki orvosok és gyógyszerészek szervezkedései
Egy tanítóképzős élete a kollégiumban a múlt század végén
Köröfői-Kriesch Aladár és a diódi festőtelep
Emlékezés Berde Mária enyedi éveire
A munkára való nevelés kísérlete a nagyenyedi kollégiumban századunk elején
Járai István küzdelme az új iskolai szellem kialakításáért